MØTEINNKALLING SAKSLISTE 02/14 FR/MR GODKJENNING PROTOKOLL AV /14 FR GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 02/14 FR/MR GODKJENNING PROTOKOLL AV 18.12.13 03/14 FR GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2013"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : Tid: 12:00 14:00 1. og 2. vararepresentant innkalles sammen med de øvrige medlemmene. Kommunens vara og øvrige vararepresentanter møter ved særskilt innkalling. Forfall meldes til Arne på SAKSLISTE Saksnr. Tittel 01/14 FR/MR GODKJENNING AV INNKALLING 02/14 FR/MR GODKJENNING PROTOKOLL AV /14 FR GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP /14 FR/MR GODKJENNING AV ÅRSBERETNING /14 FR ORGEL TIL HAVØYSUND KIRKE 06/14 FR INGØY KIRKE 07/14 MR MENIGHETSRÅDETS INNSTILLING TIL NY BISKOP I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 08/14 FR/MR REFERATSAKER -Fellesrådets økonomi -Fellesrådets arbeidssituasjon -Varmepumpe til Havøysund kirke installert -NMS områdestevne i Havøysund juni 09/14 FR/MR EVENTUELT Havøysund 23. mai 2014 Georg Mathisen Menighetsrådsleder Den Norske Kirke Måsøy Sokn Side 1 av 10

2 GODKJENNING AV INNKALLING Saksbehandler: Arne Nygaard Jr. 01/14 Fellesråd/Menighetsråd Innkalling godkjennes Innkalling sendt ut 23. mai. GODSKJENNING AV PROTOKOLL AV Saksbehandler: Arne Nygaard 02/14 Fellesråd/Menighetsråd Protokoll av godkjennes. Protokoll ble sendt ut 9. januar 2014 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2013 Saksbehandler: Arne Nygaard 03/14 Fellesråd Årsregnskapet godkjennes av fellesrådet og videresendes til revisjon. Årsregnskap følger vedlagt. Side 2 av 10

3 ÅRSBERETNING 2013 Saksbehandler: Arne Nygaard 04/14 Fellesråd/Menighetsråd Årsberetning for 2013 godkjennes Årsberetningen leses opp for møtet. ORGEL TIL HAVØYSUND KIRKE Saksbehandler: Arne Nygaard 05/14 Fellesråd/Menighetsråd Fellesrådet godkjenner innkjøp av Johannus Monarke kirkeorgel, forutsatt at det fullfinansieres med innsamlede midler fra Havøysund menighetsutvalg. Havøysund menighetsutvalg har snart samlet inn nødvendige midler til innkjøp av nytt orgel til Havøysund kirke. Det er innhentet flere tilbud på orgel. Den leverandøren som har utmerket seg er Strandskogen salg kirkeorgel.no. De har kommet med et tilbud på nytt orgel på eks. mva. komplett ferdig montert. Likevel vil det være ekstrakostnader i forbindelse med implementering av nytt orgel: -Tilpassing av galleri -Elektrisk arbeid -Leie av stillas -Opplæring av organist -Diverse uforutsette kostnader Dette antas å koste eks. mva. Totalt vil nytt orgel koste eks. mva. Leveringstid vil være ca 3 måneder fra bestilling. Side 3 av 10

4 INGØY KIRKE Saksbehandler: Arne Nygaard Jr. 06/14 Fellesråd Ingøy Grendelag gis tillatelse til å starte renoveringsarbeid på Ingøy kirke. Måsøy kirkelig fellesråd vil kjøpe inn nødvendig materiell og utstyr, som dekkes inn av innsamlede midler fra Måsøy grendelag. Beløpene reguleres inn i budsjettet til høsten. Det må påregnes at dette vil være en prosess med innsamling og dugnad som vil ta ca. 3 år. Imidlertid vil de mest prekære manglende utbedres først slikt at kirken åpnes tidligere, helst allerede i I slutten av januar gjorde kirkevergen et utspill for å sette fokus på Ingøy kirke i bl.a. Vårt Land og NRK Finnmarkssendinga. Resultatet av dette ble 3 interessenter som ønsker å overta Ingøy kirke. Imidlertid har også Ingøy Grendelag kommet mer på banen. De ønsker nå å forsøke å renovere kirka på dugnad og med innsamlede midler, forutsatt at kirken fortsatt er Måsøy menighet sin eiendom. Så lenge våre egne sambygdinger ønsker å gjøre en innsats for kirka, forplikter det å la disse slippe til først. Side 4 av 10

5 MENIGHETSRÅDETS INNSTILLING TIL NY BISKOP I NORD-HÅLOGALAND Saksbehandler: Georg Mathisen 07/14 Menighetsråd Menighetsrådsleders innstilling: Måsøy menighetsråd velger følgende kandidater i prioritert rekkefølge: 1. Olav Øygard 2. Stig Rune Lægdene 3. Elisabeth Yrwing Guthus Måsøy menighetsråds innstilling avlegges i stemmeperioden 20. juni august. Nord-Hålogaland Bispedømmeråd har innstilt følgende kandidater til bispeembete i Nord- Hålogaland (rekkefølgen er alfabetisk), Måsøy menighetsråd skal velge i prioritert rekkefølge 3 av disse. Det er mulighet å fremme andre kandidater i henhold til eget regelverk (krever 100 stemmeberettigede underskrifter fra medlemmer i 3 ulike prostier i Nord-Hålogaland og må skje før 12 juni). Akerø, Hans Arne Finnset, Herborg Oline Guthus, Elisabet Yrwing Lægende, Stig Rune Øygard, Olav Presentasjon av de fem kandidatene: Seksjonssjef for Gudstjenesteliv og kultur, Kirkerådet, Hans Arne Akerø Født: Hans Arne Akerø har vært seksjonssjef for Gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådet siden Han har tidligere blant annet vært residerende kapellan i Grønnåsen menighet i Tromsø, sokneprest i Fossum Side 5 av 10

6 menighet i Oslo, stiftskapellan/kirkefagsjef ved Oslo bispedømmekontor og rektor i Den norske kirkes presteforening. Akerø har doktorgrad i teologi (PhD) ved Misjonshøgskolen 2009 med temaet: Det hellige som sentralbegrep i religion. Han har blant annet vært styreleder i IKO, styreleder i norsk avdeling i organisasjonen Areopagos og medlem i Oslo bispedømmeråd. Han har også vært medlem i Norsk teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd og i norsk baptistisk-luthersk samtalegruppe (under Mellomkirkelig råd). Domprost i Tromsø, Herborg Oline Finnset Født: Herborg Oline Finnset har vært domprost i Tromsø siden Hun har tidligere vært residerende kapellan i Hammerfest og kapellan i Lenvik i Senja prosti. Finnset har vært medlem i Hovedstyret i Presteforeningen og medlem Menighetsfakultetets styre. Hun har blant annet vært engasjert i Tromsø Internasjonale Kirkefestival, prosjektet Skaperverkets Dag og Ingrid Bjerkåsjubileet i Hun har deltatt på lederutviklingskurs for kvinnelige teologer i regi av Det praktisk-teologiske seminar. På Høyskolen i Finnmark har hun blant annet studert Nord-Kalottens historie og samisk kultur. Hun har også bak seg fordypning i emnet Keltiske impulser til miljøbevisst teologi og spiritualitet ved Menighetsfakultetet. Prost i Østre Borgesyssel prosti, Elisabet Yrwing Guthus Født: Elisabet Yrwing Guthus vært prost i Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme siden Hun har tidligere blant annet vært fungerende sokneprest i Holmlia, Oslo bispedømme og bedriftsprest/prosjektleder i Oslo bispedømme. Hun har tidligere arbeidet i Norges Eksportråd, i Utenriksdepartementet og i produksjonsbedriften SunChemical AB. Yrwing Guthus ledet prosjektet «Kirke utenfor det Hellige Rom» (i Oslo Bispedømme ) som handlet om hvordan kirke og næringsliv i Oslo bispedømme kan samarbeide. Hun er medlem av Fagråd for pastoral lederutvikling i Presteforeningen og redaksjonsmedlem i «Tidsskrift for praktisk teologi». Side 6 av 10

7 Rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord, Stig Rune Lægdene Født: Stig Rune Lægdene har vært rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) siden Han har tidligere blant annet vært kapellan og fungerende sokneprest i Elverhøy menighet, Tromsø Domprosti. En periode i 2004/2005 var han fungerende domprost i Tromsø Domprosti. Lægdene har vært daglig leder for Kirkens bymisjon i Tromsø i seks år. Han har engasjert seg i opprop om miljø og klimautfordringer i Arktis. Knyttet til Emmaus i Oslo (Areopagos) har han ledet prosjektet "Dialog og spiritualitet i Tromsø." Lægdene har også vært leder av styret for Støtte- og kontaktsenteret Huset, - et etterverntilbud for rusmisbrukere og kriminelle i Tromsø, eid av Kirkens Sosialtjeneste. Prost i Alta prosti Olav Øygard Født: Olav Øygard har vært prost i Alta prosti siden Han har tidligere vært skoleungdomsprest i Finnmark, vikarprest i Kautokeino, sokneprest i Sør-Varanger og sokneprest i Alta. Han har også vært ansatt som rådgiver ved familievernkontoret i Alta, Bufetat. Øygard var medlem Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Han har også vært styremedlem i Nord-Norges diakonistiftelse og rådsmedlem i Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet. Han har vært medlem (og noen år leder) i Nordsamisk liturgiutvalg, og han har ledet Det norske Misjonsselskaps områdeutvalg i Finnmark. Side 7 av 10

8 Prosessen videre Etter bispedømmerådets nominasjon tar Kirkerådet over prosessen. Fram til 12. juni er det anledning til supplerende nominasjon. Det skjer ved at minst hundre stemmeberettigede fra minst tre ulike prostier i bispedømmet går sammen om å nominere en ekstra kandidat. Når listen over de nominerte deretter er klar, skal ulike kirkelige instanser og personer avgi stemme ved å føre opp tre av de nominerte kandidatene i prioritert rekkefølge. Kirkerådet sender oversikten over de nominerte - og sentrale biografiske opplysninger om hver av kandidatene - til alle stemmeberettigede. Dette er de stemmeberettigede: Menighetsrådene i bispedømmet, prester i offentlig kirkelig stilling i bispedømmet og vigslede kateketer, diakoner og kantorer i bispedømmet, i tillegg prostene i de øvrige bispedømmene. Videre har landets professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene stemmerett. Det samme gjelder ledere av de praktisk-teologiske utdanningssteder i Norge. Forutsetningen for å være stemmeberettiget er medlemskap i Den norske kirke. Avstemningsperioden er 20. juni august Resultatet av avstemningsrunden vil foreligge i 22. august og blir da offentliggjort av Kirkerådet. Innen 4. september 2014 vil så Nord-Hålogaland bispedømmeråd og hver enkelt av biskopene uttale seg om hvem av de tre kandidatene med flest stemmer som bør tilsettes. På Kirkerådets møte i Tromsø september 2014 tilsettes ny biskop i Nord-Hålogaland. Side 8 av 10

9 REFERATSAKER Saksbehandler: Arne Nygaard Jr. 08/14 Fellesråd og menighetsråd Fellesrådets økonomi Fellesrådets arbeidssituasjon Varmepumpe NMS områdemøte Fellesrådet har et akkumulert underskudd på i inneværende år. I første omgang vil dette søkes dekt inn av kommunen. Dersom dette ikke fører frem, vil kirkevergen fremme forslag om betalingsinnstilling fram for fellesrådet. Dette innebærer at biskopen vil gjøre de nødvendig tiltak for å rette opp fellesrådet sin økonomi. Siden Måsøy kommune sliter med å innfri de forpliktelser kommunen har gjennom kirkeloven. Vil ansvaret til syvende og sist havne hos kommunen. Kirkevergen har vært en del sykemeldt i år også. Dette gjør at arbeid hoper seg opp og det er mange viktig oppgaver som blir forsinket eller ikke utført. Dersom dette vedvarer er staben avhengig av å kunne leie inn bistand for kortere eller lengre perioder. Varmepumper er nå ferdig montert og satt i drift i Havøysund kirke. Strømforbruket ble halvert i 1. fulle driftsmåned. Økonomisk leverte Relacom prosjektet til avtalt fastpris uten avvik. Det er ønskelig å kle varmepumpene inn utvendig, både for å beskytte de og av hensyn til det estetiske. Det Norske Misjonsselskap avholder områdemøte i Havøysund kirke juni. Frivillige og stab deltar med praktisk hjelp. Alle er velkommen til gudstjeneste i Havøysund 15. juni. Måsøy menighet har også mulighet å stille med 2 representanter på NMS sitt årsmøte. Side 9 av 10

10 EVENTUELT Saksbehandler: Arne Nygaard Jr. 09/14 Fellesråd/Menighetsråd Saker til eventuelt meldes inn til leder i forkant av møtet eller ved møtets oppstart. Side 10 av 10