Kandidater i Oslo bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidater i Oslo bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi"

Transkript

1 Kandidater i Oslo bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekoder Fargene er tolkingen til NNFE, men svarene er de kandidatene har gitt. De gule kandidatene er de anbefalte kandidatene fra NNFE For dagens liturgi med ekteskapet for en mann og en kvinne Kandidatene har alle fått følgende spørsmål fra Nordisk nettverk for ekteskapet (NNFE): For en ny liturgi som åpner for kjønnsnøytrale ekteskap Den nye ekteskapsloven krever at ekteskap inngått i Den norske kirke skal ha en liturgi godkjent av Kirkemøtet for at ekteskapet skal være gyldig. På bakgrunn av dette vil vi gjerne vite om du mener at ekteskapet er en institusjon for en mann og en kvinne. Vet ikke/ uklar Hvis du blir valgt som delegat til Kirkemøtet, vil du stemme for forslag som bevarer dagens liturgi? Svar ja, nei eller uklar/vet ikke. Ønsker ikke svare/ har ikke svart I Oslo velges alle sju lekfolk direkte av velgerne. Alle velgere har fem prioriterte stemmer. Navn Alder Stilling/ Bevare dagens liturgi? menighet Lekfolk Karin-Elin Berg 30 Rådgiver, Kunnskapsdepartementet Markus Rent prinsipielt ønsker jeg ikke å uttale meg om dette spørsmålet på denne måten. Jeg setter pris på at det er engasjement rundt kirkevalget, men reagerer på at ett enkeltspørsmål blir løftet frem til å skulle definere om en person er bør velges eller ikke.

2 Marius Berge Eide 19 Skoleelev, Røa Nei. Sentralt i vår norske kirke er troen på Jesus Kristus. Det er denne troen som binder oss sammen, det er dette som skaper kirkens fellesskap. Jeg anerkjenner alles rett til å ha sin egen oppfatning av troen, og jeg mener at alle skal kunne finne en plass i kirken. Det er ikke slik at kirken eller kirkens lære er urørlig eller hellig. Vi skjuler oss for sannheten dersom vi leser bibelen ord for ord og glemmer å se helheten og hvilken tid den stammer fra. Gjør vi det, glemmer vi Jesus. Bibelen er skrevet av mennesker som alle er påvirket av datidens samfunnsnormer og vaner. Ser vi forbi disse, kan man beskrive Jesus som en person som tok vare på sin neste, hvem nå enn denne var. Likeledes kan sies om ekteskapet: bak alle de gamle ordene ligger et evigvarende budskap. Ordene som er skrevet er ikke av vår tid, men selve kjernen sann kjærlighet er evigvarende. Slik sann kjærlighet mener jeg beskrives godt og treffende for min tro i første korinterbrev, kapittel 13. Spesielt disse ordene vil jeg fremheve: Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. (1Kor 13:7). En ny liturgi for samkjønnet ekteskapsinngåelse vil jeg derfor støtte, ekteskapet har sine røtter i Guds kjærlighet og kjærligheten mellom mennesker; denne skal overgå alt annet politiske strømninger såvel som samtidens normer og verdensoppfatninger. Religion og tradisjon er ikke det samme. En ny tilnærming til ekteskapet med Jesus som synsvinkel vil kunne stride med den tradisjonelle oppfatningen av ekteskapet, men fremdeles kan disse to leve side om side å la personer av samme kjønn gifte seg er en like stor hyllest til kjærligheten som når to av forskjellig kjønn gifter seg. Det er vel av kjærligheten denne «samfunnsinstitusjonen» bygger på? Hans Christian Ekenes 59 Spesialrådgiver, Ikke svart på epost fra NNFE. Oslo kommune, Grefsen Ronny Fagereng 42 Seniorrådgiver Ikke svart på epost fra NNFE. Forsvars dpt., Vålerengen Ole Herman Fisknes Kristin Gunleiksrud Pensjonist, tidligere eksp.sjef Kirke dpt., Grefsen Rådgiver, IKO - Kirkelig pedagogisk senter, Asker Nei. Ekteskapet er en verdslig ordning. Den norske kirke har stilt seg til disposisjon for å utøve den offentlige myndighet det er å foreta ekteskapsvigsel i henhold til den til enhver tid gjeldende ekteskapslov. Jeg vil følgelig stemme for et forslag om å tilpasse liturgien til ny ekteskapslov. Dette er svært vanskelige spørsmål, og jeg synes det er problematisk å bli avkrevet et ja eller nei på et spørsmål (felles liturgi) vi ennå ikke har drøftet inngående. Jeg synes det er kontraproduktivt for debatten å skulle plassere kandidatene på den ene eller andre siden. Jeg er tilhenger av ekteskapet. Jeg tror på viktigheten i å avlegge et løfte om å holde sammen til døden skiller en ad. Jeg setter stor pris på å ha kunnet avlegge dette løftet for både Gud og mennesker. Ekteskapet er en god ramme rundt kjærligheten og samlivet. Derfor ønsker jeg at også homofile som ønsker å avgi dette løftet for Gud og mennesker i kirken - skal få mulighet til det. For meg handler det om respekt for den livslange, trofaste kjærligheten, og at dette samlivet trenger det vern en forpliktende ramme er på sitt beste. Jeg liker ikke uttrykket kjønnsnøytrale ekteskap. Et ekteskap er aldri kjønnsnøytralt. Men om homofile og heterofile skal ha nøyaktig samme liturgi, har jeg ennå ikke gjort meg opp en mening om. Her er jeg ikke ferdigtenkt. Det viktigste for meg er at homofile som ønsker å love hverandre å holde trofast sammen for bestandig, skal få muligheten til å avlegge dette løftet ikke bare for mennesker, men også for Gud. Svart på epost frå NNFE

3 Harald Hegstad 50 Professor, Det JA, jeg vil stemme for at vigselsliturgien fortsatt bare skal gjelde inngåelse av teologiske ekteskap mellom én mann og én kvinne. I sin liturgi uttrykker kirken sin lære, bygd Menighetsfakul på Bibelen. I Bibelen er ekteskapet utelukkende forstått som et forhold mellom tet, Mortensrud mann og kvinne, og kirken har derfor ikke noe bibelsk grunnlag for å medvirke til inngåelse av ekteskap mellom to personer av samme kjønn. Thorleif Johan Holm-Glad 62 Daglig leder, Ikke svart på epost fra NNFE. elektronikkutvik ling, Fagerborg Torstein Husby 60 Torkil Hvidsten 29 Seksjonsoverle ge, Ullevål sykehus, Tonsen Student, Leder, Norges kristelige Studentforbund Ja, jeg stemmer avgjort for et forslag som bevarer dagens liturgi, og jeg mener dette er et avgjørende testspørsmål for vår kirkes troverdighet som trossamfunn. Noen som helst tvil om dette kjernespørsmålet vil oppfattes som et svik. Nei. Jeg vil jobbe for at Den norske kirke skal vedta en ny, felles ekteskapsliturgi for både like- og ulikekjønnete par. Ekteskapet er en institusjon som kan gi rammer for et godt samliv - og jeg er derfor veldig glad for at et stort mindretall av befolkningen ikke lenger er avskåret fra denne muligheten. Jeg håper Dnk snarest mulig kan tilby kirkelige rammer for alle som ønsker dette for sine ekteskapsinngåelser. Utover dette henviser jeg til Hildegun Hennum Høeg 44 Organisasjonsk Ved gjennomlesning av ditt spørsmål ønsker jeg ikke å binde meg til onsulent, MF, stemmegivning på det nåværende tidspunkt. HVIS jeg blir valgt vil jeg med glede ta Østerås tid til å gå mer i dybden på dette og komme tilbake med både svar og utdypning. Svart på epost til NNFE. Hege Hovland Malterud 37 Prosjektleder, Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst, Torshov Nei. Jeg er tilhenger av den nye ekteskapsloven. Kirken trenger en liturgi som er tilpasset den nye ekteskapsloven. Svart muntlig til NNFE 15. juni, men kandidaten ønsker ikke å svare skriftlig på epost. Camilla Oulie Mikkelsen 28 Programkoordinator, KFUK/KFUM, Gamlebyen Ja, jeg mener ekteskapet er en institusjon for mann og kvinne og vil som eventuell delegat til kirkemøtet stemme for å bevare intensjonen til dagens liturgi. Inger Marie Ottersen Oddrun Remvik Stud.theol, MF, Trefoldighet Avdelingsdirektør, Helse & Sosial, Bymisjonen, Paulus Ja, ekteskapet er en institusjon for en mann og en kvinne. Jeg sier ja til ekteskapet - mellom mann og kvinne. Dette er eit spørsmål det er vanskeleg å svare ja eller nei på, mitt primære standpunkt er at alle ektskap burde verte inngått hos myndigheitene og at kyrkja kunne velsigne dei som ville.når det er sagt meiner eg klart at både mann og kvinne og mann og mann og kvinne og kvinne må kunne få formalisere og stadfeste sin kjærleik ved å inngå ekteskap. Elles viser eg til Kirkens BYmisjon sin høyringsuttale som ligg ved her i denne lenka aspx. Svart på epost frå NNFE.

4 Inger Torunn Sjøtrø 55 Rådgiver Kirkens nødhjelp (fra 1/7-09), Haugerud Dette er et alt for viktig spørsmål til å kunne besvares med et enkelt ja eller nei på det nåværende tidspunkt. Kirkerådet vedtok på sitt møte i slutten av mai å be Bispemøtet om å foreta en helhetlig utredning av ekteskaps- og samlivsetikken. Denne utredningen skal bidra til å klargjøre Den norske kirkes forståelse av ekteskap i møte med ny ekteskapslovgining og gi grunnlag for videre arbeid med ordningsspørsmål og liturgi. Det vil derfor ta noe tid før denne saken kommer til behandling på Kirkemøtet. Jeg tror det er klokt å avvente arbeidet med utredningen og gi saken tid. Ingebjørg Skjevik 44 Konsulent, Romsås Ønsker ikke å svare. Svarer prinsipiellt aldri på slike undersøkelser. Anfin Skaaheim 70 Pensjonist, tidligere Generalsekretær i Normisjon Ja, jeg vil stemme for å bevare nåværende liturgi for inngåelse av ekteskap.den nye ekteskapsloven er en dyp tragedie for vårt folk, som det er beklagelig at de fleste av våre politikere ikke forstår følgene av. Særlig er det barna som rammes av denne dramatiske ending i synet på familien. Kirken må ikke gi etter for denne utviklingen, men frimodig bekjenne hva som er Guds gode ordning for ekteskap og samliv. Asbjørn Torvik 62 Administrasjonssjef, Bibelsselskape t, Nordstrand Når jeg leser om ekteskapet i Bibelen, så forstår jeg dette alltid som forholdet mellom mann og kvinne. Og det er denne bibelske forståelsen som må legges til grunn for kirkens definisjon av ekteskapet. Politisk vedtatte norske lover kan ikke endre dette. Når det gjelder min eventuelle stemmegivning i en gitt sak i Kirkemøtet, vil jeg først lese saksfremstilling og forslag til vedtak før jeg uttaler meg. Anne Louise Tveter 44 Asker sokn, overlege Ja. Som jeg tidligere har argumentert for i Kirkerådet mener jeg at spørsmålet om en liturgi for likekjønnet ekteskap bygger på en forståelse av ekteskap som ikke er holdbar i forhold til vår kirkes tros og bekjennelsesskrifter og vår forståelse av skriften. Så lenge denne forståelse er vår kirkes offisielle oppfatning, er det overrilt å skulle endre liturgien for å tilpasse seg en ny sekulær lov. Den norske kirkes lærenemd har tidligere sagt at ekteskapet slik det er forstått i Bibelen er forbeholdt mann og kvinne. Det har også våre biskoper tidligere sagt. En endring i luturgien ville innebærer en endring i vår kirkes lære, noe som krever en helt annen prosess enn bare å tilpasse en tekst, slik man av og til kan få inntrykk av. Jeg erkjenner at dette standpunktet innebærer en forskjellsbehandling av borgere, men jeg mener sterkt at dette ikke handler om diskriminering men om saklig forskjellsbehandling, all den tid ekteskapet er en institusjon som først og fremst danner grunnlaget for en enhet der det legges til rette for et felleskap og der barn, som er resultat av dette felleskapet, vokser opp. Håvard Vederhus 20 Leder av Elevorganisasjonen, Grefsen Jeg er en sterk tilhenger av den nye ekteskapsloven som gir homofile lov til å gifte seg på lik linje som heterofile. Kirken må følge etter så fort som mulig ved å utvikle en felles ekteskapsliturgi. Den norske kirke står ovenfor mange utfordringer og spennende saker de neste årene. Det er likevel ikke tvil om at dette kommer til å være en av de største sakene som skal opp. Jeg stiller til valg for en kirke hvor alle mennesker er likeverdige og hvor kjærlighet mellom mennesker respekteres, fremfor å stigmatiseres.

5 Anne Veiteberg 42 Gen.sekr. Norske kirkeakademier, Sagene Eg kan godt gjera greie for mitt standpunkt i denne saka, men eg vil ikkje lettvint svara ja eller nei. Den nye ekteskapslova representerer ei stor utfordring for kyrkja. Eg vonar at kyrkja vil ta utfordringa på alvor og bruka situasjonen til å utarbeida ei ny vigselsordning. Utfrå mitt syn er dette etisk og teologisk forsvarleg. Kyrkjemøtet har vedtatt at Den norske kyrkja kan leva med ulike syn på homofilt samliv. Eit slikt vedtak bør også kunna resultera i ulike praksisar - og gjera det mogleg for prestar å via par av same kjønn, der dette er naturleg og mogleg å gjennomføra. Usemja i kyrkja må ikkje vera eit hinder for at prestar og biskopar som er overtydd om at homofilt samliv er likeverdig med heterofilt samliv, kan gjennomføra vigslar, velsigning og forbønshandlingar. Men dagens liturgi er ikkje eigna til vigsel av homofile og lesbiske. I vår lutherske tradisjon er ikkje ekteskapet eit sakrament. Det er heller ikkje ei skaparordning. Men det er ein institusjon som mange av oss - men slett ikkje alle - meiner gir det beste vernet og dei beste rammene for eit livslangt og forpliktande samliv. Slik eg ser det, er det dette som er det avgjerande, ikkje kjønn. Som kyrkje bør vi ta på alvor homofile som ønskjer å leva i forpliktande samliv og som vil gi lovnaden om truskap og kjærleik i ein kyrkjeleg samanheng. Eg trur ikkje den nye ekteskapslova eller eit nytt vigselsrituale vil bidra til å svekka ekteskapet som institusjon, tvert imot. Ekteskapet blir ikkje mindre verdt fordi om fleire kan ta del i det. Svart på epost frå NNFE Kristin Walstad 35 Kommunikasjo nsrådgiver, MF, Holmen Jeg synes det er flott at dere har engasjert dere i valget. Saken du tar opp har jeg imidlertid ikke tatt stilling til. Lykke til med kampanjen! Svart på epost til NNFE. Berit Wenaas 69 Pensjonist/ bedriftsrådgiver, Skøyen Jeg har vært i tvil om jeg skal svare på dette fordi det legges opp til en svært forenklet problemstilling. Temaet i seg selv er også vanskelig for meg. Prinsipielt har jeg villet i mange år at kirken skal frasi seg sin vigselsrett, og dette vil først og fremst være mitt hovedanliggende. Og den eller de som deretter ønsker kirkens velsignelse, skal få det. Kirken har ingen rett i å unndra noe menneske Guds velsignelse. Det ligger ingen aksept av dette. Ellers vil jeg henvise til Kirkens Bymisjons uttalselse om dette spørsmålet, se Det betyr ikke uten videre at jeg er enig i konklusjonen, men uttalelsen både problematiserer og tenker ideologisk bevisst på et vanskelig tema som berører veldig mange. Det dere skriver om barna, er jeg enig i. Så et ja,eller nei eller vet ikke kan jeg dessverre ikke gi slik dere stiller disse spørsmålene. Kandidater fra døvekirken Knut Rune Saltnes Sigvart Overøye 51 Leder 64 Pensjonist Mitt svar på det første spørsmålet er nei. DNK må ha en liturgi som er tilpasset den nye ekteskapsloven. Ja. Som kirke er vi forpliktet på Guds ord. Derfor må vi ta utgangspunt i hvordan det var ment, altså før syndefallet. Da var det ikke noe annet alternativ en samlivet mellom mann og kvinne. At det i dag fins anre alternativ forandrer ikke saken. Da blir det galt å forandre dagens liturgi. Samliv mellom mann og kvinne er det eneste som i Bibelsk språkbruk kan kalles ekteskap.

6 Anett Christoffersen 46 Miljøarbeider Jeg har tenkt litt på dette. Jeg ønsker ikke å ta noen bestemt stilling til dette spørsmålet.. Det er mange viktige spørsmål innenfor kirken som en bør tenke igjennom godt, og se i sammenheng. Takker for henvendelsen,og interessant spørsmål. Leke kirkelige ansatte Hannah Chetwynd 33 Personalrådgiver, Ikke svart på epost fra NNFE. Oslo kirkelige fellesråd Jarle Klungrehaug 48 Diakon, Østenstad menighet Ja. Jeg ønsker å beholde dagens ordning slik den er. Begrunnelse. Det er stor splittelse i kirken om denne saken. Nå har dagens regjering fått vedtatt en lov som sikrer homofile og lesbiske muligheten til å bli lovlig gift. Da tenker jeg det er unødvendig å presse fram en kirkelig legimitet for å få aksept for den samme lov ved å endre den kirkelige liturgi på feltet. Dersom dette gjøres, frykter jeg at en motreaksjon kan bli at kirken til slutt bestemmer seg for at ingen heretter skal vies i kirken. Det tror jeg vil bli et tap for folkekirken. Jeg opplever Bibelens ord om ekteskap, forholdet mellom mann og kvinne og hvordan mennesker med samme kjønn skal leve sammen, som rimelig klare. Samtidig gjør historiene til lesbiske og homifile og deres opplevelser i forhold til sakene som har versert de siste årene, sterkt inntrykk. Jeg opplever derfor dette spørsmålet som en krevende sak fordi det angår menneskers liv og identitet. Da "homofilisaken" begynte for flere år siden, søkte jeg å gå inn i argumentene på begge sider. Jeg gikk inn i saken med en åpen mulighet - finnes det gode teologiske argumenter for at jeg kan skifte syn og se på homofiles sak med nye øyne. De argumenter som er lagt til grunn for å åpne for en mer liberal tolking av biblstedene, har til nå ikke overbevist meg om å skifte syn. Samtidig har jeg lyst å tilføye at jeg opplever at denne saken har fått ufortjent mye fokus i forhold til de dimensjoner jeg mener den burde ha, både i media og innen kirken selv. Jeg tenker det er andre saker som er langt viktigere, og uenighet i denne sak bør ikke hindre oss i å kunne være i samme menighet eller kirke. Jeg blir like provosert av at personer som står for et konservativt standpunkt, framstilles som intolerante og ukjærlige, som jeg blir provosert av at personer som ønsker å fremme et mer liberalt syn, blir framstilit som ikke bibeltro og blir utelukket fra noen miljøer. Jeg står for mitt standpunkt og det jeg tror er rett, og kan være ydmyk i møte med at andre kan komme til andre standpunkt.

7 Hege Roaldstveit Lønning 33 Daglig leder, Nei.Mitt utgangspunkt for å svare nei til å stemme for forslag som bevarer dagens Døves liturgi, menighet, Oslo er at jeg har en sterk tro på menneskets likeverdighet og på Jesus sitt budskap om at kjærligheten er størst. Troen og håpet er stor, men kjærligheten er størst. Jesus behandlet alle likeverdige, det er det mange historier om i Bibelen. Slik som jeg tolker Jesus, så ønsket han alle velkommen til seg. Ekteskapet er en institusjon som jeg tror på, og at samlivet skal være i faste og trygge rammer for både voksne og barn. Idag er det kjærligheten og respekten som holder ekteskapet sammen. Jeg er opptatt av dette og av at barn skal ha en trygg oppvekst med kjærlighet og respekt. Da er ikke kjønn viktig for meg, men å se mennesket og dets behov i alle sammen. Villa Wahl Stranger Marit Aarrestad Østang 58 Menighetsforvalter, Ullern være en annen liturgi for samkjønnede ekteskap Jeg ønsker at liturgien for ekteskap skal være for mann og kvinne og at det skal menighet Svart muntlig til NNFE, men ikke svart på epost sendt 15. juni. 57 Diakon, Ikke svart på epost fra NNFE. Grefsen menighet Prester Anne Berit 33 Kapellan, Østre Ikke svart på epost fra NNFE. Løvstad Evang Aker prosti, Rødtvet Margit Lovise Holte 36 Fungerende Ikke svart på epost fra NNFE. sokneprest, Bærum prosti, Lommedalen Trygve Magelssen 60 Sokneprest, Nordre Aker prosti, Grefsen Mitt svar er ja, jeg ønsker å beholde dagens liturgi. Jeg anså, inntil ekteskapsloven ble endret, partnerskapsloven som en god sikring av trygge rammer for et varig og forpliktende homofilt og lesbisk samliv. Jeg opplever den nye ekteskapsloven som problemtisk i forhold til at barn blir satt til verden uten rett til å vokse opp med en far og heller ikke kjenne sin biologiske far før fylte18 år. Å forestå inngåelse av likekjønnet ekteskap etter den nye ekteskapsloven som en offentlig vigselshandling vil jeg derfor ikke kunne gjøre. Dersom et par imidlertid oppsøker meg på privat basis med ønske om forbønn og velsignelse for seg og sitt samliv, vil jeg selvsagt forestå dette. Svart på epost fra NNFE Marit Skjeggestad 35 Kapellan 1, Ikke svart på epost fra NNFE. Vestre Aker prosti, Ris

8 Elisabeth Thorsen 43 Sokneprest, Oslo Domprosti, Domkirken Jeg vil arbeide for en ny liturgi for ekteskapsinngåelse som kan brukes i møte med både heterofile og homofile / lesbiske par. Også innenfor den nye liturgien bør det være tekster å velge mellom slik at hver vielse kan få et preg som komuniserer med paret og parets historie. Det er viktig for meg at liturgien vektlegger alvoret og gleden ved å love hverandre troskap og at den fremholder gjensidig respekt, toleranse, rettferdighet, tilgivelse og ydmykhet som idealer for dette å leve sammen i ekteskap. Når ekteskapet inngås i en alder/ situasjon der barn er en realitet eller et ønske, vil jeg ha med tekster/ formuleringer som setter barnet og barnets trygghet i sentrum. Den religiøse dimensjonen ved ekteskapsinngåelsen bør gi sans og tro på en Gud som beskytter, velsigner, rettleder og står på livets side under alle forhold. Fredrik Ulseth 58 Sokneprest, Kandidaten ønsker ikke svare. Lambertseter

KM 17.4/16. Kirkelig vigsel for likekjønnede par. Innstilling fra komite A. Sammendrag. DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet. Trondheim,

KM 17.4/16. Kirkelig vigsel for likekjønnede par. Innstilling fra komite A. Sammendrag. DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet. Trondheim, DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 17.4/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 2. Innstilling Referanser: KM 11/07; KR 29/09; KR 66/13; KR 01/14; BM 03/08; BM 36/08; BM 26/09; BM 40/09; BM 16/13; MKR 39/13;KR 01/14;

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Kandidater i Nord-Hålogaland bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Kandidater i Nord-Hålogaland bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi www.bevarekteskapet.no/kirkevalget Kandidater i Nord-Hålogaland bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekoder Fargene er tolkingen til NNFE, men svarene er de har gitt. De gule er de anbefalte

Detaljer

Møre bispedøme, tilrådde leke kandidatar

Møre bispedøme, tilrådde leke kandidatar www.bevarekteskapet.no/kirkevalget Møre bispedøme, tilrådde leke kandidatar Nordisk nettverk for ekteskapet har ikkje rangert kandidatane bortset frå at vi har gitt ei generell tilråding på kandidatar

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE KM 6.5/17 Kirkemøtet Innstilling

DEN NORSKE KIRKE KM 6.5/17 Kirkemøtet Innstilling DEN NORSKE KIRKE KM 6.5/17 Kirkemøtet 2017 2. Innstilling Saksdokumenter: KM 6/17, Vigsel og forbønnsliturgi KM 6.1/17, Sammendrag av høringen KM 6.2/17, Liturgi VIGSEL 2017 (bokmål) KM 6.3/17 Sammenstilling

Detaljer

Kandidater i Hamar bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Kandidater i Hamar bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi www.bevarekteskapet.no/kirkevalget Kandidater i Hamar bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekoder Fargene er tolkingen til NNFE, men svarene er de kandidatene har gitt. For dagens liturgi

Detaljer

Informasjon fra Den norske kirke

Informasjon fra Den norske kirke Informasjon fra Den norske kirke SE FILM: konfirmant.no Kan kjærlighet overvinne alt? Finnes Gud? Og gikk Jesus på vannet? Det er mange spørsmål, men ikke alltid lett å finne svarene. Kirkens konfirmanttid

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Oslo bispedømmeråd : Bispegården, den 19.06.2014 Tilstede i møtet: Leke: Karin-Elin Berg (unntatt deler av sak 48/14 og sak 59/14) Marius Berge Eide (unntatt sakene 46,47,49

Detaljer

www.bevarekteskapet.no/kirkevalget Kandidatar i Møre bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Tustna 1959 Områdearbeid NMS, Sykkylven

www.bevarekteskapet.no/kirkevalget Kandidatar i Møre bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Tustna 1959 Områdearbeid NMS, Sykkylven www.bevarekteskapet.no/kirkevalget Kandidatar i Møre bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekodar Fargane er tolkinga til NNFE, men svara er dei kandidatane har gjeve. Dei gule kandidatane

Detaljer

S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet)

S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet) KM 11.1.5/07 S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet) S. 8: Vedtak sak KR/AU 08/07 - KR/AUs møte 20.09. KR 040/07 Høringsuttalelse

Detaljer

Kandidater i Bjørgvin bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Kandidater i Bjørgvin bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi www.bevarekteskapet.no/kirkevalget Kandidater i Bjørgvin bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekodar For dagens liturgi med ekteskapet for ein mann og ei kvinne Kandidatane har alle fått

Detaljer

11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret (sak 340/2005-2008).

11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret (sak 340/2005-2008). Organisasjons- og personalhåndbok / Høringsuttalelser / Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par 11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret

Detaljer

Kandidater i Stavanger bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Kandidater i Stavanger bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi www.bevarekteskapet.no/kirkevalget Kandidater i Stavanger bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekoder Fargene er tolkingen til NNFE, men svarene er de kandidatene har gitt. De gule kandidatene

Detaljer

Kirkerådet Oslo. Forslag om at Den norske kirke bør frasi seg vigselsretten

Kirkerådet Oslo. Forslag om at Den norske kirke bør frasi seg vigselsretten DEN NORSKE KIRKE KR 10/17 Kirkerådet Oslo Referanser: KR 39/13, KM 14/14, KM 11/15, KR 28/16 Arkivsak: 17/01622-1 Saksdokumenter: E-post fra Steinar Aanstad med vedlegg Forslag om at Den norske kirke bør

Detaljer

KIRKELIG VIGSELSRETT I LYS AV EKTESKAPSLOVEN AV 2008 Innledning

KIRKELIG VIGSELSRETT I LYS AV EKTESKAPSLOVEN AV 2008 Innledning KIRKELIG VIGSELSRETT I LYS AV EKTESKAPSLOVEN AV 2008 Innledning Endringene i ekteskapsinstitusjonen som følger av den nye ekteskapsloven av 2008, bryter med grunnleggende kristne forestillinger om ekteskap

Detaljer

KM 17/16 Trondheim, 06.-12. april 2016

KM 17/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 17/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 Referanser: KM 11/07; KR 29/09; KR 66/13; KR 01/14; BM 03/08; BM 36/08; BM 26/09; BM 40/09; BM 16/13; MKR 39/13;KR 01/14; SKR 12/14; KM

Detaljer

Kandidater i Stavanger bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Kandidater i Stavanger bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi www.bevarekteskapet.no/kirkevalget Kandidater i Stavanger bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekoder Fargene er tolkingen til NNFE, men svarene er de kandidatene har gitt. De gule kandidatene

Detaljer

Høringssvar fra preses: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par

Høringssvar fra preses: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par DEN NORSKE KIRKE Preses i Bispemøtet Kirkerådet Hans Arne Akerø Dato: 08.09.2016 Vår ref: 16/2527-2 HAAK (16/28201) Deres ref: Høringssvar fra preses: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede

Detaljer

Høringssvar: «Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par»

Høringssvar: «Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par» Andreas Holm, Kapellan i Skien menighet og Borgestad menighet Skoglivegen 10c 3718 SKIEN 5. september 2016 Til Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Høringssvar: «Vigselsliturgi og forbønnsliturgi

Detaljer

Kandidater ved valget i Åpen folkekirke 6.2.2016

Kandidater ved valget i Åpen folkekirke 6.2.2016 VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING Kandidater ved valget i Åpen folkekirke 6.2.2016 Alle kandidatene er spurt om: Alder pr. årsmøtet 6. februar 2016 / stud.theol/ teolog Yrke/stilling Bispedømme Valgt

Detaljer

Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par - Høringssvar

Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par - Høringssvar DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 07.09.2016 Vår ref: 15/5657 - ARN (16/28025) Deres ref: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede

Detaljer

Høyringssvar frå Bjørgvin biskop om ordning for vigsel og vigselsliturgi og forbønsliturgi for likekjønna og ulikekjønna par

Høyringssvar frå Bjørgvin biskop om ordning for vigsel og vigselsliturgi og forbønsliturgi for likekjønna og ulikekjønna par DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin biskop Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 24.08.2016 Vår ref: 16/2491-4 TOS (16/26630) Dykkar ref: Høyringssvar frå Bjørgvin biskop om ordning for vigsel og vigselsliturgi

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet OLAV ØYGARD Født: 29.07.1956 Gift Ordinert til prestetjeneste 2. august 1981 i Karasjok kirke Nåværende stilling: Prost i Alta prosti Utdanning: Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ørnulf Axel Elseth. Curriculum vitae. Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952

Ørnulf Axel Elseth. Curriculum vitae. Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952 Ørnulf Axel Elseth Curriculum vitae Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952 Sivil status Utdanning Eventuelle faglege publikasjonar Arbeidspraksis Gift, 3 barn 1971 Realartium

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Hamar bispedømmeråd. z ac- /,%1123

DEN NORSKE KIRKE. 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Hamar bispedømmeråd. z ac- /,%1123 DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Det kongelige barne- og likestillingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO z ac- /,%1123.^ (7 Dato: 06.09.2007 V'-år ref: 07/290-121411

Detaljer

Informasjon fra Den norske kirke SE FILM

Informasjon fra Den norske kirke SE FILM Informasjon fra Den norske kirke SE FILM Finn ut mer på konfirmant.no INVITASJON TIL DEG SOM FYLLER 14 I ÅR Kirken inviterer deg til å være konfirmant. Nå er valget ditt. Kirken som du tilhører sender

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 23.02.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Anne Berit Evang Aud Kvalbein Elin Oveland Harald

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

HØRINGSNOTAT FRA FRELSESARMEEN ANGÅENDE FORSLAG OM ENDRINGER AV EKTESKAPSLOVEN

HØRINGSNOTAT FRA FRELSESARMEEN ANGÅENDE FORSLAG OM ENDRINGER AV EKTESKAPSLOVEN Suppe, såpe og frelse siden 1865 4. september 2009 Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement v/ Hilde Hol Postboks 8036 Dep 0030 Oslo BARNE-OG LIKESTILLI", q... -,,'e:. _ ; 2' Dra, U-- Sa::; r..c

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Høringssvar: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par

Høringssvar: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd Dato: 29.08.2016 Vår ref: 16/524 - MSAN (16/27008) Deres ref: Høringssvar: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par Stavanger bispedømmeråd

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kandidater i Nidaros bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Kandidater i Nidaros bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Kandidater i Nidaros bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekoder Fargene er tolkingen til NNFE, men svarene er de kandidatene har gitt. De gule kandidatene er de anbefalte kandidatene fra

Detaljer

Et livssynsåpent samfunn i Nord-Aurdal. Høringsuttalelse NOU 2013:1 fra Nord-Aurdal kirkelige Fellesråd.

Et livssynsåpent samfunn i Nord-Aurdal. Høringsuttalelse NOU 2013:1 fra Nord-Aurdal kirkelige Fellesråd. Et livssynsåpent samfunn i Nord-Aurdal Høringsuttalelse NOU 2013:1 fra Nord-Aurdal kirkelige Fellesråd. Livssynsåpent Nord-Aurdal kirkelige fellesråd ser det som positivt at uttrykket livssynsnøytralt

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf. 47978421/22 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Veivalg for fremtidig kirkeordning Prinsipper som legges til grunn: Soknet

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke SE FILM konfirmant.no Informasjon fra Den norske kirke Finn ut mer på konfirmant.no Du er invitert til å finne ut mer om deg selv og troen på Gud TIL DEG SOM FYLLER 14 ÅR I ÅR Du er bare et år unna en

Detaljer

Høringsuttalelse fra Kirkens Bymisjon: Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. - Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par.

Høringsuttalelse fra Kirkens Bymisjon: Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. - Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. Høringsuttalelse fra Kirkens Bymisjon: Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. - Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. Kirkens Bymisjon takker Departementet for henvendelsen, og

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Fra: Steinar Aanstad Dato: 30. januar :36:01 CET Emne: Vigselsretten ut av kirken

Fra: Steinar Aanstad Dato: 30. januar :36:01 CET Emne: Vigselsretten ut av kirken Fra: Dato: 30. januar 2017 18:36:01 CET Emne: Vigselsretten ut av kirken Hei! Jeg vil igjen fremme forslaget om å ta opp på kirkemøtet å vurdere om vi bør frasi oss vigselsretten

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Høyringssvar frå Bjørgvin bispedømeråd - Vigselsliturgi og forbønsliturgi for likekjønna og ulikekjønna par

Høyringssvar frå Bjørgvin bispedømeråd - Vigselsliturgi og forbønsliturgi for likekjønna og ulikekjønna par DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 24.08.2016 Vår ref: 16/2491-3 TOS (16/26624) Dykkar ref: Høyringssvar frå Bjørgvin bispedømeråd - Vigselsliturgi

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 25.09.2017 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Gard Realf Sandaker-Nielsen,

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 14.09.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Aud Kvalbein Gard Realf Sandaker-Nielsen Harald Hegstad Knut Lundby Knut Rune Saltnes

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 18.06.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Anne Berit Evang Aud Kvalbein Elin Oveland Harald Hegstad Karin-Elin Berg Knut Lundby

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet Lærerråd. Uttalelse om Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Innledning

Det teologiske Menighetsfakultet Lærerråd. Uttalelse om Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Innledning Det teologiske Menighetsfakultet Lærerråd Uttalelse om Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Innledning Det teologiske Menighetsfakultet (MF) har mottatt Barne- og likestillingsdepartementets Forslag

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon Prestens rolle og plass i menighetsutvikling i folkekirken Foredrag på fagdag for prester om Menighetsutvikling i folkekirken Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Hva er menighetsutvikling? Forsøk

Detaljer

Seksualitet og samliv

Seksualitet og samliv Seksualitet og samliv.qxp 14.10.2008 10:45 Side 1 Seksualitet og samliv Gunnar Waregergsgt. 15, 4021 Stavanger, Tlf.: 51 84 21 60, E-post: servicetorg@imikirken.no, Hjemmeside: www.imikirken.no Seksualitet

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd

Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd Møtedato: 25.08.2016 Møtested: Stavanger bispedømmekontor, Lagårdsveien 44, Stavanger Møtetid: 09:00-16:00 Møtedeltakere Aslaug Louise Kongshavn Jostein Ådna Lars-Tore

Detaljer

UKM 07/17 Ungdomsdemokratiet i fremtidig kirkeordning

UKM 07/17 Ungdomsdemokratiet i fremtidig kirkeordning UKM 07/17 Ungdomsdemokratiet i fremtidig kirkeordning Innledning Kirkerådet arbeider med å formulere et regelverk kirkeordningen for Den norske kirke som skal erstatte den nåværende lovregulering av kirkens

Detaljer

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset?

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Historiske utviklingslinjer Det kirkelige tyngdepunkt har historisk vært forholdet mellom statskirken og en lavkirkelig

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 15.09.2014 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Anne Berit Evang Fredrik Arstad Harald Hegstad Karin-Elin

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

Referanser: MKR 03/08.6, MKR/AU 09/08, MKR 28/08, MKR 45/08.15, KR 43/08

Referanser: MKR 03/08.6, MKR/AU 09/08, MKR 28/08, MKR 45/08.15, KR 43/08 DEN NORSKE KIRKE KM 13.1/08 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Sven Oppegaard Referanser: MKR 03/08.6, MKR/AU 09/08, MKR 28/08, MKR 45/08.15, KR 43/08 Vedlegg: KM 13.1.1/08 Revidert utkast til avtaletekst

Detaljer

Forpostfektning. Det borgerlige ekteskapet

Forpostfektning. Det borgerlige ekteskapet «Man kan fint hevde at ekteskapet er den beste rammen for samfunnsenheten der utfoldelse av seksualitet, reproduksjon og nære relasjoner finner sted. Men ikke at det dermed er den eneste tenkelige gode

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

KR 40/16 Oslo, oktober 2016

KR 40/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 40/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 11/07; KR 29/09; KR 66/13; KR 01/14; BM 03/08; BM 36/08; BM 26/09; BM 40/09; BM 16/13; MKR 39/13;KR 01/14; SKR 12/14; KM 14/14;

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Norsk asyl- og flyktningpolitikk

Norsk asyl- og flyktningpolitikk DEN NORSKE KIRKE KM 6.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Norsk asyl- og flyktningpolitikk Sammendrag Kirkens møte med flyktninger og asylsøkere aktualiserer en rekke spørsmål av praktisk, politisk og teologisk

Detaljer

Høringssvar - Endringer i ekteskapsloven mv.

Høringssvar - Endringer i ekteskapsloven mv. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Dato: Vår ref: Deres ref: Arkiv nr: 31.08.2007 07/00068-003 ojh 542 Høringssvar - Endringer i ekteskapsloven mv. Forslag om endringer i

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Vår ref.: Deres ref.: Dato: 09/1639-15- 11.10.2012 Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Ombudet fant at formuleringen «samlivsform kan bli

Detaljer

KM 14/14 Kristiansand, 3.-8. april 2014

KM 14/14 Kristiansand, 3.-8. april 2014 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 14/14 Kristiansand, 3.-8. april 2014 Referanser: KM 11/07; KR 29/09; KR 66/13; KR 01/14; BM 03/08; BM 36/08; BM 26/09; BM 40/09; BM 16/13; KR 01/14 Dok.dato Tittel Dok.ID

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 11.05.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Elin Oveland Harald Hegstad Karin-Elin Berg Knut Lundby Knut Rune Saltnes Ole Christian

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 03.04.2017 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Gard Realf Sandaker-Nielsen,

Detaljer

21. april, 2015 av Asbjørn Berland

21. april, 2015 av Asbjørn Berland Hvordan kritisere? 21. april, 2015 av Asbjørn Berland Vi skal nå se på hvordan vi på en bibelsk måte kan kritisere. Kritikk er et ord som ofte har veldig negativ klang, men i Bibelen blir ord som «tilrettevisning»

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING KIRKELIG FELLESRÅD FOR FET OG DALEN 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Kristine Sandmæl 45 år Sivilstatus: Ugift Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Utdanning: Utdanningssted: Det teologiske menighetsfakultet Ordinert til prestetjeneste:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

KR 66/13 Oslo, desember 2013

KR 66/13 Oslo, desember 2013 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 66/13 Oslo, 05-06. desember 2013 Referanser: KM 11/07; KR 29/09; BM 03/08; BM 36/08; BM 26/09; BM 40/09; BM 16/13 Liste over relevante

Detaljer

Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge, utg. 3.0.4, s. 1. Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge

Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge, utg. 3.0.4, s. 1. Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge, utg. 3.0.4, s. 1 Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge Gitt av fellesmøtet av styrene for Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø, Den lutherske

Detaljer

Høringssvar fra Borg biskop og bispedømmeråd: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par

Høringssvar fra Borg biskop og bispedømmeråd: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par DEN NORSKE KIRKE Borg biskop og bispedømmeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 01.09.2016 Vår ref: 16/2500-5 EFY (16/27411) Deres ref: Høringssvar fra Borg biskop og bispedømmeråd: Vigselsliturgi

Detaljer