Kandidater i Oslo bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidater i Oslo bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi"

Transkript

1 Kandidater i Oslo bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekoder Fargene er tolkingen til NNFE, men svarene er de kandidatene har gitt. De gule kandidatene er de anbefalte kandidatene fra NNFE For dagens liturgi med ekteskapet for en mann og en kvinne Kandidatene har alle fått følgende spørsmål fra Nordisk nettverk for ekteskapet (NNFE): For en ny liturgi som åpner for kjønnsnøytrale ekteskap Den nye ekteskapsloven krever at ekteskap inngått i Den norske kirke skal ha en liturgi godkjent av Kirkemøtet for at ekteskapet skal være gyldig. På bakgrunn av dette vil vi gjerne vite om du mener at ekteskapet er en institusjon for en mann og en kvinne. Vet ikke/ uklar Hvis du blir valgt som delegat til Kirkemøtet, vil du stemme for forslag som bevarer dagens liturgi? Svar ja, nei eller uklar/vet ikke. Ønsker ikke svare/ har ikke svart I Oslo velges alle sju lekfolk direkte av velgerne. Alle velgere har fem prioriterte stemmer. Navn Alder Stilling/ Bevare dagens liturgi? menighet Lekfolk Karin-Elin Berg 30 Rådgiver, Kunnskapsdepartementet Markus Rent prinsipielt ønsker jeg ikke å uttale meg om dette spørsmålet på denne måten. Jeg setter pris på at det er engasjement rundt kirkevalget, men reagerer på at ett enkeltspørsmål blir løftet frem til å skulle definere om en person er bør velges eller ikke.

2 Marius Berge Eide 19 Skoleelev, Røa Nei. Sentralt i vår norske kirke er troen på Jesus Kristus. Det er denne troen som binder oss sammen, det er dette som skaper kirkens fellesskap. Jeg anerkjenner alles rett til å ha sin egen oppfatning av troen, og jeg mener at alle skal kunne finne en plass i kirken. Det er ikke slik at kirken eller kirkens lære er urørlig eller hellig. Vi skjuler oss for sannheten dersom vi leser bibelen ord for ord og glemmer å se helheten og hvilken tid den stammer fra. Gjør vi det, glemmer vi Jesus. Bibelen er skrevet av mennesker som alle er påvirket av datidens samfunnsnormer og vaner. Ser vi forbi disse, kan man beskrive Jesus som en person som tok vare på sin neste, hvem nå enn denne var. Likeledes kan sies om ekteskapet: bak alle de gamle ordene ligger et evigvarende budskap. Ordene som er skrevet er ikke av vår tid, men selve kjernen sann kjærlighet er evigvarende. Slik sann kjærlighet mener jeg beskrives godt og treffende for min tro i første korinterbrev, kapittel 13. Spesielt disse ordene vil jeg fremheve: Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. (1Kor 13:7). En ny liturgi for samkjønnet ekteskapsinngåelse vil jeg derfor støtte, ekteskapet har sine røtter i Guds kjærlighet og kjærligheten mellom mennesker; denne skal overgå alt annet politiske strømninger såvel som samtidens normer og verdensoppfatninger. Religion og tradisjon er ikke det samme. En ny tilnærming til ekteskapet med Jesus som synsvinkel vil kunne stride med den tradisjonelle oppfatningen av ekteskapet, men fremdeles kan disse to leve side om side å la personer av samme kjønn gifte seg er en like stor hyllest til kjærligheten som når to av forskjellig kjønn gifter seg. Det er vel av kjærligheten denne «samfunnsinstitusjonen» bygger på? Hans Christian Ekenes 59 Spesialrådgiver, Ikke svart på epost fra NNFE. Oslo kommune, Grefsen Ronny Fagereng 42 Seniorrådgiver Ikke svart på epost fra NNFE. Forsvars dpt., Vålerengen Ole Herman Fisknes Kristin Gunleiksrud Pensjonist, tidligere eksp.sjef Kirke dpt., Grefsen Rådgiver, IKO - Kirkelig pedagogisk senter, Asker Nei. Ekteskapet er en verdslig ordning. Den norske kirke har stilt seg til disposisjon for å utøve den offentlige myndighet det er å foreta ekteskapsvigsel i henhold til den til enhver tid gjeldende ekteskapslov. Jeg vil følgelig stemme for et forslag om å tilpasse liturgien til ny ekteskapslov. Dette er svært vanskelige spørsmål, og jeg synes det er problematisk å bli avkrevet et ja eller nei på et spørsmål (felles liturgi) vi ennå ikke har drøftet inngående. Jeg synes det er kontraproduktivt for debatten å skulle plassere kandidatene på den ene eller andre siden. Jeg er tilhenger av ekteskapet. Jeg tror på viktigheten i å avlegge et løfte om å holde sammen til døden skiller en ad. Jeg setter stor pris på å ha kunnet avlegge dette løftet for både Gud og mennesker. Ekteskapet er en god ramme rundt kjærligheten og samlivet. Derfor ønsker jeg at også homofile som ønsker å avgi dette løftet for Gud og mennesker i kirken - skal få mulighet til det. For meg handler det om respekt for den livslange, trofaste kjærligheten, og at dette samlivet trenger det vern en forpliktende ramme er på sitt beste. Jeg liker ikke uttrykket kjønnsnøytrale ekteskap. Et ekteskap er aldri kjønnsnøytralt. Men om homofile og heterofile skal ha nøyaktig samme liturgi, har jeg ennå ikke gjort meg opp en mening om. Her er jeg ikke ferdigtenkt. Det viktigste for meg er at homofile som ønsker å love hverandre å holde trofast sammen for bestandig, skal få muligheten til å avlegge dette løftet ikke bare for mennesker, men også for Gud. Svart på epost frå NNFE

3 Harald Hegstad 50 Professor, Det JA, jeg vil stemme for at vigselsliturgien fortsatt bare skal gjelde inngåelse av teologiske ekteskap mellom én mann og én kvinne. I sin liturgi uttrykker kirken sin lære, bygd Menighetsfakul på Bibelen. I Bibelen er ekteskapet utelukkende forstått som et forhold mellom tet, Mortensrud mann og kvinne, og kirken har derfor ikke noe bibelsk grunnlag for å medvirke til inngåelse av ekteskap mellom to personer av samme kjønn. Thorleif Johan Holm-Glad 62 Daglig leder, Ikke svart på epost fra NNFE. elektronikkutvik ling, Fagerborg Torstein Husby 60 Torkil Hvidsten 29 Seksjonsoverle ge, Ullevål sykehus, Tonsen Student, Leder, Norges kristelige Studentforbund Ja, jeg stemmer avgjort for et forslag som bevarer dagens liturgi, og jeg mener dette er et avgjørende testspørsmål for vår kirkes troverdighet som trossamfunn. Noen som helst tvil om dette kjernespørsmålet vil oppfattes som et svik. Nei. Jeg vil jobbe for at Den norske kirke skal vedta en ny, felles ekteskapsliturgi for både like- og ulikekjønnete par. Ekteskapet er en institusjon som kan gi rammer for et godt samliv - og jeg er derfor veldig glad for at et stort mindretall av befolkningen ikke lenger er avskåret fra denne muligheten. Jeg håper Dnk snarest mulig kan tilby kirkelige rammer for alle som ønsker dette for sine ekteskapsinngåelser. Utover dette henviser jeg til Hildegun Hennum Høeg 44 Organisasjonsk Ved gjennomlesning av ditt spørsmål ønsker jeg ikke å binde meg til onsulent, MF, stemmegivning på det nåværende tidspunkt. HVIS jeg blir valgt vil jeg med glede ta Østerås tid til å gå mer i dybden på dette og komme tilbake med både svar og utdypning. Svart på epost til NNFE. Hege Hovland Malterud 37 Prosjektleder, Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst, Torshov Nei. Jeg er tilhenger av den nye ekteskapsloven. Kirken trenger en liturgi som er tilpasset den nye ekteskapsloven. Svart muntlig til NNFE 15. juni, men kandidaten ønsker ikke å svare skriftlig på epost. Camilla Oulie Mikkelsen 28 Programkoordinator, KFUK/KFUM, Gamlebyen Ja, jeg mener ekteskapet er en institusjon for mann og kvinne og vil som eventuell delegat til kirkemøtet stemme for å bevare intensjonen til dagens liturgi. Inger Marie Ottersen Oddrun Remvik Stud.theol, MF, Trefoldighet Avdelingsdirektør, Helse & Sosial, Bymisjonen, Paulus Ja, ekteskapet er en institusjon for en mann og en kvinne. Jeg sier ja til ekteskapet - mellom mann og kvinne. Dette er eit spørsmål det er vanskeleg å svare ja eller nei på, mitt primære standpunkt er at alle ektskap burde verte inngått hos myndigheitene og at kyrkja kunne velsigne dei som ville.når det er sagt meiner eg klart at både mann og kvinne og mann og mann og kvinne og kvinne må kunne få formalisere og stadfeste sin kjærleik ved å inngå ekteskap. Elles viser eg til Kirkens BYmisjon sin høyringsuttale som ligg ved her i denne lenka aspx. Svart på epost frå NNFE.

4 Inger Torunn Sjøtrø 55 Rådgiver Kirkens nødhjelp (fra 1/7-09), Haugerud Dette er et alt for viktig spørsmål til å kunne besvares med et enkelt ja eller nei på det nåværende tidspunkt. Kirkerådet vedtok på sitt møte i slutten av mai å be Bispemøtet om å foreta en helhetlig utredning av ekteskaps- og samlivsetikken. Denne utredningen skal bidra til å klargjøre Den norske kirkes forståelse av ekteskap i møte med ny ekteskapslovgining og gi grunnlag for videre arbeid med ordningsspørsmål og liturgi. Det vil derfor ta noe tid før denne saken kommer til behandling på Kirkemøtet. Jeg tror det er klokt å avvente arbeidet med utredningen og gi saken tid. Ingebjørg Skjevik 44 Konsulent, Romsås Ønsker ikke å svare. Svarer prinsipiellt aldri på slike undersøkelser. Anfin Skaaheim 70 Pensjonist, tidligere Generalsekretær i Normisjon Ja, jeg vil stemme for å bevare nåværende liturgi for inngåelse av ekteskap.den nye ekteskapsloven er en dyp tragedie for vårt folk, som det er beklagelig at de fleste av våre politikere ikke forstår følgene av. Særlig er det barna som rammes av denne dramatiske ending i synet på familien. Kirken må ikke gi etter for denne utviklingen, men frimodig bekjenne hva som er Guds gode ordning for ekteskap og samliv. Asbjørn Torvik 62 Administrasjonssjef, Bibelsselskape t, Nordstrand Når jeg leser om ekteskapet i Bibelen, så forstår jeg dette alltid som forholdet mellom mann og kvinne. Og det er denne bibelske forståelsen som må legges til grunn for kirkens definisjon av ekteskapet. Politisk vedtatte norske lover kan ikke endre dette. Når det gjelder min eventuelle stemmegivning i en gitt sak i Kirkemøtet, vil jeg først lese saksfremstilling og forslag til vedtak før jeg uttaler meg. Anne Louise Tveter 44 Asker sokn, overlege Ja. Som jeg tidligere har argumentert for i Kirkerådet mener jeg at spørsmålet om en liturgi for likekjønnet ekteskap bygger på en forståelse av ekteskap som ikke er holdbar i forhold til vår kirkes tros og bekjennelsesskrifter og vår forståelse av skriften. Så lenge denne forståelse er vår kirkes offisielle oppfatning, er det overrilt å skulle endre liturgien for å tilpasse seg en ny sekulær lov. Den norske kirkes lærenemd har tidligere sagt at ekteskapet slik det er forstått i Bibelen er forbeholdt mann og kvinne. Det har også våre biskoper tidligere sagt. En endring i luturgien ville innebærer en endring i vår kirkes lære, noe som krever en helt annen prosess enn bare å tilpasse en tekst, slik man av og til kan få inntrykk av. Jeg erkjenner at dette standpunktet innebærer en forskjellsbehandling av borgere, men jeg mener sterkt at dette ikke handler om diskriminering men om saklig forskjellsbehandling, all den tid ekteskapet er en institusjon som først og fremst danner grunnlaget for en enhet der det legges til rette for et felleskap og der barn, som er resultat av dette felleskapet, vokser opp. Håvard Vederhus 20 Leder av Elevorganisasjonen, Grefsen Jeg er en sterk tilhenger av den nye ekteskapsloven som gir homofile lov til å gifte seg på lik linje som heterofile. Kirken må følge etter så fort som mulig ved å utvikle en felles ekteskapsliturgi. Den norske kirke står ovenfor mange utfordringer og spennende saker de neste årene. Det er likevel ikke tvil om at dette kommer til å være en av de største sakene som skal opp. Jeg stiller til valg for en kirke hvor alle mennesker er likeverdige og hvor kjærlighet mellom mennesker respekteres, fremfor å stigmatiseres.

5 Anne Veiteberg 42 Gen.sekr. Norske kirkeakademier, Sagene Eg kan godt gjera greie for mitt standpunkt i denne saka, men eg vil ikkje lettvint svara ja eller nei. Den nye ekteskapslova representerer ei stor utfordring for kyrkja. Eg vonar at kyrkja vil ta utfordringa på alvor og bruka situasjonen til å utarbeida ei ny vigselsordning. Utfrå mitt syn er dette etisk og teologisk forsvarleg. Kyrkjemøtet har vedtatt at Den norske kyrkja kan leva med ulike syn på homofilt samliv. Eit slikt vedtak bør også kunna resultera i ulike praksisar - og gjera det mogleg for prestar å via par av same kjønn, der dette er naturleg og mogleg å gjennomføra. Usemja i kyrkja må ikkje vera eit hinder for at prestar og biskopar som er overtydd om at homofilt samliv er likeverdig med heterofilt samliv, kan gjennomføra vigslar, velsigning og forbønshandlingar. Men dagens liturgi er ikkje eigna til vigsel av homofile og lesbiske. I vår lutherske tradisjon er ikkje ekteskapet eit sakrament. Det er heller ikkje ei skaparordning. Men det er ein institusjon som mange av oss - men slett ikkje alle - meiner gir det beste vernet og dei beste rammene for eit livslangt og forpliktande samliv. Slik eg ser det, er det dette som er det avgjerande, ikkje kjønn. Som kyrkje bør vi ta på alvor homofile som ønskjer å leva i forpliktande samliv og som vil gi lovnaden om truskap og kjærleik i ein kyrkjeleg samanheng. Eg trur ikkje den nye ekteskapslova eller eit nytt vigselsrituale vil bidra til å svekka ekteskapet som institusjon, tvert imot. Ekteskapet blir ikkje mindre verdt fordi om fleire kan ta del i det. Svart på epost frå NNFE Kristin Walstad 35 Kommunikasjo nsrådgiver, MF, Holmen Jeg synes det er flott at dere har engasjert dere i valget. Saken du tar opp har jeg imidlertid ikke tatt stilling til. Lykke til med kampanjen! Svart på epost til NNFE. Berit Wenaas 69 Pensjonist/ bedriftsrådgiver, Skøyen Jeg har vært i tvil om jeg skal svare på dette fordi det legges opp til en svært forenklet problemstilling. Temaet i seg selv er også vanskelig for meg. Prinsipielt har jeg villet i mange år at kirken skal frasi seg sin vigselsrett, og dette vil først og fremst være mitt hovedanliggende. Og den eller de som deretter ønsker kirkens velsignelse, skal få det. Kirken har ingen rett i å unndra noe menneske Guds velsignelse. Det ligger ingen aksept av dette. Ellers vil jeg henvise til Kirkens Bymisjons uttalselse om dette spørsmålet, se Det betyr ikke uten videre at jeg er enig i konklusjonen, men uttalelsen både problematiserer og tenker ideologisk bevisst på et vanskelig tema som berører veldig mange. Det dere skriver om barna, er jeg enig i. Så et ja,eller nei eller vet ikke kan jeg dessverre ikke gi slik dere stiller disse spørsmålene. Kandidater fra døvekirken Knut Rune Saltnes Sigvart Overøye 51 Leder 64 Pensjonist Mitt svar på det første spørsmålet er nei. DNK må ha en liturgi som er tilpasset den nye ekteskapsloven. Ja. Som kirke er vi forpliktet på Guds ord. Derfor må vi ta utgangspunt i hvordan det var ment, altså før syndefallet. Da var det ikke noe annet alternativ en samlivet mellom mann og kvinne. At det i dag fins anre alternativ forandrer ikke saken. Da blir det galt å forandre dagens liturgi. Samliv mellom mann og kvinne er det eneste som i Bibelsk språkbruk kan kalles ekteskap.

6 Anett Christoffersen 46 Miljøarbeider Jeg har tenkt litt på dette. Jeg ønsker ikke å ta noen bestemt stilling til dette spørsmålet.. Det er mange viktige spørsmål innenfor kirken som en bør tenke igjennom godt, og se i sammenheng. Takker for henvendelsen,og interessant spørsmål. Leke kirkelige ansatte Hannah Chetwynd 33 Personalrådgiver, Ikke svart på epost fra NNFE. Oslo kirkelige fellesråd Jarle Klungrehaug 48 Diakon, Østenstad menighet Ja. Jeg ønsker å beholde dagens ordning slik den er. Begrunnelse. Det er stor splittelse i kirken om denne saken. Nå har dagens regjering fått vedtatt en lov som sikrer homofile og lesbiske muligheten til å bli lovlig gift. Da tenker jeg det er unødvendig å presse fram en kirkelig legimitet for å få aksept for den samme lov ved å endre den kirkelige liturgi på feltet. Dersom dette gjøres, frykter jeg at en motreaksjon kan bli at kirken til slutt bestemmer seg for at ingen heretter skal vies i kirken. Det tror jeg vil bli et tap for folkekirken. Jeg opplever Bibelens ord om ekteskap, forholdet mellom mann og kvinne og hvordan mennesker med samme kjønn skal leve sammen, som rimelig klare. Samtidig gjør historiene til lesbiske og homifile og deres opplevelser i forhold til sakene som har versert de siste årene, sterkt inntrykk. Jeg opplever derfor dette spørsmålet som en krevende sak fordi det angår menneskers liv og identitet. Da "homofilisaken" begynte for flere år siden, søkte jeg å gå inn i argumentene på begge sider. Jeg gikk inn i saken med en åpen mulighet - finnes det gode teologiske argumenter for at jeg kan skifte syn og se på homofiles sak med nye øyne. De argumenter som er lagt til grunn for å åpne for en mer liberal tolking av biblstedene, har til nå ikke overbevist meg om å skifte syn. Samtidig har jeg lyst å tilføye at jeg opplever at denne saken har fått ufortjent mye fokus i forhold til de dimensjoner jeg mener den burde ha, både i media og innen kirken selv. Jeg tenker det er andre saker som er langt viktigere, og uenighet i denne sak bør ikke hindre oss i å kunne være i samme menighet eller kirke. Jeg blir like provosert av at personer som står for et konservativt standpunkt, framstilles som intolerante og ukjærlige, som jeg blir provosert av at personer som ønsker å fremme et mer liberalt syn, blir framstilit som ikke bibeltro og blir utelukket fra noen miljøer. Jeg står for mitt standpunkt og det jeg tror er rett, og kan være ydmyk i møte med at andre kan komme til andre standpunkt.

7 Hege Roaldstveit Lønning 33 Daglig leder, Nei.Mitt utgangspunkt for å svare nei til å stemme for forslag som bevarer dagens Døves liturgi, menighet, Oslo er at jeg har en sterk tro på menneskets likeverdighet og på Jesus sitt budskap om at kjærligheten er størst. Troen og håpet er stor, men kjærligheten er størst. Jesus behandlet alle likeverdige, det er det mange historier om i Bibelen. Slik som jeg tolker Jesus, så ønsket han alle velkommen til seg. Ekteskapet er en institusjon som jeg tror på, og at samlivet skal være i faste og trygge rammer for både voksne og barn. Idag er det kjærligheten og respekten som holder ekteskapet sammen. Jeg er opptatt av dette og av at barn skal ha en trygg oppvekst med kjærlighet og respekt. Da er ikke kjønn viktig for meg, men å se mennesket og dets behov i alle sammen. Villa Wahl Stranger Marit Aarrestad Østang 58 Menighetsforvalter, Ullern være en annen liturgi for samkjønnede ekteskap Jeg ønsker at liturgien for ekteskap skal være for mann og kvinne og at det skal menighet Svart muntlig til NNFE, men ikke svart på epost sendt 15. juni. 57 Diakon, Ikke svart på epost fra NNFE. Grefsen menighet Prester Anne Berit 33 Kapellan, Østre Ikke svart på epost fra NNFE. Løvstad Evang Aker prosti, Rødtvet Margit Lovise Holte 36 Fungerende Ikke svart på epost fra NNFE. sokneprest, Bærum prosti, Lommedalen Trygve Magelssen 60 Sokneprest, Nordre Aker prosti, Grefsen Mitt svar er ja, jeg ønsker å beholde dagens liturgi. Jeg anså, inntil ekteskapsloven ble endret, partnerskapsloven som en god sikring av trygge rammer for et varig og forpliktende homofilt og lesbisk samliv. Jeg opplever den nye ekteskapsloven som problemtisk i forhold til at barn blir satt til verden uten rett til å vokse opp med en far og heller ikke kjenne sin biologiske far før fylte18 år. Å forestå inngåelse av likekjønnet ekteskap etter den nye ekteskapsloven som en offentlig vigselshandling vil jeg derfor ikke kunne gjøre. Dersom et par imidlertid oppsøker meg på privat basis med ønske om forbønn og velsignelse for seg og sitt samliv, vil jeg selvsagt forestå dette. Svart på epost fra NNFE Marit Skjeggestad 35 Kapellan 1, Ikke svart på epost fra NNFE. Vestre Aker prosti, Ris

8 Elisabeth Thorsen 43 Sokneprest, Oslo Domprosti, Domkirken Jeg vil arbeide for en ny liturgi for ekteskapsinngåelse som kan brukes i møte med både heterofile og homofile / lesbiske par. Også innenfor den nye liturgien bør det være tekster å velge mellom slik at hver vielse kan få et preg som komuniserer med paret og parets historie. Det er viktig for meg at liturgien vektlegger alvoret og gleden ved å love hverandre troskap og at den fremholder gjensidig respekt, toleranse, rettferdighet, tilgivelse og ydmykhet som idealer for dette å leve sammen i ekteskap. Når ekteskapet inngås i en alder/ situasjon der barn er en realitet eller et ønske, vil jeg ha med tekster/ formuleringer som setter barnet og barnets trygghet i sentrum. Den religiøse dimensjonen ved ekteskapsinngåelsen bør gi sans og tro på en Gud som beskytter, velsigner, rettleder og står på livets side under alle forhold. Fredrik Ulseth 58 Sokneprest, Kandidaten ønsker ikke svare. Lambertseter

Kandidater i Nord-Hålogaland bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Kandidater i Nord-Hålogaland bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi www.bevarekteskapet.no/kirkevalget Kandidater i Nord-Hålogaland bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekoder Fargene er tolkingen til NNFE, men svarene er de har gitt. De gule er de anbefalte

Detaljer

Kritiske refleksjoner omkring den nye ekteskapsloven

Kritiske refleksjoner omkring den nye ekteskapsloven Kritiske refleksjoner omkring den nye ekteskapsloven Av Jon Kvalbein, foredrag i støtteforeningen for KFUM/KFUK 4. November 2008. Den nye ekteskapsloven er etter mitt syn uttrykk for en kulturrevolusjon.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Hamar bispedømmeråd. z ac- /,%1123

DEN NORSKE KIRKE. 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Hamar bispedømmeråd. z ac- /,%1123 DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Det kongelige barne- og likestillingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO z ac- /,%1123.^ (7 Dato: 06.09.2007 V'-år ref: 07/290-121411

Detaljer

S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet)

S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet) KM 11.1.5/07 S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet) S. 8: Vedtak sak KR/AU 08/07 - KR/AUs møte 20.09. KR 040/07 Høringsuttalelse

Detaljer

et basisdokument for oppropet For enhetens skyld

et basisdokument for oppropet For enhetens skyld C a r i s s i m i et basisdokument for oppropet For enhetens skyld 1. Innledning et kall til et bekjennende fellesskap Carissimi er latin og betyr elskede! Vi kjenner det igjen fra Det nye testamentet

Detaljer

Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik

Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik Det er et meget aktuelt, men stort og vanskelig tema som er satt opp for denne kvelden.

Detaljer

Samlivsetikk og kristen tro

Samlivsetikk og kristen tro Samlivsetikk og kristen tro Knut Alfsvåg og Morten D. Andersen (red.) Samlivsetikk og kristen tro Utredning fra et utvalg oppnevnt av lutherske organisasjoner og frikirker Lunde Forlag Copyright 2011

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Høringssvar - Endringer i ekteskapsloven mv.

Høringssvar - Endringer i ekteskapsloven mv. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Dato: Vår ref: Deres ref: Arkiv nr: 31.08.2007 07/00068-003 ojh 542 Høringssvar - Endringer i ekteskapsloven mv. Forslag om endringer i

Detaljer

Kritiske innspill fra høringsinstansene

Kritiske innspill fra høringsinstansene Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Kritiske innspill fra høringsinstansene angående saksbehandlingen av lovforslaget Høringsuttalelsene er lagt ut og kan leses i sin helhet på nettsidene

Detaljer

9.9 Skillsmisse og gjengifte Vedtatt av synoderådet / synodestyret oktober 2004.

9.9 Skillsmisse og gjengifte Vedtatt av synoderådet / synodestyret oktober 2004. Organisasjons- og personalhåndbok / Veiledninger / Skillsmisse og gjengifte 9.9 Skillsmisse og gjengifte Vedtatt av synoderådet / synodestyret oktober 2004. Veiledning til menighetene etter vedtak i Synoderådet

Detaljer

Kjønn K x M (kryss av) Frå Noverande stilling Selvstendig næringsdrivende 2011

Kjønn K x M (kryss av) Frå Noverande stilling Selvstendig næringsdrivende 2011 Skjema for presentasjon av kandidatar ved val av bispedømeråd/kyrkjemøtet Bjørgvin bispedøme. Opplysningane er til bruk ved offentleg presentasjon av kandidatane. Fødselsdato 1961 Namn Inger Helene Thingvold

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Sammenfatning av høringsmaterialet

Sammenfatning av høringsmaterialet Innstillingen fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg SAMME KIRKE - NY ORDNING Høring 2002 Sammenfatning av høringsmaterialet Oktober 2002 INTERAKTIVUM / Kirkerådet for Den norske kirke Forord I løpet av perioden

Detaljer

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme #tiltjeneste Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme 1 UKM 2012 Innledning UKM 01/12 Konstituering og forretningsorden UKM 02/12 Orienteringssaker

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand - En kvalitativ intervjuundersøkelse

Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand - En kvalitativ intervjuundersøkelse FoU rapport nr. 1/2008 Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand - En kvalitativ intervjuundersøkelse Forfattere: Jørn Cruickshank Hanne Cecilie Jensen Torunn S. Olsen Tittel Forfattere Livet som homofil

Detaljer

Kjønn K X M (kryss av) Frå Noverande stilling Kapellan på Voss, Hardanger og Voss prosti 2008

Kjønn K X M (kryss av) Frå Noverande stilling Kapellan på Voss, Hardanger og Voss prosti 2008 Skjema for presentasjon av geistlege kandidatar ved val av bispedømeråd/kyrkjemøtet Bjørgvin bispedøme. Opplysningane er til bruk ved offentleg presentasjon av kandidatane. Fødselsdato 1973 Namn Bustadsadresse

Detaljer

Ideologien og retorikken bak den nye ekteskapsloven

Ideologien og retorikken bak den nye ekteskapsloven Ideologien og retorikken bak den nye ekteskapsloven Foredrag av Jon Kvalbein, høsten 2009 Den nye såkalte kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2008 og gjort gjeldende fra 1. januar

Detaljer

Informasjon fra Den norske kirke SE FILM

Informasjon fra Den norske kirke SE FILM Informasjon fra Den norske kirke SE FILM Finn ut mer på konfirmant.no INVITASJON TIL DEG SOM FYLLER 14 I ÅR Kirken inviterer deg til å være konfirmant. Nå er valget ditt. Kirken som du tilhører sender

Detaljer

HJEM, EKTESKAP OG FAMILIE

HJEM, EKTESKAP OG FAMILIE TRO OG LIV HJEM, EKTESKAP OG FAMILIE A.O.Halås 2013 (www.nri-imf.no) Det 4. bud «Du skal hedre din far og din mor så det går deg godt og du får leve lenge i landet» Det er: Vi skal frykte og elske Gud

Detaljer

Aktuelt Kristenradikalt Tidsskrift n r. 4 2 0 1 1-2 5. å r g a n g KJÆRLIGHET I NY DRAKT

Aktuelt Kristenradikalt Tidsskrift n r. 4 2 0 1 1-2 5. å r g a n g KJÆRLIGHET I NY DRAKT Aktuelt Kristenradikalt Tidsskrift n r. 4 2 0 1 1-2 5. å r g a n g KJÆRLIGHET I NY DRAKT Bidragsytere: Ingrid Brækken Melve Olaf Engestøl har skrevet om «Gud og Mammon» Oda Evjen har skrevet om sin første

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

for undervisningsleder

for undervisningsleder Menneskeverd & Etikk for undervisningsleder En håndbok som gir deg tips og råd til hvordan du kan få mest mulig ut av undervisningsopplegget Menneskeverd & Etikk. Innhold: 1. Rollen som undervisningsleder

Detaljer

Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat

Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat Om gudstjenesteordningen 2011 Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat Her er svar på spørsmål Kirkerådets gudstjenesteseksjon har mottatt om gudstjenesteordningen 2011. Dagens bønn (Kollektbønn)

Detaljer

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. DÅPSSAMTALEN INNHOLD: 0. INNLEDNING:. 3 1. HVA VIL JEG

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Oslo 09.05.2008 Til Barne- og likestillingsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Høring om

Detaljer