Emneplan POP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneplan POP 2015-2016"

Transkript

1 Emneplan POP Avdeling for Kunstfag

2 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Innhold Innhold... i Westerdals Oslo ACT: Emneoversikt Populærmusikk Overordnet læringsutbytte... 2 POIE-1100/1200/1300 HOIN1/2/3 Hovedinstrument... 3 POIE-1101/1201 HOIN1/2 Samspill... 5 POIE MTEK1 Musikkteknologi POIE-1103/1203 GHØR 1/2 Gehørtrening... 8 POIE HARMO Harmonilære NISS STUDF Studieforberedende POIE POPHI Populærmusikkens historie POIE BRUKS Bruksklaver POIE LYDTE Lydteknikk POIE PREST Prestasjonsforberedelse POIE-0101/0102/0103 IMPR 1/2/3 Impro intro Læremidler per emne, POP NISS FLSKS Kunst og samfunn POIE BRAKS Bransjekunnskap POIE ARRAN Arrangering POIE MTEK2 Musikkteknologi POIE LÅTER Låtskriving POIE MUFOR Musikkformidling POIE BANDI Bandinstruksjon POIE INKUN Instrumentkunnskap Læremidler per emne, POP POIE BAPOP Bacheloroppgave NISS ENTRE Entreprenørskap POIE ANAMU Analyse og musikkforståelse Læremidler, POP Emneplan POP docx Side i

3 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Westerdals Oslo ACT: Emneoversikt Populærmusikk studieår Populærmusikk Gruppe Vekt POIE-1100 HOIN1 Hovedinstrument (1. år av 3-årig emne) Obl 10 POIE-1101 SAMS1 Samspill (1. år av 2-årig emne, tverrfaglige prosjekt) Obl 12 POIE-1102 MTEK1 Musikkteknologi 1 Obl 8 POIE-1103 GHØR1 Gehørtrening (1. år av 2-årig emne) Obl 8 POIE-1105 POPHI Populærmusikkens historie Obl 6 POIE-1104 HARMO Harmonilære Obl 5 NISS-0100 STUDF Studieforberedende (felles Campus Vaterland) Obl 5 POIE-1106 BRUKS Bruksklaver Obl 2 POIE-1111 LYDTE Lydteknikk Obl 2 POIE-1107 PREST Prestasjonsforberedelse Obl 1 POIE-0101 IMPR1 Impro intro 1. år (felles POP1/POP2/POP3 ved studiestart) Obl 1 Sum 60 sp 2. studieår Populærmusikk Gruppe Vekt POIE-1200 HOIN2 Hovedinstrument (2. år av 3-årig emne) Obl 15 POIE-1201 SAMS2 Samspill (2. år av 2-årig emne, tverrfaglige prosjekter) Obl 12 NISS-1200 K-SMF Kunst og samfunn (felles Campus Vaterland) Obl 5 POIE-1202 BRAKS Bransjekunnskap Obl 5 POIE-1203 GHØR2 Gehørtrening (2. år av 2-årig emne) Obl 4 POIE-0102 IMPR2 Impro intro 2. år (felles POP1/POP2/POP3 ved studiestart) Obl 1 POIE-1204 ARRAN Arrangering Valg 6 POIE-1205 MTEK2 Musikkteknologi 2 Valg 6 POIE-1206 LÅTER Låtskriving Valg 6 POIE-1207 MUFOR Musikkformidling Valg 6 POIE-1208 BANDI Bandinstruksjon Valg 6 POIE-1209 INKUN Instrumentkunnskap Valg 6 Sum 60 sp 3. studieår Populærmusikk Gruppe Vekt POIE-2300 BAPOP Bacheloroppgave Obl 30 POIE-1300 HOIN3 Hovedinstrument 3 (3. år av 3-årig emne) Obl 20 POIE-1301 ENTRE Entreprenørskap Obl 5 POIE-2301 ANAMU Analyse og musikkforståelse Obl 4 POIE-0103 IMPR3 Impro intro 3. år (felles POP1/POP2/POP3 ved studiestart) Obl 1 Sum 60 sp Emneplan POP docx Side 1

4 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Overordnet læringsutbytte Ut fra forkunnskapene som kreves for opptak til studiet skal studentene gjennom det 3-årige studieprogrammet utvikle kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser til en samlet kompetanse definert av læringsutbyttet slik: Kunnskaper - kandidaten skal K 1a ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, arbeidsprosesser, verktøy og metoder innenfor populærmusikk som skapende og utøvende felt K 1b ha bred kunnskap om musikkbransjen og om ulike karrieremuligheter innen populærmusikk K 2 kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor populærmusikk som teori og musikkproduksjon som kunstnerisk praksis K 3 kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet K 4 ha kunnskap om populærmusikkens egenart, historie, tradisjoner, og plass som kulturuttrykk i samfunnet Ferdigheter - kandidaten skal F 1a kunne anvende ulike musikalske verktøy, teknikker og uttrykksformer F 1b vise performative og/eller skapende ferdigheter, og kunne anvende kreativitet, teknologi og fagets håndverk for å utvikle sin egenart F 1c kunne forholde seg aktivt til ulike musikalske formater, sjangre og kontekster F 2 kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre begrunnede valg F 3 kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og presentere dette slik at det belyser en praktisk/teoretisk problemstilling F 4 kunne reflektere over estetiske valg i både andres og egen musikalsk utøvelse, og utvikle dette under veiledning Generell kompetanse - kandidaten skal G 1 kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe G 2 kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser i musikkproduksjon, og kunne delta i slike G 3 kunne formidle populærmusikk både auditivt, praktisk, skriftlig og muntlig G 4a kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis G 4b kunne kombinere kunnskap om musikkproduksjonens teorier, metoder og praksis, med spesialiseringskompetanse, personlige erfaringer og musikalske forbilder for å bidra i den kunstneriske utviklingen G 5 ha innsikt i relevante praktiske og yrkesetiske problemstillinger, som selvstendig næringsdrivende, arbeidstaker eller entreprenør Emneplan POP docx Side 2

5 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE-1100/1200/1300 HOIN1/2/3 Hovedinstrument Omfang Gjennomgående emne med i alt 45 studiepoeng som består av 3 påbyggende avsluttende årskurs fordelt med 10 studiepoeng 1. studieår, 15 studiepoeng 2. studieår og 20 studiepoeng 3. studieår. Arbeidsmengden øker gjennom studiet grunnet forventet mengde egenøving. Obligatorisk emne. Beskrivelse Emnet skal gi studenten større musikalske og tekniske ferdigheter på sitt hovedinstrument, og øke studentens forståelse for instrumentets egenart og uttrykksmuligheter. Emnet skal bidra til å utvikle både håndverksmessige kvalifikasjoner og kunstnerisk særpreg, samt sette studenten i stand til å kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering på en stadig mer selvstendig basis. Studenter velger i dette emnet mellom hovedinstrumentene vokal, gitar, tangentinstrumenter, bass, slagverk, saxofon, trompet, trombone og laptop (fløyte og strykeinstrumenter vil også kunne vurderes). Emnet bygger på kvalifikasjoner vist i opptaksprøven og på det læringsutbytte som oppnås i eget hovedinstrument gjennom studiearbeidet. Emnet er praktisk utøvende. Læringsutbytte Læringsutbyttet beskrevet nedenfor kan først forventes etter fullførte 3 år. Kunnskaper kandidaten skal ha bred kunnskap om sitt instruments funksjoner i ulike samspillsammenhenger ha god kunnskap om sitt instrument både musikkhistorisk og i samtid ivareta egen kompetanseutvikling og spesialisering på en selvstendig basis Ferdigheter kandidaten skal demonstrere bruk av sitt instrument i ulike stilretninger innenfor populærmusikk i vid forstand beherske en god og fleksibel instrumentalteknikk demonstrere en hensiktsmessig øvingsmetodikk, og kunne begrunne og videreutvikle denne finne frem til og holde seg orientert innen og selv kunne delta i diskusjoner og musikalsk utvikling omkring eget instrument og bruk av dette demonstrere personlig uttrykk og egenart, og i kommunikasjon med medspillere og veiledere så vel som ut fra andres samtidige arbeider videreutvikle dette uttrykket, herunder foreta bevisste og begrunnede stilistiske valg Generell kompetanse kandidaten skal vise refleksjon omkring egne valg og arbeidsprosess, kommunisere om dette og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kunne kommunisere om estetiske kvaliteter i musikk vise kreativitet og ferdigheter i improvisasjon kjenne til nytenkning og innovasjon i musikkproduksjon med eget instrument Emneplan POP docx Side 3

6 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Undervisnings- og arbeidsformer En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av egenøving på instrumentet. Det gis følgende former for undervisning: individuell undervisning (45 min/uke) gruppeundervisning (2 x 45 min/uke) For studentene på POP3 er det egne fellestimer, felles på tvers av instrumentgrupper. Dette året kan også inntil 12 av de individuelle timene gjennomføres med en ekstern lærer, etter eget ønske/avtale. Læremidler Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Vurdering Emnet består av tre avsluttende påbyggende årskurs der det angitte læringsutbyttet først forventes oppnådd fullt ut etter 3. år. Hvert årskurs avsluttes med en selvstendig sluttvurdering, de to første årene gjennom en muntlig evalueringssamtale vurdert til Bestått/Ikke bestått. For å oppnå Bestått kreves det at kandidaten tilfredsstiller forventede minimumskrav til faglig progresjon i eget instrument. Etter det 3. året settes det en gradert karakter A F gitt av ekstern sensors vurdering av en eksamenskonsert og et innlevert essay på ca ord der kandidaten skal beskrive arbeidet med eksamensrepertoaret, og drøfte de kunstneriske og estetiske valgene som er gjort. Eksamensprogrammet skal vedlegges essayet. Essayet skal leveres senest 2 uker før eksamenskonsertene tar til. Eksamenskonserten er åpen for publikum, og vurderes som en formidlingssituasjon. Studentene gis også individuelle halvårsvurderinger med vekt på veileders vurdering av faglig progresjon og studentens refleksjon over egen utvikling gjennom semestret som er gått, og arbeidet med eget instrument i kommende studiesemester. Studenten skal som arbeidskrav for å kunne avlegge eksamen tilfredsstille følgende: POP1/ POP2 POP3 Levere et refleksjonsnotat (ca.500 ord) per semester innen gitte tidsfrister der en med utgangspunkt i semesteret som er gått reflekterer over egen progresjon, styrker og utfordringer, samt presenterer tanker om faglig fokus for semesteret som kommer. Notatet skal godkjennes. Levere en repertoarliste tilsvarende 60 min. til emneansvarlig senest 3 uker før eksamen. Emneansvarlig og student velger så 4 låter (eller tilsvarende ca 20 min.) fra denne listen. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør emneansvarlig. Emneplan POP docx Side 4

7 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE-1101/1201 HOIN1/2 Samspill Omfang To-delt emne med i alt 24 studiepoeng som består av 2 påbyggende avsluttende årskurs fordelt med 12 studiepoeng første studieår og 12 studiepoeng andre studieår. Obligatorisk emne. Beskrivelse Arbeidet med dette emnet skal bidra til å utvikle studentens ferdigheter i musikalsk samspill, til å framføre musikk for et publikum, og til å kunne fungere i ulike musikalske sammenhenger. Emnet skal gi studenten en grundig praktisk-teoretisk forståelse av det å arbeide som musiker og artist i musikkstudio og på scenen, og samtidig bidra til å kople teori og praksis ved at studentene her anvender læringsutbyttet fra de øvrige emnene i studieåret i en praktisk, utøvende kontekst. Gjennom prosjekter i samarbeid med andre faggrupper som lydteknikere, lysteknikere og produksjonsledere, og under veiledning av produsenter, skal studenten lære og erfare om produksjonsprosesser og hvordan aktivt forholde seg til andre faggrupper i tråd med god praksis. Emnet bygger på kvalifikasjoner vist i opptaksprøven. Emnet går over to studieår, og henger særlig sammen med Hovedinstrument og Impro intro, og de valgfrie emnene Musikkformidling, Bandinstruksjon og Låtskriving ved 2. studieår. Store deler av gjennomføringen vil skje i samarbeid med andre studieprogrammer ved Westerdals Oslo School of Communication, Arts and Communication. Læringsutbytte Læringsutbyttet beskrevet nedenfor kan først forventes etter fullførte 2 år. Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om bruk av sitt eget hovedinstrument i ulike samspill-situasjoner ha kunnskap om musikalske sjangre, referanser og stilistiske koder kunne oppdatere og utvikle egen kunnskap innen produksjon av musikk kunne utforme og formidle musikalske idéer i samarbeid med andre Ferdigheter kandidaten skal planlegge og gjennomføre en konsertproduksjon i samarbeid med andre planlegge og gjennomføre en studioinnspilling i samarbeid med andre anvende god arbeidsmetodikk ved lydprøve, konsert og studioinnspilling reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning Generell kompetanse kandidaten skal kommunisere og samarbeide med andre musikere og med beslektede faggrupper i en produksjon kommunisere om estetiske kvaliteter i musikkproduksjoner vise forståelse for relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til produksjon, utgivelse og fremføring av musikk vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser, og utvikle/videreutvikle verk i tråd med god praksis Emneplan POP docx Side 5

8 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Undervisnings- og arbeidsformer Strukturerte oppgaver i grupper, samspilløvinger med og uten veiledning, samt tverrfaglige prosjektmøter. Sentralt i emnet er fire tverrfaglige produksjonsperioder per år, med konsertproduksjoner og studioproduksjoner under veiledning og i samarbeid med studenter fra flere avdelinger ved Westerdals Oslo School of Communication, Arts and Communication og/eller profesjonelle musikkprodusenter hentet fra bransjen. Studenten må i tillegg til dette avsette nødvendig tid til forberedelser, etterarbeid og annet selvstendig arbeid med emnet. Læremidler Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Vurdering Emnet består av to avsluttende påbyggende årskurs der det angitte læringsutbyttet først forventes oppnådd fullt ut etter 2. år. Hvert årskurs vurderes til Bestått/Ikke bestått gitt ut fra 4 gjennomførte og beståtte prosjekter (konserter og studioarbeid). Det er et arbeidskrav at kandidaten skal ha deltatt aktivt ved samtlige produksjoner, og levert refleksjonsnotat innen gitte frister etter hvert prosjekt. Ved fravær ut over et par dager har kandidaten selv et ansvar for å ta kontakt med veileder for å avklare hvordan fraværet eventuelt kan kompenseres slik at de faglige krav ivaretas. Emneplan POP docx Side 6

9 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE MTEK1 Musikkteknologi 1 Omfang 8 studiepoeng. Obligatorisk emne. Beskrivelse Arbeidet med dette emnet skal gi studenten grunnleggende teoretisk kunnskap og praktisk erfaring knyttet til muligheter og begrensninger ved bruk av forskjellige sider av dataprogramvare i musikk. Emnet krever ingen forkunnskaper ut over opptakskravene til studieprogrammet, og er et praktisk grunnlagsfag som henger sammen med emner som Gehørtrening og Harmonilære, med teoretisk fordypning og supplement i Lydteknikk. Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om musikkteknologiske temaer og problemstillinger samt kjenne til arbeidsprosesser og basisverktøy knyttet til dette fagområdet vise kunnskap om bruk av teknologi som et hjelpemiddel i musikkformidling og vedkomponering/arrangering av musikk. ha kunnskap om hvordan teknologi kan forme og forandre musikk sett fra en produksjonsmessig synsvinkel kjenne til forskning og forskningsmiljøer som utvikler musikkteknologi kunne redegjøre for musikkteknologiens plass i moderne kulturuttrykk i samfunnet Ferdigheter kandidaten skal kunne anvende datamaskin og ulike programvare til å objektivisere egne og andres musikalske ideer både auditivt og på noter vise skapende evner og ha ferdigheter til å kunne uttrykke seg ved hjelp av musikkteknologi beherske elementære moderne komposisjons- og produksjonsteknikker på datamaskin og gjøre begrunnede valg når det gjelder bruken av disse. kunne bearbeide innspilt materiale via ulike lydbearbeidings-teknikker (sampling/syntese/andre typer lydprosessering) Generell kompetanse kandidaten skal kjenne til nytenkende artister og deres innovasjonsprosesser i musikkproduksjon og gjennom dette kunne delta i slike prosesser selv ha evne til å kunne kommunisere og formidle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn og kunnskaper innen musikkteknologi kunne bidra til den kunstneriske utviklingen ved å enten bruke musikkteknologi direkte som uttrykksmiddel, eller indirekte som et hjelpemiddel i den skapende prosessen. Undervisnings- og arbeidsformer En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av egenøving og praktisk arbeid med musikkprogramvare på datamaskin. Det gis i tillegg felles undervisning (45 min/uke) og gruppeundervisning (45 min/uke). God tilgang til produksjonsfasiliteter. Læremidler Utdelt materiale. Vurdering Bestått/Ikke bestått gitt ut fra en arbeidsmappe med 4 obligatoriske oppgaver hvor kandidaten må ha bestått minst 3 av disse innen gitte tidsfrister for å få evalueringen «Bestått» i emnet. Emneplan POP docx Side 7

10 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE-1103/1203 GHØR 1/2 Gehørtrening Omfang To-delt emne med i alt 12 studiepoeng som består av 2 påbyggende avsluttende årskurs fordelt med 8 studiepoeng første studieår og 4 studiepoeng andre studieår. Obligatorisk emne. Beskrivelse Arbeidet med dette emnet skal bidra til at studenten kan utvikle sitt indre gehør og sin indre forestilling om lyd og musikalske strukturer, og gjennom dette kunne forholde seg aktivt til et lydbilde på en måte som skal kunne anvendes i alt arbeid med musikk. Emnet bygger på kvalifikasjoner vist i opptaksprøven. Emnet bygger på kvalifikasjoner vist i opptaksprøven. Emnet henger særlig sammen med Hovedinstrument, Bruksklaver, og Harmonilære, og går over to studieår. Læringsutbytte Læringsutbyttet beskrevet nedenfor kan først forventes etter fullførte 2 år. Kunnskaper kandidaten skal kjenne musikalsk materiale, språk og verktøy innenfor et gitt pensum ha kunnskap om noter og notasjon som kommunikasjonsform Ferdigheter kandidaten skal beherske et musikalsk materiale, språk og verktøy innenfor et gitt pensum, herunder kunne lese og skrive noter kunne gjengi og identifisere rytmefigurer og rytmiske motiv, harmoniske strukturer, melodiske strukturer og formforløp vise gode ferdigheter i å forstå, strukturere, lese, memorere og gjengi et musikalsk forløp slik det er gjengitt i en visuell nedtegnelse vise gode ferdigheter i aktiv lytting, og gjennom auditiv analyse kunne forstå, strukturere, memorere, nedtegne skriftlig og gjengi muntlig et musikalsk forløp auditivt analysere populærmusikalske verker med vekt på form, harmonisk og melodisk struktur, instrumentering og sound Generell kompetanse kandidaten skal videreutvikle sitt indre gehør og sin indre forestilling om lyd og musikalske strukturer kunne identifisere og drøfte vesentlige sider ved et lydbilde på en måte som kan anvendes aktivt i alt arbeid med musikk kunne anvende fagterminologi for å kunne presentere og diskutere musikk i møte med andre musikere og fagpersoner Undervisnings- og arbeidsformer Gruppeøvinger med lærer (45 min/uke) samt fellesundervisning (2 x 45 min/uke). En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av egenøving. Det gis strukturerte oppgaver for bruk i egenøving og kollokvier. Læremidler Hess, Gary (1997): Encyclopedia of Reading Rhythms. Hal Leonard Corporation, ISBN sider. Skogly, Mari (2015): Praktisk Gehørtrening, kompendium. 150 sider. Emneplan POP docx Side 8

11 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Vurdering Emnet består av to avsluttende påbyggende årskurs der det angitte læringsutbyttet først forventes oppnådd fullt ut etter 2. år. Hvert årskurs avsluttes med en selvstendig sluttvurdering, det første året gjennom en muntlig eksamen med vekt på refleksjon over egen utvikling gjennom året som er gått og arbeidet med emnet i kommende studieår vurdert til Bestått/Ikke bestått. For å oppnå Bestått kreves det at kandidaten tilfredsstiller forventede minimumskrav til faglig progresjon. Etter det 2. året settes det en gradert karakter A F gitt av en sammensatt eksamen bestående av en individuell skriftlig eksamen og en individuell muntlig eksamen som vektes likt. Studenten skal som arbeidskrav for å kunne avlegge eksamen tilfredsstille følgende: Ved begge år er det et krav at kandidaten har levert en arbeidsmappe, hver med 8 obligatoriske oppgaver hvor kandidaten må ha bestått minst 6 av disse innen gitte tidsfrister. Ved POP1 er det i tillegg et krav at kandidaten minimum 14 dager før eksamen har levert et refleksjonsnotat der hun/han reflekterer over egen faglig utvikling og arbeid. Emneplan POP docx Side 9

12 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE HARMO Harmonilære Omfang 5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Beskrivelse Emnet skal gi en praktisk-teoretisk forståelse for harmoniske prinsipper og terminologier. Gjennom teoretisk innføring og praktiske arbeidsoppgaver skal studenten lære å anvende disse prinsipper og terminologier i ulike musikalske sammenhenger. Emnet bygger på kvalifikasjoner vist i opptaksprøven. Emnet henger særlig sammen med Gehørtrening, Bruksklaver og Hovedinstrument. Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten skal vise kunnskap om akkordenes oppbygning, anvendelse og funksjoner, og redegjøre for vanlige prinsipper for stemmeføring kunne videreutvikle sin kunnskap innenfor fagområdet vise kunnskap om harmonilærens faglige tradisjoner, historiske utvikling og anvendelse i samtid Ferdigheter kandidaten skal anvende besifring, trinnanalyse, funksjonsanalyse og reharmonisere melodier og gjøre rede for sine valg reflektere over egen anvendelse av harmonilæren innen musikkproduksjon, og videreutvikle denne under veiledning. finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, herunder musikalske verker, og anvende dette til å belyse praktiske utfordringer og problemstillinger analysere og redegjøre for akkordprogresjoner basert på dur- og mollskalaer, pentatone og modale skalaer, samt progresjoner basert på tonal kvintsirkel Generell kompetanse kandidaten skal vise forståelse for harmoniske virkemidler og problemstillinger i musikkproduksjon gjennomføre og utvikle/videreutvikle musikalske verker, alene og sammen med andre gjennom anvendelse av harmoniske prinsipper formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig utveksle synspunkter med andre, delta i diskusjoner og utvikle/videreutvikle musikalske verk med bakgrunn i harmoniske prinsipper og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis. vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser som kommer til uttrykk gjennom nye musikalske verker Undervisnings- og arbeidsformer Forelesninger og teoretiske gjennomganger med kollokviearbeid og oppgaveløsning/skriftlige arbeider. Gjennom kollokvier og oppgavearbeid skal studentene, individuelt og i grupper, få trening i å anvende kunnskapsstoffet i ulike kontekster, samt få korrigert sin forståelse så vel som anvendelse gjennom løpende tilbakemelding. Studenten må i tillegg til dette avsette nødvendig tid til forberedelser, etterarbeid og annet selvstendig arbeid med emnet. Emneplan POP docx Side 10

13 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Læremidler Molde, Audun (2013): Akkordboka. Akkordprogresjoner for musikere og låtskrivere (Noteservice, eller som ebok på itunes) Utdelt materiale. Lyttepensum. Vurdering Bestått/Ikke bestått gitt ut fra en arbeidsmappe med 8 obligatoriske oppgaver hvor kandidaten må ha bestått minst 6 av disse innen gitte tidsfrister for å få evalueringen «Bestått» i emnet. Emneplan POP docx Side 11

14 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP NISS STUDF Studieforberedende Omfang 5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Beskrivelse Arbeidet med dette emnet skal gi studenten nødvendige kunnskaper om lærings- og arbeidsprosesser. Videre gis det en innføring i grunnleggende ferdigheter i studie- og skriveteknikker, samt formkrav og andre maler ved Westerdals Oslo ACT. Siste halvdel av emnet tar sikte på å bygge opp studentenes kompetanse i refleksjon og tolkning. Gjennom kritisk analyse av kunst- og medieuttrykk får studentene øvelse i å identifisere og beskrive hva som skaper en kunstopplevelse, herunder publikums kompetanse. I sum skal dette bidra til å sette studenten i stand til å opparbeide gode studie- og arbeidsteknikker, samt evne til refleksjon og kommunikasjon om faglige kvaliteter. Emnet krever ingen forkunnskaper ut over opptakskravene til studieprogrammet og er et fellesemne for flere studieprogram ved Westerdals Oslo School of Communication, Arts and Communication, Avdeling for Kunstfag. Læringsutbytte Kunnskaper - kandidaten skal kjenne til aktuelle undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer så vel som generelle teknikker og metoder for læring, samarbeid og kommunikasjon kjenne til ulike tekstsjangre og aktuelle formkrav kjenne til hva som menes med kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) spesielt og forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) generelt, herunder relevante vitenskapelige begreper Ferdigheter - kandidaten skal anvende kunnskap, metoder og teknikker til å planlegge og gjennomføre et gruppearbeid, herunder vurdere ulike tolkningsmuligheter og begrunne sine valg finne, vurdere og henvise til informasjon og annen faglig og kunstnerisk stimulans, og benytte dette i arbeid med oppgaver og faglige problemstillinger levere skriftlige arbeider i henhold til tekstsjanger og formkrav Generell kompetanse - kandidaten skal formidle egen refleksjon og faglige forståelse skriftlig og muntlig så vel som gjennom kunstneriske uttrykk i tråd med valgt studieprogram utveksle synspunkter og erfaringer med medstudenter både innen eget program og i tverrfaglige prosjekter og produksjoner med deltakere fra flere program og fagfunksjoner, og gjennom dette å bidra til utvikling av god praksis i lærings-, prosjekt- og produksjonsarbeid ved Westerdals orientere seg i samtidens uttrykk og utvikling innen valgt studieprogram Undervisnings- og arbeidsformer Undervisningen foregår som fellesforelesninger med gjennomgang av studiets formelle krav, samt presentasjon av teori med eksempler. Det settes opp tider for gruppeveiledning, der studenten selv må melde seg på. Studentene leser selv pensum, og arbeider med og uten veiledning i grupper med eksamen. Emneplan POP docx Side 12

15 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Læremidler Obligatorisk pensum defineres av emneansvarlig i forkant av undervisningsstart. Vurdering Gruppearbeid over et selvvalgt kunstuttrykk med skriftlig disposisjon og muntlig presentasjon med power-point. Sensor(er) og andre studenter vil være til stede ved fremføringen. Eksamen vurderes til Bestått/Ikke bestått, basert på følgende kriterier: Disposisjon: faglig forståelse (25 %) Disposisjon: formkrav, kildenes relevans (25 %) Fremføring: refleksjon, begrunnelse, formidling (50 %) Emneplan POP docx Side 13

16 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE POPHI Populærmusikkens historie Omfang 6 studiepoeng. Obligatorisk emne. Beskrivelse Arbeidet med dette emnet skal gi studenten innsikt i populærmusikkens utvikling i en bred, historisk og kulturell sammenheng. Emnet danner grunnlag for generell musikkforståelse. Emnet krever ingen forkunnskaper ut over opptakskravene til studieprogrammet. Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om de sentrale stilretningene og utviklingslinjene i populærmusikkens historie fra midten av 1800-tallet til i dag, med hovedvekt på USA og Storbritannia ha kunnskap om sammenhenger mellom musikalsk, teknologisk, politisk og sosiokulturell utvikling i vestlig populærkultur ha kunnskap om viktige stilskapere, og deres musikalske og estetiske uttrykk Ferdigheter kandidaten skal drøfte et musikalsk verk i seg selv og i en historisk og kulturell kontekst finne, vurdere og henvise til diskusjoner og annet fagstoff som drøfter sammenhenger mellom musikalsk, teknologisk, politisk og sosiokulturell utvikling i vestlig populærmusikk Generell kompetanse kandidaten skal kjenne til og kunne drøfte innovasjon, framvekst og utvikling av en musikkindustri og musikkbransje ha bevissthet om samtidens populærmusikalske uttrykk som del av en historisk tradisjon drøfte og formidle sammenhenger mellom musikalsk, teknologisk, politisk og sosiokulturell utvikling i vestlig populærkultur, med vekt på musikk Undervisnings- og arbeidsformer Emnet gjennomføres med forelesninger, lytting, og dokumentar-video, med tid avsatt til selvstudium og kollokvier. Læremidler Blokhus, Yngve og Audun Molde (2004): Wow! Populærmusikkens historie (2.utg.). Universitetsforlaget, ISBN sider. Lyttepensum (gis av emneansvarlig). Video: Utdrag fra diverse TV-dokumentarer Vurdering Gradert karakter A F ut fra skriftlig individuell hjemme-eksamen (1 uke, ord). For å bli vurdert er det et arbeidskrav at den obligatoriske midtveis-oppgaven i emnet er levert innen tidsfrist og vurdert til Bestått. Emneplan POP docx Side 14

17 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE BRUKS Bruksklaver Omfang 2 studiepoeng. Obligatorisk emne. Beskrivelse Arbeidet med dette emnet skal gi studenten grunnleggende ferdigheter på et tangentinstrument, som støtte i ulike musikalske sammenhenger. Emnet bygger på kvalifikasjoner vist i opptaksprøven. Emnet er et praktisk støttefag for Musikkteknologi 1, Gehørtrening, Harmonilære, Samspill og Hovedinstrument. Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om forholdet mellom akkorder, om sjangerkunnskap og om ulike rytmiske figurer i tilknytning til dette kunne orientere seg i et notebilde, både teknisk og auditivt, og ha nok teknisk kunnskap om instrumentet til å spille enkel notert musikk kjenne til sammenhengen mellom de ulike stilarter Ferdigheter kandidaten skal kunne akkompagnere til sanger innenfor populærmusikalske sjangre med utgangspunkt i hovedtreklangene i ulike dur- og molltonearter kunne spille enkel notert musikk, besifrede viser/pop og/eller jazz-standardlåter, både akkompagnere og spille solistisk kunne praktisk anvende harmonilære, akkordprogresjoner, transponering og rytmikk Generell kompetanse kandidaten skal vise et bevisst forhold til ulike sjanger sin egenart og også evnen til å se likheter mellom disse se sammenhengen i øvings- og innstuderingsrutiner, og bruke disse erfaringene i videre innen faget se forbindelsen mellom de andre emnene og bruksklaver, og kunne anvende kompetansen praktisk i musikkfaget som helhet Undervisnings- og arbeidsformer Praktisk undervisning i grupper, eller individuelt tilpasset undervisning. Egenøving. Læremidler Utdelt materiale, tilpasset den enkelte students ferdighetsnivå. Vurdering Bestått/Ikke bestått vurdert ut fra en individuell praktisk eksamen hvor det skal det framføres materiale som representerer emnets kompetansemål. Akkompagnement og akkordprogresjoner basert på lærestoffet i Harmonilære skal også kunne bladspilles (prima vista). Kandidater som allerede kan dokumentere et tilstrekkelig nivå på tangentinstrument, kan etter en vurdering få fritak fra emnet og tilbud om tilsvarende mengde undervisning på et annet instrument, individuelt tilpasset og uten eksamen. Kandidater med tangentinstrument som sitt hovedinstrument, vil få tilsvarende mengde undervisning på et annet instrument, individuelt tilpasset og uten eksamen. Emneplan POP docx Side 15

18 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE LYDTE Lydteknikk Omfang 2 studiepoeng. Obligatorisk emne. Beskrivelse Arbeidet med dette emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om elementær lydlære og om lydteknisk teori, og gjennom dette gi en teoretisk fordypning og supplement for Musikkteknologi 1 så vel som for egen musikalsk praksis i studio og på scene. Emnet krever ingen forkunnskaper ut over opptakskravene til studieprogrammet. Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om grunnleggende akustikk, hørsel og øret vise kjennskap til flersporsteknikk og signalgang, og funksjonene i et miksebord ha kunnskap om grunnleggende digital lydforming og lydteknikk kjenne til de viktigste typer av lyd-prosessorer Ferdigheter kandidaten skal kunne vurdere og anvende ulike typer mikrofoner og mikrofonteknikk kunne gjøre egne vurderinger og refleksjoner rundt egne lydtekniske behov ha en grunnleggende forståelse av det lydtekniske utstyret man finner på et bandøvingsrom Generell kompetanse kandidaten skal ha en grunnleggende forståelse for vanlige utfordringer og problemstillinger innen studio- og konsertlyd bidra til god praksis og kommunikasjon mellom musikk og lydteknikk som fag ha forutsetninger for å vurdere og definere behov for bruk og innkjøp av lydteknisk utstyr til ulike situasjoner Undervisnings- og arbeidsformer Emnet gjennomføres med praktisk-teoretiske forelesninger, med tid i tillegg til selvstudium og oppgaveskriving. Læremidler Kompendium: Lydteknisk teori. 280 sider. Utdelt materiale. Vurdering A F vurdert ut fra en skriftlig individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke. Emneplan POP docx Side 16

19 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE PREST Prestasjonsforberedelse Omfang 1 studiepoeng. Obligatorisk emne. Beskrivelse Arbeidet med dette emnet skal bidra til å gi studenten bevissthet og verktøy for å forberede seg både fysisk og mentalt til utfordringer i studiet og i fremtidig yrkesutøving. Emnet krever ingen forkunnskaper ut over opptakskravene til studieprogrammet. Emnet henger særlig sammen med Hovedinstrument, Samspill og Studieforberedende. Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten skal ha relevant kunnskap om menneskekroppens fysiologi, og om riktige arbeidsstillinger som vil kunne forebygge yrkesrelaterte belastningsskader ha kunnskap om teorier og kunne anvende teknikker innenfor prestasjonspsykologi og prestasjonsforberedelse Ferdigheter kandidaten skal anvende teknikker og treningsmetoder for fysisk og mental forberedelse til musikalske prestasjoner og mestring av utfordringer anvende og begrunne hensiktsmessige øvingsteknikker, og reflektere over egen praksis Generell kompetanse kandidaten skal ha innsikt i sammenhenger mellom helse og yrkesutøvelse bidra til god praksis som grunnlag for egen yrkesutøvelse Undervisnings- og arbeidsformer Forelesninger, diskusjoner, demonstrasjoner, praktisk trening og øvinger. Læremidler Utdelt materiale. Vurdering Bestått/Ikke bestått gitt ut fra et individuelt skriftlig innlevert refleksjonsnotat i henhold til frist. For å bli vurdert er det et arbeidskrav at kandidaten skal ha deltatt ved alle timeplanfestede aktiviteter med et maksimalt fravær på 20 %. Ved fravær ut over dette har kandidaten selv et ansvar for å ta kontakt med avdelingen for å avklare hvordan fraværet eventuelt kan kompenseres slik at de faglige krav ivaretas. Emneplan POP docx Side 17

20 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE-0101/0102/0103 IMPR 1/2/3 Impro intro Omfang 1 studiepoeng. Obligatorisk emne som innleder hvert studieår. Beskrivelse Emnet samler alle studentene ved Populærmusikk til en praktisk introduksjon ved studiestart. Arbeidet med dette emnet skal skape inspirasjon i form av en musisk og sosial tilnærming til det kommende studieåret, og åpne for nysgjerrighet, initiativ og kreativitet og gi nye og gamle studenter en mulighet til å møtes gjennom felles faglig aktivitet. Emnet bygger på kvalifikasjoner vist i opptaksprøven/læringsutbyttet oppnådd gjennom studiearbeidet. Læringsutbytte Kunnskaper Arbeidet består av samspill og praktiske erfaringsutveksling, forventes ikke å gi et spesifikt teoretisk utbytte, men samspill og improvisasjon med medstudenter vil bidra til økt forståelse for sammenhenger mellom praksis og teori i musikk. Ferdigheter kandidaten skal kunne identifisere, erfare og oppdage musikalske utfordringer og problemstillinger beskrive sammenhenger og bidra til å utvikle løsninger i en spontan situasjon demonstrere evne til å løse praktiske musikalske oppgaver i ulike sjangre reflektere over egen praksis og justere denne i improvisert samspill med andre Generell kompetanse kandidaten skal vise gode og inkluderende holdninger til musikalsk samspill og sosial samhandling utveksle meninger og erfaringer med andre, og vise åpenhet for nye perspektiver oppdage utfordringer som oppstår i samspill med andre, og bidra aktivt til å videreutvikle en god praksis studentene i mellom Undervisnings- og arbeidsformer Studenten deltar i 5 ulike samspill-workshops, med 5 ulike veiledere. Emnet er felles for alle studieår og gjennomføres samlet over én uke ved starten av høstsemesteret. Læremidler Emnet består av prosessorienterte workshops, uten læremidler utover det praktiske innholdet i disse. Vurdering Emnet danner et viktig grunnlag for samarbeid og samspill studenter i mellom i det kommende studieåret, og er derfor obligatorisk. For å sikre deltakelse og refleksjon kvitteres emnet ut som «Bestått» gitt at kandidaten har deltatt ved minst 5 av 7 workshops og levert et refleksjonsnotat og fått dette vurdert til «Bestått». Kandidater som ikke tilfredsstiller dette kravet får registrert «Ikke bestått» i dette emnet. Kandidater som er syke i perioden, og kan dokumentere dette, kan kontakte avdelingen for å søke å komme frem til et individuelt alternativt opplegg slik at emnets faglige funksjon kan bli ivaretatt og emnet bestås. Vurderingen skjer rett i etterkant av hver enkelt Impro intro-uke. Emneplan POP docx Side 18

21 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi 1 Utdelt materiale. Gehørtrening Hess, Gary (1997): Encyclopedia of Reading Rhythms. Hal Leonard Corporation, ISBN sider. Skogly, Mari (2015): Praktisk Gehørtrening, kompendium. 150 sider. Harmonilære Molde, Audun (2013): Akkordboka. Akkordprogresjoner for musikere og låtskrivere (Noteservice, eller som ebok på itunes) Utdelt materiale. Lyttepensum. Studieforberedende Obligatorisk pensum defineres av emneansvarlig i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Anbefalt litteratur: Bech-Karlsen, Jo (2003). Gode fagtekster, essayskriving for begynnere. Universitetsforlaget, ISBN Bjørke, Gerd (2006). Aktive læringsformer. Handbok for studentar og lærarar i høgre utdanning. Universitetsforlaget ISBN-13: Populærmusikkens historie Blokhus, Yngve og Audun Molde (2004): Wow! Populærmusikkens historie (2.utg.). Universitetsforlaget, ISBN sider. Lyttepensum (gis av emneansvarlig). Video: Utdrag fra diverse TV-dokumentarer Bruksklaver Utdelt materiale, tilpasset den enkelte students ferdighetsnivå. Emneplan POP docx Side 19

22 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Prestasjonsforberedelse Utdelt materiale. Impro intro Emnet består av prosessorienterte workshops, uten læremidler utover det praktiske innholdet i disse. Lydteknikk Kompendium: Lydteknisk teori. 280 sider. Utdelt materiale. Emneplan POP docx Side 20

23 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP NISS FLSKS Kunst og samfunn Omfang 5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Beskrivelse Emnet gir en innføring i kunstsosiologi, og skal bidra til at studentene kan sette sitt eget fagområde inn i en større samfunnsmessig og kulturell sammenheng. Gjennom forelesninger og diskusjon skal studentene opparbeide innsikt i og forståelse for de faglige og sosiale sammenhenger som dagens kunstpraksis åpner for. Emnet krever ingen forkunnskaper ut over opptakskravene til studieprogrammet, og er et fellesemne for flere studieprogram ved Westerdals Oslo School of Communication, Arts and Communication, Avdeling for Kunstfag. Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten skal vise kunnskap om forholdet mellom kunsten og det samfunn kunsten oppstår i kjenne til sentrale tendenser i samtidskulturen Ferdigheter kandidaten skal anvende kunnskap om kunst og samfunn til å reflektere over sammenhenger mellom ulike kunstog kulturuttrykk vise evne til å beskrive hvordan anerkjennelse av ulike kunst- og kulturuttrykk grupperes og verdisettes Generell kompetanse kandidaten skal utveksle synspunkter ved å drøfte, avgrense og problematisere begrepene kunst, kultur og underholdning i samarbeid med andre vise oppmerksomhet for hvordan kunst kan brukes som maktfaktor Undervisnings- og arbeidsformer Emnet gjennomføres med forelesninger som inkluderer gruppediskusjoner og kollokvier. Læremidler Forelesingene og annen timeplanfestet aktivitet er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av emneansvarlig i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Vurdering Bestått/Ikke bestått vurdert ut fra en sammensatt eksamen i grupper som består av en skriftlig disposisjon (30 %) fulgt av en muntlig fremføring (70 %). Studentene arbeider med eksamen gjennom hele semesteret. Emneplan POP docx Side 21

24 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE BRAKS Bransjekunnskap Omfang 5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Beskrivelse Emnet skal gi studenten en praktisk-teoretisk forståelse for musikkbransjen. Gjennom en grundig teoretisk innføring og oppgaveløsning skal emnet gi en praktisk veiledning om hvordan man som musiker, artist, gruppe, produsent eller opphavsperson aktivt bør forholde seg til andre i tråd med god praksis. Emnet krever ingen forkunnskaper ut over opptakskravene til studieprogrammet. Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten skal kunne redegjøre for medienes rolle i musikkbransjen og vise kunnskap om musikkbransjens struktur, lover og regler, sentrale aktører og organisasjoner, stønadsordninger og økonomiske vilkår vise kjennskap til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet i lys av bransjestrukturer og organisasjoner så vel som nye distribusjons- og publikasjonskanaler. kunne holde seg oppdatert om innen musikkbransjen og utviklingen av denne gi et overordnet innblikk i bransjens historie i lys av marked så vel som samfunnsmessige endringer og hvordan bransjen selv ser på dette i et fremtidig perspektiv Ferdigheter kandidaten skal kunne anvende faglig kunnskap om musikkbransjen og om relevant forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger, og ut fra dette treffe begrunnede valg reflektere over egen faglig utøvelse i et bransjeperspektiv og justere denne under veiledning finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser bransjetypiske problemstillinger Anvende og vise forståelse for relevante terminologier og bransjeutrykk Generell kompetanse kandidaten skal kunne vise kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor bransjen generelt og åndsverkloven og distribusjons- og publikasjonskanaler spesielt, herunder etterleve gjeldende lover og regler og vise gode etiske holdninger hva angår både forretningsdrift og opphavsrett planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltager i gruppe, i tråd med gjeldende lov- og regelverk, etiske krav og retningslinjer. formidle sentrale problemstillinger og mulige løsninger både skriftlig og muntlig utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen musikkbransjen og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser som kommer til uttrykk både gjennom den offentlige debatt og nyere forsknings- og utviklingsarbeid Undervisnings- og arbeidsformer Forelesninger og teoretiske gjennomganger med vekt på formidling av lærestoffet i kombinasjon med oppgavearbeid, herunder 1 studentpresentasjon og 3 obligatoriske innleveringsoppgaver hvorav 1 som gruppearbeid. Gjennom oppgavearbeidet skal studentene, individuelt og i grupper, få trening i å anvende fagstoffet i ulike kontekster, samt få korrigert sin forståelse så vel som anvendelse gjennom løpende tilbakemelding. Studenten må i tillegg til dette avsette nødvendig tid til forberedelser, etterarbeid og annet selvstendig arbeid med emnet. Emneplan POP docx Side 22

25 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Læremidler Dalchow, Jørn (2004, ny utg.2013): Hjelp, jeg er i popbransjen! Alt du trenger å vite om den norske musikkbransjen. Norsk Musikkråd, ISBN sider. IFPI: Digital Music Report (siste utgave), og andre aktuelle bransjestatistikker/-rapporter Utdelt materiale. Anbefalt litteratur: Passman, Donald (7.utg. 2009). All you need to know about the music business. Penguin Books, ISBN sider. Vurdering Bestått/Ikke bestått gitt ut fra en arbeidsmappe med 4 obligatoriske oppgaver hvor kandidaten må ha bestått minst 3 av disse innen gitte tidsfrister for å få evalueringen «Bestått» i emnet. Emneplan POP docx Side 23

26 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE ARRAN Arrangering Omfang 6 studiepoeng. Valgfritt emne. Beskrivelse Arbeidet med dette emnet skal bidra til at studenten kan utvikle sin innsikt i musikalsk struktur og ferdigheter i grunnleggende arrangeringsteknikker for ulike ensembler. Emnet bygger på Musikkteknologi 1, Populærmusikkens historie og Harmonilære, og henger særlig sammen med valgfrie emner som Musikkteknologi 2 og Låtskriving. Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om temaer og problemstillinger knyttet til arrangering av musikk, samt kjenne til arbeidsprosesser og basisverktøy knyttet til dette fagområdet. ha nærmere kunnskap om de vanligste instrumentene i populærmusikk og hvordan egenarten i de ulike instrumentgruppene kan brukes i arrangering av musikk ha god kunnskap om hvordan arrangering kan benyttes til å forme og forandre på et musikalsk uttrykk, herunder også kunnskap om kjente arrangørers arbeide og tradisjon innen faget kjenne til ulike bruksområder for arrangering Ferdigheter kandidaten skal kunne anvende egen og tilegnet kunnskap til å objektivisere egne og andres musikalske komposisjoner i form av et musikalsk arrangement nedskrevet på noter vise skapende evner og ha ferdigheter til å kunne uttrykke seg ved hjelp av arrangering beherske elementære arrangering- og komposisjonsteknikker og gjøre begrunnede valg når det gjelder bruken av disse i et musikalsk arrangement kunne skrive funksjonelle arrangementer for minst 4 ulike instrumentgrupper (band/vokal/strykere/blåsere) kunne bruke kunnskapen i en dialog med utøvende musikere ved innspilling og realisering av egne arrangementer skrevet for ulike besetninger kunne omforme et allerede skrevet arrangement til en annen besetning enn originalarrangementet benytte arrangering for formatering av musikk for ulike bruksområder i samfunnet. (film/tv/dans/barn/konsert/klubb osv...) Generell kompetanse kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre en arrangeringsprosess av musikk fra ferdig komposisjon frem til produksjon av auditivt og/eller skriftlig resultat på noter kjenne til nytenkende arrangører og deres arbeidsprosesser og gjennom dette kunne delta i og benytte seg av i slike prosesser selv ha evne til å kunne kommunisere og formidle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn og kunnskaper innen arrangørfaget kunne bidra til den kunstneriske utviklingen ved å enten bruke arrangering direkte som uttrykksmiddel via andres komposisjoner, eller indirekte som et hjelpemiddel i den skapende prosessen av eget musikalsk materiale Emneplan POP docx Side 24

27 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP Undervisnings- og arbeidsformer En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens oppgaveskriving. Det gis strukturerte oppgaver, tilrettelagt gjennom forelesninger og veiledning. Fremføring og evaluering av studentens arbeider. Læremidler Runswick, Daryl (1992): Rock, Jazz and Pop Arranging: All the Facts and All the Know-how. Faber Music. ISBN sider. Utdelt materiale, noter. Lyttepensum (gis av emneansvarlig). Anbefalt litteratur: Kruse, Bjørn (1980): Jazzteori Grunnleggende prinsipper. Frost Noter, ISBN Nestico, Sammy (2007): The Complete Arranger (Revised Edition). Fenwood Music Co, ISBN sider. Vurdering Bestått/Ikke bestått gitt ut fra en arbeidsmappe med 4 obligatoriske oppgaver hvor kandidaten må ha bestått minst 3 av disse innen gitte tidsfrister for å få evalueringen «Bestått» i emnet. Emneplan POP docx Side 25

28 Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP POIE MTEK2 Musikkteknologi 2 Omfang 6 studiepoeng. valgfritt emne. Beskrivelse Arbeidet med dette emnet skal bidra til å gi studenten forutsetninger for å kunne delta i musikalske produksjonsprosesser fra idé til ferdig lydprodukt. Emnet skal gi grunnleggende innføring i digital produksjonsteknikk, og oppøve studentens ferdigheter i bruk av musikkteknologi som kreativt verktøy. Emnet bygger på Musikkteknologi 1 og Lydteknikk, og henger særlig sammen med valgfrie emner som Låtskriving og Arrangering. Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre en musikkproduksjon få en bred kjennskap til musikkteknologiske verktøy ha kjennskap til metodikk innen musikkproduksjon og utvikling av musikalske uttrykk gjennom musikkteknologi kunne orientere seg og oppdatere seg selvstendig innen det musikkteknologiske felt. ha en overbyggende musikkteknologisk oversikt som muliggjør musikalske og kompositoriske visjoner gjennom kjennskap til musikkteknologiske muligheter og informasjonskilder Ferdigheter kandidaten skal kunne bruke og reflektere rundt bruken av musikkteknologi i bred forstand. kunne bruke flere programvarer, programmeringsteknikker og innspillingsteknikker som anvendes innen musikkproduksjon kunne betjene musikkteknologisk utstyr både i lydstudio- og live-sammenheng kunne tilrettelegge og lede musikalske utviklingsprosesser i lydstudio kunne bruke ulike typer musikkteknologiske verktøy, eksempelvis dynamiske prosessorer, lytteverktøy, med mer Generell kompetanse kandidaten skal kunne verbalisere rundt egne og andre sine musikkproduksjoner, med utgangspunkt i musikkteknologiske valg og produksjonsmessige prosesser. kunne gå i en faglig dialog med profesjonelle aktører innen feltet kunne gjøre gode musikkteknologiske valg med utgangspunkt i et sterkt innholdsperspektiv, der musikken og deltakerne hensynstas kunne reflektere rundt musikkteknologiens rolle innen populærmusikalske uttrykk Undervisnings- og arbeidsformer En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens produksjonsarbeid. Det gis strukturerte oppgaver, tilrettelagt gjennom forelesninger og veiledning. God tilgang til studio og produksjonsfasiliteter. Emneplan POP docx Side 26

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helse Bachelor i musikk og helse Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikk og helse... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk og helse... 2 r... 5 BA Musikk og helse 1. år...

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Studieplan for Årsstudium i musikk 60 studiepoeng Studieåret 2015/16 FiH FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold MU101 Pedagogisk teori (5 stp) 6 MU102 Fagdidaktikk (5 stp) 9 MU103 Praksis (6 stp) 12

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN Bachelorgradsstudium i skuespillerfag Studieplan for bachelorstudie i skuespillerfag. Rev 29/01/14, 18/08/14 & 15/02/15 Innhold 1.0 OM STUDIET... 2 1.1 Innledning og hovedmål for

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Fjellhaug Skoler. Fjellhaug Misjonshøgskole

Fjellhaug Skoler. Fjellhaug Misjonshøgskole Fjellhaug Skoler Fjellhaug Misjonshøgskole Fjellhaug misjonshøgskole STUDIEPLAN Årsstudium i musikk, 60 studiepoeng med fagdidaktikk for musikkarbeid i kirker og kristne organisasjoner Utgave av 19. aug

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak:

Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak: DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 08-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/638 REVISJON AV STUDIEPLANER MASTER I MUSIKKUTØVING I brev av 20.03.2009 se

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Maskinteknikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer

Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer Sortland videregående skole m u s i k k d a n s d r a m a Læreplaner Læreplaner med konkretiseringer U t a r b e i d e t a v f a g l æ r e r n e INNHOLD VG1 Musikk, dans og drama MDD2001 felles programfag

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Mål for studiet 6 Opptak 6 Struktur og organisering 7 Emneoversikt 7 Arbeidsformer 8 Arbeidskrav 9 Vurdering 11 EMNEBESKRIVELSER 14 Målområder 14 PEDAGOGIKK 17 Mål 17 Pedagogisk

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole BYGG Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk førskolelærerutdanning Bachelorgrad 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk førskolelærerutdanning Bachelorgrad 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk førskolelærerutdanning Bachelorgrad 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.2 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig

Detaljer

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole BACHELOR I ETTERRETNING / BACHELOR OF ARTS IN INTELLIGENCE STUDIES Studiepoeng / ECTS Credits: 120 Første syklus

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i skuespillerfag Bachelor in acting. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan ()

Studieplan for bachelorstudium i skuespillerfag Bachelor in acting. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan () Studieplan for bachelorstudium i skuespillerfag Bachelor in acting 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan () Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4

Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4 Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4 Innledning Skien videregående skole har Telemarks eneste musikklinje. Elevene kommer fra hele fylket og rekrutteres fra veldig ulike miljøer. De har store ulikheter

Detaljer

Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Film og TV Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning film og tv... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 2 1.4 Studiearbeid... 3

Detaljer

Studieplan. Botanisk Design. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører

Studieplan. Botanisk Design. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Studieplan Botanisk Design Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Fagtekniker Botanisk design og blomsterdekoratørmester 2007 Forord Ettårig

Detaljer