Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON"

Transkript

1 Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON

2 Årsstudium i lydproduksjon Programmatrise 2 sem Elektroteknikk (5) Populærmusikk, filmog tv-historie (5) 1 sem Studieforberedende (5) Digital lydteori (4) Elektroakustikk (6) Musikklære med låtskriving(5) Lydproduksjon (30) Flere emner gjennomføres i begge semestre, og programmatrisen over må derfor betraktes som veiledende. Introduksjon Studieprogrammet tilbyr en grunnutdanning innen lydproduksjon. Formålet er å gi studenten en breddekunnskap som danner et godt fundament for videre studier innen lydproduksjon eller beslektede fagområder hvor lyd inngår som en del av virket. Dette fundamentet er også godt egnet for assistent eller rekrutteringsstillinger i lydbransjene så vel som i underholdnings- og kulturnæringen generelt. Mål med studiet Studieprogrammet skal stimulere til kritisk refleksjon og nyskapende tenkning, så vel som å oppøve grunnleggende håndverksmessige og faglige kunnskaper og ferdigheter i fagområdet. Jobbmuligheter Programmet kvalifiserer til assistent- og rekrutteringsstillinger til lydarbeid hos musikkstudioer og andre lydprodusenter, konsert- og event, teater- og revyscener, innen kringkasting og offentlige kulturetater. Kompetansen som bygges er også anvendelig i en rekke beslektede sammenhenger som markedsføring, AV-prosjektering og installasjon, lyd-grossister og forhandlere også videre. Utveksling Studenter kan utveksle med internasjonale høyskoler og universitet der det er etablert egne utvekslingsavtaler, gjennom ERASMUS og gjennom andre utvekslingsprogram. Årsstudium i lydproduksjon er et 1-årig grunnprogram der både varighet og nivå tilsier at vi fraråder utveksling ut over kortere faglige møter som for eksempel gjensidige studiebesøk, masterclasses og workshops og eventuelle konkrete samarbeidsprosjekter av kortere varighet. Videre utdanning Videreutdanningsmuligheter finnes blant annen innen: Musikkproduksjon 2-årig påbygging til bachelor Film- og tv-lyd, 2-årig påbygging til bachelor Bachelor i Sound Production ved University of Wolverhampton Side 2

3 Forkunnskaper Opptak er basert på opptaksprøve og intervju, og rangering skjer på dette grunnlaget alene 1. Det forutsettes generell studiekompetanse i tråd med opptaksforskriftens bestemmelser. Undervisningsmåte Gjennom kursene møter studentene både mer tradisjonell forelesnings- og formidlingsrettet aktivitet så vel som demonstrasjoner og tett veiledning inspirert av en mester-/svenn-tradisjon, de gis praktiske øvelser og oppgaver og de deltar i interne og eksterne workshops. Gjestelærere, ekskursjoner og besøk fra/hos bransjen benyttes systematisk gjennom studieåret. I praktiske emner skiller vi mellom utforskende og utprøvende aktivitet. Begge aktiviteter er tett knyttet til praktiske arbeid og prosjekter. Den utforskende aktiviteten er ledet av lærer eller veileder, skjer systematisk og metodisk og dokumenteres nøye. På denne måten får studentene også en erfart innsikt i faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Ved den utprøvende aktiviteten gis studenten et større handlingsrom til å teste ut egne tanker, ideer og ønsker. Veileder er til stede, men mer tilbaketrukket. Også her vektlegges det at studenten dokumenterer og reflekterer over eget arbeid. Teori og praksis danner et didaktiske hele. For å oppnå fullt utbytte av programmet er det viktig at studentene både arbeider mye med hvert emne og deltar aktivt i produksjoner og prosjekter. Emnetabell Emne-kode Emner, Årsstudium i lydproduksjon O/V Omfang NISS-0100 Studieforberedende O LDTA-1102 Digital lydteori 1 O 4 sp LDMF-1100 Musikklære med låtskriving O LDTA-1100 Elektroakustikk O 6 sp LDTA-1101 Elektroteknikk O LDAL-1100 Populærmusikk, film- og TV-historie O LDUT-1100 Lydproduksjon O 30 sp Alle emner er obligatoriske for samtlige studenter. Et fullt studieår regnes til å ha en varighet på minimum arbeidstimer samlet studiearbeid. Dette omfatter all undervisning uavhengig av arbeidsform, herunder selvstendig arbeid pålagt i forbindelse med oppgaver og øvelser i de disipliner som studeres, nødvendig for- og etterarbeid, arbeid knyttet opp mot konserter, forestillinger, prosjekter, eksamener med videre. 1 Fritak fra opptaksforskriftens 4-10 og 7-14 er søkt inn for departementet. Side 3

4 Musikkproduksjon - 2-årig påbygging til bachelor Programmatrise 4 3 Låtskriving, 6 sp Klassisk/ folke musikk, 4 sp Systemdesign, 5 sp Lydprogrammering, Musikkproduksjon 2, 3 Entreprenørskap 2 1 Digital lydteori, 4 sp Kunst og samfunn, Elektronikk, 4 sp Musikkproduksjon 2, 32 sp Romakkustikk, 6 sp Harmonilære, 4 sp Bransj kunnsk, Teori og praksis danner et didaktisk hele, og emnene vil arbeidsmessig gli mer inn i hverandre enn hva matrisen over kan tyde på, jf. punktet Undervisningsmåte. Introduksjon Musikkproduksjon - 2-årig påbygning til bachelor er et toårig studieprogram på bachelornivå som bygger direkte på det ettårige akkrediterte programmet Årsstudium i lydproduksjon eller tilsvarende. Studieprogrammet tilbyr en spesialisering innen musikkproduksjon innen områdene musikkstudio, location musikkopptak, live lyd og scenelyd, og tar for seg prosessene fra start til ferdig produkt og publisering av dette. Profesjonen den enkelte student skal utøve etter endt utdanning har et klart kunstpreg og programmet defineres som et profesjonsrettet kunstfaglig studieprogram. Med bakgrunn i dette bygger undervisningen mer på kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) enn mer tradisjonelt forsknings og utviklingsarbeid (FoU), og studentenes eget selvstendige utøvende arbeid med faktisk og reell musikkproduksjon står sentralt i studiearbeidet. Store deler av dette utøvende studiearbeidet skjer i samarbeid med musikere, komponister og andre fagfunksjoner innen feltet, noe som er nødvendig gitt det forhold at musikkproduksjon som kunstmedium er en kollektiv kunstform. Mål med studiet Formålet er å utdanne lydteknikere og musikkprodusenter til underholdning og kulturlivet, nasjonalt og internasjonalt, med kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kvalifiserer til bredden av arbeidsoppgaver for fagfeltet. Jobbmuligheter musikkstudioer og andre musikkprodusenter konsert- og «eventfirmaer» teater- og revyscener kringkasting Side 4

5 offentlige kulturetater Den kompetansen som bygges er også anvendelig i en rekke andre beslektede sammenhenger som reklame og markedsføring, AV prosjektering og installasjon, lydgrossister og forhandlere etc. Utveksling Studenter kan utveksle med internasjonale høyskoler og universitet der det er etablert egne utvekslingsavtaler, gjennom ERASMUS og gjennom andre utvekslingsprogram. Som følge av studieprogrammets kunstfaglige orientering, er arbeider preget av en kontinuerlig veksling mellom teori, praksis og refleksjon der studentene utvikling følger en kontinuerlig spiralformet bevegelse mer enn et sett påfølgende selvstendig emner. Ut fra dette, vil utvekling av studenter (inn og ut) primært måtte følge de større prosjektperiodene i studiet, eller gjennom aktivitet med kortere varighet som gjensidige studiebesøk, masterclasses og workshops, internasjonale intensivkurs, konkrete samarbeidsprosjekter med videre.. Videre utdanning Det er mulighet for videre studier på masternivå 2 og studenter med en bachelor i musikkproduksjon fra Westerdals Oslo ACT er per i dag direkte kvalifisert til å søke opptak på master i musikkteknologi ved NTNU. Programmet er også velegnet i kombinasjon med andre studier på 1. syklusnivå i musikk og medierelaterte arbeids- og fagområder. Vi vil bl.a. peke på følgende muligheter: studier innen prosjektledelse, kulturledelse og/eller økonomisk/administrative fag Studier innen musikkteknologi eller musikkfag generelt. praktisk pedagogisk utdanning Forkunnskaper Opptak er basert på opptaksprøve og intervju, og rangering skjer på dette grunnlaget alene. Det forutsettes gjennomført og bestått årsstudium eller tilsvarende dokumentert kompetanse. Undervisningsmåte Det legges vekt på å utvikle kunnskap i bredde og dybde gjennom et spekter av ulike arbeidsmetoder. Det legges en gradvis økende vekt på arbeidsformer som krever selvstendighet, samarbeid og at studentene tar selvstendig stilling til stoffet. Typiske undervisnings- og arbeidsformer studentene vil møte, er: Forelesninger og teoretiske gjennomganger Problemløsning, individuelt og i gruppe inarundervisning Workshoper Demonstrasjoner, lab-arbeid og innføringskurs i praktiske deler av studiet Praktisk arbeid og prosjekter inklusive utgivelser og offentlige fremførelser 2 Vi gjør oppmerksom på at ulike masterprogrammer kan ha relativt spesifikke inntakskrav, og at en bachelorgrad i seg selv ikke garanterer opptak på et masterstudium. Side 5

6 Diskusjoner og kollokviearbeid Skriftlige arbeider Uavhengig av undervisning- og arbeidsform vektlegges individuell og gruppebasert løpende veiledning, gjennomganger og vurderinger i studieforløpet. Dette gis både som gjennomganger i plenum, samtaler individuelt og i grupper, gjennom elektroniske fora og gjennom skriftlige tilbakemeldinger på innleverte arbeider og oppgaver. På denne måten ivaretas den enkelte students individuelle progresjon, og tilpasning av studietilbudet kan iverksettes dersom det er nødvendig. Side 6

7 Emnetabell Emne- Emner, Musikkproduksjon - 2-årig påbygging til Omfang i sp Kode bachelor År 1 År 2 NISS-1200 Kunst og samfunn LDMF-1200 Harmonilære 4 sp LDTA-1200 Digital lydteori 2 4 sp LDTA-1201 Elektronikk 4 sp LDTA-1202 Romakustikk 6 sp POIE-1202 Bransjekunnskap LDUT-1200 Musikkproduksjon 1 32 sp LDTA-2301 Lydprogrammering LDAL-1300 Entreprenørskap LDMF-1301 Klassisk musikk og norsk folkemusikk 4 sp LDTA-2300 Systemdesign POIE-1206 Låtskriving 6 sp LDUT-2300 Musikkproduksjon 2 3 Alle emner er obligatoriske for samtlige studenter. Et fullt studieår regnes til å ha en varighet på minimum arbeidstimer samlet studiearbeid. Dette omfatter all undervisning uavhengig av arbeidsform, herunder selvstendig arbeid pålagt i forbindelse med oppgaver og øvelser i de disipliner som studeres, nødvendig for- og etterarbeid, arbeid knyttet opp mot konserter, produksjoner, prosjekter, eksamener med videre. Side 7

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Film og TV Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning film og tv... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 2 1.4 Studiearbeid... 3

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse: DEL

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Strategi og PR. Studieplan Avdeling for ledelse

Strategi og PR. Studieplan Avdeling for ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for ledelse Avdeling for , Campus Vaterland Dokumenttittel Innhold Innhold... i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan...

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [dato] med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak:

Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak: DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 08-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/638 REVISJON AV STUDIEPLANER MASTER I MUSIKKUTØVING I brev av 20.03.2009 se

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET Teater som fag, kall og yrke En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET TF-rapport nr. 291 2011 TF-rapport Tittel: Teater som fag, kall og yrke.

Detaljer