SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.02.2014 kl. 10:00. i Kommunestyresalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/910 REGIONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TIL PLANFORSLAG 2/14 13/7426 SKILLEMO INDUSTRIOMRÅDE - OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING 3/14 13/1807 K231 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE UTFYLLING I SJØ MØLLENES 4/14 13/5572 ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI VEDTAKSBEHANDLING 5/14 13/1640 OPPSTART OMRÅDEPLAN BOSSEKOP 6/14 14/454 ALTA OMSORGSENTER - PLANPREMISSER Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 64 7/14 13/6315 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ALTA KOMMUNE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 8/14 13/2889 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - RESSURSBRUK I SFO 9/14 13/914 POLITISKE VERV - FRITAK OG SUPPLERINGSVALG /14 13/788 SUPPLERINGSVALG MEDDOMMERE ALTA TINGRETT Orienteringer: - Administrativ organisering Interpellasjon vedlagt. Venstre har kulturinnslag denne gang. Alta, Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

3 Sak 1/14 REGIONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TIL PLANFORSLAG Saksbehandler: Andreas Foss Westgaard Arkiv: N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/910 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/14 Kommunestyret /14 Formannskapet Innstilling fra siste behandling: Regional Transportplan for må bygge opp under Altas rolle som transportknutepunkt i Finnmark generelt og Vest Finnmark Spesielt. Alta kommune ber om at merknader og innspill synliggjort i saksfremlegget, innarbeides i Regional Transportplan for Finnmark Følgende tillegg innarbeides i høringssvaret: 1. Alta kommune ber om at kystriksveien mellom Alta og Hammerfest utredes snarest. 2. Planleggingen av RV93 må fremskyndes i NTP. 3. Alta kommune ber om fortgang i utbygging av Storekorsnes fiskerihavn. Storekorsnes har status som fiskerihavn. Dette er Kystverkets definisjon av havner med spesiell status, der man vil tilrettelegge for lokale fiskere og lignende virksomhet. Storekorsnes Havn er tilrettelagt for en rekke brukere, og består av; 1. Almenningskai - trafikknutepunkt for passasjer- og godstrafikk til Rognsund, Loppa og Hammerfest. 2. Storekorsnes Marina, med ca 49 båtplasser for yrkesfiskere og fritidsbrukere. 3. Storekorsnes Molokai, eies av Alta Havn KF. Fast trekai ved Storekorsnes Molo, med kran og adkomst for å laste og losse fisk og utstyr fra båtene. Kranen eies av Storekorsnes Fiskarlag. 4. Storekorsnes Båtrampe - eies av Alta Havn. Støpt betongplatting ned i sjøen, til allmenn benyttelse for å sette ut og ta opp båter for videre transport eller landsetting annet sted. Side 3 av 64

4 Sak 1/14 5. Storekorsnes Molo, eies av Kystverket. Fungerer ikke tilfredsstillende da den en sunket ned og har ikke tilstrekkelig høyde. Må oppgraderes. For å sikre Storekorsnes som fiskerihavn og passasjerknutepunkt må følgende investeringer gjøres: Sikring/oppgradering av moloen Utdyping av indre havn. Venterom for reisende. Flytekai til passasjertrafikk. Alta kommune ber Finnmark Fylkeskommune prioriterer dette arbeidet og at finansiering sikres ved at Storekorsnes Fiskerihavn kommer med i nasjonal transport plan. Administrasjonens innstilling: Regional Transportplan for må bygge opp under Altas rolle som transportknutepunkt i Finnmark generelt og Vest Finnmark Spesielt. Alta kommune ber om at merknader og innspill synliggjort i saksfremlegget, innarbeides i Regional Transportplan for Finnmark Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Omforent tilleggsforslag: Følgende tillegg innarbeides i høringssvaret: 1. Alta kommune ber om at kystriksveien mellom Alta og Hammerfest utredes snarest. 2. Planleggingen av RV93 må fremskyndes i NTP. 3. Alta kommune ber om fortgang i utbygging av Storekorsnes fiskerihavn. Side 4 av 64

5 Sak 1/14 Storekorsnes har status som fiskerihavn. Dette er Kystverkets definisjon av havner med spesiell status, der man vil tilrettelegge for lokale fiskere og lignende virksomhet. Storekorsnes Havn er tilrettelagt for en rekke brukere, og består av; 1. Almenningskai - trafikknutepunkt for passasjer- og godstrafikk til Rognsund, Loppa og Hammerfest. 2. Storekorsnes Marina, med ca 49 båtplasser for yrkesfiskere og fritidsbrukere. 3. Storekorsnes Molokai, eies av Alta Havn KF. Fast trekai ved Storekorsnes Molo, med kran og adkomst for å laste og losse fisk og utstyr fra båtene. Kranen eies av Storekorsnes Fiskarlag. 4. Storekorsnes Båtrampe - eies av Alta Havn. Støpt betongplatting ned i sjøen, til allmenn benyttelse for å sette ut og ta opp båter for videre transport eller landsetting annet sted. 5. Storekorsnes Molo, eies av Kystverket. Fungerer ikke tilfredsstillende da den en sunket ned og har ikke tilstrekkelig høyde. Må oppgraderes. For å sikre Storekorsnes som fiskerihavn og passasjerknutepunkt må følgende investeringer gjøres: Sikring/oppgradering av moloen Utdyping av indre havn. Venterom for reisende. Flytekai til passasjertrafikk. Alta kommune ber Finnmark Fylkeskommune prioriterer dette arbeidet og at finansiering sikres ved at Storekorsnes Fiskerihavn kommer med i nasjonal transport plan. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : Regional Transportplan for må bygge opp under Altas rolle som transportknutepunkt i Finnmark generelt og Vest Finnmark Spesielt. Alta kommune ber om at merknader og innspill synliggjort i saksfremlegget, innarbeides i Regional Transportplan for Finnmark Følgende tillegg innarbeides i høringssvaret: Side 5 av 64

6 Sak 1/14 1. Alta kommune ber om at kystriksveien mellom Alta og Hammerfest utredes snarest. 2. Planleggingen av RV93 må fremskyndes i NTP. 3. Alta kommune ber om fortgang i utbygging av Storekorsnes fiskerihavn. Storekorsnes har status som fiskerihavn. Dette er Kystverkets definisjon av havner med spesiell status, der man vil tilrettelegge for lokale fiskere og lignende virksomhet. Storekorsnes Havn er tilrettelagt for en rekke brukere, og består av; 1. Almenningskai - trafikknutepunkt for passasjer- og godstrafikk til Rognsund, Loppa og Hammerfest. 2. Storekorsnes Marina, med ca 49 båtplasser for yrkesfiskere og fritidsbrukere. 3. Storekorsnes Molokai, eies av Alta Havn KF. Fast trekai ved Storekorsnes Molo, med kran og adkomst for å laste og losse fisk og utstyr fra båtene. Kranen eies av Storekorsnes Fiskarlag. 4. Storekorsnes Båtrampe - eies av Alta Havn. Støpt betongplatting ned i sjøen, til allmenn benyttelse for å sette ut og ta opp båter for videre transport eller landsetting annet sted. 5. Storekorsnes Molo, eies av Kystverket. Fungerer ikke tilfredsstillende da den en sunket ned og har ikke tilstrekkelig høyde. Må oppgraderes. For å sikre Storekorsnes som fiskerihavn og passasjerknutepunkt må følgende investeringer gjøres: Sikring/oppgradering av moloen Utdyping av indre havn. Venterom for reisende. Flytekai til passasjertrafikk. Alta kommune ber Finnmark Fylkeskommune prioriterer dette arbeidet og at finansiering sikres ved at Storekorsnes Fiskerihavn kommer med i nasjonal transport plan. Side 6 av 64

7 Sak 1/14 SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Høringsforslag regional transportplan for Finnmark Bakgrunn: Regional transportplan for Finnmark er en strategisk plan som binder sammen ansvarsområder innen samferdsel og transport. Planen skal vise helheten i transportutviklingen i Finnmark i perioden Planen er 10-årig og rulleres hvert 4 år. Regional transportplan danner grunnlaget for den delen av fylkeskommunens økonomiplan som omhandler samferdsel. Det skal utarbeides handlingsprogram innenfor fylkeskommunens ansvarsområder på fylkesveger, kollektivtransport og trafikksikkerhet for perioden Følgende temaer inngår i planen: Fylkeskommunens ansvarsområde: 2. Fylkesveger 3. Kollektivtransport 4. Trafikksikkerhet Statlige ansvarsområder: 5. Riksveger (Statens vegvesen) 6. Regionale og lokale lufthavner (Avinor) 7. Fiskerihavner og farleder (Kystverket) Flere aktører: 8. By, knutepunkt og transportkorridorer (kommune, fylkeskommune, fagetater) 9. Hurtigruta og flyruter (Samferdselsdepartementet) 10. Industrihavner (kommuner og private aktører) 11. Internasjonale muligheter (fylkeskommune, fagetater, andre statlige aktører) Planen skal vedtas av fylkestinget våren Til høring av mål og strategier til planen ga planutvalget følgende uttalelse: Alta kommune støtter prioriteringen ved å sette brukerne i sentrum for utviklingen av framtidas transportsystemer i Finnmark. Videre støttes prioriteringen av høyt trafikkerte veier og strekninger som inngår i viktige transportkorridorer for næringslivet. Det gjelder Side 7 av 64

8 Sak 1/14 særlig stamnettshavner, regionale lufthavner, E6 og Rv93 som innfallsport fra Finland (Sør-Norge via Sverige). Et optimalisert og fleksibelt seilingsmønster for Hurtigruta bør være en langsiktig strategi for tilpassing til endrete behov for passasjerer og reise- og næringsliv for øvrig. Planutvalget i Alta verdsetter at strategier for byene og vekstregioner inngår i dokumentet. Strategisk arbeid for infrastruktur og transportløsninger for en helhetlig bo- og arbeidsregion i Vest-Finnmark bør tydeliggjøres. Miljø, folkehelse og universell utforming bør vies eget mål med strategier i en framtidsrettet regional transportplan, jamfør forslagets samfunnsmål om bærekraftig regional utvikling. I tillegg til denne høringen, har Alta kommune forventninger om at dialogmøtene, jamfør fastsatt planprogram, blir en arena for reell medvirkning. Høring/merknader: Avdeling for Samfunnsutvikling har behandlet planforslaget etter interne møter med Alta Havn KF og virksomhetsområde for Drift og utbygging. Økonomiske konsekvenser: Regional transportplan utløser ingen direkte utgifter for Alta kommune. Det kan tenkes samarbeidsprosjekter der kommunen sammen med fylkeskommunen og andre er med og deler på kostnadene til samferdselstiltak i Alta. Dette utredes og tas stilling til på enkeltsaksnivå. Vurdering: Samferdsel og infrastruktur har en betydelig posisjon som rammebetingelse for regional utvikling i Finnmark. Nærings- og samfunnsutviklingen er avhengig av fungerende infrastruktur og transportsystemer. I en tid med store utbygginger og vekst i næringsliv og folketall i regionen, er det sentralt at infrastrukturen blir oppdimensjonert til å møte veksten, samtidig som innbyggere og besøkende sikres framtidsrettet, velutviklet, forutsigbar og trafikksikker transport. Det er en styrke at dette gjenspeiles i både samfunns- og resultatmålet til regional transportplan. Planforslaget presenterer et helhetlig bilde av samferdselssituasjonen i fylket, og således oppfyller formålet med planen man satte seg innledningsvis. Det er også gledelig at Alta kommunes innspill underveis i prosessen i hovedtrekk er tatt til følge. Det registreres at dokumentet nå inneholder informasjon på et detaljnivå som gjør at en mer detaljert høringsuttalelse kan gis. Like fullt kan man på generelt grunnlag stille spørsmål til om pågående anbudsprosesser på transportsiden i tilstrekkelig grad har vært utformet etter de mål og strategier man utformer i dette planforslaget. Det kan altså stilles spørsmåltegn ved om intensjonene i planen vil følges godt nok opp på tiltakssiden, i så fall må fremtidige anbudsprosesser håndteres på en annen måte. Side 8 av 64

9 Sak 1/14 Miljø, universell utforming og folkehelse Som eneste by i Finnmark har Alta status som sykkelby. Et eget «sykkelby» prosjekt har pågått i 3 år, og er besluttet videreført i 2 nye år. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune Finnmark Fylkeskommune og Statens Vegvesen. Regional transportplan bør omtale dette og prioritere sykkelbyer i utbygging av infrastruktur for sykkel. Sykkelbyen Alta er et satsingsområde for folkehelse i Alta, og fokuset på slik tilrettelegging har blitt godt mottatt av innbyggerne. Kollektivtransport Det er et stort behov for økt satsing i kundeorientert retning for kollektivtrafikken, der områder med størst passasjergrunnlag prioriteres i rutegående linjer. Prinsippet om «utgifter til framtidig inntekts ervervelse» bør ligge til grunn for kollektivplanleggingen. Kollektivtilbudet i distriktene bør gjøres mer fleksibelt og drosjenæringen bør anses være en aktuell samarbeidspart for bestillingstranportløsninger. Alta kommune mener bykommunene bør være egne anbudsområder for buss. Videre er det nødvendig at anbudene åpner for en tilstrekkelig fleksibilitet slik at tilbudet kan tilpasses en by i vekst og endrete forhold underveis i transportørens anbudsperiode. Alta kommune har forventninger til en mer aktiv fylkeskommune når det gjelder kollektivplanlegging i takt med byutviklingen i Alta, for eksempel kollektivbetjening til nye boligfelt og framtidig avlastningsvei. Bussmateriellet må også inngå i vurderingene. Alta kommune vil fraråde at skoleskyss blir dimensjonerende for kollektivtilbudet da den erfaringsmessig ikke gir den nødvendige fleksibiliteten i rushtiden og rammer øvrig befolkning når skolen har fri. Kommunen gir for øvrig sin fulle tilslutning til satsing på digitale og mobile informasjonsløsninger. Satsingen bør også omfatte ruteinformasjon i Santi. Byutvikling og transportkorridorer Alta er i vekst og det pågår og planlegges store infrastrukturutbygginger på veisiden. Alta kommune mener områdeplanarbeidet for Bukta kommunikasjons- og industriområde og Bossekop sentrum bør nevnes under pkt for Alta. I begge områdene vil transportløsninger og framtidig veiløsninger bli sentrale tema. Alta kommune vil understreke behovet for at fylkeskommunen inntar en samordnende rolle på vegne av kommunene i møte med statlige etater i større infrastrukturprosjekter. Fylkeskommunens samordningsstrategi for statlige, fylkeskommunale og kommunale tiltak er således viktig og riktig. Alta kommune ber Fylkeskommunen også i planen drøfte Nasjonal transportplans mål om at trafikkvekst i større grad skal tas med kollektivtransport. I denne sammenheng må det legges til grunn strategier der økt kollektivtilbud kombineres med restriksjonstiltak på biltrafikk og parkeringsdekning i bysentra, samt andre insentiver, slik at Side 9 av 64

10 Sak 1/14 kollektivtransport blir en reel mulighet for reisende. Dette er godt bypolitikk, samfunnsøkonomisk lønnsomt og til de reisendes fordel. I vest består Finnmark av flere øysamfunn der båttransport ofte er eneste og raskeste transportmulighet. Alta og Hammerfest, med tilstøtende kommuner, utgjør over halvparten av Fylkets innbyggere. I arbeidet med Regional Transportplan må Fylkeskommunen tydeliggjøre hvordan dette transporttilbudet skal ivaretas i en av fylkets viktigste transportkorridorer. Alta Kommune ber om at det legges til rette for båtruter som er hensiktsmessig i forhold til befolkningen, tjenestetilbud og ikke minst et båttilbud som støtter opp under øvrige transportmuligheter. Det vil si båtruter mellom Alta og Hammerfest som bl.a. korresponderer med flytilbud. Samferdselsdepartementet har besluttet at det skal planlegges ny avlastningsveg E6 Alta. Beslutningen er i tråd med Statens vegvesen sine anbefalinger i en konseptvalgutredning, samt anbefalringer i KS1-rapport om ekstern kvalitetssikring. Parsellen fra Hjemmeluft til Alta sentrum er under detaljregulering og vil komme på fornyet varsling i februar Planforum avholdes i Vadsø 29. januar. Det estimeres ca. ett års planarbeid for parsellen. Alta kommune ber fylkeskommunen medvirke til at avlastningsveien, som er av stor betydning for byutvikling og trafikksikkerhet i Alta, skrives inn i NTP ved tidligste anledning. Fylkesveier Alta kommune ber Fylkeskommunen overta ansvaret for bygging av gang og sykkelveier langs fylkesveier i fylket. Arbeid for et sammenhengende sykkelveinett (uavhengig av veieier) i fylkets byområder bør være en prioritert strategi i planen. Trafikksikkerhet Trafikksikkerhetsstrategiene som foreslås som fullgode. I en oppfølging av disse strategiene bør man, om mulig, tallfeste 0-visjoner eller liknende for antall drepte og varig skadde i Finnmark. Innenfor Alta kommune vil flere tiltak være aktuelle med det formål å skape en trygg trafikk i fylket. Riksveier Alta kommune gjennom flere år fremhevet behovet for ny veiløsning for Rv 93 i Eiby. Dette er en svært utrygg strekning for beboere og myke trafikanter. I Nasjonal Transportplan er det nedfelt miljømål som tilsier at mer godstransport skal flyttes fra veg til bane og sjø. Dette følges ikke opp i praktisk politikk og godstransport på veg bare øker. Rv 93 er hovedferdselsåre ut av Finnmark, via Finland/Sverige og mot kontinentet. Økt aktivitet i Finnmark, medfører økt godstrafikk på Rv93 og dermed underbygges behovet for tiltak langs denne vegen gjennom Eiby. Side 10 av 64

11 Sak 1/14 Eiby må ses i sammenheng med forespeilet oppstart av planarbeid for tunnel forbi Kløftan, jf. NTP. Sammenhengende gang- og sykkelvei fra Eiby til Bossekop bør være et prioritert tiltak, ikke minst av trafikksikkerhetshensyn. Regionale lufthavner Det er viktig å bygg opp under dagens rutetilbud på fylkets regionale lufthavner. I arbeidet med rutestrukturen på kortbanenettet (FOT-rutene) må Fylkeskommunen derfor sørge for at fylkets eksisterende regionale lufthavner med direkteruter til Oslo, legges inn som nav for FOT-rutene. Dagens struktur har Tromsø i større grad som nav, noe som undergraver direkterutene til Alta og Kirkenes. Gjennom Regional Transportplan bør staten ved Samferdselsdept. forpliktes til å bruke blant annet Alta lufthavn som nav når nye anbud skal lyses ut. Alta lufthavn er omtalt under pkt. 8.3 om investeringer og prosjekter for perioden. Administrasjonen vurderer at avsnittet bør skrives om slik at omtalen synliggjør at de samme vilkår gjelder for Alta lufthavn som for andre lufthavner i Finnmark. Videre bes fylkeskommunen ta hensyn til følgende merknad fra en samlet transport- og kommunikasjonskomité i Stortinget: «Komiteen viser til planene for utbygging av E6 vest for Alta. Dette vil frigi mye masse som nå planlegges å dumpe i sjø. Komiteen mener at det raskest mulig må utredes om massene i stedet kan benyttes til nødvendig utvidelse av rullebanen på Alta lufthavn» (Innst. 450 S ( )). Alta kommune mener planforslaget videre bør behandle Alta lufthavns beliggenhet som knutepunkt mellom luftfart og cruisetrafikk. Det er naturlig å se reiselivssatsing og profilering av Nordlysbyen mv. i sammenheng med knutepunktet i Bukta. Stamnetthavner og industrihavner Nedleggingen av godsbåten «Tege» har medført økt godstrafikk langs vei. Alta er godsknutepunktet i Vest-Finnmark. Alta Havn anslår at veksten har medført 20 ekstra vogntog i uka hver vei. Alta kommune mener Fylkeskommunen i planforslaget bør belyse problemstillingen i forhold til trafikksikkerhet, miljø og samfunnsøkonomi. Døgnhvileplasser for langtransporten er et stikkord i denne sammenheng. Videre mener Alta kommune at Alta havn bør tas med som cruisehavn da det arbeides aktivt og målrettet for å utvikle Alta og Finnmark som cruise- og reiselivsdestinasjon. Kystruta (Hurtigruta) Side 11 av 64

12 Sak 1/14 Statens anbud for kystruta utgår i Da planforslaget vil strekke seg utover dette året, ber Alta kommune om at Alta vurderes som et mulig anløp i et 10-årsperspektiv av hensyn til reiselivsnæringen og destinasjonsutvikling i Finnmark. Konklusjon: Administrasjonen anbefaler at vurderingene oversendes Fylkeskommunen som en helhetlig uttalelse til høringsforslaget for Regional Transportplan for Finnmark Side 12 av 64

13 Sak 2/14 SKILLEMO INDUSTRIOMRÅDE - OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Arkiv: PLNID Arkivsaksnr.: 13/7426 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/14 Kommunestyret /13 Planutvalget Innstilling fra siste behandling: Med hjemmel i plan og bygningslovens 12-8 og 12-9 vedtar kommunestyret oppstart av områderegulering for Skillemo Industriområde, og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Administrasjonens innstilling: Med hjemmel i plan og bygningslovens 12-8 og 12-9 vedtar kommunestyret oppstart av områderegulering for Skillemo Industriområde, og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Tidligere behandlinger: Planutvalgets behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Planutvalgets vedtak den : Med hjemmel i plan og bygningslovens 12-8 og 12-9 vedtar kommunestyret oppstart av områderegulering for Skillemo Industriområde, og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Prosjektbeskrivelse områdeplan for Skillemo industriområde 2. Planforslag Skillemo industriområde Side 13 av 64

14 Sak 2/14 Bakgrunn: Tilgang til industriområder er en viktig forutsetning for vekst i Alta samfunnet. Det ble under arbeid med gjeldene kommuneplan anslått at behovet for industriareal frem mot 2030, forventes å utgjøre om lag dekar innenfor nærområdene til Alta by samt et større sjørettet næringsareal. Gjennom arbeid med kommuneplanens arealdel ble flere ulike områder til industrivirksomhet utredet. De ulike områdene ble vurdert i forhold til en lange rekke ulike kriterier. Basert på en helhetlig vurdering gikk kommunen inn for at Skillemoen ble satt av som fremtidig hovedområde for arealkrevende lager- og industrivirksomhet. Gang- og sykkelveg mellom Øvre Alta og Skillemo er under planlegging av Statens Vegvesen. Strekningen er delt opp i tre separate planprosesser. Strekningen Salkobekken-Steinfossveien er regulert og vedtatt av kommunestyret. Salkobekken-Steinfossveien er inne i NTP med forventet oppstart i Strekningen Steinfossveien-Lakshusbakken er under planlegging. Strekningen Lakshusbakken-Skillemo er regulert og vedtatt av kommunestyret, men oppstart er ikke avklart. Offentlig vann og avløpsledning er under planlegging til Øvre Alta, og denne vil kunne forlenges videre opp til Skillemo og samtidig betjene boligfeltet i området. Denne områdeplanen skal legge til rette for tradisjonell lager- og industrivirksomhet som ikke er kundeintensiv og må ligge innenfor Alta by (eks, maskinentreprenører, byggevarer/trelast, transportører, lager, grossist etc.). Med bakgrunn i at slik virksomhet ofte er arealkrevende og i enkelte tilfeller kan innebære visse nærføringsulemper (støy, støv, estetikk m.m.) er det ønskelig å samle slik type virksomhet i noen få store sammenhengende områder fremfor mange små områder. Planstatus: Arealet er avsatt til næringsvirksomhet i gjeldende kommuneplan. Det er satt krav til områderegulering. Planområdet: Planområdet utgjør et areal på omtrent 780 dekar. Området ligger direkte inntil Rv. 93 Kautokeinoveien mellom Skogheim og Skillemo boligområde og ligger 7,3 km fra Alta sentrum. Økonomiske konsekvenser: Side 14 av 64

15 Sak 2/14 Områdeplanen er en kommunal plan, og kostnader ligger av den grunn i hovedsak på kommunen selv. Sammarbeid og samkjøring av prosesser opp mot Statnett (Bygging av trafostasjon og vei) og Statens vegvesen (gang og sykkelsti) vil kunne gi økonomiske besparelser for alle parter. Det vil kunne bli behov for grunnundersøkelser i området. Detaljprosjektering av veistrukturer og konsekvensutredning vil måtte kjøpes. En del prosessuelle kostnader bl.a i forhold til folkemøter vil påløpe. Et grovt overslag tilsier at inntil 1,5 MNOK vil kunne medgå til prosjektet. Etter oppstart må finansiering avklares ift samarbeidspartnere. Endelig finansiering fremlegges Planutvalget når dette er avklart. Vurdering: Behovet for nye industriarealer i Alta kommune er økende. Avdeling for samfunnsutvikling anser det som viktig at områdereguleringen av Skillemo industriområde nå settes i gang. Områdeplanen gjelder ett stort areal som vil dekke etterspørselen etter næringstomter i lang tid. Avdeling for samfunsutvikling har vurdert om man skal dele opp planområdet i to utviklingstrinn. Det anses som mest hensiktsmessig å foreta områderegulering av hele det avsatte arealet nå. Dette gjøres da tomtebehovet vurderes som voksende. Man vil også få gjennomført helhetlige utredninger for hele planområdet noe som anses som en klar fordel sett fra ett planfaglig ståsted. For områdeplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det ifg PBL 4-1 som et ledd i varsling av planoppstart også utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for medvirkning, spesielt ift grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet skal etter vedtak av planmyndighet (Kommunestyret) sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Videre er det for områdereguleringer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn også et krav til konsekvensutredning i den endelige planbeskrivelsen. Forskrift om konsekvensutredninger legges her til grunn. Deltagere i planprosessen: Det er flere aktører som bør delta i arbeidet utover Alta kommune; Alta Havn, Statens Vegvesen, og Statnett. Videre bør representanter for næringslivet delta, samt en representant for beboere i området. FeFo er grunneier, men forholder seg til Alta kommune som planmyndighet og av den grunn ansees ikke FeFo som naturlig deltager i arbeidsgruppen. Foreslått prosjektorganisering står i vedlagte prosjektbeskrivelse. Side 15 av 64

16 Sak 2/14 Prosess: Det vil være viktig å invitere til deltagelse fra alle aktører og privatpersoner som vil bli berørt av reguleringen. Av den grunn legges det opp til folkemøter, både under oppstartsperioden samt under høringsperioden for planforslaget. Videre må arealbehov for kommunens driftsavdeling samt Alta havn avklares nærmere underveis i prosessen. Konklusjon: Områdereguleringen igangsettes og finansiering må avklares. Vedlagte Planprogram legges ut på høring i 6 uker samtidig med varslet planoppstart. Side 16 av 64

17 Sak 3/14 K231 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE UTFYLLING I SJØ MØLLENES Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Arkiv: PRO K231 Arkivsaksnr.: 13/1807 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/14 Kommunestyret /14 Formannskapet Innstilling fra siste behandling: 1. Kommunestyret ber om at arbeidet med å tilrettelegge Møllenes som industriområde med tanke på etablering av lakseslakteri stilles i bero. 2. Kommunestyret ber administrasjonen fullføre planarbeidet for området, der det tas særskilt hensyn til vannkilder, veilinje og at alternativ bruk av Møllenes synliggjøres. 3. Kommunestyret ber om at administrasjonen, sammen med Grieg Seafood Finnmark vurderer andre aktuelle områder i Alta kommune for etablering av et nytt lakseslakteri for Vest Finnmark 4. Alta kommune ønsker å tilrettelegge for utvidelse av Alta Lufthavn, og tilgjengelige overskuddsmasser fra prosjekt E6 Vest for Alta, skal kanaliseres dit. 5. Investeringer knyttet til K231 Møllenes Industriområde justeres ned og korrigeres, for å sikre masser til Alta Lufthavn. 6. Kommunestyret ber Ordfører/Rådmann gå i dialog med Samferdselsdepartementet for å få kommunens kostander ved utfylling av Alta Lufthavn, kompensert fullt ut. Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret ber om at arbeidet med å tilrettelegge Møllenes som industriområde med tanke på etablering av lakseslakteri stilles i bero. 2. Kommunestyret ber administrasjonen fullføre planarbeidet for området, der det tas særskilt hensyn til vannkilder, veilinje og at alternativ bruk av Møllenes synliggjøres. 3. Kommunestyret ber om at administrasjonen, sammen med Grieg Seafood Finnmark vurderer andre aktuelle områder i Alta kommune for etablering av et nytt lakseslakteri for Vest Finnmark 4. Alta kommune ønsker å tilrettelegge for utvidelse av Alta Lufthavn, og tilgjengelige overskuddsmasser fra prosjekt E6 Vest for Alta, skal kanaliseres dit. 5. Investeringer knyttet til K231 Møllenes Industriområde justeres ned og korrigeres, for å sikre masser til Alta Lufthavn. Side 17 av 64

18 Sak 3/14 6. Kommunestyret ber Ordfører/Rådmann gå i dialog med Samferdselsdepartementet for å få kommunens kostander ved utfylling av Alta Lufthavn, kompensert fullt ut. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : 1. Kommunestyret ber om at arbeidet med å tilrettelegge Møllenes som industriområde med tanke på etablering av lakseslakteri stilles i bero. 2. Kommunestyret ber administrasjonen fullføre planarbeidet for området, der det tas særskilt hensyn til vannkilder, veilinje og at alternativ bruk av Møllenes synliggjøres. 3. Kommunestyret ber om at administrasjonen, sammen med Grieg Seafood Finnmark vurderer andre aktuelle områder i Alta kommune for etablering av et nytt lakseslakteri for Vest Finnmark 4. Alta kommune ønsker å tilrettelegge for utvidelse av Alta Lufthavn, og tilgjengelige overskuddsmasser fra prosjekt E6 Vest for Alta, skal kanaliseres dit. 5. Investeringer knyttet til K231 Møllenes Industriområde justeres ned og korrigeres, for å sikre masser til Alta Lufthavn. 6. Kommunestyret ber Ordfører/Rådmann gå i dialog med Samferdselsdepartementet for å få kommunens kostander ved utfylling av Alta Lufthavn, kompensert fullt ut. SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Rapport fra NGI Skredfarevurdering Møllenes 2. Referat fra møte med Grieg Seafood Finnmark Brev fra Avinor datert Andre saksdok.: Side 18 av 64

19 Sak 3/14 Bakgrunn: Kommunestyret godkjente i 2006 en samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Volden Group AS om etablering nytt lakseslakteri og prosessanlegg ved Møllenes Næringspark i Kåfjord. Bakgrunnen for dette var bl.a. at Volden Group AS ekspanderte og hadde behov for et større areal, en utvidelse av virksomheten som ikke var hensiktsmessig eller ønskelig på eksisterende lokasjon. Stortinget vedtok i 2007 å gi Altafjorden status som nasjonal laksefjord.. Denne statusen har gitt fjorden en rekke begrensninger m.h.t. oppdrett, men et godt administrativt og politisk håndverk fra Alta kommunes side, bidro til at retningslinjene for nasjonale laksefjorder åpnet for flytting av eksisterende lakseslakteri innenfor nasjonal laksefjord. På bakgrunn av dette fikk Grieg Seafood Finnmark AS, etter vedtak i Fiskeri- og kystdepartementet den , tillatelse til etablering og bygging av nytt lakseslakteri og foredlingsanlegg på Møllenes. Denne tillatelsen gjelder fortsatt. Avtalen med Volden Group AS, nå Grieg Seafood Finnmark AS (GSF) ble reforhandlet i 2012 og godkjent av kommunestyret den (PS 110/12) Avtalen omfatter bl.a. etablering av et industriareal på 50 daa med et vannforsyningsanlegg med kapasitet på 30 l/sek, samt strømforsyning tilstrekkelig for å dekke GSF s behov. Som følge av dette ble det i november 2012 igangsatt utarbeidelse av et planprogram for Møllenes Industriområde. Planprogrammet ble vedtatt av planutvalget i møte den (PS 16/13) Planprogrammet og avtalene med GSF forutsetter en betydelig utfylling i sjø og Statens Vegvesen, region Nord er, med sine overskuddsmasser fra egne prosjekter, en viktig samarbeidspart for realisering av området. Kommunestyret behandlet denne saken i mai 2013 (PS 51/13) og fattet følgende vedtak; 1. Møllenes Næringspark opparbeides som et generelt industriområde for sjøretta industriformål ekskl. VVA-anlegg. Før videre arbeid med planlegging og utførelse av VVA-anlegg og eventuelle tiltak tilpasset Grieg Seafood Finnmark AS s formål, inngås det en forpliktende avtale med Grieg Seafood Finnmark AS. 2. Revidert kostnadskalkyle fremlegges kommunestyret for behandling etter at konsekvenser som eventuelt fremkommer i forbindelse med reguleringsplanarbeidet er avklart og vurdert 3. Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen mellom Statens Vegvesen region Nord og Alta kommune vedr. utfylling av Møllenes Næringspark Kommunestyret ber rådmannen innarbeide kostnader for utfylling av Møllenes Næringspark i økonomiplan Side 19 av 64

20 Sak 3/14 Det vises for øvrig til detaljert redegjørelse i saksfremlegget i samme sak. Den prosess som har vært gjennomført etter kommunestyremøtet i mai i fjor, har både fremskaffet nye opplysninger og gitt mer detaljert informasjon knyttet til andre problemstillinger. For prosjektet innebærer disse nye opplysningene at forutsetninger er betydelig endret og en fullstendig revurdering er nødvendig. Alta kommune har i flere sammenhenger fremhevet betydningen av å nyttiggjøre overskuddsmassene fra Statens Vegvesen sine prosjekter, til samfunnsnyttige formål. I tillegg til Møllenes Industriområde, har også forlengelsen av Alta Lufthavn i den forbindelse vært et viktig tema og en prioritert oppgave. Parallelt med Møllenes, har administrasjonen har derfor også vurdert denne muligheten, for å unngå at verdifulle overskuddsmasser går tapt. Høringer/Merknader Alta kommune har hatt flere møter og god dialog med Statens Vegvesen i denne saken, samt øvrige som har arbeidet med plan, prosjektering og grunnlag. Vurdering Flere elementer har blitt avdekket som kritiske for gjennomføring av dette prosjektet som forutsatt. Nedenfor redegjøres det kort for de viktigste elementene. Geoteknisk prosjektering. Den geotekniske prosjektering som er gjennomført beskriver en utfyllingsmetode i flere trinn. For at fyllingen skal være sikker må det legges ut en «motfylling» på sjøbunnen som skal ta opp vekten av fyllingen på land. Beregnet fylling, samt frigjort areal vil gi et industriområde på mål. Massebehovet for en slik fylling er beregnet til m3. I tillegg må terrengnivå heves for å sikre grunnvannsbrønner i området og tilpasses ny veitrase for E6. Korrigert for dette er det totale massebehovet om lag m3. Side 20 av 64

21 Sak 3/14 Masseoverskuddet fra E6 Alta vest som kan være tilgjengelig er på om lag m3, altså m3 for lite. Grunnvannskilder/vannforsyning. I området har Alta kommune 3 grunnvannsbrønner. Disse vannkildene er medtatt i beregningen for vannforsyning til et lakseslakteri, i tillegg til ny vannledning fra Kvenvik Vannverk. For å sikre vannkildene må terrengnivå heves og veitrase justeres. Utførte målinger viser ujevnt tilsig til kildene, og at en av kildene har sluttet å produsere vann. Beregninger viser at disse brønnene vil kunne gi 18 l/s. Dette utgjør om lag 10% av Alta Bys vannforbruk og representerer derfor en betydelig ressurs for kommunen. Møllelva er utelukket som vannkilde for lakseslakteriet på grunn av store variasjoner i vannføring. Selv med en ny vannledning fra Kvenvik Vannverk hersker det fortsatt usikkerhet om Alta kommune kan møte kravet m.h.t. vannkapasitet til en ny fabrikk. Kostandene for ny ledning, oppgradering av eksisterende og ekstra rensetrinn og filtrering vil være store. Steinsprang og sørpeskred. I forbindelse med ROS analysen er det gjennomført en utredning knyttet til ras og skred i området. For etablering nedenfor ny veilinje vil ikke ras/steinsprang ha noen betydning. På den annen side viser utredningen at området vil være utsatt for sørpeskred som kan komme ned elvedalen. Det anbefales sikring av området dersom det skal etableres arbeidsplasser av permanent karakter her. Etablering av aktuelle sikringstiltak (mur) i anbefalt område vil kunne få konsekvenser for grunnvannsbrønner. Foreløpige beregninger knyttet til kostander av sikringstiltak tilsier at dette vil utgjøre minimum 6 millioner kroner. Størrelse på areal I intensjonsavtalen med Alta kommune og GSF er det forutsatt at det skulle opprettes et industriområde med et areal på om lag 50 mål. Planlegging og geoteknisk prosjektering viser at potensielt areal bare kan bli mål noe som er langt unna behovet på 50 mål. Dybdeforhold utenfor Møllenes gjør at det går med store mengder masser, som gir lite landareal. Utfordrende dybdeforhold, hensyn til grunnvannskilder og veitrase begrenser også muligheten for et større areal. GSF har signalisert usikkerhet knyttet til om tilgjengelig areal gir nødvendig rom for prosjektert fabrikk. Det er imidlertid helt klart at området ikke legger til rette for ekspansjon. Side 21 av 64

22 Sak 3/14 Kostnader Prosjektkostnadene er tidligere delt opp i to delprosjekt jmf P-sak 51/13 Delprosjekt 1 som omfatter utfylling av Møllenes Næringspark som et generelt sjøretta næringsareal uten noen spesiell opparbeidelse av vei, vann og avløp (VVA) Delprosjekt 2 som omfatter opparbeiding av VVA-teknisk anlegg tilrettelagt for Grieg Seafood Finnmark AS. Kostnadene fordeler seg slik; Delprosjekt 1 ca. kr mill Delprosjekt 2 ca. kr mill Selv om transportkostnader for overskuddsmasser blir noe lavere enn førts antatt, har plan og utredningsarbeidet avdekket flere usikkerheter som igjen vil øke kostandene. Utplassering av poretrykksmålere. Utlegging av masser med sjørelatert utstyr. Sikring mot sørpeskred/flom. Eventuelt tilføring av eksterne masser. Det er ikke mulig å gi eksakte størrelser på disse kostandene hver for seg, men samlet sett vil dette medføre totale prosjektkostnader på minimum 100 mill. Oppsummert; Møllenes Industriområde. Utredning og planarbeid så langt viser at potensielt tilgjengelig areal blir for lite for GSF sin planlagte fabrikk og har en altfor høy kostnad. En så stor grunnlagsinvestering vil endre de økonomiske forutsetningene for dette prosjektet i en slik retning av man må vurdere andre alternativer. I tillegg er forholdet til vannforsyning usikkert. I møte med GSF 14. januar 2014, ble nevnte elementer lagt frem og diskutert. I møtet ble det konkludert med at arbeidet med Møllenes som lokasjon for GSF sin fabrikk innstilles og at Side 22 av 64

23 Sak 3/14 Alta Kommune og GSF skal vurdere andre muligheter for etablering av et felles lakseslakteri for Vest Finnmark i Alta kommune. Alta kommune må i samarbeid med Statens Vegvesen videreføre påbegynt regulering for området og ivareta hensynet til grunnvannskilder, veitrase og alternativ bruk av Møllenes. Alternativ bruk av overskuddsmasser. Statens Vegvesen har i hele prosessen vært positiv til å utnytte overskuddsmasser til andre samfunnsnyttige formål fremfor å dumpe disse i sjø. Alta kommune har overfor vegvesenet synliggjort de utfordringer som vårt prosjekt har avdekket, og vegvesenet er også orientert om administrasjonenes vurdering m.h.t. å innstille arbeidet med Møllenes. Dette var en tilbakemelding Alta Kommune var tvunget til å gi, grunnet vegvesenets frister i januar for endring av anbudsdokumenter for parseller som skal påbegynnes i Vegvesenet legger nå opp til at Kråkenes og Møllenes blir deponi, i tråd med deres opprinnelige planer. Samtidig har Alta kommune arbeidet for utfylling av Alta Lufthavn, og dersom en utfylling på Møllenes ikke kan gjennomføres som forutsatt er det viktig at tilgjengelige overskuddsmasser søkes benyttet på Alta Lufthavn. Avinor vil ikke motsette seg en fylling på Alta Lufthavn, men har ingen planer for å gjennomføre dette selv. I følge Avinor må Alta kommune selv forestå de formelle prosesser og alle kostander med utfylling. Utover dette viser Avinor til Samferdselsdepartementet. Dette står i skarp kontrast til den merknad som en samlet Transport- og kommunikasjonskomité ga i Stortinget i forbindelse med behandling av Nasjonal Transportplan; «Komitèen viser til planene for utbygging av E6 vest for Alta. Dette vil frigi mye masser som nå planlegges å dumpe i sjø. Komitèen mener at det raskest mulig må utredes om massene i stede kan benyttes til nødvendig utvidelse av rullebanen på Alta Lufthavn» (Innst. 450 S ( )) Dersom kommunen skal legge til rette for slik bruk av massene, kreves det at kommunen legger ut for transport og utleggelse av masser. Dette er penger Avinor altså har signalisert at kommunen ikke vil kunne påregne å bli kompensert for. Side 23 av 64

24 Sak 3/14 Avinor har ikke vært villig til å gi en klargjøring av behovet for utfylling, eller konsekvenser ved ikke å fylle ut. Rådmannen er på denne bakgrunn usikker på hvor hensiktsmessig en utvidelse av rullebanen faktisk er, men vurderer det som riktig å legge til rette for utvidelse inntil Avinor eller departementet gir andre signaler. Statens Vegvesen har nå endret anbudsgrunnlaget slik at ca. halvparten av masseoverskuddet på Kråkenestunellen vil bli disponibel for Alta kommune. Resterende vil bli transportert til deponi på Kråkenes. Videre stilles masser fra Storviktunellen og vegparsellen mot Møllenes til kommunens disposisjon. For å fylle opp til rullebanenivå på Alta Lufthavn er massebehovet m3, og Statens Vegvesen stiller nå om lag m3 til rådighet for Alta kommune. Dette vil gi en oppfylling til mellom kote -10 til -5 m i henhold til planlagt urvidelse (krever ikke ny konsesjon). Alta kommune må selv dekke merkostnader for transport. I første omgang må kommunen dekke for transport av massene til Møllenes, en kostnad på om lag 10,5 mill. Dersom kommunen også skal dekke kostandene ved utleggelse av masser på Alta Lufthavn vil den totale kostanden bli om lag 30,5 millioner. For kommunen er det en vanskelig øvelse å være mellomledd mellom to store statlige etater som Avinor og Statens Vegvesen, særlig når dette også får økonomiske konsekvenser. Samtidig er Alta Lufthavns betydning for Altas utvikling udiskutabel og kommunen bør strekke seg langt dersom dette kan legge grunnlag for økt trafikk i fremtiden, eller minimum opprettholde dagens nivå. For Alta kommune er det viktig å forsøke å få til en samfunnsnyttig utnyttelse av tilgjengelige overskuddsmasser. Selv om en full utfylling på Møllenes ikke er hensiktsmessig er det viktig å sikre masser til Alta Lufthavn og en begrenset utfylling på Møllenes, jmf Kommunestyrets vedtak i mai Side 24 av 64

25 Sak 4/14 ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI VEDTAKSBEHANDLING Saksbehandler: Andreas Foss Westgaard Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/5572 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/14 Kommunestyret /13 Planutvalget Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret støtter forslag til revidert kommunal planstrategi for Alta som fremgår av saksfremlegget. I henhold til plan- og bygningslovens 10-1 vedtas revidert kommunal planstrategi for Alta Endring av kommunal planstrategi Prioritering av planoppgaver : Ressebakken (bolig) fremskyndes til høst Administrasjonens innstilling: Kommunestyret støtter forslag til revidert kommunal planstrategi for Alta som fremgår av saksfremlegget. I henhold til plan- og bygningslovens 10-1 vedtas revidert kommunal planstrategi for Alta Tidligere behandlinger: Planutvalgets behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V og AP: Endring av kommunal planstrategi Prioritering av planoppgaver : Side 25 av 64

26 Sak 4/14 Ressebakken (bolig) fremskyndes til høst Forslaget vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Innstillingen for øvrig vedtatt enstemmig. Planutvalgets vedtak den : Kommunestyret støtter forslag til revidert kommunal planstrategi for Alta som fremgår av saksfremlegget. I henhold til plan- og bygningslovens 10-1 vedtas revidert kommunal planstrategi for Alta Endring av kommunal planstrategi Prioritering av planoppgaver : Ressebakken (bolig) fremskyndes til høst SAKSUTREDNING: Vedlegg: Andre saksdok.: Arkivsak 12/46: Kommunal planstrategi Bakgrunn: Kommunstyret vedtok 26. juni 2012 kommunal planstrategi for inneværende kommunestyreperiode. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen ønsker å starte opp eller videreføre for en ønsket utvikling i kommunen. Det står sentralt i forarbeidet til bestemmelsen om kommunal planstrategi at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke mer omfattende enn nødvendig. Intensjonen med kommunal planstrategi er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. En annen viktig begrunnelse for innføringen av planstrategien er at kommunepolitikerne tidlig skal gjøre seg kjent med kommuneplanen som styringsverktøy, og ta stilling til om de ønsker endringer i målene og strategiene som er nedfelt i planen. Side 26 av 64

27 Sak 4/14 Foruten kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel, inneholder Alta kommunes planstrategi en oversikt og tidsmessig prioritering av kommunedelplaner, kommunale og større private reguleringsplaner og relevante temaplaner for samfunnsutviklingen. Siden vedtaket i juni 2012 har Alta kommune ved planutvalget og kommunestyret ønsket en omprioritering i forhold til vedtatt planstrategi. Dette gjelder blant annet spørsmålet om spredt boligbebyggelse i byens nærområder i arealplanen, og handlingsplanen for reiselivet som er lagt til som egen temaplan og vedtatt i høst. Bare litt over et år ut i perioden har planstrategien vist seg å være for ambisiøs i forhold til kommunens egen plankapasitet, inklusive kjøp av konsulenttjenester. Pågående planarbeid tar også lenger tid enn først antatt. Administrasjonens anbefaler at planstrategien har et ambisjonsnivå som er gjennomførbart i perioden ved bruk av både egne- og eksterne ressurser. Avdeling for samfunnsutvikling har i løpet av kort tid hatt utskiftning av 3-4 nye planmedarbeidere noe som har innvirkning på avdelingens produksjon og justeringer av planstrategien må også vurderes på bakgrunn av dette. Høring: Det følger av plan- og bygningsloven at de ordinære prosessregler for utarbeidelse av kommunal planstrategi også gjelder for endring eller revidering av planstrategien i løpet av perioden. Det er plikt til å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner i utarbeidelsen av planstrategien. For å få bred forankring av strategien er det viktig at synspunkter på vurderinger og prioriteringer i strategien, fra statlige og regionale organer, nabokommuner og befolkningen, er kjent når kommunestyret skal fatte sitt vedtak. Forslag til endring av kommunal planstrategi ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn Under følger en oppsummering av innspill som er kommet kommunen i hende innen høringsfristen Sametinget Sametinget har ingen merknader til kommunal planstrategi utover de som ble gitt ved forrige høring (arkivsak 12/46). Statens vegvesen Statens vegvesen ser det som positivt at kommunen reviderer planstrategien slik at den gir en oppdatert oversikt over planprosjekter som skal igangsettes og realiseres i perioden. Dette gjør planstrategien til et godt styringsverktøy. Vegvesenet har flere store planprosjekter på gang i Alta kommune, og vil delta aktivt i flere av planprosjektene som kommunen skal igangsette de neste årene. Det er derfor viktig for vegvesenet å vite hvilke prosjekter kommunen igangsetter Side 27 av 64

28 Sak 4/14 slik at de kan sette av nødvendige ressurser til deltakelse samt at de kommunale prosjektene kan ses i sammenheng med vegvesenets egne planprosjekter. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet region Finnmark tar forslaget til endringer til etterretning. NAV Finnmark NAV Finnmark setter pris på å få anledning til å bli hørt i en slik anledning, men i og med at NAV leder i Alta, John Helland, er involvert i arbeidet med samfunnsdelen av planene, mener NAV Finnmark at NAVs hensyn er tilstrekkelig ivaretatt. NAV Finnmark benytter anledningen til å si at de også generelt ser positivt på Alta kommunes involvering av NAV-kontoret i sitt arbeid. NAV Finnmark tror det gir både Alta kommune og NAV et enda bedre grunnlag for å få til gode løsninger for Altas befolkning. Avinor Avinor har ingen kommentarer til høringen. Kystverket Kystverket Troms og Finnmark uttaler at de har ingen innvendinger til forslaget. Det vises til at havneplan for Alta Havn KF er vedtatt av kommunestyret Det er ønskelig fra Kystverkets side å få slike planer til orientering og ev. uttalelse i framtida. Administrasjonens kommentar: Ønsket i Kystverkets brev er oversendt havensjefen. Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunen har ingen merknader til høringen. Kåfjord Bygdelag Kåfjord Bygdelag har følgende innspill til forslag om endring av kommunal planstrategi, spesielt vedr. Områdeplan/utviklingsplan for Kåfjord: Side 28 av 64

29 Sak 4/14 Her anbefaler administrasjonen at dette utviklingsplanarbeidet integreres i kommunedelplan for næringsutvikling. Til det vil vi foreslå at en slik plan bør integreres i flere kommunedelplaner, både areal, skole og næringsutvikling. At det kun skal inngå i planen for næringsutvikling vil slå uheldig ut for det som er vel så viktig for Kåfjord skolekrets, nemlig utvikling av boligtomter og skole. I tillegg tilrår administrasjonen at dette planarbeidet starter opp høsten Her mener vi at dette planarbeidet må starte opp snarest mulig for å få igang utviklinga som nå står på vent for våre bygder, bl.a. pga administrasjonens forslag om å legge ned Kåfjord skole og den allerede forsinkede behandlingen av kommunale boligtomter Kreta Sør. Et annet argument for å framskynde dette planarbeidet er kommunens mangel på boligtomter i sentral-alta. Administrasjonens kommentar: Kreta sør er et boligfelt avsatt i kommuneplanens arealdel med krav om detaljregulering. Feltet er på prioritert liste over boligfelt som skal planlegges eller utbygges helt/delvis i kommunal regi i perioden Arealet feltet omfatter er i all hovedsak eid av FeFo. Boligfeltet foreslås synliggjort i planstrategien sammen med andre prioriterte kommunale boligfelt. Detaljregulering for Kreta sør foreslås startet opp høsten Administrasjonen vil legge til at Kåfjord på lik linje med alle andre bygder og lokalsamfunn i Alta kommune dekkes og er gjenstand for vurdering når kommunedekkende planer utarbeides. Det gjelder kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og alle kommunedelplaner for diverse temaer. Administrasjonen vil likevel følge opp kommunestyrets bestilling om eget fokus på Kåfjord, men mener det utredningsbehovet er størst hva gjelder næringsutvikling da det i kommuneplanens arealdel er avsatt tilstrekkelig areal for bolig (både spredt bebyggelse og i boligfelt). Kreta sør er dessuten et boligfelt som vil prioriteres inneværende planstrategiperiode. Framtidig struktur for skoler og eldreomsorg er gjenstand for egne pågående prosesser i Alta kommune for tiden. Økonomiske konsekvenser: Kommunalt planarbeid som følger av kommunal planstrategi krever administrativ oppfølging og moderate utgifter til medvirkningsopplegg og dokumentproduksjon. I noen planer kan innkjøp av konsulenttjenester som bistand i utredning og/eller planarbeid være aktuelt. Dette avklares i egen sak til politisk behandling for hver enkelt plan der dette er aktuelt. Vurdering: I det følgende gis en vurdering av status og forslag til eventuelle endringer i forhold til vedtatt planstrategi. Se også etterfølgende oversikt i tabellform. Side 29 av 64

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 10:00 16:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila FRP Nestleder Berg Ronny H Medlem

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Planprogram for Møllenes Industriområde, Alta kommune Intensjonsavtale mellom Alta kommune og Grieg Seafood AS

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Planprogram for Møllenes Industriområde, Alta kommune Intensjonsavtale mellom Alta kommune og Grieg Seafood AS SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1807-4 Arkiv: PRO K231 Sakbeh.: Johan Fredrik Nilsen Sakstittel: K231 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE UTFYLLING I SJØ MØLLENES Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 28.01.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 28.01.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 28.01.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 27.05.2015 kl. 12:50 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.04.2013 A-sak. Reguleringsplan for RV23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 - Forslag til planprogram. Saksnr Utvalg

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2575-27 Arkiv: PLNID 20120013 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ALTAHØYDEN SØR NÆRINGSOMRÅDE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte. den 26.03.2012 kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte. den 26.03.2012 kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 26.03.2012 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Planutvalget har møte den 15.10.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE Arkivkode: 140,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 23.06.2016 Sak: 57/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 98/1686-145 Arkiv: PLNID 19980154 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: ALTA LUFTHAVN - REGULERINGSPLAN 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 10:00 10.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Olsen Ivan FRP Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-1 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2016 Planlagt behandling: Planutvalget 23.06.16 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ALTAHØYDEN SØR NÆRINGSOMRÅDE UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN

MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ALTAHØYDEN SØR NÆRINGSOMRÅDE UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2575-12 Arkiv: PLNID 20120013 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ALTAHØYDEN SØR NÆRINGSOMRÅDE UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/06652-1 Saksbehandler Marius Lid Saksgang Møtedato Formannskapet 16.06.16 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 FOR PORSGRUNN KOMMUNE Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 10.06.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og

Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025 Bardu kommune Innhold Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Planområdet... 3 3. Om planprogrammet...

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 279/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART Vedtak Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer