OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV Kontaktinformasjon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016. Kontaktinformasjon:"

Transkript

1 OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: Telefon Seljehaugen/Humlehagen: Telefon Eikebakken/Bjørkehatten:

2 INNHALD 1. VELKOMMEN ORGANISERING PERSONALET INFORMASJONSRUTINAR OPNINGSTID PLANLEGGINGSDAGAR FERIE REDUSERT PLASS OPPSTART-TILVENNING FORELDRESAMARBEID DAGSRYTME LEVERE OG HENTE BARNET MÅLTID SATSER FOR MATPENGAR TRADISJONAR/MERKEDAGAR KLE LEIKEDAG BURSDAGSFEIRING SJUKDOM BILKØYRING VEDLEGG VEDTEKTER FAGELGE RÅD SJUKDOM HJÅ BARNA RETNINGSLINJER FOR MAT TILVENNING I BARNEHAGEN Å VERA FORELDRE I BARNEHAGEN ULIKE SKJEMA SOM LEVERAST BARNEHAGEN

3 1. VELKOMMEN Hauge barnehage er ein barnehage med fire avdelingar for barn i alderen 1-6 år. Osterøy kommune er eigar og driv barnehagen i samsvar med gjeldande vedtekter og retningslinjer (vedlegg: vedtekter). I 2012 stod barnehagen klar for innflytting. Vi har eit flott bygg som ligg fint og sentralt til på Hauge. I barnehagen er det plass til ca. 70 barn. Vi har naturen som næraste nabo og nyttar denne dagleg til leik og opplevingar. Særpreget vårt er fokus på natur og friluftsliv, og sosial kompetanse vi vil at alle barna skal oppleva glede ved å vera ute og å ferdast i naturen. Naturen er ein unik læringsarena og ein god arena for utvikling av sosial kompetanse. Barnehagen sin visjon: Saman gjer vi kvarandre gode. Vi har fokus på å skapa gode relasjonar og å visa omsorg for kvarandre i daglegdagse situasjonar. Kvart enkelt barn skal få oppleva glede og vennskap i barnehagen. Gjennom samspel og leik lærer barna å ta omsyn til kvarandre, og får oppleva at dei er ein verdifull del av fellesskapet. Vi har felles årsplan for barnehageverksemda i Osterøy kommune. Denne gjeld alle dei kommunale barnehagane og er grunnlag for utarbeiding av barnehagen sin årsplan. Felles visjon for barnehagane er: SAMAN FÅR ME VERDAS VIKTIGASTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Personalet skal saman med foreldra, og i samspel med kommunen elles, leggja til rette for leik og læring. Verdas viktigaste verdiar er barna våre, som skal forma framtida. Vi vil at barna opplever meistring og glede. Barnehagane våre skal vera prega av trygge barn som viser kvarandre respekt og omsorg og vennskap som gir rom for utvikling og gode opplevingar. 3

4 2. ORGANISERING Barnehagen er organisert i fire avdelingar: Humlehagen 1-3 år Seljehaugen 3-6 år Bjørkehatten 3-6 år Eikebakken 1-3 år 3. PERSONALET Styrar: Merethe Mongstad Kvamme Humlehagen: - Pedagogisk leiar: Aina Alexandra Nakken - Barne og ungdomsarbeider: Hanne Gjøstein - Assistent: Laila Hagebø - Barne og ungdomsarbeidar: Lene Myking Seljehaugen: - Pedagogisk leiar: Henning Klovning Rød - Barnehagelærar: Ingrid Fagerbakke - Barne og ungdomsarbeidar: Marte Gjøstein Bjørkehatten: - Pedagogisk leiar: Astrid Vevle - Barne og ungdomsarbeider: Tone Kleiveland - Barne og ungdomsarbeider: Eli Soldal Hagebø 80% - Assistent: Siren Mjeldstad 20% Eikebakken: - Pedagogisk leiar: Marta Velure - Sosionom/pedagog 2: Lisa Auganæs - Barne og ungdomsarbeider: - Barne og ungdomsarbeider: Linda Bratli 80% - Assistent: Siren Mjeldstad 20% I tillegg har vi lærling heile barnehageåret og 40% ekstraressurs. 4

5 4. INFORMASJONSRUTINAR Vi forventar at foreldre held seg oppdatert og føl med på det som skjer i barnehagen. Ikkje vêr redd for å spørje om det er noko de lurer på. Personalet skal gje naudsynt informasjon. Korleis sikra seg nok informasjon? På kommunen si heimeside finn de kommunal årsplan og lenker til ulik informasjon som gjeld barnehage. Her finn de og lenke til barnehagen si heimeside denne blir ferdigstilt og tatt i bruk hausten Dersom nokon ikkje har tilgang til internett kan de få kommunal årsplan i papirversjon gje oss beskjed om de ønskjer papirversjon! Lese velkomstskriv, vedtekter, årsplan og månadsplanar (desse blir levert ut til alle i papirversjon). Følgje med på oppslagstavla i garderobe og infoskriv på døra. Delta på foreldremøter, foreldresamtaler og arrangement i barnehagen. Korleis gje oss informasjon? Vi ønskjer å gje alle barn ein god kvardag i barnehagen. De foreldre er våre viktigaste samarbeidspartar fordi de kjenner barna best! Gje oss beskjed om det er noko ved røyrande barna når de leverer og hentar. Viktig informasjon vert skrevet ned (t.d. om andre skal hente, medisinar og andre ting som kan påverke dagen). Når de hentar barna formidlar personalet kva barna har gjort på i løpet av dagen nokre avdelingar skriv og dagsrapport. Det vert jamleg hengt opp bilete frå ulike aktivitetar i garderobane. Viktig: Om de ønskjer å ta opp saker det ikkje høver seg å ta i garderoben be om ein prat eller ta ein telefon! Vi ønskjer at de som foreldre skal ta opp saker med oss de er opptekne av sei i frå både om det som er bra og det som er mindre bra! 5

6 5. OPNINGSTID Barnehagen opnar kl og stenger kl Vi ber om at de viser respekt for tidene, då personalets arbeidstid startar og sluttar til desse tidspunkta! 6. PLANLEGGINGSDAGAR Barnehagen har fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret, der barnehagen er stengt. Dagane vert nytta til å utvikla den pedagogiske verksemda. Vi har personalmøter kvar månad etter barnehagens opningstid. Som kompensasjon får personalet avspasere. Mellom jul og nyttår, og måndag, tysdag og onsdag før skjærtorsdag, er barnehagen open. Vi gjer merksam på at julaftan og nyttårsaftan er barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl Vi sender ut informasjon i forkant og ber om tilbakemelding på kor mange som kjem personalet nyttar desse dagane til å avspasere. Om ein har gitt beskjed om at barnet skal ha fri, er dette bindande! Planleggingsdagar 2015/2016: Måndag 10. august Måndag 2. november Måndag 4. januar Fredag. 5. februar Fredag 6.mai 7. FERIE I løpet av barnehageåret må barna ta ut fire veker ferie. Barnehagen er stengd tre veker i juli. Vi har bindande påmelding til veka før og etter stenging grunna personalet sin ferie. Skjema for sommarferien sender barnehagen ut i månadsskifte mars/april. Den 4.veka skal takast ut heil eller i samband med romjul og påske (t.d. tre dagar i jula og to dagar i påska eller omvendt). Helger og raude dagar tel ikkje som ferie. Foreldre vel sjølv når ferieveka skal takast. 6

7 Skjema for melding om den 4.ferieveka må leverast barnehagen ei veke før ferien skal takast ut (vedlegg). Barnehagen leverer ut skjema for fri/ferie i samband med jule- og påskeferien. Barna kan sjølvsagt ta fri utanom ferie når de møtte ønskje det! Ring eller gje oss munnleg beskjed. 8. REDUSERT PLASS Barn med redusert plass (3 eller 4 dagar) får det tilbodet som vert gitt dei dagane dei går i barnehagen. I tillegg vert dei invitert til å delta på tilstellingar som karneval, nissefest m.m., om dette hamnar på fridagar. 9. OPPSTART - TILVENNING Vi ønskjer at barnet ditt skal få ein best mogeleg start i barnehagen. Nokre barn finn seg fort til rette, andre barn treng lengre tid. Barna vil få ein fast kontaktperson som dei har mest kontakt med i byrjinga. Det er viktig at de som foreldre eller nokon barnet kjenner godt er med den første tida, og at barna får korte dagar. La gjerne barnet ha med ein kosebamse/sutteklut! Målet er at barn og foreldre skal bli trygge på personalet og barnehagen. Vi sett opp ei tilvenningstid på 3 dagar. Dag 1 (varighet 2 timar) - Første dagen er foreldre med barnet heile tida. De deltek aktivt i introduksjon av det nye miljøet, i lag med kontaktpersonen til barnet. Foreldre bør sjølv stelle barnet og være med på aktivitetar og leik. Vi gjennomfører oppstartsamtale denne dagen (ev. dag 2). Dag 2 (varighet 3 timar) - Personalet overtar meir av ansvaret for barnet, men foreldre er med på stell og måltid (ev. legging av barnet). Andre dag er det tid for å forlate barnet aleine i lag med personalet de treng ikkje vera lengre unna enn pauserommet. Dag 3 (varighet 5 timar) Det er tid for å forlate barnet i barnehagen. Kor lenge ein er borte vert avtalt med personalet, men det kan vera lurt å vera borte så lenge at barnet får ete, sove og leika litt. Vêr tilgjengelege, slik at barnehagen lett kan ta kontakt om det er behov. 7

8 For mange kan det vera vanskeleg å overlate barnet til nokon ein ikkje kjenner. Det er heilt normalt at ein føler usikkerheit i forhold til om ein gjer det rette for barnet, og om barnet vil trivast. Ring oss gjerne om de lurer på korleis det går! Tips til avskjed: Ikkje vis usikkerheit. Fortell barnet at du skal gå og gå når du har sagt du skal gjera det. Det er viktig at barnet får erfaring med at foreldre ikkje går før dei seier i frå og at dei kjem tilbake etter ei tid. Ikkje snik deg ut. Ikkje la deg freiste til å snike deg ut utan at barnet merker det. Det kan gjera barnet utrygt. Barnet skal erfare at foreldre går og kjem tilbake det skapar forutsigbarheit. Ikkje bli for lenge. Blir du verande i timevis kan barnet tru at du skal vera i barnehagen. Om barnet gret. Om du forlèt barnet gråtande, er det ikkje unaturleg at dette er vanskeleg. Erfaring i barnehagen tilseier at barnet sin gråt stilnar like etter at foreldre har dratt. Ring oss gjerne for å høyre korleis det går. Gode relasjonar. At barnet ser at foreldre er trygge på dei vaksne i barnehagen, kan gjere det lettare å godta at de forlèt barnehagen. Det er store individuelle forskjellar frå barn til barn, tilvenninga må derfor tilpassas den enkelte. Det blir gitt tre samanhengande dagar, uavhengig av kva dagar barnet elles skal gå. Når barnet har starta opp i barnehagen er det viktig at barnet kjem regelmessig slik at det vert kjend med dei andre barna og kjenner samhald med dei. Dei to-tre første vekene kan det vera lurt å la barnet ha kortare dagar. 8

9 10. FORELDRESAMARBEID Barnet skal føla seg velkomen i barnehagen, og vert møtt av ein vaksen i garderoben eller på avdeling om morgonen. Likeins er det viktig at de foreldre følgjer barnet inn i barnehagen. Den daglege kontakten mellom foreldre og personalet er viktig for barnet sin tryggleik, og dess meir vi utvekslar av informasjon og erfaringar, dess lettare er det å imøtekome barnet sine behov i ulike situasjonar. Vi har to foreldresamtaler kvart år med innhald som går på barnet si utvikling og trivsel. Har ein behov utover dette kan ein avtale ekstra tid med personalet. Det er viktig at de prioriterer tid til desse samtalane. I tillegg til den daglege kontakten og samtale, har vi eitt til to foreldremøte i året. Eit om hausten og eventuelt eit om våren. 11. DAGSRYTME 7.00: Barnehagen opnar. Frileik : Frukost for dei som ønskjer det. Frileik 09.30: Tilrettelagd aktivitet, leik inne/ute, frileik 11.00: Samlingsstund 11.30: Måltid 12.30: Uteleik 14.30: Frukt 16.30: Barnehagen stenger For dei yngste barna startar som regel samlingsstund og måltid ein halvtime tidlegare enn for større barn (kl og 11.00) dette vert tilpassa den enkelte avdeling og barna sine behov. Fram til kl og etter kl samarbeider avdelingane. Dette kan bety at barnet må leverast/hentast på ein anna avdeling enn det høyrer til. Informasjon om dette vert gitt ved oppstart. 9

10 12. LEVERE OG HENTE BARNET Dersom det er andre enn foreldre/føresette som skal hente barnet, må vi ha melding (vedlegg: skjema). Det er fint om de ringjer og gjev oss beskjed dersom barnet kjem seinare i barnehagen enn klokka eller om barnet ikkje kjem i det heile. Ved levering og henting er det svært viktig at de foreldre ser til at ingen barn spring ut av porten porten skal alltid vera lukka! Det kan til tider bli litt kaotisk på parkeringsplassen på grunn av sikkerheit vert det anbefalt at ein rygger inn i parkeringslommene. Hugs samtidig å tilpasse farten og la ikkje bilen stå på tomgang når de leverer! 13. MÅLTID Vi har smørjemåltid i barnehagen og vektlegg eit rikt og godt kosthald (vedlegg: retningslinjer frå staten). Vi server middag ca. to gonger per månad, og barna får frukt på ettermiddagen. Vi er ein «5 om dagen barnehage», dvs. at vi gjennom opplysningskontoret for frukt og grønt vert inspirert og motivert til å servere frukt og grønt dagleg. Om de vil lesa meir, gå inn på: frukt.no Betaling av matpengar kjem på same faktura som foreldrebetalinga. Turpengar vert kravd inn ved behov (gjeld ev. avslutningstur for førskulebarn). Satsar for matpengar: Kr. 250,- for 5 dagars plass Kr. 200,- for 4 dagars plass Kr. 150,- for 3 dagars plass Frukost: Dersom de ønskjer at barnet skal ete frukost i barnehagen må de sende med matpakke. Det same gjeld om barna treng anna mat enn frukt på ettermiddagen. Vi tillèt ikkje yoghurt i barnehagen send med brødmat/frukt til eventuelt ekstramåltid! 10

11 14. TRADISJONAR/MERKEDAGAR Vi markerer fest- og høgtidsdagar i barnehagen. Følg med på planar og oppslag i garderoben. Om det er nokon som ikkje ønskjer at barna tek del i markering av jul/påske eller andre arrangement, vêr vennleg å gje beskjed til personalet. 15. KLEDE Det er viktig at barnet er riktig og hensiktsmessig kledd i barnehagen - dei må ha klede til all slags vêr, og helst ull innerst. Vi er mykje ute. Barnet bør helst ha to byttesett liggjande i barnehagen, i tillegg til ytterkle. Barna er aktive i barnehagen dei leiker, klatrar, malar, et osv. Det er godt for dei å ha kle som er gode å bevege seg i og som tåler ein flekk eller to. Hugs å merke alle kle og sko! Barnehagen har ikkje erstatningsansvar på kle/sko. Kle og utstyr i barnehagen: Klesbyte: genser, bukse, underkle, sokkar, t-skjorte, kortbukse Regnkle, utekle, dress Støvlar/vanntette sko, «joggesko», innesko (sklisikker såle anbefales) Frå september: ekstra genser og bukse i ull/fleece, hals, ullsokkar, lue, vottar, vintersko og underkle i ull Bleier (vi føretrekk vanlege bleier framfor «up and og») Vogn og pose. Barnehagen har nokre vogner, men ikkje nok til alle. Avtal med personalet om de skal ta vogn/pose med. Barnehagen kjøper inn solkrem (sensitiv utan parfyme) om de vil ha anna krem enn denne må de senda med barna. NB! Hugs likevel å smørje barna før dei kjem i barnehagen! Om det lurer på noko angåande kle spør personalet, dei har lang erfaring med barn og påkledning! 11

12 16. LEIKEDAG Vi har leikedag/bokdag ein dag kvar månad. Barna kan denne dagen ha med eigne leiker i barnehagen det er ikkje lov å ta med leikevåpen og spelmaskiner/nettbrett. Barnehagen er ikkje ansvarleg om leiker vert øydelagd. Til vanleg tillèt vi ikkje at barna har med eigne leiker. Av erfaring veit vi at bruk av eigne leiker ofte skaper konfliktar. Barn som har behov for bamse/sutteklut/anna for å føle seg trygge kan sjølvsagt ha dette med! 17. BURSDAG Vi feirar alle barna sin bursdag i barnehagen med flagg, krone, kort, song og leikar. Barnet er i sentrum i samling og ved måltid. Vi serverer ikkje kake eller anna søtt denne dagen. Dersom barnet skal feire bursdag heime og skal invitere barn frå barnehagen, så kan ikkje invitasjonar leverast via barnehagen! Vi ber og om at de tar omsyn til kven de inviterer inviter alle i same aldersgruppe/alle det er naturleg å invitere. 18. SJUKDOM Barn som er sjuke skal i utgangspunktet ikkje vera i barnehagen. Dette av omsyn til barnet sjølv og til dei andre barna. Ring og gje beskjed seinast innan kl om barnet er sjuk (vedlegg: anbefalingar frå folkehelseinstituttet). Dersom barnet vert sjuk eller skadar seg i barnehagen, tek vi kontakt med foreldre så snart råd er. Vi må difor ha alle telefonnummer der vi kan nå dykk, ev. besteforeldre el tanter/onklar (vedlegg: skjema). Skal barnet ha medisin i løpet av dagen ønskjer vi at de foreldre skriv ned kva medisin, kor mykje og kor tid på dagen barnet skal få medisin. Barnehagen har i tillegg anna skjema som må fyllast ut. Om barnet har allergi av ein type som vi i barnehagen må vera merksam på, ber me om at de som foreldre gjev oss melding om det første dag i barnehagen (vedlegg: skjema). 12

13 Barnehagen er sertifisert som rein hand barnehage, dvs at vi er forplikta til å tilfredstilla nokre enkle krav til utstyr og rutinar i barnehagen. Alle barn MÅ vaske henda når dei kjem om morgonen dette må de foreldre hjelpa barna med. 19. BILKØYRING BILDE/FILMING Vi køyrer av og til på turar i nærområdet på Osterøy med personalet sine bilar eller vi nyttar kollektiv transport. Vi vil gjerne ha skriftleg løyve frå dykk foreldre til å med oss barna på slike turar. Barna er sikra som pålagd i trafikkreglane under turen (vedlegg: skjema). Vi har og lyst til å kunne ta barna med på tur til sjøen. Då vil dei sjølvsagt ha redningsvest på seg, og det vil vera ein vaksen som har livbergingskurs (vedlegg: skjema). Vi tar bilete av barna i leik og andre aktivitetar. Bileta vert nytta internt i barnehagen i garderobane, på avdelingane og på foreldremøta. Når barna sluttar i barnehagen får dei utdelt kvar sin perm med bilete frå tida i barnehagen. Vi må ha skriftelg løyve frå dykk foreldre til å kunne ta bilete av barna og ev dele desse(vedlegg: skjema). Barnehagen har fått eigen heimesida knytt til kommunen si heimeside. Her vil vi leggje ut bilete frå merkedagar/arrangement/turar og liknande. Vi vil vere varsame med korleis barna vert eksponert, det blir ikkje nærbilete/portrett, og oppløysing blir slik at bilete ikkje kan misbrukast (vedlegg: skjema). Vi treng og samtykke til å dele telefon/namnelister dykk foreldre i mellom (vedlegg: skjema). 13

14 20. VEDLEGG: OSTERØY KOMMUNE Sektor for oppvekst undervisning og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I OSTERØY 1.Eigartilhøve: Osterøy kommune står som eigar av dei barnehagane desse vedtektene omfattar. Barnehagane er administrativt knytta til Oppvekst, undervisning og kultur. Det daglege ansvaret er delegert til styrar ved kvar barnehage. 2.Lovverk: Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar, gjeldande forskrifter og retningsliner, kommunale vedtak og planar for den einskilde barnehage. 3.Føremål: Er i samsvar med forskrifter til Lov om barnehagar m.v. 1 av Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek, og fremme danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehagane skal primært ivareta borna sine behov. Desse behova er igjen nært knytta til foreldre sine livsvilkår og samfunnsutviklinga elles. 4. Organisering Osterøy kommune fylgjer norm for pedagogisk bemanning jfr. Lov om barnehagar 18 og forskrift om pedagogisk bemanning. Bemanninga må vera tilstrekkeleg slik at personalet kan driva ei tilfredstillande pedagogisk verksemd. 14

15 Osterøy kommune tilset personalet. Det vert utarbeida arbeidsavtale for alle tilsette. 5. Foreldremedverknad og Samarbeidsutval: For å sikra samarbeid med heimane til borna, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval/su - jfr. 4 Lov om barnehagar. Samarbeidsutvalet/SU er slik samansett: Foreldre/føresette og dei tilsette - vel sine representantar til SU og er likt representert. Det skal førast protokoll frå kvart møte i SU. Styrar ved barnehagen er sekretær for SU og har møte, tale og forslagsrett. Representant for dei tilsette og foreldre/føresette vert vald for 1 år om gongen. Kommunen sin representant vert vald for 4 år. 6.Opptak i barnehage Osterøy kommune har eit samordna hovudopptak for kommunale og private barnehagar. Opptak av born i den enkelte barnehage vert gjort av styrar ved kvar barnehage og spesialrådgjevar frå Oppvekst, undervisning og kultur. Søknad om barnehageplass fylgjer slik prosedyre: Ein søkjer elektronisk på fastsett skjema innan 1. mars d.å. og søknaden sender ein til Osterøy kommune. Styrar og spesialrådgjevar gjer hovudopptak og kontinuerleg opptak i barnehageåret etter vedtekne kriteriar. Opptaksvilkår for barnehagane Lov om barnehagar styrer opptaket til dei kommunale barnehagane. Kommunen er opptaksmynde - og opptakskrins er: Born busett i Osterøy kommune vert prioritert ved opptak jfr. 12 a Lov om barnehagar. Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage frå august, i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt. a. Barn med nedsett funksjonsevne jfr. Lov om barnehager b. Barn som det er fatta vedtak om etter Lov om barneverntenester jfr. Lov om barnehager

16 Osterøy kommune tek også omsyn til fylgjande: Ei fagleg skjønnsvurdering ut frå alder, kjønn, barn til tilsette, minoritetspråklege barn, barn av einsleg forsytar. Opptakskriterie gjeld under føresetnad av at dokumentasjon ligg ved søknaden. Punkta a og b står i prioritert rekkefølgje. Klage på opptak Tildeling av barnehageplass skal skje i samsvar med fastsette opptakskriterier. Når der gjeld rett til å klage viser ein til 6-10 i Forskrift om sakshandsamingsreglar ved opptak i barnehage jfr. Lov om barnehagar. 7. Barnetal og alder Borna vert rekna som 3 år frå 1. august det året dei fyller 3. år. 8. Oppseiing /reduksjon av tid Hovudopptak av barn vert gjort etter kommunen sine retningsliner og gjeld frå 1. august det året barnet får plass. Oppseiing må skje innan den 1. i kvar månad skriftleg til styrar, oppseiingstida er rekna frå den 1. i kvar månad Ved ny plass; dersom plassen vert sagt opp/redusert etter 1. juni må det betalast for heile august. 9.Opningstider Opningtida er mellom , men kan variere ulikt i barnehagane. Sektorleiing for oppvekst, undervisning og kultur avgjer i samråd med styrar korleis barnehagetilbodet skal organiserast i sommarferien. Tilbodet skal imøtekoma brukarane sin trong for eit barnehagetilbod, innafor økonomiske rammer - og eit forsvarleg pedagogisk tilbod. Barnehagen har 5 planleggingsdagar desse dagane er barnehagen stengt. Barnehagane er stengt for borna julaftan - og nyårsaftan. 10.Ferie Borna skal sikrast 4 veker ferie - minst 3 av dei skal vera samanhengande. Den siste ferieveka skal takast ut heil. Nedre grense for å halde barnehagen open ei veke i sommarferien - er 10 born kvar dag. Barnehagane er til vanleg stengt 3 veker i juli. 16

17 11.Betalingssatsar Dei kommunale barnehagane fylgjer dei nasjonale satsane for foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Foreldre/føresette betalar for 11 mnd. gjeldande frå 1. august Foreldre/føresette får tilsendt utfylt innbetalingskort med forfall. Etter 2 to - veker vert første purrebrev sendt. For skriftleg purring vert det lagt til kr. 50 i purregebyr. Rente ved forseinka innbetaling er 12% jfr. Lov om forseinka betaling og Lov om inkasso av nr.26 med forskrift. Etter 2 to - månader seier Osterøy kommune opp plassen gjeldande frå den 1. i månaden etter. Ny barnehageplass eller plass i SFO vert ikkje tildelt før barnehageavgifta er betalt, eller økonomisjefen har godkjent ei betalingsordning. 12. Permisjonsreglar Det kan gjevast permisjon frå barnehageplass ved brå endring i barnet sin livssituasjon. Permisjon vert gjeve etter søknad frå foreldre/føresette og med eventuell dokumentasjon. Den første fråværsmånaden vert det betalt etter vanlege satsar. 13.Arealutnytting Osterøy kommune har som minstenorm 4m2 leike og opphaldsareal per barn over 3 år. Born under 3 år har som minstenorm 5.33m2 leike og opphaldsareal per barn. Med leike og opphaldsareal, meiner ein det arealet som reelt står til rådvelde for barnehagen sine aktrivitetar. Følgjande rom inngår: Borna sin garderobe(ikkje grov) Leikerom Andre rom for borna sine aktivitetar; grupperom, sove/kvilerom 14. Teieplikt 20 Teieplikt for verksemder etter denne lov, gjeld reglane om teieplikt i Forvaltningslova 13 til 13f tilsvarande. 17

18 15.Uteareal Utearealet i barnehagen bør vere om lag seks gonger leike- og opphaldsarealet inne. 16.Internkontrollsystem Kvar barnehage skal ha eit internkontrollsystem som dokumenterar at helse, miljø og tryggleik er ivareteken jfr. Osterøy kommune sitt HMT system. 17.Politiattest Dei som arbeider i barnehage, skal legge fram tilfredsstillende politiattest jfr. Lov om barnehager 19. Vedteke i Osterøy Formannskap 8. mai 2013 gjeldande frå 1. august

19 NÅR BØR BARN HALDAST HEIME FRÅ BARNEHAGEN? FAGLEGE RÅD FRÅ FOLKEHELSEINSTITUTTET Anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme De faglige rådene som Folkehelseinstituttet her presenterer er basert på tilgjengelig kunnskap om smittsomhet og risiko for sekundærtilfeller, varighet av eventuell bærertilstand, sykdommens alvorlighetsgrad, insidens av sykdommen og graden av vaksinasjonsdekning hos barnehagebarn. Anbefalingene er også basert på foreliggende utredninger og retningslinjer, samt relevante medisinske artikler. I tillegg har man konsultert nasjonale fagmiljøer og andre lands anbefalinger. For mange sykdommer kan det være vanskelig å angi en nøyaktig tidsperiode for når barnet kan vende tilbake til barnehagen. Dette gjelder f.eks. ved brennkopper. I slike tilfelle må det gjøres et klinisk skjønn. Skjønnet må utøves av behandlende lege eller av foreldrene. Denne oversikten dekker de vanligste symptomer og sykdommer som kan forekomme hos barn som går i barnehage eller de lavere klassetrinn i skolen. Oversikten dekker ikke tiltak ved utbrudd i barnehager eller skoler. For tiltak ved utbrudd henvises det til de ulike sykdomskapitlene. Generelle anbefalinger: I utgangspunktet er det barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldres skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen. Feber Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 om morgenen og 38 på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfri. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn. Diaré med eller uten brekninger Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som konstitusjonelt har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand. Ved diarétilstander hvor man mistenker næringsmiddeloverført mikrobe (for eksempel etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer. Øyekatarr (konjunktivitt) Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil 19

20 pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen. Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på konjunktivitt skal undersøkes av lege. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn med konjunktivittsymptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen, men kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Ved usikkerhet bør smittevernlegen i kommunen kontaktes. Forkjølelse Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Influensaliknende symptomer Influensaliknende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Hoste og andre luftveissymptomer Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for bl.a. kikhoste. Ørebetennelse Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Brennkopper Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll, Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og små lesjoner vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved mer utbredte lesjoner vil det være nødvendig at lesjonene er tørre og i god tilheling. Hodelus Barnet kan vende tilbake til barnehagen så snart behandling er igangsatt. Mark (barnemark) / spolmark Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn Norovirusinfeksjon Barnet kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter symptomfrihet. Kontrollprøve ikke nødvendig Varicella (vannkopper) Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn. 20

21 RÅD OM MÅLTIDER I BARNEHAGEN - HELSEDIREKTORATET Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, og det bør forankres i barnehagens årsplan. Måltider Barnehagen bør: Legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med medbrakt eller servert mat Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å spise oftere Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon Mat og drikke Maten bør varieres over tid og gi varierte smaksopplevelser Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper: Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc. Gruppe 2: Grønnsaker og frukt/bær Gruppe 3: Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc. Plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper Drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra lettmelk eller lettmelk Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør også tilbys til måltidene Mat og drikke med mye tilsatt sukker bør unngås De fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten servering av søt og fet mat og søt drikke 21

22 Tilvenning i barnehagen Det finst berre to varige gåver vi kan håpe å gje barna våre. Den eine er røter, den andre er vengjer. Hodding Carter Det første møtet med barnehagen legg grunnlaget for at barnet skal trivast. Foreldra og barnehagepersonalet gir saman barnet den beste starten i barnehagen. Både barnet og foreldra treng ein trygg kontaktperson i barnehagen. Gi barnet tid til å bli kjent med ute-og inneområdet i barnehagen, slik at det veit kvar det skal leike, ete og sove. Barnet har behov for både faste rutinar og spennande inntrykk, slik at det kan gle seg til å komme i barnehagen. Når barnet skal leverast er det viktig å ta seg god nok tid slik at det blir klart for å skiljast frå foreldrene og til å bli hos personalet. Gi barnet trøyst og medkjensle når det græt. Små barn blir meir stressa når dei blir avleidde. Skap gode leveringsrutinar og prøv å følgje dei. Når du har sagt ha det til barnet, bør du gå med det same. Ikkje blir verande for å snakke med personalet, det er forvirrande for barnet. Bruk tid saman med barnet la det bestemme tempoet i tilvenninga. 22

23 Å vite at du er der anten det er nært eller langt unna betyr at eg aldri er heilt åleine. Marion C. Garretty Å vere foreldre i barnehagen Når foreldra og personalet har ein open, tillitsfull og varm kommunikasjon, fører det til at barnet trivst betre i barnehagen. Hugs at positive foreldre = positive barn. Hels på og prat med barn, foreldre og tilsette. Tenk på korleis de omtaler andre familiar og barnehagen heime. Foreldre treng ikkje å vite alt, men engasjement påverkar trivselen og utviklinga til barnet positivt. Ver interessert i og nysgjerrig på korleis barnet har hatt det i barnehagen. La barnet få tid til å fortelje på sin eigen måte, og snakk om barnehagen heime. Foreldra er dei som kjenner barnet best, og dei må ha tru på si eiga rolle og på høvet dei har til å påverke. Foreldra må «lese» korleis barnet har det, og ta omsyn til at barnet blir slitent i barnehagen. God dialog skaper tillit mellom foreldra og personalet. Når saker oppstår, skal ein ta dei opp på ein open og ærleg måte. Kritikk er eit lite eigna verktøy for samarbeid. Bruk foreldrerådet og samarbeidsutvalet til barnehagen aktivt. Barnehagen skal informere foreldra og leggje til rette for samarbeid. Foreldra må engasjere seg i barnehagespørsmål og diskutere seg imellom. 23

24 SAMTYKKEERKLÆRING. Barnehage: Namn på barnet: EG/VI TILLET AT: Mitt/vårt barn kan ta offentleg transport på tur med barnehagen. Samtykker Samtykker ikkje Mitt/vårt barn kan sitje på i privatbil sikra iht. krav. Mitt/vårt barn kan vere med på tur til sjø/vatn sikra iht. barnehagen sine retningsliner for slik ferdsel. Mitt/vårt barn kan vere med på bilete/film til intern bruk i barnehagen (dokumentasjon). Bilete av mitt/vårt barn kan bli brukt som illustrasjon i barnehagen sine plandokument. Vi er varsame med korleis barna vert eksponert og namngjev ingen (unngår portrett/nærbilete). Bilete av mitt/vårt barn kan nyttast på barnehagen si heimeside. Vi er varsame med korleis barna vert eksponert og namngjev ingen (unngår portrett/nærbilete). Bilete av mitt/vårt barn kan bli brukt i media (avis/tidsskrift). Mitt/vårt barn kan namngjevast i media (avis/tidsskrift). Namn, adresse og telefonnummer kan delast med andre føresette (det blir laga liste på kvar avdeling). Mitt/vårt barn kan vere med på bilete (papirutgåve) gitt ut til andre barn (perm barna får når dei sluttar i barnehagen). Bilete som føresette/besteforeldre tar på arrangement i barnehagen må ikkje leggjast ut på nett eller på anna måte publiserast. Lest og godtatt Stad/dato Underskrift føresette 24

25 KVEN KAN HENTE BARNET? KVAR KAN VI NÅ FORELDRE OG ANDRE SOM STÅR BARNET NÆR DERSOM VI TRENG DET I LØPET AV DAGEN? Namn Tlf. mobil Tlf. arbeid Tlf. heim EVENTUELT ANDRE TING (allergi/bruk av medisin):.. 25

26 MELDING OM FERIE Dette skjema må de nytta når de vil ha registrert ferie utanom romjula, påske og sommarferien. Skjemaet må leverast i forkant av ferien, minimum ei veke før, for at dagane skal telje som feriedagar! Minnar om at barna må ta ut 4 veker ferie i løpet av barnehageåret (august-juli). Barnehagen er stengt 3 veker om sommaren den 4.veka må takast ut heil, eller i samband med både jul og påske (t.d. to dagar i jula og tre dagar i påska eller omvendt raude dagar tel ikkje). Avdeling:. Barnet sitt namn:.. Ferie: frå. til Helger og raude dagar tel ikkje som feriedagar. Dato.. Underskrift føresette. 26

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

VELKOMEN TIL HAUS BARNEHAGE

VELKOMEN TIL HAUS BARNEHAGE VELKOMEN TIL HAUS BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016 E-post adresse: haus.barnehage@osteroy.kommune.no Telefonnummer Haus barnehage: 56 19 27 40 1 2 Innhaldsliste Innhold VELKOMMEN TIL HAUS BARNEHAGE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekne i kommunestyret 2017 sak 1. Eigartilhøve Barnehagen er eigd og vert driven av Lindås kommune. 2. Lovverk Barnehagen vert driven i samsvar med Barnehagelova

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Stryn Bedriftsbarnehage AS Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Stryn Bedriftsbarnehage AS Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Stryn Bedriftsbarnehage AS Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Det har dei siste åra vore ein auka fokus på kosthald og helse i norske barnehagar. Både barnehagelova og nye retningslinjer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS 1. EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og driven av Grete Håvardsholm Dramdal og Hilde Grindevik i Sæ barnehage AS. Vedtektene er fastsett av eigarane innanfor ramma av gjeldande

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 PARAGRAF 1:

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager Kostholdsveileder for Pioner Barnehager KOSTHOLDSPLAN FUREHAUGEN BARNEHAGE - EN DEL AV PIONER BARNEHAGER Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av matglede,

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Vedtekter for Fyresdal barnehage Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Vedtekter for Fyresdal barnehage 1. Eigar- og driftsforhold Fyresdal

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtekter for barnehagane i Hemsedal Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtatt i Kommunestyre 29.09. 2016 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane

Detaljer

Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn?

Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn? Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn? Innledning Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005 med siste endring Lov om barnehager 21.06.2013 1 EIGARTILHØVE.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: , e-post:

Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: , e-post: Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: 70088416, e-post: sirlihaugen@mimer.no, http://sirlihaugen.barnehage.no/ RETNINGSLINJER FOR DRIFT AV SIRLIHAUGEN BARNEHAGE Fastsett av styret 07.09.04 og gjeldande

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? En veileder for foreldre og personal i Strand kommunes barnehager Oppdatert april -16 Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet:

Detaljer

Kosthold Barnas hus barnehage

Kosthold Barnas hus barnehage Kosthold Barnas hus barnehage 30.10.2016 Kosthold på Barnas hus Matvaner og kosthold påvirker helsen gjennom hele livet, og hos barn påvirker kostholdet helsen både som barn og som voksen. For barn er

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen- overordnede føringer. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen- overordnede føringer. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen- overordnede føringer Bærum kommunes barnehagemelding 4.4 Barn tilbringer mange timer hver dag i barnehagen, og mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova)

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

VEILEDER FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE

VEILEDER FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE VEILEDER FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE INNHOLD 1. Innledning/mål 2. Måltider 3. Mat og drikke 4. Bursdagsfeiringer/markeringer 5. Fremdriftsplan 6.

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2017 2018 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, 100%. Telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Spesialpedagog i

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

VELKOMEN SOM BRUKAR I STOKKALANDSMARKA BARNEHAGE

VELKOMEN SOM BRUKAR I STOKKALANDSMARKA BARNEHAGE Stokkalandsmarka barnehage VELKOMEN SOM BRUKAR I STOKKALANDSMARKA BARNEHAGE Kontoradresse: Postadresse: Telefon: Org nr: Stokkalandsbakken 2, 4362 Stokkalandsbakken 2, 4362 51 43 56 40 964 969 590 Vigrestad

Detaljer

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: 21.06.2016 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Informasjon 2016/2017 Retningslinjer og informasjon vert sendt til alle som får barnehageplass i Kvinnherad kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

VEILEDER FOR KOSTHOLD -FOLKHEIM BARNEHAGE-

VEILEDER FOR KOSTHOLD -FOLKHEIM BARNEHAGE- VEILEDER FOR KOSTHOLD -FOLKHEIM BARNEHAGE- Frosta 2015 MÅL: Personal og foreldre skal få økt kunnskap knyttet til helse og livsstil DELMÅL: Barnehagen følger nasjonale retningslinjer for kosthold Fysisk

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2014 2015 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Fagleg utviklar 30%: Solveig

Detaljer

VEILEDER FOR KOSTHOLD FOR SOLVANG BARNEHAGE

VEILEDER FOR KOSTHOLD FOR SOLVANG BARNEHAGE VEILEDER FOR KOSTHOLD FOR SOLVANG BARNEHAGE Frosta 2014 MÅL: Personal og foreldre skal få økt kunnskap knyttet til helse og livsstil DELMÅL: Barnehagen følger nasjonale retningslinjer for kosthold Fysisk

Detaljer

Vi har i tillegg en Årsplan som bygger på den sentrale Rammeplanen og Lillehammer kommune sin pedagogiske plattform.

Vi har i tillegg en Årsplan som bygger på den sentrale Rammeplanen og Lillehammer kommune sin pedagogiske plattform. Velkommen til Holmejordet barnehage Med dette heftet ønsker vi dere velkomne som brukere av Holmejordet barnehage. Vi vil informere om barnehagen, og her vil det først og fremst være en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod:

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod: Vedtekter for SFO Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova 13-7. Vedtektene vart vart av Komitè for oppvekst, kultur og idrett i november 2010. Revidert mars 2014 1. Om skulefritidsordninga: - Skulefritidsordninga,

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR

Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR Hei og velkommen til Maurtuå Barnehage! Maurtuå Barnehage opna hausten 1992 som ein privat andelsbarnehage. I august 2010 blei me kommunal. Me har eit stabilt personale

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2016 2017 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, 100%. Telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Spesialpedagog i

Detaljer

Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7 2. Innhaldsfortegning.

Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7 2. Innhaldsfortegning. 1 Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7. Innhaldsfortegning. Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7 2 1 Eigarforhold 2 2 Formål 2 3

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Til deg/dykk som er nye foreldre ved Helland barnehage TILVENNING Det er viktig for oss at de opplever at den første tida i barnehagen går bra. Dette vil danne grunnlaget for at

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret Endra av formannskapet

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret Endra av formannskapet Bokn kommune Bokn barnehage. Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 03.02.2015 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 16/30. Eigartilhøve 1. Tokke kommune eig og driv Dalen barnehage, Dalen barnehage Åmdals-Verk, Dalen barnehage Byrte,

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer