OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV Kontaktinformasjon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:"

Transkript

1 OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: Telefon Seljehaugen/Humlehagen: Telefon Eikebakken/Bjørkehatten:

2 INNHALD 1. VELKOMMEN ORGANISERING PERSONALET INFORMASJONSRUTINAR OPNINGSTID PLANLEGGINGSDAGAR FERIE REDUSERT PLASS OPPSTART-TILVENNING FORELDRESAMARBEID DAGSRYTME LEVERE OG HENTE BARNET MÅLTID SATSER FOR MATPENGAR TRADISJONAR/MERKEDAGAR KLE LEIKEDAG BURSDAGSFEIRING SJUKDOM BILKØYRING VEDLEGG VEDTEKTER FAGELGE RÅD SJUKDOM HJÅ BARNA RETNINGSLINJER FOR MAT TILVENNING I BARNEHAGEN Å VERA FORELDRE I BARNEHAGEN ULIKE SKJEMA SOM LEVERAST BARNEHAGEN

3 1. VELKOMMEN Hauge barnehage er ein 4 - avdelingsbarnehage for barn i alderen 1-6 år. Osterøy kommune er eigar og driv barnehagen i samsvar med gjeldande vedtekter og retningslinjer (vedlegg: vedtekter). I 2012 stod barnehagen klar for innflytting. Me har eit flott bygg som ligg fint og sentralt til på Hauge. I barnehagen er det plass til ca.70 barn. Me har naturen som næraste nabo og nyttar den dagleg til leik og opplevingar. Særpreget vårt er fokus på natur og friluftsliv, og sosial kompetanse me vil at alle barna skal oppleva glede ved å vera ute og å ferdast i naturen. Naturen er ein unik læringsarena og ein god arena for utvikling av sosial kompetanse. Saman gjer me kvarandre gode. Me har fokus på å skapa gode relasjonar og å visa omsorg for kvarandre i daglegdagse situasjonar. Kvart enkelt barn skal få oppleva glede og vennskap i barnehagen. Gjennom samspel og leik lærer barna å ta omsyn til kvarandre, og får oppleva at dei er ein verdifull del av fellesskapet. Frå hausten 2014 har me felles årsplan for barnehageverksemda i Osterøy kommune. Denne gjeld alle dei kommunale barnehagane og er grunnlag for utarbeiding av barnehagen sin årsplan. Felles visjon for barnehagane er: SAMAN FÅR ME VERDAS VIKTIGASTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Personalet skal saman med foreldra, og i samspel med kommunen elles, leggja til rette for leik og læring Verdas viktigaste verdiar er barna våre, som skal forma framtida. Me vil at barna opplever meistring og glede Barnehagane våre skal vera prega av trygge barn som viser kvarandre respekt og omsorg og vennskap som gir rom for utvikling og gode opplevingar 2. ORGANISERING Barnehagen er organisert i 4 avdelingar: Humlehagen 1-2 år Seljehaugen 4-6 år Bjørkehatten 2-4 år Eikebakken 1-2 år 3

4 3. PERSONALET Styrar: Merethe Mongstad Kvamme Humlehagen: - Pedagogisk leiar: Aina Nakken - Barne og ungdomsarbeider: Hanne Gjøstein - Barne og ungdomsarbeidar: Laila Hagebø Seljehaugen: - Pedagogisk leiar: Henning Klovning Rød - Barnehagelærar: Ingrid Fagerbakke - Barne og ungdomsarbeider: Eli Soldal Hagebø 80% - Barnehagelærar: Anne Marie Bysheim Vevle 20% Bjørkehatten: - Pedagogisk leiar: Astrid Vevle - Barne og ungdomsarbeider: Tone Kleiveland - Barne og ungdomsarbeider: Cecilie Hopsdal-Hella 90% - Barnehagelærar: Anne Marie Bysheim Vevle 10% Eikebakken: - Pedagogisk leiar: Benedicte Mjøs - Pedagogisk leiar/sosionom: Lisa Auganæs - Barne og ungdomsarbeider: Bente Krakhella 80% - Barne og ungdomsarbeider: Linda Bratli 80% - Barnehagelærar: Anne Marie Bysheim Vevle 40% 4. INFORMASJONSRUTINAR Vi forventar at foreldre held seg oppdatert og føl med på det som skjer i barnehagen. Ikkje vér redd for å spørje om det er noko de lurer på. Korleis sikra seg nok informasjon? På kommunen si heimeside finn de kommunal årsplan og lenker til ulik informasjon som gjeld barnehage. Dersom nokon ikkje har tilgang til internett kan de få kommunal årsplan i papirversjon gje oss beskjed om de ønskjer papirversjon! Les velkomstskriv, vedtekter, årsplan og månadsplanar (desse blir levert ut til alle i papirversjon). Les på oppslagstavla i garderobe og infoskriv på døra Delta på foreldremøter, foreldresamtaler og arrangement i barnehagen. 4

5 Korleis gje oss informasjon? Me ønskjer å gje alle barn ein god kvardag i barnehagen. De foreldre er våre viktigaste samarbeidspartar fordi de kjenner barna best! Gje oss beskjed om det er noko gjeldande barna når de leverer og hentar. Viktig informasjon vert skrevet ned (t.d. om andre skal hente, medisinar og andre ting som kan påverke dagen). Når de hentar barna formidlar personalet kva barna har gjort på i løpet av dagen nokre avdelingar skriv dagsrapport og det vert jamleg hengt opp bilete frå ulike aktivitetar i garderobane. Viktig: Om de ønskjer å ta opp saker det ikkje høver seg å ta i garderoben be om ein prat eller ta ein telefon! Me ønskjer at de som foreldre skal ta opp saker med oss de er opptekne av sei i frå både om det som er bra og det som er mindre bra! 5. OPNINGSTID Barnehagen opnar kl og stenger kl Vi ber om at de viser respekt for tidene, då personalets arbeidstid startar og sluttar til desse tidspunkta! 6. PLANLEGGINGSDAGAR Barnehagen har fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret, der barnehagen er stengt. Dagane vert nytta til å utvikla den pedagogiske verksemda. Me har personalmøter kvar månad etter barnehagens opningstid. Som kompensasjon får personalet avspasere. I romjula og måndag, tysdag og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen open. Me gjer merksam på at julaftan og nyttårsaftan er barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger me kl Me sender ut informasjon om dette i forkant og ber om tilbakemelding på kor mange som kjem personalet nyttar desse dagane til å avspasere. Om ein har gitt beskjed om at barnet skal ha fri, er dette bindande! Planleggingsdagar 2014/2015: 11. og 12. august 2. januar 6. februar 15. mai 5

6 7. FERIE I løpet av barnehageåret må barna ta ut 4 veker ferie. Barnehagen er stengd 3 veker i juli. Me har bindande påmelding til veka før og etter stenging grunna personalet sin ferie. Skjema for sommarferien sender barnehagen ut i månadsskifte mars/april. Den 4.veka skal takast ut heil eller i samband med romjul og påske (t.d. 3 dagar i jula og to dagar i påska eller omvendt). Helger og raude dagar tel ikkje som ferie. Foreldre vel sjølv når ferieveka skal takast. Skjema for melding om den 4.ferieveka må leverast barnehagen 1 veke før ferien skal avviklast (vedlegg). Barnehagen leverer ut skjema for påføring av fri/ferie i samband med jule- og påskeferien. Barna kan sjølvsagt ta fri utanom ferie når de møtte ønskje det! Ring eller gje oss munnleg beskjed. 8. REDUSERT PLASS Barn med redusert plass (3 eller 4 dagar) får det tilbodet som vert gitt dei dagane dei går i barnehagen. I tillegg vert dei invitert til å delta på tilstellingar som karneval, nissefest m.m., om dette hamnar på fridagar. 9. OPPSTART - TILVENNING Me ønskjer at barnet ditt skal få ein best mogeleg start i barnehagen. Nokre barn finn seg fort til rette, andre barn brukar lenger tid. Barna vil få ein fast kontaktperson som dei har mest kontakt med i byrjinga. Det er viktig at de som foreldre eller nokon barnet kjenner godt er med den første tida, og at barna får korte dagar. La gjerne barnet ha med ein kosebamse/sutteklut! Målet er at barn og foreldre skal bli trygge på personalet og barnehagen. Vi sett opp ei tilvenningstid på 3 dagar. Dag 1 (varighet 2 timar) - Første dagen er foreldre med barnet heile tida. De deltek aktivt i introduksjon av det nye miljøet, i lag med kontaktpersonen til barnet. Foreldre bør sjølv stelle barnet og være med på aktivitetar og leik. Me gjennomfører oppstartsamtale denne dagen. 6

7 Dag 2 (varighet 3 timar) - Personalet overtar meir av ansvaret for barnet, men foreldre er med på stell og måltid (ev. legging av barnet). Andre dag er det tid for å forlate barnet aleine i lag med personalet de treng ikkje vera lengre unna enn pauserommet. Dag 3 (varighet 5 timar) Det er tid for å forlate barnet i barnehagen. Kor lenge ein er borte avtales med personalet, men det kan vera lurt å vera borte så lenge at barnet får ete, sove og leika litt. Vêr tilgjengelege, slik at barnehagen lett kan ta kontakt om det er behov. For mange kan det vera vanskeleg å overlate barnet til nokon ein ikkje kjenner. Det er heilt normalt at ein føler usikkerheit i forhold til om ein gjer det rette for barnet, og om barnet vil trivast. Ring oss gjerne om de lurer på korleis det går! Tips til avskjed: Ikkje vis usikkerheit. Fortell barnet at du skal gå og gå når du har sagt du skal gjera det. Det er viktig at barnet får erfaring med at foreldre ikkje går før dei seier i frå og at dei kjem tilbake etter ei tid. Ikkje snik deg ut. Ikkje la deg freiste til å snike deg ut utan at barnet merker det. Det kan gjera barnet utrygt. Barnet skal erfare at foreldre går og kjem tilbake det skapar forutsigbarheit. Ikkje bli for lenge. Blir du verande i timevis kan barnet tru at du skal vera i barnehagen. Om barnet gret. Om du forlèt barnet gråtande, er det ikkje unaturleg at dette er vanskeleg. Erfaring i barnehagen tilseier at barnet sin gråt stilnar like etter at foreldre har dratt. Ring oss gjerne for å høyre korleis det går. Gode relasjonar. At barnet ser at foreldre er trygge på dei vaksne i barnehagen, kan gjere det lettare å godta at de forlèt barnehagen. Det er store individuelle forskjellar frå barn til barn, tilvenninga må derfor tilpassas den enkelte. Det blir gitt tre samanhengande dagar, uavhengig av kva dagar barnet elles skal gå. Når barnet har starta opp i barnehagen er det viktig at barnet kjem regelmessig slik at det vert kjend med dei andre barna og kjenner samhald med dei. Dei to-tre første vekene kan det vera lurt å la barnet ha litt kortare dagar. 7

8 10. FORELDRESAMARBEID Barnet skal føla seg velkomen i barnehagen, og vert møtt av ein vaksen i garderoben eller på avdeling om morgonen. Likeins er det viktig at de foreldre følgjer barnet inn i barnehagen. Den daglege kontakten mellom foreldre og personalet er viktig for barnet sin tryggleik, og dess meir me utvekslar av informasjon og erfaringar, dess lettare er det å imøtekome barnet sine behov i ulike situasjonar. Me har to foreldresamtaler kvart år med innhald som går på barnet si utvikling og trivsel. Har ein behov utover dette kan ein avtale ekstra tid med personalet. Tidspunkt for foreldresamtalar er innafor barnehagen si opningstid. I tillegg til den daglege kontakten og samtale, har me eitt til to foreldremøte i året. Eit om hausten og eit om våren. 11. DAGSRYTME 7.00: Barnehagen opnar. Frileik : Frukost for dei som ønskjer det. Frileik 09.30: Tilrettelagd aktivitet, leik inne/ute, frileik 11.00: Samlingsstund 11.30: Måltid 12.30: Uteleik 14.30: Frukt 16.30: Barnehagen stenger For dei yngste barna startar som regel samlingsstund og måltid ein halvtime tidlegare enn for større barn (kl og 11.00) dette vert tilpassa den enkelte avdeling og barna sine behov. Fram til kl og etter kl samarbeider avdelingane. Dette kan bety at barnet må leverast/hentast på ein anna avdeling enn det høyrer til. Informasjon om dette vert gitt ved oppstart. 12. LEVERE OG HENTE BARNET Dersom det er andre enn foreldre/føresette som skal hente barnet, må me ha melding om dette (vedlegg: skjema). Det er fint om de ringjer og gjev oss beskjed dersom barnet kjem seinare i barnehagen enn klokka eller om barnet ikkje kjem i det heile. Ved levering og henting er det svært viktig at de foreldre ser til at ingen barn spring ut av porten porten skal alltid vera lukka! 8

9 Det kan til tider bli litt kaotisk på parkeringsplassen på grunn av sikkerheit vert det anbefalt at ein rygger inn i parkeringslommene. Hugs samtidig å tilpasse farten og la ikkje bilen stå på tomgang når de leverer! 13. MÅLTID Me har smørjemåltid i barnehagen og vektlegg eit rikt og godt kosthald (vedlegg: retningslinjer frå staten). Vi server middag ca. to gonger pr. månad, og barna får frukt på ettermiddagen. Vi er ein «5 om dagen barnehage», dvs at vi gjennom opplysningskontoret for frukt og grønt vert inspirert og motivert til å servere frukt og grønt dagleg. Om de vil lesa meir, gå inn på: frukt.no Betaling av matpengar kjem på same faktura som foreldrebetalinga. Turpengar vert kravd inn ved behov (gjeld ev. avslutningstur for førskulebarn). Satsar for matpengar: Kr. 250,- for 5 dagars plass Kr. 200,- for 4 dagars plass Kr. 150,- for 3 dagars plass Frukost: Dersom de ønskjer at barnet skal ete frukost i barnehagen må de sende med matpakke til dette måltidet. Det same gjeld om barna treng anna mat enn frukt på ettermiddagen. Vi tillèt ikkje yoghurt i barnehagen send med brødmat/frukt til eventuelt ekstramåltid! 14. TRADISJONAR/MERKEDAGAR Me markerer fest- og høgtidsdagar i barnehagen. Følg med på planar og oppslag i garderoben. Om det er nokon som ikkje ønskjer at barna tek del i markering av jul/påske eller andre arrangement, vêr vennleg å gje beskjed til personalet. 15. KLEDE Det er viktig at barnet er riktig og hensiktsmessig kledd i barnehagen - dei må ha klede til all slags vêr, og helst ull innerst. Me er mykje ute. Barnet bør helst ha 2 byttesett liggjande i barnehagen, i tillegg til ytterkle. 9

10 Barna er aktive i barnehagen dei leiker, klatrar, malar, et osv. Det er godt for dei å ha kle som er gode å bevege seg i og som tåler ein flekk eller to. Hugs å merke alle kle og sko! Barnehagen har ikkje erstatningsansvar på kle/sko. Kle og utstyr i barnehagen: Klesbyte: genser, bukse, underkle, sokkar, t-skjorte, kortbukse Regnkle, utekle, dress Støvlar/vanntette sko, «joggesko», innesko (sklisikker såle anbefales) Frå september: ekstra genser og bukse i ull/fleece, hals, ullsokkar, lue, vottar, vintersko og underkle i ull Bleier (me føretrekk vanlege bleier framfor «up and og») Vogn og pose. Barnehagen har nokre vogner, men ikkje nok til alle. Avtal med personalet om de skal ta vogn/pose med. Barnehagen kjøper inn solkrem (sensitiv utan parfyme) om de vil ha anna krem enn denne må de senda med barna. NB! Hugs likevel å smørje barna før dei kjem i barnehagen! Om det lurer på noko angåande kle spør personalet, dei har lang erfaring med barn og påkledning! 16. LEIKEDAG Me har leikedag/bokdag ein dag kvar månad. Barna kan denne dagen ha med eigne leiker i barnehagen det er ikkje lov å ta med leikevåpen og spelmaskiner/nettbrett. Barnehagen er ikkje ansvarleg om leiker vert øydelagd. Til vanleg tillèt vi ikkje at barna har med eigne leiker. Av erfaring veit vi at bruk av eigne leiker ofte skaper konfliktar. Barn som har behov for bamse/sutteklut/anna for å føle seg trygge kan sjølvsagt ha dette med! 17. BURSDAG Me feirar alle barna sin bursdag i barnehagen med flagg, krone, kort, song og leikar. Barnet er i sentrum i samling og ved måltid. Vi serverer ikkje kake eller anna søtt denne dagen. Dersom barnet skal feire bursdag heime og skal invitere barn frå barnehagen, så kan ikkje invitasjonar leverast via barnehagen! Vi ber og om at de tar omsyn til kven de inviterer inviter alle i same aldersgruppe/alle det er naturleg å invitere. 10

11 18. SJUKDOM Barn som er sjuke skal i utgangspunktet ikkje vera i barnehagen. Dette av omsyn til barnet sjølv og til dei andre barna. Ring og gje beskjed innan kl om barnet er sjuk (vedlegg: anbefalingar frå folkehelseinstituttet). Dersom barnet vert sjuk eller skadar seg i barnehagen, tek me kontakt med foreldre så snart råd er. Me må difor ha alle telefonnummer der me kan nå dykk, ev. besteforeldre el tanter/onklar (vedlegg: skjema). Skal barnet ha medisin i løpet av dagen ønskjer me at de foreldre skriv ned kva medisin, kor mykje og kor tid på dagen barnet skal få medisin. Barnehagen har i tillegg anna skjema som må fyllast ut. Om barnet har allergi av ein type som me i barnehagen må vera merksam på, ber me om at de som foreldre gjev oss melding om det første dag i barnehagen (vedlegg: skjema). Barnehagen er sertifisert som rein hand barnehage, dvs at vi er forplikta til å tilfredstilla nokre enkle krav til utstyr og rutinar i barnehagen. Alle barn MÅ vaske henda når dei kjem om morgonen dette må de foreldre hjelpa dei med. 19. BILKØYRING BILDE/FILMING Me køyrer av og til på turar i nærområdet på Osterøy med personalet sine bilar. Me vil gjerne ha skriftleg løyve frå dykk foreldre til å ta barna med oss på biltur. Barna er sikra som pålagd i trafikkreglane under turen. Me har også lyst til å kunne ta barna med på tur til sjøen. Då vil dei sjølvsagt ha redningsvest på seg, og det vil vera ein vaksen som har livbergingskurs (vedlegg: skjema). Me tar bilete av barna i leik og andre aktivitetar. Bileta vert nytta internt i barnehagen i garderobane, på avdelingane og på foreldremøta. Når barna sluttar i barnehagen får dei utdelt kvar sin perm med bilete frå tida i barnehagen. Me må ha skriftelg løyve frå dykk foreldre til å kunne ta bilete av barna (vedlegg: skjema). 11

12 20. VEDLEGG: OSTERØY KOMMUNE Sektor for oppvekst undervisning og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I OSTERØY 1.Eigartilhøve: Osterøy kommune står som eigar av dei barnehagane desse vedtektene omfattar. Barnehagane er administrativt knytta til Oppvekst, undervisning og kultur. Det daglege ansvaret er delegert til styrar ved kvar barnehage. 2.Lovverk: Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar, gjeldande forskrifter og retningsliner, kommunale vedtak og planar for den einskilde barnehage. 3.Føremål: Er i samsvar med forskrifter til Lov om barnehagar m.v. 1 av Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek, og fremme danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehagane skal primært ivareta borna sine behov. Desse behova er igjen nært knytta til foreldre sine livsvilkår og samfunnsutviklinga elles. 4. Organisering Osterøy kommune fylgjer norm for pedagogisk bemanning jfr. Lov om barnehagar 18 og forskrift om pedagogisk bemanning. Bemanninga må vera tilstrekkeleg slik at personalet kan driva ei tilfredstillande pedagogisk verksemd. Osterøy kommune tilset personalet. Det vert utarbeida arbeidsavtale for alle tilsette. 5.Foreldremedverknad og Samarbeidsutval: For å sikra samarbeid med heimane til borna, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval/su - jfr. 4 Lov om barnehagar. Samarbeidsutvalet/SU er slik samansett: Foreldre/føresette og dei tilsette - vel sine representantar til SU og er likt representert. Det skal førast protokoll frå kvart møte i SU. Styrar ved barnehagen er sekretær for SU og har møte, tale og forslagsrett. Representant for dei tilsette og foreldre/føresette vert vald for 1 år om gongen. Kommunen sin representant vert vald for 4 år. 12

13 6.Opptak i barnehage Osterøy kommune har eit samordna hovudopptak for kommunale og private barnehagar. Opptak av born i den enkelte barnehage vert gjort av styrar ved kvar barnehage og spesialrådgjevar frå Oppvekst, undervisning og kultur. Søknad om barnehageplass fylgjer slik prosedyre: Ein søkjer elektronisk på fastsett skjema innan 1. mars d.å. og søknaden sender ein til Osterøy kommune. Styrar og spesialrådgjevar gjer hovudopptak og kontinuerleg opptak i barnehageåret etter vedtekne kriteriar. Opptaksvilkår for barnehagane Lov om barnehagar styrer opptaket til dei kommunale barnehagane. Kommunen er opptaksmynde - og opptakskrins er: Born busett i Osterøy kommune vert prioritert ved opptak jfr. 12 a Lov om barnehagar. Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage frå august, i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt. a. Barn med nedsett funksjonsevne jfr. Lov om barnehager b. Barn som det er fatta vedtak om etter Lov om barneverntenester jfr. Lov om barnehager 13. Osterøy kommune tek også omsyn til fylgjande: Ei fagleg skjønnsvurdering ut frå alder, kjønn, barn til tilsette, minoritetspråklege barn, barn av einsleg forsytar. Opptakskriterie gjeld under føresetnad av at dokumentasjon ligg ved søknaden. Punkta a og b står i prioritert rekkefølgje. Klage på opptak Tildeling av barnehageplass skal skje i samsvar med fastsette opptakskriterier. Når der gjeld rett til å klage viser ein til 6-10 i Forskrift om sakshandsamingsreglar ved opptak i barnehage jfr. Lov om barnehagar. 7. Barnetal og alder Borna vert rekna som 3 år frå 1. august det året dei fyller 3. år. 8. Oppseiing /reduksjon av tid Hovudopptak av barn vert gjort etter kommunen sine retningsliner og gjeld frå 1. august det året barnet får plass. Oppseiing må skje innan den 1. i kvar månad skriftleg til styrar, oppseiingstida er rekna frå den 1. i kvar månad Ved ny plass; dersom plassen vert sagt opp/redusert etter 15. juni må det betalast for heile august. 13

14 9.Opningstider Opningtida er mellom , men kan variere ulikt i barnehagane. Sektorleiing for oppvekst, undervisning og kultur avgjer i samråd med styrar korleis barnehagetilbodet skal organiserast i sommarferien. Tilbodet skal imøtekoma brukarane sin trong for eit barnehagetilbod, innafor økonomiske rammer - og eit forsvarleg pedagogisk tilbod. Barnehagen har 5 planleggingsdagar desse dagane er barnehagen stengt. Barnehagane er stengt for borna julaftan - og nyårsaftan. Ferie Borna skal sikrast 4 veker ferie - minst 3 av dei skal vera samanhengande. Den siste ferieveka skal takast ut heil. Nedre grense for å halde barnehagen open ei veke i sommarferien - er 10 born kvar dag. Barnehagane er til vanleg stengt 3 veker i juli. 8.Betalingssatsar Dei kommunale barnehagane fylgjer dei nasjonale satsane for foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Foreldre/føresette betalar for 11 mnd. gjeldande frå 1. august Foreldre/føresette får tilsendt utfylt innbetalingskort med forfall. Etter 2 to - veker vert første purrebrev sendt. For skriftleg purring vert det lagt til kr. 50 i purregebyr. Rente ved forseinka innbetaling er 12% jfr. Lov om forseinka betaling og Lov om inkasso av nr.26 med forskrift. Etter 2 to - månader seier Osterøy kommune opp plassen gjeldande frå den 1. i månaden etter. Ny barnehageplass eller plass i SFO vert ikkje tildelt før barnehageavgifta er betalt, eller økonomisjefen har godkjent ei betalingsordning. 9. Permisjonsreglar Det kan gjevast permisjon frå barnehageplass ved brå endring i barnet sin livssituasjon. Permisjon vert gjeve etter søknad frå foreldre/føresette og med eventuell dokumentasjon. Den første fråværsmånaden vert det betalt etter vanlege satsar. 10.Arealutnytting Osterøy kommune har som minstenorm 4m2 leike og opphaldsareal per barn over 3 år. Born under 3 år har som minstenorm 5.33m2 leike og opphaldsareal per barn. Med leike og opphaldsareal, meiner ein det arealet som reelt står til rådvelde for barnehagen sine aktrivitetar. Følgjande rom inngår: Borna sin garderobe(ikkje grov) Leikerom Andre rom for borna sine aktivitetar; grupperom, sove/kvilerom 11. Teieplikt 20 Teieplikt for verksemder etter denne lov, gjeld reglane om teieplikt i Forvaltningslova 13 til 13f tilsvarande. 14

15 12.Uteareal Utearealet i barnehagen bør vere om lag seks gonger leike- og opphaldsarealet inne. 13.Internkontrollsystem Kvar barnehage skal ha eit internkontrollsystem som dokumenterar at helse, miljø og tryggleik er ivareteken jfr. Osterøy kommune sitt HMT system. 14.Politiattest Dei som arbeider i barnehage, skal legge fram tilfredsstillende politiattest jfr. Lov om barnehager 19. Vedteke i Osterøy Formannskap 8. mai 2013 gjeldande frå 1. august

16 NÅR BØR BARN HALDAST HEIME FRÅ BARNEHAGEN? FAGLEGE RÅD FRÅ FOLKEHELSEINSTITUTTET Anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme De faglige rådene som Folkehelseinstituttet her presenterer er basert på tilgjengelig kunnskap om smittsomhet og risiko for sekundærtilfeller, varighet av eventuell bærertilstand, sykdommens alvorlighetsgrad, insidens av sykdommen og graden av vaksinasjonsdekning hos barnehagebarn. Anbefalingene er også basert på foreliggende utredninger og retningslinjer, samt relevante medisinske artikler. I tillegg har man konsultert nasjonale fagmiljøer og andre lands anbefalinger. For mange sykdommer kan det være vanskelig å angi en nøyaktig tidsperiode for når barnet kan vende tilbake til barnehagen. Dette gjelder f.eks. ved brennkopper. I slike tilfelle må det gjøres et klinisk skjønn. Skjønnet må utøves av behandlende lege eller av foreldrene. Denne oversikten dekker de vanligste symptomer og sykdommer som kan forekomme hos barn som går i barnehage eller de lavere klassetrinn i skolen. Oversikten dekker ikke tiltak ved utbrudd i barnehager eller skoler. For tiltak ved utbrudd henvises det til de ulike sykdomskapitlene. Generelle anbefalinger: I utgangspunktet er det barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldres skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen. Feber Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 om morgenen og 38 på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfri. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn. Diaré med eller uten brekninger Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som konstitusjonelt har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand. Ved diarétilstander hvor man mistenker næringsmiddeloverført mikrobe (for eksempel etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer. Øyekatarr (konjunktivitt) Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil 16

17 pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen. Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på konjunktivitt skal undersøkes av lege. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn med konjunktivittsymptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen, men kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Ved usikkerhet bør smittevernlegen i kommunen kontaktes. Forkjølelse Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Influensaliknende symptomer Influensaliknende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Hoste og andre luftveissymptomer Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for bl.a. kikhoste. Ørebetennelse Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Brennkopper Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll, Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og små lesjoner vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved mer utbredte lesjoner vil det være nødvendig at lesjonene er tørre og i god tilheling. Hodelus Barnet kan vende tilbake til barnehagen så snart behandling er igangsatt. Mark (barnemark) / spolmark Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn Norovirusinfeksjon Barnet kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter symptomfrihet. Kontrollprøve ikke nødvendig Varicella (vannkopper) Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn. 17

18 RÅD OM MÅLTIDER I BARNEHAGEN - HELSEDIREKTORATET Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, og det bør forankres i barnehagens årsplan. Måltider Barnehagen bør: Legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med medbrakt eller servert mat Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å spise oftere Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon Mat og drikke Maten bør varieres over tid og gi varierte smaksopplevelser Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper: Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc. Gruppe 2: Grønnsaker og frukt/bær Gruppe 3: Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc. Plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper Drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra lettmelk eller lettmelk Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør også tilbys til måltidene Mat og drikke med mye tilsatt sukker bør unngås De fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten servering av søt og fet mat og søt drikke 18

19 Tilvenning i barnehagen Det finst berre to varige gåver vi kan håpe å gje barna våre. Den eine er røter, den andre er vengjer. Hodding Carter Det første møtet med barnehagen legg grunnlaget for at barnet skal trivast. Foreldra og barnehagepersonalet gir saman barnet den beste starten i barnehagen. Både barnet og foreldra treng ein trygg kontaktperson i barnehagen. Gi barnet tid til å bli kjent med ute-og inneområdet i barnehagen, slik at det veit kvar det skal leike, ete og sove. Barnet har behov for både faste rutinar og spennande inntrykk, slik at det kan gle seg til å komme i barnehagen. Når barnet skal leverast er det viktig å ta seg god nok tid slik at det blir klart for å skiljast frå foreldrene og til å bli hos personalet. Gi barnet trøyst og medkjensle når det græt. Små barn blir meir stressa når dei blir avleidde. Skap gode leveringsrutinar og prøv å følgje dei. Når du har sagt ha det til barnet, bør du gå med det same. Ikkje blir verande for å snakke med personalet, det er forvirrande for barnet. Bruk tid saman med barnet la det bestemme tempoet i tilvenninga. 19

20 Å vite at du er der anten det er nært eller langt unna betyr at eg aldri er heilt åleine. Marion C. Garretty Å vere foreldre i barnehagen Når foreldra og personalet har ein open, tillitsfull og varm kommunikasjon, fører det til at barnet trivst betre i barnehagen. Hugs at positive foreldre = positive barn. Hels på og prat med barn, foreldre og tilsette. Tenk på korleis de omtaler andre familiar og barnehagen heime. Foreldre treng ikkje å vite alt, men engasjement påverkar trivselen og utviklinga til barnet positivt. Ver interessert i og nysgjerrig på korleis barnet har hatt det i barnehagen. La barnet få tid til å fortelje på sin eigen måte, og snakk om barnehagen heime. Foreldra er dei som kjenner barnet best, og dei må ha tru på si eiga rolle og på høvet dei har til å påverke. Foreldra må «lese» korleis barnet har det, og ta omsyn til at barnet blir slitent i barnehagen. God dialog skaper tillit mellom foreldra og personalet. Når saker oppstår, skal ein ta dei opp på ein open og ærleg måte. Kritikk er eit lite eigna verktøy for samarbeid. Bruk foreldrerådet og samarbeidsutvalet til barnehagen aktivt. Barnehagen skal informere foreldra og leggje til rette for samarbeid. Foreldra må engasjere seg i barnehagespørsmål og diskutere seg imellom. 20

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

VELKOMEN TIL HAUS BARNEHAGE

VELKOMEN TIL HAUS BARNEHAGE VELKOMEN TIL HAUS BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016 E-post adresse: haus.barnehage@osteroy.kommune.no Telefonnummer Haus barnehage: 56 19 27 40 1 2 Innhaldsliste Innhold VELKOMMEN TIL HAUS BARNEHAGE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS 1. EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og driven av Grete Håvardsholm Dramdal og Hilde Grindevik i Sæ barnehage AS. Vedtektene er fastsett av eigarane innanfor ramma av gjeldande

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn?

Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn? Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn? Innledning Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005 med siste endring Lov om barnehager 21.06.2013 1 EIGARTILHØVE.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova)

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR

Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR Hei og velkommen til Maurtuå Barnehage! Maurtuå Barnehage opna hausten 1992 som ein privat andelsbarnehage. I august 2010 blei me kommunal. Me har eit stabilt personale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2. Godkjenning Fusa kommune si rettleiande norm for netto leike- og opphaldsareal : 4 kvm. pr. barn over 3 år og 5,33 kvm pr.

2. Godkjenning Fusa kommune si rettleiande norm for netto leike- og opphaldsareal : 4 kvm. pr. barn over 3 år og 5,33 kvm pr. 1. Eigartilhøve Fusa kommune driv følgjande barnehagar: Trollskogen barnehage - Fusa oppvekstsenter. Holdhus barnehage Holdhus oppvekstsenter. Holmefjord barnehage - Nore Fusa oppvekstsenter. Jettegryto

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2014 2015 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Fagleg utviklar 30%: Solveig

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

VEILEDER FOR KOSTHOLD -FOLKHEIM BARNEHAGE-

VEILEDER FOR KOSTHOLD -FOLKHEIM BARNEHAGE- VEILEDER FOR KOSTHOLD -FOLKHEIM BARNEHAGE- Frosta 2015 MÅL: Personal og foreldre skal få økt kunnskap knyttet til helse og livsstil DELMÅL: Barnehagen følger nasjonale retningslinjer for kosthold Fysisk

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

VEILEDER FOR KOSTHOLD FOR SOLVANG BARNEHAGE

VEILEDER FOR KOSTHOLD FOR SOLVANG BARNEHAGE VEILEDER FOR KOSTHOLD FOR SOLVANG BARNEHAGE Frosta 2014 MÅL: Personal og foreldre skal få økt kunnskap knyttet til helse og livsstil DELMÅL: Barnehagen følger nasjonale retningslinjer for kosthold Fysisk

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. lovheimel: 15 i " Lov om barnehagar". Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034, med endring i

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Askeladden barnehages ABC

Askeladden barnehages ABC Askeladden barnehage Askeladden barnehages ABC eit informasjonshefte Kontoradresse: Postadresse: Telefon: Telefax: Org nr: Stokkalandsvegen 2, Stokkalandsvegen 2, 51 43 94 80 964 969 590 4363 Brusand 4363

Detaljer

Rutinebeskrivelse for smittevern i Vadsø kommunale barnehager

Rutinebeskrivelse for smittevern i Vadsø kommunale barnehager Rutinebeskrivelse for smittevern i Vadsø kommunale barnehager Vadsø kommunale barnehager 2009 Rutinebeskrivelse for smittevern i Vadsø kommunale barnehager 1. Innledning 1.1 Om barnehagebarn og smitte

Detaljer

HAREID KOMMUNE Syverplassen barnehage

HAREID KOMMUNE Syverplassen barnehage 1 VELKOMNE TIL SYVERPLASSEN BARNEHAGE Dette er eit informasjonshefte som innehald praktiske opplysningar som føresette treng når borna byrjar i barnehage. arbeider etter lov om barnehagar med forskrift;

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

SJUKE BARN I BARNEHAGEN

SJUKE BARN I BARNEHAGEN SJUKE BARN I BARNEHAGEN INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BORN I SEIM BARNEHAGE BA SJUKE BARN I BARNEHAGEN Du kjem sikkert mange gonger til å stille deg sjølv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling)

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) Føringer i Rammeplan for barnehagen(2011): Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger.

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar) Mob. 95763430(Inger Lise)

Detaljer

Samnanger kommune VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR. Vassloppa barnehage. Dråpeslottet barnehage SAMNANGER KOMMUNE

Samnanger kommune VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR. Vassloppa barnehage. Dråpeslottet barnehage SAMNANGER KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR Vassloppa barnehage Dråpeslottet barnehage SAMNANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR 1 - FORVALTNING OG FORELDREMEDVERKNAD 1.1 Eigar Samnanger kommune eig og driv

Detaljer

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar.

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar. BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2015 ************************************************************************************************ Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2015/2016!

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS

INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar) Mob. 95763430(Inger Lise)

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

2009/2010. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Vanylven

2009/2010. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Vanylven 2009/2010 Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Vanylven 1 EIGARTILHØVE Desse vedtektene gjeld for barnehagar som er eigde og/eller vert drivne av Vanylven kommune. 2 FORMÅLET MED BARNEHAGANE Barnehagane

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer