58 Trondhjems Turistforenings årbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "58 Trondhjems Turistforenings årbok"

Transkript

1 58 Trondhjems Turistforenings årbok Hvor mange foreldre er ennu ikke opmérksomme på hvilken betydning det kan ha å få de unge ut i naturen, ut på en for kropp og sjel sund og styrkende fjelltur? Fjellet adler gutten og jenten, det gir tid til ettertanke og drar dem bort frå vår tids nervøse og opstykkede liv. Foreningen stiller nu til sine medlemmers disposisjon 6 store hytter med mer enn 200 gode senger. Losjiprisen er bare l krone, mens andre må betale 3 kroner. Dessuten har man en rekke gode kvarterer som kontrolleres av foreningen. De viktigste fjellruter i forbindelse med hyttene er i mer enn 50 norske mil opvardet, slik at uøvet ungdom uten risiko trygt kan gi sig fjellet i vold. Det store nett av stier og veier i Bymarka er for en stor del bekostet av Trondhjems Turistforening, likesom den har bygget Fjellseterveien helt op til Gråkallens topp og likeledes vei til Lerfo,ssene. Mange opgaver venter imidlertid på å løses, men hertil må man ha penger. Alle medlemmer kan gi sin skjerv her; det er en lett sak for de fleste av oss å skaffe l eller flere nye medlemmer, og vi premierer de beste. Den som skaffer minst 10 betalende medlemmer, får i premie en stor god ryggsekk. Gjør et forsøk straks sesongen begynner snart! Styret. ÅRSBERETNING FOR ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes efter lovlig bekjentgjørelse d«n 24. mai 1934 i Britannia hotell. Tilstede ca. 140 medlemmer. 1. Årsberetning for 1933 oplest og vedtatt. 2. Regnskapet for 1933 oplest og godkjent. 3. Styrets budgettforslag for året 1934 oplest og vedtatt. 4. Foreningens formuesstatus pr. 1. januar 1934 oplest. 5. Salg av ytterligere en parsell av Nedal til Trondhjems Elektrisitetsverk for kr (På forrige generalforsamling godkjentes salget av en parsell beliggende mellem Nea, Ekornåen og riksgrensen). Parsell nr. 2 ligger ved Nea og har en utstrekning av ca. 160 mål. I skylddelingsforretningen har den fått navnet «Skrultøiene». Salget blev godkjent under forutsetning av at salgssummen blev benyttet til utvidelsen av Nedalshytta. Formannen fikk fullmakt til å undertegne hjemmelsdokumentene. 6. Lovforandring. Den på forrige generalforsamling nedsatte lovkomité: advokat Einar Dahl, lærer M. A. Haave, souschef Ludvig Sivertsen og grosserer Nils Wefring fremkom med et forslag til nye lover. l, 2 og 3 blev enstemmig vedtatt. 4, som omhandler valget av foreningens formann, blev foreslått i 2 alternativer: Alt. I som går ut på at styret i sin helhet velges av generalforsamlingen og at styret innen sin midte velger formannen. Alt. II som forutsetter formannen valgt direkte av generalforsamlingen. Alt. I blev vedtatt med 87 stemmer mot 44 for alt. II. De øvrige blev derefter enstemmig vedtatt.

2 60 Trondhjems Turistforenings årbok De nye lover er i sin helhet inntatt senere i årboken. 7. Valg: De av styret uttredende medlemmer, dosent C. W. Carstens og arkitekt Roar Tønseth, frabad sig bestemt gjenvalg. Til nye medlemmer av styret valgtes kemner N. Dahl og advokat Th. Thafum. Til varamann valgtes frøken Astri Mittet, overlæge N. W. Swensson og kontorchef Arne Holst. Revisorene bankkasserer Harald Hanssen og skibsmegler Jon Berg gjenvalgtes. FORENINGENS MEDLEMMER Medlemsantallet er pr. 31. desember 1934 inklusive æresmedlemmer og livsvarige medlemmer øket til Tilgangen i årets løp er 204 og avgangen 148, altså en nettotilvekst av 56. Foreningens medlemmer er fortrinsberettiget til sengeplass på egne hytter og kvarterer når de kommer frem før kl. 21. Losjiavgiften er i sommersesongen kr pr. natt for medlemmer og kr for ikke-medlemmer. I påsken kr for medlemmer og kr for ikke-medlemmer. Foreningen har gjensidighetsavtale med Den Norske Turistforening og de fleste av landets øvrige turistforeninger, hvorved våre medlemmer opnår samme moderasjon som vedkommende forenings egne medlemmer. Den samme ordning har man også med den svenske turistforening, men kun mot forevisning av spesielle legitimasjonskort som fåes ved henvendelse i F. Bruns Bokhandel eller hos sekretæren. Ved besøk på deri svenske stasjon Sylstugan er det tilstrekkelig å forevise medlemskort for siste år. Skoleungdom kan hos bokhandler F. Brun eller hos sekretæren få kort å kr som gir adgang til overnatting på foreningens hytter og kvarterer i sommersesongen til samme pris som for medlemmer. STYRET har i 1934 bestått av: bokhandler Fridthjov Brun, formann, souschef Ludvig Sivertsen, viceformann, understasjonsmester Haakon Aas, kemner Nikolai Dahl, advokat Thor Tharum. Årsberetning for Souschef Sivertsen har hatt tilsyn med Syltraktene, advokat Tharum med Trollheimen og kemner Dahl med Orkelsjøtraktene. Inspeksjon av hytter og kvarterer har vært foretatt av styrets medlemmer og sekretæren. BIDRAG På ansøkning bevilget Trondhjems Sparebank også iår kr til foreningens ordinære drift og til dekning av renter av lån optatt i anledning kjøpet av Nedal gård.. Fra Thomas Angells Stiftelser har man mottatt et bidrag på kr til Nedalens tilbygg.. For disse kjærkomne gaver frembærer foreningen sin beste takk. TROLLHEIMEN TROLLHEIMSHYTTA bestyres av frk. Anna Einarsen fra Rindal som har bevertningen for egen regning. Besøket i påsken var 143 (ifjor 55), sommeren 332 (ifjor 363) turister. Foreningens faste turistfører, Olaf Nergård, har fast stasjon på hytten hvor han har foretatt de nødvendige reparasjoner. Videre har han eftersett og utbedret vardingene mellem de forskjellige hytter i Trollheimen. Ny ovn er anskaffet i førerboligen. Dessuten er innkjøpt endel nye lakener. Da ishuset som blev opsatt for et par år siden, er ødelagt av fuktighet, vil et nytt bli opsatt i stedet. Dette vil nu bli bygget på en noe annen måte, hvorved man håper å undgå fuktigheten. JØLDALSHYTTA bestyres av frk. Anne Åa fra Meldal som også har bevertningen for egen regning. Besøket i påsken var 175 (ifjor 112), sommeren 274 (ifjor 310) turister. Taket på hytten har i flere år vært dårlig og de reparasjoner som man har foretatt, har ikke hjulpet. Man må derfor dessverre gå til en hel og kostbar utbedring; den gamle never og torv må helt utbyttes til høsten.

3 62 Trondhjems Turistforenings årbok GJEVILVASSHYTTA bestyres av frk. Ingeborg Tverdal frå Rennebu også for egen regning. Besøket var i påsken 171 (ifjor 100), sommaren 392 (ifjor 434) gjester. Siste sommer blev der lagt kloakkledning fra hytten under veien og til en synk nedenfor denne. Seterveien fra Vognill og frem til Gjevilvasshytta er nu ga.iske bra. Den er blitt utbedret for «bompenger» som trafikerende biler må erlegge for å benytte veien. Fra Osen ved Gjevilvaanets østende, hvortil man kan komme frem med Ml, trafikeres vannet med motorbåt som en av setereierne har anskaffet. Fast rute holdes ikke, men på bestilling står motorbåten til disposisjon. Turistforeningen har imidlertid intet ansvar for motorbåtens drift. KÅRVATN Ingeniør J. Halle som eier Kårvatn gård i Todalen tar som tidligere imot gjennomreisende turister. Her får man godt og rimelig losji. STORLI Foreningen har fremdeles fast kvarter hos Kristoffer Haugen på Storli. Besøket var i påsken 30 turister (ifjor 39), sommeren 98 (ifjor 175). Kristoffer Haugen har sammen med ingeniør Halle eftersett og utbedret vardingen Storli Kårvatn. RØSTADSETER På denne seter som eies av Lars F. Moen, Surnadal, disponerer foreningen 4 senger. Kvarteret er lite besøkt, til tross for at overgangen frå TroHheimshytta kanskje er en av de vakreste fjelloverganger i Trollheimen. Man kan ikke gjøre regning med full kost på seteren. Seterfolket kan sådan som forholdene nu er kun skaffe melk og rømme. Brød og annen kost er det vanskeligere med. Turistene må derfor på forhånd være forberedt på dette og selv ta med sig tilstrekkelig niste. Årsberetning for ORKELSJØTRAKTENE ORKELSJØHYTTA bestyres av fru Hanna Røtvei fra Opdal som driver bevertningen for egen regning. Besøket var siste sommer 54 (ifjor 76). Hytten var ikke åpen for turister i påsken. Taktekningen på hytten var dårlig så det dryppet inn både på soveværelset i 2. etasje og i kjøkkenet. Det blev derfor høsten 1934 foretatt en større reparasjon. All torven blev tatt av og ny tjærepapp blev pålagt hele taket. Vi håper at taket nu vil stå sig mange år. Matkottet ved siden av kjøkkenet er dårlig og må repareres. Der har pågått forhandlinger med gårdbruker Brendryen, Foldalen, om losji for turister i hans prektige seter Fjeldlegeret. Går dette i orden vil der bli et losji for turer Orkelsjøhytta Kvikne og Dølvadseter, Store Innsjøen Vollan gård i Kvikne eller om Inderdalen til Ulsberg. Inderdalen er en prektig seterdal med en mengde gode setrer tilhørende Kvikne og Innset. Det er visstnok få turister som går denne vei, men den er vel verd et besøk. Det er tydelig sti, senere dårlig kjørevei, så selv ukjente turister kan gå ruten uten å frykte for å miste veien. BORKHUSSETER Foreningen har som tidligere hatt kvarter på denne seter hvor frk. Marit Borkhus har forestått stellet. Hun er villig til i sommersesongen å motta faste gjester for lengere eller kortere tid. SYLTRAKTENE Vardingene er eftersett og utbedret. Det fornødne trevirke til de i fjorårets årsberetning nevnte klopper blev fremkjørt, men på grunn av at forpakteren var optatt med nybygget på Nedalshytta, blev arbeidet med utlegningen forsinket. Alle klopper vil imidlertid være i full stand til sommeren. Der vil til påsken 1935 bli opsatt en vintervarding tvers over dalen ved Nedalen. Frå høiden mot Stugudalen til snaufjellet mot Sylene ca. 4 km. og videre en lignende varding østover ca. 4 km. i retning mot Ekorndøren. Til vardingen benyttes høie trestaker; på annen-

4 64 Trondhjems Turistforenings årbok Årsberetning for eller tredjehver stake vil der bli festet en pil med påskrift: «Til Nedalen». Da Nedalen ikke er lett å finne i usiktbart.vær, har man måttet gå til dette skritt, for å trygge den stadig økende vintertrafikk, ikke minst i tiden før påske i disse trakter. NEDALEN GÅRD De i forrige årsberetning nevnte reparasjonsarbeider på gården er blitt ytterligere forsinket ved at forpakteren også iår har måttet ofre sig for tilbygget ved turisthytten, som har tatt all hans tid. Imidlertid er det meningen at de mest påkrevede arbeider vil bli utført i løpet av Vannledningen til gården og til fjøset må også repareres til sommeren, da vannet i vinter kom bort begge steder, og sannsynligvis er frosset ved inntaket i husene. Ledningen er lagt i en dybde av over iy 2 meter og godt pakket, men telen går dypt i disse trakter, når sneen kommer sent. Foreningens utmerkede forpakter på Nedalen, Lars Østby, døde den 16. januar Foreningens styre har derefter besluttet at hans enke fru Maren Østby går inn i forpaktningens kontrakt, på betingelse av at hennes voksne sønner blir boende på Nedalen, så foreningen til enhver tid kan få utført de nødvendige arbeider, og være sikret fører. NEDALSHYTTA bestyres av frk. Kari Aune, fra Tydal for foreningens regning. Besøket i påsken 213 (ifjor 175), sommeren 468 (ifjor 321) gjester. Den planlagte utvidelse er gjennemført i sin helhet, slik at hytten med.sine 34 sengeplasser stod ferdig ved sommersesongens åpning. Alt tyder på at den foretatte utbygging faller i fjellvandrernes smak, og det er med særlig tilfredshet at styret har konstatert at eksperimentet med centralovner til opvarmning av soveavdelingene har falt heldig ut å dømme efter erfaringer fra siste vinter og påske. STORERIKVOLL Den nye Nedalshgtte. bestyres av Lars L. Østby fra Tydal med fru Marie Nygård som vertinne. Bevertningen har vært drevet for bestyrerens egen regning. Besøket i påsken 211 (ifjor 139), sommeren 185 (ifjor 170) turister. For å beskytte hytten har man siste sommer panelt vestveggen som er verst utsatt for været. Kjelleren er også blitt utbedret og cementert; likeledes vil der bli opført et mindre ishus. Siden Storerikvoll hytte blev bygget i 1896 har eieren av seteren hatt bevertningen, i de senere år Lars L. Østby, og før hans tid hans foreldre. Lars L. Østby har nu meddelt foreningen at han ikke lenger ønsker å ha stellet på hytten, og man må derfor til neste år engasjere nytt verkskap. Det er da meningen at der for ettertiden også om sommeren på hytten skal være fører, som samtidig vil kunne utføre forskjellige reparasjoner samt utbedre vardingene i denne del av Syltraktene.

5 66 Trondhjems Turistforenings årbok Utvidelsen av Nedalen i forbindelse med den sterke utbygging på svensk side gjør det meget ønskelig at Storerikvoll utvides jo før jo heller. KLUKSDAL Hos gårdbruker Magnus Kluksdal har foreningen fast kvarter, idet ca. 12 senger holdes ledige for gjennomreisende. Kvarteret har i 1934 vært besøkt av 947 turister, størstedelen svensker som kommer hit frå Storlien. - «B»»'-' STORELVEVOLLEN Hytten som eies av Andr. J. BrynhilQsvold har vært åpen i sommersesongen. Herfor har eieren av foreningen fått et mindre bidrag. Hytten har i de senere år ikke vært åpen i påsken, da dette ikke viste sig regningssvarende. FONGENTRATENE STORMOEN På Kristen N. Evjens seter disponerer foreningen 8 senger. Besøket i påsken var 55 (ifjor 41), sommeren 38 (ifjor 14) turister. Om sommeren kan man på seteren få almindelig seterkost i påsken hvor der kun er mannlig betjening bare te og kaffe. Man må derfor selv sørge for å medta tilstrekkelig niste. LIAVOLLEN ved Velabekken er kun åpen om sommeren. På denne seter som eies av John J. Lien, disponeres 4 senger. Almindelig seterkost. Trondhjem, i april Fridthjov Brun. Ludvig Sivertsen. Haakon Aas. Nikolai Dahl. Thor Tharum. FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FlØREFOROHOOILID TILFJlELiLS I 1'9'34 Påskeuken begynte palmesøndag med strålende solskinn. De første dager riktig fint vær. Senere fra og med påskeaften blev været mere problematisk dog ikke verre enn.at fjell og vidder var fulle av skiløpere som med stor tilfredshet nød p'åsifceferiens dager tilende. isommersesongen begynte ved hyttenes åpning.den M. juni med gode, solrike dager..solen og godværet hold't sig utover (hele juli. Også august måned var stort sett god. I det ihele tatt var sommersesongen i fjellet begunstiget av -mange vakre dager helt til sesongens -slutt den- 31. august. HØSTMØTE avholdtes dem Ii9. november i Britaania Hotel. Alftenens foredragsholder var den 'kjente tindebestiger apoteker Tønsberg, som denne.gang holdt et foredrag om Kongsberg og grubene. Foredraget som var -aldeles utmerket fremført, var ledsaget,av -glimrende lysbimeder. Over 100 aiv 'fo-renin-ge-ns medlemmer piåhørte foredraget. Elfterpå selslkaipel-ig samvær. MEBLEMiSlROtRT Medlemmene anmodes om uopfordret å forevise medlemskort på hyttene. Vertskapene er strengt pålagt bare å -gi moderasjon mot forevisning av kort. T. T.s medlemskort gir medlemmene moderasjon ipå andre turistforeningers hytter, også på.svenska Turistforeningens, Dog må der løses hyttekort soim fåes gratis hos sekretæren. Til lettelse ved utbringelsen av medleim'skort og årbok bedes adresseforandringer meddelt sekretæren. Skriv tydelig navn og adresse ved nyinnmeldelse på hyttene. ORIENTERIlNiGlSiKU-RSiOS Kapteinene Løken og Sils-etb. holdt straks før på-ske et 'kursus i kompassog kartlesning. Kurset var gratis for medlemmer, mens utenforstående fikk delta mot en mindre avgift. -I kurset deltok ca. 50 -eldre og yngre -skiløpere. VERTINiNEMiØTET Foreningens vertinner var i vår før sommersesongens åpning samlet til et møte for sammen med foreningens styre «å diskutere forskjellige spørsmål angående forhold og stell på hyttene. Det vellylkkede møte avholdtes på Lian.

LIAVOLLEN ved Velabekken er kun åpen om sommeren. På denne seter som eies av John J. Lien, disponeres 4 senger. Almindelig seterkost.

LIAVOLLEN ved Velabekken er kun åpen om sommeren. På denne seter som eies av John J. Lien, disponeres 4 senger. Almindelig seterkost. 66 Trondhjems Turistforenings årbok Utvidelsen av Nedalen i forbindelse med den sterke utbygging på svensk side gjør det meget ønskelig at Storerikvoll utvides jo tør jo heller. KLUKSDAL Hos gårdbruker

Detaljer

39H ÅRSBERETNING FOR 1926

39H ÅRSBERETNING FOR 1926 Årsberetning for 1926 87 39H ÅRSBERETNING FOR 1926 GENERALFORSAMLING Den årlige generalforasmling avholdtes den 20. mai i Britannia hotel efter forwtgående bekjentgjørelse. 80 medlemmer var tilstede. 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1929

ÅRSBERETNING FOR 1929 Årsberetning for 1929 79 FORENINGENS MEDLEMMER ÅRSBERETNING FOR 1929 42H ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes den 22. april i Britannia hotell efter vanlig bekjentgjørelse.. Ca. 200 medlemmer var tilstede.

Detaljer

FORSKJELLIGE MEDDELELSER

FORSKJELLIGE MEDDELELSER Forskjellige meddelelser 95 FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FØREFORHOLD TILFJELLS I 1933 Påskeuken begynte med vakkert vær og godt føre palmesøndag. Dette holdt sig et par dager, men fra Skjærtorsdag

Detaljer

76 Trondhjems Turistforenings årbok. Årsberetning for 1931 77

76 Trondhjems Turistforenings årbok. Årsberetning for 1931 77 76 Trondhjems Turistforenings årbok FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FØREFORHOLD TILFJELLS I 1931 Været i påsken må stort sett betegnes som godt. Passe sne, passe koldt, klart vær fna palmesøndag ihelt

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Den første hytta ollheimen

Den første hytta ollheimen Den første Jøldalshytta ble tatt i buk i 1908. Jøldalshytta Når vi i dag parkerer på Kle'va, eller Jølhaugen som de fleste feilaktig kaller stedet der bomveien til Jøldalen slutter, og begir oss i vei

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR

MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR UTARBEIDET TIL VELLETS 25-ÅRS JUBILEUM 1. FEBRUAR 1939 AV GERH. THRONSEN KIRSTES BOKTRYKKERI OSLO 1939 På styremøte i vellet 28. april 1937 blev det vedtatt nærmere bestemmelser

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

ATIJRFHEIIXIXG I XORGE

ATIJRFHEIIXIXG I XORGE ÅRSBERETNING 1938-1 9O Gjende fra øverste kammen av Besseggen. ATIJRFHEIIXIXG I XORGE., OSFLÅNDSkE KRETS 939. som i 1909 reiste naturfredingstanken dr. Johan N. F. Willc nedsatte selskapets ger til beskyttelse

Detaljer

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid.

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid. Årene 1887, 1888, 1889, 1890 1891 og 1892 I ovenstående tidsperiode, under O. A. Olsen jr.s formannstid, blev der utført et stort og grunnleggende arbeide for foreningen. At foreningen under hans ledelse

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

Jeg fant, jeg fant...

Jeg fant, jeg fant... TILPASNINGER OG UTFORDRINGER Disse utbyggingene og forandringene i TTs virkeområder har skjedd i løpet av en 50-års-periode. Turistforeninga har vel etterhvert endret holdning tu disse utbyggingssakene

Detaljer

ÅRSBERETNING. FIvvcf,to frn \Ic,Ien i Erunlancs. ÅTIJHFHEDNIX I XOHGE

ÅRSBERETNING. FIvvcf,to frn \Ic,Ien i Erunlancs. ÅTIJHFHEDNIX I XOHGE ÅRSBERETNING FIvvcf,to frn \Ic,Ien i Erunlancs. ÅTIJHFHEDNIX I XOHGE J r % T i li E T Utstyret og opsetningen er en meget viktig side ved alle trykksaker. Alt fra visittkortet til j uhileumsboken, bor

Detaljer

FOLKETS HUS, SULITJELMA

FOLKETS HUS, SULITJELMA Side 1 av 6 FOLKETS HUS, SULITJELMA Arbeiderorganisasjonens administrasjonsbygning. Av Hans Enge (skrevet i 1937) Kampen gjennom 30 år fra en pakkasse på isen til Folkets Hus talerstol i dag. Et av de

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Friluft. Turprogram for vinter og vår Artikkel om hyttene på Raudløkkollen Medlemsmøte med kurs i naturfotografering

Friluft. Turprogram for vinter og vår Artikkel om hyttene på Raudløkkollen Medlemsmøte med kurs i naturfotografering Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 1/2011 14. årgang Turprogram for vinter og vår Artikkel om hyttene på Raudløkkollen Medlemsmøte med kurs i naturfotografering Friluftsklubben i Oslo Foreningen

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Foreningen til Ustaosets Vel fyller 100 år!

Foreningen til Ustaosets Vel fyller 100 år! 1 Foreningen til Ustaosets Vel fyller 100 år! Historien fortalt via årsmøteprotokollene, ved Gro Vindegg I 100 år har Foreningen til Ustaosets Vel vært en felles interesseorganisasjon der fastboende og

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

NATURFREDNING I NORGE

NATURFREDNING I NORGE : 0/ CY JP/?s/H/E:7 ra v ÅRSBERETNING FOR 1930 NATURFREDNING I NORGE frodel ved lov 6 I No TU» få opelsket interessen for å verne hver sorg for at andre respekterer det som der itant K. G. Gleditsch, Oslo.

Detaljer