LIAVOLLEN ved Velabekken er kun åpen om sommeren. På denne seter som eies av John J. Lien, disponeres 4 senger. Almindelig seterkost.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIAVOLLEN ved Velabekken er kun åpen om sommeren. På denne seter som eies av John J. Lien, disponeres 4 senger. Almindelig seterkost."

Transkript

1 66 Trondhjems Turistforenings årbok Utvidelsen av Nedalen i forbindelse med den sterke utbygging på svensk side gjør det meget ønskelig at Storerikvoll utvides jo tør jo heller. KLUKSDAL Hos gårdbruker Magnus Kluksdal har foreningen fast kvarter, idet ca. 12 senger holdes ledige for gjennemreisende. Kvarteret har i 1934 vært besøkt av 947 turister, størstedelen svensker som kommer hit frå Storlien. STORELVEVOLLEN Hytten som eies av Andr. J. Brynhilflsvold har vært åpen i sommersesongen. Herfor har eieren av foreningen fått et mindre bidrag. Hytten har i de senere år ikke vært åpen i påsken, da dette ikke viste sig regningssvarende. FONGENTRATENE STORMOEN På Kristen N. Evjens seter disponerer foreningen 8 senger. B& søket i påsken var 55 (ifjor 41), sommeren 38 (ifjor 14) turister. Om sommeren kan man på seteren få almindelig seterkost i påsken hvor der kun er mannlig betjening bare te og kaffe. Man må derfor selv sørge for å medta tilstrekkelig niste. LIAVOLLEN ved Velabekken er kun åpen om sommeren. På denne seter som eies av John J. Lien, disponeres 4 senger. Almindelig seterkost. Trondhjem, i april Fridthjov Brun. Ludvig Siverisen. Haakon Aas. Nikolai Dahl. Thor Tharum. FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG.FØREFORHOLD TILFJlELiLS I 1'934.Påskeuken begynte palmesøndag med strålende solskinn. De første dager riktig fint vær. Senere fra og med påskeaften "blev været mere problematisk dog ikke verre enn,at fjell og vidder var fulle av skiløpere som med slor tilfredshet nød påskeferiens dager tilende. Sommersesongen begynte ved hyttenes åpning den 3<K juni med gode, solrike dager. Solen og godværet holdt sig utover (hele juli. Også august måned var stort sett god. I det hele tatt var sommersesongen i fjellet begunstiget av 'mange vakre dager helt røl sesongens 'slutt den- 91. august. HØSTMØTE avlholdtes den 1)9. november i Brltannia Hotel. Alftenens foredragsholder var den 'kjente tindebestiger apoteker Tønsiberg, som 'denne gang (holdt et foredrag om Kongsberg og grubene. Foredraget som var aldeles utmerket fremført, var 'ledsaget av glimrende lysbilleder. Over loo aiv foreningens medlemmer piåhørte foredraget. Bf'terp [ å selskapelig samvær. MEDLEMSKORT Medlemmene anmodes om uopfordret å forevise medlemskort på hyttene. Vertskapene er strengt pålagt bare å gi moderasjon mot forevisning av kort. T. T.s medlemskort gir.medlemmene moderasjon ipå andre turistforeningers hytter, også på Svenska 'Turistforeningens,. Dog må der løses hyttekort soim fåes gratis hos sekretæren. Til lettelse ved utbringelsen av medlemskort og årbok bedes adresseforandringer meddelt sekretæren. Skriv tydelig navn og adresse ved nyinnmteldelse på hyttene. ORIBNTBRIlNiGlSiKURlSiUS Kapteinene Løken og Silseth holdt straks før påske et 'kursus i kompassog kartlesning. Kurset var gratis for medlemmer, mens utenforstående fikk delta mot en mindre avgift. I 'kurset deltok ca. 50 eldre og yngre skiløpere. VERTIiN!NBM'ØTET Foreningens vertinner var i vår før sommersesongens åipning samlet til et møte for.sammen med foreningens styre «å diskutere forskjellige spørsmål angående forhold og stell på hyttene. Det vellylklkede møte avholdtes på Lian.

2 68 Trondhjems Turistforenings årbok Forskjellige meddelelser 69 AiNTAiLIL BESØKENDE PÅ EGNE HYTTER TroMheimslhytta : Gjevilvasshytta : Jøldalshytta : Nedalshytta : istorerikvoll : Orkelsjøhytta : ' ' Pås'ken 1931 HO-7 28» '1119 i3h 1'3« «O 26» Ii '0 70' i HOiO S1'0' 17l5< aai : il , : >00 2'261 NEDAILSIHYTTA En del av foreningens damer, med frøken Astri Mittet, fru tannlæge Ottesen.og frøken MatMlde Evijen i spissen, sørget for utstyret og utsimykniingen.av 'Nedalshytta, Der blev sydd duker, gardiner kjøpt o,g ophengt, og de elskverdige damer tok sig av den siste finpussing av hytten før den åpnedes for.medlemmene. Nordenfjeldske Damipskihsselskaip har iforært foreningen 10 av sine gode dekksstoler. Av dis.se er 4 stk. anbragt på inedalen. 'Resten er fordelt på de andre hytter. Skinn til stolene er forært av A/iS I. 'N. ibruun. Optikus H. Iversen har forært et større utendørs termometer til hytten. A. Dah'1 & Co. '2 store norske flagg. En veltruffen modell av hytten utført av frk. Margrethe Lund har vært utstilt i F. Bruns Bokhandel. TUiRKOMIIiTiEEiN I styremøte den 7. juni. Irø4 opnevotes følgende til medlemmer av turkomiteen: Haakon Aas, M. A. Haave, Jon Berg, Astri Mittet, Hilmar Nilsen, Wilhelm,Larsen, Erling Nielsen og Olaf Jenssen. Komiteen (forsøkte flere sommerturer. bl. a. til Munken i Yanviken. Det viste sig imidlertid vansikelig 'å opna fordelaktig leie av båt. Da sneen endelig kom her i lavlalndet, var denne tilstrekkelig for Våre skiløpere; de foretrakk Bymarka og de først averterte fellesturer fant ikke tilstrekkelig tilslutning. iføtst den 16. april kunde man arrangere en tur til,b<o'.kkhamime.ren. Turen gikk Ifrå iflatberg s/l. l Gauldal. OR.iiten var planlagt over llile og store Bellingsj.ø Bokkhammeren, om Aunegrenda og ned til iholtålen. På grunn av det elendige vær og de umulige føreforhold måtte man 'imidlertd snu ved lille Bellingsjø, og ta samme vei tilbake til Flatberg. I turen deltok ca Flatberg st. FELiDESTURBR I HØIFJEIDLET Man forsøkte også siste sommer å få istatid fellesturer for foreningens medlemmer i Trollheimen og Sylene. Turene var tenkt som en-ukestur med en av foreningens tmudamenn som leder. Prisen var sått til kr. 5,5.<rø pr. deltager. Turenes ruter og detaljer blev bekjentgjort i pressen. Da det imidlertid ikke meldte.sig et tilstrekkelig antall deltagere, blev turene avlyst til stor beklagelse for de få som var tegnet. Foreningen vil dog til kommende sommer' gjenta forsøket og ber om at de som ønsker å delta må melde sig i rett tid. Turene startes søndag den 1-8. august. Nærmere plan vil bli bekjent gjort senere. TOR Å SRA/FiFE et pent og solid servise på hyttene har man gått over til standardtyper; på alle nyanskaffelser av porselen vil man for fremtiden finne foreningens merke. STORISYLEN Foreningens fremmedbok som siden juli 1931 har vært utlagt på toppen av istorsylen blev i vår hentet fullskrevet av norske og svenske turisters nfvntrekk. lalt har over lisoo mennesker (besøkt toppen i dette tidsrum. Ny bolk er anskaiffet og man henstiller til turister om ikke å glemime å lukke jernkassen ordentlig, så boken kan bevares mot fuktighet. SKATT ifinansdepartementet har på ansøkning eftergitt den statsskatt som foreningen har vært ilignet.

3 70 Trondhjems Turistforenings årbok ANNONSER En reklke av byens ledende firmaer og «forretningsdrivende har også iår støtitet utgivelsen av årboken ved tegning av annonser. Styret vil gjerne henlede apmerksomlheten på dette, og henstiller til medlemimene til.gjengjeld.å 'benytte annonsørene ved sine inn!kj<øp. GaENiSlDIGHETSiAIVTALE Våre medlemmer har ilfølge overenskomst rett til moderasjon og losjiplass.pfi. følgende foremingers (hytter: Den 'Norske Turistforening, Drammens og Qplands Turistforening, Kristiansand og Oplands Turistforening, Kristiansunds Turistforening undtatt Kva ( mshaugen i Grødalen), (Skien og Telemark Turistforening, (Stavanger Turistlfo-rening, Bergen- Turistforening. Man m'å ilkke glemune siitt medlemskort; dette.må.nemlig bestandig fremvises Æor 'å f-å moderasjon. Vi refererer derfor i den anledning «n rundskrivelse som under den 12. september,193.av Den- Norske Turistforening blev tilstillet samtlige hyttebestyrere: «For ia lundgå misforståelser tillater vi oss å minne om.at medlemmer av medennevnte lokale turistforeninger er helt likestillet med våre egne medlemmer ved besøk på våre hytter, og har derfor samme fo-rtrlnsrett til plass som våre egne medlemmer, og noen forskjell på medlemmer av vår forening og lokale foreninger må det ikike gjwres. isa-micidig henmed innskjerpes bestemmelsen om at <ogs'å medlemmer av lokale turistforeninger som har gjensidigihetsavtale (plikter å fremvise medlemskort i sine foreninger. Har medlemmene ikke imed sig kort for vedkommende 'år, må de enten tegne sig isom medlemmer av vår foreming eller betale som ikke^medleim. Der er således ilkke adgang til.å utstede «-duiplikatkort» til medlemmer av lokale turistforeninger, slik som det gjøres med.medlemmer av Vår forening». UTLÅN AV TELT Turistforeningen har innkjøpt '3 to-manns posetelt, hvor til nød 3' ikke altfor lange karer kan få plass. Teltet utlånes til foreningens medlemmer for en mlnimumsipris av ikr inntil en uke. For hver dag over betales Ikr. OÆO PT. dag. ilåntagerne er ansvarlig for teltet, som imå behandles ipent og samvittighetsfullt. Er det blitt vått, må det tørres ved første anledning, og vaskes hvis det er blitt smussig. Henvendelse sekretæren. MEDIBR.AIGT MAT i HYTTENE Turister som i'kke bestiller mat hos vertinnein, omen steller sig,selv, betaler j &0' 'øre i tillegg pr. døgn. Tilberedning av mat m,å iikike s ( kje på soverummen-e. Forskjellige meddelelser 71 FORiENlIlNGENlS LrøBiDLEDIER har også iår vært utlånt til forskjellige foreninger, hvor de har vært fremvist og vunnet stor begeistring blandt tilskuerne. AVISER TIL HYTTENE Adresseavisen, Aftenposten, Arbeider-Avisen, Dagsposten og Nidaros er også iår ved elskverdig imøtekommenhet.sendt gratis til (hyttene i sommersesongen. PRISER -FOR KiOIST OG LOISJiI i 1984 på foreningens (hytter var 'i sommersesongen følgende: Frokost... kr. 1:50 Alftens... «1.75 Middag med 'kaifife... «2.25 Kaffe eller te pr. kopp... «0.20 Ohokolade pr. kopp... «0.25 Smørbrød med pålegg... «0.20 Nattelosji for medl. av T. T. eller annen tilsluttet norsk turistforen. «1.00 Nattelosji for andre... «3.00 TURISTKNAlPPIEN Foreningens vakre merke en stilisert renblom i emalje fås hos gullsmed istaudenmann. Pris kr FAiST OPHOLD PÅ HYTTENE De av våre 'medlem-mer som måtte ønske det, kan ved henvendelse til foreningens vedkommende sikre sig flere dagers fast ophold på de største av våre hytter 'spesielt i Trollheimen, -hvo-r hyttene er -store og bekvemme. Ved Siådan innkvartering beregnes en rimelig dagspris. Henvendelse må skje i god tid. TYDAL Ved istuesjø i Tydal får foreningens medlemmer kvarter til rimelige priser såvel hos Ola Stugudat soim hos Martlne Unsgård på Velktarstua turisthotell samt på Løvøen. Lettvint adkomst med bil.

4 72 Trondhjems Turistforenings årbok Inntekter: Kassabeholdning pr. 1. januar 1934 Medlemskontingent.... Losjiavgift.... Annonser i Årboken... Nedalen gård, forpaktningsavgift.. Bidrag: Trondhjems Sparebank... Innsamlet.... Livsvarig medlemskontingent.... Bevertning.... Førerpenger og teltleie... Diverse.... Midlertidig økning av kassakreditt (restgjeld på tilbygget Nedalen).... ÅRSREGNSKAP. kr « kr... «.. « , , , , Regnskaper, status, budgettforslag 73 Utgifter. Administrasjon: Sekretærlønn.... Inkasso av medlemskontingent. Telefon, porto, trykksaker... Annonser.... Representasjon.... kr kr. 2, Varding, klopper m. v.... « Hyttene: Drift og assuranse... kr. 2, Inventar.... « Vedlikehold.... « Nedalen gård: «3, Avdrag lån.... kr Renter av lån... « Assuranse.... «45.48 « Renter av lån... «1, Årboken «3, Innfridde obligasjoner... «20.00 Bidrag kvarterer... « Generalforsamling og høstmøte... « Innsatt i Trondhjems Sparebank (div. særformål) « Inspeksjon og reiser... «52.70 Vertinnemøtet... « Diverse.... «72.81 Kassabeholdning.... «1.10 Kr. 13, Utlagt til Nedalsregnskapet... «2, Kr. 15, Kr. 15, Fridthjov Brun. Revidert og funnet iorden. Harald Hanssen. Jon Berg. Ludvig Sivertsen. Haakon Aas. Nikolai Dahl. Thor Tharum. Olaf Jenssen.

5 74 Trondhjems Turistforenings årbok SLUTREGNSKAP Innbetalt: Solgt 2 parseller av Nedal... kr. 8, Bidrag av Ths. Angells Stiftelser... « Renter.... «20.12 Dekket av hovedregnskapet... kr. 1, Udekket. Foreslåes dekket av kommende års regnskap... «1, «2, Kr. 11, Regnskaper, status, budgettforslag 75 FOR TILBYGGET NEDALEN Utbetalt: Arbeidsakkord... kr. 3, Tømmer, materialer til bygget... «3, Inventar og ovner... « Sengeutstyr.... «1, Maling.... «91.89 Efterarbeide utenom akkorden... « Kjøring.... « Diverse.... « Kr. 11, OVERSIKT OVER FORENINGENS Eiendeler: Trollheimshytta med inventar og uthus... kr. 25, Jøldalshytta «... «20, Gjevilvasshytta «og uthus... «22, Nedalshytta «... «15, Storerikvoll nye hytte «... «12, «gamle hytte «... «1, Orkelsjøhytta «... «5, Nedalen gård.... «8, Reisehåndbøker.... «1.00 Inventar på Storli... «1.00 «Røstadseter.... « «-T- Stormoen seter.... « Båt med nøst i Jølvannet... « «i Gjevilvannet.... « «i Essandsjøen.... « «i Orkelsjøen.... « båter i Nea... «50.00 Innestående i Trondhjems Sparebank (fond i anledning foreningens 50-års jubileum)... « Innestående i Trondhjems Sparebank (livsvarig medlemskontingent).... « l aksje i Trondhjems Håndverk- og Industribank «Kassabeholdning.... « Kr. 109, EIENDELER OG GJELD Gjeld: Pantegjeld Nedalen.... Vekselobligasjon Trondhjems Sparebank... «Trondhjems Realkreditbank Kassakreditt.... Rentefritt lån D. N. T.... kr. 2, , , , , Kr. 50,692.64

6 76 Trofidhjems Turistforenings årbok RUDGETTFORSLAG Inntekter: - Kassabeholdning.... kr Medlemskontingent.... «6, Losjiavgift.... «3, Annonser Årboken.... «3, Forpaktning Nedalen.... « Bidrag Trondhjems Sparebank... « Bevertning.... « Kronerulling og bidrag til telefon Nedal og utvidelse Storerikvoll.... «3, Kr. 17, Regnskaper, status, budgettforslag 77 FOR 1935 Utgifter: Administrasjon m. m.... kr. 2, Varding, klopper m. m.... « Hyttene: Drift, assuranse... kr. 1, Inventar.... «1, Vedlikehold.... «1, Blinkfyr Storerikvoll kr , avdrag iår... « «5, Nedalen gård: Renter av lån... kr Assuranse, skatter, vedlikehold... « , , , , Renter av lån... Årboken.... Bidrag kvarterer.... Telefon Nedalen.... Utvidelse Storerikvoll.... Avbetales på restgjeld kr. 1, på tilbygget Nedalen.... Diverse Kr. 17,530.10

7 Trondhjems Sparebank Oprettet 1823 Mottar innskudd på 6 Mdr.s Opsigelse. Sparebankvilkår og Folio samt utfører alle vanlige Sparebankforretninger. Sikkerhetsbokser Hjemmesparebøsser Formuesforvaltning Feriereisende anbefales vort hvælv for opbevaring av sølvtøi og andre værdigjenstande. Frå Bymarka.

FORSKJELLIGE MEDDELELSER

FORSKJELLIGE MEDDELELSER Forskjellige meddelelser 95 FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FØREFORHOLD TILFJELLS I 1933 Påskeuken begynte med vakkert vær og godt føre palmesøndag. Dette holdt sig et par dager, men fra Skjærtorsdag

Detaljer

76 Trondhjems Turistforenings årbok. Årsberetning for 1931 77

76 Trondhjems Turistforenings årbok. Årsberetning for 1931 77 76 Trondhjems Turistforenings årbok FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FØREFORHOLD TILFJELLS I 1931 Været i påsken må stort sett betegnes som godt. Passe sne, passe koldt, klart vær fna palmesøndag ihelt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1929

ÅRSBERETNING FOR 1929 Årsberetning for 1929 79 FORENINGENS MEDLEMMER ÅRSBERETNING FOR 1929 42H ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes den 22. april i Britannia hotell efter vanlig bekjentgjørelse.. Ca. 200 medlemmer var tilstede.

Detaljer

39H ÅRSBERETNING FOR 1926

39H ÅRSBERETNING FOR 1926 Årsberetning for 1926 87 39H ÅRSBERETNING FOR 1926 GENERALFORSAMLING Den årlige generalforasmling avholdtes den 20. mai i Britannia hotel efter forwtgående bekjentgjørelse. 80 medlemmer var tilstede. 1.

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

Den første hytta ollheimen

Den første hytta ollheimen Den første Jøldalshytta ble tatt i buk i 1908. Jøldalshytta Når vi i dag parkerer på Kle'va, eller Jølhaugen som de fleste feilaktig kaller stedet der bomveien til Jøldalen slutter, og begir oss i vei

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

Trondheim lufthavn Jonsvatnet 1935-1939

Trondheim lufthavn Jonsvatnet 1935-1939 Trondheim lufthavn Jonsvatnet 1935-1939 Av Knut L. Vik. Starten En start i stillhet: Det første ordinære rutefly til Nord-Norge. Vellykket debut tross dårlige værforhold. Dette er en overskrift i Adresseavisen

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL FORENINGEN TIL USTAOSET VEL PÅSKESIRKULÆRET 2009 Til medlemmene 1.0 Referat fra Årsmøte 2008. Protokoll fra Årsmøte i Ustaosets Vel 2008 Årsmøte i Velet ble avhold på Grendehuset kl. 16.00 lørdag 9. august

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vinterstemning, Olalia Fjellstove. Naturopplevelser for livet. Foto: Svein Egil Økland

ÅRSBERETNING 2014. Vinterstemning, Olalia Fjellstove. Naturopplevelser for livet. Foto: Svein Egil Økland ÅRSBERETNING 2014 Foto: Svein Egil Økland Vinterstemning, Olalia Fjellstove Naturopplevelser for livet ÅRSBERETNING 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅRSBERETNING FOR 2014 (01.01.14 31.12.14)... 4 2 STYRETS BERETNING...

Detaljer

FOLKETS HUS, SULITJELMA

FOLKETS HUS, SULITJELMA Side 1 av 6 FOLKETS HUS, SULITJELMA Arbeiderorganisasjonens administrasjonsbygning. Av Hans Enge (skrevet i 1937) Kampen gjennom 30 år fra en pakkasse på isen til Folkets Hus talerstol i dag. Et av de

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer