Buskerud Fotballkrets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud Fotballkrets"

Transkript

1 Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden februar 2011 Strømsgodset TF Norgesmester 2010 Dommertrio fra Buskerud G13 finalen i Norway cup Gol IL Jenter 14 Konnerud IL Jenter 15 Fair Play prisen oktober 2010 Kretsmester 2010 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922)

2 Invitasjon til fotballfaglig seminar og Kretsting 2010 Fredag 11. og lørdag 12. februar 2011 Pers hotell, Gol Fredag 11. februar: : Fremmøte, registrering og innsjekking 17.45: Åpning av konferansen : Ajax - Talent development v/ Ed van Schaick, Ajax Youth Academy 21.00: Tingmiddag Lørdag 12. februar: 09.15: Åpning dag : Klubben som sjef v/anders Eggen NFFs lederutvalg : Kretstinget : Lunsj : Kretstinget fortsetter og avsluttes.

3 Innholdsfortegnelse: 1. Dagsorden kretstinget 2. Kretsleders hilsen 3. Kretsstyrets beretning tingperioden a. Representasjon b. Antall spillende lag c. Sanksjoner, bøter og gebyrer 4. Økonomi 2010 a. Økonomisk årsberetning b. Aktivitetsregnskap c. Balanse d. Noter e. Revisjons beretning f. Kontrollkomiteens beretning 5. Budsjett 2011 og 2012 a. Kretskontingent og lagsavgifter 6. Valgkomiteens innstilling a. Kretsstyret b. Kontrollkomiteen c. Valgkomiteen 7. Dommerkomiteen 8. Klubbutvikling 9. Spillerutvikling 10. Anleggsutvikling 11. Referat fra Kretsens Ledermøte Kretsseriene 2010 a. Kretsmestere b. Tabeller Handlingsplan 2011

4 Buskerud Fotballkrets 81 ordinære ting 12. februar 2011 kl , på Pers hotell, Gol DAGSORDEN I Fullmakter, dagsorden, valg av dirigent, sekretær og desisorer. a) Godkjenning av innkalling og dagsorden b) Godkjenning av fullmakter. c) Valg av dirigent. d) Valg av sekretær. e) Valg av to desisorer til å undertegne tingets protokoll. II Tingets åpning a) Kretsleders hilsen til Kretstinget b) Hilsningstaler 1. Kretsstyrets beretning for tingperioden Økonomi og Regnskap 2010 a) Økonomisk årsberetning med regnskap, balanse og noter for b) Revisjonsberetning for 2010 c) Kontrollkomiteens beretning 3. Kretsens budsjett a) Fastsettelse av kontingenter og lagsavgifter for b) Fastsettelse av budsjett for 2011 og Behandling av innkomne forslag a) Valg av redaksjonskomite og tellekorps b) Ingen innkomne forslag. 5. Overrekkelse av hedersbevisninger a) Overrekkelse av hedersbevisninger. b) Overrekkelse av kretsmesterskapsdiplomer og pokaler. 6. Valg a) Kretsstyret b) Kontrollkomite c) Valgkomite d) Representant(er) til Buskerud Idrettskrets Ting 7. Valg av revisor. 8. Bestemme tid og sted for neste kretsting III Tingets avslutning

5 Kjære Fotballvenner! Som representanter for klubbene i Buskerud Fotballkrets har dere i tingperioden 2009 og 2010 igjen vært med på å gjennomføre en periode med meget stor aktivitet innenfor alle de områdene som Handlingsplanen vår omfatter. Selv om vår viktigste oppgave er å legge til rette for utvikling i breddefotballen, så er det innledningsvis vanskelig å komme utenom den siste store opplevelsen vi i fellesskap hadde når vår klubb Strømsgodset TF vant årets cupfinale og ble Norgesmester i Også for oss i kretsen oppleves dette som en bekreftelse på at Buskerud virkelig markerer seg i toppen av norsk fotball. Selv om Hønefoss BK rykket ned igjen til Adeccoligaen, er vi med våre tre toppklubber - Strømsgodset, Hønefoss og Mjøndalen en av de aller beste kretsene i landet på herresiden. Gratulerer sier vi også til Jevnaker IF som vant kvalifiseringskampene og rykket opp i 2. divisjon, og til Konnerud IL i 2. divisjon for kvinner som gjorde en meget god prestasjon ved å bli nr. 2 i årets serie som nyopprykket klubb. Grunnlaget for kretsens utvikling legges først og fremst i det arbeidet som dere utfører i den enkelte klubb, mens vår oppgave i kretsen er å legge forholdene best mulig til rette innenfor de ulike aktivitetsområdene. I 2010 har vi hatt stort fokus på utvikling av barnefotballen, og det er gjennomført ca 20 barnefotballkvelder ute hos dere i klubbene. Dette tiltaket tror vi også er en av grunnene til at vi igjen har satt ny rekord i utdanning av trenere med nesten 250 som har gjennomført barnefotballtrener kurset og over 130 som har gjennomført hele C-lisens (Trener I) kurset. Flere og bedre skolerte trenere gjør selvfølgelig at aktivitetstilbudet for våre barn både på gutte og jentesiden blir enda bedre. Før sesongen 2010 vedtok kretsstyret en strukturendring og nyorganisering av dommerkomiteen, som blant annet medførte at antall medlemmer i komiteen ble redusert fra 8 til 6, og hvor det ble etablert undergrupper innenfor de viktigste områdene. Det er gledelig å registrere at vi nå har flere aktive dommere enn noen gang, og mange nye og unge rekrutteringsdommere er på vei inn i systemet. Våre toppdommere gjorde igjen en meget god sesong, og det er hyggelig å kunne trekke fram at vi gjennom Monica Løkkeberg også er representert i toppserien for kvinner, samtidig som Monica er FIFA assistentdommer og har deltatt på flere internasjonale oppdrag i Sentralt i kretsens arbeid er også oppgaven med best mulig tilrettelegging innenfor området spillerutvikling. Gjennom våre sone- (kraftsenter) og kretslagsaktiviteter legges det til rette for at våre talenter både på gutte- og jentesiden skal få et best mulig tilbud. I Norges Fotballforbunds arbeid med å sikre en god fremtidig økonomi fikk alle kretsene en stor utfordring med å overta det økonomiske ansvaret for en spillerutvikler på hel tid. Vi er veldig tilfreds med at vi gjennom et krevende arbeid klarte å finne grunnlag for et fortsatt heltids engasjement innenfor dette svært viktige arbeidet i kretsen. I den siste tingperioden har vi prioritert opp arbeidet vårt med Fair Play, fordi vi ønsker at aktiviteten vår skal gjennomføres i trygge og gode omgivelser for alle! Vårt eget Fair Play utvalg har gjennomført mange tiltak, og det er flott å registrere at det nå er etablert egne Fair Play ambassadører i ca 65 av våre 90 klubber. Gjennom 6 år som kretsleder har jeg fått vært med på mye og sett en imponerende utvikling i klubbene og kretsapparatet. Spesielt positivt oppleves utviklingen i de senere årene med økt nærhet og tettere samarbeid mellom krets og klubb. I tillegg til økningen i antall kunstgressbaner er nok dette hovedårsaken til at vi har økt aktiviteten og oppnådd gode resultater. På vegne av kretsstyret vil jeg få takke for det store arbeidet dere alle gjør ute på klubbnivå. Vi håper også at det gode samarbeidet som er etablert mellom klubb og krets vil utvikle seg ytterligere i årene som kommer! Lykke til med arbeidet og sesongen som står for døren! Sigbjørn Nedremyr Kretsleder

6 Kretsstyrets beretning for tingperioden 2009 og Buskerud Fotballkrets 80. ordinære ting ble satt på Klækken hotell, Hønefoss lørdag 14. mars 2009, og nytt kretsstyre ble valgt med følgende sammensetning: Kretsstyret: Kretsleder Sigbjørn Nedremyr (Vestfossen IF), nestleder Arne G. Sivertsen (Mjøndalen IF), styremedlem Martin Ramfjord (Strømsgodset IF), styremedlem Svein Garnås (Nesbyen IL), styremedlem Jan Olav Knutsen (Haugsbygd IF), styremedlem Gro Horgen (Drammens BK), styremedlem Karianne Berg (Hønefoss BK) og styremedlem Kjølv Eidhammer (Konnerud IL). Nestleder Arne G. Sivertsen gikk bort 3. oktober 2009, og på kretsstyremøte 15. desember 2009 ble Øyvind Kristensen (Konnerud IL) innvalgt som nytt kretsstyremedlem, og Martin Ramfjord (Strømsgodset IF) ble valgt som ny nestleder. Kretsstyret har i tingperioden avholdt 11 styremøter og behandlet 96 saker i 2009, og avholdt 11 styremøter og behandlet 84 saker i Styret arrangerte kretsens ledermøte med kretsens klubber den 13. februar 2010 på Tyrifjord hotell, Vikersund se eget referat i ting dokumentet. Fotballkretsen var også representert med 4 representanter ved Buskerud Idrettskrets sitt kretsting 17. april 2010, og kretsleder representerte på Norges Fotballforbunds Ting på Lillestrøm mars Styremedlemmene har i tillegg hatt oppfølgingsansvar og representert Buskerud Fotballkrets i en del ulike sammenhenger. Det kan nevnes klubbesøk, cup er og fotballskoler, by- og sonelags kamper, åpning av nye kunstgressbaner og ballbinger, regionale møter og møter/tiltak initiert av Norges Fotballforbund med sine ulike komiteer. Økonomi Styret gjennomgår løpende regnskapsrapporter for å ha god kontroll både på inntekts- og kostnadssiden. I tillegg har et styremedlem (Martin Ramfjord) og leder av kontrollkomiteen (Arild Knudsen) hvert kvartal en detaljert gjennomgang av økonomien sammen med daglig leder. På bakgrunn av den planlagte og godkjente aktivitetsøkningen i 2009, endte aktivitetsresultat på minus ,- mot et budsjett på minus ,-. I 2010 endte aktivitetsresultatet på minus ,- mot et budsjett på minus Styret er tilfreds med kretsens økonomiske stilling. De økonomiske resultatene i ting perioden er blitt noe bedre enn budsjett, til tross for meget høy aktivitet i denne perioden. Egenkapitalen på til sammen ,- er fortsatt tilfredsstillende, og kretsstyret mener at det er et godt økonomisk grunnlag for å videreføre den høye aktiviteten som er planlagt i henhold til det foreslåtte budsjettet både for 2011 på minus ,- og det foreslått budsjett for 2012 på minus Budsjettene for 2011 og 2012 påvirkes vesentlig av at kretsen fra 1. januar 2011 overtok engasjementet av heltids spillerutvikler fra NFF, og denne kostnadsøkningen søkes løst gjennom minst mulig økning av klubbenes kontingenter og lagsavgifter. Når det gjelder regnskap og balanse for 2009, med tilhørende revisjonsberetning, så ble dette godkjent av Ledermøtet i 2010.

7 Aktivitetsutvikling Det er selvfølgelig svært gledelig å registrere at vi i 2009 igjen satte ny rekord i antall lag med til sammen 1462 lag. Det er også gledelig å registrere at den største prosentvise økningen dette året kom på jentesiden med ca 8 % vekst i antall lag. En viktig grunn til økningen på jentesiden er blant annet det fokus vi har hatt på at jentene ønsker å spille fotball på rene jentelag. Etter å ha økt ganske mye i antall lag gjennom de siste årene, fikk vi i 2010 for første gang en liten nedgang i antall lag til Av nedgangen på 13 lag var 11 for gutter og 2 for jenter. Det er viktig at kretsen hele tiden har et tilpasset og godt serietilbud for klubbene. I den siste ting perioden har det vært økt fokus på mulighetene for å spille 5 er og 7 er fotball på alle alderstrinn, og vi har nå et tilbud til alle gutter og jenter fra det året barna begynner på skolen. Dette betyr at både gutter og jenter har et tilbud på hvert enkelt alderstrinn helt fra G/J-6 og opp til G/J- 16. I 2009 ble det for første gang arrangert Telenor NM cup for både gutter og jenter 16 år. I denne forbindelse har kretsen etablert et kvalifiseringspill gjennom vinteren både for G/J-16 og for G/J-19. Dette medfører økt aktivitet (lengre sesong) og er blitt godt mottatt ute i klubbene. Serietilbudet ble i 2010 ytterligere utvidet ved at det i G-9 og G-10 årsklassene nå også kan velges mellom å spille i en aktivitetsturnering eller i serier som er inndelt etter øvd, mindre øvd og uøvd. Fotball kretsen har i perioden også påtatt seg ansvaret, sammen med Håndball region sør, for å arrangere Landsturneringen Landsturneringen er et årlig arrangement innen fotball og håndball for psykisk utviklingshemmede, og det vil til sammen være med ca 1500 deltakere. - Resultater Kretsens klubber oppnådde gode resultater i 2010, og årets høydepunkt var selvfølgelig Strømsgodset TF sitt NM gull og cupmesterskap på Ullevaal, hvor de slo Follo 2-0 i cupfinalen. Klubben gjorde også en meget god prestasjon i Tippeligaen ved å bli nr 7 i årets sesong. I seniorfotballen for øvrig rykket dessverre Hønefoss BK ned fra Tippeligaen, mens Mjøndalen IF beholdt sin plass i Adeccoligaen, og kretsen er derfor fortsatt en av landets aller beste kretser når det gjelder toppfotball for herrer. I 2. divisjon beholdt Strømsgodset TF 2 sin plass, og når årets vinner av 3. divisjon, Jevnaker IF, vant sine kvalifiseringskamper for opprykk til 2. divisjon, så vil kretsen i 2011 være representert med 2 lag i 2. divisjon. I 2. divisjon for kvinner gjorde Konnerud IL som nyopprykket klubb en meget god prestasjon ved å bli nr. 2 i årets serie. I interkretsseriene ble det i 2010 mesterskap til Strømsgodset TF i G-19, og Konnerud IL ble nr. 2 i G- 14 slått på målforskjellen. Dommerutvikling Dommerkomiteens primære oppgave er å rekruttere og beholde så mange dommere som mulig over tid. Ved utgangen av 2009 hadde vi ca 140 aktive dommere, mens dette tallet var økt til ca 150 ved sesongslutt i Før sesongen 2010 vedtok kretsstyret en strukturendring og nyorganisering av dommerkomiteen, som blant annet medførte at antall medlemmer i komiteen ble redusert fra 8 til 6, og hvor det ble etablert undergrupper innenfor de viktigste områdene. Fokus i komiteen er å få en best mulig balanse mellom gode enkeltdommere på nasjonalt nivå, og å ivareta dommerrekruttering, trivsel og utvikling for dommere i breddefotballen. Det vektlegges at den enkelte skal få et best mulig tilbud ut i fra egne mål og ambisjoner. Komiteen har også fortsatt det viktige arbeidet med å få en god balanse i aldersstrukturen blant våre dommere, og for tiden er det mange lovende talenter i kretsen.

8 For øvrig oppfordres klubbene fortsatt til å arbeide aktivt med dommerutvikling på lik linje med utvikling av spillere, trenere og ledere. Etablering av en egen dommerkontakt er i denne sammenhengen svært viktig. Det vises for øvrig til dommerkomiteens rapport i tingdokumentet. Klubbutvikling Grunnlaget for kretsens utvikling legges selvfølgelig i det arbeidet som utføres i den enkelte klubb. En av kretsens viktigste oppgaver er gjennom klubbesøk å bidra til at klubbene arbeider med kompetanseheving, aktivitetsutvikling og anleggsutvikling slik at alle som ønsker å spille fotball skal få muligheter og utfordringer til dette i klubbhverdagen. Via NFF mottar kretsen midler fra Kulturdepartementet som skal benyttes til aktivitetsutvikling i barne og ungdomsfotballen. I 2009 ble en stor del av midlene benyttet som direkte støtte til utviklingstiltak i klubb, mens midlene i 2010 i større grad er benyttet på felles tiltak i kretsens regi. Dette gjelder bl.a. til gjennomføring av 19 barnefotballkvelder med over 200 deltakere, redusert deltakeravgift på alle kurs (133 personer har gjennomført TrenerI/C-lisens kurset!), instruktørutvikling og Fair Play seminarer og priser. Kompetanseheving ansees som den viktigste delen innenfor klubbutvikling, fordi mer kompetente trenere og ledere er et vesentlig bidrag til å nå vårt mål om mer og bedre aktivitet i barne- og ungdomsfotballen i Buskerud. For mer detaljert informasjon om klubbutviklingsområdet henvises det til egen rapport i tingdokumentet. Spillerutvikling De siste årene har det vært en økt oppmerksomhet på lokal spillerutvikling. Spesielt toppklubbene ser på dette som svært viktig, men det er selvfølgelig også viktig for våre lag nedover i divisjonene. I tillegg er det de seneste årene innført regler som både nasjonalt og internasjonalt setter krav til egenutviklede spillere. I alderen år er det fotballkretsene som har hovedansvaret for påvirkning og utvikling av spillere - i tett samarbeid med toppklubbene. Dette er et sunt system, da kretsen er en nøytral arena og toppklubbene besitter den beste kompetansen og de største ressursene. Vår modell baserer seg på to hovedprinsipper: - vi skal påvirke dem som blir gode i fremtiden, det krever mer enn å si hvem som er gode idag!, - og det krever et bredt grunnlag. - vi ønsker at de beste spillerne skal være i moderklubb så lenge som mulig, men at de skal påvirkes av toppklubb så mye som mulig. Den nye strukturen som ble lagt i 2009 har fortsatt i 2010, med 4 etablerte kraftsenter for gutter og etter hvert med 3 kraftsenter for jenter. Våre kretslag for G-14, G-15 og G-16 samt J-14 og J-16 spiller stort sett kamper i perioden desember april mot kretslag fra nærliggende kretser. Generelt er status at vi oppnår gode resultater for gutter mens vi enda har en vei å gå for å oppnå resultater for jenter. For mer informasjon om hele aktiviteten innenfor spillerutviklingsarbeidet henvises det til egen rapport i tingdokumentet. Anleggsutvikling Arbeidet med etablering av nye kunstgressbaner og ballbinger er svært viktig for aktivitetsutviklingen i kretsen. Gode anlegg skaper stor interesse og legger forholdene til rette for at barn og ungdom kan drive med god aktivitet.

9 Det er et meget imponerende dugnadsarbeid som gjøres blant veldig mange tillitsvalgte i de forskjellige klubbene. Dette er hovedårsaken til at det i 2009 ble åpnet 4 nye kunstgressbaner, og 2 nye kunstgressbaner i 2010, slik at det ved utgangen av 2010 var etablert 34 kunstgressbaner (11 med undervarme) hos kretsens klubber. Tilsvarende ble det åpnet 6 nye ballbinger i 2009 og 8 nye ballbinger i 2010, slik at det ved utgangen av 2010 var totalt 75 ballbinger i kretsen. De aller fleste ballbingene bygges i nærheten av skoler, og her er frivilliges innsats gjennom skolens FAU er en helt avgjørende bidragsyter. Utsiktene fremover ser også gode ut for nye kunstgress anlegg, hvor 6 8 prosjekter er under planlegging for bygging de neste 2 årene. Det handler om respekt, ikke sant? Det har vært gjennomført mange Fair Play kampanjer mot klubber og lag for å nå målet om at fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. Vi skal være åpne og inkluderende og Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og viser respekt både på og utenfor banen. Kretsstyret etablerte i 2009 et eget Fair Play utvalg, som fikk i oppgave å vurdere forskjellige aktiviteter og tiltak som kan bidra til enda bedre holdninger både blant spillere, trenere, ledere og foreldre. Fair Play utvalget har foreslått og gjennomført mange aktiviteter, blant annet Fair Play seminarer, utdeling av Fair Play priser, og sørget for at det nå er etablert egne Fair Play ambassadører i 65 av kretsens 90 klubber. I tillegg settes det mye fokus på Fair Play og gode holdninger i forbindelse med alle de fotballcup er og turneringer som arrangeres i kretsen. Administrasjon Odd Magne Olsen er kretsens daglige leder, og Gro Larsen og Erik Nielsen har ansvaret for kampadministrasjon og dommeroppsett. Morten Mundal har ansvaret som kretsens klubbutvikler, og Håkon Grøttland har vært ansvarlig for kretsens spillerutvikling fra Øivind Nilsen har fortsatt sitt engasjement som deltidsengasjert klubbutvikler, og fra 1. mai 2010 har Per Ivar Bråthen vært deltidsengasjert - fra 1. oktober som prosjektleder for Landsturneringen Geirfinn Kvalheim er NFFs regionale anleggskonsulent i region-sør, og han bidrar vesentlig til kretsens arbeid med anleggsutvikling (kunstgressbaner og ballbinger).

10 Representasjon Internasjonale oppgaver dommere 2010: Kristoffer Helgerud (4.dommer) Lier IL 5 kamper Monica Løkkeberg (Assistentdommer) Spillum IL 9 kamper Espen Eriksen (Match Delegat) Sande SK 2 kamper Odd Flattum (Match Delegat) Vikersund IF 1 kamp Landslagsspillere 2010: Marcus Pedersen Strømsgodset TF U21 Lars Stubbhaug Strømsgodset TF U21 Mohammed Keita Strømsgodset TF U21 Jo Inge Berget Strømsgodset TF U21 Lars Sætra Strømsgodset TF G19 Lars Cramer Strømsgodset TF G19 Alexander Hassum Hønefoss BK G18 Martin Rønning Mjøndalen IF G16 Kot Chol Ngyen Strømsgodset TF G15 NFF s Ledermøte 2010: Kretsleder Sigbjørn Nedremyr Buskerud Idrettskrets Ting 2010: Sigbjørn Nedremyr, Gro G. Horgen, Svein Garnås og Karianne Berg NFF s komiteer og utvalg 2010: Sven Olav Larsen Tone Angeltveit Boye Skistad Espen Eriksen Roar Norheim Larsen Reidun Klausen Sigbjørn Nedremyr Odd Flattum Kjell Borgersen Doms- og Sanksjonsutvalget Toppfotballkomiteen kvinner Royal cup/la Manga Football center Toppdommerutvalget Ankeutvalget Ankeutvalget Futsalutvalget UEFA Match Delegates Panel UEFA Media Officers Panel

11 N O R WAY BY UMBRO 2011 U M B R O A N B E FA L E S AV B R E D E H A N G E L A N D

12 Lagstatistikk Klasse / År UTV. Menn A-lag Menn Reservelag Menn 7'er Menn 5'er Old-boys Old-boys 7'er Menn Veteran Menn veteran 7'er Menn Junior Menn junior 7'er G G17 7'er G G16 7'er G G15 7'er Smågutt 14 år Smågutt 7'er Smågutt 13 år Smågutt 7'er Lillegutt 12 år Lillegutt 11 år Miniputt 10 år Miniputt 9 år Miniputt 8 år Miniputt 7 år Miniputt 6 år Intern serier Sum guttelag Kvinner A-lag Kvi Rekrutt 7'er Kvinner 5'er Kvinner Old-girls Kvinner Junior Kvinner Junior 7'er J J16 7'er J J15 7'er Småjenter Småjenter 14-7'er Småjenter Småjenter 13-7'er Lillejenter 12 år Lillejenter 11 år Minijenter 9-10 år Minijenter Intern serier Sum jentelag IPU-lag Sum

13 Sanksjoner og gebyrer Forhold Trekking av lag Etteranmelding Ikke møtt til kamp Ikke reg. spillerlisens/forsikring Ant lisens-/forsikringssaker i klubb Antall utvisninger Antall advarsler Tildelte advarsler Klasse Menn senior Menn 7 er Old boys (M34) Veteran (M39) Junior (19) Gutter (15-16) Gutter (13-14) Kvinner senior Kvinner 7 er Kvinner Junior (19) Jenter (15-16) Jenter (13-14) Totalt Utviklingen i prosent -6,1% -2,3% +28,7% - 2,1 % -1,9 % - 5,2 % - 17,8% Tildelte utvisninger Klasse/div Menn senior Menn 7 er Old boys (M34) Veteran (M39) Junior (19) Gutter (15-16) Gutter (13-14) Kvinner senior Kvinner 7 er Kvinner Junior (19) Jenter (15-16) Jenter (13-14) Totalt Utviklingen i prosent + 5,3 % - 6,3 % + 24 % +18,8 % - 13,1 % -10,9 % - 9,4 %

14

15

16 BUSKERUD FOTBALLKRETS Aktivitetsregnskap Anskaffede midler Note Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Medlemsinntekter Kretskontingenter/lagsavgifter 2a Tilskudd Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KKD (via NFF) Andre tilskudd 2b Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler 2c Bøter og gebyrer 2d Salg av materiell Samarbeidsavtaler Andre inntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Bredde Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte 3a Administrasjonskostnader 3b Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon av egenkapital - Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum endring egenkapital /disponering av aktivitetsresultat

17

18

19 BUSKERUD FOTBALLKRETS Noter til årsregnskapet 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Kretsen er formelt sett ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven, men vil være regnskapspliktig etter Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. I den grad man i årsregnskapet avviker fra Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser vil dette bli kommentert i note 1 under. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og består av følgende: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler, inkludert kortsiktige verdipapirer, vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Kretsen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr skattelovens 2.32, 1 ledd. Inntekt Inntektsføring gjennomføres når kretsen har juridisk rett til inntekten, når det er rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt og når inntekten kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Kretsens vesentligste inntektskilder vil være tilskudd, kontingenter, kursavgifter og egenandeler, aktivittsbaserte inntekter, salgsinntekter, bøter og gebyrer, samt sponsorinntekter. Inntekter regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Avhengig av type inntekt vil inntekten inntektsføres i den periode de er bevilget til (tilskudd) / den periode innbetalingene gjelder for (kontingenter, kursavgifter, salgsinntekter, bøter og gebyrer) / i takt med de motytelser som er avtalt (sponsorinntekter) Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktivitet de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Lønn- og administrasjonskostnader er ikke fordelt på formålsområdene i aktivitetsregnskapet. En estimert fordeling av disse kostnader er vist i note 3a og 3b

20 Note 2 Spesifikasjon av inntekter a) Kretskontingenter/lagsavgifter Tekst Kretskontingent Lagsavgifter Dommeravgift SUM b) Andre tilskudd Tekst Tilskudd idrettskrets VO-midler Tilskudd fra stat SUM c) Kursavgifter/egenandeler Tekst Kursinntekter Egenandeler spillerutvikling Egenandeler diverse samlinger / tiltak SUM d) Bøter og gebyrer Tekst Lisensbøter Trekking av lag Andre bøter Ikke møtt SUM Note 3 Spesifikasjon av kostnader a) Lønn og personalkostnader fast ansatte Tekst Lønn fast ansatte Arbeidsgiveravgift Pensjonstilskudd Andre personal-forsikringer og kostnader Andre personalkostnader SUM Lønn og personalkostnader fast ansatte - kretsens estimerte ressursfordeling på formål Tekst % - vis fordelt Egenadministrasjon 5 % Politiske utvalg 5 % Anleggssektoren 10 % Bredde 20 % Dommer 15 % Leder 5 % Spiller 10 % Trener 5 % Klubb 25 % SUM 100 %

21 b) Administrasjonskostnader Tekst Leie lokaler, strøm, forsikring, renhold etc Eksterne honorar og innleid hjelp - - Edb-kostnader Telefon og porto Kjøre, reise og oppholdskostnader Kontorrekvisita, trykksaker, aviser, tidskrifter Møter, kurs etc Sponsorkostnad / profileringstøy/ annonsering Gaver, premier og tilskudd SUM Administrasjonskostnader - kretsens estimerte ressursfordeling på formål Tekst % - vis fordelt Egenadministrasjon 5 % Politiske utvalg 5 % Anleggssektoren 10 % Bredde 20 % Dommer 15 % Leder 5 % Spiller 10 % Trener 5 % Klubb 25 % SUM 100 % Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønnskostnaden i note 4 referer seg til samlede lønnsrelaterte kostnader i 2010 og er satt opp i samsvar med kravene i regnskapsloven. Differansen mellom samlet godtgjørelse i note 4, kr , og godtgjørelsen i henhold til note 3, kr , er fordelt på de enkelte aktiviteter. Lønnskostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonstilskudd Andre ytelser inkl. personalforsikringer Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 4,5 4,5 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Styret Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Det er ikke ydet lån eller stilt sikkerhet til lån til fordel for daglig leder eller styrets leder. Pensjonskostnader Kostnadsførte pensjonsytelser knytter seg til kollektiv innskuddspensonsordning i NFF Revisor Honorar for ordinær revisjon er kr inkl. mva. Fom er dette beløpet kostnadsført i regnskapet til Norges Fotballforbun

22 Note 5 Egenkapital Saldo Saldo Tilførsel Bruk Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner UEFA-midler til ballbinger Midler "Klubbutvikler i sone" KKD-midler Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Bjørn Hansens minnefond Keeperprosjekt Jenteprosjekt - - Futsal Disposisjonsfond Annen egenkapital Egenkapital

23

24

25

26 Kretsstyrets forslag til budsjett for 2011 og Generelt: Det er et overordnet mål for kretsstyret å opprettholde den høye aktiviteten som er innenfor de ulike aktivitetsområdene, basert på en årlig balanse mellom inntekter og kostnader. Budsjettene for 2011 og 2012 påvirkes imidlertid vesentlig av at kretsen fra 1. januar 2011 overtok engasjementet av heltids spillerutvikler fra NFF, og denne kostnadsøkningen søkes løst gjennom minst mulig økning av klubbenes kontingenter og lags avgifter. Fra 2013 bør kretsens regnskap bringes i balanse. Egenkapitalen i kretsen på til sammen ,- er fortsatt tilfredsstillende, og kretsstyret mener at det er et godt økonomisk grunnlag for å kunne videreføre den høye aktiviteten som er planlagt i henhold til det foreslåtte budsjettet både for 2011 på minus , og det foreslåtte budsjettet for 2012 på minus Egenkapitalen vil da pr være på ca ,-, noe som etter styrets oppfatning er tilfredsstillende. I budsjettet for 2012 er det bare gjort normale tilpasninger med årlige justeringer, samt at Landsturneringen 2011 vil være ferdigstilt (+/ ). Følgende oversikt viser de vesentligste endringer i budsjettet for 2011 sammenlignet med regnskapet for 2010: Inntekter: Kretskontingent/Lagsavgifter kr NFF Spillerutviklingstilskudd kr Spillerutvikler: Instruktørhonorar/landslagstrener kr Landsturneringen 2011 kr Kursavgifter og egenandeler - kr Andre inntekter - kr Sum kr Kostnader: Lønn spillerutvikler og generell lønnsøkning kr Landsturneringen 2011 kr Spillerutviklingstilskudd til NFF - kr Diverse reduserte kostnader spillerutvikling - kr Redusert kost kursmateriell og instruktørutv - kr KKD utgifter redusert med - kr Andre kostnader - kr Sum kr

27 BUSKERUD FOTBALLKRETS Budsjett 2011 og 2012 Anskaffede midler Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Medlemsinntekter Kretskontingenter/lagsavgifter Tilskudd Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KKD (via NFF) Andre tilskudd Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler Bøter og gebyrer Salg av materiell Samarbeidsavtaler Andre inntekter Andre inntekter Sum anskaffede mdler Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Bredde Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte Administrasjonskostnader Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat

28 Serieavgifter Serieavgifter Klubbkontingent Klasse/Divisjon Tippeliga og Adeccoliga Toppserien Kvinner Kvinner 1.divisjon div Menn og 3.div Menn div Kvinner div Kvinner div Menn div og 6.div Menn div Menn Kvinner 7 er Menn 7 er M34-M M34-M39 7 er G19 Interkrets G16 Interkrets G14 Interkrets G13-G G13-G19 7 er J13-J J13-J19 7 er G11-G J11-J G07, G08, G09, G J07, J08, J09, J G J

29 6. Valgkomiteens innstilling for ting perioden 2011 og a) Kretsstyret Funksjon Nåværende Forslag Status Leder Sigbjørn Nedremyr Jan Olav Knutsen, Haugsbygd IF Opprykk Nestleder Martin Ramfjord Martin Ramfjord, Strømsgodset IF Gjenvalg Styremedlem Svein Garnås Svein Garnås, Nesbyen IL Gjenvalg Styremedlem Gro Horgen Gro Horgen, Drammens BK Gjenvalg Styremedlem Øyvind Kristensen Øyvind Kristensen, Konnerud IL Gjenvalg Styremedlem Karianne Berg Anette Green Rossvik, Vikåsen IL Ny Styremedlem Kjølv Eidhammer Even Michael Jokstad, Strømsgodset TF Ny Styremedlem Jan Olav Knutsen Nina Murphy, Vestfossen IF Ny 6 b) Kontrollkomiteen Funksjon Nåværende Forslag Status Medlem Arild Knudsen Arild Knudsen, SBK Skiold Gjenvalg Medlem Kari H. Stangbye Kari H. Stangbye, Strømsgodset IF Gjenvalg Varamedlem Terje Kjos Sigbjørn Nedremyr, Vestfossen IF Ny Varamedlem Tor Magne Sande Ivar Thun, Tofte IL Ny 6 c) Valgkomiteen (kretsstyrets forslag) Funksjon Nåværende Forslag Status Medlem Curt-Arne Lannerstedt Curt-Arne Lannerstedt, Åssiden IF Gjenvalg Medlem Tone Angeltveit Tone Angeltveit, IL Moingen Gjenvalg Medlem Espen Eriksen Espen Eriksen, Sande SK Gjenvalg Varamedlem Ivar Thun Karianne Berg, Hønefoss BK Ny Varamedlem Svein Erik Strand Svein Erik Strand, Hallingdal FK Gjenvalg 6 d) Representant(er) til Buskerud Idrettskrets ting. Representantene velges av og blant kretsstyrets medlemmer.

30 Dommerkomiteens rapport. Komiteens sammensetning 2010: Leder: Geir Forsberg, Drammens BK Ansvarlig for veiledere og teori: Jan Olav Knutsen, Haugsbygd IF Dommerutvikler i krets: Rolf Mauritzson, Lier IL Elite/region og 3.-4.divisjon: Arild Berg, SBK Skiold 5.-7.divisjon og øvrige dommere: Per-Erik Evensen, Steinberg IF Rekrutt- og nyautoriserte dommere: Rune Kjørstad, IL Skrim Dommerkonsulent/sekretær i DK: Erik Nielsen Generelt: Høsten 2009 ble det nedsatt et utvalg som skulle se på strukturen vedrørende modell og sammensetning av dommerkomiteen i kretsen. Som en konsekvens av utvalgets arbeid ble det vedtatt en strukturendring, og det ble utnevnt en ny dommerkomite. Den nye komitestukturen ble bestående av færre medlemmer som ble tildelt et noe større ansvarsområde. Det ble også opprettet et par undergrupper, en med ansvar for rekruttering- og oppfølgingsarbeid og en annen med ansvar for særskilte talentgrupper med unge dommere på ulike nivåer. Disse får ekstra oppfølging og et eget opplegg i forhold til resten av kretsens dommere. Det er også opprettet et eget jentegruppeprosjekt som vi håper kan bidra til at flere jenter vil fortsette med dommergjerningen over lengre tid. Vi har i kretsen nå totalt ca 150 aktive dommere, mer enn vi noensinne har vært, og 45 av disse er rekrutteringsdommere som er og har vært under utdanning de seinere år. Rangering: I dommersektoren foreligger det, som med lagene, opp- og nedrykk mellom de forskjellige divisjoner. Det er ikke bare karakterer fra veilederapparatet som blir vektlagt for sluttresultatet om en dommer skal rykke opp eller ned, men en total helhetsvurdering av den enkelte dommer. Faktorer som spiller inn er stil og profil, oppmøter til samlinger/kurs/kamper, forfall, gjennomføring av fysisk- og teoretiske tester osv ble også litt spesiell for dommersektoren da sesongen skulle danne grunnlag for sammensetningen av dommere i den nye 3 divisjonen i Som en konsekvens av omleggingen av 3.divisjon, hvor lag og avdelinger er redusert, vil det også bli færre 3. divisjons dommere pr krets. Antall 3. divisjonsdommere i Buskerud blir derfor redusert i NFF dommere og representasjon Buskerud Fotballkrets har i sesongen 2010 hatt to hoveddommere i hhv Tippeligaen ved Kristoffer Helgerud og i Addecoligaen ved Kim Rune Borgersen. Disse har gjennomført sesongen med stil og beholder sine posisjoner som dommere i Tippeligaen og Adeccoligaen i Kristoffer har også vært representert som 4.dommer på ulike UEFA-oppdrag. Buskerud var i 2010 også representert med dommer i Toppserien for kvinner ved Monica Løkkeberg. Monica er også FIFA assistentdommer og har deltatt på internasjonale dommeroppdrag i Monica var også AD i cupfinalen for kvinner i Rune Kjørstad, Curt-Arne Lannerstedt og Ole Johan Lillebuen har alle representert Buskerud på en meget god måte som assistentdommere i Adeccoligaen. Rune har vært AD i U-19 landskamp arrangert i Norge. Ole Johan debuterte som AD i Tippeligaen i høst og er i sesongen 2011 oppnevnt som fast AD i Tippeligaen. Ole Johan var også AD under Nordisk mesterskap for U-17 i Finland. Buskerud er også representert med dommerveileder i Tippeligaen ved Espen Eriksen.

31 Espen har i 2010 hatt representasjonsoppdrag utenlands, som veileder i Dansk Superliga i kampen Brøndby-Silkeborg. Espen har også hatt oppdrag som dommerveileder i aldersbestemt landskamp arrangert i Norge. Opprykk dommere sesongen 2010: 2. divisjon: Richard Isaksen 3. divisjon: Thomas Sjelle 4. divisjon: Jonas Kristiansen Nøland 5. divisjon: Ismail Karagøz Rekrutteringsdommere 2010 Rekruttering og oppfølging av nye dommere hadde første prioritet i DK I løpet av sesongen var over 45 nye rekrutteringsdommere innom vårt system. Selv om det ble noen frafall underveis har de fleste dømt med stor iver gjennom sesongen. Det er benyttet turneringer/cuper som utdanningsarena for rekruttdommerne. Dette er en god måte å få den enkelte dommer raskt opp å stå da man kan kombinere med tett oppfølging og veiledning. Buskerud hadde i 2010 også et eget dommerkurs i Norway Cup. Dette ble et flott kurs gjennomført av Rekruttansvarlig Rune Kjørstad og hans medhjelpere. Kurset resulterte i at Buskerud ble representert med dommertrio i en av finalene. Faddervirksomheten har i år fungert bedre enn på lenge og de fleste som har vært involvert som faddere har fulgt opp på en meget god måte. Vi har fortsatt en stor utfordring med å ha nok faddere til å dekke opp det store antall unge rekrutt dommere vi nå er i besittelse av. Innstilling av rekrutteringsdommere for autorisasjon 2010: Erik Leander Paule (Birkebeineren, IF), Even Wollebæk Førrisdal (Mjøndalen IF), Eyup Esen (Marienlyst FK), Haakon Magan (Ål IL), Håvard Bjerkelund (Birkebeineren, IF), Jan-Robin Antonsen (Jevnaker IF), Lahbib El Khalil (Strømsø FK), Leiv Kristian Steig (Birkebeineren, IF), Mats Petter Hansen (Strømsgodset TF), Mohit Saggar (Strømsgodset TF), Niklas Kvistad-Hollund (Liungen, IF), Nils Gunnar Bjerke (Birkebeineren, IF), Vetle Malm Neufeld (Hønefoss SK) Dommerveiledere 2010 Tippeligaen: Espen Eriksen Adeccoligaen: Egil Oseth, Jan Erik Olsen, Rolf Mauritzson 2. divisjon: Geir Forsberg, Kjell Kleiven 3. divisjon: Vidar Støa, Peter Eilertsen, Kim Rune Borgersen, Terje Andfossen, Jan Olav Knutsen, Arild Berg, Kristoffer Helgerud, Gunnar Ottne Øvrige: Svein Elden, Arne Angeltvedt, Curt-Arne Lannerstedt, Ole-Martin Loeshagen, Haakon Hallingstad, Vegard Lillebuen, Rune Kjørstad, Per-Erik Olsen og Per-Erik Evensen Kretsmesterskapet 2010 Kretsmesterskapet ble avviklet på Vikersund med dommertrio i alle kamper. Alle finalene ble gjennomført med gode prestasjoner av våre dommere. Samarbeid og dommerutveksling med Sverige: Vi har gjennom flere år utvekslet 3. og 4.divisjons dommere med Sverige og Skåne. Dette er et positivt tiltak som i år ble gjennomført for 13. gang. Denne ordningen har blitt særdeles godt mottatt av våre dommere og våre gjester. Dette har vært meget positivt for begge parter og vi viderefører ordningen i Vi fikk dømme kamper på et bra nivå, en utfordring våre dommere satte stor pris på og resultatet ble meget bra. Dommere som deltok i Sverige i år var Thomas Sjelle og Rohit Saggi. Veiledere var Peter Eilertsen og Arild Berg, som også er DK sin prosjektleder vedr Skåne utvekslingen.

32 Klubbutvikling Grunnlaget for kretsens utvikling ligger i det arbeidet som utføres i den enkelte klubb. Kretsens viktigste oppgave innenfor klubbutvikling er gjennom klubbesøk å arrangere aktiviteter og tiltak hvor flere klubber møtes. Da kan vi i sammen bidra til at klubbene arbeider med kompetanseheving, aktivitetsutvikling og anleggsutvikling slik at alle som ønsker å spille fotball skal få muligheter og utfordringer til det i klubbhverdagen. Da blir det fotballglede. Det er i 2009 og 2010 blitt gjennomført 40 klubbesøk med tilhørende oppfølging, og disse klubbesøkene har i 2009 blitt understøttet av midler fra Kulturdepartementet slik at hver klubb mottok kr ,- i støtte til utviklingstiltak. I 2010 er disse midlene brukt på felles tiltak i krets regi, samt at vi subsidierer alle kurs. Innenfor klubbutvikling jobber vi bevisst med å skape klubbstyrte og strukturerte klubber. Vi legger til rette arenaer hvor klubbene kan møtes på tvers for kompetanseheving og erfaringsutveksling. Ut ifra dette har vi arrangert 4 Kompetansehelger i 2009 og 2010, med totalt 110 deltagere fordelt på 4 kurs (Fotballederkurs I, Trenerkoordinatorkurs, Spillerutviklingskurs og Keepertrenerkurs 2). Vi har arrangert Fotballfaglig seminar i forbindelse med kretsting og ledermøte og arrangert 2 Fair Play seminarer i Fokus på Barnefotball De siste årene har vi jobbet med målsettingen om at Alle trenere i Barnefotballen skal ha Barnefotballtrenerkurset. Klubbene har blitt veldig bevisst på dette og flere klubber har lagt det inn i sine planer og målsettinger. 444 deltagere har gjennomført kurset i I 2010 startet vi også med Barnefotballkvelden, som er en enkvelds-samling for en bedre barnefotball i klubben. Med 200 deltagere i 2010 gir dette sammen med Barnefotballtrenerkurset sin deltagelse et meget godt grunnlag for enda bedre barnefotball ute i klubbene. Fair Play I 2009 opprettet kretsstyret et Fair Play utvalg som skal arbeide med å øke fokuset på Fair Play ( Det handler om respekt ) ute i klubbene. Det har vært gjennomført tiltak og aktiviteter som skal bidra til bedre holdninger både blant spillere, trenere, ledere og foreldre. Alle klubbene skal ha en Fair Play ambassadør som vil få ett ekstra ansvar for å følge opp at det jobbes godt med dette i lagene. I løpet av 2010 har 65 klubber meldt inn en Fair Play Ambassadør for sin klubb. Vi arrangerte i 2010 to Fair Play seminarer for denne målgruppen og med fokus på hvordan denne jobben kan gjøres på best mulig måte. Vi har også delt ut Kampvert vester til mange klubber og disse har vært flittig brukt på mange kamper. C-lisens/Trener I Det er i 2009 og 2010 satt ny rekorder på utdanning av trenere til C-lisens (Trener I) med rett i underkant av 100 deltagere i 2009 og 133 deltagere i 2010! Dette er en meget god utvikling og er et viktig grunnlag for mer og bedre aktivitet for barn og ungdom i Buskerud fotballen. Det er også et meget viktig fundament for å beholde flere lengre i fotballen, spesielt når det gjelder ungdom. Dommerutvikling Dommerkomiteen, i samarbeid med dommerkonsulent og klubbutvikler, har de siste 2 årene fått til en positiv utvikling av dommerrollen. Det vises gjennom en økning av antall kretsdommere og en formidabel økning av deltagere på Rekrutt- og Klubbdommerkurs. Det har også vært gjort en jobb med å få på plass Dommerkontakter i alle klubbene, og dette vil prioriteres sterkere kommende år.

33 Utdannings statistikk i BFK Barnefotballtrenerkurset C-lisens (Trener I) B-lisens (Trener II) Fotballederkurs I Fotballederkurs II Trenerkoordinatorkurs Spillerutviklingkurs 21 6 Rekruttdommerkurs Klubbdommerkurs Spillerutvikling I alderen år er det fotballkretsene som står som hovedansvarlig for å gi de beste og ivrigste et spillerutviklingstilbud. Dette er et sunt system da kretsen er en nøytral arena og det føles tryggere og bedre og sende barna til denne arenaen. Samarbeidet mellom toppklubb og krets har imidlertid blitt tettere de siste årene, noe som er positivt ettersom toppklubbene etter hvert har opparbeidet seg både ressurser og god kompetanse innenfor spillerutvikling. Vi har tre viktige prinsipper som vi følger i vårt spillerutviklingsarbeid; 1 Vi skal identifisere og påvirke de spillerne med størst indre drive og de som trener med best kvalitet. Det er disse spillerne som blir best tilslutt! 2 Vi ønsker å beholde de beste spillerne i moderklubb så lenge som mulig, men at de skal påvirkes av toppklubb så tidlig som mulig. 3 Klubben er den viktigste spillerutviklingsarenaen. Følgelig er klubb og trenerutvikling en viktig del av spillerutviklingsarbeidet i Buskerud Fotballkrets. Kraftsenter: I forbindelse med den nye media avtalen ble det i samarbeid mellom NFF og NTF avsatt midler til spillerutvikling i regi av klubbene i Tippe- og Adecco ligaen Som en naturlig konsekvens har kretsens spillerutviklingsarbeid de siste to årene skjedd i tett samarbeid med toppklubbene på herresiden. Vi mener dette er positivt. Det er toppklubbene som sammen med krets besitter den beste kompetansen og de største ressursene i forhold til spillerutvikling. I 2009 ble det i samarbeid mellom krets og toppklubb opprettet 4 kraftsentre (MIF, SIF, HBK + Hallingdal av geografiske hensyn). Dette erstattet den tidligere sone \ bylagsmodellen. Kraftsentrene har ukentlige samlinger for de beste spillerne i alderen år. Totalt er ca 220 guttespillere ukentlig på trening med sitt kraftsenter. Etter samme modell og tankegang ble det også på jentesiden opprettet kraftsentre i I skrivende stund har vi tre miljøer (Konnerud, Ringerike, Modum). Disse miljøene er naturlig nok skjørere enn på guttesiden, som følge av færre ressurser både i forhold til økonomi, kompetanse og engasjement. Totalt er ca 120 jenter ukentlig på trening med sitt kraftsenter.

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2011-2012 - 16. februar 2013 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Invitasjon til Fotballfaglig seminar og Kretstinget

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.10.14 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2013 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014.

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. Kretsstyret Leder Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem Trude Wiik, Viking FK Styremedlem

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.11 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2010 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse ÅRSBERETNING 2013 Fotballcuper 201 4 Ta med deg laget på turnering i 2014. Se vårt utvalg av cuper i bl.a. Danmark, Spania og Italia. Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere å finne cupen som passer for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008/2009

ÅRSBERETNING 2008/2009 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL 2013 Driftsåret 2012 ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2012 a. Velkommen av b. Godkjenning av innkalling c. Valg av

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse INNHOLD Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse 2 ORGANISASJON Klubber og lag per kommune 2007 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 2007 Representasjon 2006 Organisasjon

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer