Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 16.03.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 26/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 32/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 33/15 REFERAT FRA MØTE I TRONDHEIM OM PLAN FOR FJELLOMRÅDENE MED HENBLIKK PÅ REINDRIFT RS 34/15 SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD FOR Å SIKRE DEN DAGLIGE VETERINÆRTJENESTEN I TYDAL KOMMUNE I 2015 RS 35/15 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TYDAL MK RS 36/15 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID DA SAKER TIL BEHANDLING 2014/ / / /185 PS 27/15 TILSKUDD TIL NM I SNØSKUTERCROSS 2015/154 PS 28/15 PS 29/15 PS 30/15 PS 31/15 REGULERINGSPLAN FOR ROTÅA HYTTEFELT PÅ EIENDOMMEN 188/2 I TYDAL KOMMUNE - 2. GANGS BEHANDLING ETABLERING AV FELLES NAV TJENESTEOMRÅDE I VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) I VÆRNESREGIONEN GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 2013/ / /767

3 PS26/15Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ketil Nilsen Berit Øian Kåsen PS 24/15 Merknader Orientering om Tydalsfisk v/ Styreleder Fredrik Sigurdsson Orientering om Tydalshallen v/lars-erik Moxness Orientering om snøscootersaken v/lars-erik Moxness Orientering om omstillingsprosjektet v/lars-erik Moxness Befaring av Tydal restaurant. Fra administrasjonen møtte: Navn Lars-Erik Moxness Berit Jensås da Silva Stilling Rådmann Møtesekretær John Paulsby ordfører

5 Saksliste Utvalgssaksnr PS 19/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 11/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 12/15 SVAR PÅ ANMODNING OM OMDISPONERING AV INNVILGET TILSKUDD RS 13/15 SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTARTSTILSKUDD, GRENLAND KOMPETANSE RS 14/15 FORHÅNDSMELDING - VEDTAK OM PÅLEGG OM BORTLEIE AV INNMARKSAREAL RS 15/15 VEDRØRENDE UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD AUGUST 2014 RS 16/15 USS (UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING) - LANDSMØTE - VALG AV LANDSSTYREREPRESENTANTER RS 17/15 USS (UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING) - STØTTE TIL KANDIDATUR SOM STYREMEDLEM RS 18/15 HØRINGSUTTALELSE FRA USS TIL RAPPORTEN OM FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN RS 19/15 SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERREGPROSJEKTET SYLARNA KUNNSKAPSBANK 2014/ / / / / / / /116 RS 20/15 SØKNAD OM UTSETTELSE AV ARBEIDSFRIST 2013/915 RS 21/15 UTSETTELSE AV ARBEIDSFRIST OG SØKERANSVARLIG FOR SMIL-TILTAKET VEISYN TYDAL RS 22/15 HØRINGSBREV FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN RS 23/15 KONTROLLRAPPORT 2014 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR TYDAL KOMMUNE RS 24/15 SKJØNNSMIDLER TIL FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE I SØR-TRØNDELAG I 2015 RS 25/15 KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER RS 26/15 FORTSATT SAMARBEID I LOKALE VANNOMRÅDER ETTER 2015 RS 27/15 KOMMUNEREFORMEN - STATUS PER JANUAR 2015 SELBU KOMMUNE 2011/ / / / / / /703

6 RS 28/15 INFORMASJONSSKRIV - KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENES ANSVAR OG OPPGAVER FOR RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RS 29/15 RAPPORT PÅ BRUK AV STIMULERINGSTILSKUDD 2014 TIL DAGLIG VETERINÆRTJENESTE I TYDAL RS 30/15 KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTER - RAPPORTERING 2. HALVÅR 2014 RS 31/15 HOVEDPRIORITERINGER OG TILSKUDD INNENFOR DE SOSIALE TJENESTENE I ARBEIDS-OG VELFERDSFORVALTNINGEN / / / /54 SAKER TIL BEHANDLING PS 20/15 RAPPORT FOR BRUKEN AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER I 2014 I TYDAL PS 21/15 TYDAL LANDBRUKSUTDANNINGSFOND - TILDELING AV STIPEND SKOLEÅRET 2014/15 PS 22/15 PS 23/15 PS 24/15 PS 25/15 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT, TERRASONDE SØKNAD OM STØTTE TIL OMSTILLING, TYDAL SVEIS SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIVSTOFFANLEGG, STUGUDAL DRIFT AS GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 2013/ /1148 X 2015/ / /118

7 PS 19/15 Referater Behandling i Formannskapet Referater godkjent PS 20/15 Rapport for bruken av regionale utviklingsmidler i 2014 i Tydal Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Rapporten tas til etterretning og godkjennes. PS 21/15 Tydal landbruksutdanningsfond - tildeling av stipend skoleåret 2014/15 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Inga Emelie Unsgård innvilges stipend på kr 1.500,- i Tydal landbruksutdanningsfond for skoleåret 2014/ Beløpet belastes Tydal landbruksutdanningsfond.

8 PS 22/15 Søknad om tilskudd til forprosjekt, Terrasonde Saken er unntatt offentlighet men vedtaket er offentlig. Forslag fra John Inge Sørensen: Søknaden blir ikke innvilget. Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Søknaden blir ikke innvilget. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Søknaden frå Tydal sveis blir ikkje innvilga. PS 24/15 Søknad om tilskudd til drivstoffanlegg, Stugudal Drift AS Behandling i Formannskapet Berit Øian Kåsen enstemmig vedtatt inhabil i saken. Ketil Nilsen tiltrer saken. Forslag fra Lars Græsli. Søknaden blir ikke innvilget Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Søknaden blir ikke innvilget PS 25/15 Godkjenning av møteprotokoll Behandling i Formannskapet Møteprotokoll godkjent

9

10 RØROS KOMMUNE Plan, drift og landbruk NOTAT Tema: PLANSAMARBEID REINDRIFT FOR RØROS, HOLTÅLEN, SELBU OG TYDAL KOMMUNER. REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE ONSDAG Til: Fra: Kopi til: Dato: Tilstede: Møtedeltakerne Petter Hermansen Jon Ola Kroken, rådmann Røros kommune Onsdag , kl , Statens Hus, Trondheim Tove Gaupset, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Sondre Sundmoen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (reindrift) Tor Sæther, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (plan) Hilde R. Kirkvold, Tydal kommune Steinar Elven, Holtålen kommune Ove Mogård, Selbu kommune Petter Hermansen, Røros kommune Bakgrunn: De fire kommunene i det interkommunale samarbeidet hadde sitt første møte i Tydal fredag Her var det diskutert 3 alternative angrepsmåter: felles konsekvensutredning (vanskelig å se for seg å utrede konsekvenser av noe som kanskje aldri kommer, konsekvensutredning blir normalt brukt til å utrede i forhold til konkret utbygging.) felles retningslinjer for planlegging og arealforvaltning i forhold til reindrift (her kan vi kanskje se på de arealpolitiske retningslinjene som er vedtatt i fylket) mulighetsstudie for hytteutbygging (hyttebygging er det største konfliktområdet i forhold til reindrift) Det ble konkludert med behov for et møte med fylkesmannen og fylkeskommunen på administrativt nivå for å avklare mandatet og finne ut hva som kan gi nytteverdi Begrepet konsekvensutredning (KU): Innhold og forståelse av begrepet ble drøftet. Begrepet konsekvensutredning er blant annet brukt i utredningen for Færen reinbeitedistrikt. Det var enighet om at konsekvensutredning er et begrep som er knyttet til ett eller flere konkrete tiltak, fremmet som enkelttiltak eller som plan, og hvor det er konsekvensene av foreslått tiltak som skal gjøres rede for. En velger å betrakte dette interkommunale plansamarbeidet som et felles analysegrunnlag som skal gi et bedret grunnlag i prosessen fram mot og i forkant av utforming av planforslag, dvs. arealdeler til kommuneplanene. For å unngå unødvendig begrepsforvirring er en enig om å unngå å bruke begrepet konsekvensutredning i denne sammenheng. Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 13/ /15 L

11 Røros kommune Kommunenes nytteverdi: I KU-forskriftens vedlegg IV (rammer for innhold i konsekvensutredningen) framgår krav om samlet vurdering og utredning av kumulative virkninger: Samlede virkninger av planen sett i lys av også andre planlagte, eksisterende og/eller vedtatte planer eller tiltak i influensområde skal vurderes. Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistrikt vurderes. Dersom omfanget av nye utbyggingstiltak i et forslag til kommuneplan blir av en slik grad at det kan gi vesentlige virkninger, vil det bli krevd at konsekvensutredningen som følger planforslaget skal omfatte hele reinbeitedistriktet. Det ble signalisert at terskelen for å kreve en samlet vurdering som nevnt over vil være relativt lav. Et felles analysegrunnlag for Riast/Hylling reinbeitedistrikt og de fire kommunene vil gjøre det enklere for hver kommune å forutse når grensen for vesentlig påvirkning av reinbeitedistriktet inntrer, og arbeidet med konsekvensutredning av forslag til nye utbyggingstiltak enklere. Utredningsform: Det finnes pr. nå et relativt godt kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i reindriftskartet og inngrepsstudien utført i regi av fylkeskommunen i Inngrepsstudien har imidlertid fokus bakover i tid, ved at det gjøres rede for hvordan og i hvilken grad inngrep har skjedd fram mot 1995 og fra 1995 og til I kommunenes planarbeid vil det være behov for å vite i hvilken grad ulike deler av reinbeitedistriktet er sårbare for nye, framtidige tiltak. Hvor går tålegrensen? Hvor er eventuelt mulighetsrommet? En kom så i fellesskap inn på tanken om å videreutvikle dagens kunnskapsgrunnlag til en sårbarhetsanalyse for framtidige utbyggingstiltak. Omfang, lokalisering og antatt ferdselsmønster fra hytter, både innenfor og i influensområdet til reinbeitedistriktet, bør inngå i en slik analyse. Det var noe ulike vurderinger av om det faktisk er behov for mer kunnskap eller om flaskehalsen er kommunenes legitimitet til å styre hytteutbyggingen i henhold til planfaglige prinsipper. Det ble likevel gitt tilslutning til å utarbeide en sårbarhetsanalyse. Det ble også pekt på behov for noen påfølgende, felles retningslinjer om hvordan sårbarhetsanalysen skal forstås og brukes av kommunene. KONKLUSJON: 1. Eksisterende kunnskapsgrunnlag, reindriftskart og inngrepsstudie, videreutvikles til en sårbarhetsanalyse for eventuelle nye utbyggingstiltak. 2. Det engasjeres ekstern konsulent for å utarbeide sårbarhetsanalysen. 3. Når analysen er ferdigstilt utarbeider kommunene felles retningslinjer for bruk og oppfølging av analysen. Petter Hermansen Kommuneplanlegger Saksnr.: 13/

12 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/84789_fix.html Side 1 av Fra: Petter Dato: :35:29 Til: 'Sæther, Tor'; Mogård Ove; Kirkvold Hilde Ragnfrid; Steinar Elven Tittel: Referat fra møte Flott at noen har fått med seg at ny KU-forskrift har trådt i kraft! vedlagte referat er justert i henhold til dette. Jeg mener vi skal starte med å kontakte Plankontoret på Bergkåk, fordi de har gjort inngrepsstudien. Høre hvordan de ser på saken, og om mulig få noen uforpliktende signaler om kostnadsnivå på en sårbarhetsanalyse som vi er enige om. Dette for at vi skal få et grunnlag for hvordan vi går fram videre i henhold til innkjøpsregler for offentlige anskaffelser. Jeg kan godt kontakte Plankontoret. Med vennlig hilsen Petter Hermansen, Kommuneplanlegger, Tlf Mob

13 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 2013/ /2015 Saksbehandler Berit Bugten Østbyhaug Dato Tlf Søknad om stimuleringstilskudd for å sikre den daglige veterinærtjenesten i Tydal kommune i 2015 Tydal kommune søker med dette om stimuleringstilskudd for å sikre den daglige kliniske veterinærvakten i kommunen for inneværende år. Med sin beliggenhet er Tydal å regne som en utkantkommune i Sør-Trøndelag. Bruksstrukturen er fordelt på 30 husdyrprodusenter spredt fra nedre til øvre deler av kommunen en avstand på ca 5 mil. Gjennomsnittlig kjørelengde pr dag i kommunen er ofte på km. Melk og kjøtt på storfe utgjør hovedproduksjonen i tillegg til sau og hest. Lav brukstetthet og lange avstander til nabokommuner gjør Tydal spesiell med tanke på veterinærpraksis. I en del situasjoner vil det ta for lang tid om en må hente veterinær fra andre kommuner/områder. Tydal kommune har valgt å ansette en stasjonær veterinær for å ivareta den daglige praksisen blant husdyrprodusentene, samt sikre smitteberedskapen i kommunen. Lokal stasjonering er viktig for beredskapen, produksjonstryggheten og forsvarlig dyrehelse i kommunen. Utenom daglig praksis inngår kommuneveterinæren vaktsamarbeid i veterinærdistriktet Selbu/Tydal. Dette bidrar til et godt fagmiljø for vår veterinær. Tydal kommune har for 2015 et totalbudsjett for kommuneveterinæren på kr ,-. Det søkes med dette om stimuleringstilskudd kr ,- for å bidra til å sikre den daglige veterinærtjenesten i Tydal for Vi bidrar med mer informasjon og dokumentasjoner om det trengs. På forhånd takk! Med hilsen Jo Vegard Hilmo konstituert sektorleder næring, kultur og landbruk Berit Bugten Østbyhaug landbrukssjef Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 (+ 47) N-7590 TYDAL Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

14 , saksnr. 2013/67-23 Kopi til: Kommuneveterinæren i Tydal Tydal formannskap Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

15 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydal MK v/janne Iversen 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2015/ /2015 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydal MK Saken er behandlet med vedtaksnr. 6/15 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Tydal MK v/janne Iversen, innvilges skjenkebevilling i forbindelse med NM i Snøscootercross 13.og 14.mars Det gis tillatelse til skjenking av øl og vin i tidsrommet: fredag 13/3 fra og lørdag 14/3 fra kl Arrangementet på fredag er åpent for alle over 18 år, mens banketten på lørdag er et lukket arrangement. Skjenkeansvarlig begge dager er; Dortea Østbyhaug (230283) med Nina Lunden (211070) som stedfortreder. All skjenking må foregå inne i Tydalshallen. Bevilling gis i medhold av Alkohollovens 1-7. Gjeldende aldersgrense for skjenking av alkoholholdig drikk må overholdes, og det forventes at skjenkeansvarlige har satt seg inn i gjeldende regelverk som regulerer skjenking av alkoholholdig drikke. Ingen skjenking til åpenbart berusede personer, og medbragt alkoholholdig drikke skal beslaglegges av vaktstyrken. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

16 Saksnr. 2015/208-3 Med hilsen Jo Vegard Hilmo konstituert sektorleder næring, kultur og landbruk Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

17 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Stugudal Håndverk og Fritid DA v/ellen Ødegaard 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2015/ /2015 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om skjenkebevilling - Stugudal Håndverk og Fritid DA Saken er behandlet med vedtaksnr. 7/15 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Stugudal Håndverk og Fritid DA innvilges skjenkebevilling under Glad-dagene 28.mars og 4.april Det gis anledning til å skjenke øl og vin i perioden begge dager. Skjenking kan foregå i bedriftens lokaler, samt i et avgrenset uteområde i tilknytning til lokalet. Begrenses til maksimum 100 m2 ute. Skjenkeansvarlig er Ellen Brandtzæg, f Bevilling gis med medhold i Alkohollovens 1-6, 3.ledd. Gjeldende aldersgrense for skjenking må overholdes, og det forutsettes at ansvarlig har satt seg inn i gjeldende regelverk. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Jo Vegard Hilmo konstituert sektorleder næring, kultur og landbruk Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

18 Saksnr. 2015/185-2 Side 2 av 2

19 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2015/154-3 Saksbehandler: Jo Vegard Hilmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 27/ Tilskudd til NM i snøskutercross Vedlegg: Søknad om tilskudd i forbindelse med Norgesmesterskap i snøscootercross mars 2015 Budsjett NM Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksopplysninger Tydal MK arrangerer NM i snøskutercross i mars 2015 og søker om tilskott frå omdømmefondet til gjennomføring av arrangementet. Arrangementet er budsjettert med utgifter på kr og inntekter på kr. Inntekter i form av tilskott og sponsorstøtte er sett til kr. Det er femte gongen at Tydal MK arrangerer NM og klubben feirer samstundes 30-årsjubileum i Klubben har gjennom mange år drive eit solid rekrutteringsarbeid og har i dag 10 utøvarar som kjører aktivt innafor skutercross og motocross. Fleire av klubbens utøvarar har markert seg både nasjonalt og internasjonalt på eit høgt nivå. Under NM er det venta over 100 deltakarar. Publikumsoppslutninga er venta å ligge på opp mot 1000 og over 100 funksjonærar er involvert i arrangementet. Vurdering Betydinga av å ha store arrangement i Tydal er stor og har positiv effekt på korleis Tydal framstår i ulike samanhengar. Slike arrangement blir også viktige samlingspunkt for frivillige funksjonærar, og skapar slik sett samhald og fellesskap i bygda.

20 På grunn av at det var mange og store næringssaker oppe til behandling i førre formannskapsmøte og at søknaden vart levert såpass tett på arrangementsdatoen, vart det rett og slett ikkje tid til å få dette opp i førre møte. Det er likevel rimeleg å behandle denne no sjølv om arrangementet allereie er gjennomført. Rådmannens innstilling 1. Tydal MK får innvilga eit tilskott på kr ,-. 2. Tilskottet tas frå omdømmefondet. 3. Utbetaling vil skje mot framlagt dokumentasjon på utgifter og ein kort rapport frå arrangementet.

21 Søknad om tilskudd Tydal MK/v Janne Iversen Postboks TYDAL Mobilnummer: Tydalkommune Tydalsvegen TYDAL Tydal, Søknad om tilskudd til Tydal Motorklubb i forbindelse med Norgesmesterskapet i snøscootercross Mars TydalMK tillaterseg hervedå søke omdømmefondetom tilskuddi forbindelsemed over nevnte arrangement. TydalMK arrangerernm for 5.gang, og vi feirersamtidig30 års-jubileumi2015. Klubbenhar 10 aktiveutøvere fordeltpå snøscootercrossog motocross.vi hartidligerearrangenbåde Nordisk Mesterskap og World Cup i SHBSCOOICICIOSS. Tydal MK cr en aktiv klubb, med mange ildsjeler som harværtmed helt frastartenav. Et NM er ett stor arrangementfor oss, vt regnermed ca. 100 kjørereog 1000 publikummerei løpet av helga. Vi har 100 funksjonæreri drifthele helga- på dugnad.snøscootercrosser en fartsfyltog morsom sportsom ikke baretrekkermangeungdommer,men også familier.dette er en sport for alle! NM arrangeresi Tydal 13-l4.mars Fredagkveld blirderpresentasjonav kjørerneog Supercrosspå Kløfia ved idrettshallenfrakl 18:00. Lørdager vi på Sellisjøbanen,herkjørervi 6 klasserog 18 heat fra kl 14:00, dagen avsluttes med Bankenog Laurbærlcansi Idrettshallenmed påfølgende fest. Tydal MK arrangerer også den tradisjonelle påskecrossen lapril 2015 på Stugguvoldmoen. Vi håperpå en positiv og snarligbehandlingav søknaden. Mvh TydalMK,., ns/, i /&m\s; M-«fí- \\ sånne Iversen J, Sekrelær Vedlegg:Budsjettfor 2015 Regnskapfor 2014

22 BUDSJETT NM INNTEKTER KIOSK kr ,00 BILLETSALG kr ,00 SPONSOR/TILSKUDD kr ,00 PÅMELDINGSAVG. kr ,00 BANKETT kr ,00 UTGIFTER kr ,00 AMBULANSE/SANITET kr ,00 LEGE kr ,00 LØYPEPREP/MASKINER kr ,00 TRYKKING (BILL/PLALAT/PROGRAM) kr ,00 PREMIER kr ,00 KIOSK kr ,00 LYD kr ,00 MARKEDSFØRING kr ,00 BANKETT kr ,00 BANE/MASKINER kr ,00 FORSIKRING kr 5 000,00 TELT kr ,00 DIVERSE kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

23 Tydal Motorsykkelklubb IGoNr KantoNavn/Summer RESULTATREGNSKAP SUM Dñfhlnfllaldnr Meaemaknmngam salglprovisponinruokl EgneStevner S Ofhmiiu atone Aluprunolmr Andelcuarskuddi men 5P M_"ll9 Sulahock Lahmmoluar Andmgaver Divan 'nnloldof Rafuqonsr Sun Driflsltlmkter Dnfl.IK&'IflOr Ema nevner Vokul Lnnnmunoruur Huflfi Elenaomstnmnnnr Vefltmold DRIFFSRESULTAT klbbllnlblrn Foralkrhgor Konunganungmar Konwmhvhla WW9. k ll'lm ~B' 'l'y' l' Smhukaflalanr DIIIIEDB-l\Ild fla' Komnmalolvflfla' navameumgmu Pom: Dnvstofl :.ohu.ilgiflar Iiuotmalstamunrnhgomor Roldan: uglncnser mm-r. Lngmur Idosknlg 39W9l'i"9 fvdlv' Opphoidtulqifhrfor knlrifilngeru Armuta Stturnmllivstjuanm sumbrlfukodnader Fhllposta' Kanrosum äääåäääååêääääâ 4 CIDDO 640, ,00 30 flflfl DID 5 æ5,94 0, , , W,00 16some 31749,00 o.oo 9(110,00- a125,01; aseam- 4aos,oo ; sa1o.oo- 529,00-315,00- : zan,oo 425,00 1o77,oc~ 13420,00 310,00- eoaso essmsa , ,55 =. TolalSum I62 &B ,11-3«men ÅRETSRESULTAT ää B Ranlainnlddfl' Rmteulgiila oggabymr SumFlnansposlar RESULTATFØRSKATTER Lhiifli: Tflll

24 Zgtjfitlotor kkeiklubpflq6g0]j fr? >_ i i, ÅRETS RESULTS KmNr KonIoNavn/Summer Kontasum Tala/Sum Arsoppqprsdtap.:kan SumArsoppgorsdlsp,:kan 0.00 ÅRSRESLYLTAT Disp.av irsmsulut SumDisp.av érsrosutnl 0,00 Uhllllfilto: O1.l71.W l1:01:5l SI1I:Z Llandon I:Ty\1l1Mmnykmum émma-mam-np!--r-9

25 lyda! Motorsykkelklubb KINW Kontosum Tnldâlm EALANSE Eiondelar Anleggnmidor Hus Vflflfl Sun Arlegqanidbr , , onupmiclar 15W Kmda. dabhnrar LnUForm'np' Phsurhwtofln Sun Orrbpunilor OM] ,04 203, ,41 SUMEIINDELER GM 09EHUNPNN Egenkapital lnnlum ouenkmml Arsruuvat(Opptjenteqonknnllal) Sun E9Q1<.% , Korflldg (Edd 240a LOVIIfll.l &'u' SIl1IKar 'ug$ 0,!!! 0,11) SUMGJELDOGEGB{KAPI'I AI ,08 li&1ttfi owwmmm -Aluhlflna LIUIíIBIOLMM H2015! $0: 1

26 lyda! Motorsykkelklubb KhNr KnIItaNavn Inng.balanse Doha! Kradt Umbdansa RABALANSE 1201 Hui ,47 0,00 0,W , Vann as 921,oo 0,00 0,00 ss 027, Kundl. dobilomr ,00 0, oa.oo 0,00 19m Kømflkur ,00 CLM 1H0 LIVFDIUHIQOI (1) 556, , Plusorinasknrum 206,27 0, lnnmmogenkapntnl , , ,20 24m Levcnndar, kmrfllnrar QM 0,00 soon Maulunuuonrnqem 0,00 0, , ,00- aom Swpruvbtonalrvnolc 0,00 CLM 640,W Egne Stevner , , Sllflkcrltlnqanl , , Oflomfigninth OM) ooo.oo 30 (INDO Andslovanimdd i blind 0, USB! 5 æ5, Sela Hook 0, , Lalalnntakler , , Andregum 0,00 0, , Divnruo inntekter 0,00 0, ,00-3W0 RduShrlfl' B GOBJX) , Egnsslavnar 0, , , Vakul 0, ,00 0, Lnmvhonorulr 0,00 9 OW,DO 0,00 8 UJ0, Hulk: 0, , ,W 8300 Eiandomskoumaaer 0, ,00 0.(Xl 8 360m 6301 Vodlkahoid Idubbhuslbane 0,00 4 KI , Fornblumqar 0, ,00 0, ,11! emu ar 0,00 s o &1 ) Komnrmkvlsm 0, ) OI!) 529,W M01 Tryidthu. kofirhg. brnsjyrar 0, ) Srnllmldlalior , DaUEDB-kostmder 0,00 425,00 (LW Konmunale lvofller 0, UJ QM 1 077,11) SE19 Dionne llflfll' 0, QM ) 0901 P ,00 0,12) 310,11) 7000 Drivuoll 0, ,00 0W.50 non Reiuurfllu OJZKJ Æ ,fi 1% Rahim ug ananas , MItoI',tislsOri1gor,my\ad 0, ,50 0, Grundaurduahn unfit 0,00 884,04 QM 084, Ulgllar kbdufi QM 18 $2.08 0, ,W 1700 oppruasmgmrlorunaanq-pm 0, ,00 0, , Strum UM!IV Solnfibmen % (1% N40 Rlnfliddflu ,00 50, Renuuvgmar ogqeuyror 0, ,00 Knntrol sauna: ,81 QM Lhlil1HtTydll llølflmyfillllllü O mamma no~a1pharefl UIKIEIII: 01 mm H: Hc:1

27 Tydal8k':3S$3i :$Gt$»t=68$ ~'4' Motorsykkelklubb Æ Bur Data f'iuk1.nr(kundh:1tekst : ne.comDomenen B , Vecikmold liofifi (10m1)Piy'lmdIld-&.lg\Idt , Eilu Foniwing ante NMF - MSK ovemanhg ,solbyggu: - annonseâr t4272, Cu:pTydd - Dugmd E0741, Trifåfinflfi Nan AS Tydalsieslivalen AS - Grasrtnan :1760,TrønderEnorql-5lrøm Beløp 425,00 BILAGSJOURNAL Dubefkonlonmvavn Kndtkonla nr/nun 6804 DnmIEDB-hnsl 1020 LnglFormiru æ !) 17 SOQCD , , Vøflcdvukl kl: 1920 LldFørwingu 6302 Forsflohger 7700 Oppholdsulgm 428,90 148, MllH.h1K&\I 7791 Swim drfl av 1920 LlglFomriige Slmm drmav 1920 LaglFomnln 490, ,33 LlUFuIQnh Kmdendo LnqlForunin LngIFonm'n 2400 Lwarandar. kr 1920 LagIForanin , Muxbo - byggnnlanale 1 678, csuaqsabywnrr/«shm NIF»LAM 349, ,00 13ooRenamooga1020uyrorann 1920LnyFotuninga :mo Rsnqonar som spuaemnx-gauyr 36,00 om Vaüæhold klu 1020 ljuforuih Ly!- uuin Diversehm LaglFomin Rmteulgiflercmo Layruarm as TydalSankotsfoterllng- ulskudd Stymhonorr-Ame Grate Slyldnnarur-Irvin Bnrn Styrehonori-Nm 3 000, , , , Lngfionnlnge Llnnlhanorara Lommonaus Lnnnlhonomv & Andragave LaglForanin LsgIFonn'n ugifonn n slymhonorur-jonao Lnnnlnonama 1020 LngIFotIn'I1 19 G , Slyruhonotu-Edgr Sryrnhornlw-Torgel' 1000, , Llmlhonorzn 1020 LIolFornnin 5000 Lumlhonornm 1920 LlwForan II NMF-opflnldnrIdIg1MSK ,Tyfi Bl-Eld rd AS k 995,W 3 2& za , NMF - ldhfiàdd kursl cæoeflryuamnmm-rumn 1 250, no 77C0 Opfihldilllfll sacs Komnuuuv 1920 uyromnin ,Maxbo - mnnvorbygg ,Maxbo-Gllvl vlntafm 762,00 373, Anungmucnl. -13-Jams somspuounx-geoyr MSKZHS-Nhn Mabiutur DolSum_knmo:1920 Ddsun, karin: Iflfi ,TyGHIrIIlIIl-biehd MomI1mmp2013 E 1920 Vofluhfl ldu 1820 Vocikahold klu 1920 LlflFomfh LnglForunln 7100 Reixautgmerum LndFonanin 5140Ranuugmro1920 ugcrorunn a329,00 192a Lngmoronsngo aeoo notuqoner (12 014,00)' (12 O14,00)' 125, smuspnmnn- gebyr LWFMIIM ,00 31&5,D0 a,oo 7100 Rue-minor 1920 LngIFauri LugIFomrh9e Si!! Rdiqbnfi 5W2 Husleie 1020 I.uyFcnri LngIFarun1n9e 8040 Romdnmat Roniahnlek Amelovcrs Moaenukn Mldllldto s14o Ransamgmaro 11m Lngeroruin Saba Spnrlblnk - lumninmekt DOISLIH,konto: Solauspuabarlt-rurminntekl Nont I pp'ng-g-auotmdd $ M DolSu'n. harm: 1020 Ddsun, homo:3300 oa.o1.14 Madlsmslrmflnganl was llnnmuru - kophiig 50,03 (42,03)' 0, ,95 200,00 200,00 (400,00)' (400,00)' 200,00 375, Pbuarhgska l.n9ifoviri19o La9IFuI'Iingo Lnwfixaninge LayForor'I\ga NDD Trylddng,mph 1920 Modhrntko LngIForu'iI Medlemnknrmngenl SÉU spa:-ebmk gebyr M.O2.14 NIH& KIbNI.l 350,W 1000,00 200,00 8,00 510,00 1W fiü LlflFcnrñgl í LawForanin9o aoao LlglForinhgø aooo Ramiuldflar Motndno Modlornuko Modlamdm LagIFomnin l.n9lforui' Nu Ri SA - llhfllgsl] , Trmduerluvi Not! - WU 1000, ,03 73G) RdhTI 09 a 7791 Slrlln Gil av Snfianskmda man, couptydfl. mgnau ,Poslon Norge- postbok ,00 $ % 7301 una, una-u mo 6509 LnaIForunin 1920 LQIFGHÉI 1820 LIUFONN! Diverse utgille 1920 LaglFomin Trond-'Energ' - strøm 1 632, Strømdflfl av t114.tyddll loiiavldn.bbhus fi4470, Coop Tydal SA - region: ugfioruimga aooo 1920 LqyFaI'Iinw aeoo 7302 Gunning rams 1020 Modanuhn Lalallllldl I.n9lForIn'n Jahnny Lmden - qrunnleie B 380, LayF0rBnin solbu Spambanl(gebyr l.bl1$fli.tyddi1'iflhdldi& z4,oo BM;Ivt.dnt:gm-Aloffim 1920 LaglFornnln a14oremeutoiflfiro 1920I-Ioforerin Elmdflmskos! lilíiflflifl 1020 HI0151 ii

28 Tydal Motorsykkelklubb200620l4_ Slfififi Be/up BILAGSJOURNAL Bill Dart) Efektnr(kundmj Tekst , Startkontingent- avlystmnm 500, Msdlomskomingem 200, Rakmltsamling inntekt 54o,oo 1920 Vekselretu'rekrunsamllng 200, Selbusparabank- gebyr 24, Refusion startkontmqentmnm 1 500, , Slugudal Fjell annonse 1550, Startkuntlngent Veksel Stertkomingem 500, ,Coop Tydal - rekrutteamli 546, Natlsafa - innsett 1a900, Nattsete- innsatt 40950, Nattaafs - hnsalt 24450, BillettInnleklar 34210, SpeakerFridlund 5000, , Speaker Lien DetSurn,kontn;1900 (za21o,uo)^ DelSum, knnlo: 4002 (e000,00)inntektsekretariat Pangepromier - fra sekretariatet 11000, KmtamutbetBesteHopp 2000, Pengeprernier 2450, DelSum,konto: 1900 (29oo,oo)' DslSum,konto:4002 (15450,00)Inntektkiosk 20735, Inntekt- SEK påskucrosín 2079, Mymldoeklbiltett 1145, Manglenda man mnetrinmem 1550, , Slankonungem l:5552. Ambulanseljaneste 7250, , E43604, TrønderEnergi- Strøm ,Dlrokte-Premier AS - pre 5569, SelbuSparebank- gebyr 24, ,00 B140 Gebyr»vekslingSEK (74,oo)' DetSum,kmtn:8140 (74,00)DelStln, konto; , ,Vaktarstua - uvemetting Startknntingent , KursRubul Rokkones 310, UtteggIngid»portolkonvotutter Utlegg Ingrid - portn/konvøtutter (329.00)DetSum,konto: 1920 Norsk nppang AS- grusrotandet 2152, Gave - Mette Iran Hole 150, E31458.Selbyggan- annonse 1565, , ,Selbu TrykkAS - billetter 1111,00 779' 4943, TrønderEnergiAS - strø a000, , Tydal kommune - husleia Msdlemskcmtlngant a 040, Anengørkomeranse-14 - Nina Arlangorkonfsranse -14- Nina 2160, Arrangarkcmlaransa -14- Nina» 300, :68:38,Tydalkommune - renova 564, Tekrtlskkurs ~Are Wetve 1530, Trsner1kurs- Jonas 1530, a ,Coop TydalAS - kioskva S B 79 B fl Debelkonlonl/navnl NMF - MSK rebsefameling M901. Bramaysunasreqisuane SelbuSpaabank - Gavefttdeting Veksel rekruttsamling L'S0l'lIiCflfll Tydll Mototwlrknllduhb Owww.dnag no AlphzRog Kiedifkonronr/navn Lag/Forenings 3900 Refusjoner Kantingentutgrí1920 LagIForanln Lag/Forenings 3702 Vakssi 1920 LaglForen:nge La9IF r=nme LagIFumn'rn9e 3001 LagIFarsninga 4003 Renleulgifler o 1920 Egne Stevner 1920 Rektane og a 1920 Lag/Fomninge 3003 Vaksel 1920 LaglForeninge3003 Møter, htstslnt 1920 Lag/Forenínge La9lF f9nwl9 LagIForanin9e 1900 Kontanter 3002 Egnestevner 1B00 Egna :levner 1900 Andregave Lag/Foranin Egne Slevn Medlemsko Salalnrovlsi Vsksal Lag/Forenin Leg/Fofsnin Lag/Forenin Startkonüng Legfl-'Ollrin Stankmhng Leq/Forenin Kontanter Veksol Kontamar EgneStevn Kuntanler Kontanter 3002 EgneStevn Egnestevner 1530 Komnnier Egne stevner Kontanter Egnestevner 1900 Konlanler Kontanter Kumenter 3500 Salgkiosk Lag/Forenhge3002 Egne Stevn 1M0 Wwwe LaglForsrInge 1W0 Lag/Foreningo 3003 Egnestevner 1920 Strømdnft av 1920 Egnestevner 1920 Rsnteutgflter n 1920 Renteutqtftaro 1920 Kontanter Kontanter Startkonttnq Lng/Fonantn LaglForenin LeglForenin Lag/Forentn LaglFnrenin Egne stevner 1920 LaglForanln Lag/Fomninge 3003 Startkonttnq Oppholdsutglfl 1920 LagIForen'n Pane 1920 LeqlForflnin Kontorrekvisita1920 LaglForentn LagiFnreningc 3407 Andelovas Lag/Forenings 3702 Andra gave Reklame oga 1920 LaglForenin Egnestevner 1920 LagIFotanin Strømum av Husleie LaglForeninge 3000 Reiseulgifler1920 Oppholdsulgifl 1920 Dpphnldeutgift 1920 Kcvrnmunete av oppmlasmgm Opphotdsutgitt1920 Utgfter kiosks 1920 lji:kri%llii: LagIForanln LagIFomnln Medemskn LaglFurrenln LeyForenin Lag/Foventn Lagmøfentrt LaglForunln Lag/Fommn Lag/Forenin Kl 01:5I SHG.2

29 Igdal Motor kkelklubb 20Q6_20_14_ p Bnr Data I:!aIdnr(kundmjfeks! så; Selbu Sparebank- gebyr Medlsrnsknntingenl Kullurmidlef 2014 t57560, NMF- kontingenterflors [:47-.3,coopTydal- makkskurs SelbuSparebank- gebyr ,TranderenergiAS - strø ,TmflderEnargiAS - str SelbuSparebank- gebyr , THEAS~Drivstoff ryddi t:99c4545oe, Nor:kTpping- Gra r.o12o14,tyaal Iydmscyr - letsly ,Maxbo- vodfikaholdh ,Tydd laypepmparering ,One.<:om- Wabhote E4835, Coop Tydal- Dugnadsm Seim spambank- gebyr 56,00 200, ,00 S250,00 69,06 6, ,09 8,00 006, , , , ,00 425,00 492,20 24,00 Debelkonlonl/navn B B140 Renleulgiflero 1920 Lag/Foranlnge3000 LaglFcn'eninga :noe Ofismlig81 Kcnmganmvgit 1920LauIFovon'n Malentilstelni 1920 LaglForBn'n'I Ranleutgfflara 1920LagIForanin Strømdriftav 1920 Strømdriflav 1920 Rentsulgiflero 1920 Drivstoff 1920 LaglForenlnge 3407 Egnenevner1920 Vedlikeholdklu 1920 DIVEFBBulgrfla 1920 Konfingenlutgfl 1920 Malonfilstelni 1920 Renteutgiflero1920 BILAGSJOURNAL Kreditkonlo nrrnavn LaglFaramn Madlemsko LagIForam n LagIForenin LagIForanIn LagIFovanin Andelovers Lag/Fornnin Lag/Forenin Lagfiorenin LsgIForanin LagIFovanin Lag/Foranln -Lnmsen m.tyi1nlmol raykkaikiubh owwwnmagna -Alphafiaq UIsKl1lBdlla:D1.DI l I:3

30 Tydal Motorsykkelklubb KtoNr KantoNavn/Summer RESULTATREGNSKAP Driilslnmeklar Modlemakonlhgont Sllglpruvinpruakrnlokt Ema Kontosumi 3 [Fjiskecmssl I ÅRETS RESULTAT Totalsum S ,63 37 NEW- 0, ooo,m 0,00 0,00 QM Kommunal: :viner Diverse mgnar Penn Drivstolf Reiantnltal'Slmkonflngemer Raktarneogarmonur Mum,ulmhlngumugnaa munnknown BCWMNU/PVU Opphuldsutuflerlur kufldèllbgere Årsmøte Strømdriftav sellujnbanen SumDnfl9K0atmdor DRII-TSRESULTAT Finanupostar KMD 8140 Rumlnmlnnt Ramsuwflsroggmyrur SumFnanspontar 0,00 50,00-50,00- RESULTATFØRSKATFER 9 745,5 Anappqlrsaw, skill sumaruoppjlrstin. slum 0,00 L1j1I: Tflfl emm.ciagm.upnanag \i EfiD1.01.D Emil 121

31 T dalmota kkelklubb2o0 ;0g i K!oNr Konlowavn/Summer Konrvsum>7 _ s[paskec: ]2ARE'rs RESULTAT Tofalsum ARSRESULTAT Disp.av érstesunat Sum Disp.av érsrasunat 0.00 Lh61&tlIl:Ty1ulMnlovfidkllbb O wvllhdäiifl no vnvpiiriq UBIHXIIO: Id:D1'52 Side:2

32 TydalMømgykkelklubb TV_ flnr DID B B _ Hakim (hmmm Tekst , Tydal lyduuryr- leiely M646.CoopTydalAs- Idoskva t5fl)4. Tyml kommune ~husleie mas, Salbu-Trykk AS-ummar E Sabyggen - annonse Shnkodámun Manglendeinnan!!billalfnnlekl Mynt Imtala - SEK ph1(ea'ou n lrlflck! kiosk SlAnkom'm9enl f:5551, Stwudd Fjal -annonse , ,00 s 000, , ,00 150,00 000,00 50, , , , , , , , ,00 ( ) (1545o,oo) , , ,00 (za21o,oo)- (e000,00) , ,00 1a9oo,oo 500, ,00 500, ,00 3 [Plskaaoss] I BILAGSJOURNAL Debautomonmzavn W M112 4W W Egne:favner 1020 ulmer kiosks1020 Husleie 1020 Egne:evner 1020 Rammeuga 1020 LBiVF l'lf1'i'l99 3% Egne navn! 1020 Ranmxgmara 192) Egneslovnar 1020 Egnenavnur 1020 LwFflfwirm 3003 LaaIFomnInge 19W l-l9 F fbl lh l-89 F M'\hD93M2 Kontnmnr Komlllfif Ema stevner EU! Itavner Ema levner Kmhfllfl' Egnenevner Egnenevner Kllnfllmnm nmllvn W2 1W0 10m 1HII m 1000 E910 Smvn Kcmmlar Knnimtnr LID'F f9m'w 1000 L-VFDI-"M9- (Om Kønllløf Vdxsfll LIdFor-nine! 1W0 Kwflllflf L-IVF rum9a SIB Slflmmhg Voks! 1020 LaglForan'nqu Reldumugn LagIFovurI'1 Lhrfin II:TyI llj Motuvnduldult o na-alphnflug lilåài /52$0: 1

33 lyda! Matorsykkelklubb _ kzmia-notskliarets RESULTAT KraNr KonloNavn/Summer Konrosurn Taralatm RESULTATREGNSKAP Dmslmmluu 3000 Modomokonfmom 0.00 SW! 0, Ewe Sluvnor 0, Szmkomhgem 0, Ofhflflfl Stllte 0, Akajmshneluer 0, Anfl overskuddi lvliafl 0, Spenning 0,00 35m Sllg kiosk 0, Andragaver 0,00 37% Diversehnloktar 0, Refuajonor 0,00 SumDriftsinntekter 0,00 DmllKoIlnadar 4002 Egne stevner 0, Llnnmonoraar 0, Huduh 0, Elondormkonmder 0, Voaahold Idnbbfmlbam 0, Forslkrinpnr 0,00 07m 0,00 SE Koriornkviuim 0,00 GUS Korvrnmnlearvgmar 0,00 GWU Divan: uljflfl 0,00 6M1 Pom 0,00 fllfl Drivstdl 0, Rehamgmr R 0, Roldlnlogannonser am 7301 Mlbr. tiflnlri\gd.dug \Id 0,00 15(1) UG!!! Idodufi 0,00 7U1) Bwlwhoorfouver 0, lcl Iulmdanagem 0, ÅIIITIIN 0,C Strumam IV Sellsjnbanan 0,00 Sun Dri1bKostnmor 0,00 DRIFFSRESULTAT UVW Fnnalupostsr IMO Ruuhmslcar 0, Ruhutiflar on oabynar 0,00 Sun Fimmposh 0,1!) RESULTATFØRSKATTBI Aruoppfionasp.shalt SumArsoppqprs(flap,skatl 0,00 ÅRSRESULTAT 0,00 Inumenuzryu-Iuowsmnnnuuun omm.nmg.m X:pmnq 7 uumma-olo1.aomus: sum

34 T[dal Motogykkelklubb 200L201L 2[M'm-Norsk1IARETS RESULTAT KIoNI Kontoflavrn/Sumfmr Kontosum Totalsum Dlspavdrarusum Sum Disp. av ksrasunnl 0,00 lhldmi:tnll wvm.d;grio-aufllfiog Uijilltfllm H2015! fifl

35 Tydal Motorsykkelklubb L 2[Midi-Norsk] 1BILAGSJOURNAL Bm Dato Haktnr(kundnr) Tekst Bdøp Debelkcvrronr/navn Krudlluomonmnavn Rafua5onsInnkcnIJn9snlMNM1 500, EgneSlavnef 1920 LaglForarI' Smruxomhgom-awyslMNM 500, LagIFuteninge3002 Egnestavn l.bbliflitvdu %liykklllisdb l3mfi'd1.03wi!1l71fi2 EHOZI

36 I BUDSJHT2015 Eudsjal 2o15,xIs INNTEKTER Medlemskontingent Annonseinntekte r/sponsor Treningsavgift filskudd/offentlig støtte Stevneinntekter Dugnader NM 1(XXXJ ICIIJ ) 37511] 395$) UTGIFTER Kurs/mmer/dugnad Diverse utgifter Løypepreparering Grunnleie Maskiner Strøm/vedlikehold Forsikring Gebyrer Arrangement Reisestøtte NM ) Budsjettert resultat Budsjettforslagetgàri utg.pktopp í null, mennm-overskudderregnet innogkommerhersom C W-">}\L\' rims1ian13a1cd anm» liveoomhr/16, /_layats x1prinmwv mpx7&smsvmld=12.i364&'ld7leé1a13zl \I25,1473lLu: /u2f)oqrwidbym I/1

37 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/ Formannskapet 28/ Kommunestyret Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - 2. gangs behandling Vedlegg: Planbeskrivelse - Rotåa hyttefelt revidert Plankart- Rotåa hyttefelt A1 - M planforslag - revidert Reguleringsbestemmelser - Rotåahyttefelt revidert Rotåa hyttefelt - frafall av innsigelse - Tydal kommune - Sør- Trøndelag Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat - Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt Uttalelse fra Sámediggi/Sametinget - Regulering til fritidsbebyggelse og adkomstveier - Rotåa hyttefelt Uttalelse fra Statens Vegvesen - Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune - Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune Saksopplysninger Saken gjelder ny reguleringsplan for Rotåa hyttefelt i Stugudalen. Planforslaget Forslag til reguleringsplan for Rotåa er mottatt fra GeoTydal. Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av forslaget med tilhørende beskrivelse.

38 Hensikt med reguleringen / omreguleringen Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fortetting av byggeområdet med 10 nye hyttetomter. Forhold til overordnete planer Planforslaget er i tråd med overordnete planer. Området er i kommuneplanens arealdel for perioden , vedtatt avsatt til byggeområde (fritidshus). Arealplanen har bestemmelser om at det for alle områder for bebyggelse og anlegg, også med dens underkategorier, er krav til reguleringsplan før det kan gis tillatelse til fradeling eller tiltak. Førstegangs behandling Planforslaget for Rotåa hyttefelt ble førstegangsbehandlet av AMT den AMT vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn. Planen er endret etter 1. gangs behandling slik at bestemmelser om bru er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Det er også lagt inn en byggegrense mot Rotåa (50 meter) som er i samsvar med kommuneplanens arealdel. I tillegg er tomt 77 og 78 flyttet slik at de ligger lenger unna Rotåa enn 50 meter. Ordlyden i bestemmelser om bebyggelse og anlegg er også endret i samsvar med kommuneplanens arealdel. Høringsuttalelser: Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra til I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte hytteeiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Det kom ingen uttalelser fra de berørte hytteeierne. Uttalelsene følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. Uttalelse fra Sør- Trøndelag fylkeskommune : Sør-Trøndelag fylkeskommune har ingen avgjørende merknader til planforslaget. De minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. Uttalelse fra Statens vegvesen : Statens vegvesen har ingen merknader til reguleringsplanforslaget. Uttalelse fra Sametinget, De kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet. De minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Uttalelse fra fylkesmannen, Fylkesmannen har som sektormyndighet i denne saken ingen merknader. Innsigelser

39 Det ble varslet innsigelser til planen fra NVE via fylkesmannen i brev datert NVE hadde følgende vilkår før planen kunne egengodkjennes innsigelse til planforslaget inntil det er gjennomført: - Flom og vannlinjeberegninger av planområdet for ny bebyggelse og infrastruktur. - Vurdering av hvilken påvirkning brua over Rotåa kan ha flomsituasjonen oppstrøms elva. Innsigelsen ble frafalt etter at NVE, Tydal kommune, GeoTydal og representant fra hytteforeningen var på befaring ved Rotåa hyttefelt og påfølgende dialog med planlegger og gjennomgang av oversendte dokumenter. Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. Lovhjemler I henhold til plan- og bygningslovens 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. Vurdering Konsekvensutredning Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. Naturmangfoldloven ( 8-12): Det går en oppkjørt skitrase gjennom området som er med i plankartet. Kommunen kjenner ellers ikke til (finner ikke i naturbasen) at byggeområdet berører kjente forekomster av naturtyper eller prioriterte arter som vil bli påvirket av planforslaget. Kunnskapsgrunnlaget for å gjøre en vurdering i saken er tilstrekkelig og vi kan ikke se at reguleringsplanen vil ha negative virkninger for naturmiljøet (føre-var-prinsippet). Reguleringsplanen berører ikke inngrepsfri natur. Forslag til reguleringsplan etter en samlet vurdering vil, etter kommunens vurdering, ikke påvirke naturen på en negativ måte. Endringer etter 1. gangs behandling Det ser ut til at tom 78 etter ny plassering blir liggende noe trangt i forhold til eksisterende skitrase. I kommuneplanens arealdel er det gitt bestemmelser om at bebyggelse skal plasseres mer enn 20 m fra turstier, skiløyper og isfiskeløyper. Vi finner likevel ikke grunnlag for å kreve ny plassering av tomta siden vi er litt usikker på nøyaktigheten på skitraseen gjennom området. Konklusjon: Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det foreligger få interessemotsetning i området og det har ikke har kommet merknader fra eksisterende hytteeiere i området. Vekt på fortetting i samsvar med kommuneplanens arealdel er lagt til grunn for sluttbehandling og forslag til vedtak i saken. Rådmannen anbefaler at reguleringsplan for Rotåa hyttefelt F29A på eiendommen 188/2 vedtas.

40 Rådmannens innstilling 1. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser datert vedtas. 2. Disposisjonsplan vedtatt , som blir berørt av ny regulering for Rotåa hyttefelt inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser datert vedtas. 4. Disposisjonsplan vedtatt , som blir berørt av ny regulering for Rotåa hyttefelt inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

41 1 Reguleringsplan ROTÅA HYTTEFELT gnr 188 bnr 2 Tydal kommune Planident Planbeskrivelse Revidert GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

42 2 1.1 BAKGRUNN PLANPROSESS, KUNNGJØRING PLANOMRÅDET OG LOKALISERING OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER Konsekvenser AV PLANFORSLAGET Risiko og sårbarhetsanalyse Nærmere planfaglige vurderinger av konsekvenser Miljøvern PLANKART Plankart GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

43 3 1.1 BAKGRUNN Eiendommen Stuevoll vestre 188/2 har etablert fritidsbebyggelse gjennom regulering av to hytteområder på Stugudal, det ene ved Nyvollen og det andre sør for Sylsjøvegen ved Rotåtjønna. Gjennom revidert arealplan for Tydal kommune vedtatt i 2012, er det åpnet for fortetting av eksisterende felt i to områder: F29A: 10 nye tomter med krav om løsning for innlagt vann og wc. F29B: 6 nye tomter med krav om løsning for innlagt vann og wc. Utsnitt fra arealplankart vedtatt juni 2012: I henhold til gjeldende arealplan er det derfor utarbeidet en revidert reguleringsplan for hytteområdet benevnt F29A. Planforslaget omfatter 10 nye tomter for fritidsbebyggelse. GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

44 4 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING Planprosessen er gjennomført på følgende måte: Oppstartsmøte med Tydal kommune Varsling av høringsinstanser i brev av Varsling av naboer/berørte parter i brev av Planarbeidet er kunngjort i lokalavisa Selbyggen samt på Tydal kommunes internettsider. Det er mottatt merknad til varsel om planoppstart fra en hytteeier. Merknaden går på plassering av ny nabotomt. Merknaden er ikke tatt til følge i planforslaget, da plasseringen ikke forringer utsikt og ikke ligger nærmere enn eksisterende tomter i feltet. 1.3 PLANOMRÅDET OG LOKALISERING Planområdet tilsvarer arealplanens område F29A, og er avsatt til formål fritidsbebyggelse. Området har en størrelse på ca 230 da, og varierer i høydebeliggenhet mellom moh. Adkomst til området skjer via privat vei fra Sylsjøveien. 1.4 OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER Reguleringsplanen med bestemmelser er utarbeidet med basis i: Miljøverndepartementets veileder T-1450 Hyttebygging. Plankart og beskrivelse fra Tydal kommunes arealplan vedtatt Nasjonale politiske mål: Arealplanlegging skal skje innenfor rammene av vedtatt nasjonal politikk noe som innebærer særlige hensyn innfor bl.a. følgende politiske områder: Samfunnssikkerhet; trafikk, skred, ras, flom osv. Minimalisering av transportbehov. Arealbruk som fremmer folkehelse. Tilgjengelighet for alle. Bevaring av kulturminner, biologisk mangfold, kulturlandskap, reindriftsområder og friluftsområder. Vanndirektivet. GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

45 5 Mål i miljøverndepartementets veileder T-1450: Av miljøverndepartementets veileder om fritidsbebyggelse framgår at utbygging av fritidsbebyggelse ikke bør skje i følgende områder: Store sammenhengende områder uten teknisk inngrep, i stor grad fjellområder/snaufjell. Områder langs vann og vassdrag hensyntagen til metersbeltet. Truede naturtyper med rikt biologisk mangfold. Leveområder for villrein og andre sårbare eller truede arter, randsoner inn mot leveområdene og viktige viltkorridorer. Nærområder til nasjonalparker eller landskapsvernområder der hyttebygging vil gi press mot sårbare naturverdier. Viktige friluftsområder og bymarker, sårbare landskap og regionalt viktige grøntdrag, viktige kultur- og naturlandskap. Viktige reindrifts- og landbruksområder. Viktige kulturminner og kulturmiljøer. Rasområder og øvrige fareområder. Områder i nedslagsfelt for vannverk. GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

46 6 1.5 Konsekvenser AV PLANFORSLAGET Risiko og sårbarhetsanalyse Natur- og miljøforhold Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Løsmasseskred (jord/leire) Nei Steinras/steinsprang Nei Kvikkleire/ustabile grunnforhold Nei Is- og/eller snøskred Nei Flomfare Ja Beregninger er utført av NVE, bestemmelser til bru er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Flomsonekart, historiske flomnivå Nei Sterk vindutsatt (storm, orkan etc) Nei Ekstreme nedbørsmengder Nei Ekstreme snømengder (utover krav iht pbl) Nei Radon Nei Evt andre forhold Nei Drikkevann, andre biologiske ressurser Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Utbyggingsplaner (Boliger,fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc) i nærheten av: Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann Landbruksareal Andre anlegg, behov for båndlegging etc Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Brann/eksplosjon ifm industri Kjemikalieutslipp, annen forurensing Olje/gassanlegg Lagringsplass for farlige stoffer (industri, havn, bensinstasjoner, radioaktivitet) Høyspentledninger, høyspentanlegg GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Offentlig avløpsanlegg etableres.

47 7 Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, evt endret bruk av gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø Nei Nei Nei Nei Nei Nei Infrastruktur Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende infrastruktur utgjøre en risiko for planområdet: Hendelser på veg Hendelser på jernbane Hendelser på sjø/vann Hendelser i luften Veier med mye transport av farlig gods Ulykkesbelastede veier Støysoner ved infrastruktur Nei Nei Nei Nei Nei Nei Avkjørselsforhold fra FV 705 er avklart, ingen vesentlige endringer i forhold til trafikksikkerhet på veinettet ellers. Strategiske/sårbare objekter (Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør underlegges en grundig vurdering) Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Sykehus/helseinstitusjon Nei Skole/barnehage Nei Flyplass Nei Viktig vei/jernbane Nei Jernbanestasjon/bussterminal Nei Havn Nei Vannverk/kraftverk Nei Undervannsledninger/kabler Nei Bru/demning Nei Konklusjon: ROS-analysen avdekker ikke forhold som har betydelige konsekvenser for planforslaget. GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

48 Nærmere planfaglige vurderinger av konsekvenser Naturgrunnlag Området består av lavbonitets skogsmark med hovedsakelig løvskog, der den skogbruksmessige verdien utover vedproduksjon er lav. Hyttetomtene plasseres i områder med morene/løsmasser, da deler av planområdet består av partier med myr av varierende dybde. Det er ikke gjennomført grunnboringer, men ut fra tidligere erfaring er det grunn til anta at det i deler av området er grunt til fjell. I henhold til ROS-analysen har området stabile grunnforhold Formål i planområdet Reguleringsplanen inneholder følgende formål: Tomter for fritidsbebyggelse (alle eksisterende og 10 nye). Adkomstveier. Bru over Rotåa Parkering Landbruk/skogbruk Områder for fritidsbebyggelse utnyttes ikke til tradisjonelt jord- eller skogbruk utover vedproduksjon og beite. Planforslaget berører ikke dyrket mark, og medfører ikke forringelse av vesentlige skog- eller jordbruksmessige ressurser. Arealet mellom tomtene kan utnyttes i land- og skogsbruksmessig sammenheng som tidligere Kommunalteknikk Hyttefeltet er planlagt for utbygging med offentlig vann- og avløpsnett. Tydal kommune er i ferd med å etablere hovedledninger for vann- og avløp langs Sylsjøveien. Kommunen vil legge hovedledninger inn til feltet, og etablere et felles tilkoblingspunkt for videre utbygging i privat regi. GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

49 9 Eksisterende hytter med lav sanitærmessig standard har anledning til å videreføre dette Strømforsyning Det er etablert permanent strømforsyning til området Adkomstveier Adkomst fra FV 705 skjer via etablert felles privat veinett opp til hytteområdene ved Kjølen. Grunneier har avklarte rettigheter til veinettet. Adkomst fra FV 705 skjer via Sylsjøveien, hvor grunneier har avklarte rettigheter. Sylsjøveien er vinterstid stengt med bom, hvor hytteeierne har anledning til å delta i felles brøyteordning og dermed helårs adkomst. Fra Sylsjøvegen og inn til Rotåa er det bygd ny privat vei over 188/1, hvor det skal bygges ny bru over elva for å etablere veinett inn i feltet. I forbindelse med brua har NVE krevd flomberegninger. Etter høringsperioden ble det derfor gjennomført befaring i samarbeid med kommunen og NVE, og NVE ble engasjert for å utføre de nødvendige beregninger. Flomberegninger og dimensjonering av bru er ivaretatt gjennom rapport utarbeidet av NVE datert , og nye krav er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Adkomstvei over 188/1 og elvekryssing samsvarer med vedtatt reguleringsplan for Sylane hyttefelt. Gjennom planarbeidet er det lagt inn adkomstveier til alle tomter i feltet. Veitraseer er gått opp i samarbeid med grunneier og representant fra hytteforeningen. Der det er hensiktsmessig følger veitraseene gamle traktorveier. Det legges opp til at adkomstveier kan vinterbøytes, og etablering av parkeringsplasser tilknyttet de respektive tomter. GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

50 Trafikale forhold Revidert reguleringsplan medfører en økning med 10 tomter i et område som allerede er utbygd i relativt stor grad. Sylsjøvegen betjener et omfattende antall tomter på flere eiendommer, og det er ikke kapasitetsproblemer på dette veinettet. De nye tomtene vil relativt sett bety en liten økning i trafikkmengde, og vil ikke ha betydelige negative konsekvenser for trafikale forhold Miljøvern Dyreliv, planter, friluftsliv Dyrelivet består hovedsakelig av skogsfugl og hjortevilt, med vegetasjon av skogsmark med arter typisk for området. Ut fra det som er kjent for området, skiller seg ikke fauna og flora fra omkringliggende områder. Det er ikke kjent at planområdet inneholder rødlistearter, andre sårbare biotoper eller flora som er bevaringsverdig eller underlagt restriksjoner Kulturminner Gjennom forhåndshøringen er det klarlagt at ingen av høringsinstansene har registrert automatisk fredede kulturminner innen planområdet. Ingen av sektormyndighetene har gjennomført befaringer i forbindelse med planarbeidet Byggegrense mot Rotåa I henhold til arealplanens bestemmelser og avklaringer med kommunen er det lagt inn byggegrense med 50 meters avstand mot Rotåa. Mellom elva og byggegrensa tillates det ikke oppført ny bebyggelse, og det må søkes dispensasjon i forbindelse med utvidelse av eksisterende bebyggelse. Utvidelse av eksisterende bebyggelse skal ikke skje mot elva. Det er tatt inn egne bestemmelser til byggegrensa i reguleringsbestemmelsene. GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

51 Reindrift Området berører beiteareal for høst/vinterbeite tilhørende Essand reinbeitedistrikt. Reindriftsforvaltningen har i svar på varsel om oppstart av planarbeid ikke merknader til planarbeidet Forurensing, avfall Planforslaget vil ikke innebære økt miljøbelastning, forurensing eller andre forhold ut over det som er akseptabelt og normalt for områder med fritidsbebyggelse. Det er ikke grunn til å anta at økningen i trafikkmengde vil ha betydelige negative konsekvenser for støv- og støyforhold. Tydal kommune har etablert renovasjonsordning for fritidsboliger. Alt avfall fra fritidsboligene skal innsamles og leveres i henhold til renovasjonsordningen. GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

52 PLANKART Plankart Plankart med farger og symbolbruk er utarbeidet i henhold til PBL 2008, og følgende tillegg: FOR nr 861 Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister. GeoTydal AS Postboks Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

53 Y Y Y X /25 188/32,70 188/69 188/89 188/ / /41 188/71 188/59 188/ /64 188/ / / /30 X / /2/ / / / / /80 188/ TEGNFORKLARING 24 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR.1) 188/2/11 85 Fritidsbebyggelse 30 parkeringspl. 0.3 daa SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 NR.2) 188/2/9 81 Adkomstveier parkeringspl. 0.3 daa 10 Bru over Rotåa /136 Parkering /37 188/ / / Juridiske linjer og punkt 188/2/1 188/2/5 Planens begrensning 29 Formålsgrense 188/2/7 Byggegrense langs Rotåa - 50 meter /40 Avkjørsel 188/39 Ny tomt for fritidsbebyggelse Skitrase /2/23 188/79 188/36 188/154 Basiskartet er tegnet med svak gråfarge Kartopplysninger Kilde for basiskart: Tydal kommune Dato for basiskart: 188/78 Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89 Høydegrunnlag: NN 1954 Ekvidistanse 5 meter N m Kartmålestokk 1: m Nasjonal arealplan-id AREALPLAN ETTER PBL AV 2008 Rotåa hyttefelt - del av gnr 188 bnr Plantype: Detaljregulering Forslagsstiller: Bjørg og Lidulf Stugudal Tydal kommune Saksnummer: SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kunngjøringsdato for planvedtak: Dato for siste revisjon av plankart: Planvedtak: Høring og offentlig ettersyn fra/til: Kunngjøring av oppstart av planarbeidet: PLANEN ER UTARBEIDET AV: GeoTydal AS Behandlingsorgan Møtesaksnr Dato Sign X Y Y Y

54 1 Reguleringsplan ROTÅA HYTTEFELT gnr 188 bnr 2 Tydal kommune Planident Reguleringsbestemmelser Revidert GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

55 2 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR.1) 1.1. Fritidsbebyggelse Tomtene er markert med senterpunkt på plankartet. Punktet skal som hovedregel ligge innenfor hyttas veggliv. Mindre justeringer av beliggenhet kan foretas av kommunen i samarbeid med grunneier, og tomtenes endelige plassering og arrondering fastlegges under fradeling/ kartforretning Alle tomter kan festes eller fradeles. Ved fradeling legges det opp til en tomtestørrelse på ca 1 daa. Størrelse inntil 2 daa kan godkjennes etter nærmere avtale med grunneier Uttak av løsmasser og øvrige grave- og fyllingsarbeider skal utføres slik at det ikke skjemmer omgivelsene Det tillates inntil 1 hytteenhet, 1 anneks inntil 30 m2 BYA og uthus etter behov pr tomt. Maks bebygd areal (BYA) er 30 %. Anneks kan ikke innredes som selvstendig hytteenhet. Detaljer omkring byggemåte avklares i forbindelse med byggesaksbehandlingen Hovedbygningens møneretning skal som hovedregel følge terrengkotene. Dette kan fravikes dersom slik plassering er ugunstig i forhold til terrenget på aktuell tomt og prosjektert bebyggelse Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger (mørkebrunt, grått, svart etc.) Sterke farger tillates ikke. Bebyggelsen skal underordnes naturpreget i området, og det skal brukes materialer som har samhørighet med de naturlige omgivelsene. Taktekking skal utføres i materialer som har matt eller mørk virkning Ny bebyggelse skal tilrettelegges for høy sanitærmessig standard med innlagt vann og wc, og tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg. Eksisterende bebyggelse forutsettes tilkoblet offentlig anlegg etter hvert som vann og avløp installeres i de respektive hyttene Tydal kommune har innført renovasjonsordning for all hyttebebyggelse. Alle hytter i feltet skal tilknyttes denne ordningen. Avfall bringes med og leveres i avfallscontainer i henhold til gjeldende renovasjonsordning I areal beliggende mellom tomtene har grunneier rett til å drive tradisjonell skogsdrift, beiting og ellers utnytte området i tråd med vanlig praksis for landbrukseiendommer I samsvar med kommuneplanens arealdel gjelder byggegrense på 50 meter mot Rotåa som vist i plankartet. Det må søkes om dispensasjon for eventuell utvidelse av eksis terende fritidsboliger i dette området. Utvidelsen skal ikke skje mot elva. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

56 3 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 NR.2) 2.1 Veier Adkomstveier. Adkomstveier i hytteområdet. I vintersesongen kan vegene brøytes i henhold til den til enhver tid etablerte ordning for vintervedlikehold Bru Område for bru over elva Rotåa, for tilknytning til vei på 188/1. I henhold til flomberegninger i rapport fra NVE datert skal brua bygges med lysåpning minimum 15 m2 og underkant bærekonstruksjon på minimum kote 682, Fellesbestemmelser Avkjøringer fra hovedveinettet og inn til hver enkelt tomt er vist på plankartet. Plassering av den enkelte avkjørsel kan justeres i forhold til plankartet, justeringer avklares av grunneier i samråd med hytteeier Alle nye tomter skal ha adkomst med bilvei. Eksisterende hytter som ikke har vei kan etablere veiadkomst via traseer vist på plankartet Parkeringsplasser for hyttene opparbeides i utgangspunktet på hver enkelt tomt av den respektive hytteeier. Felles parkeringsplasser opparbeides som vist på plankartet Veinettet og felles parkeringsplasser kan benyttes av grunneier, hytteeiere, rettighetshavere i området og andre som gis tillatelse fra grunneieren. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

57 4 Tilhørende plankart: GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

58 Tydal kommune 7590TYDAL Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 323 Deresdato: Deresref.: Saksbehandler: ÅseWinther 1 Rotåa hyttefelt - frafall av innsigelse- Tydal kommune- Sør- Trøndelag NVE, Tydal kommune,geotydalog representant fra hytteforeningenvar påbefaringvedrotåa hyttefelt Utfallet av befaringen var at NVE fikk i oppdragå gjennomføreflomberegningerfor planlagtbru over Rotåa,samtat planleggerskulleimplementerenyebestemmelserog beskrivelseav tiltaket påen tilfredsstillendemåte. Etterdialogmedplanleggerog gjennomgangav oversendtedokumenterer våreforventningeroppfylt og vi vil trekkeinnsigelsentil Rotåahyttefelt. Med hilsen Kari Øvrelid regionsjef ÅseSofieWinther førstekonsulent Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil internerutiner. Kopi: GeoTydalAS E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt -Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

59 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 saksbehandler Innvalgstelefon Vår aaro vår rer. (besoppgrttved svar) Torsaether /mos Kommunalogsamordningsslahen Deresdate Deresrer. _o1.n7.2o / Tydal kommune 7590 TYDAL Uttalelse - reguleringsplan for Rotåa hyttefelt - Tydal 188/2 Det vises til oversendelse av ovennevnte reguleringsplan sendt på høring Forhold til kommuneplanen Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel for området og omfatter en fortetting med 10nye hyttetomter i eksisterende hyttefelt. Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelser fra følgende fagmyndigheter: ~ Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - har innsigelse til planen- - Fylkesmannen som sektormyndighet - ingen merknad. Uttalelsen fra NVE følger i vedlegg. Det vises til denne for nærmere begrunnelser for innsigelsene og generell rådgivning for det videre planarbeidet. Fylkesmannen har vurdert innsigelsene fremmet fra fagmyndighetene og har konkludert med følgende innsigelsertil planen: l Innsigelse fra NVE: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 3-2 tredje ledd fremmes det innsigelse r til planforslaget inntil følgende foreligger: - Flom og vannlinjeberegninger av planområdet for ny bebyggelse og infrastruktur. l - Vurderingav hvilkepåvirkningerbruaoverrotåakanha påflom- L situasjonen oppstrøms elva. Under følger innspill til planen fra Fylkesmannens fagavdelinger: Erneetsleøeise og kammwalog Jtisirsog Landbruk eg Mrliavern-oppveier, og sosei-e; admmlslrasjonsstab sarnordrnrigsstab Deredskapsavdchng nygaeumxnng avdeling utdanmngsavdehng helseavdelirig Telefaks 7319s: 01 E-pastrmszpastmonako*rylkesmanrierwvo internettwwwryh<esmarmen.no/st orgamsas1ansnummer

60 2 c Universell utforming Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har nå inngått avtale med fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker. o Reindrift Fylkesmannen har ingen reindriftsfaglige merknader til planen. - Landbruk og bygdeutvikling Plankartet inneholderstort sett bare arealformål fritidsbebyggelse.i reguleringsbestemmelsene pkt står det at «I areal beliggende mellom tomtene har grunneier rett til å drive tradisjonell Skogsdrift, beiting og ellers utnytte området i tråd med vanlig praksis for landbrukseiendommer». Hvis hensikten med bestemmelsen er å ivareta Iandbruksinteressene på arealene mellom hyttetomtene, anbefales å regulere disse arealene til landbruks-, naturog friluftsformål samt reindrift (kode 5100) eller passende underformål. LNFRinteressenevilsikresbedrepå dennemåten. Planområdet ligger innenfor Stugudal beitelags grenser. Planens virkninger på eventuelle beiteinteresser innenfor planområdet er ikke belyst. I hytteområder med beiteinteresser vil det erfaringsmessig oppstå behov for inngjerding av hyttene/tomtene. Det er derfor viktig at planen tar stilling til dette. Dersom kommunenønskerå tillategjerderi det regulertehytteområdet,bør reguleringsbestemmelsene beskrive hva som er tillatt omfang av lnngjerdet areal. En mulig konflikt mellom beiteinteresser og fritidsinteresser kan dermed begrenses. Kommunen har for øvrig en bestemmelse i kommuneplanens arealdel om at gjerder innenfor hytteområder er søknadspliktig anlegg, og da bør dette følges opp med nødvendig detaljering i reguleringsbestemmelsene. o Miljøvern Planen viser fortetting av eksisterende hyttefelt. Ingen av hyttene berører viktige naturmangfold- eller vassdragsinteresser. Fylkesmannen som miljøvernmyndighet har ingen merknader til tiltaket. - Samfunnssikkerhet Ingen merknad. Fylkesmannen har ingen innsigelser til reguleringsplan for Rotåa hyttefelt - Tydal 188/2. Med hilsen Jørn Krog fylkesmann Alf-PetterTenfjord direktør Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

61 3 Kontaktpersoner: Landbruk: Siri Vannebo, tlf Miljøvern: Harald Høydal, tlf Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune v. Vegard Hagerup, tlf Samfunnssikkerhet: Jan-Åge S. Gundersen, tlf Reindrift: Helge Hansen, tlf Kopi: Sør-Trøndelag fylkeskommune Norges vassdrags- og energidirektorat PB 2350 Sluppen Vestre Rosten TRONDHEIM 7075 TILLER

62 Marga ussdragsa; qrqgrairurmn NVE Tydal kommune 7590 TYDAL Hilde R. Kirkvold Vår dato: vårref; 2o14o Adm;323 Daresdato: Deresrec:2013/ Saksbehandler' AseWinther Høring - Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 - Tydal kommune - Sør- Trøndelag - Innsigelse Viser til ovennevnte planforslag, NVE har følgende kommentarer: Allmenne rnlcrerrer Ved planlegging av tiltak nærtvassdrag er det viktig å ta hensyn til vassdragsmiljø og unngå fare knyttet til vassdrag. Planforslaget ligger på østsiden av elva Rolåa, Plangrensengit langs elvebredden men kunne med fordel også omfatte selve elva med betegnelsen bnrk og vern i sjø og vassdrag, Eksisterende fritidsbebyggelse ligger svært naærtrotâa, med hytte nummer40 som ligger ea, 7 meter fra elvekanten. Kommuneplanens arealdel for Tydal kommune daten , er det vedtatt en generell bestemmelse som ikke tillater å sette opp fritidsbebyggelse nærmerebekker og elver enn 50 meter (jf. Kommuneplanens bestemmelser punkt. 3.1). INVEs retningslinjerflaum og skred/are i urealplamzr 2/2011er det anbefalt en ubebygd sone på minimum 20 meter til alle bekkerog elver for â ivareta sikkerheten for flom, erosjon og allmenne interesser Ny planlagt infrastnrkturfrabru og nordover er planlagt innenfor20 metersbeltet fra elva Vi vil anbefale at det blir avsatt en sone mot vassdraget for å ivareta de allmenne interessene og at vegen nordover flyttes lenger unna elva. Flam NVEs retningslinjerflnum og rkredfarc i arealplanar 2/201l forventerat fiemtidig bebyggelse og infi-astnrktur blirtilstrekkeligsikretmedtankepå200 årsflom.meddenklimaurviklingenvi hari dag, ser vi at det ofte er flornhendelseri mindre vassdrag som gjør mest uforutsetteskader, l planforslagets ROS- analyse er det krysset av for al området ikke er flomutsatt. Vi mener en slik utkrysning, uten videre vurderinger for dårlig grunnlag som dokumentasjon på at sikkerhetenmot flom er ivaretatt,vi savner en vurderingpå hvordanman har tenkt a ivareta bebyggelse og infrastrukturmed tanke på flom Eur!rwcgnve nocum; frostmpsmflrumoslo.remon0:515lmeuwll m wem orgm Nosm2u5msuma...xmm7094usman...,......"...,A..., Rwlonllom varm.. m. Pommks 5091 Mlpnluzn YEIT5TILLER E514 NARVIK Postboks 2 IZA Postboks 5.1 i Foslnou I221 03m. _oss, im,...

63 E å Side 2 Iv! I plankartet er det tegnet inn adkomst lil planområdet via bru over Rania. I planbeskrivelsen opplyses det ai den er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for eiendommen 188/ l Sylane hyueomride. Denne reguleringsplanen har ikke van påhøring lil NVE. Alle tiltak i eller i tilknytning til vassdrag skal vurderes av NVE som seklorinteresse for flom, skred og vassdrag. Inntil llomfaren for ny bebyggelse og infraslruklur er utredet vil vi ha rnnrigclxe ltl planfarslagetl NVE har følgende vilkår/nr planen kan egengodlqenner gennamførl: innsigelre Irl planforslaget inn/il de! er - Flom og vannlrnjeberegnrnger av planområde! far ny bebyggelse og lnfraslnlknlr. - Vurdering av hvilken påvirkning brua over Rolåa kan ha páflamsriuaaj/onen oppr/røms elva. Med hilsen Kan Øvrelid regionssjef Åse Sofie Winther førstekonsulent GodÅj/ennrngslelcrlsel/es aulnmaluk inn ved ekrpederrng

64 MOTFATT 1 1 JUL] 20" samroiacr umumcsv Tydal kommune E 'Tydalkommune 'lydalsvegen 'lt[).-\i. uwmrsnzsauz /SAKSEENANDLER Duvuzsuzm/asses air m»vussaaxwvln arr. arami /Imo Harald summlamhll, m raa7noa: 201:4/99015 Men/ /7437s os mvmnuuamnmmwos-mama nn Vedr. Regulering til fritidsbebyggelse og adkomstveier del av Gbnr. 188/2 - Rotàa hyttefelt, Tydal kommune \'i viserril deresbrevavol \'i kjennerikke ril arderer registrar:automatiskfredasamiskekulrui-minneri del omsokre områder.samecinger harderforingenspesiellekulrurminnefagligemerknadertil planforslagetpa dernåværenderidspunkrer. \'i minnerirnicllemdom dergenerelleaklsomhersansvarel. Denebor fremgåav regrileringsbesremmelsene og vi foreslårfølgende[elm nårdergidder dette: I Kulturminner og akrsomhersansvarer. Skulle der under bygge-og anleggsarbeidi marken komrne fnm gjensrandereller andre spor som viser eldre akuviret i områder,må arbeider sransesog melding sendessameringr gg figg-frgnglglg fylk; _)5gmm_un_g omgående,if. lov 9. juni 1978nr. 50 om kulrurminner (krnl) 8 annet ledd. Kulnimrinnem_ ereneforutsetter arderrepåleggformidlesvidereul demsomskalutfurearbeideri marken. Vi minnerforøvrigom arallesamiskekulturminnereldreenn100år er aurumaciskfredai følge lov 9 luni I978 nr. SUom kulrunninner (kml) 4 anner ledd. Samiskekulrurrrunner kan for eksempel værebygninger. husrufrer, garnmerufrer, relrboplasser(synlig som er sreinsarrildsred), ulikeryperanleggbrukrvediakr,fangst,fiske,reindnfrellerhusdyrhold,graver,offerplassereller srederdel knyrrersegsagnril. Denneoppregningener hellerpåingenmareurrommende.mange avdisseer forrsarrikke funnerog regisirerravkrilrumiinnevemer.derer ikkeullarråskadeeller sklcmmeel fredakulrumrinne,ellersikringssonen Smrundl kulrurminnet,if. kml 3 og 6. Vi gar d] sis!oppmcrksompåardetteinnspillerbaregielda Sametinget., ogviscr d] egenuttalelse fra Sorffrondelagfylkeskommune. lleclscgh/med hilsen Harald uggcmull ell Rnenesrmyia/ Rad ver fi;»\jzc.~;tm,a. :»«- Elin Krisijnajâma Voesreskonsrilcnre/ l-iorsrekonsrilenr Kopiiie / Kopi: mfl ronrlelagfylkeskommune, Enherfor regionalumklmg,"004trondheim. 1:--4'.-wpu

65 % Statens vegvesen Tydal kommune MOT-FÅTT v/ Hilde R. Kirkvold 7590 TYDAL 1 0 JULIm" Tydalkommune umnum.enhel s-munamnarumugw vi.meme omrrfeunse: vs:dam: Region m Tor-Elilrlul: Lian-<Imm> zomnzmoos zoummsuwzou omuou Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen gnr. 188 bnr. 2 i Tydal kommune - Offentlig ettersyn Viser til henvendelsedatert Statensvegvesenharingenmerknadertil reguleiingsplanforslaget. Plan-ogtrafikkseksjonen ilsen seksionssjef Tav- Efik LL, Tor-Erik JuleLinn Kopi: Sør-Trøndelagfylkeskommune- enhetfor regionalutvikling Posudrvsu Telefon. D1030 Knnlmadnuu fakluuadlese mim«gm» iiqmmid! iumu;1i17n oi v-ammsgm I 70:;vnonxmwu Slam-u vegvesen landsdekkende leqmlup Fyilahintl SID! Molde 01g.m' QHI S Vldsl 1e e1on:73 94isso iumiu-n

66 Tydal kommune, Teknikk og miljø 7590 TYDAL Vår referanse Deres referanse Dato / / Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune Deres oversendelse av Det vises til vår uttalelse til oppstartsvarsel. Planforslaget innebærer en fortetting innenfor en gjeldende reguleringsplan, og er i tråd med kommuneplanens arealdel. Når det gjelder avstand mellom ny og eksisterende fritidsbebyggelse anbefaler vi en minsteavstand på 50 meter. Det har vist seg å fungere med tanke på å unngå fremtidige konflikter. Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. For øvrig har Sør-Trøndelag fylkeskommune ingen merknader til planforslaget. Vilkår for egengodkjenning: Ingen. Med hilsen Stig Roald Amundsen fagsjef Tore Forbord Gjenpart:. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, her. Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka Saksbehandler: Tore Forbord, Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 2350 sluppen 7004 TRONDHEIM Fylkeshuset Erling Skakkesgt TRONDHEIM Bankkonto: Org.nr.: Internett:

67 TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2014/730-2 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29/ Kommunestyret Etablering av felles NAV tjenesteområde i Værnesregionen Vedlegg: Kostnadsnøkler, NAV Værnes Mål og disponeringsbrev 2014 Fagrapport, NAV Værnes med oppdaterte tall Vertskommuneavtale NAV Værnes Saksopplysninger Arbeidsutvalget i Værnesregionen fattet 20. mars 2013 et vedtak om å vurdere et større NAVtjenesteområde i Værnesregionen hvor NAV Tydal og NAV Selbu blir en del av NAV Værnes Nord. Regionrådet i Værnesregionen tok dette vedtaket til orientering 19. juni Foranledningen for vedtaket i Arbeidsutvalget var at NAV Selbu og NAV Tydal tidligere hadde utredet mulighetene for et interkommunalt samarbeid med et felles NAV tjenesteområde og felles leder. Bakgrunnen var at både kontorene i Selbu og i Tydal er sårbare på grunn av kontorenes størrelser. Et samarbeid kan sikre bedre rettssikkerhet for brukerne, mer effektiv og stabil drift, større fagmiljø og enhetlig forvaltningspraksis. Arbeidsgruppens forslag til vedtak var derfor at Selbu og Tydal kommune etableres som et felles NAV tjenesteområde. Rådmannen i Tydal foreslo deretter for Arbeidsutvalget i Værnesregionen å løfte saken til videre utredning for et integrert samarbeid i Værnesregionen mellom NAV Tydal, NAV Selbu og NAV Værnes Nord.

68 I et møte 14. juni 2013 mellom Fylkesdirektørene i NAV Nord-Trøndelag, NAV Sør-Trøndelag og Arbeidsutvalget i Værnesregionen ble det enighet om å nedsette en tverrfaglig prosjektgruppe som skal utrede muligheten for et felles NAV tjenesteområde. Prosjektgruppen skulle bestå av tillitsvalgte i NAV, NAV-ledere og representanter fra NAV fylke. Mandatet til prosjektgruppen var å utrede forutsetningene for en utvidelse av NAV Værnes Nord til også å omfatte NAV Tydal og NAV Selbu under felles ledelse og administrasjon etter vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg, med hovedvekt på 28-1b Administrativt vertskommunesamarbeid. Arbeidet skulle munne ut i en fagrapport, samt forslag til samarbeidsavtale. Det var en forutsetning for arbeidet at ingen av dagens NAV kontor skal legges ned. Fagrapporten er nå klar, og den konkluderer med at en utvidelse av NAV Værnes Nord til også å omfatte Tydal og Selbu vil gi en positiv effekt for ansatte og brukerne i hele tjenesteområdet. På bakgrunn av prosjektgruppens rapport er det nå utarbeidet et forslag til en samarbeidsavtale basert på at kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og Frosta etableres som et interkommunalt tjenesteområde for NAV basert på administrativt vertskommunesamarbeid. En etablering av samarbeidet basert på kommunelovens bestemmelser for administrativt vertskommunesamarbeid innebærer at alle kommunene må behandle samarbeidsavtalen i politiske organer og fatte politisk vedtak på delegasjon av myndighet til vertskommunen. Dette gjelder også de kommunene som i dag tilhører samarbeidet i NAV Værnes Nord. Forslag til samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid datert 1. februar 2015 for NAV Værnes legges derfor med dette frem til politisk behandling. Følgende justeringer er gjort i prosjektrapport, saksframlegg og samarbeidsavtale etter behandling i AU : - 2 årsverk pr. dags dato i Frosta kommune - 2,5 årsverk pr. dags dato i Selbu kommune - 1 årsverk pr. dags dato i Meråker kommune - Samarbeidsavtale: 8. Klagebehandling: Ordet «lokale» er fjernet Dato endret til 1. februar 2015 Vurdering Målsettingen med å opprette et interkommunalt tjenesteområde for NAV (NAV Værnes) med kommunene Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal er: Bedre tjenester for brukerne i hele regionen Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Økt rettssikkerhet for innbyggerne Sikre enhetlig forvaltningspraksis Mer effektiv og stabil drift Attraktive og robuste fagmiljøer

69 Organisering og fysisk plassering av NAV tjenesteområdet. Det foreslås at NAV tjenesteområde Værnes organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid. Alle ansatte i tjenesten overføres til vertskommunen, som får ansvaret for tjenesteutførelsen for de kommunale tjenestene i NAV på vegne av alle kommunene som deltar i samarbeidet. Det opprettes et hovedkontor i vertskommunen og avdelingskontorer i de andre kommunene. Det foreslås at hovedkontoret opprettes i Stjørdal kommune og at denne kommunen er vertskommune for dette samarbeidet. Leder for det interkommunale tjenesteområdet og administrativ ressurs vil være plassert ved hovedkontoret i Stjørdal. Dette kontoret blir bemannet med til sammen 14,2 kommunale årsverk slik det er i dag. I tillegg vil det være et betydelig antall statlige årsverk. Avdelingskontorene i de enkelte kommunene vil bli bemannet med det samme antallet årsverk som det er i dag. Stjørdal kommune stiller lokaliteter som hovedkontor og Tydal, Selbu, Frosta og Meråker kommune stiller lokaliteter som avdelingskontor. Styring og ledelse av tjenesteområdet NAV Værnes. Figuren viser samarbeidsmodellen for ett tjenesteområde med felles leder i Værnes Nord. Samarbeidsmodellen bygger på samhandling mellom rådmann i vertskommunen og staten ved (fylkesdirektøren i NAV).

70 Modell for ledelse av NAV-Værnes K o m m u ne To styringslinjer Styringslinjer Koordineringsmøtet Rådmann og direktør Leder NAV Værnes Stat Rammer Styring Medbestemmelse Rådmann i vertskommunen og fylkesdirektør samstemmer overordnede føringer/ styringssignaler. På kommunal side er disse avklart med de andre rådmenn i arbeidsutvalget. På statlig side avklares de med medbestemmelsesapparatet. Som figuren viser vil rådmann i vertskommunen representere alle samarbeidskommunene i møte med den statlige fylkesdirektøren. Koordineringsmøtet som består av rådmann i vertskommunen og Nav fylkesdirektør koordinerer styringssignalene ovenfor lederen for Værnes Nord. Slik vil det bli etablert 2 styringslinjer en statlig og en kommunal, noe som er en forutsetning for å kunne håndtere ledelsen av dette tjenesteområdet. Det er foreslått i samarbeidsavtalen at rådmenn fra alle deltakerkommunene deltar i koordineringsmøtet 2 ganger pr år. Forslaget til samarbeidsavtale beskriver organiseringen av tjenesteområdet på et overordnet nivå, hvor NAV leder er administrativt og faglig ansvarlig for tjenesteproduksjonen ved de enkelte kontorene i tillegg til tjenesteområdet som helhet. Samarbeidsavtalen legger således opp til at NAV leder selv kan bestemme hvordan ledelse/koordinering innen tjenesteområdet skal organiseres. Det settes imidlertid krav om at organiseringen skal være til det beste for brukerne og ansatte innen tjenesteområdet. Videre kreves det at organiseringen skal skape effektive kontorer innenfor de gitte rammene. Eventuelle endringer i organisering kan drøftes i koordineringsmøtet.

71 Bemanning /ressurser ved oppstart av NAV Værnes. Tjenesteområdet NAV Værnes vil ved oppstart ha en bemanning totalt i tjenesteområdet på 21 kommunale årsverk. Disse årsverkene fordeles slik på kommunene: Tydal: 0,5 årsverk Selbu: 2,5 årsverk Meråker: 1 årsverk Frosta: 2 årsverk Stjørdal 14,2 årsverk. Til sammen blir dette 20,2 kommunale årsverk. Disse årsverkene er ikke knyttet statisk til den enkelte kommune men skal kunne benyttes der det til enhver tid er størst behov for ressursene. For å fange opp eventuelle skjevheter legges det opp til at det føres en oversikt som viser ressursbruken knyttet til de enkelte kommunene. Det er likevel viktig å presisere at dagens ansatte i de enkelte kommunene skal ha det lokale kontoret som oppmøtested og arbeidssted. Dette vil sikre den lokale kunnskapen og den nødvendige nærheten til tjenesteyterne og brukerne i de enkelte kommunene. I tillegg vil ekstra kompetanse kunne trekkes inn ved behov, ved at ressursene i tjenesteområdet kan brukes fleksibelt, slik det i dag kan gjøres i de andre interkommunale tjenestene. Kompetanse i Tjenesteområdet NAV Værnes. En av de store fordelene ved å etablere et interkommunalt tjenesteområde for NAV er at det, i tillegg til fleksibel utnyttelse av eksisterende kompetanse, gir bedre muligheter for å rekruttere inn den kompetansen som en mener er nødvendig/mangler. Dette vil også gi muligheter for å etablere en tverrfaglig kompetanse som kan benyttes i kompliserte saker. Tjenestemeny ved de enkelte NAV kontorene i NAV Værnes. I henhold til Lov om arbeids- og velferdsforvaltningens paragraf 13 skal kommunen som en minimumsløsning organisere råd - og veiledning, samt økonomisk stønad med hjemmel i Lov om sosiale tjenester inn i det lokale NAV kontoret. Andre kommunale tjenester som vurderes som hensiktsmessige kan også inngå i NAV kontoret. På bakgrunn av dette foreslås det at følgende kommunale arbeidsoppgaver overføres til NAV Værnes: Opplysning, råd og veiledning. Vedtak om tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen. Stønad til livsopphold, sosiale lån og midlertidige botilbud. Bistand til og koordinering av individuell plan. Kvalifiseringsprogrammet. Klagebehandling Rapportering Klagebehandling Lovverket sier at hvis et vedtak påklages skal klagen i første instans behandles av det organ som fattet vedtaket. Dette innebærer at de enkelte kontorene i NAV Værnes skal behandle alle klager på vedtak de selv har fattet. De enkelte NAV kontorene i tjenesteområdet NAV Værnes vil i et

72 slikt tilfelle også plikte og bistå personen som ønsker å klage med utforming/formulering av klagen. Hvis et påklaget vedtak endres sendes det nye vedtaket fra NAV Værnes og til tjenestemottaker. Denne vil ha klagemulighet også på dette vedtaket. Hvis et påklaget vedtak ikke endres skal det påklagede vedtaket sammen med NAV Værnes sin begrunnelse/vurdering oversendes klageinstansen. Dette kan være en kommunal klagenemd i den aktuelle deltakerkommunen, eller hvis det klages på et vedtak på lovpålagte tjenester skal klagen sendes fylkesmann i Nord eller Sør-Trøndelag avhengig av brukerens bostedskommune. Rapportering Alle kommunene skal jevnlig rapportere aktiviteten til statlige myndigheter som fylkesmann eller direktorat/departement. I hovedsak dreier dette seg om ulike statistikker. Det foreslås at NAV Værnes tar seg av rapporteringen innenfor sine tjenesteområder for alle kommunene. Dette er naturlig fordi det er ledelsen i NAV Værnes som vil ha den beste oversikten over eget tjenesteområde. I tillegg til rapportering til statlige myndigheter skal NAV Værnes rapportere til rådmannen i vertskommunen og arbeidsutvalget i Værnesregionen i tråd med rapporteringsrutiner for interkommunale tjenestesenter. Økonomiske konsekvenser Vertskommunens utgifter til tjenesten vedr. lønn, opplæring, veiledning, kurs, kontorutgifter finansieres gjennom innbetaling fra deltakerkommunene. Fordeling av utgiftene på de enkelte kommunene utredes og vedtas i egen saksutredning for alle samarbeidsprosjekt samlet. Betaling skjer ved a-kontobeløp pr og Avregning foretas innen utgangen av januar påfølgende år. Utgifter som påløper som følge av vedtak om tildeling av tjenester til personer, bæres av den kommune hvor personen er bosatt. Samarbeidsavtaler Samarbeidet om å etablere og drive et interkommunalt tjenesteområde for NAV Værnes vil innebære et samarbeid mellom 5 ulike kommuner og mellom disse kommunene og det statlige tjenesteapparatet. Dette samarbeidet vil derfor kreve følgende samarbeidsavtaler: 1. Partnerskapsavtale mellom vertskommunen og staten. 2. Samarbeidsavtaler mellom kommunene. Partnerskapsavtalen mellom vertskommunen og staten. Dette er en avtale mellom vertskommunen og staten. Den skal regulere alle forhold ved samarbeidet mellom kommuner og stat i dette tjenesteområdet. Sentrale tema i denne avtalen vil være ledelse og styring av tjenesteområdet og statlige årsverk ved de enkelte NAV kontorene osv. Da det i denne saken legges opp til at det interkommunale tjenesteområdet skal etableres på bakgrunn av administrativt vertskommunesamarbeid er det naturlig at det er vertskommunen som formelt inngår partnerskapsavtalen mellom kommunene og staten. Dette er likevel ikke til hinder for at alle kommunene er representert i forhandlingene.

73 Det foreslås også at det gjennomføres 2 årlige partnerskapsmøter mellom arbeidsutvalget i Værnesregionen og NAV fylkesdirektørene i Sør og Nord-Trøndelag. Dette vil sikre at alle kommuner får nødvendig informasjon om prioriteringer og anledning til å delta i en direkte dialog. Samarbeidsavtale mellom kommunene Til grunn for det interkommunale samarbeidet legges det en samarbeidsavtale. Denne må regulere rammene for samarbeidet, men ikke være så detaljert at den hindrer etablering og utvikling av en fleksibel interkommunal tjenesteenhet. Samarbeidsavtalen for det interkommunale tjenesteområdet NAV Værnes er basert på interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 28-1b som regulerer administrativt vertskommunesamarbeid. Samarbeidsavtalen datert 1. februar 2015 er vedlagt dette saksfremlegget. Konklusjon Et interkommunalt samarbeid om felles tjenesteområde for (NAV Værnes) vil ha både positive og negative konsekvenser. Positive konsekvenser: Sårbarheten blir mindre. Større, bredere og felles kompetanse for alle involverte. Sikrer habilitet. NAV tjenesten fremstår mer likt i de enkelte kommunene. Ressursbesparende Større avstand mellom saksbehandler og klient/lokalsamfunn. Negative konsekvenser: Lokalkunnskapen kan reduseres. Nærheten til brukerne kan bli noe mindre. Ikke nødvendigvis økonomisk besparende i oppstartsfasen. Organisatoriske endringer. Ansatte kan føle mindre tilhørighet til egen kommuneadministrasjon. Større avstand til politiske beslutningstakere. En NAV tjeneste organisert under felles ledelse vil uten tvil føre til at kvaliteten på tjenestene gitt av NAV i regionen vil styrkes betraktelig. Dette vil komme brukerne til gode i tillegg til at det vil styrke den enkelte saksbehandler. Negative konsekvenser som manglende lokalkunnskap og nærhet til brukerne kan reduseres ved at en opprettholder dagens årsverk ute i kommunene i tillegg til at en ved behov kan sette inn ekstra ressurser der hvor dette kreves. Ut fra en helhetsvurdering av de positive og negative konsekvensene sett opp mot de utfordringene som kommunene står ovenfor i forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen er det ingen tvil om at det bør etableres et interkommunalt tjenesteområde for NAV. Dette støttes også av en samlet prosjektgruppe. Et interkommunalt tjenesteområde for NAV under felles ledelse vil gi økt kvalitet på tjenesten, fordi fagmiljøet blir større, slik at de enkelte medarbeiderne får flere å støtte seg til i de

74 vanskeligste sakene. Det vil også bli mer fleksibelt ved at leder for tjenesteområdet kan fordele arbeidsoppgaver på flere ansatte, og ved at alle ansatte kan jobbe med saker i alle kommunene. På bakgrunn av dette vil en foreslå at kommunen tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles NAV tjenesteområde med virkning fra 1.juli Rådmannens innstilling a) Tydal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles NAV tjenesteområde fra 1. juli 2015 som beskrevet i dette saksfremlegget. b) Vedlagte samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid datert 1. februar 2015 godkjennes og legges til grunn for gjennomføring av samarbeidet. c) Tydal kommune delegerer følgende myndighet til rådmannen i vertskommunen: 1. Myndighet til å lede og administrere den myndighet og de oppgaver som kommunene er gitt i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen, hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen kapittel Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 17 Opplysning, råd og veiledning. 3. Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 18 stønad til livsopphold. 4. Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 19 stønad i særlige tilfeller. 5. Myndighet til å treffe beslutninger om bruk av vilkår for tildeling av økonomisk stønad hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 20 bruk av vilkår. 6. Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 15 Boliger til vanskeligstilte og 27 Midlertidig botilbud. 7. Myndighet til å treffe beslutninger om tilbakebetaling av økonomiske ytelser hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 23. Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger. 8. Myndighet til å treffe beslutninger om inndrivelse av utbetalte økonomiske ytelser hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 23. Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger og 24 inndrivelse av lån og andre former for dekning. 9. Myndighet til å treffe beslutninger om og utarbeidelse av individuell plan for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 28 rett til individuell plan.

75 10. Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av prinsipiell betydning og klagesaker hvor vedtaket er hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 15 18, 19 20, 23 og Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 29 kvalifiseringsprogram, 30 Kvalifiseringsprogrammets innhold, 31 Iverksetting av programmet og 32 programmets varighet 12. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til kommuneadministrasjonen. 13. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til fylkesmannen. 14. Myndighet til å utføre rapportering til SSB og årlig KOSTRA rapportering. 15. Myndighet til å utarbeide virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og årsmelding. Stjørdal kommune er vertskommunen. d) Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.

76 Arkiv: 020 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Kostnadsnøkler NAV Værnes Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Kostnadene i vertskommunesamarbeidet NAV-kommune mellom kommunene Selbu, Tydal, Stjørdal, Meråker og Frosta fordeles slik: Kommune Prosentandel Meråker 8 Frosta 10 Selbu 17 Tydal 4 Stjørdal 61 Sum 100 Saksopplysninger Det er utarbeidet vertskommeavtale for NAV-kommune mellom kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal hvor sistnevnte skal være vertskommune. I den forbindelse har rådmannen i Meråker fått i oppdrag av AU å lage forslag til kostnadsnøkler. Utregningene baserer seg på oversendt materiale fra alle kommunene som skal delta i vertskommunesamarbeidet. Det er sett på regnskap for 2013, budsjett 2014 og For å få sammenlignbart grunnlag for kostnadsnøklene er det gjort enkelte justeringer for alle kommunene. Tallene som presenteres er kommunenes budsjett for 2015 inkludert kommunenes andel til NAV-leder, men uten kostnader til husleie og FDV-kostnader som den enkelte kommune selv skal dekke. Kommunens kostnader til sosialbidrag m.m. er også holdt utenfor og skal dekkes av den enkelte kommune fullt ut slik som i vertskommuneløsningen for barnevernet.

77 De 5 kommunenes samlede korrigerte budsjett for 2015 blir slik: Fra Meråker Fra Frosta Fra Selbu Fra Tydal Fra Stjørdal Sum budsjett Vurderinger Det er lagt vekt på å finne kostnadsnøkler som gjør at kommunenes kostander ikke endrer seg vesentlig ved vertskommunesamarbeidet. Det gjorde at det ble vanskelig å finne en fordeling med bruk av en fastandel og en andel etter antall innbyggere. Skulle man brukt dette prinsippet måtte fordelingen vært 0 5 % fast og % etter folketallet. Utslaget da blir en merkbar kostnadsøkning for Stjørdal kommune. Det er i stedet regnet ut en prosentvis fordeling av kostnadene basert på kommunenes korrigerte budsjetter for Fordelingen blir da slik: Kommune Innb. Ford. % Ford. kr Årsv. i dag Ford. i dag Meråker , Frosta Selbu Tydal , Stjørdal , Sum , Disse tallene avspeiler de enkelte kommunenes omtrentlige kostnadsnivå før vertskommunesamarbeidet starter og blir med videre inn i samarbeidet.

78 Til: Fra: Fylkene Tjenestedirektør, Bjørn Gudbjørgsrud Dato: (Saksnr. 13/9887) Mål og disponeringsbrev 2014 til fylkene 1

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 172/10 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Nordmolia - 2. gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 172/10 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Nordmolia - 2. gangs behandling TYDAL KOMMUNE Arkiv: 172/010 Arkivsaksnr: 2014/586-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 74/15 28.10.2015 Formannskapet 85/15 09.11.2015

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 09:00-12.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Kari Bjørgård Aune Medlem A/SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Kari Bjørgård Aune Medlem A/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem. SP SP SP SP Kåre Lunden Medlem SP. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep.

Medlem Medlem Medlem Medlem. SP SP SP SP Kåre Lunden Medlem SP. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Mona Moan Lien AP/SV Henning Braaten

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 05.10.2016 064/16 Saksbehandler: Wexelsen, Hans-Victor Arkiv: FA - L12 Arkivsaknr:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/2915-132 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Steigen hyttefelt"

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møtested Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Magnhild Opphaug Annbjørg Paulsby

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Magnhild Opphaug Annbjørg Paulsby TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 18:00-19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ragnhild Kulbrandstad Stene, Ola Øie, Eli Krogstad, Endre Lien. Ragnhild Kulbrandstad Stene

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ragnhild Kulbrandstad Stene, Ola Øie, Eli Krogstad, Endre Lien. Ragnhild Kulbrandstad Stene Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 06.10.2015 Tid: 09.00-13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Ragnhild Kulbrandstad Stene, Ola Øie, Eli

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/280-14 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet 06.06.2013 42/13

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 55/

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 55/ Arkiv: 20150001 Arkivsaksnr: 2015/31-8 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 55/16 06.10.2016 Vedlegg 1 Plankart Solbakken hyttetun

Detaljer

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Lars Græsli Medlem AP/SV Mona

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling. Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/00207-196 Arkivkode. Overordna plan Saksbehandler Knut Baklid Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 26.06.2014 8/14 2 Kommunestyret 27.08.2014 51/14 Kommuneplanens

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s)

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2011 Tid: 09:00 Møtet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker Selbu kommune Arkivkode: 1664/100/002 Arkivsaksnr: 2015/130-23 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 25.05.2016 2. gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/3765-23 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Sluttbehandling av planprogram for revidering av Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/184 REGULERINGSPLAN FOR TERNINGEN - GNR. 32, BNR. 1 OG 2 Saksbehandler: Jørgen Sætre Arkiv: PLAN 32/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Formannskapet 11.02.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2013/5095 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR TORENGÅSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 067/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/1065 Reguleringsendring

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 97/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 97/ Side 1 av 5 sider Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-17 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/16 28.11.2016 Kommunestyret 97/16 28.11.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan planbeskrivelse Løkkjvollen hytteområde i Midtre Gauldal kommune gnr. bnr. 11/1 og 13/1

Detaljreguleringsplan planbeskrivelse Løkkjvollen hytteområde i Midtre Gauldal kommune gnr. bnr. 11/1 og 13/1 Detaljreguleringsplan planbeskrivelse Løkkjvollen hytteområde i Midtre Gauldal kommune gnr. bnr. 11/1 og 13/1 Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Formål...3 Planstatus...3/4 Forventet planprosess...5

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.12.2014 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-7 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/15 09.12.2015 4-049 Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Smøla kommune Bygg og forvaltning «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Melding

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/ Britt Frantzen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/ Britt Frantzen Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos 7863 OVERHALLA Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/4866-39 Britt Frantzen 91796252 30.01.2015 Reguleringsplan Hoddøyvågen hyttefelt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet (ekstraordinært) Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 15:00 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 19:00-20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Områderegulering - reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt - 2. gangs behandling og egengodkjenning

Områderegulering - reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt - 2. gangs behandling og egengodkjenning Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2010/633-36 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Kommunestyret Saksbehandler: Øyvind Aundal Områderegulering - reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr. Utvalg Møtedato 22/15 Formannskapet 12.02.2015

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.06.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.06.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20

Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/1233-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/ Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/15 11.12.2015 Kommunestyre 1/16 14.01.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Privat forslag til reguleringsplan - Kolvikodden hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Privat forslag til reguleringsplan - Kolvikodden hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/150/006 Arkivsaksnr: 2014/874-24 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2. gangs behandling - Privat

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer