MUSKELNYTT: Gardermoen. Side Tidsskriftfor Foreningen formuskelsyke. Nr Poetisk møte med sjeldne sykdommer! Reisebrev fra Arkhangelsk!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSKELNYTT: Gardermoen. Side 9 15. Tidsskriftfor Foreningen formuskelsyke. Nr.2 2012. Poetisk møte med sjeldne sykdommer! Reisebrev fra Arkhangelsk!"

Transkript

1 Tidsskriftfor Foreningen formuskelsyke MUSKELNYTT: Nr «Stort intervju med forfatteren Thorvald Steen Side 4 5 Landsmøtet på Gardermoen Side 9 15 Poetisk møte med sjeldne sykmmer! Side 6 7 Reibrev fra Arkhangelsk! Side MUSKELNYTT: nr

2 Leder: Kjære medlemmer lere Årets landsmøteble avholdtihelgen mai, paralleltmed et administrasjonskurs for medlemmer tillitsvalgte. Som vanlig under et landsmøte ble det avholdt valg på deler av Sentralstyret. Noen tillitsvalgte kk ut, mens nye m inn i styret. Jeg vil takke de som nå forlater styret for den innsatn de har gjort,samt ønske nye styremedlemmer velmmen. Som vanlig etter et landsmøte mmer det opp nye oppgaver utfordringer for Sentralstyret, samt at styret så vil forttte å jobbe med flere viktige oppgaver. Deterhyggg å at vi er en aktiv foreningmed mange utfordrendeoppgaver fremover.styret vilfortsattjobbefor våre fanesakersom rehabilitering,bpa, behandlingsreirinformasjon om muskelsykmmer,men dette er bare noen av oppgavene vi står foran. Det er med glede vi r at FFMU er aktive at de nå ønsker å starte fylkesforeninger flere der ilandet med god hjelpfra de eksirende fylkesforeningene.deresom ønsker å bidra til dette arbeidet oppfordrestil å ntakteffmu ntralt eller ntoret. Sommeren står for døren med«fa» aktiviteter, som Stolthetsparaden 9. juni årets familieleir på Musholmbugt feriecenter i Danmark. Med ønske om en god varmsommertilallevåre medlemmer samarbeidspartnere. MedhilnArneFredrik Vt Foreningen formuskelsyke (FFM) er interesorganisasjonen formuskelsykeinorge. Gjennom 13 fylkesforeninger informerer hjelper vi muskelsykederes pårørende,arbeider for muskelsykes rettigheter interesr. Foreningensprerkunnskap om muskelsykmmermuskelsykeslivssituasjon,medvirker til bedrebehandlingsmuligheter støtter forskningomkring muskelsykmmer. Foreningen er medifunksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har sørorganisasjoner ienrekke land. FFM ble stifteti1981. Foreningens høye beskytter er prinsmärthaloui. Foreningen formuskelsyke NY ADRESSE Smedsvingen4,1395 Hvalstad Tlf: Fax: Ta gjerne ntakt med FFM-ntorets ansatte: E-post: Internett: Bankro Forskningsfondet Org.nr Line Wåler Organisasjonskretær Tlf: / Tlf. tid: man. til ons., kl E-post: Unni Tangerud Regnskapmedlemsrer Tlf: Tlf. tid: man., ons., tors. kl E-post: Tone I. Torp Forskningsfondet Allums Legat Tlf: Tlf. tid: tors., kl E-post: 2 MUSKELNYTT: nr

3 Thorvald Steen: Det handler om åværei bevegel Lesmer på side 4 Innhold: 4 Thorvald Steen: Det handler om åvære i bevegel 6 Poetisk møtemed sjeldne diagnor Engasjert Landsmøte 2012 Lesmer på side 9 8 Smarte ting 9 Engasjert Landsmøte 2012 på Gardermoen 16 FFMU 18 Tilbud formuskelsykeungmmer 20 HvaerPasient- brukerombudet? Unikt rehabiliteringstilbud til unge med lungesykm Lesmer på side Ådrive en fylkesforening 22 Nytt fraffm 24 Reibrev fraarkhangelsk 26 Nytt franmk 27 Forskning: Bruk av homaskin forals-pasienter Reibrev fra Arkhangelsk Lesmer på side Nytt &Nyttig 30 AltomFFM 32 Godsommer! MUSKELNYTT: Uts av Foreningen formuskelsyke Redaktør BerntRoaldNiln TOTALmmunikasjon CamillaColletts vei Oslo Mobil: E-post: Redaksjonsmité Leder Vibeke Aars-Nicolayn E-post: Medlem Karl Henrikn E-post: Medlem GroW.Kristiann E-post: Trykk: AktivTrykk Opplag: 1500 stk. Forsidebilde: ThorvaldSteen Foto: BerntRoaldNiln Annonr Produktannonr: Helside kr 6000,- Halv side kr 4 500,- Kvartside kr3500,- Redaksjonen tar gjerne imot bidrag, helst via e-post. E-post: Muskelnytt mmerutmed firenummer hvertår. Redaksjonen avsluttet: Medlem LailaMoholt E-post: Layout produksjon Kommunikasjonshut Signatur, Støtteannonr: Kr 3000,- foretår(4utg.) Kontakt Foreningen for Muskelsyke, E-post: FFM-ntoret, Innholdet i annonne står for annonsørens egen regning r ikke nødvendigvis uttrykk for Muskelnytts eller FFMs syn. MUSKELNYTT: nr

4 Thorvald Steen: Det handler om åvære ibevegel Åakptere din egen kropp er ntralt i din erkjennel av deg lv.jo fortere du mmer til akpt etter diagnon, desto førakptererdudin nyekropp. Tekst: BerntRoald Niln Foto:Per Maning Du lytter nårforfatter ThorvaldSteen åpnermunnen. Stillheten mellomordene, hanstrør ikke om gmed pjattnonns,det hansier er karrig, men vidsynt. Forensom er glad igod litteratur, går tankenetil lve Hemingway. Kanskjesammenlikningenikkeerså verst, Hemingway varjo litt halvgæern. Akkuratsom ThorvaldSteen. Kåres til Æresgal La ossgåtilbaketil åttitallet. Thorvald jobber somhåndverkerpågaustad,vi kaltedet asyl den gang.han blir skremt over hvahan oppleverav overtramp fra psykiatere, tarpåg jobben som hovedverneombud. Etterhvert etablerer han sitt eget asyl i asylet så å si en plass fordegale der de forteller hva somskjer.enavpasientene er Arnold Juklerød,som kjemperenkampmot norsk psykiatri.thorvald er hans skjulte talerør ut til mediene, det er ikke «høl i gjerdet på Gaustad» som er årsaken til at opplysningene lekker ut.thorvald kåres til Æresgal av pasientene,men de vet ikke at hansåbærer på en heltannen diagno. DETTEERTHORVALD Navn: Alder: Diagno: Aktuell: Thorvald Steen 58år Prressiv muskeldystrofi fascio-scapula. Kommer med ny roman i høst En bratrent sta jævel Jeg fikk diagnon da jeg var femten år ung. Prressiv muskeldystrofifascioscapula, på folkemunne sier de muskelsvinn. Desadet bare skullegåénvei. Rullestol før jeg var 20, ngggende før jeg var 25 år.jeg var en sta jævel, nektet åtro på det de sa,var bratrent.begge deler harmmetbra med. Nå er jeg58 år, erikkeavhengavrullestol, sier Thorvald, somblant annethoppet på ski før han blerammet. Han har etter hvert fått sin velfortjente vendetta.svevene i hoppbakkensom muskelsykmmen berøvet han,har han omsatt i prisbelønte, litteræresvevtil 20 istil. ballen ruller Handebuterer på åttitallet. Etteråhafått trediktsamlingeravenkvinng venn, blir han«huka på poesi» begynner å skrive dikt,det er hans måte åfåsagtnoe om det somerumulig åsinoe om.i1992 mmer det norske gjennombruddet med diktsyklun Ilden.Så ruller snøballen stadig fortere. Han blir internasjonalt anerkjentmed sinenyskapende historiske romaner.han skriver skuespill, essays, noveller romaner, som dette ikke er nok, blir hanformann iden norske forfatterforening. Han er den som har sittet lengst som leder, når han går av blir han utnevnt til æresmedlem. Hele tiden bærer han på en stor hemmghet, en diagno somikkeeroffentlig kjent. Nårhans gode llega Vigdis Hjorth etter flere års bekjentskap får vite at han er muskelsyk, utbryter hun: Syk? Du? Det har jeg aldri tenkt på! Tæring på rerver Det er klart det har t, men å være ibevegel harvistg åværeriktig. Av til har det blitt overanstrengelr tæring på rervene, menjeg haraldri tenktpååmeg.det handler om å akptere sin skavank før du starter den lange prosn det er å mestre. Depresjon er helt normalt etter at du har fått en slik diagno, etter sjokket sorgen mmer ensomheten meddin egen kropp.det er ingen andre du kan dele den med, du må akptereden førdu er klar til ågåvidere. Dettok megmange år,først nårjeg hadde akptertkroppen var jeg klar til å ta imot velmenende omsorg,sier han, leggertil at bare noen ytterst få vis om sykmmen i de årene da snøballen rullet medstorfart. Istanbul verdens viktigby Og apropossnøball,i2006 mmer Vekten av snøkrystaller ut.nåerthorvald forlengstkjent forsinehistoriskeromaner, oversatt til 22 språk, flere har fått prir utenlands, han er blitt en ettertraktet forfatter. Stadig på farten over heleverden, reisingerblitt en viktig delavlivet. Spør du han hvilken by somerverdens viktig, er hanikkeitvil: Istanbul der den europeiskesivilisasjonens vugge stod en gang itiden. Deterenufattg vakker by,ifølge Thorvald.Han harvært der hele32ganger,årsakeneermange, de matcher hovedinteresnehans;filosofi, vitenskap, historie idéhistorie.ityrkia fårromanenehans stor oppmerksomhet, Kamelskyer blir kårettil årets beroman i2006, sammeårsom Vekten av snøkrystaller er et definitivt gjennombrudd for det store publikum her i Norge. En lynde roman Tiden varmoden, jegmaktetendg ånfrontere meglvutenåbli ntimental.ålagedistantil handling karakterer er helt avgende for å kunne skrive godt når du kjenner stoffet slik jeg gjorde, sier Thorvald. Kritikerne var over g. «En lynderoman,ømrk på sammetid,» uttaltesverigesradio,«når du ler,lytter du til stillheten mellom ordene; somnår snøkrystaller faller.» «En stram, menfølsomoppvekstroman, så åsietsmertg møte medenungmmg drøm forventning,»skrev en av landets be litteraturkritikere. Romanenhandler om gutten somr opp 4 MUSKELNYTT: nr

5 «Åvære ibevegel har vist g åvære riktig skihoppingenfordi hanermuskelsyk.vi som le den, husker en nærhet til stoffet somopplevdes somopplevd,likevel skrevet med en litterær distan som smøg g unnadet private. Forundertegnedevar det en hjerteskjærende bok,skrevet med hjertet, uten føleri, menmed myevarme. Skriver forhånd Nårjeg nå møterhan ks år etter Vekten av snøkrystaller,har han for lengst tt ut Detleng svevet,roman nummer to i en trili. Hererhovedpersonen vokn ensom, kjæler med sin egen isolasjon. Mensåmmerungmsforelskeln, Nina, drarham ut av leiligheten. Til høn mmer den tredje boka, nå er hovedpersonen på gamlehjem, fortsatt handler livetombalan. Thorvalderi innspurtenpåromanen, hanskriver alt forhånd, lvsagt, det er jo på papiret han møter størst motstand.han har en medhjelper som tar det inn, det blir mange utskriftsbunkerlangesamtaler på Skype førhan er imål. Gårsom et pinnsvin? Jeg går som et pinnsvin, akkurat sompinnsvinet nntrerer jeg meg fullt heltombakken, skal hanhasagtiet eller annetintervju. Jo da,han er en av guttapågølvet, holder medengaioslo Boca ibuenos Aires, opptattavde svakes rett.politiskaktiv på venstresiden, opposisjonellifagbevegeln både æresgal æreslitterær.han er ft, bor på Bekkelagshøgda har tre barn. Interesn foridretterstor, hanstiller på datterenshåndballkampersåofte han bare kan, fornoenårsiden varhan rådver for A-laget til Molde Fotballklubb.Oppgaven var å fortelleomdet mulige, kanskjeerdet nettoppder,i det spennende krysningspunktet mellom det mulige det umuligehan er aller best.fordi han er så nysgjerrig, så uredd, så vitebegjærlig,såfulltfaemt på aldriåg.uantt. MUSKELNYTT: nr

6 Poetisk møte med sjeldne diagnor Annerledeslandet er tittelen på en samling dikt som er skrevetav pårørende til barn med sjeldne medisinske diagnor funksjonshemninger. Diktsamlingen«Annerledeslandet» ble tt ut ianledningsjeldendagen, somvi markerer verden rundtpåskuddårsdagen 29. februar. Den er skrevet av pårørende, gjenspeiler sorg glede, bekymringer håp, ikke minst drømmerimøte medderealiteteneensjeldendiagno innebærer.bak utveln står Frambu. Muskelnytt gjenrher noen av diktenei samlingen. Girtrøst styrke Diktsamlingen r innblikkiforeldrenes reaksjoner bearbeidingsprosr.mangepårørendesom mmer til Frambu har gjennom årene fortaltatdefår utløpfor tanker følelr gjennom å skrive dikt,enda flere forteller at de fårtrøst styrke vedå le dem, sier leder for diktprosjektet informasjonsrådvermonak.haug. Frambu invitertederforforeldre pårørendetil barn med sjeldne funksjonshemningerånde inn dikt de har skrevet, nå er diktene samlet ietnydg hefte, somkan bestilles fra Frambu pere Diktsamlingen «Annerledeslandet» Skrivekurs ifirenzehøn 2012 Redaktøren imuskelnytt arrangerer skrivekurs ifirenze 31. oktober 4. november Skrivekurt pasr forskriveglade sjeler på alle nivåer, r inspirasjon kunnskap tiløktskriveglede.det er så satt av tid til å oppleve Firenzes kulturelle skatteki. Kurt blearrangertimars i år, varenstorsukss. Maksimalt 20 deltakere. For mer info: Ring Berntpå eller nd mail til Du kansågå innpå: på Skrivekurs i Firenze.Der finner du alleopplysningeromskrivekurt. 6 MUSKELNYTT: nr

7 GODTNOEN BRYR SEG Godt du tenker på oss føler med oss vil hjelpe oss godt takk men ikkespør hvordan jeg har det ikkespør hvordan jeg holder ut prøver åikkerakne vil ikkerenne bort bli maktesløs må værerasjonell handlekraftig godt åvite noen vil spørre godt takk Wenche-Anita Hann DU ER LITA Du er lita, men satte vårtliv helt på hodet. Du er nydg, men du endret vår klode. Du er barnet noen er glade de ei fikk. Du er jenta som får befars bekymrede blikk. Du er skattenvår, en fantastisk person. Du r livet vårtmening, en ny dimensjon. Du lar oss stå nakne hudløs ivind, da kjenner vi sola som varmer vårtsinn. Du er kundeg lv, slik du skulle være. Du er kunglede frahodet helt ned til tærne. SKATTEN Tun små skatter ilommene på buksa, i jakken, genren ikken ine skatterfordi de er myke,glitrende,hviteeller grå sorte,kantete store, små skatterfunnet på hemmge der ileken på veien eller isandkassa tun små gleder din latter ditt ven det er jo DU som er skatten! Wenche-Anita Hann ElisabethSkredlund MUSKELNYTT: nr

8 SMARTE TING Ergoterapeut isola mmune Tone Edvardn: Fisketur Å fiske fra land kan være slitsomt dersom en må ka ut snøret ofte.for å spare krefter kan det være smart å bruke en dubb slik at snøret kandrivemed vinden du ikke trenger åkasåofte. Det kanværesmartåbruke litt ener på å finne rette fiskeutstyret. Generelt vil du få lengre kast med «svake» armer dersom du bruker sluk/dubb-vekt i øvre gren av hva fiskestanga er beregnet for. Noen butikker har veldig god rvice du kan få tet/prøveka med utstyret før du bemmer deg Lettkat dubb Noen dubber er lettere å ka ut enn andre. Tyngre dubber vil generelt fly lengre gjennom lufta enn lettere.elbe har en kadubb «jupiter» som er forholdsvis tung i forhold til størreln mmer i flere vektklasr. Denneerlettere å få ut enn lette isopor/skum-dubber somveiver mye på vegenut. 2. Fiskestangsikring Nårkreftene er igrenland, kan det værenyttigåsikrefiskestangen til kroppen slik at en ikke mir stangaivannet/sjøen hvis en skullebli så heldig å få fisk.jeg har laget sikring av en lastropp to hurtigklips. Stroppen deles i to der den leng delen brukes rundt livet. Den andre stroppen fes rundt fiskestangen klips inn på stroppen du har rundtdeg.stangen somgår motstanga kan væreslakknårdukar venter.når fisken biter kan du stramme stroppen slik at den tar hovedtyngden av stanga/fisken mens du kerfisken. Dersom det skulle bli for tungt, kan du lett klip stanga løs få hjelp av«naboen». Slik fungererstroppen somenmbinert sikring«stangholder». 3. Bøttegrill Formangekan det å bruke engangsgrill påturværeenutfordring.den er vanskg å nå ned til ustødig nården skal flyttes på.en enkel løsningeråbruke en bøttegrill. Dennekan fylles med grillkull førturen, er pashøy,har grei bakkeklaringerlettere å transporteretilbake når den er brukt. Den r så god varme er gjennbrukbar Krakk/stol Dersom det er vanskg å nå nedtilbakken, kan det væresmart å ha med g en liten sammenleggbar krakktil å ha fiskeutstyret på.for trøtte benkan det væregreit åhaenstol åsitte på MUSKELNYTT: nr

9 LANDSMØTE 2012 Engasjert Landsmøte2012 Årets Landsmøte ble avholdt på Clarion Oslo AirportHotel på Gardermoen 12. mai med stortengasjement. Tekstfoto: BerntRoald Niln Leder Arne F. Vt åpnetlandsmøte medåhil delegaterobrvatører velmmen. Ivelmsttalen nevnte han videreutviklingavsamarbeidet med NMK Beitostølen som fremtidige utfordringeritilleggtil nordisksamarbeid mellomnasjonale muskelforeningeri Norge,Sverige Danmark. Diskusjon om nstituering Terje Erlandn Ole Hagen ble valgt til møteledere, førdet bleendel diskusjon rundt nstituering; hva som må til for at den enkeltereprentantfra fylkenekan mmesåpåvegne av den delegaten somikke møter.det endteopp med 28 mmeberettigede.sålavt frem årsberetningen, somvi myepositivaktivitet, særlig blantdeunge.ffm fikk65nye medlemmer i fjor,men Sentralstyret ble likevel pålagt å utarbeide en strate for en landsomfattende vervekampanje. Juringer på Handlingsplan Detble diskusjon rundt regnskapet, før det bletatttil etterretning. Deretter la Forskningsfondet frem rapportom2011 førhandlingsplan forffm blelagtfrem av KalleHenrikn. Denble vedtattmed juringer: FFM skal synligge behovet fortilpasdehjelpemidler.ffm skal støtteorganisasjonersom jobber forbpa. Det skal nedttes en mité som skal arbeide forrekrutteringavnye medlemmer. Detble såetterlyst et nærmeresamarbeid med Valnesfjord Kurbadet i Tromsø. Travel tland andsmø smøte for leder Arne Fredri drikv Vt Mange saker stort engasjement nyevedtekter Under innmne forslag ble forslaget franordland,buskerudtroms Finnmark om regler for utdng av æresmedlemskap hedersbevisningvedtatt medenkelte endringer(æresmedlemskap 15 år Hedersbevisning10år). Sentralstyrets forslagomnyparagrafvedrørendetaushetrklæringble forkat, forslagetominnkallingpåe-post(post til dem som ikke har e-postadres)ble vedtatt. Detskalvarsles 6ukerfør,alle som er påmeldt skal ha sakspapirer nest to uker før. Likemannsutvalgets forslagomny habilitetsparagraf ble vedtatt, FFM Trøndelag Likemannsutvalgets forslag vedrørendekontrollmiteens oppgaver ble enmmig vedtatt. Detnye Sentralstyret Leder Arne FredrikVt Nestleder Karl Henrikn Ønomi Li M. Connelly Studieleder JnyJohann Interespolitisk talsmann LailaMoholt 1. styremedlem Annie Aune 2. styremedlem Odd Kjetil Talthagen 1. varamedlem IanMelsom 2. varamedlem Andrea Kjustad 3. varamedlem Anne Li Andern Aktive Andre a Nymm ommer Gei rfulg ulgte intere eres srt med MUSKELNYTT: nr

10 LANDSMØTE 2012 Sentralstyrets forslag om nye satr for medlemskap iffm blevedtatt,mens forslaget om høyere honorarer til styremedlemmer falt. Budsjettet blevedtatt etterenekstrarunde fordi Landsmøte mente det manglet en delopplysninger. Etteroppklaringenble budsjettet vedtatt mot 4 mmer. Hektisk på bare én dag? Valg varsi post på prrammetpå en lang,lang lørdag.flerentrale medlemmer gav uttrykk for at de ønsket Landsmøtefordeltpå2dager;slikdet var nå bledet nemlig forhektisk. Detnye styret somble valgt er referert i egen sak. Landsmøtet blesåavsluttetmed at leder Arne Vt lovetåstå på forffm det neåret, førvikledde ossomtil en hyggg festmiddag i hotellets restaurant. Inger Helene ene Sydne dnes si kjent posit situr Pla to -bikk ikkja til Andre drea a- den mest tålmod modige deleg legate aten Laila Bakke alltid engasjert Mar ius med dmik ikrofon -dagens travle? Dyk tige ordstyrere ere: Terje Erlandn OleHage agen Detmmes 10 MUSKELNYTT: nr

11 LANDSMØTE 2012 Sværtnyttig muskeldag: FUNKIS etsugerør inn istatskassa Muskeldagen søndag 12. mai ble en lærerik kursdag fordem som hadde meldt g på.tema var «kurs» hvordan benytte g av Studieforbundet FUNKIS? Tekstfoto: BerntRoald Niln Studieforbundet FUNKIS ble tidligere kalt Funksjonshemmedes Studieforbund, hele 27 organisasjoner melder inn kurs får midler støtte derfra. Hver ene organisasjon harsin studieleder,i FFM er Jny Johann somhar den rollen. Oppfordret rkt til å søke Det var Jørn Rosland Tove Erikn fra Studieforbundet FUNKIS som ledet deltakerne gjennom dagen, det var myenyttinformasjonåhente. FUNKIS vokr,erneststør studieforbund i Norge på ønomi. Roslanppfordret lokale kursarrangører til å benytte g av dem. Somhan sa: «Vi er jo deres sugerør inn istatskassa!» 100 kroner pertime Rosland mente det er mulig å få restrert pront av våraktivitet somstudiearbeid,dermedfåstøtte. Du får100 kroner per time når du arrangerer et kurs, det må være på minst 8 timer.timene kanværefordeltoverflerekvelder, itilleggtil hundrelappen pertimefår du 500 kroner somekstra tilskudd for tilrettelegng. Rosland anbefalte oss å ntakte Jny for eventuelle ekstra tilskudd til kurs. Sjekkfunkis.no Detbør minst være4 5 personer på slike kurs,men det er ikke et krav.funkis har laget generelle opptt på nen 200 kurs, du oppfordrestil åbruke dissom grunnlagnår du søkerstøtte. Det er fullt lovlig å lage sin egen vri på «standardkurs», blant muligekurstypererkulturopplevelr,reirulike læringsaktiviteter. Du må kunnevitil utfter, mentrengerikkekumentere dis. Håndverkskursorganisasjonskurs er blanthovedtypene.ellersble vi anbefalt åsjekke funkis.no når det gjelder detaljer. «FUNKIS vokr,ernest størstudieforbund inorge på ønomi KOMMENTARER FRATODELTAKERE Sigurd Idland,Raland: Dettevar nyttig informasjon, vi må finne en kurstype som er aktuell for flere. Bra at kurne kan være så praktisk rettet! Heidi Gulbrandn,Hedmark Oppland: Dettevar veldig nyttig, det er jo enklereenn mange av oss tror! Joh nny Johan hann flank ankert av Jørn Ros lan gt ove Erikn MUSKELNYTT: nr

12 Sakt fra Landsmøtet Tanja Fuglem LederiFFM itrøndelag, varenavde allermestaktivepålandsmøtet. Dette varhennes andrelandsmøte, hun varaktiv på flere av sakenesom ble diskutert. Geir Haugli Varamann istyretinordfjord,møre Romsdal,var på sittaller før Landsmøte,syntesdet varspennendelærerikt. Hanbor på Sula,er relativt ny sommuskelsyk,venter på å få en diagno. Han jobber med å tilrettelegge forluftsliv. Andreas Aspevold NestlederiFFM i Troms Finnmark, varpåsittandrelandsmøte.han etterlybedre flytiavviklingenitilleggtil en tydgere forretningsorden. Andrearfra Nordkjosbotn, jobber med habilitering i mmunen. Tan ja Fuglem lem, Leder er iffm FM itrøndelag Gei rhaug augli, Varam ramann ann i sty ret i FFM i Nordfj dfjord,møre Romsd msdal And reasa saspe spevol d, Nestle tleder i FFM i Troms Finnma nmark SigurdIdland LederiFFM iraland, varpåsitt før Landsmøte.Han var imponert over stortengasjement en saklig tone isalen.han varher så forå øke nettverketbli kjentmed flere i foreningen. Hanro til møtelederne forgod håndteringavsakene. Anne-Li Andern Kasrer i styret i FFM i Agder,var på sittandrelandsmøte,syntes avviklingenkksaklig greit. Hunsyntesdet varfint åbli kjentmed flere av de nyesnakkeomfellesutfordringer. Anne-Lierfra Tromøya. Forskningsfondet for nevromuskulæresykmmer ErikAllums legatfor Duchennes muskedystrofi SØK STØTTE TIL TILTAK, PROSJEKT, FORSKNING,MASTER ELLER DOKTORGRADOM: Årsak arvghet Diagnostikk genetikk Behandling Levekår livskvalitet Søknadsst 15. ptember 2012 Søknadsinfo på Sigur urd Idlan land, Leder er iffm FM ir Ra alan land Anne-L e-li Ander dern n, Kasr rer iffm FM iagde gder 12 MUSKELNYTT: nr

13 EliEikje Sekretær istyretiffm iraland likemann, varpåsittførlandsmøte somdelegat. Hunvar imponert over engasjementet, menteatdet krevde god styringavdem somarrangerte møtet. Hun er opptatt av likemannsarbeid nettverksbygng. KarenEli Hauge 3. styremedlem i FFMU,er fra Tønsberg, varpålandsmøtetfor før gang.hun fungerte tydg somtalerør for de unge, var spesielt opptatt av BPA, rekrutteringhjelpemidler. d Sjølander Sekretær i styretiffm i Vestfold, var på sitt før Landsmøte.Hun mente møtetvar interessant, lv om enkelte saker tokfor lang tid. Hunvar glad for å få møte så mange hyggge, engasjerte mennesker. Til daglig er hunbarnevernspedag. Eli Eikje kje, Sek retær if FM ira alan land Karen Eli Hauge, Sty remedl edlem em if FMU d ds jøland ander, Sek ret ær iffm FM ivest estfol fold Resultatregnskap for2011 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE MUSKELNYTT: nr

14 14 MUSKELNYTT: nr LANDSMØTE 2012 Landsmøtemiddagen med festmte deltakere! Kri Kri Kri Kri Kri Kri Kri Kri Kr Kr g i g i g fa fa fa fa fa fa fa fa fa farta rta rta rt rt Linef efylt ylt ylt yltenettopp opp opp opp opp opp opp opp opp opp opp Eli Eli Eli Si Si Sigur gurdf dfra R Ro Ro Ro aland Ing Ing Ing Ing Inger er Hel Hel Hel Helene ene ene ene ene ene Mo Mo Mo Mo Mo Mo Morte rte rte rtennnn-bl bl bl bl blide ide ide ide ide ide de de deleg leg leg legate ate ate at r Gus Gus Gus Gus Gus Gus Gus Gu tav tav ta ta ta me medt dt dt dt dt dt dtolk olk olk olk olk olk olk mo mo mo mo mo mo moder der der der der der der Nyd Nyd Nyd Nyd Ny Nyd Nyd Nyd Nyd Nyd Nyd gg gg gg gg gg g ave av ave ave ave ave ave ave ave ave ave ave av ave ave ave av av ave fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fraf af af af af af af af af af af a FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM

15 MUSKELNYTT: nr LANDSMØTE 2012 Ingeborg Mar Mar Mar Ma ius ius - ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ungeo eo eo e glovende nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ingebo ebo ebo ebo ebo ebo ebo ebo ebo ebo ebo ebo ebo ebo eborg rg rg rg rg rg Kal Kal Kal Kal Kal Kal Ka Kalle le le le le le le le le fan fan fan fanttonen Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Li fl efl efl efl efl eflan an an an anker ker ker ker ker ke ker ker ker ker ker ker kert a ta ta ta ta ta ta ta ta tavk vk vk vk vk vk vk vkall all all all all all all alle o eo eo eo ej gj gj gj gj gj gj ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny Po Po Pos Pos Pos Pos Pos Po Po Po Po iti iti iti iti iti itive ve ve ve Hei Hei Hei Hei Hei Heidi di di di Ter Ter Ter Ter Terje je je je je Tan Ta Tan Tan Tan Tan Tan Tan Tan Ta Tan Tan Tanja ja ja ja ja ja pyn py py pyn pyn py pynte tet te tet tet tet tet tet tet tet ti tilfest est Ton ToneT etorp as as assis sis sis sin ten tent fr fr d g åre åre år åre år åre år åre år åre åre år åre åre åre åre åre år åre åre år år åre år år åre åre st st st g Forskningsfondet for nevromuskulæresykmmer ErikAllums legatfor Duchennes muskedystrofi SØK STØTTE TIL TILTAK, PROSJEKT, FORSKNING,MASTER ELLER DOKTORGRADOM: Årsak arvghet diagnostikk genetikk behandling levekår livskvalitet Søknadsst 15. ptember 2012 Søknadsinfo påwww.ffm.no

16 Drømmeopphold på Cato-nteret Etter en særdeles tøff høstvinter med myealvorlig sykm inær familievar jeg helt utslitt rundt juletider. Kombinert medmuskelsykmmen, somfører tiløkt trøttbarhetgatkroppen trengerlengertid foråfylle enerlagrenenår de er tomme vardette en uheldig situasjon. Tekstfoto: KarenEliHauge Jegvar rimg fortvilet rådvill da jeg ntaktet min fastlege for å få hjelp. Han presirteatdet ikke finnes rene renvalens-/hvilehjem idet norske helven lenger, men foreslo å nde en søknad til et inntaksntor foralle opptreningsinstitusjonerpåøstlandet. Fastlegen min må ha skrevet en god søknad,for snartfikk jegbrev om at jegskullefåopphold på Cato-ntereti Son. Ikke lenge etterpå fikk jegtelefon derfra medtilbud om opphold dato. Da jegfikk informasjoneniponfikk jegsjokk... fireukers opphold... det var da fryktg lenge? Hvordan skulle jeg klareåværesålenge bortefra min syke familie? Hvem skulletaansvar? Etteren telefon tilcato-nteretfikk jegviteat jegkunnerei hjem ihelger, ettersom situasjonen for min familie bedret g, ble jeg litt mer trygg.jeg kunne avbryte oppholdet hvis ikke det past formeg. Profesjonelt opplegg Jeg var mildt sagt veldig spent da jeg satt meenfullpakketbil foråke til Cato-nteret. Vardette noefor meg? Jeg ble tatt imot av veldig hyggge mennesker... Dettelovet jo godt.og det ble bare bedre. Hygggemenneskersmil overalt.rommetvar ca 30 m stort, det skullejeg ha alene, medstort bad ikke institusjonspredet heletatt. Det blefire flotteuker, somgjernekunnevart i fire til.hver dag fikk vi sunne måltider, frost, lunsj, middag kvelds. Tilalle måltider var det i tillegg sk,oppskåret frukt sksalat.mandagtil fredag fikkvitilrettelagttimeplan. Detvar trening, gruppetimereller egentrening, samtaler,behandlinger, avspenning hvile. Fysioterapeuter,ergoterapeuter, idrettspedager, sosionom, psykiatrisk sykepleier annet personell sto til disposisjon nårviønskettrengte det. Alle medetsmilenprofesjonalitet somerbeundringsverdig. To herlige hunder I tillegg var det en tidsleder der,el, sommed Cato-nterets to hunder spredte glede arrangerte turer happenings. Hundene Lara Fendi er henholdsvispensjonert rvicehund en somtrenestil åbli rvicehund.el arrangerteturer tilulikeshoppingder, karaoke,quiz foredrag. Annenhver ukeble det så arrangerttur tilen gård fordem somønsketdet. Dererdet her manfår væremed ålle, ri man sitter på medhestkjerre. Istrålende sol avsluttetvimed lunsj ute idet. Detvar så varmtvannsbasng boblebad på Cato-nteret, hvor vi kunneværemed på timer, ha egentreningeller bare oss på kveldstid.før jeg dro hjem fikk jeg hjelpavmin primærntakttil ålageen aktivitetsplan eller ukeplan. Formeg som er uføretrygdet kan det noen gang være vanskg åfinneengrunn tilåstå opp tidlig.nåerdet lagetenplander det står nårjeg skal stå opp,når jegskalspi, nårjeg skaltreneosv.jeg skal lv fylle Karen Eli med hunde ndene, ne, to trofa ofa følgesvenner ut planen viderefor å få en sunn struktur på livetmitt. Nøtluksun ifire uker Nå er nok ikke Cato-nteret et d som egnerg spesielt formuskelsyke, fordet er myetreningmandag-fredag. Detvar velheller ikke primærtderforjeg m dit, det var nok en mbinasjon. Men jeg føler meg utrolig heldig priviligert somfikk fireukerpåfantasiskecatonteret. Minusikkerhetskepsisvar ubegrunnet. Jeg dro hjem en helg for åvaske klær,men det hadde jekke trengt. Jeg megmedalledeandre hygggebrukernepånteretute inne, hadde det gøy med trening, spi god mat slappet av. Plutsg var de fireukene over,den siuken kk med på ågrueg til årei hjem, lv om jegnøt tiden jeghadde igjen. Luksusopphold,nen som spahotellmed mange,unike treningsmuligheter. Takk tilalledeansatte på Cato-nteret, alledeandre brukerne fantastiske Cato Zahl-Pedernsom er årsaken til at nteret bleopprettet. Dettehar blitt et godt minnefor livet. Fordem somlurer, så mjeg hjem uthvilt, med mer ener med mange gode minner opplevelr. Jegerblitt inspirerttil å levvet mitt mersunt, både iforhold tilsthold, treninghvile. Kar en Eli på hen 16 MUSKELNYTT: nr

17 Velmmen til årsmøte kurs! FFMU har gleden av å invitere til en sosial hyggg helg på hittil ubemthotell vedgardermoen helgen oktober Helgen vil inneholde FFMUs årsmøte 2012 kurt «Livsglede utfordringer ienannerledeshverdag». Invitasjon med påmeldingsskjema ndes ut iløpet av sommerferien, så vær klar medpennen! Om du ønsker ålegge fram noepåårsmøtet, må det væreffmu i hende innen 7. ptember Forslag tilsakerkan ndes tillin Christine Solberg, Smestadvegen 14E-H0101, 2624 Lillehammer. Om du har forslag til kandidater som har lyst til åge en innsats istyret, kandu ntakte valgmiteen ved leder Jørgen eller mobiltelefon Kurt handler om hverdagen med en muskelsykm utfordringeriforhold til dette, samt råd tips til hvordan man kan løutfordringene på best mulig måte. Vi fårblant annetbesøk av FFMUs Cecilie Thommesn, psyl, som skal holde foredragoss noen spennende gruppeoppgaver. Detblir forskjellige foredragsholderegruppeoppgaver, lvfølgg mas likemannsarbeid det kanværeutrolig nyttig åutveksleerfaringermed andremedlemmer! Kanskje du harnoen smartetipssom andreikke hartenkt på engang?bli meddel dem mess andre!! Vi håpermangevil delta, gleder osstil å både nyegamle ansikter! Minneordfor HåvardMalum Jeg vil på vegne av Foreningen for Muskelsykes Ungm uttrykke vår dype medfølel til familie andre berørte i forbindel med Håvard Malums bortgang 15. april Håvard ble36årgammel.han var aktiv i foreningen heltfra han var en liten gutt, nest i2010 varhan medistyret i FFMU.Håvard var så med å starte opp FFMU,noe vi er sværttakknemlige for. Takk fordet du harværtfor foreningen, Håvard. ForFFMU, Lin Christine Solberg, lederiffmu FFMU på Tunfryd! FFMU vil gjerne mme i ntakt med flere ungmmer, planlegger en dag på Tunfryd iløpet av sommeren. Dato er ikke bemt, men vi har bemtatalle unge medlemmer under 35 år MÅ bli med ha det morodenne dagen :-) Vi spanderer inngang sannsynligvis merså. Følg medpåwww.ffmu.no eller Facebook-gruppa vår på facebook. com/groups/ / Hervil vi fortløpendelegge ut infoetter hvertsom ting blir klart. Lurerdupånoe,eller ønsker åsikredeg plassalleredenå, nd Aktiv Uke2013 ispania? Fortsatt skriver vi 2012, men Aktiv Uke 2013 er allerede på tegnebrettet. Ingenting er bemt eller klart ennå, men vi jobber med åfåenleir forde unge i foreningen lagt til Spania syden. Varmtklima er jo oftetil det bedrefor en muskelsyk, det er greit å være garantert varmenår vi er på leir.i tillegg er det gøy interessantåmme tilet annetland oppleve en kultur et miljøulikt det vi harhjemme. Vi prøver å få til et samarbeid med en utenlandsk interesforening, så kanskje kanvimøtkesinnede, utveksle erfaringer, ha det sosialtgøy sammen? Så det er bare åholde av en uketil leir sommeren Merinfoomleiren vilmme nårting blir klart. Følg medpåfacebook-sidene til FFMU,påwww.ffmu.no MUSKELNYTT: nr

18 Prosjekt «Fritt liv» Det er mange prosjekter som pågår på Fram Helrehab på Rykkinn i Bærum. Ett av dem er «Fritt liv», rettet mot unge voksne mellom år. Tekst: Freddy Niln/Budstikka Prosjektet «Fritt liv» er et mestrings- aktivitetstilbud for menneskermed nedsatt eller endret funksjonsnivå somfølge av kroniske sykmmer eller skader. Gruppersom faller utenfor arbeidslivet eller utdanningsløpet. Oppleve mestring Viønskerådeunge en opplevel av mestring,noe somkan overføres til arenaeneutdanning, arbeid,hjem hindre at de ender opp som mottakere i det forytere isamfunnet. Satr på miljø Vihar en måltting om åskape et miljø på Fram Helrehab som appellerer til denne målgruppen, samt tilbud om rehabilitering,sier direktørhilde Wangen. Iprosjektetbenyttes«Telenor Open Mind», et kurs- arbeidstreningsprram somskalfåfysisk funksjonshemmedeut i arbeidslivet. Prrammet deler de samme målttingersom Frem Helrehab,det er årsakentil det tettesamarbeidet. Beggeeropptattavbrukernes muligheter, ikke hindringer. Prrammet er med på ådeltakernemulighetertil åjobbeg inn iarbeidslivetgjennom relevant arbeidstreningerfaring. Smiler innvendig Jeg er her på dagrehabilitering, kurt gårover14dager.så er vi hjemme i10uker, førdet blir et nytt 14 dagers oppfølngskurs.jeg er veldig fornøyd med utbyttetsålangt. Jegføler at det er fokuspåmeg, her dannes det så nettverk iforhold tiljobb. Etteroppholdet på Fram harjeg begynt å smile innvendig,så. Herblir vi tt på somenperson, ikke somensykm, sier tidligere hjelpepleier Jeanette Minaberg. Sometledd i treningen for å ha noe å strekke getter,planleggertre av prosjektdeltakerneåsykle sykkelrittet Lillehammer-Oslo på tandemsykler til sommeren. tid,sier prosjektleder Elin Solvang. Målet med«frittliv»er å øke brukernes samfunnsdeltakelmotvirkeatde Fra mh elre erehab Prosjektet pågårpåframhelrehab på Rykkinn i Bærum i perioden Hvordan søke Ta ntaktmed inntaksordinator på Fram Helrehab på tlf: For mer informasjon Ta ntaktmed Elin Solvang, tlf: eller e-post: Ungmstilbud på Valnesfjord ValnesfjordHelsportsnteri Nordland utvikler nå et tilbud som tar sikte på å forebygge frafall blant fysisk funksjonshemmet ungm år. Prosjektets måltningeråforebygge frafallblantunge medfunksjonsnedttelr, kronisksykmeller fysisk funksjonshemming; både fraslen, men kanskje mest av alt fra samfunnet forøvrig.kortsagtønskerviåbidra med noefor å forhindreatunge mennesker medenfysisk problemstillingfaller ut av slen /eller samfunnet. Det er så viktigåfangeopp de «usynlige» funksjonshemmingene. Utvikle g som mennesker Vi ønsker åhaett tema forhvert opphold,har snakketomviktigheten av å fremmeungmmenesfølel av mestring,egenidentitet, mmunikasjonsferdigheterlignende. Vi tror at vedåmøteandre ungmmermed liknende problemstillingerientting hvor alle aktiviteter er overførbare til det virkgv,kan vi få deltakerne til å dra noen paralleller lv,utvikleg som menneskerreflektereover/forberede gtil de viktigeendringene isin egen livssituasjon. Deltakere fra hele landet Vi rekruttereriutgangspunktet frade firenordlig fylkene, men da vi er en landsdekkendeinstitusjon tarviimot søknader frahelelandet. Vi håperå fylletrupper med åttedeltakere per gruppe.oppholdeneplanleggesmed startsommeren2012, forsååke nye opphold medrelativtjevne mellomrom tilprosjektperioden er over (forbehold om fortsatt finansieringfra Heldirektoratet). På den måten følgervi deltakerne gjennom utdanningsforløpet, kanskjeså inn ienlærling/arbeidssituasjon. Val nesfjo fjord Hels spor portsnt er 18 MUSKELNYTT: nr

19 Unikt rehabiliteringstilbud til unge med lungesykm Glittreklinikken har iflere år hattet fire ukers rehabiliteringstilbud til ungm unge voksne med lungesykm. Tekst: Frederik Hann, Liv Berit Esborg Gustav Granheim Etterflereårs erfaring samt innspillfra pasientene,såvietstortbehovfor større fleksibilitetiforhold tillengdeomfang på rehabiliteringstilbudet. Itilleggsåvi at det er behov for bedre samhandling mellompasient, institusjonlokalt hjelpeapparat. Glittreklinikken er LHLs landsdekkendespesialsykehusfor utredning, behandlingrehabiliteringav pasientermed lungesykm,ligger 3 mil nord forosloihakadal. Nytt utviklingsprosjekt Høn 2011 startet Glittreklinikken et toårig utviklingsprosjektfor å te ut en ny rehabiliteringsmodell. Ordinærtrehabiliteringsopphold bleerstattet med delt opphold økt aktivitet i nærmiljøet. Deltakerne fåretstartopphold ved klinikken på en uke, en rehabiliteringsperiode i hjemmemiljøet på tre måneder et sluttopphold ved klinikken på en uke. For alle med lungesykm Tilbudet er for alle med lungesykm, enten det dreier g om lettere astma eller mer alvorlige sykmmer som påvirker lungene.kravetfor å kunne søke gtil prrammeteratduhar fylt 18 år ikke er eldreenn 30 år.allesom harnedsatt lungefunksjon må bruke hjelpemidler ihverdagen feks. bi-pap/ respiratorkvalifirerderfortil rehabiliteringen. Detmåsøkes via fastlege eller lungelege, somnder søknaden til Glittreklinikken. Søknadsskjema finnes på Hvaskjer? Vi samarbeider tett med førstnjetjenens hel- velferdsapparat. Vi tilbyr pasientene åoppretteenordinator. Dette skal ge det enklere for pasienteneåorientere symet. Deltakereiprosjektetfår en grundig medisinsk utredning. Puprøver, røntgen, en arbeidsbelastningst for å avklare funksjonsbegrensninger, utholdenhetr vurderingavstyrke er noen av tiltakene somiverkttes for kartlegng av egne ressurr muligheter. Vi fokurerpåtilrettelegng av utdannings- arbeidssituasjon stønadsordninger. Deltakerne fårundervisninsykmslære,medisinbruk, stholdtreningslære.ved behov opprettes ntaktmed lokalfysioterapeut forvidereoppfølnghjemme. På Glittreklinikken fårdeltakerne en grundig kartlegng av egne ressurr samt kunnskap om sykmmen, forå blitryggeretil å te sineegnegrenr. Vite mer? Prosjektleder Frederik Hann Tlf: /80 00 E-post: Linker Facebook: (Søk på «Ung ifokus Frisk pust») Glittr ttrekl inikke kken, Hakada adal MUSKELNYTT: nr

20 HvaerPasient- brukerombudet? De fle tror at Pasientombudet er bare et pasientombud,vet ikke at de så kanengasjeres isaker utenfor helvenet. Tekst: LailaBakke I 2009 ble Pasientombudets mandat utvidet tilåomfattemmunale hel omsorgs-tjener. Pasient- brukerombudet skal arbeide foråivareta pasientens brukerens behov, interesr rettssikkerhetoverfor den statlige spesialistheltjenenden mmunale hel- sosialtjenen, for å bedre kvaliteten idis tjenene. Mangslungentarbeidsområde De skal arbeide iforhold til:fastleger, legevakt, fenglsheltjene, fysioterapi, psykisk helteam,ruam,hjemmesykepleie sykehjem. Ordningen omfatter så mmunale sosialtjener sombrukerstyrtpersonlig assistan, praktisk bistand/hjemmehjelp,tiltakfor rusmiddelavhenge,avlastning støttentakt. Hvem er Pasient- brukerombudet? De er et veiledende rådvende organ innen helrett sombistårpasienter, pårørendehelpersonell. De bistår medsøknampasientskadeerstatning, klageopptt tilheltilsynet andre de skal arbeide i forhold til.de r tilbakemeldingertil heltjenen både i mmune spesialistheltjenen. Grunnleggende prinsipper Grunnleggende verdier prinsipper er at befolkningen skalsikres liktilgang til gode likeverdige hel- omsorgstjener, uavhengavdiagnoeller behov, alder,kjønn,personlig ønomi bod. Dejobber foråhindre ulikheteriregelverket eller ipraktiringen av det somkan skape vansker forsamordningavsamhandling mellomdeulike tjenene forvaltningsnivåene. Rettslig grunnlag Det rettslig grunnlaget de arbeider etter er hjemlet i Pasientrettighetsloven, de arbeider iforhold tilkommune-heltjeneloven, Sosialtjeneloven, Helpersonelloven, Spesialistheltjeneloven, Lov om psykisk helvern,med dertil hørendeforskrifter. Tjenene de tilbyrergratis, de har taushetsplikt, hvis man ønsker det kan manværeanonym. Hovedvekten av henvendelr er fra fastlegene. Henvendelnedefår fra pasientene viratdeklagerovermanglende henvisningvidereispesialistheltjenen, forn diagno,feil diagno, dårlig informasjonoppførl. Tunge saker De harså henvendelrfra unge menneskeriinstitusjon somtrenger bistand til å få en gjennomgang av sine rettigheter. Detteerpersonersom oppleveråhaenindividuell plan somikke blir fulgt opp.deønskeråfåvurdert mulighetfor å flytte iegenbolig med bistand i hjemmet, men får beskjed om at det harikkemmunen ønomi til.det er tunge sakersom tartid, manr at mmunen er merstyrtav ønomiisinevurderingerenn det vi rispesialistheltjenen. Foross sombrukere er det viktig åviteatvikan engasjere Pasient- brukerombudet i slikesaker. En viktig støttespiller Kommuneneeransvarligefor å utføre de oppgaveretter Sosialtjeneloven somikkeerlagttil et statlig organ. Detbetyr blantannet ådrive generell forbyggendevirksomhetåyte tjeneretter Sosialtjenelovens kapittel 4. Sakene vi mottar, omhandler avlastning, barnebolig,brukerstyrtpersonlig assistan, omsorgslønn, praktisk bistand (hjemmehjelp), midlertidig husvære støttentakt. Her er så Pasient- brukerombudet en viktig støttespiller! Andre organ som Pasient- brukerombudet jobber iforhold tiler Heltilsyn, Fylkesmann, Rådmenn immunene,kommunale klagenemnder, foreningerinteresorganisasjoner, villigeorganisasjonersamtlikestillings- diskrimineringsombudet. Ny hellovvning fra 2012 Den nye loven vil blantannet regulere den nyesamhandlingsreformen, skal tydgge mmunens overordnede ansvar for hel- omsorgstjenen. Nytt felles regelverk Den nye loven vil medføre at det juridiskeskillet mellomheltjener omsorgstjener vil oppheves, man vil her få et felles regelverk. Pasienters brukeres rettighetervil blisamlet ienny Pasient- brukerrettighetslov. Akkurat somnyhellovvningvil dette mmunene et tydgeremer helhetlig ansvar, samt større het til å organire tilpastilbudet isamsvarmed lokale behov. Lovens formålsbemmel: Lovens formåler særlig åforebygge, behandle tilrettelegge for mestring av sykm,skade,lidelnedsatt funksjonvne.samhandlingsreformen harenoverordnet måltting om å redure sosialehelforskjeller, at alleskalhaetlikeverdig tilbud om heltjener uavhengavdiagno, bod, personlig ønomi, kjønn, etnisk bakgrunn den enkeltes livssituasjon. Merforpliktende Målenetil samhandlingsreformener øktlivskvalitetredurtpress på heltjenen gjennom satsing på helfremmende forebyggende arbeid. Den skal en dempet vekst i bruk av sykehustjener vedatenstørredel av heltjeneneytesavmmunalheltjenen forutsatt like godeller bedrekvalitet, samt stnadffektivitet. Viktig foross er at den skal mer helhetligeordinerte tjenertil pasienterbrukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler avtalte behandlingsforløp. Laila Bak ke 20 MUSKELNYTT: nr

21 Ådrive en fylkesforening: Heidi Camilla Gulbrandn, FFM ihedmarkoppland: Positiv aktivitet i HedmarkOppland FFM i Hedmark Oppland er en av FFMs stør fylkesforeninger med hensyn til areal.leder i styret, Heidi Camilla Gulbrandn synes det er gøy å legge til rette for positiv aktivitet i begge fylkene. Totalt 131 medlemmer er fordelt med 71 ihedmark 60 ioppland, spredningenersåbra blantstyremedlemmene. Heidi harnettopp startetpåsin sjette periodesom leder i styret, tar gjerne imot innspill fra medlemmenelv om driftengår bra. Ror styremedlemmer Det er alltidfint åfånye innspill ideer,såforeningeneriutvikling, sier Heidi,som ikke får fullrost styremedlemmermed lang fartstid forall den hjelp støtte hun har fått når det gjelder å lede en fylkesforening. De har vært gode læremere, ifølge Heidi,som synesdet er meningsfyltåjobbefor et felles mål om å få det bedre ved å dele erfaringer rutinerpåulike treff ifylkesforeningen. Fotballturer med norske ire FFM i Hedmark Opplanderenforening med mange jern iilden. Morsomst er kanskjefotballturene,som ikke minst flereavungmmene tter stor pris på. I vår var de på sin fjerde landskamp på Ullevålstadion, nemlig Norge-England. I skrivendestund vetviikkeresultatet, meningenvil blioverrasketomnorge vant kampen. Fylkesforeningen bringer nemlig alltidmed glykke,detre tidligereoppgene motsttland, PortugalIsland der de varringside, endtemed norskier. JulebordpåFeiring Ellershar vi hatt julebord på Feiringklinikken fireårpårad.et flott d å ha det på, der vi startermed lunsj, så har ett eller annet faglig innslag gjerne en turibasngetfør vi kler ossomtil julebordet om kvelden overnatter etterpå. Antallet som stiller opp på fotballturer julebord varierer,men liggersom regelmellom2030, ifølge Heidi. Vårtreffbowling Ellers arrangeres Vårtreff hvert år,de siårene hardeværtpåhadeland GlassverkSkbruksmuetpå Elverum med faglige innslag omvisning. Bowlingfamilietreffpå Gjøvik er så populært, foreningen harhattegen stand på Hjelpemiddelmessafor HedmarkOppland.Foreningen har sin egen nettside,men bruker så vanlig postgang nårinformasjon ndes tilmedlemmenefire gangeri året. Altialt er Heidi sværtfornøyd med driften, men tar altså gjerneimotnye ideer så fylkesforeningenkan blienda bedre. FFM i Hedmark Oppland utfordrer FFM i Nordfjord,MøreRomsdal «Heidi Cam illagulbrand dn Det er alltid fintåfånye innspill ideer,det g at foreningen kan være iutvikling MUSKELNYTT: nr

22 Nytt FraFFM Fagkveld om bolig 23 medlemmer i FFM i Buskerud var til de for å lære om hvilke muligheter vi har i forbindel med bolig,det være g ny bolig eller omng av eksirende. Tekst: Synnøve Persson Vi fikkbesøk fra Husbanken, rådver Birt Chatrin Hu. Hun ga oss en prentasjonavhusbankensvirkemidler under mottoet: Alle skal bo godt trygt. Husbankenerunderlagt Kommunal Reonaldepartementet, fårsine midler over Statsbudsjettethvert år. Husbankens hovedmål Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked Skaffe boliger til vanskgstilte på boligmarkedet Økeantallmiljøvennlige univerltutformede boliger boområder. Husbankens ønomiske virkemidler er diver tilskuddsordninger. Forenkeltpersoner: Tilskudd tiletablering, Tilskudd tiltilpasningtilskudd til prosjektering. Andretilskuddsordninger Inveringstilskudd,Tilskudd tilutleieboliger,kompetantilskudd,tilskudd til tilstandsvurderingtilskudd tilheis. Hu redegjordesåfor mulighetfor Grunnlån, Startlån Bostøtte. Etter prentasjonensvartehun på spørsmål frasalen. Etterenpau medlittmat drikke fortsatte reprentantene fra NAVavd.Hjelpemiddelntralen. Her møtterådvertrygdefaglilliankarlstad Ring,rådverAnneLiIngulfn nytilsatt rådverbolig/ordinater på boligområdet Heidi Grimnes. Nytt styreifmm iagder Først tok Lillian for g virkemidler i lovverket. Underveis mdet mange spørsmål fra salen, alle tre reprentantene svarteutfyllende.de noterte g såsaker somm opp somdeskulle ta medg tilbaketil NAV, ihåp om endringavrutiner tildet bedrefor oss brukere. De tok spesielt for g muligheterfor bolig,tidsbolig,omsorgsbolig,avlastningsbolig institusjon/ barnebolig. Vi blegjort oppmerksompåatdet finnes en forsøksordning når det gjelder bolig.det er blant annet opprettel av boligrådvningsgrupper immunene. NAVHjelpemiddelntralensbidra denne sammenhengeratdet kan s tilskudd tilombygngavbolig idenforrampe,løfteplattform eller heis. HermmersåHusbankensbidrag/ stønadsordningertiltilrettelegng av bolig forfunksjonshemmede. Planen er at det skal ngod,helhetlig løsning forbrukerne. Detble en sværtnyttigkveld.vilærte myevifikk god ntakt med alleforelerne.vible oppfordrettil åtantakt i ettertid hvisdet varnoe vi trengtehjelp til! Kontakt osspåe-post: no hvis du er interesrtipier av powerpointprentasjonavforedragene. Leder/ntaktperson SiljeRekOln Nestleder Torfinn Dybesland Sekretær/ntaktperson Elin Sunde Kasrer Anne-LiO.Andern Styremedlem Roar Fiskerstrand Vara HelgeHolmegård Vara KayTorjusn En halvliter til støtte for muskelsyke Jeg var iwien ipåsken, sin vane tro hadde ørrikerne sine påskemarkeder,der du får kjøpt det me, blant annet malte egg. Jeg fant frem til markedet, ruslet rundtsåpåalt det rare somvar åfå kjøpt.etter hvertble jegtørst,fikk lyst på en øl. En sværtsåhyggg dame solgte øl over disk, vi pratet om løst fast.plutsg fikkjeg øyepå et skilt på toppen av bua, hvem tror du ølsalget vartil inntekt for? Jo da,jeg støttet den ørrikske muskelforskningen da jeg tok meg en kjapp halvliter. En ny inntekstskilde forffm? Ølboder istolthetsparaden? Tja Redaktøren Skrapelodd til inntekt foraktiv uke Hoved- støttemedlemmer i FFMvil islutten av juni motta en forndel med skrapelodd. Vi håperatderesåiårønskeråstøtte foreningens arbeid ved å lge loddene eller kjøpedem lv.foreningenbarer ihovedsaksin virksomhet på medlemsntingent offentligetilskudd. Offentligetilskudd sistorgrad iform av øremerkedemidler,til prosjekter, likemannsarbeid eller voknopplæring (kurs). Deterbegrent hvavihar av «e» midler somkan brukes til medlemsrettetaktivitet. De inntekter vi får fra et landsomfattendelotterierderforetkjærmment tilskudd sombrukestil å øke våraktivitet tilmedlemmenes be. Det er ikke alle somhar anledningtil eller ønsker åvære medpåloddsalget, det er full forståel fordette iffm. 22 MUSKELNYTT: nr

23 Likemannsutvalget inviterer til Gründerkurs 12. GRÜNDERKURS 1 mmer tilhøn ptember. Påmeldingsst 10. august GRÜNDERKURS 2 fant d juni. Dettekurtvar fordesom deltok på Gründerkurs 1ifjor. Vi vil samle muskelsyke til ei miniukesamlinghvordevil blistimulerttil åtai bruk sin restarbeidvne.kurtvil tte fokuspåegneevner, tro på at man har noe å bidra med, på tross av muskelsykmmen. Gjennom åmøteandre dele erfaringervil de få bedreinnsikt isine egne ressurr begrensinger. Formangevil det ådrive egen virksomhet være en fin måte å kunne arbeide noe, uten åslite gutforverreprresjonen på sykmmen. Forålykkesmed egen bedrift er det imidlertidnødvendig åha kunnskaper om det ådrive egen bedrift, hva man kan«lge» hvordan man gårfremfor åstartebedriften. Itilegger det viktig åhatro på egne evner, sinemuligheter. Detteønskerviåden enkeltemed dette tiltaket. Iløpet av uken vil deltakerne prøve ut ulike typer aktiviteter. Vi vil tte fokus både på kreative skapende aktiviteter, merteoretisk fagligeaktiviteter,etter hva deltakerne ønsker.kreativitet det å sineiboenderessurr vilværenøkkelordeneiløpet av uken. Vi fikksværtgodetilbakemeldingerpå kurt i2011, ønsker derfor å ha et nybegynnerkurs til,itileggtil den planlagte oppfølngssamlingen. Til begge kurne vil vi leie inn Maria Bjerge til å holde «Uniq som du er», kjent fraopenmind, Telenor.Hensikten med dette er at hver enkelt deltaker skal finne sitt unike,hva de er gode på hvade kanbidra med. Itileggvil vi invitere Tone Torp,gründer muskelsyk. Innovasjon Norge vil få en ntral plass, i tillegg til menneskersom har utviklet hobbyen sin til et levebrød,for ekmpel gjennom å åpne nettbutikkåbruke sosialemedier til å promotere produktene sine. Hver ettermiddag vil vi ha«strikkekaffe» etsosialtmøtepunkt hvor vi prøverut november parallellkurs «Å leve med assistan ihverdagen» Påmeldingsst 21. ptember «Faglig oppdatering av likemenn» Påmeldingsst 21. ptember Å leve med assistan i hverdagen Målgruppen på dette kurt er muskelsyke somhar et assistanbehov i hverdagen, somhar fått innvilget brukerstyrtpersonlig assistan(bpa). For mange av FFMs medlemmer er BPA heltlivsnødvendig foråklare hverdagen. Ordningenerengod ordning, somsikrer mulighettil aktivdeltakelisamfunnet. Samtidig kan det å ha andre mennesker rundtg nstant væreveldig mentalt krevende. Manskallevvet, somalleandre, samtidig somman skal væresjef, ta vare på assinten, egne behov, ha et godt arbeidsmiljø Detkan blimangekrav vi harttbehovetfor å utarbeide et likemannskurshvorvitterfokus på å bevareg lv,sin identitetikke minst hvordan man kan bruke assistan tilå klare å levedet livetman ønsker. Målttingen med kurt er å utveksle erfaringerfåmpetansom g at deltakerne vilfåbrukt sin BPAmer effektivt i hverdagen bli tryggere i arbeidslederrollen. Faglig oppdatering av likemenn Målgruppen er likemenneneiffm. Vi ønsker ossflerkemenn i foreningen, så det er muligheter for nye likemenn å melde g på så. Målttingen med kurt er å likemennenemotivasjonmentalt påfyll iforhold tillikemannsrollen. Arbeidsmåten er foredrag gruppearbeid. ulikehobbyaktiviteter. Hensiktenmed dette er å skape en uformell ramme rundt erfaringsutvekslingen. Deltakere kan ha utprøving av aktiviteter, lære av hverandre finneuthva de kan starte bedrifter på.i tilegg vil ulike personer mederfaringfra forekmpel blgsalg, Epla,journalistandre bedrifter,få prenterehvordan de har gjortdet forålykkesmed sin bedrift. Deterfint hvis deltakerne melder inn interesfelttil osssåsnart sommulig! Etteratsamlingenergjennomført vil deltakerne bliplasrtinettverksgrupper etter interesr, få en mentor innenfor sitt felt.devil så bli satt intaktmed Etablerertjenen i de ulike fylkene. I2013 vilvihaenoppfølngssamling. Etterkurti2011 lagetvieiegengruppe fordeltakernesom heter«gründernettverk FFM». Den er aktiv på ei «hemmg» gruppe på Facebook(bare medlemmene kan den hva som skrives der) aktiviteten er stor! Vi ønsker å vedlikeholde dette nettverket slik at vi kanfremmemuskelsykegründere dem faglig påfyll en møteplass hvertårslikatdeltakernekan utvikleg. Alle kurne blir holdt på Park InnpåGardermoen Egenandelen påallekursbortttfra «Faglig oppdatering av likemenn» er kr 600,- Da er allereistnader (billig måte)hotellhelnkludert. Trengerduåhamed assintgår denne gratis. Likemannsutvalgetbestiller flybilletter til de som trenger det, de som mmer andretransportveier fårtilbake reiutftene sineved innlevering av reiregningsskjema kvitteringer. Bindende påmelding på alle kurs Kursprrammervil blindt ut ca3 uker førkursstart. Påmeldingsskjema finnes påwww. ffm.no, eller nd en e-posttil så nder vi det til deg.ferdig utfylt skjema ndes til MUSKELNYTT: nr

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no Side 1 Nr.3.2011 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Bowling på Gjøvik 25/9. HC-messe. Side 2: Lederen, Side 3: Invitasjon Julebord Side 4: Hadeland Glassverk Fotballkamp Side 5: Reklame. Side 6: Adresseliste.

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Protokoll. SSM 12. juni 06/2014

Protokoll. SSM 12. juni 06/2014 Sted: Skype. Tid: torsdag kl. 20.00 21.30 Protokoll SSM 12. juni 06/2014 Innkalt: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig, Vibeke Aars Nicolaysen Interessepolitisk talsperson, Laila

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke Likepersonpermen 2012 Foreningen for Muskelsyke 1 Innhold Likepersonsarbeid... 3 Likepersonsutvalget i FFM... 3 Likepersonens oppgaver... 5 Hvem kan være likeperson?... 6 Du kan være likeperson gjennom:...

Detaljer

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Protokoll Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Sted: Skype Tid: Onsdag 26.08.15 kl 20.00-21.00 Innkalt: Møteleder: Referent: Permisjon: Meldt forfall: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig,

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Kurskatalog Våren 2015

Kurskatalog Våren 2015 Kurskatalog Våren 2015 Funkis 1 Innhold: Side Kurs for fra - til 2 Praktisk info 3 Leder og styremedlemmer 18.-19.04 3 Økonomiansvarlig 18.-19.04 3 Sekretær 18.-19.04 4 Likeperson 18.-19.04 5 Om Funkis

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Hvem gir oss penger?

Hvem gir oss penger? Å skaffe penger Hvem gir oss penger? Departementer og direktorater Kunnskapsdepartementet FS Bufetat Likemannsmidler Driftsmidler Lokale velferdstiltak Hvem gir oss penger? Fylkeskommunen Kommuner Helseforetak

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

LIKEMANNSTILBUD I LHL

LIKEMANNSTILBUD I LHL LIKEMANNSTILBUD I LHL Likemenn i LHL til stede for deg når du trenger dem Kan du tenke deg å delta i aktiviteter sammen med andre i samme situasjon? Kanskje kan en samtale med en likemann eller deltakelse

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER Brev til en ufødt datter 28. AUGUST SEPTEMBER Epler Veps Plastposer Solen Tenner Niser Bensin Frosker Kirker Piss Rammer Skumring

Detaljer

Fra valp til førerhund

Fra valp til førerhund Fra valp til førerhund Førerhundskole siden 1971 Norges Blindeforbund etablerte i 1971 førerhundskole i Vestby (Østfold). Siden 1985 har skolen ligget på Bestum i Oslo. Her trener vi opp inntil 30 førerhunder

Detaljer

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna. "Det er en bølge i Skandinavia nå, som handler om at vi kvinner er trette av å være at være effektivitetsmaskiner og

Detaljer

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge 1 Konferansen ble avholdt i Auditorium 5 i MH-bygget, Universitetet i Tromsø. Det var 75 deltakere av 80 påmeldte. 29 var eksterne påmeldte.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no 7 EFFEKTIVE TIPS FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG SELV Cecilie Flo www.cecilieflo.no ARBEIDSHEFTE FOR AUTISME- OG ADHD-MAMMAER 2 av 13 Velkommen! Du har nå et arbeidshefte i hånden med 7 effektive tips for å

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015 Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Uansett hvilket ben han sto opp med først var det aldri det riktige...

Uansett hvilket ben han sto opp med først var det aldri det riktige... Uansett hvilket ben han sto opp med først var det aldri det riktige... Om Momentum Momentum er en uavhengig forening for arm- og benprotesebrukere, pårørende og alle som er interessert i rehabilitering.

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Har diagnosen Paranoid Schizofreni Innlagt 3 ganger, 2 ganger på tvang og en gang frivillig Gikk i terapi etter første innleggelse samt kognitiv terapi Behandler

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R LUNGEAVDELINGENS REHABILITERINGSENHET A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R Utfordringer i forhold til KOLS Får ikke gjort det man ønsker/blir raskt trett frustrasjon/redusert selvbilde

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet Søknadsguide ExtraExpress Dette dokumentet er ment for å gi gode tips og råd til hvordan du får din prosjektidé ned på papiret og inn i det formatet som Extrastiftelsen ønsker i sin søknad. Uansett om

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya Kristoffer Berg 21. juli En kjærlighetshistorie fra Utøya 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29368-9 Bibliotekutgave

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert?

Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert? Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert? Kontakt våre likemenn på telefon FHLT, interessegruppen for hjerte- og lungetransplanterte i LHL, tilbyr likemenn med taushetsplikt, som ønsker å bruke

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer