Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune"

Transkript

1 Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Innhold: Vedlegg 1: Delmål og strategier for nå målene for hvert område side 2 Vedlegg 2: Foreløpig oversikt over lag og organisasjoner i Stavanger side 9 Vedlegg 3: Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og Kommunal sektor side 15 1

2 Vedlegg I Delmål og strategi på de ulike områdene Barn og unge Mål: Strategi for å nå målene Finansiering Ansvar Oppstart Legge til rette for at flere Tilskudd til barne- og Utførers innen Ungdom og Politisk organisasjoner har mulighet til å ha ansatte ungdomssekretær endres til administrative dagens ramme fritid i samarbeid behandling innen som legger til rette for stillinger og knyttes opp med BUK frivillighet. mot aktivitet. Få på plass tilskuddsordninger som fremmer aktivitet og forenkling av søknadsskjemaene. Vurdere om tilskuddsrammen til barne- og ungdomssekretær kan bli styrket Nye retningslinjer utarbeides. Vurderes i forbindelse med HØP Utførers innen dagens ramme Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Politisk behandling innen Utarbeide en klarere og ny definisjon på hva som er et medlem. Legge til rette for frie ungdomsgrupper og organisasjoner som satser på aktivitet og ikke medlemskap. Videreføre arbeidet med bydelsdager, festivaler og arrangement i bydelene på tvers av generasjonene i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Ungdom og fritid ønsker å tilrettelegge for økt kompetanse i å samhandle med internasjonale organisasjoner. Legge til rette for at organisasjoner kan få drive med egen kjernevirksomhet. Definisjon utarbeides. Metropolis, Nytorget 1, bydelsehus og frivilligsentraler tilbyr gratis utlån av lokaler, utstyr og tilgang til kompetanse for ungdomsorganisasjoner. Videreutvikle Unginfo og Kjapt svar. Det er i 2014 innført nytt bookingsystemet for gratis utlån av bydelshusene. Metropolis kan også leies. Tilskuddsordning for frie ungdomsgrupper Utarbeide nye retningslinjer Utførers innen dagens ramme Utføres innenfor dagens ramme. Vurderes i forbindelse med HØP Utførers innen dagens ramme Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Ungdom og fritid, BUK og idrett Ungdom og fritid, BUK, Park, nærmiljø, natur og friluftsliv Politisk behandling innen Utarbeides innen utgangen av nnen utgangen av

3 Levekår - helse og omsorg Mål Tiltak Finansiering Ansvar Start Gjøre arbeidet til Fagstab levekår 2015 lag og organisasjoner på levekårsområdet bedre kjent for ansatte. Legge til rette for at frivillige lag og organisasjoner i større grad enn i dag kan bidra til å utvikle og utforme kommunes tjenester Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner vurderes i forbindelse med utvikling av nye tjenester Oppdatere aktivitetskatalogen for å sikre at tilbudene er kjent for ansatte. Helsehuset Bidra til bedre rekruttering og fastholdelse av frivillige knyttet til levekårsvirksomheter Videreutvikle ordningen med frivillighetskoordinatorer ved alders- og sykehjemmene Målrette tilskuddsordningene mot aktiviteter som bidrar til å rekruttere og beholde frivillige medarbeidere i organisasjonene. Vurderes i fm. HØP Fagstab levekår i samarbeid med frivillighetskoordinator 2015 Fagstab levekår 2015 Bidra til samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner Mer målrettet bruk av tilskuddsmidler Delta i organiseringen av Frivillighetstorget Fasilitere samarbeid mellom ulike frivillige lag og organisasjoner på levekårsområdet Systematisk oppfølging av lag og organisasjoner som mottar tilskudd. Frivillighetskoordinator og fagstab levekår 2015 Fagstab levekår

4 Legge til rette for trening og helsefremmende tiltak i bydelene i samarbeid med fysioterapitjenesten, frivilligsentralene og frivillige Kompetanseheving av frivillige Målrette tilskuddsordningen mot prioriterte innsatsområder Trinn 1: Gratis trening og sosialt treff i Storhaughallen hver tirsdag kl , med følgende aktiviteter: Fallforebyggende trening, styrketrening i vektrom, turgrupper og badminton. Frivillige er instruktører i samarbeid med fysiotjenesten Trinn 2: Hillevåg bydel. Fallforebyggende trening for eldre. Gratis tilbud. Instruktørkurs i fallforebyggende trening for eldre Egne midler Egne midler Storhaug frivilligsentral, i samarbeid med fysioterapitjenesten, frivillighetskoordinator og praksiselever på Bergeland vid.g.skole. Trinn2: Fysiotjenesten og Hillevåg Hinna frivilligsentral Fysiotjenesten Frivilligsentral, Frivillighetskoordinator Startet i september 2014 Planlagt start i februar 2015 Oktober Nytt kurs planlegges januar Opplæring av sirkelledere til «lyst på livet» og treningskontakter til andre målgrupper Helsehuset og levekår tar initiativ til å opprette en arbeidsgruppe

5 Kultur Hovedmål: Det skal være enkelt å bli med som kulturfrivillig. Deretter skal de enkelte gis mulighet til å utvikle seg til ønsket kvalitativt nivå, og være nyttige medspillere i utviklingen av en levende kulturby. Mål: Strategi for å nå målene Finansiering Ansvar Oppstart Øke kompetanse Utvikle flere helhetlige kompetanseprogram: 1. generelle basiskurs 2. spesialkurs Forslag til HØP , pluss medfinansiering fra nettverkene og Kulturavd. og institusjonene: basiskurs. Nettverkene: 2016 organisasjonene. spesialkurs Skape møteplasser Inspirasjonsdag (dele kunnskap og vise anerkjennelse av feltets arbeid) Forslag til HØP Nettverkene i samarbeid med organisasjoner med naturlig samhørighet. Kulturavd. i samarbeid med nettverkene 2016 Bedre finansiering Rekruttere frivillige Tilskuddsportalen- Frifond Momskompensasjon Informasjon og oversikt over kommunale ordninger Avdekke og tydeliggjøre motivasjonsfaktorer Motivasjonsprosjekter Felles frivilligbase med kompetente arrangementsfrivillige? Tilskuddsportalen: har fått innovasjonsmidler i 2014, må følges opp via HØP/årlig budsjett. Forslag til HØP 2016 ift. nærmere kartlegging. Organisasjoner / nettverk finansierer deres prosjekter. Frivillighetskoordinator kontaktperson for Tilskuddsportalen. Kulturavd, nettverkene og organisasjonene

6 Idrett Mål Opprettholde og videreutvikle tilskuddsordningene knyttet til frivillighet i idretten Legge bedre til rette for frivilligheten gjennom at idretten får tilgang til sosiale møteplasser Forenkle søknadsprosesser slik at det blir mindre administrasjon for idrettslagene Arbeide for å videreutvikle samhandling og dialog med idrettslag Strategi for å nå målene Følges opp i forbindelse med Handlings- og økonomiplaner Øke tilskuddet til administrative stillinger hos idrettslag som hjelp til arbeidet med å øke frivilligheten Arbeide for at flere idrettslag kan få tilgang til en klubbhusfunksjon som sosial møteplass Det kan være i et eget bygg, eller i et bygg sammen med andre funksjoner Iverksette og følge opp tilskuddsportalen Enkle kriterier for tildeling av treningstid, samt bruk av elektroniske verktøy i søknadsprosessen Være tilgjengelig, imøtekomme idrettens utfordringer, og fremme dialog Finansiering Ansvar Oppstart Kommende Handlings- og økonomiplaner Kommende Handlings- og økonomiplaner Kommende Handlings- og økonomiplaner Idrettsavdelingen Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig 6

7 Park, nærmiljø, natur og friluftsliv Delmålene og tiltak for park, nærmiljø, natur og friluftsliv skal bidra til å nå strategiplanens overordnete mål innen dette feltet. Målene og tiltakene er utformet etter innspill fra frivillige i dialogsamlingene, frivillighetsforum, FNF og administrative ønsker. Delmålene og tiltakene må ses i sammenheng med overordnete mål og tiltak i kapittel 4 i strategiplanen. Mål Strategi for å nå målene Finansiering Ansvar Oppstart FNF Stavanger er et viktig forum for samhandling mellom Strategisk plan for FNF Stavanger. FNF + stimuleringstilskudd fra PV. FNF. PV følger opp/veileder. Påstartet, ferdig kommunen og lokale Etablere rutiner for bedre PV 2015 lag og foreninger. Stavanger kommune vil, sammen med FNF, jobbe for å styrke og utveksling av faktakunnskap mellom kommunen og frivillige foreninger som Norsk ornitologisk forening og Botanisk forening i Rogaland. videreutvikle dette Samarbeide med Stavanger og PV/juridisk og Pågår. forumet og Rogaland jeger- og SRJF. samarbeid med fiskerforening om jaktterreng frivillige friluftsorganisasjoner. (SRJF), ettersøksordning og fisketiltak. Stavanger kommune vil være en aktiv part i utviklingen av Jæren våtmarkssenter og Mostun natursenter. Stavanger kommune ønsker å få til et tettere samarbeid mellom kommunen og private velforeninger, borettslag og andre selvstendig frivillige. Stavanger kommune ønsker få til et samarbeid mellom Park og vei og skoler og barnehager om naturskjøtsel og miljøvennlig ugrasbekjempelse. 7 Samarbeid med frivillige om lagerplass, kontorlokaler, klubbhus kajakk og friluftslivets hus. Videreføre kommunal deltakelse i kontaktgruppa for utvikling og drift av Jæren våtmarkssenter og Mostun natursenter. Kontakte velforeninger/ borettslag for å etablere rutiner for samarbeid. Utvikle et konsept med kommunale dugnadsveiledere. Fortsette tilskuddsordning for sikring av private lekeplasser. Fortsette den årlige ryddeaksjonen. Inngå samarbeid med skoler og barnehager om miljøvennlig ugrasbekjempelse. Utvikle et konsept med kommunale dugnadsveiledere. PV - stimuleringstilskudd etter søknad. Drift gjennom statlige tilskudd. Frivillige. SE/PV/KBU veileder og setter vilkår. Naturvernforbundet i Rogaland, Jæren friluftsråd, Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune ved PV. Pågår. Påstartet, videreføres. PV PV Innspill til HØP. PV Avhengig av HØP BMU PV Bydelsutvalge ne + BMU Avh. av HØP Påstartet, videreføres. PV PV 2015 Innspill til HØP. PV Stavanger kommune Plan for bynær grøntstruktur. Stavanger KBU/BMU

8 ønsker å stimulere til og rekruttere flere barn og unge til å bli aktive innen natur og friluftsliv. Videreføre prosjektet 52 hverdagsturer. Friluftssertifikatet utvikling av et undervisnings-opplegg for 6.klassinger i Stavanger. Fortsette ordningen med kommunalt stimuleringstilskudd til tiltak og aktiviteter innen park, nærmiljø, natur og friluftsliv. Videreføre sykkelprosjektet til Stavanger kommune som arbeider for å følge opp Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan Samarbeide med speiderne om utvikling av allment tilgjengelige baser i de kommunale friområdene. Oppslagstavler/generell informasjon i friområdene. Tilrettelegging for enkelt marint friluftsliv. kommune Folkehelsemidler + PV. Påstartet, videreføres dersom midler. Folkehelsemidler søker midler for 2015, 2016 og Personal PV. PV + Stavanger Turistforening. PV, Stavanger friluftssenter. PV PV Påstartet, videreføres. PV + Bypakke Nord-Jæren. PV hovedansvar. Samarbeider med Syklistenes landsforening. Speiderne har hovedansvar for fremdrift i prosjektet. Stavanger kommune setter vilkår, samarbeider og veileder. Påstartet, videreføres. Påstartet. PV PV Er påstartet PV PV 8

9 Vedlegg II Foreløpig oversikt over lag, organisasjoner og råd på de ulike områdene Barn og unge Lag og organisasjoner som er organisert i BUK (Barne- og ungdomsorganisasjonens kontaktutvalg) AKKS Stavanger Austre Åmøy fritidsklubb Barne- og ungdomsteateret Bekkefaret menighet Bekkefaret KFUK-KFUM speidere CISV Stavanger Domkirken menighet Engøyholmen KFUK-M sjøspeidere Frelsesarmeen i Stavanger Finsk skole i Stavanger Gausel menighet Stavanger Frp U Hafrsfjord menighet Hundvåg II KFUM KFUK speidere Hinna menighet Hillevåg menighet Hinna KFUK KFUM speidere Hundvåg menighet IMI - kirken KRIK Krosshaug Kampen KFUK-KFUM speidere Kvinnegruppa Ottar Karismakirken Kannik Rock Project Madlamark menighet Madlaspeiderne Madlamark KFUM-K speidere North Sea Baptist Youth Club NMS U (Det norske misjonsselskap) Norsk Folkehjelp Norsk Luthersk Misjonssamband Laget NKSS Norsk-Tysk selskap familiegruppe Rogaland Crew Småsteinklubben Sol aktivitetsklubb Stavanger KFUM-KFUK Ynglilngen Stavanger speiderne NSF Sunde menighet Svithuns Husflidslag Sirius Kultur og utdanningsforening Stav og Rog Jeger- og fiskeforbund Stavanger Røde Kors Stavanger søndagsskoleforening St. Johannes menighet Stokka kirkes barne- og ungdoms arbeid St. Petri menighet Stavanger baptistmenighet Stavanger turistforening Somali Community Of Rogaland Suomi Seura Rogaland Stavanger baptistmenighet Stavanger turistforening 25. Stavanger KFUM-KFUK speidere Suomi Seura Rogaland St. Svithun Katolske Kirke Stavanger sjakklubb ungdom Stavanger International Church Student KRIK Stor-Stavanger Unge Venstre Tasta menighet Teateret Mitt Tasta KFUK-KFUM speidere Tjensvoll menighet Uburhedleren KFUK-KFUM speidere Vardeneset menighet Vassung Varden menighet Varden KFUM-KFUK speidere Vennskap 4H Warp Crew Young Life Norge Levekår helse og omsorg Organisasjoner innen levekårområdet, Stavanger ADHD Rogaland Afasiforeningen i Sør Rogaland A-Larm bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet Amnesty region sør Autismeforeningen i Rogaland CISV - Stavanger Avholdsfolkets Fellesutvalg i Stavanger Brystkreftforeningen i Stavanger Civitan i Stavanger Cleng Peerson logde Demensforeningen Stavanger Norges Migreneforbund, Rogaland fylkeslag Norsk Cøliakiforening Rogaland Norsk Eritreisk Venneforening Norsk Folkehjelp Norsk forening for slagrammede NSF Nord Jæren Norsk Lymfødemforening Norsk-Tysk selskap familiegruppe Ocd Ananka Psoriasis-og eksemforbundet, Sør Rogaland Reumatikerforbundet Rogaland Spiseforstyrrelser 9

10 Diabetesforbundet DIXI Stavanger Dysleksi Stavanger FFO Rogaland Dysleksiforbundet, Stavanger Epilepsiforeningen i Rogaland Fellesgruppen for kreftrammede Fontenehuset i Stavanger Foreldreforeningen for Hørselhemmede (HLF) Foreningen 2 foreldre Foreningen for kronisk smerte Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Hei Verden Hinna Håndball HU-lag Hørselshemmedes Landsforbund Kirkens Bymisjon Kirkens SOS KNA Brigde Kreftomsorg Rogaland Kvinnegruppa Ottar Landsforbundet mot Stoffmisbruk avd.stavanger Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager LPG Rogaland Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Rogaland fylkeslag Lions Stavanger LHH Stavanger LUPE Lymfekreftforeningen Rogaland ME foreningen Rogaland Mental helse vest Nasjonalforeningen for folkehelse Natteravner i Stavanger Natur og ungdom Stavanger Norges Astma og allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Døveforbund Norges Fibromyalgiforbund Stavanger Norges Handikapforbund Stavanger Rus Nett Rogaland Ryfylkelaget Sanitetsforeningen i Stavanger Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Senter for spiseforstyrrelser Sirius Kultur og utdanningsforening Skipper Worse eldresenter Slagforeningen i Rogaland Sol aktivitetsklubb Somali Community Of Rogaland Stavanger Damebrigdeklubb Stavanger døvesenter Stavanger forening av Kabb Stavanger Geologiforening Stavanger kvinne- og familielag Stavanger Lymfødemforening Stavanger NFU Stavanger og Omegn lokallag av NBF Stavanger og Omegn lokallag av Norges Fibromyalgi forbund Stavanger og Rogaland Jeger og fiskeforbund Stavanger Prostatakreftforening Stavanger Røde kors Stavanger turistforening Stiftelsen Amathea, Rogaland Stiftelsen Internasjonalt Hus Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Stiftelsen Pårørendesenter Suomi Seura Rogaland Sør-Rogaland Bekhterevforening Tvillingforeldreforeningen i Stavanger Vennskap 4H Varmestuens Venner Warp Crew Young Life Norge Oversikt over frivillighetskoordinatorer sykehjem. (Frivillighetskoordinatorene rekrutterer og organiserer frivillige som gjør en innsats på sykehjemmene) Sykehjem Koordinator Har ikke koordinator Ramsviktunet Domkirken Haugåstunet Sparekassen Våland Slåtthaug Blidensol St. Petri Bergåstjern Boganes Tasta Stokka Vågedalen Rosendal 10

11 Kultur Frivilligheten innenfor kulturlivet i Stavanger. Alle disse støttes av Stavanger kommune. I tillegg er det en rekke mindre aktører som ikke har noe offisiell kontakt med Stavanger kommune, og er dermed ikke registrert her. Festivaler (22) Kulturarrangører (13) Maijazz International Chamber Music Festival (ICMF) Numusic Nuart Humorfestivalen Musikkfest Stavanger Xplosif Hiphop Festival Article-biennalen Litteraturuka på Sting Norsk Orgelfestival Norwegian Youth Chamber Music Festival Veteranbåtfestivalen/Fjordsteam Stavanger på skeivå Hafrsfjordspillene This Is Gospel Workshop & Church Tradjazzweekend Ugå (Folken) Siddis Brass TouMAZEing Gladmat Kapittel Barnas Verdensdag Korps og kor Domkirken Musikk AS Stavanger Jazzforum og tilknyttede aktører Folken Kirkelig kulturmyldring Stavanger Brass Band Stavanger Blues Club Ny Musikk Stavanger Stavanger Barokk St. Johannes menighet Stavanger vise- og lyrikklubb Stajazz Stavanger kommunes korps SalsaNor Voksenkorps (15) Skolekorps (21) Kor (29) Skolekor (4) Aleander Brass Auglend skolekorps AmaZing Kampen skolekor De voksne af Roaldsøy Buøy skolekorps Bjergsted Kammerkor Kvaleberg skolekor Hundvåg Musikkorps Eiganes skolekorps Koret Crescendo Kulturskolekoret Hafrsfjord skolekorps Hillevåg/Hinna Våland skolekor Frelsesarmeens Hornorkester Menighetskor Stavanger Storband Hundvåg skolekorps Humus IMI Brass Jåtten skolekorps Kløverdam Jernbanens musikkorps Kampen skolekorps Kom og kor Musikkorpset Gjallarhorn Kvaleberg skolekorps Kommunekoret i Stavanger Rogaland postorkester Kvernevik skolekorps Kor Essa Skeie Brass Madlamark skolekorps Ikor Stavanger Janitsjar Nylund skolekorps Ledaal Vokalensemble Roaldsøy skolekorps Madlamark menighet mannskor Stavanger Kommunekorps Tasta Gubbekorps Skeie skolekorps Mannskoret VSOP Stavanger Musikkorps av 1919 Storhaug skolekorps Metodistkirkens Sangkor Hillevåg veterankorps Sunde skolekorps Nordlyd Blanda kor Tasta skolekorps Tjensvoll skolekorps Vardenes skolekorps Vassøy skolekorps Vaulen skolekorps Våland skolekorps Næringsforeningens mannskor Rogaland Sangerforbund Pensjonistkoret Sangbrødrene Sangkoret Våghalsene St. Svithun Sangforening Stavanger Damekor Stavanger Gospel Choir Stavanger Gospel Compani Stavanger Operakor Stavanger Oratoriekor Stavanger Studentsangforening Stavanger Vokalensemble Telluskoret 11

12 Volvene Kvinnekor Andre kulturorganisasjoner (27) Byhistorisk Forening - Stavanger Jåttå og Hinna Historielag Stiftelsen for Idealismens Fremme Belg Blås og komp Latinamerikagruppa i Stavanger Stokka Kultur og Historielag Cleng Peerson Lodge Madla Historielag Storhaug Historielag Den kombinerende indretning Nablusforeningen Svithun Husflidlag Grannes Gammeldanslag Netanyaforeningen Stavanger filmklubb Fjosingane Pensjonistuniversitetet i Stavanger Stavanger videoklubb Foreningen Norden, Stavanger Lokallag Stavanger Amatør symfoniorkester Tangoverkstedet Hafrsfjordringen folkedansgruppe Stavanger Internasjonale Folkedansklubb Tasta Historielag Hillevåg Historielag Stavanger Museums venner Utvandrersenteret venner Hundvåg og Øyane Historielag Stavanger Mållag Internasjonale organisasjoner tilknyttet Internasjonalt kulturnettvek på Sølvberget (79) Aceh Flyktningeforening (AFFOR) Eyup Sultan Moské Mesopotamia (Kurdisk kulturforening) Afghansk bistand organisasjon Filipino Association in Rogaland (F.A.R) Mevlana Kvinnegruppe Andishesabz (afghansk org) Foreningen for unge eksil iranere Nablusforeningen i Stavanger Armauer Hansen for Vietnam Færøysk Norsk Lag Nigeriansk forening i Rogaland Azerbaidsjansk-Norsk Kultur Forening Gresk forening i Rogaland Norsk-Ungarsk forening Rogaland (NORMA) Bosnisk Hercegovisk Forening Hilal Kvinneforening Oromosambandet i Sør Rogaland Budhist-samfunn i Rogaland Idara Minhaj Ul Quran Moske Pagkakaisa Flippinsk forening CAIR- Chinese Association In Rogaland Indian Society of Stavanger Palarong Pinoy (filippinsk idrettskl.) Cameroonian Association in Iransk- Norsk kultursenter Paradis FK Rogaland-Norway (CAMARNOR) Cancer Care Ethiopia Islamsk Kvinneforening (IKF) Polsk-Norsk Forening Colombia komiteen Islamsk Opplæringssenter i Rogaland Rayuela Chile Amigos Daswandi Khans Foundation DKF Islandsk-Norsk Forening i Sør-Rogaland og Rogaland Muslim Society Ryfylke Den Ghanesiske Org. I Rogaland Jemenittisk Forening i Norge Serbisk Forening Rogaland «Ivo Andric» Den Palestinske Foreningen i Rogaland KafeBunda Indonesia Sirius Kultur- og Utdanningsforening Den Russiske Kulturforeningen i Rogaland Kandela Salsa Klubb Somali Community TROIKA Den Thailandske foreningen i Rogaland KDF - Kurdisk Demokratisk Forening Somalisk Kvinneforening i Rogaland Den Vietnamesiske Buddhistforeningen Kiswahili Rogaland Stavanger Chin Organisasjon (BURMA) Eelamtamilene i Rogaland Kongolesisk Organisasjon i Rogaland Stavanger Active People Society Eritreisk Barneklubb Keralites in Stavanger Tamilene i Rogaland Eritreisk Forening i Rogaland Kreative Muslimske kvinner The Norwegian African Disability Aid Eritreisk Islamsk Kulturforening Kroatisk forening Tyrkisk kvinneforening i Stavanger Eritreisk kvinneforening Kurdisk organisasjon i Rogaland Tyrkisk moské Mevlana moské Eritreisk ungdomsfor. I Rogaland Litausik Forening i Rogaland Venezuelansk-Norsk forening Etiopisk barneklubb Latinamerikagruppen i Stavanger Vennskapsforeningen Norge Madagaskar avd. Rogaland Etiopisk Dameforening Lusofonia Stavanger Vietnamesisk flyktningeforening i Stavanger Etiopisk Forening i Rogaland Maharashtra Mandal, Stavanger Vietnamesisk Speidergruppe Idrett Aktiv Kickboing- og Kampsport Roklubben Terje Viken Stavanger Roklub Klubb Bekkefaret og Stokka idrettslag Seiken Karateklubb Stavanger roller derby klubb Bowlingklubben Cross Seilforeningen 1928 Stavanger Rugby Klubb Bratte Rogalands Venner Siddis Badminton Klubb Stavanger Seilforening Brodd Badmintonklubb Siddis Sportsklubb Stavanger Skiklubb Brodd Håndballklubb Siddis Trim og Turnforening Stavanger Skøyteklubb Brodd Innebandyklubb Skiforeningen i Stavanger Stavanger Snowboardklubb Buøy IL Skipper Worse Sport Stavanger Storm Lacrosseklubb Fladepedal, Sykkelklubben Skjalg IL Stavanger Stupe Club Forus og Gausel IL Stavanger AKXE J.J.K. Stavanger Styrkeløft Klubb 12

13 Forus/Sandnes Ishockeyklubb Stavanger Allmenne Stavanger Surfklubb Ishockeyforening Frisinn Sportsklubb Stavanger Badminton Klubb Stavanger Svømme Club Friskis & Svettis Stavanger- Stavanger Baseball/Softball cl Stavanger Sykleklubb Sandnes Gandsfjord Seilforening Stavanger Basketballklubb Stavanger Tennisklubb Gausel Judoklubb Stavanger bokseklubb Stavanger Terrengsykkelklubb Glad Trim Internasjonal idrettslag Stavanger Bordtennisklubb Stavanger Titan Fotballklubb Hafrsfjord Pistolklubb Stavanger Bowlingklubb Stavanger Triathlon Klubb Hafrsfjord Sykkelklubb Stavanger Bryteklubb Stavanger Turnforening Hafrsfjord Turnforening Stavanger Bueskyttere Stavanger Undervannsgruppe Hillevåg Atletklubb Stavanger Capoeira Klubb Stavanger Vannpoloklubb Hindal Hestesportsklubb Stavanger Cheersport Klubb Stavanger Vektløfterklubb Hinna IL Fotball Stavanger Cricket klubb Stavanger-Rugier ro og råseil-lag Hinna IL Friidrett Stavanger Curlingklubb STIL-UiS Hinna IL Håndball Stavanger Dykkerklubb Storhaug FK Hinna IL Volleyball Stavanger Døves IF Storhaug Rideklubb Hinna Innebandy Klubb Stavanger Fallskjermklubb Straen Gymnastikk- og Turnforening Hinna Og Omegn Dametrimlag Stavanger Fekteklubb Straen VBK Hook Bowlingklubb Stavanger Friidrettsklubb Sunde IL Hundvåg cheerleading idrettslag Stavanger Golfklubb Sunde Innebandyklubb Hundvåg Fotballklubb Stavanger Handicapidrettsklubb / Svithun Biljard Klubb Haik Hundvåg Håndball Klubb Stavanger Helsesportlag Swingcats Danseklubb Hundvåg Karateklubb Stavanger Idrettsforening/SIF - Sørmarka Curlingklubb Fotball Idrettslaget Brodd Stavanger Idrettsforening/SIF - Sørmarka Fotballklubb Friidrett Ild, fotballklubben Stavanger Idrettsforening/SIF - Tasta & Omegn Sykkel Klubb Håndball Innebandylaget for mosjonister Stavanger Innebandyklubb Tasta Håndballklubb Internat. School of Stavanger Stavanger Ishockeyklubb Tasta IL Ishockeyklubben Stavanger Stavanger Ju Jitsu klubb Tasta Turn Jarl SK Stavanger Judoklubb Tastavarden Håndballklubb Jæren Hang- og Paragliderklubb Stavanger JuShinkan Aikido Tjensvoll FK KFUM Håndball, Stavanger Stavanger Kajakklubb UiS Volley KFUM Stavanger Fotball Stavanger Karateklubb Ullandhaug IL KFUM Stavanger Volleyball Stavanger Kendo Klubb Urburhedleren Fjellsportlag Ledaalkameratene Ballklubb Stavanger Klatreklubb Vardeneset Ballklubb Madla IL Stavanger Kunstløpklubb Vardeneset IF Madla Svømmeklubb Stavanger Kyudo Forening - Vassøy IL Shutokurin Mariero Sportsklubb Stavanger Miniatyrskytterlag Vaulen IL Master Team Svømmeklubb Stavanger Modellbilklubb Vaulen Orienteringsklubb Nord-Jæren Sportsdanseklubb Stavanger NTN Taekwon-do Klubb Vidar FK Paradis Fotballklubb Stavanger Orienteringsklubb Viking FK Pol IL Stavanger Pistolklubb Viking Hockey Rappen IL Stavanger Radio Controlled Klubb Viking Håndballklubb Revheim Rugby Klubb Stavanger Revmatiker IL Viking Stavanger Håndballklubb Rogaland Rideklubb Stavanger Road Racing Øvre Steinar Fotballklubb Øyane IL 13

14 Park, nærmiljø, natur og friluftsliv Organisasjoner som er med i Forum for natur og friluftsliv (FNF), knyttet til Stavanger Andre organisasjoner: NJFF Speidere Vesterlen krets: KFUK-KFUM Speidere: Botanisk forening - Rogaland Hetland Bekkefaret Stavanger og Rogaland JFF (jeger- og fiskeforbund) 2. Stavanger Engøyholmen Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Stavanger og Omegn 7. Stavanger Hinna Stavanger Turistforening Forus Hundvåg Stavanger Orienteringsklubb Hinna O.G. 1-2 Kampen Bedriftsorienteringen Sørmarka O.G. Madlamark Vaulen Orienteringsklubb Stavanger O.G. 1-3 Stavanger 3 Sørmarkas Venner Tasta 25. Stavanger Syklistenes landsforening Sør-Rogaland Hinna Sp.Gr. Sunde Stavanger Kajakklubb Hundvåg 1 Tasta Rugier Ro og Råseillag Hundvåg M.S. Tjensvoll Gandsfjord Seilforening Madla Varden Mosikken O.G. Uburhedleren RBG Stavanger 8 Godeset Organisasjoner som ikke er med FRIFO, knyttet til Stavanger 4H Stavanger Røde Kors - Hjelpekorpset Rygja Kystlag Gauseltoppen 4H Vennskap 4H Rog. Aktive 4H Alumner Andre natur- og friluftsorganisasjoner Stavanger Roklub Roklubben Terje Viken Stavanger Dykkerklubb Badedammen Dykkeklubb Stavanger Kiteklubb Seilforeningen 1928 Stavanger Seilforening Bratte Rogalands Venner Stavanger skoglag Stavanger Natur og Ungdom Stavanger Revmatiker IL Stavgang Godalen IF mosjonsidrettsgrupper Hinna IL gang og turmarsj STIL UiS Klatring STIL UIS Friluftsliv Skiforeningen I Stavanger Oversikt over kommunale småbåthavner og foreninger Buøy Båtforening Dusavik Båtforening Forus Småbåthavn Hillevåg Båtforening Hundvåg Båtforening Jåttåvågen Båtforening Kvernevik Båtforening Lundsvågen Båtforening Ramsvik Motorbåtforening Saltnes Båtforening Seilforeningen 1928 Stavanger Motorbåtforening Stavanger Seilforening Ytre Hafrsfjord Båtforening Østkanten Motorbåtforening Øyane Båtforening 14

15 Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor Plattformen er et nasjonalt dokument, utarbeidet av Frivillighet Norge og Kommunenes sentralforbund (KS). Plattformen har en varighet på to år. Partene vil da sammen evaluere og eventuelt revidere plattformen. Dato: Sigrun Vågeng, administrerende direktør i KS Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge Formål Dette dokumentet skal være en plattform for samspill og samarbeid om utvikling av frivillighetspolitikken mellom frivillig (representert ved Frivillighet Norge) og kommunal sektor (representert ved KS). Plattformen er etablert i samarbeid mellom likeverdige parter; frivilligheten og kommunesektoren, og videre dialog mellom partene bør baseres på denne plattformen. Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor. Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor i Norge. Partene har en felles intensjon om å bevare og videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen med en selvstendig frivillig sektor som en viktig pilar i vårt demokrati. Partene anbefaler organisasjoner på lokalt nivå og de enkelte kommuner og fylkeskommuner til å etablere tilsvarende samarbeidsplattformer. Overordnede prinsipper 1. Frivillig sektor er en uavhengig og selvstendig samfunnssektor som plasserer seg mellom næringslivet og offentlig sektor. Frivillig sektor anerkjennes på lik linje med de andre sektorene i samfunnet. Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for hverandres roller. 2. Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. 3. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet ved å være pådrivere og gjennom å være kanaler inn i demokratiet for interessegrupper og engasjerte borgere. 4. Frivillighet øker samfunnets sosiale kapital ved at tillit, identitet og samhold skapes i møter mellom mennesker. 5. Mangfoldet i frivillig sektor er en verdi i seg selv og en viktig årsak til høy deltakelse. Mangfoldigheten må ivaretas gjennom ulike typer virkemidler for ulike deler av frivilligheten. 6. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet. Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 7. Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. Forutsigbare rammevilkår 1. KS og Frivillighet Norge er enig om at det er en fordel med mest mulig forutsigbarhet i rammevilkårene til frivillig sektor, og at dette må etterstrebes. 2. Offentlig økonomisk støtte skal i størst mulig grad gis i form av frie midler som frivilligheten kan benytte i tråd med egne prioriteringer. 3. Det offentlige må søke å redusere byråkratiet i form av kriterier og krav for å utløse støtte til frivillig sektor. 4. Frivillig sektor bør høres av kommunene i saker som berører de enkelte organisasjoners hjertesaker, og saker som berører vilkårene for organisasjonsdrift. Relasjonen mellom frivillig sektor og kommunen 15

16 1. Frivillig aktivitet skjer først og fremst i et lokalsamfunn, i en kommune. En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene må tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk. a. Kommuner og frivillige organisasjoner på lokalt nivå kan inngå lokale samarbeidsplattformer hvor prinsippene for samarbeid nedfelles. En slik prinsipperklæring kan være etter mal av denne. b. En lokal frivillighetspolitikk bør inneholde virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten. Eksempler på virkemidler kan være økonomisk støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med universell utforming og kontakt- og informasjonsmuligheter innad i kommunen. c. Det bør utarbeides partnerskap mellom kommuner og frivillige organisasjoner der hvor dette er naturlig. Partnerskap vil sikre dialog og samarbeid mellom partene. d. Kommuner bør ha en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan være frivillighetsforum/frivillighetsråd, der alle frivillige organisasjoner i kommunen inviteres til å delta. e. Frivillig sektor bør involveres i planprosesser i de saker det er naturlig. f. Frivillige organisasjoner er viktige for innovasjon i kommunene. Kommunene og frivillige organisasjoner bør drøfte hvordan man sammen kan finne nyskapende arbeidsformer og nye løsninger for utfordringer i lokalsamfunnet. 2. Frivillig sektor lokalt må ha en aktiv holdning overfor lokaldemokratiet og bidra til utvikling av nærmiljøet. 3. Kommunene og frivillig sektor har mange arenaer for samarbeid om forebygging, helse- og velferd, og det bør legges til rette for videre samarbeid der det er naturlig. Oppfølging av plattformen Frivillighet Norge og KS skal innarbeide felles temarelaterte aktiviteter knyttet til avtalen i sine egne ordinære planer. Det etableres en felles arena i form av jevnlig kontaktmøte mellom Frivillighet Norge og KS, med grunnlag i plattformen.partene vil her ta opp relevante saker som skal bidra til å fremme avtalens innhold blant partenes medlemmer. Innkalling til kontaktmøtene vil gå på omgang mellom partene. 16

Høringsparter Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune.

Høringsparter Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Vedlegg 1 Høringsparter Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Barn og unge Barne- og ungdomsorganisasjonens kontaktutvalg (BUK) har sendt ut høringsbrevet til følgende medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune

Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Innhold: Vedlegg 1: Delmål og strategier for nå målene for hvert område side 1 Vedlegg 2: Foreløpig oversikt over lag

Detaljer

17. mai 2013 i Stavanger

17. mai 2013 i Stavanger 17. mai 2013 i Stavanger Kransenedlegging: 07:00 Eiganes gravlund 07:00 Hetland gravlund 07:30 Frihetsmonumentet i Mosvannsparken 07:30 Lagård gravlund 08:00 Flaggheising i Kleivatrappene Barnetoget: 10.00

Detaljer

NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE

NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner BUSKERUD FYLKESLAG AV

Detaljer

Tinestafetten. Resultatliste

Tinestafetten. Resultatliste Trinn x00 m Stafett (0) Resultatliste.0.0 Heat: Godeset skole (),, Byfjord Skole (),, Jåtten skole (),0, Madlavoll skole (),, Kvernevik skole (),, Vaulen skole (),, Goa skole (),, Nylund skole (),, Kvaleberg

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMEA-15/18530-1 108634/15 26.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 16.12.2015

Detaljer

HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref /RAGS

HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref /RAGS Til Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 17.01.2011 HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref. 201003835/RAGS er eit samarbeidsforum for frivillige organisasjonar. har meir enn 250 organisasjonar

Detaljer

ROGALAND IDRETTSKRETS - Lov- og organisasjonssaker 2016

ROGALAND IDRETTSKRETS - Lov- og organisasjonssaker 2016 ROGALAND IDRETTSKRETS - Lov- og organisasjonssaker 2016 IDRETTSLAG Dato for opptak av nye idrettslag 11.3. Sandnes Øst Rugbyklubb. Sandnes. Stiftet 02.10.2015. 11.3. Sandnes Disk Golfklubb. Sandnes. Stiftet

Detaljer

Fordeling. SportsAdmin - Lokale aktivitetsmidler Side 2 av 8. Detaljer Fordeling. Org Beløp. Arctic Roller Derby klubb kr 0,00

Fordeling. SportsAdmin - Lokale aktivitetsmidler Side 2 av 8. Detaljer Fordeling. Org Beløp. Arctic Roller Derby klubb kr 0,00 SportsAdmin - Lokale aktivitetsmidler Side 1 av 8 (/Default.aspx) IW Handlekurv o 0 Organisasjon Betaling (/Merchant/Index) Lokale aktivitetsmidler (/MvcS/Lam) Organisasjonssøknad (/MvcS/OrgApplication/Search)

Detaljer

Kategori: Kultur og musikk

Kategori: Kultur og musikk Kategori: Kultur og musikk Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) v/uib 25.000 Teatergrupp for barn 10.000 Fana Skoleteater 10.000 Korskolen Åsane Kirke 10.000 Skjold skole musikkkorps 10.000 Suzuki

Detaljer

Kursiv = nedlagt Rød = ikke rapportert Side 1/9

Kursiv = nedlagt Rød = ikke rapportert Side 1/9 Fredrikstad Idrettsråd (105/118) 445 2447 1677 663 3238 8470 298 2879 2183 1220 5292 11872 20342 Begby Idrettslag (Fotball) 12 39 29 18 21 119 0 171 64 38 91 364 483 Borge Rideklubb (Ridning) 0 2 18 5

Detaljer

SFO-undersøkelse 2009

SFO-undersøkelse 2009 SFO-undersøkelse 9 1 Stavanger samlet Målkrav 76,7,5 76,2 75,2 75,3 77,2 83,2 67 Aktivitetstilbud Tilrettelegging SFO-undersøkelsen 9 Undersøkelsen som ble gjennomført i november 9, retter seg mot foresatte

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

Kategori: Kultur & musikk

Kategori: Kultur & musikk Kategori: Kultur & musikk Beløp Bergenfest 2015 10.000 Musikklaget Fjellklang 20.000 Suzuki Viva 10.000 Bergen internasjonale filmfestival 10.000 Skjold skoles musikkorps 10.000 Musikklubben Kringlebotn

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012

Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012 Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012 Kommune Kategori Navn Antall givere registrert FLESBERG Andre helsetjenester FLESBERG RØDE KORS HJELPEKORPS 22 5 911 FLESBERG Idrett SVENE IL 149 45 758

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK 2017-2020 Klipping av fotballbanen på Funnefoss stadion, 1962. Foto: Ukjent Høringsu tkast, Plattform for helhetli g frivillighetspolitikk 2017-2020

Detaljer

Fullmaktssak /11. Dato: 1. oktober Barne- og ungdomsmidler 2012 SARK

Fullmaktssak /11. Dato: 1. oktober Barne- og ungdomsmidler 2012 SARK Dato: 1. oktober 2012 Fullmaktssak /11 Barne- og ungdomsmidler 2012 NIOE SARK-326-201001536-100 Hva saken gjelder: I denne saken behandles barne- og ungdomsmidlene for 2012. I budsjett for 2012 sak 268/11

Detaljer

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02.

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 16.02.2015 Pensjonskostnad 2014 - private ideelle Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 05.02.2015 ØKO 235 Mottaker Haraldsplass

Detaljer

Tasta og Austre Åmøy bydel

Tasta og Austre Åmøy bydel Tasta og Austre Åmøy bydel Bamsebu barnehage SA 26 12 46 % n Tasta 34 17 50 % Byhaugen 39 13 33 % Dusavik 22 13 59 % Espira Scala Tasta 23 23 100 % Kanutten 4 2 50 % Rødknappen 27 20 74 % Tastarustå barnehage

Detaljer

Grasrotandelen i Sunde idrettslag

Grasrotandelen i Sunde idrettslag Grasrotandelen i Sunde idrettslag Sunde idrettslag ble med i Grasrotandelen fra denne ordningen til Norsk Tipping startet i 2009. Til og med 31. august 2014 har Idrettslaget vårt mottatt kr 771 742. Tar

Detaljer

Aktivitets- og treningstilbud

Aktivitets- og treningstilbud Aktivitets- og treningstilbud Helsefremmende og forebyggende arbeid Leve HELE LIVET er Stavanger kommune sin satsing på en mer aktiv eldreomsorg gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak. Brosjyren

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

1. Vang speidergruppe 3. Eidsvoll speidergruppe 4H Hedmark Askjumlia velforening Balke Barnegospel Balke bo- og servicesenter, Hagegruppe Balke

1. Vang speidergruppe 3. Eidsvoll speidergruppe 4H Hedmark Askjumlia velforening Balke Barnegospel Balke bo- og servicesenter, Hagegruppe Balke 1. Vang speidergruppe 3. Eidsvoll speidergruppe 4H Hedmark Askjumlia velforening Balke Barnegospel Balke bo- og servicesenter, Hagegruppe Balke Pensjonistlag Barnas kulturdag på Stenberg Bilitt Vel Støttegruppe

Detaljer

Mai 2014. Selvstendig, trygg og aktiv

Mai 2014. Selvstendig, trygg og aktiv Mai 2014 Selvstendig, trygg og aktiv Prosjektet Leve HELE LIVET satser på helsefremmende og forebyggende tiltak for personer over 65 år. Et av tiltakene er denne aktivitets og treningsoversikten som vil

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

Møteleder: Sekretær: Undertegning av protokoll: Ann Helen Eiane -

Møteleder: Sekretær: Undertegning av protokoll: Ann Helen Eiane - ÅRsnrørEPRoroK oll zot2 Årsmøte ble avholdt på Hansons Minde tirsdag 29.mars 2012 kl 1800-2000 1. Åpning Leder, Tor Inge Kjellesvik, ønsker medlemmer og giester velkommen 2, Valg av møteleder, sekretær

Detaljer

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99 Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014 Kvinner Menn Sum IR0709 Larvik Idrettsråd (84/91) 140 1388 770 145 1171 3614 162 1884 1378 465 3057 6946 10560 GR07090002360 Larvik Padleklubb

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 1 2 Forord Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune skal være en plattform

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMN-15/100-7 40791/15 17.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Madla bydelsutvalg / 28.04.2015 GODKJENNING

Detaljer

Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler

Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler Pr. 12. mai 2015 Søknad mottatt Godkjent for med frist 1.

Detaljer

Fordeling av LAM 2015

Fordeling av LAM 2015 Fordeling av LAM 2015 Gamle Oslo Bydel Afrobrasiliansk kultur- og capoeira klubb 12 540 Bj rvika Cricket Klubb 76 890 Everest sport klubb 113 293 Gamle Oslo Ishockeyklubb 0 G y-nor Sportsklubb 104 686

Detaljer

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Organisasjonens navn Søknaden gjelder Tilskudd 2008 Norges fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Norsk Thyreoideforbund, nyrepasienter og transplanterte

Detaljer

PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS

PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS VELKOMMEN TIL FESTUKE I STAVANGER KULTURSKOLE 16. 24. MARS 2012 FESTUKA 2012 består i år av rundt 60 små og store arrangementer, hvor elever i alle aldre skal opptre i

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 18. august Barne- og ungdomsmidler for idrettslag i Bergen 2010 SARK

Fullmaktssak /10. Dato: 18. august Barne- og ungdomsmidler for idrettslag i Bergen 2010 SARK Dato: 18. august 2010 Fullmaktssak /10 Barne- og ungdomsmidler for idrettslag i Bergen 2010 NIOE SARK-3262-200802900-206 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2010 er det avsatt kr 7,38 mill til barne-

Detaljer

Gave%ldelinger våren 2016

Gave%ldelinger våren 2016 Gave%ldelinger våren 2016 12.mill. kroner ble utdelt 1l 220 gavemo6akere i Rogaland, Hordaland, og Agder våren 2016. Samarbeidskommuner Klatreinnstallasjoner 2.500.000 Kjør for livet Kjør for livet prosjekter

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

Fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) Trondheim 2017 Endelig fordeling sendt STIK Fordelt beløp

Fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) Trondheim 2017 Endelig fordeling sendt STIK Fordelt beløp Fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) Trondheim 2017 Endelig fordeling sendt STIK 250917 Fordelt beløp kr 11 234 583 etter Barn Ungdom for for totalt Merknad KL16010001 Aqua-Vita Dykkerklubb* - -

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Fylke Organisasjonens fulle navn Tildeling 2011 Landsdekkende Barne- og Unges revmatikergruppe (BURG) 150 000 Foreningen for Fragilt X-syndrom 20 000 Harry Benjamin

Detaljer

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2017

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2017 KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2017 Sentralbord PPT tlf. 51507401 Felles mail PPT: oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no Virksomhetsleder Bjørg T. Klokk, tlf. 51508777/90655882, bjorg.klokk@stavanger.kommune.no

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE Høsten 2017

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE Høsten 2017 KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE Høsten 2017 Sentralbord PPT tlf. 51507401 Felles mail PPT: oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no Virksomhetsleder Bjørg T. Klokk, tlf. 51508777/90655882, bjorg.klokk@stavanger.kommune.no

Detaljer

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Høringsutkast

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Høringsutkast Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Høringsutkast 1 2 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn og politiske vedtak... 5 1.2 Målsettinger... 5 1.3

Detaljer

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017 KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017 Sentralbord PPT tlf. 51507401 Felles mail PPT: oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no Virksomhetsleder Bjørg T. Klokk, tlf. 51508777/90655882, bjorg.klokk@stavanger.kommune.no

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Fordeling av LAM 2014

Fordeling av LAM 2014 Fordeling av LAM 2014 Tildelt LAM 2014 Gamle Oslo Bydel Afrobrasiliansk kultur og capoeira klubb 5160 Bjørvika Cricket Klubb 62055 Everest sport klubb 72110 Gøy-Nor Sportsklubb 81223 Oslo Baseballklubb

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012 Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012 Troens Ord Karmøy Postboks 153 4295 Vedavågen 97 Irakisk trossamfunn Industrigaten 1 4307 Sandnes 205 Kristkirken i Sola Postboks 258 4097 Sola 79 Menigheten

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Kursiv = nedlagt Rød = ikke rapportert * = særidrettslag Side 1/

Kursiv = nedlagt Rød = ikke rapportert * = særidrettslag Side 1/ Trondheim medlemstall 31.12.2016 KlubbID Klubbnavn K 0-5 K 6-12 K 13-19 K 20-25 K 26- K Sum M 0-5 M 6-12 M 13-19 M 20-25 M 26- M Sum Totalt Kommentar KL16010001 Aqua-Vita Dykkerklubb* 0 0 0 0 2 2 0 0 0

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Fylke Landsdekkende, til aktivitet i Helse Sør-Øst Region, inkl. fellessøknader til fordeling innen søkers underliggende enheter. Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Organisasjonens fulle navn Tildeling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TILBUDET TIL BARN OG UNGE INNENFOR KULTUR OG IDRETT

FORVALTNINGSREVISJON AV TILBUDET TIL BARN OG UNGE INNENFOR KULTUR OG IDRETT FORVALTNINGSREVISJON AV TILBUDET TIL BARN OG UNGE INNENFOR KULTUR OG IDRETT STAVANGER KOMMUNE JUNI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Frivilligheten i fremtiden

Frivilligheten i fremtiden Frivilligheten i fremtiden HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk kan gi

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Ida Marie Holmin, Frivillighet Norge og Ann Kristin Andresen, Helse- og omsorgsdepartementet Omsorgskonferansen

Detaljer

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017

KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017 KONTAKTPERSONER SKOLE OG BARNEHAGE 2016/2017 Sentralbord PPT tlf. 51507401 Felles mail PPT: oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no Virksomhetsleder Bjørg T. Klokk, tlf. 51508777/90655882, bjorg.klokk@stavanger.kommune.no

Detaljer

Følgende organisasjoner/aktiviteter (ikke idrett) har registrert aktivitet på husene:

Følgende organisasjoner/aktiviteter (ikke idrett) har registrert aktivitet på husene: Følgende bygg har svart på spørreskjema: Navn på bygget Type kulturbygg Har svart på skjema Sandnes bibliotek Bibliotek Sann Sandnes kirke Kirke Sann Skeianetunet eldresenter Annet bygg Sann Giske ungdoms

Detaljer

Fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2016 Endelig fordeling 7.okt 2016 Fordelt beløp

Fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2016 Endelig fordeling 7.okt 2016 Fordelt beløp Fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2016 Endelig fordeling 7.okt 2016 Fordelt beløp kr 10 391 201 KlubbID Klubb Barn Ungdom Fleridrettslag Likestilling aktivitet Idrettsskole totalt KL16010001 Aqua-Vita

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Kjetil Lundeberg Telefon: 15/39114 FE-223, FA-C20 20.05.2015 Søkerne Delegert sak MELDING OM VEDTAK Tilskudd

Detaljer

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler Saknr. 14/4858-70 Saksbehandler: Randi Wahlsten Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler - 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Helsedirektoratet har delegert til Hedmark fylkeskommune

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN Frivillighetspolitikk i kommunene TEMA FOR PRESENTASJONEN Avtalen mellom Nes kommune og Frivillighet Norge Hva er frivillighet Norge?

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

Presentasjon av tiltak, aktiviteter og samarbeids-arrangement.

Presentasjon av tiltak, aktiviteter og samarbeids-arrangement. Frivilligsentralen Hillevåg Hinna Årsrapport 2009 Kultur og kirkedepartementet Formål Frivillighetssentralene skal være lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke og kulturelt

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020)

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Frivillighet handler om menneskelige verdier som omsorg, trygghet, medmenneskelighet. Sitatene er hentet fra innspill som er

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling ASKØY KOMMUNE Pr. 1.1.2017 28.821 Askøy i utvikling Forventet i 2030 36.949 Askøy i utvikling Fagavdeling kultur og idrett med 7 ansvarsområder. 250 registrerte lag og foreninger Idrettsråd (47 lag) Askøy

Detaljer

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Erfaringsseminar Groruddalsatsingen Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Idrett i et helhetsperspektiv Idrett er et prioritert område i bydelen

Detaljer

Søknadene har strømmet inn, og blant mottakerne i år var Kåfjord jeger- og fiskerforening.

Søknadene har strømmet inn, og blant mottakerne i år var Kåfjord jeger- og fiskerforening. Kåfjord jeger- og fiskerforening er blant de som har mottatt Grønne midler i år. Her er Arne Pettersen og Einar Blomkvist ved foreningens flytebygge. Foto: Eirik Palm 9 millioner til trivselstiltak For

Detaljer

Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet. Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25.

Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet. Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25. Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25. september 2014 Frivillighet Norge Interessepoli1sk samarbeidsorgan for frivillige

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS (YLiB) Et lederprogram for ungdom i Barentsidretten SAMMENDRAG Når Barents Summer Games går av stabelen i Nordlands fylkeshovedstad Bodø, 1.-3. september 2017, gjennomfører

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22 Hillevåg bydel. OVERSIKTSKART 1:4000 Stavanger Kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Bruvikhagen As Strandgata 15a 4307 Sandnes Bø-Pedersen Erik Bruvikveien

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

TILDELING 2012 Merknader

TILDELING 2012 Merknader HELSE NORD RHF - BRUKERTILSKUDD Søkerorganisasjonens Merknader ADHD Norge Finnmark ADHD Norge Finnmark 30 000 357 300 33 000 ADHD Norge Nordland ADHD Nordland 30 000 42 000 33 000 ADHD Norge Troms ADHD

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

MOMSKOMPENSASJON 2015 (Regnskapsåret 2014)

MOMSKOMPENSASJON 2015 (Regnskapsåret 2014) MOMSKOMPENSASJON 2015 (Regnskapsåret 2014) 2015 NIF 19 110 117 Aksjeselskaper 6 239 571 Idrettskretser 8 533 465 Særforbund 66 203 535 Bedriftsidrettslag 4 752 162 Bedriftsidrettskretser 3 716 041 Særkretser

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer