Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune"

Transkript

1 Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Innhold: Vedlegg 1: Delmål og strategier for nå målene for hvert område side 1 Vedlegg 2: Foreløpig oversikt over lag og organisasjoner i Stavanger side 7 Vedlegg 3: Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og Kommunal sektor side 13 1

2 Vedlegg I Delmål og strategi på de ulike områdene Barn og unge Mål: Legge til rette for at flere organisasjoner har mulighet til å ha ansatte som legger til rette for frivillighet. Strategi for å nå målene Tilskudd til barne- og ungdomssekretær endres til administrative stillinger og knyttes opp mot aktivitet. Finansiering Ansvar Oppstart Utførers innen dagens ramme Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Politisk behandling innen Få på plass tilskuddsordninger som fremmer aktivitet og forenkling av søknadsskjemaene. Vurdere om tilskuddsrammen til barne- og ungdomssekretær kan bli styrket Nye retningslinjer utarbeides. Vurderes i forbindelse med HØP Utførers innen dagens ramme Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Politisk behandling innen Utarbeide en klarere og ny definisjon på hva som er et medlem. Definisjon utarbeides. Utførers innen dagens ramme Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Politisk behandling innen Legge til rette for frie ungdomsgrupper og organisasjoner som satser på aktivitet og ikke medlemskap. Metropolis, Nytorget 1, bydelsehus og frivilligsentraler tilbyr gratis utlån av lokaler, utstyr og tilgang til kompetanse for ungdomsorganisasjoner. Videreutvikle Unginfo, Kjapt svar og videreutvikle bookingsystemet for gratis utlån av bydelshus og Metropolis. Utføres innenfor dagens ramme. Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Utarbeides innen utgangen av Legge til rette for at organisasjoner kan få drive med egen kjernevirksomhet. Tilskuddsordning for frie ungdomsgrupper Utarbeide nye retningslinjer Vurderes i forbindelse med HØP Utførers innen dagens ramme Ungdom og fritid, BUK og idrett Ungdom og fritid, BUK, Park, nærmiljø, natur og friluftsliv 1nnen utgangen av

3 Levekår - helse og omsorg Mål Tiltak Finansiering Ansvar Start Gjøre arbeidet til lag og Fagstab 2015 organisasjoner på levekår levekårsområdet bedre kjent for ansatte. Legge til rette for at frivillige lag og organisasjoner i større grad enn i dag kan bidra til å utvikle og utforme kommunes tjenester Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner vurderes i forbindelse med utvikling av nye tjenester. Bidra til bedre rekruttering og fastholdelse av frivillige knyttet til levekårsvirksomheter Videreutvikle ordningen med frivillighetskoordinatorer ved aldersog sykehjemmene Målrette tilskuddsordningene mot aktiviteter som bidrar til å rekruttere og beholde frivillige medarbeidere i organisasjonene. Vurderes i fm. HØP Fagstab levekår 2015 Bidra til samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner Mer målrettet bruk av tilskuddsmidler Legge til rette for trening og helsefremmende tiltak i bydelene i samarbeid med fysioterapitjenesten, frivilligsentralene og frivillige Kompetanseheving av frivillige Delta i organiseringen av Frivillighetstorget Fasilitere samarbeid mellom ulike frivillige lag og organisasjoner på levekårsområdet Systematisk oppfølging av lag og organisasjoner som mottar tilskudd. Målrette tilskuddsordningen mot prioriterte innsatsområder Trinn 1: Gratis trening og sosialt treff i Storhaughallen hver tirsdag kl , med følgende aktiviteter: Fallforebyggende trening, styrketrening i vektrom, turgrupper og badminton. Frivillige er instruktører i samarbeid med fysiotjenesten Trinn 2: Hillevåg bydel. Fallforebyggende trening for eldre. Gratis tilbud. Instruktørkurs i fallforebyggende trening for eldre Egne midler Egne midler Frivillighetskoordinator og fagstab levekår Fagstab levekår Storhaug frivilligsentral, i samarbeid med fysioterapitjenesten, frivillighetskoordinator og praksiselever på Bergeland vid.g.skole. Trinn2: Fysiotjenesten og Hillevåg Hinna frivilligsentral Fysiotjenesten Frivilligsentral, Frivillighetskoordinator Startet i september 2014 Planlagt start i februar 2015 Oktober Nytt kurs planlegges januar

4 Kultur Hovedmål: Det skal være enkelt å bli med som kulturfrivillig. Deretter skal de enkelte gis mulighet til å utvikle seg til ønsket kvalitativt nivå, og være nyttige medspillere i utviklingen av en levende kulturby. Mål: Strategi for å nå målene Finansiering Ansvar Oppstart Øke kompetanse Utvikle flere helhetlige kompetanseprogram: 1. generelle basiskurs 2. spesialkurs Forslag til HØP , pluss medfinansiering fra nettverkene og Kulturavd. og institusjonene: basiskurs. Nettverkene: 2016 organisasjonene. spesialkurs Skape møteplasser Inspirasjonsdag (dele kunnskap og vise anerkjennelse av feltets arbeid) Forslag til HØP Nettverkene i samarbeid med organisasjoner med naturlig samhørighet. Kulturavd. i samarbeid med nettverkene 2016 Bedre finansiering Rekruttere frivillige Tilskuddsportalen- Frifond Momskompensasjon Informasjon og oversikt over kommunale ordninger Avdekke og tydeliggjøre motivasjonsfaktorer Motivasjonsprosjekter Felles frivilligbase med kompetente arrangementsfrivillige? Tilskuddsportalen: har fått innovasjonsmidler i 2014, må følges opp via HØP/årlig budsjett. Forslag til HØP 2016 ift. nærmere kartlegging. Organisasjoner / nettverk finansierer deres prosjekter. Frivillighetskoordinator kontaktperson for Tilskuddsportalen. Kulturavd, nettverkene og organisasjonene

5 Idrett Mål Opprettholde og videreutvikle tilskuddsordningene knyttet til frivillighet i idretten Legge bedre til rette for frivilligheten gjennom at idretten får tilgang til sosiale møteplasser Forenkle søknadsprosesser slik at det blir mindre administrasjon for idrettslagene Arbeide for å videreutvikle samhandling og dialog med idrettslag Strategi for å nå målene Følges opp i forbindelse med Handlings- og økonomiplaner Øke tilskuddet til administrative stillinger hos idrettslag som hjelp til arbeidet med å øke frivilligheten Arbeide for at flere idrettslag kan få tilgang til en klubbhusfunksjon som sosial møteplass Det kan være i et eget bygg, eller i et bygg sammen med andre funksjoner Iverksette og følge opp tilskuddsportalen Enkle kriterier for tildeling av treningstid, samt bruk av elektroniske verktøy i søknadsprosessen Være tilgjengelig, imøtekomme idrettens utfordringer, og fremme dialog Finansiering Ansvar Oppstart Kommende Handlings- og økonomiplaner Kommende Handlings- og økonomiplaner Kommende Handlings- og økonomiplaner Idrettsavdelingen Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig 5

6 Park, nærmiljø, natur og friluftsliv Delmålene og tiltak for park, nærmiljø, natur og friluftsliv skal bidra til å nå strategiplanens overordnete mål innen dette feltet. Målene og tiltakene er utformet etter innspill fra frivillige i dialogsamlingene, frivillighetsforum, FNF og administrative ønsker. Delmålene og tiltakene må ses i sammenheng med overordnete mål og tiltak i kap. 4. Mål Strategi for å nå målene Finansiering Ansvar Oppstart FNF Stavanger er et viktig forum for samhandling mellom Strategisk plan for FNF Stavanger. FNF + stimuleringstilskudd fra PV. FNF. PV følger opp/veileder. Påstartet, ferdig kommunen og lokale Etablere rutiner for bedre PV 2015 lag og foreninger. Stavanger kommune vil, sammen med FNF, jobbe for å styrke og utveksling av faktakunnskap mellom kommunen og frivillige foreninger som Norsk ornitologisk forening og Botanisk forening i Rogaland. videreutvikle dette Samarbeide med Stavanger og PV/juridisk og Pågår. forumet og Rogaland jeger- og SRJF. samarbeid med fiskerforening om jaktterreng frivillige friluftsorganisasjoner. (SRJF), ettersøksordning og fisketiltak. Stavanger kommune vil være en aktiv part i utviklingen av Jæren våtmarkssenter og Mostun natursenter. Stavanger kommune ønsker å få til et tettere samarbeid mellom kommunen og private velforeninger, borettslag og andre selvstendig frivillige. Stavanger kommune ønsker få til et samarbeid mellom Park og vei og skoler og barnehager om naturskjøtsel og miljøvennlig ugrasbekjempelse. Stavanger kommune ønsker å stimulere til Samarbeid med frivillige om lagerplass, kontorlokaler, klubbhus kajakk og friluftslivets hus. Videreføre kommunal deltakelse i kontaktgruppa for utvikling og drift av Jæren våtmarkssenter og Mostun natursenter. Kontakte velforeninger/ borettslag for å etablere rutiner for samarbeid. Utvikle et konsept med kommunale dugnadsveiledere. Fortsette tilskuddsordning for sikring av private lekeplasser. Fortsette den årlige ryddeaksjonen. Inngå samarbeid med skoler og barnehager om miljøvennlig ugrasbekjempelse. Utvikle et konsept med kommunale dugnadsveiledere. Plan for bynær grøntstruktur. PV - stimuleringstilskudd etter søknad. Drift gjennom statlige tilskudd. Frivillige. SE/PV/KBU veileder og setter vilkår. Naturvernforbundet i Rogaland, Jæren friluftsråd, Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune ved PV. Pågår. Påstartet, videreføres. PV PV Innspill til HØP. PV Avhengig av HØP BMU PV Bydelsutvalge ne + BMU Avh. av HØP Påstartet, videreføres. PV PV 2015 Innspill til HØP. PV Stavanger kommune KBU/BMU

7 og rekruttere flere barn og unge til å bli aktive innen natur og friluftsliv. Videreføre prosjektet 52 hverdagsturer. Friluftssertifikatet utvikling av et undervisnings-opplegg for 6.klassinger i Stavanger. Fortsette ordningen med kommunalt stimuleringstilskudd til tiltak og aktiviteter innen park, nærmiljø, natur og friluftsliv. Videreføre sykkelprosjektet til Stavanger kommune som arbeider for å følge opp Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan Samarbeide med speiderne om utvikling av allment tilgjengelige baser i de kommunale friområdene. Oppslagstavler/generell informasjon i friområdene. Tilrettelegging for enkelt marint friluftsliv. Folkehelsemidler + PV. Påstartet, videreføres dersom midler. Folkehelsemidler søker midler for 2015, 2016 og Personal PV. PV + Stavanger Turistforening. PV, Stavanger friluftssenter. PV PV Påstartet, videreføres. PV + Bypakke Nord-Jæren. PV hovedansvar. Samarbeider med Syklistenes landsforening. Speiderne har hovedansvar for fremdrift i prosjektet. Stavanger kommune setter vilkår, samarbeider og veileder. Påstartet, videreføres. Påstartet. PV PV Er påstartet PV PV 7

8 Vedlegg II Foreløpig oversikt over lag, organisasjoner og råd på de ulike områdene Barn og unge Lag og organisasjoner som er organisert i BUK (Barne- og ungdomsorganisasjonens kontaktutvalg) AKKS Stavanger Austre Åmøy fritidsklubb Barne- og ungdomsteateret Bekkefaret menighet Bekkefaret KFUK-KFUM speidere CISV Stavanger Domkirken menighet Engøyholmen KFUK-M sjøspeidere Frelsesarmeen i Stavanger Finsk skole i Stavanger Gausel menighet Stavanger Frp U Hafrsfjord menighet Hundvåg II KFUM KFUK speidere Hinna menighet Hillevåg menighet Hinna KFUK KFUM speidere Hundvåg menighet IMI - kirken KRIK Krosshaug Kampen KFUK-KFUM speidere Kvinnegruppa Ottar Karismakirken Kannik Rock Project Madlamark menighet Madlaspeiderne Madlamark KFUM-K speidere North Sea Baptist Youth Club NMS U (Det norske misjonsselskap) Norsk Folkehjelp Norsk Luthersk Misjonssamband Laget NKSS Norsk-Tysk selskap familiegruppe Rogaland Crew Småsteinklubben Sol aktivitetsklubb Stavanger KFUM-KFUK Ynglilngen Stavanger speiderne NSF Sunde menighet Svithuns Husflidslag Sirius Kultur og utdanningsforening Stav og Rog Jeger- og fiskeforbund Stavanger Røde Kors Stavanger søndagsskoleforening St. Johannes menighet Stokka kirkes barne- og ungdoms arbeid St. Petri menighet Stavanger baptistmenighet Stavanger turistforening Somali Community Of Rogaland Suomi Seura Rogaland Stavanger baptistmenighet Stavanger turistforening 25. Stavanger KFUM-KFUK speidere Suomi Seura Rogaland St. Svithun Katolske Kirke Stavanger sjakklubb ungdom Stavanger International Church Student KRIK Stor-Stavanger Unge Venstre Tasta menighet Teateret Mitt Tasta KFUK-KFUM speidere Tjensvoll menighet Uburhedleren KFUK-KFUM speidere Vardeneset menighet Vassung Varden menighet Varden KFUM-KFUK speidere Vennskap 4H Warp Crew Young Life Norge Organisasjoner som har fått tilskudd til barne- og ungdomssekretær 2014 AKKS Bekkefaret menighet Det Norske Misjonsselskap NMS U Gausel menighet Hafrsfjord menighet Hillevåg menighet Hinna menighet Hundvåg menighet IMI - kirken Karismakirken Kampen menighet KIA Madlaspeiderne Misjonskirken i Stavanger Norges Døveforbund Stavanger Norsk Luthersk Misjonssamband Laget NKSS Rogaland KFUK - KFUM speiderne Sirius Kultur og utdanningsforening St Petri menighet Stavanger baptistkirke Stavanger KFUK - KFUM, Ynglingen Stavanger søndagsskoleforening Stavanger Røde Kors Stiftelsen Menigheten Kristen Tjeneste Stavanger Turistforening Stokka menighet Sunde menighet Tasta menighet Tjensvoll menighet Varden menighet Vardeneset menighet Yong Life Norge Aktiv Kirke Jåtten (Jåtten misjonsmenighet) Domkirken menighet Madlamark menighet Metodistkirken i Stavanger Vesterlen krets av Norges speiderforbund Stavanger sjakklubb ungdom 8

9 Levekår helse og omsorg Organisasjoner innen levekårområdet, Stavanger ADHD Rogaland Afasiforeningen i Sør Rogaland Amnesty region sør Autismeforeningen i Rogaland CISV - Stavanger Civitan i Stavanger Cleng Peerson logde Demensforeningen Stavanger Diabetesforbundet DIXI Stavanger Dysleksiforbundet, Stavanger Epilepsiforeningen i Rogaland Fontenehuset i Stavanger Foreningen 2 foreldre Foreningen for kronisk smerte Hei Verden Hørselshemmedes Landsforbund Kirkens Bymisjon Kirkens SOS KNA Brigde Kreftomsorg Rogaland Kvinnegruppa Ottar LHL Rogaland Lions Stavanger LLH Stavanger LUPE Mental helse vest Nasjonalforeningen for folkehelse Natteravner i Stavanger Natur og ungdom Stavanger Norges Astma og allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Døveforbund Norges Fibromyalgiforbund Stavanger Norges Handikapforbund Stavanger Norsk Cøliakiforening Rogaland Norsk Eritreisk Venneforening Norsk Folkehjelp Norsk Lymfødemforening Norsk-Tysk selskap familiegruppe Ocd Ananka Reumatikerforbundet Rogaland Spiseforstyrrelser Rus Nett Rogaland Ryfylkelaget Sanitetsforeningen i Stavanger Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Senter for spiseforstyrrelser Sirius Kultur og utdanningsforening Skipper Worse eldresenter Sol aktivitetsklubb Somali Community Of Rogaland Stavanger Damebrigdeklubb Stavanger døvesenter Stavanger Geologiforening Stavanger NFU Stavanger og Rogaland Jeger og fiskeforbund Stavanger Prostatakreftforening Stavanger Røde kors Stavanger turistforening Stiftelsen Amathea, Rogaland Stiftelsen Internasjonalt Hus Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Stiftelsen Pårørendesenter Suomi Seura Rogaland Tvillingforeldreforeningen i Stavanger Vennskap 4H Varmestuens Venner Warp Crew Young Life Norge Oversikt over frivillighetskoordinatorer sykehjem. (Frivillighetskoordinatorene rekrutterer og organiserer frivillige som gjør en innsats på sykehjemmene) Sykehjem Koordinator Har ikke koordinator Ramsviktunet Domkirken Haugåstunet Sparekassen Våland Slåtthaug Blidensol St. Petri Bergåstjern Boganes Tasta Stokka Vågedalen Rosendal 9

10 Kultur Frivilligheten innenfor kulturlivet i Stavanger. Alle disse støttes av Stavanger kommune. I tillegg er det en rekke mindre aktører som ikke har noe offisiell kontakt med Stavanger kommune, og er dermed ikke registrert her. Festivaler (22) Kulturarrangører (13) Maijazz International Chamber Music Festival (ICMF) Numusic Nuart Humorfestivalen Musikkfest Stavanger Xplosif Hiphop Festival Article-biennalen Litteraturuka på Sting Norsk Orgelfestival Norwegian Youth Chamber Music Festival Veteranbåtfestivalen/Fjordsteam Stavanger på skeivå Hafrsfjordspillene This Is Gospel Workshop & Church Tradjazzweekend Ugå (Folken) Siddis Brass TouMAZEing Gladmat Kapittel Barnas Verdensdag Korps og kor Domkirken Musikk AS Stavanger Jazzforum og tilknyttede aktører Folken Kirkelig kulturmyldring Stavanger Brass Band Stavanger Blues Club Ny Musikk Stavanger Stavanger Barokk St. Johannes menighet Stavanger vise- og lyrikklubb Stajazz Stavanger kommunes korps SalsaNor Voksenkorps (15) Skolekorps (21) Kor (29) Skolekor (4) Aleander Brass Auglend skolekorps AmaZing Kampen skolekor De voksne af Roaldsøy Buøy skolekorps Bjergsted Kammerkor Kvaleberg skolekor Hundvåg Musikkorps Eiganes skolekorps Koret Crescendo Kulturskolekoret Hafrsfjord skolekorps Hillevåg/Hinna Våland skolekor Frelsesarmeens Hornorkester Menighetskor Stavanger Storband Hundvåg skolekorps Humus IMI Brass Jåtten skolekorps Kløverdam Jernbanens musikkorps Kampen skolekorps Kom og kor Musikkorpset Gjallarhorn Kvaleberg skolekorps Kommunekoret i Stavanger Rogaland postorkester Kvernevik skolekorps Kor Essa Skeie Brass Madlamark skolekorps Ikor Stavanger Janitsjar Nylund skolekorps Ledaal Vokalensemble Roaldsøy skolekorps Madlamark menighet mannskor Stavanger Kommunekorps Tasta Gubbekorps Skeie skolekorps Mannskoret VSOP Stavanger Musikkorps av 1919 Storhaug skolekorps Metodistkirkens Sangkor Hillevåg veterankorps Sunde skolekorps Nordlyd Blanda kor Tasta skolekorps Tjensvoll skolekorps Vardenes skolekorps Vassøy skolekorps Vaulen skolekorps Våland skolekorps Næringsforeningens mannskor Rogaland Sangerforbund Pensjonistkoret Sangbrødrene Sangkoret Våghalsene St. Svithun Sangforening Stavanger Damekor Stavanger Gospel Choir Stavanger Gospel Compani Stavanger Operakor Stavanger Oratoriekor Stavanger Studentsangforening Stavanger Vokalensemble Telluskoret Volvene Kvinnekor 10

11 Andre kulturorganisasjoner (27) Byhistorisk Forening - Stavanger Jåttå og Hinna Historielag Stiftelsen for Idealismens Fremme Cleng Peerson Lodge Madla Historielag Stokka Kultur og Historielag Belg Blås og komp Nablusforeningen Storhaug Historielag Grannes Gammeldanslag Netanyaforeningen Svithun Husflidlag Fjosingane Pensjonistuniversitetet i Stavanger Tangoverkstedet Foreningen Norden, Stavanger Lokallag Stavanger Amatør symfoniorkester Stavanger videoklubb Hafrsfjordringen folkedansgruppe Stavanger Internasjonale Folkedansklubb Tasta Historielag Hillevåg Historielag Stavanger Museums venner Utvandrersenteret venner Hundvåg og Øyane Historielag Stavanger Mållag Internasjonale organisasjoner tilknyttet Internasjonalt kulturnettvek på Sølvberget (79) Aceh Flyktningeforening (AFFOR) Eyup Sultan Moské Mesopotamia (Kurdisk kulturforening) Afghansk bistand organisasjon Filipino Association in Rogaland (F.A.R) Mevlana Kvinnegruppe Andishesabz (afghansk org) Foreningen for unge eksil iranere Nablusforeningen i Stavanger Armauer Hansen for Vietnam Færøysk Norsk Lag Nigeriansk forening i Rogaland Azerbaidsjansk-Norsk Kultur Forening Gresk forening i Rogaland Norsk-Ungarsk forening Rogaland (NORMA) Bosnisk Hercegovisk Forening Hilal Kvinneforening Oromosambandet i Sør Rogaland Budhist-samfunn i Rogaland Idara Minhaj Ul Quran Moske Pagkakaisa Flippinsk forening CAIR- Chinese Association In Rogaland Indian Society of Stavanger Palarong Pinoy (filippinsk idrettskl.) Cameroonian Association in Iransk- Norsk kultursenter Paradis FK Rogaland-Norway (CAMARNOR) Cancer Care Ethiopia Islamsk Kvinneforening (IKF) Polsk-Norsk Forening Colombia komiteen Islamsk Opplæringssenter i Rogaland Rayuela Chile Amigos Daswandi Khans Foundation DKF Islandsk-Norsk Forening i Sør-Rogaland og Rogaland Muslim Society Ryfylke Den Ghanesiske Org. I Rogaland Jemenittisk Forening i Norge Serbisk Forening Rogaland «Ivo Andric» Den Palestinske Foreningen i Rogaland KafeBunda Indonesia Sirius Kultur- og Utdanningsforening Den Russiske Kulturforeningen i Rogaland Kandela Salsa Klubb Somali Community TROIKA Den Thailandske foreningen i Rogaland KDF - Kurdisk Demokratisk Forening Somalisk Kvinneforening i Rogaland Den Vietnamesiske Buddhistforeningen Kiswahili Rogaland Stavanger Chin Organisasjon (BURMA) Eelamtamilene i Rogaland Kongolesisk Organisasjon i Rogaland Stavanger Active People Society Eritreisk Barneklubb Keralites in Stavanger Tamilene i Rogaland Eritreisk Forening i Rogaland Kreative Muslimske kvinner The Norwegian African Disability Aid Eritreisk Islamsk Kulturforening Kroatisk forening Tyrkisk kvinneforening i Stavanger Eritreisk kvinneforening Kurdisk organisasjon i Rogaland Tyrkisk moské Mevlana moské Eritreisk ungdomsfor. I Rogaland Litausik Forening i Rogaland Venezuelansk-Norsk forening Etiopisk barneklubb Latinamerikagruppen i Stavanger Vennskapsforeningen Norge Madagaskar avd. Rogaland Etiopisk Dameforening Lusofonia Stavanger Vietnamesisk flyktningeforening i Stavanger Etiopisk Forening i Rogaland Maharashtra Mandal, Stavanger Vietnamesisk Speidergruppe Idrett Aktiv Kickboing- og Kampsport Roklubben Terje Viken Stavanger Roklub Klubb Bekkefaret og Stokka idrettslag Seiken Karateklubb Stavanger roller derby klubb Bowlingklubben Cross Seilforeningen 1928 Stavanger Rugby Klubb Bratte Rogalands Venner Siddis Badminton Klubb Stavanger Seilforening Brodd Badmintonklubb Siddis Sportsklubb Stavanger Skiklubb Brodd Håndballklubb Siddis Trim og Turnforening Stavanger Skøyteklubb Brodd Innebandyklubb Skiforeningen i Stavanger Stavanger Snowboardklubb Buøy IL Skipper Worse Sport Stavanger Storm Lacrosseklubb Fladepedal, Sykkelklubben Skjalg IL Stavanger Stupe Club Forus og Gausel IL Stavanger AKXE J.J.K. Stavanger Styrkeløft Klubb Forus/Sandnes Ishockeyklubb Stavanger Allmenne Stavanger Surfklubb Ishockeyforening Frisinn Sportsklubb Stavanger Badminton Klubb Stavanger Svømme Club 11

12 Friskis & Svettis Stavanger- Stavanger Baseball/Softball cl Stavanger Sykleklubb Sandnes Gandsfjord Seilforening Stavanger Basketballklubb Stavanger Tennisklubb Gausel Judoklubb Stavanger bokseklubb Stavanger Terrengsykkelklubb Glad Trim Internasjonal idrettslag Stavanger Bordtennisklubb Stavanger Titan Fotballklubb Hafrsfjord Pistolklubb Stavanger Bowlingklubb Stavanger Triathlon Klubb Hafrsfjord Sykkelklubb Stavanger Bryteklubb Stavanger Turnforening Hafrsfjord Turnforening Stavanger Bueskyttere Stavanger Undervannsgruppe Hillevåg Atletklubb Stavanger Capoeira Klubb Stavanger Vannpoloklubb Hindal Hestesportsklubb Stavanger Cheersport Klubb Stavanger Vektløfterklubb Hinna IL Fotball Stavanger Cricket klubb Stavanger-Rugier ro og råseil-lag Hinna IL Friidrett Stavanger Curlingklubb STIL-UiS Hinna IL Håndball Stavanger Dykkerklubb Storhaug FK Hinna IL Volleyball Stavanger Døves IF Storhaug Rideklubb Hinna Innebandy Klubb Stavanger Fallskjermklubb Straen Gymnastikk- og Turnforening Hinna Og Omegn Dametrimlag Stavanger Fekteklubb Straen VBK Hook Bowlingklubb Stavanger Friidrettsklubb Sunde IL Hundvåg cheerleading idrettslag Stavanger Golfklubb Sunde Innebandyklubb Hundvåg Fotballklubb Stavanger Handicapidrettsklubb / Svithun Biljard Klubb Haik Hundvåg Håndball Klubb Stavanger Helsesportlag Swingcats Danseklubb Hundvåg Karateklubb Stavanger Idrettsforening/SIF - Sørmarka Curlingklubb Fotball Idrettslaget Brodd Stavanger Idrettsforening/SIF - Sørmarka Fotballklubb Friidrett Ild, fotballklubben Stavanger Idrettsforening/SIF - Tasta & Omegn Sykkel Klubb Håndball Innebandylaget for mosjonister Stavanger Innebandyklubb Tasta Håndballklubb Internat. School of Stavanger Stavanger Ishockeyklubb Tasta IL Ishockeyklubben Stavanger Stavanger Ju Jitsu klubb Tasta Turn Jarl SK Stavanger Judoklubb Tastavarden Håndballklubb Jæren Hang- og Paragliderklubb Stavanger JuShinkan Aikido Tjensvoll FK KFUM Håndball, Stavanger Stavanger Kajakklubb UiS Volley KFUM Stavanger Fotball Stavanger Karateklubb Ullandhaug IL KFUM Stavanger Volleyball Stavanger Kendo Klubb Urburhedleren Fjellsportlag Ledaalkameratene Ballklubb Stavanger Klatreklubb Vardeneset Ballklubb Madla IL Stavanger Kunstløpklubb Vardeneset IF Madla Svømmeklubb Stavanger Kyudo Forening - Vassøy IL Shutokurin Mariero Sportsklubb Stavanger Miniatyrskytterlag Vaulen IL Master Team Svømmeklubb Stavanger Modellbilklubb Vaulen Orienteringsklubb Nord-Jæren Sportsdanseklubb Stavanger NTN Taekwon-do Klubb Vidar FK Paradis Fotballklubb Stavanger Orienteringsklubb Viking FK Pol IL Stavanger Pistolklubb Viking Hockey Rappen IL Stavanger Radio Controlled Klubb Viking Håndballklubb Revheim Rugby Klubb Stavanger Revmatiker IL Viking Stavanger Håndballklubb Rogaland Rideklubb Stavanger Road Racing Øvre Steinar Fotballklubb Øyane IL 12

13 Park, nærmiljø, natur og friluftsliv Organisasjoner som er med i Forum for natur og friluftsliv (FNF), knyttet til Stavanger Andre organisasjoner: NJFF Speidere Vesterlen krets: KFUK-KFUM Speidere: Botanisk forening - Rogaland Hetland Bekkefaret Stavanger og Rogaland JFF (jeger- og fiskeforbund) 2. Stavanger Engøyholmen Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Stavanger og Omegn 7. Stavanger Hinna Stavanger Turistforening Forus Hundvåg Stavanger Orienteringsklubb Hinna O.G. 1-2 Kampen Bedriftsorienteringen Sørmarka O.G. Madlamark Vaulen Orienteringsklubb Stavanger O.G. 1-3 Stavanger 3 Sørmarkas Venner Tasta 25. Stavanger Syklistenes landsforening Sør-Rogaland Hinna Sp.Gr. Sunde Stavanger Kajakklubb Hundvåg 1 Tasta Rugier Ro og Råseillag Hundvåg M.S. Tjensvoll Gandsfjord Seilforening Madla Varden Mosikken O.G. Uburhedleren RBG Stavanger 8 Godeset Organisasjoner som ikke er med FRIFO, knyttet til Stavanger 4H Stavanger Røde Kors - Hjelpekorpset Rygja Kystlag Gauseltoppen 4H Vennskap 4H Rog. Aktive 4H Alumner Andre natur- og friluftsorganisasjoner Stavanger Roklub Roklubben Terje Viken Stavanger Dykkerklubb Badedammen Dykkeklubb Stavanger Kiteklubb Seilforeningen 1928 Stavanger Seilforening Bratte Rogalands Venner Stavanger skoglag Stavanger Natur og Ungdom Stavanger Revmatiker IL Stavgang Godalen IF mosjonsidrettsgrupper Hinna IL gang og turmarsj STIL UiS Klatring STIL UIS Friluftsliv Skiforeningen I Stavanger Oversikt over kommunale småbåthavner og foreninger Buøy Båtforening Dusavik Båtforening Forus Småbåthavn Hillevåg Båtforening Hundvåg Båtforening Jåttåvågen Båtforening Kvernevik Båtforening Lundsvågen Båtforening Ramsvik Motorbåtforening Saltnes Båtforening Seilforeningen 1928 Stavanger Motorbåtforening Stavanger Seilforening Ytre Hafrsfjord Båtforening Østkanten Motorbåtforening Øyane Båtforening 13

14 Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor Formål Dette dokumentet skal være en plattform for samspill og samarbeid om utvikling av frivillighetspolitikken mellom frivillig (representert ved Frivillighet Norge) og kommunal sektor (representert ved KS). Plattformen er etablert i samarbeid mellom likeverdige parter; frivilligheten og kommunesektoren, og videre dialog mellom partene bør baseres på denne plattformen. Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor. Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor i Norge. Partene har en felles intensjon om å bevare og videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen med en selvstendig frivillig sektor som en viktig pilar i vårt demokrati. Partene anbefaler organisasjoner på lokalt nivå og de enkelte kommuner og fylkeskommuner til å etablere tilsvarende samarbeidsplattformer. Overordnede prinsipper 1. Frivillig sektor er en uavhengig og selvstendig samfunnssektor som plasserer seg mellom næringslivet og offentlig sektor. Frivillig sektor anerkjennes på lik linje med de andre sektorene i samfunnet. Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for hverandres roller. 2. Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. 3. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet ved å være pådrivere og gjennom å være kanaler inn i demokratiet for interessegrupper og engasjerte borgere. 4. Frivillighet øker samfunnets sosiale kapital ved at tillit, identitet og samhold skapes i møter mellom mennesker. 5. Mangfoldet i frivillig sektor er en verdi i seg selv og en viktig årsak til høy deltakelse. Mangfoldigheten må ivaretas gjennom ulike typer virkemidler for ulike deler av frivilligheten. 6. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet. Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 7. Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. Forutsigbare rammevilkår 1. KS og Frivillighet Norge er enig om at det er en fordel med mest mulig forutsigbarhet i rammevilkårene til frivillig sektor, og at dette må etterstrebes. 2. Offentlig økonomisk støtte skal i størst mulig grad gis i form av frie midler som frivilligheten kan benytte i tråd med egne prioriteringer. 3. Det offentlige må søke å redusere byråkratiet i form av kriterier og krav for å utløse støtte til frivillig sektor. 4. Frivillig sektor bør høres av kommunene i saker som berører de enkelte organisasjoners hjertesaker, og saker som berører vilkårene for organisasjonsdrift. Relasjonen mellom frivillig sektor og kommunen 1. Frivillig aktivitet skjer først og fremst i et lokalsamfunn, i en kommune. En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene må tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk. a. Kommuner og frivillige organisasjoner på lokalt nivå kan inngå lokale samarbeidsplattformer hvor prinsippene for samarbeid nedfelles. En slik prinsipperklæring kan være etter mal av denne. b. En lokal frivillighetspolitikk bør inneholde virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten. Eksempler på virkemidler kan være økonomisk støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med 14

15 universell utforming og kontakt- og informasjonsmuligheter innad i kommunen. c. Det bør utarbeides partnerskap mellom kommuner og frivillige organisasjoner der hvor dette er naturlig. Partnerskap vil sikre dialog og samarbeid mellom partene. d. Kommuner bør ha en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan være frivillighetsforum/frivillighetsråd, der alle frivillige organisasjoner i kommunen inviteres til å delta. e. Frivillig sektor bør involveres i planprosesser i de saker det er naturlig. f. Frivillige organisasjoner er viktige for innovasjon i kommunene. Kommunene og frivillige organisasjoner bør drøfte hvordan man sammen kan finne nyskapende arbeidsformer og nye løsninger for utfordringer i lokalsamfunnet. 2. Frivillig sektor lokalt må ha en aktiv holdning overfor lokaldemokratiet og bidra til utvikling av nærmiljøet. 3. Kommunene og frivillig sektor har mange arenaer for samarbeid om forebygging, helse- og velferd, og det bør legges til rette for videre samarbeid der det er naturlig. Oppfølging av plattformen Frivillighet Norge og KS skal innarbeide felles temarelaterte aktiviteter knyttet til avtalen i sine egne ordinære planer. Det etableres en felles arena i form av jevnlig kontaktmøte mellom Frivillighet Norge og KS, med grunnlag i plattformen.partene vil her ta opp relevante saker som skal bidra til å fremme avtalens innhold blant partenes medlemmer. Innkalling til kontaktmøtene vil gå på omgang mellom partene. Plattformen har en varighet på to år. Partene vil da sammen evaluere og eventuelt revidere plattformen. Dato: Sigrun Vågeng, administrerende direktør i KS Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge 15

Høringsparter Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune.

Høringsparter Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Vedlegg 1 Høringsparter Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Barn og unge Barne- og ungdomsorganisasjonens kontaktutvalg (BUK) har sendt ut høringsbrevet til følgende medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune

Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Innhold: Vedlegg 1: Delmål og strategier for nå målene for hvert område side 2 Vedlegg 2: Foreløpig oversikt over lag

Detaljer

17. mai 2013 i Stavanger

17. mai 2013 i Stavanger 17. mai 2013 i Stavanger Kransenedlegging: 07:00 Eiganes gravlund 07:00 Hetland gravlund 07:30 Frihetsmonumentet i Mosvannsparken 07:30 Lagård gravlund 08:00 Flaggheising i Kleivatrappene Barnetoget: 10.00

Detaljer

NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE

NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE NEDRE EIKER Mangfold og inkludering ANATOLIAFORENING I NEDRE EIKER NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner AUTISMEFORENINGEN I NORGE BUSKERUD 4 72 NEDRE EIKER Interesseorganisasjoner BUSKERUD FYLKESLAG AV

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMEA-15/18530-1 108634/15 26.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 16.12.2015

Detaljer

Kategori: Kultur og musikk

Kategori: Kultur og musikk Kategori: Kultur og musikk Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) v/uib 25.000 Teatergrupp for barn 10.000 Fana Skoleteater 10.000 Korskolen Åsane Kirke 10.000 Skjold skole musikkkorps 10.000 Suzuki

Detaljer

SFO-undersøkelse 2009

SFO-undersøkelse 2009 SFO-undersøkelse 9 1 Stavanger samlet Målkrav 76,7,5 76,2 75,2 75,3 77,2 83,2 67 Aktivitetstilbud Tilrettelegging SFO-undersøkelsen 9 Undersøkelsen som ble gjennomført i november 9, retter seg mot foresatte

Detaljer

Kategori: Kultur & musikk

Kategori: Kultur & musikk Kategori: Kultur & musikk Beløp Bergenfest 2015 10.000 Musikklaget Fjellklang 20.000 Suzuki Viva 10.000 Bergen internasjonale filmfestival 10.000 Skjold skoles musikkorps 10.000 Musikklubben Kringlebotn

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012

Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012 Grasrot analyse for perioden 01.01.2012-31.08.2012 Kommune Kategori Navn Antall givere registrert FLESBERG Andre helsetjenester FLESBERG RØDE KORS HJELPEKORPS 22 5 911 FLESBERG Idrett SVENE IL 149 45 758

Detaljer

Aktivitets- og treningstilbud

Aktivitets- og treningstilbud Aktivitets- og treningstilbud Helsefremmende og forebyggende arbeid Leve HELE LIVET er Stavanger kommune sin satsing på en mer aktiv eldreomsorg gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak. Brosjyren

Detaljer

Mai 2014. Selvstendig, trygg og aktiv

Mai 2014. Selvstendig, trygg og aktiv Mai 2014 Selvstendig, trygg og aktiv Prosjektet Leve HELE LIVET satser på helsefremmende og forebyggende tiltak for personer over 65 år. Et av tiltakene er denne aktivitets og treningsoversikten som vil

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99 Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014 Kvinner Menn Sum IR0709 Larvik Idrettsråd (84/91) 140 1388 770 145 1171 3614 162 1884 1378 465 3057 6946 10560 GR07090002360 Larvik Padleklubb

Detaljer

1. Vang speidergruppe 3. Eidsvoll speidergruppe 4H Hedmark Askjumlia velforening Balke Barnegospel Balke bo- og servicesenter, Hagegruppe Balke

1. Vang speidergruppe 3. Eidsvoll speidergruppe 4H Hedmark Askjumlia velforening Balke Barnegospel Balke bo- og servicesenter, Hagegruppe Balke 1. Vang speidergruppe 3. Eidsvoll speidergruppe 4H Hedmark Askjumlia velforening Balke Barnegospel Balke bo- og servicesenter, Hagegruppe Balke Pensjonistlag Barnas kulturdag på Stenberg Bilitt Vel Støttegruppe

Detaljer

Grasrotandelen i Sunde idrettslag

Grasrotandelen i Sunde idrettslag Grasrotandelen i Sunde idrettslag Sunde idrettslag ble med i Grasrotandelen fra denne ordningen til Norsk Tipping startet i 2009. Til og med 31. august 2014 har Idrettslaget vårt mottatt kr 771 742. Tar

Detaljer

Møteleder: Sekretær: Undertegning av protokoll: Ann Helen Eiane -

Møteleder: Sekretær: Undertegning av protokoll: Ann Helen Eiane - ÅRsnrørEPRoroK oll zot2 Årsmøte ble avholdt på Hansons Minde tirsdag 29.mars 2012 kl 1800-2000 1. Åpning Leder, Tor Inge Kjellesvik, ønsker medlemmer og giester velkommen 2, Valg av møteleder, sekretær

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Gave%ldelinger våren 2016

Gave%ldelinger våren 2016 Gave%ldelinger våren 2016 12.mill. kroner ble utdelt 1l 220 gavemo6akere i Rogaland, Hordaland, og Agder våren 2016. Samarbeidskommuner Klatreinnstallasjoner 2.500.000 Kjør for livet Kjør for livet prosjekter

Detaljer

Fordeling av LAM 2015

Fordeling av LAM 2015 Fordeling av LAM 2015 Gamle Oslo Bydel Afrobrasiliansk kultur- og capoeira klubb 12 540 Bj rvika Cricket Klubb 76 890 Everest sport klubb 113 293 Gamle Oslo Ishockeyklubb 0 G y-nor Sportsklubb 104 686

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 1 2 Forord Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune skal være en plattform

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler

Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler Pr. 12. mai 2015 Søknad mottatt Godkjent for med frist 1.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMN-15/100-7 40791/15 17.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Madla bydelsutvalg / 28.04.2015 GODKJENNING

Detaljer

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012 Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012 Troens Ord Karmøy Postboks 153 4295 Vedavågen 97 Irakisk trossamfunn Industrigaten 1 4307 Sandnes 205 Kristkirken i Sola Postboks 258 4097 Sola 79 Menigheten

Detaljer

PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS

PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS VELKOMMEN TIL FESTUKE I STAVANGER KULTURSKOLE 16. 24. MARS 2012 FESTUKA 2012 består i år av rundt 60 små og store arrangementer, hvor elever i alle aldre skal opptre i

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TILBUDET TIL BARN OG UNGE INNENFOR KULTUR OG IDRETT

FORVALTNINGSREVISJON AV TILBUDET TIL BARN OG UNGE INNENFOR KULTUR OG IDRETT FORVALTNINGSREVISJON AV TILBUDET TIL BARN OG UNGE INNENFOR KULTUR OG IDRETT STAVANGER KOMMUNE JUNI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

Fordeling av LAM 2014

Fordeling av LAM 2014 Fordeling av LAM 2014 Tildelt LAM 2014 Gamle Oslo Bydel Afrobrasiliansk kultur og capoeira klubb 5160 Bjørvika Cricket Klubb 62055 Everest sport klubb 72110 Gøy-Nor Sportsklubb 81223 Oslo Baseballklubb

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Høringsutkast

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Høringsutkast Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Høringsutkast 1 2 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn og politiske vedtak... 5 1.2 Målsettinger... 5 1.3

Detaljer

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22 Hillevåg bydel. OVERSIKTSKART 1:4000 Stavanger Kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Bruvikhagen As Strandgata 15a 4307 Sandnes Bø-Pedersen Erik Bruvikveien

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Følgende organisasjoner/aktiviteter (ikke idrett) har registrert aktivitet på husene:

Følgende organisasjoner/aktiviteter (ikke idrett) har registrert aktivitet på husene: Følgende bygg har svart på spørreskjema: Navn på bygget Type kulturbygg Har svart på skjema Sandnes bibliotek Bibliotek Sann Sandnes kirke Kirke Sann Skeianetunet eldresenter Annet bygg Sann Giske ungdoms

Detaljer

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland Troens Ord Karmøy Postboks 153 4295 Vedavågen 64 Irakisk trossamfunn Industrigaten 1 4307 Sandnes 184 Kristkirken i Sola Postboks 258 4097 Sola 81 Menigheten

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Ida Marie Holmin, Frivillighet Norge og Ann Kristin Andresen, Helse- og omsorgsdepartementet Omsorgskonferansen

Detaljer

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02.

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 16.02.2015 Pensjonskostnad 2014 - private ideelle Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 05.02.2015 ØKO 235 Mottaker Haraldsplass

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020)

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Frivillighet handler om menneskelige verdier som omsorg, trygghet, medmenneskelighet. Sitatene er hentet fra innspill som er

Detaljer

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

Presentasjon av tiltak, aktiviteter og samarbeids-arrangement.

Presentasjon av tiltak, aktiviteter og samarbeids-arrangement. Frivilligsentralen Hillevåg Hinna Årsrapport 2009 Kultur og kirkedepartementet Formål Frivillighetssentralene skal være lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke og kulturelt

Detaljer

VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL!

VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL! SOMMERFESTIVAL 2014 VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL! I løpet av 12 dager kan du oppleve en rekke produksjoner under mottoet GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Totalt byr vi på rundt femti ulike arrangementer:

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler 2014 Vedtatt på årsmøtet 17.mars 2014

Kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler 2014 Vedtatt på årsmøtet 17.mars 2014 Vedlegg 1a Kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler 2014 Vedtatt på årsmøtet 17.mars 2014 Årsmøtet gir styret i Idrettsrådet i Trondheim fullmakt til å gjennomføre tildeling av lokale aktivitetsmidler

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILSKUDD TIL STØRRE IDRETTSARRANGEMENT HØST 2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILSKUDD TIL STØRRE IDRETTSARRANGEMENT HØST 2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGAU-15/15501-10 103999/15 13.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett /

Detaljer

Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15. Park og vei. Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal STAVANGER KOMMUNE

Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15. Park og vei. Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal STAVANGER KOMMUNE Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15 Park og vei Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal Organisering BMU Direktør Stavanger eiendom Renovasjon Utbygging Park og vei Plan og anlegg Juridisk

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2012. Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene

Oslo Idrettskrets. Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2012. Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene Oslo Idrettskrets Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene Kopi: særkretser/regioner Sendes elektronisk Ekebergveien 101 1178 Oslo Telefon 22 57 97 00 Telefax 22 57 97 01 oslo@idrettsforbundet.no

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

MOMSKOMPENSASJON 2015 (Regnskapsåret 2014)

MOMSKOMPENSASJON 2015 (Regnskapsåret 2014) MOMSKOMPENSASJON 2015 (Regnskapsåret 2014) 2015 NIF 19 110 117 Aksjeselskaper 6 239 571 Idrettskretser 8 533 465 Særforbund 66 203 535 Bedriftsidrettslag 4 752 162 Bedriftsidrettskretser 3 716 041 Særkretser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

256 794 661 Fylkesvis Sum 361 763 121

256 794 661 Fylkesvis Sum 361 763 121 MOMSKOMPENSASJON 2013 (Regnskapsåret 2012) 2013 NIF 14 685 335 Aksjeselkap 5 638 117 Idrettskretser 6 787 967 Særforbund 54 516 129 Bedriftsidrettslag 3 666 101 Bedriftsidrettskrets 3 038 920 Særkrets

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Momskompensasjon 2015 for regnskapsåret 2014 - utbetalingsliste

Momskompensasjon 2015 for regnskapsåret 2014 - utbetalingsliste Momskompensasjon 2015 for regnskapsåret 2014 - utbetalingsliste Totalt til utbetaling 455 537 927 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 19 110 117 Aksjeselskap: Org.nr Navn Beløp 990

Detaljer

Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland. Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF

Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland. Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF Rogaland ca. 400.000 innbyggere ca. 400 busser Kart Norge/Rogaland Hurtigbåt- og lokalbåtruter (totalt

Detaljer

Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9

Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9 Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9 Storhaug bydel OVERSIKTSKART 1:2000 Etater, instanser og interesseorganisasjoner som er aktuelle høringsinstanser ved utarbeiding av reguleringsplaner

Detaljer

Søknadene har strømmet inn, og blant mottakerne i år var Kåfjord jeger- og fiskerforening.

Søknadene har strømmet inn, og blant mottakerne i år var Kåfjord jeger- og fiskerforening. Kåfjord jeger- og fiskerforening er blant de som har mottatt Grønne midler i år. Her er Arne Pettersen og Einar Blomkvist ved foreningens flytebygge. Foto: Eirik Palm 9 millioner til trivselstiltak For

Detaljer

Partnerskap for folkehelse

Partnerskap for folkehelse Partnerskap for folkehelse Innhold: Info om partnerskapet Rapportering 2014 Informasjon om partnerskapet Består av 41 aktører: 26 kommuner Fire friluftsråd, Stavanger og Haugesund turistforening, Nasjonalforeningen

Detaljer

Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2015

Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2015 Oslo Idrettskrets Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene Kopi: særkretser/regioner Sendes elektronisk Ekebergveien 101 1178 Oslo Telefon 22 57 97 00 oslo@idrettsforbundet.no Bankgiro

Detaljer

Gave%ldelinger høsten 2015

Gave%ldelinger høsten 2015 Gave%ldelinger høsten 2015 11.mill. kroner ble utdelt 0l 124 gavemo6akere i Rogaland, Hordaland, og Agder høsten 2015. Sørlandets Kompetansesenter MIT REAP 1.800.000 Fordelt over 3 år JøssingGord Vitenmuseum

Detaljer

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 1. januar 2013 Vannregionmyndigheten i Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø E-post: post@nfk.no Høringsuttalelse Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Momskompensasjon 2011 for regnskapsåret 2010 - utbetalingsliste

Momskompensasjon 2011 for regnskapsåret 2010 - utbetalingsliste Momskompensasjon 2011 for regnskapsåret 2010 - utbetalingsliste (Der hvor utbetaling er kr. 0,- er søknaden avslått av Lotteri- og stiftelsestilsynet) Totalt til utbetaling 236.769.135 Norges idrettsforbund

Detaljer

Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet. Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25.

Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet. Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25. Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25. september 2014 Frivillighet Norge Interessepoli1sk samarbeidsorgan for frivillige

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner 59 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Oppvekst og levekår OPPDRAGSAVTALER/

Detaljer

Oversikt over tilbud til funksjonshemmede i Akershus. Ajourført pr. 20.10.2015

Oversikt over tilbud til funksjonshemmede i Akershus. Ajourført pr. 20.10.2015 Oversikt over tilbud til funksjonshemmede i Akershus Ajourført pr. 20.10.2015 Idrettslag med tilbud til funksjonshemmede i Asker og Bærum. Klubb: Kontaktperson: Tlf. /epost: Idretter: Asker Skøyteklubb

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland Arbeidsgruppe Helsefremmende bo- og nærmiljø. Status pr 05.05.15.

Folkehelsealliansen Nordland Arbeidsgruppe Helsefremmende bo- og nærmiljø. Status pr 05.05.15. Folkehelsealliansen Nordland Arbeidsgruppe Helsefremmende bo- og nærmiljø Status pr 05.05.15. Medlemmer i gruppa: Mental Helse Statskog FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) Nordland Fylkeskommune Trygg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GNB-14/3849-3 22059/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Erfaringsseminar Groruddalsatsingen Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Idrett i et helhetsperspektiv Idrett er et prioritert område i bydelen

Detaljer

Vedlegg Årsmelding IRT 2015/2016

Vedlegg Årsmelding IRT 2015/2016 Vedlegg Årsmelding IRT 2015/2016 1 Vedlegg 4a Vedtatte kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler 2015 Vedtatt årsmøtet 16.mars 2015 Årsmøtet gir styret i Idrettsrådet i Trondheim fullmakt til

Detaljer

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Organisasjonens navn Søknaden gjelder Tilskudd 2008 Norges fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Norsk Thyreoideforbund, nyrepasienter og transplanterte

Detaljer

SOMMERFESTIVAL 2015 30.mai - 14. juni

SOMMERFESTIVAL 2015 30.mai - 14. juni SOMMERFESTIVAL 2015 30.mai - 14. juni VELKOMMEN TIL ÅRETS SOMMERFESTIVAL! I løpet av hele 16 dager kan du oppleve produksjoner under mottoet GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Totalt byr vi på nærmere 80 arrangementer:

Detaljer

Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg.

Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg. Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg. Busserullgjengen Sang og musikkgruppe 9 utøvere og 6 voksne. utviklingshemmede. Mange opptredener. Søker om støtte til utstyr.

Detaljer

Årsrapport 2011. Eier:

Årsrapport 2011. Eier: Årsrapport 2011 Formål og målgruppe Frivilligsentralen er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen er frivillighetens ressurssenter og

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Detaljer

Sørum kulturutvalg 02.06.2009 Side 1 av 14. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Sørum kulturutvalg 02.06.2009 Side 1 av 14. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sørum kulturutvalg 02.06.2009 Side 1 av 14 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Sørumsand 02.06.2009 bibliotek, lesesalen

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016 Årsmøte onsdag 16. mars 2016 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016 Sted: Grand Hotell Dato: Onsdag 16. mars 2016 Tid: 19:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Sørum bibliotek, 27.05.2008 lesesalen Møtetidspunkt:

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 TILDELING I ÅRE 10. 11. SEPTEMBER 2011 INNLEDNING Årets tildeling ble gjort i Åre helgen 10. 11. september og ble kombinert med et styremøte. Til sammen kom det

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 59/13 13/180 TILSKUDD TIL UTENDØRS TRENINGSPARK PS 60/13

Detaljer

Årsberetning 2008. Idrettsrådets årsmøte. 24. februar 2009 Kl 18:30 i Kommunestyresalen

Årsberetning 2008. Idrettsrådets årsmøte. 24. februar 2009 Kl 18:30 i Kommunestyresalen Årsberetning 2008 Idrettsrådets årsmøte 24. februar 2009 Kl 18:30 i Kommunestyresalen 1/11 D a g s o r d e n 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. innkalling b. dagsorden c. representanter

Detaljer

BODØIDRETTEN 2011. Foto fra Barnas Idrettsdag/Bodø Fotoklubb

BODØIDRETTEN 2011. Foto fra Barnas Idrettsdag/Bodø Fotoklubb BODØIDRETTEN 2011 Foto fra Barnas Idrettsdag/ Fotoklubb Innhold 1 INNLEDNING... 3 2. PRESENTASJON AV BODØ IDRETTSRÅD... 4 2.1 FORMÅLET MED IDRETTSRÅDET... 4 2.2.MEDLEMMER I BODØ IDRETTSRÅD... 4 2.3.KLUBBKONTINGENT...

Detaljer

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer Samarbeidsrådet

Detaljer

Momskompensasjon 2011 -totalt (Regnskapsåret 2010)

Momskompensasjon 2011 -totalt (Regnskapsåret 2010) Momskompensasjon 2011 -totalt (Regnskapsåret 2010) Tildelt beløp NIF 10.414.056 Aksjeselkap 2.634.716 Idrettskretser 4.601.901 Særforbund 38.976.044 Bedriftsidrettslag 1.217.643 Bedriftsidrettskrets 1.911.217

Detaljer

Høringsuttalelse til kommuneplan for Stavanger kommune 2014-2029

Høringsuttalelse til kommuneplan for Stavanger kommune 2014-2029 FNF Koordinator: Emily Halvorsen +47 468 50 786 rogaland@fnf-nett.no www.fnf-nett.no/rogaland Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger Org.nr. 998 129 028 Stavanger kommune postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 FORDELING I TRONDHEIM 25. 26. AUGUST 2012 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Trondheim helgen 25. 26. august og ble kombinert

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer