Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune"

Transkript

1 Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Innhold: Vedlegg 1: Delmål og strategier for nå målene for hvert område side 1 Vedlegg 2: Foreløpig oversikt over lag og organisasjoner i Stavanger side 7 Vedlegg 3: Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og Kommunal sektor side 13 1

2 Vedlegg I Delmål og strategi på de ulike områdene Barn og unge Mål: Legge til rette for at flere organisasjoner har mulighet til å ha ansatte som legger til rette for frivillighet. Strategi for å nå målene Tilskudd til barne- og ungdomssekretær endres til administrative stillinger og knyttes opp mot aktivitet. Finansiering Ansvar Oppstart Utførers innen dagens ramme Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Politisk behandling innen Få på plass tilskuddsordninger som fremmer aktivitet og forenkling av søknadsskjemaene. Vurdere om tilskuddsrammen til barne- og ungdomssekretær kan bli styrket Nye retningslinjer utarbeides. Vurderes i forbindelse med HØP Utførers innen dagens ramme Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Politisk behandling innen Utarbeide en klarere og ny definisjon på hva som er et medlem. Definisjon utarbeides. Utførers innen dagens ramme Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Politisk behandling innen Legge til rette for frie ungdomsgrupper og organisasjoner som satser på aktivitet og ikke medlemskap. Metropolis, Nytorget 1, bydelsehus og frivilligsentraler tilbyr gratis utlån av lokaler, utstyr og tilgang til kompetanse for ungdomsorganisasjoner. Videreutvikle Unginfo, Kjapt svar og videreutvikle bookingsystemet for gratis utlån av bydelshus og Metropolis. Utføres innenfor dagens ramme. Ungdom og fritid i samarbeid med BUK Utarbeides innen utgangen av Legge til rette for at organisasjoner kan få drive med egen kjernevirksomhet. Tilskuddsordning for frie ungdomsgrupper Utarbeide nye retningslinjer Vurderes i forbindelse med HØP Utførers innen dagens ramme Ungdom og fritid, BUK og idrett Ungdom og fritid, BUK, Park, nærmiljø, natur og friluftsliv 1nnen utgangen av

3 Levekår - helse og omsorg Mål Tiltak Finansiering Ansvar Start Gjøre arbeidet til lag og Fagstab 2015 organisasjoner på levekår levekårsområdet bedre kjent for ansatte. Legge til rette for at frivillige lag og organisasjoner i større grad enn i dag kan bidra til å utvikle og utforme kommunes tjenester Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner vurderes i forbindelse med utvikling av nye tjenester. Bidra til bedre rekruttering og fastholdelse av frivillige knyttet til levekårsvirksomheter Videreutvikle ordningen med frivillighetskoordinatorer ved aldersog sykehjemmene Målrette tilskuddsordningene mot aktiviteter som bidrar til å rekruttere og beholde frivillige medarbeidere i organisasjonene. Vurderes i fm. HØP Fagstab levekår 2015 Bidra til samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner Mer målrettet bruk av tilskuddsmidler Legge til rette for trening og helsefremmende tiltak i bydelene i samarbeid med fysioterapitjenesten, frivilligsentralene og frivillige Kompetanseheving av frivillige Delta i organiseringen av Frivillighetstorget Fasilitere samarbeid mellom ulike frivillige lag og organisasjoner på levekårsområdet Systematisk oppfølging av lag og organisasjoner som mottar tilskudd. Målrette tilskuddsordningen mot prioriterte innsatsområder Trinn 1: Gratis trening og sosialt treff i Storhaughallen hver tirsdag kl , med følgende aktiviteter: Fallforebyggende trening, styrketrening i vektrom, turgrupper og badminton. Frivillige er instruktører i samarbeid med fysiotjenesten Trinn 2: Hillevåg bydel. Fallforebyggende trening for eldre. Gratis tilbud. Instruktørkurs i fallforebyggende trening for eldre Egne midler Egne midler Frivillighetskoordinator og fagstab levekår Fagstab levekår Storhaug frivilligsentral, i samarbeid med fysioterapitjenesten, frivillighetskoordinator og praksiselever på Bergeland vid.g.skole. Trinn2: Fysiotjenesten og Hillevåg Hinna frivilligsentral Fysiotjenesten Frivilligsentral, Frivillighetskoordinator Startet i september 2014 Planlagt start i februar 2015 Oktober Nytt kurs planlegges januar

4 Kultur Hovedmål: Det skal være enkelt å bli med som kulturfrivillig. Deretter skal de enkelte gis mulighet til å utvikle seg til ønsket kvalitativt nivå, og være nyttige medspillere i utviklingen av en levende kulturby. Mål: Strategi for å nå målene Finansiering Ansvar Oppstart Øke kompetanse Utvikle flere helhetlige kompetanseprogram: 1. generelle basiskurs 2. spesialkurs Forslag til HØP , pluss medfinansiering fra nettverkene og Kulturavd. og institusjonene: basiskurs. Nettverkene: 2016 organisasjonene. spesialkurs Skape møteplasser Inspirasjonsdag (dele kunnskap og vise anerkjennelse av feltets arbeid) Forslag til HØP Nettverkene i samarbeid med organisasjoner med naturlig samhørighet. Kulturavd. i samarbeid med nettverkene 2016 Bedre finansiering Rekruttere frivillige Tilskuddsportalen- Frifond Momskompensasjon Informasjon og oversikt over kommunale ordninger Avdekke og tydeliggjøre motivasjonsfaktorer Motivasjonsprosjekter Felles frivilligbase med kompetente arrangementsfrivillige? Tilskuddsportalen: har fått innovasjonsmidler i 2014, må følges opp via HØP/årlig budsjett. Forslag til HØP 2016 ift. nærmere kartlegging. Organisasjoner / nettverk finansierer deres prosjekter. Frivillighetskoordinator kontaktperson for Tilskuddsportalen. Kulturavd, nettverkene og organisasjonene

5 Idrett Mål Opprettholde og videreutvikle tilskuddsordningene knyttet til frivillighet i idretten Legge bedre til rette for frivilligheten gjennom at idretten får tilgang til sosiale møteplasser Forenkle søknadsprosesser slik at det blir mindre administrasjon for idrettslagene Arbeide for å videreutvikle samhandling og dialog med idrettslag Strategi for å nå målene Følges opp i forbindelse med Handlings- og økonomiplaner Øke tilskuddet til administrative stillinger hos idrettslag som hjelp til arbeidet med å øke frivilligheten Arbeide for at flere idrettslag kan få tilgang til en klubbhusfunksjon som sosial møteplass Det kan være i et eget bygg, eller i et bygg sammen med andre funksjoner Iverksette og følge opp tilskuddsportalen Enkle kriterier for tildeling av treningstid, samt bruk av elektroniske verktøy i søknadsprosessen Være tilgjengelig, imøtekomme idrettens utfordringer, og fremme dialog Finansiering Ansvar Oppstart Kommende Handlings- og økonomiplaner Kommende Handlings- og økonomiplaner Kommende Handlings- og økonomiplaner Idrettsavdelingen Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Idrettsrådet Idrettsavdelingen Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig 5

6 Park, nærmiljø, natur og friluftsliv Delmålene og tiltak for park, nærmiljø, natur og friluftsliv skal bidra til å nå strategiplanens overordnete mål innen dette feltet. Målene og tiltakene er utformet etter innspill fra frivillige i dialogsamlingene, frivillighetsforum, FNF og administrative ønsker. Delmålene og tiltakene må ses i sammenheng med overordnete mål og tiltak i kap. 4. Mål Strategi for å nå målene Finansiering Ansvar Oppstart FNF Stavanger er et viktig forum for samhandling mellom Strategisk plan for FNF Stavanger. FNF + stimuleringstilskudd fra PV. FNF. PV følger opp/veileder. Påstartet, ferdig kommunen og lokale Etablere rutiner for bedre PV 2015 lag og foreninger. Stavanger kommune vil, sammen med FNF, jobbe for å styrke og utveksling av faktakunnskap mellom kommunen og frivillige foreninger som Norsk ornitologisk forening og Botanisk forening i Rogaland. videreutvikle dette Samarbeide med Stavanger og PV/juridisk og Pågår. forumet og Rogaland jeger- og SRJF. samarbeid med fiskerforening om jaktterreng frivillige friluftsorganisasjoner. (SRJF), ettersøksordning og fisketiltak. Stavanger kommune vil være en aktiv part i utviklingen av Jæren våtmarkssenter og Mostun natursenter. Stavanger kommune ønsker å få til et tettere samarbeid mellom kommunen og private velforeninger, borettslag og andre selvstendig frivillige. Stavanger kommune ønsker få til et samarbeid mellom Park og vei og skoler og barnehager om naturskjøtsel og miljøvennlig ugrasbekjempelse. Stavanger kommune ønsker å stimulere til Samarbeid med frivillige om lagerplass, kontorlokaler, klubbhus kajakk og friluftslivets hus. Videreføre kommunal deltakelse i kontaktgruppa for utvikling og drift av Jæren våtmarkssenter og Mostun natursenter. Kontakte velforeninger/ borettslag for å etablere rutiner for samarbeid. Utvikle et konsept med kommunale dugnadsveiledere. Fortsette tilskuddsordning for sikring av private lekeplasser. Fortsette den årlige ryddeaksjonen. Inngå samarbeid med skoler og barnehager om miljøvennlig ugrasbekjempelse. Utvikle et konsept med kommunale dugnadsveiledere. Plan for bynær grøntstruktur. PV - stimuleringstilskudd etter søknad. Drift gjennom statlige tilskudd. Frivillige. SE/PV/KBU veileder og setter vilkår. Naturvernforbundet i Rogaland, Jæren friluftsråd, Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune ved PV. Pågår. Påstartet, videreføres. PV PV Innspill til HØP. PV Avhengig av HØP BMU PV Bydelsutvalge ne + BMU Avh. av HØP Påstartet, videreføres. PV PV 2015 Innspill til HØP. PV Stavanger kommune KBU/BMU

7 og rekruttere flere barn og unge til å bli aktive innen natur og friluftsliv. Videreføre prosjektet 52 hverdagsturer. Friluftssertifikatet utvikling av et undervisnings-opplegg for 6.klassinger i Stavanger. Fortsette ordningen med kommunalt stimuleringstilskudd til tiltak og aktiviteter innen park, nærmiljø, natur og friluftsliv. Videreføre sykkelprosjektet til Stavanger kommune som arbeider for å følge opp Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan Samarbeide med speiderne om utvikling av allment tilgjengelige baser i de kommunale friområdene. Oppslagstavler/generell informasjon i friområdene. Tilrettelegging for enkelt marint friluftsliv. Folkehelsemidler + PV. Påstartet, videreføres dersom midler. Folkehelsemidler søker midler for 2015, 2016 og Personal PV. PV + Stavanger Turistforening. PV, Stavanger friluftssenter. PV PV Påstartet, videreføres. PV + Bypakke Nord-Jæren. PV hovedansvar. Samarbeider med Syklistenes landsforening. Speiderne har hovedansvar for fremdrift i prosjektet. Stavanger kommune setter vilkår, samarbeider og veileder. Påstartet, videreføres. Påstartet. PV PV Er påstartet PV PV 7

8 Vedlegg II Foreløpig oversikt over lag, organisasjoner og råd på de ulike områdene Barn og unge Lag og organisasjoner som er organisert i BUK (Barne- og ungdomsorganisasjonens kontaktutvalg) AKKS Stavanger Austre Åmøy fritidsklubb Barne- og ungdomsteateret Bekkefaret menighet Bekkefaret KFUK-KFUM speidere CISV Stavanger Domkirken menighet Engøyholmen KFUK-M sjøspeidere Frelsesarmeen i Stavanger Finsk skole i Stavanger Gausel menighet Stavanger Frp U Hafrsfjord menighet Hundvåg II KFUM KFUK speidere Hinna menighet Hillevåg menighet Hinna KFUK KFUM speidere Hundvåg menighet IMI - kirken KRIK Krosshaug Kampen KFUK-KFUM speidere Kvinnegruppa Ottar Karismakirken Kannik Rock Project Madlamark menighet Madlaspeiderne Madlamark KFUM-K speidere North Sea Baptist Youth Club NMS U (Det norske misjonsselskap) Norsk Folkehjelp Norsk Luthersk Misjonssamband Laget NKSS Norsk-Tysk selskap familiegruppe Rogaland Crew Småsteinklubben Sol aktivitetsklubb Stavanger KFUM-KFUK Ynglilngen Stavanger speiderne NSF Sunde menighet Svithuns Husflidslag Sirius Kultur og utdanningsforening Stav og Rog Jeger- og fiskeforbund Stavanger Røde Kors Stavanger søndagsskoleforening St. Johannes menighet Stokka kirkes barne- og ungdoms arbeid St. Petri menighet Stavanger baptistmenighet Stavanger turistforening Somali Community Of Rogaland Suomi Seura Rogaland Stavanger baptistmenighet Stavanger turistforening 25. Stavanger KFUM-KFUK speidere Suomi Seura Rogaland St. Svithun Katolske Kirke Stavanger sjakklubb ungdom Stavanger International Church Student KRIK Stor-Stavanger Unge Venstre Tasta menighet Teateret Mitt Tasta KFUK-KFUM speidere Tjensvoll menighet Uburhedleren KFUK-KFUM speidere Vardeneset menighet Vassung Varden menighet Varden KFUM-KFUK speidere Vennskap 4H Warp Crew Young Life Norge Organisasjoner som har fått tilskudd til barne- og ungdomssekretær 2014 AKKS Bekkefaret menighet Det Norske Misjonsselskap NMS U Gausel menighet Hafrsfjord menighet Hillevåg menighet Hinna menighet Hundvåg menighet IMI - kirken Karismakirken Kampen menighet KIA Madlaspeiderne Misjonskirken i Stavanger Norges Døveforbund Stavanger Norsk Luthersk Misjonssamband Laget NKSS Rogaland KFUK - KFUM speiderne Sirius Kultur og utdanningsforening St Petri menighet Stavanger baptistkirke Stavanger KFUK - KFUM, Ynglingen Stavanger søndagsskoleforening Stavanger Røde Kors Stiftelsen Menigheten Kristen Tjeneste Stavanger Turistforening Stokka menighet Sunde menighet Tasta menighet Tjensvoll menighet Varden menighet Vardeneset menighet Yong Life Norge Aktiv Kirke Jåtten (Jåtten misjonsmenighet) Domkirken menighet Madlamark menighet Metodistkirken i Stavanger Vesterlen krets av Norges speiderforbund Stavanger sjakklubb ungdom 8

9 Levekår helse og omsorg Organisasjoner innen levekårområdet, Stavanger ADHD Rogaland Afasiforeningen i Sør Rogaland Amnesty region sør Autismeforeningen i Rogaland CISV - Stavanger Civitan i Stavanger Cleng Peerson logde Demensforeningen Stavanger Diabetesforbundet DIXI Stavanger Dysleksiforbundet, Stavanger Epilepsiforeningen i Rogaland Fontenehuset i Stavanger Foreningen 2 foreldre Foreningen for kronisk smerte Hei Verden Hørselshemmedes Landsforbund Kirkens Bymisjon Kirkens SOS KNA Brigde Kreftomsorg Rogaland Kvinnegruppa Ottar LHL Rogaland Lions Stavanger LLH Stavanger LUPE Mental helse vest Nasjonalforeningen for folkehelse Natteravner i Stavanger Natur og ungdom Stavanger Norges Astma og allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Døveforbund Norges Fibromyalgiforbund Stavanger Norges Handikapforbund Stavanger Norsk Cøliakiforening Rogaland Norsk Eritreisk Venneforening Norsk Folkehjelp Norsk Lymfødemforening Norsk-Tysk selskap familiegruppe Ocd Ananka Reumatikerforbundet Rogaland Spiseforstyrrelser Rus Nett Rogaland Ryfylkelaget Sanitetsforeningen i Stavanger Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Senter for spiseforstyrrelser Sirius Kultur og utdanningsforening Skipper Worse eldresenter Sol aktivitetsklubb Somali Community Of Rogaland Stavanger Damebrigdeklubb Stavanger døvesenter Stavanger Geologiforening Stavanger NFU Stavanger og Rogaland Jeger og fiskeforbund Stavanger Prostatakreftforening Stavanger Røde kors Stavanger turistforening Stiftelsen Amathea, Rogaland Stiftelsen Internasjonalt Hus Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Stiftelsen Pårørendesenter Suomi Seura Rogaland Tvillingforeldreforeningen i Stavanger Vennskap 4H Varmestuens Venner Warp Crew Young Life Norge Oversikt over frivillighetskoordinatorer sykehjem. (Frivillighetskoordinatorene rekrutterer og organiserer frivillige som gjør en innsats på sykehjemmene) Sykehjem Koordinator Har ikke koordinator Ramsviktunet Domkirken Haugåstunet Sparekassen Våland Slåtthaug Blidensol St. Petri Bergåstjern Boganes Tasta Stokka Vågedalen Rosendal 9

10 Kultur Frivilligheten innenfor kulturlivet i Stavanger. Alle disse støttes av Stavanger kommune. I tillegg er det en rekke mindre aktører som ikke har noe offisiell kontakt med Stavanger kommune, og er dermed ikke registrert her. Festivaler (22) Kulturarrangører (13) Maijazz International Chamber Music Festival (ICMF) Numusic Nuart Humorfestivalen Musikkfest Stavanger Xplosif Hiphop Festival Article-biennalen Litteraturuka på Sting Norsk Orgelfestival Norwegian Youth Chamber Music Festival Veteranbåtfestivalen/Fjordsteam Stavanger på skeivå Hafrsfjordspillene This Is Gospel Workshop & Church Tradjazzweekend Ugå (Folken) Siddis Brass TouMAZEing Gladmat Kapittel Barnas Verdensdag Korps og kor Domkirken Musikk AS Stavanger Jazzforum og tilknyttede aktører Folken Kirkelig kulturmyldring Stavanger Brass Band Stavanger Blues Club Ny Musikk Stavanger Stavanger Barokk St. Johannes menighet Stavanger vise- og lyrikklubb Stajazz Stavanger kommunes korps SalsaNor Voksenkorps (15) Skolekorps (21) Kor (29) Skolekor (4) Aleander Brass Auglend skolekorps AmaZing Kampen skolekor De voksne af Roaldsøy Buøy skolekorps Bjergsted Kammerkor Kvaleberg skolekor Hundvåg Musikkorps Eiganes skolekorps Koret Crescendo Kulturskolekoret Hafrsfjord skolekorps Hillevåg/Hinna Våland skolekor Frelsesarmeens Hornorkester Menighetskor Stavanger Storband Hundvåg skolekorps Humus IMI Brass Jåtten skolekorps Kløverdam Jernbanens musikkorps Kampen skolekorps Kom og kor Musikkorpset Gjallarhorn Kvaleberg skolekorps Kommunekoret i Stavanger Rogaland postorkester Kvernevik skolekorps Kor Essa Skeie Brass Madlamark skolekorps Ikor Stavanger Janitsjar Nylund skolekorps Ledaal Vokalensemble Roaldsøy skolekorps Madlamark menighet mannskor Stavanger Kommunekorps Tasta Gubbekorps Skeie skolekorps Mannskoret VSOP Stavanger Musikkorps av 1919 Storhaug skolekorps Metodistkirkens Sangkor Hillevåg veterankorps Sunde skolekorps Nordlyd Blanda kor Tasta skolekorps Tjensvoll skolekorps Vardenes skolekorps Vassøy skolekorps Vaulen skolekorps Våland skolekorps Næringsforeningens mannskor Rogaland Sangerforbund Pensjonistkoret Sangbrødrene Sangkoret Våghalsene St. Svithun Sangforening Stavanger Damekor Stavanger Gospel Choir Stavanger Gospel Compani Stavanger Operakor Stavanger Oratoriekor Stavanger Studentsangforening Stavanger Vokalensemble Telluskoret Volvene Kvinnekor 10

11 Andre kulturorganisasjoner (27) Byhistorisk Forening - Stavanger Jåttå og Hinna Historielag Stiftelsen for Idealismens Fremme Cleng Peerson Lodge Madla Historielag Stokka Kultur og Historielag Belg Blås og komp Nablusforeningen Storhaug Historielag Grannes Gammeldanslag Netanyaforeningen Svithun Husflidlag Fjosingane Pensjonistuniversitetet i Stavanger Tangoverkstedet Foreningen Norden, Stavanger Lokallag Stavanger Amatør symfoniorkester Stavanger videoklubb Hafrsfjordringen folkedansgruppe Stavanger Internasjonale Folkedansklubb Tasta Historielag Hillevåg Historielag Stavanger Museums venner Utvandrersenteret venner Hundvåg og Øyane Historielag Stavanger Mållag Internasjonale organisasjoner tilknyttet Internasjonalt kulturnettvek på Sølvberget (79) Aceh Flyktningeforening (AFFOR) Eyup Sultan Moské Mesopotamia (Kurdisk kulturforening) Afghansk bistand organisasjon Filipino Association in Rogaland (F.A.R) Mevlana Kvinnegruppe Andishesabz (afghansk org) Foreningen for unge eksil iranere Nablusforeningen i Stavanger Armauer Hansen for Vietnam Færøysk Norsk Lag Nigeriansk forening i Rogaland Azerbaidsjansk-Norsk Kultur Forening Gresk forening i Rogaland Norsk-Ungarsk forening Rogaland (NORMA) Bosnisk Hercegovisk Forening Hilal Kvinneforening Oromosambandet i Sør Rogaland Budhist-samfunn i Rogaland Idara Minhaj Ul Quran Moske Pagkakaisa Flippinsk forening CAIR- Chinese Association In Rogaland Indian Society of Stavanger Palarong Pinoy (filippinsk idrettskl.) Cameroonian Association in Iransk- Norsk kultursenter Paradis FK Rogaland-Norway (CAMARNOR) Cancer Care Ethiopia Islamsk Kvinneforening (IKF) Polsk-Norsk Forening Colombia komiteen Islamsk Opplæringssenter i Rogaland Rayuela Chile Amigos Daswandi Khans Foundation DKF Islandsk-Norsk Forening i Sør-Rogaland og Rogaland Muslim Society Ryfylke Den Ghanesiske Org. I Rogaland Jemenittisk Forening i Norge Serbisk Forening Rogaland «Ivo Andric» Den Palestinske Foreningen i Rogaland KafeBunda Indonesia Sirius Kultur- og Utdanningsforening Den Russiske Kulturforeningen i Rogaland Kandela Salsa Klubb Somali Community TROIKA Den Thailandske foreningen i Rogaland KDF - Kurdisk Demokratisk Forening Somalisk Kvinneforening i Rogaland Den Vietnamesiske Buddhistforeningen Kiswahili Rogaland Stavanger Chin Organisasjon (BURMA) Eelamtamilene i Rogaland Kongolesisk Organisasjon i Rogaland Stavanger Active People Society Eritreisk Barneklubb Keralites in Stavanger Tamilene i Rogaland Eritreisk Forening i Rogaland Kreative Muslimske kvinner The Norwegian African Disability Aid Eritreisk Islamsk Kulturforening Kroatisk forening Tyrkisk kvinneforening i Stavanger Eritreisk kvinneforening Kurdisk organisasjon i Rogaland Tyrkisk moské Mevlana moské Eritreisk ungdomsfor. I Rogaland Litausik Forening i Rogaland Venezuelansk-Norsk forening Etiopisk barneklubb Latinamerikagruppen i Stavanger Vennskapsforeningen Norge Madagaskar avd. Rogaland Etiopisk Dameforening Lusofonia Stavanger Vietnamesisk flyktningeforening i Stavanger Etiopisk Forening i Rogaland Maharashtra Mandal, Stavanger Vietnamesisk Speidergruppe Idrett Aktiv Kickboing- og Kampsport Roklubben Terje Viken Stavanger Roklub Klubb Bekkefaret og Stokka idrettslag Seiken Karateklubb Stavanger roller derby klubb Bowlingklubben Cross Seilforeningen 1928 Stavanger Rugby Klubb Bratte Rogalands Venner Siddis Badminton Klubb Stavanger Seilforening Brodd Badmintonklubb Siddis Sportsklubb Stavanger Skiklubb Brodd Håndballklubb Siddis Trim og Turnforening Stavanger Skøyteklubb Brodd Innebandyklubb Skiforeningen i Stavanger Stavanger Snowboardklubb Buøy IL Skipper Worse Sport Stavanger Storm Lacrosseklubb Fladepedal, Sykkelklubben Skjalg IL Stavanger Stupe Club Forus og Gausel IL Stavanger AKXE J.J.K. Stavanger Styrkeløft Klubb Forus/Sandnes Ishockeyklubb Stavanger Allmenne Stavanger Surfklubb Ishockeyforening Frisinn Sportsklubb Stavanger Badminton Klubb Stavanger Svømme Club 11

12 Friskis & Svettis Stavanger- Stavanger Baseball/Softball cl Stavanger Sykleklubb Sandnes Gandsfjord Seilforening Stavanger Basketballklubb Stavanger Tennisklubb Gausel Judoklubb Stavanger bokseklubb Stavanger Terrengsykkelklubb Glad Trim Internasjonal idrettslag Stavanger Bordtennisklubb Stavanger Titan Fotballklubb Hafrsfjord Pistolklubb Stavanger Bowlingklubb Stavanger Triathlon Klubb Hafrsfjord Sykkelklubb Stavanger Bryteklubb Stavanger Turnforening Hafrsfjord Turnforening Stavanger Bueskyttere Stavanger Undervannsgruppe Hillevåg Atletklubb Stavanger Capoeira Klubb Stavanger Vannpoloklubb Hindal Hestesportsklubb Stavanger Cheersport Klubb Stavanger Vektløfterklubb Hinna IL Fotball Stavanger Cricket klubb Stavanger-Rugier ro og råseil-lag Hinna IL Friidrett Stavanger Curlingklubb STIL-UiS Hinna IL Håndball Stavanger Dykkerklubb Storhaug FK Hinna IL Volleyball Stavanger Døves IF Storhaug Rideklubb Hinna Innebandy Klubb Stavanger Fallskjermklubb Straen Gymnastikk- og Turnforening Hinna Og Omegn Dametrimlag Stavanger Fekteklubb Straen VBK Hook Bowlingklubb Stavanger Friidrettsklubb Sunde IL Hundvåg cheerleading idrettslag Stavanger Golfklubb Sunde Innebandyklubb Hundvåg Fotballklubb Stavanger Handicapidrettsklubb / Svithun Biljard Klubb Haik Hundvåg Håndball Klubb Stavanger Helsesportlag Swingcats Danseklubb Hundvåg Karateklubb Stavanger Idrettsforening/SIF - Sørmarka Curlingklubb Fotball Idrettslaget Brodd Stavanger Idrettsforening/SIF - Sørmarka Fotballklubb Friidrett Ild, fotballklubben Stavanger Idrettsforening/SIF - Tasta & Omegn Sykkel Klubb Håndball Innebandylaget for mosjonister Stavanger Innebandyklubb Tasta Håndballklubb Internat. School of Stavanger Stavanger Ishockeyklubb Tasta IL Ishockeyklubben Stavanger Stavanger Ju Jitsu klubb Tasta Turn Jarl SK Stavanger Judoklubb Tastavarden Håndballklubb Jæren Hang- og Paragliderklubb Stavanger JuShinkan Aikido Tjensvoll FK KFUM Håndball, Stavanger Stavanger Kajakklubb UiS Volley KFUM Stavanger Fotball Stavanger Karateklubb Ullandhaug IL KFUM Stavanger Volleyball Stavanger Kendo Klubb Urburhedleren Fjellsportlag Ledaalkameratene Ballklubb Stavanger Klatreklubb Vardeneset Ballklubb Madla IL Stavanger Kunstløpklubb Vardeneset IF Madla Svømmeklubb Stavanger Kyudo Forening - Vassøy IL Shutokurin Mariero Sportsklubb Stavanger Miniatyrskytterlag Vaulen IL Master Team Svømmeklubb Stavanger Modellbilklubb Vaulen Orienteringsklubb Nord-Jæren Sportsdanseklubb Stavanger NTN Taekwon-do Klubb Vidar FK Paradis Fotballklubb Stavanger Orienteringsklubb Viking FK Pol IL Stavanger Pistolklubb Viking Hockey Rappen IL Stavanger Radio Controlled Klubb Viking Håndballklubb Revheim Rugby Klubb Stavanger Revmatiker IL Viking Stavanger Håndballklubb Rogaland Rideklubb Stavanger Road Racing Øvre Steinar Fotballklubb Øyane IL 12

13 Park, nærmiljø, natur og friluftsliv Organisasjoner som er med i Forum for natur og friluftsliv (FNF), knyttet til Stavanger Andre organisasjoner: NJFF Speidere Vesterlen krets: KFUK-KFUM Speidere: Botanisk forening - Rogaland Hetland Bekkefaret Stavanger og Rogaland JFF (jeger- og fiskeforbund) 2. Stavanger Engøyholmen Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Stavanger og Omegn 7. Stavanger Hinna Stavanger Turistforening Forus Hundvåg Stavanger Orienteringsklubb Hinna O.G. 1-2 Kampen Bedriftsorienteringen Sørmarka O.G. Madlamark Vaulen Orienteringsklubb Stavanger O.G. 1-3 Stavanger 3 Sørmarkas Venner Tasta 25. Stavanger Syklistenes landsforening Sør-Rogaland Hinna Sp.Gr. Sunde Stavanger Kajakklubb Hundvåg 1 Tasta Rugier Ro og Råseillag Hundvåg M.S. Tjensvoll Gandsfjord Seilforening Madla Varden Mosikken O.G. Uburhedleren RBG Stavanger 8 Godeset Organisasjoner som ikke er med FRIFO, knyttet til Stavanger 4H Stavanger Røde Kors - Hjelpekorpset Rygja Kystlag Gauseltoppen 4H Vennskap 4H Rog. Aktive 4H Alumner Andre natur- og friluftsorganisasjoner Stavanger Roklub Roklubben Terje Viken Stavanger Dykkerklubb Badedammen Dykkeklubb Stavanger Kiteklubb Seilforeningen 1928 Stavanger Seilforening Bratte Rogalands Venner Stavanger skoglag Stavanger Natur og Ungdom Stavanger Revmatiker IL Stavgang Godalen IF mosjonsidrettsgrupper Hinna IL gang og turmarsj STIL UiS Klatring STIL UIS Friluftsliv Skiforeningen I Stavanger Oversikt over kommunale småbåthavner og foreninger Buøy Båtforening Dusavik Båtforening Forus Småbåthavn Hillevåg Båtforening Hundvåg Båtforening Jåttåvågen Båtforening Kvernevik Båtforening Lundsvågen Båtforening Ramsvik Motorbåtforening Saltnes Båtforening Seilforeningen 1928 Stavanger Motorbåtforening Stavanger Seilforening Ytre Hafrsfjord Båtforening Østkanten Motorbåtforening Øyane Båtforening 13

14 Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor Formål Dette dokumentet skal være en plattform for samspill og samarbeid om utvikling av frivillighetspolitikken mellom frivillig (representert ved Frivillighet Norge) og kommunal sektor (representert ved KS). Plattformen er etablert i samarbeid mellom likeverdige parter; frivilligheten og kommunesektoren, og videre dialog mellom partene bør baseres på denne plattformen. Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor. Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor i Norge. Partene har en felles intensjon om å bevare og videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen med en selvstendig frivillig sektor som en viktig pilar i vårt demokrati. Partene anbefaler organisasjoner på lokalt nivå og de enkelte kommuner og fylkeskommuner til å etablere tilsvarende samarbeidsplattformer. Overordnede prinsipper 1. Frivillig sektor er en uavhengig og selvstendig samfunnssektor som plasserer seg mellom næringslivet og offentlig sektor. Frivillig sektor anerkjennes på lik linje med de andre sektorene i samfunnet. Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for hverandres roller. 2. Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. 3. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet ved å være pådrivere og gjennom å være kanaler inn i demokratiet for interessegrupper og engasjerte borgere. 4. Frivillighet øker samfunnets sosiale kapital ved at tillit, identitet og samhold skapes i møter mellom mennesker. 5. Mangfoldet i frivillig sektor er en verdi i seg selv og en viktig årsak til høy deltakelse. Mangfoldigheten må ivaretas gjennom ulike typer virkemidler for ulike deler av frivilligheten. 6. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet. Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 7. Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. Forutsigbare rammevilkår 1. KS og Frivillighet Norge er enig om at det er en fordel med mest mulig forutsigbarhet i rammevilkårene til frivillig sektor, og at dette må etterstrebes. 2. Offentlig økonomisk støtte skal i størst mulig grad gis i form av frie midler som frivilligheten kan benytte i tråd med egne prioriteringer. 3. Det offentlige må søke å redusere byråkratiet i form av kriterier og krav for å utløse støtte til frivillig sektor. 4. Frivillig sektor bør høres av kommunene i saker som berører de enkelte organisasjoners hjertesaker, og saker som berører vilkårene for organisasjonsdrift. Relasjonen mellom frivillig sektor og kommunen 1. Frivillig aktivitet skjer først og fremst i et lokalsamfunn, i en kommune. En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene må tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk. a. Kommuner og frivillige organisasjoner på lokalt nivå kan inngå lokale samarbeidsplattformer hvor prinsippene for samarbeid nedfelles. En slik prinsipperklæring kan være etter mal av denne. b. En lokal frivillighetspolitikk bør inneholde virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten. Eksempler på virkemidler kan være økonomisk støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med 14

15 universell utforming og kontakt- og informasjonsmuligheter innad i kommunen. c. Det bør utarbeides partnerskap mellom kommuner og frivillige organisasjoner der hvor dette er naturlig. Partnerskap vil sikre dialog og samarbeid mellom partene. d. Kommuner bør ha en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan være frivillighetsforum/frivillighetsråd, der alle frivillige organisasjoner i kommunen inviteres til å delta. e. Frivillig sektor bør involveres i planprosesser i de saker det er naturlig. f. Frivillige organisasjoner er viktige for innovasjon i kommunene. Kommunene og frivillige organisasjoner bør drøfte hvordan man sammen kan finne nyskapende arbeidsformer og nye løsninger for utfordringer i lokalsamfunnet. 2. Frivillig sektor lokalt må ha en aktiv holdning overfor lokaldemokratiet og bidra til utvikling av nærmiljøet. 3. Kommunene og frivillig sektor har mange arenaer for samarbeid om forebygging, helse- og velferd, og det bør legges til rette for videre samarbeid der det er naturlig. Oppfølging av plattformen Frivillighet Norge og KS skal innarbeide felles temarelaterte aktiviteter knyttet til avtalen i sine egne ordinære planer. Det etableres en felles arena i form av jevnlig kontaktmøte mellom Frivillighet Norge og KS, med grunnlag i plattformen.partene vil her ta opp relevante saker som skal bidra til å fremme avtalens innhold blant partenes medlemmer. Innkalling til kontaktmøtene vil gå på omgang mellom partene. Plattformen har en varighet på to år. Partene vil da sammen evaluere og eventuelt revidere plattformen. Dato: Sigrun Vågeng, administrerende direktør i KS Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge 15

Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune

Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Vedleggsdel til strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Innhold: Vedlegg 1: Delmål og strategier for nå målene for hvert område side 2 Vedlegg 2: Foreløpig oversikt over lag

Detaljer

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Høringsutkast

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Høringsutkast Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Høringsutkast 1 2 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn og politiske vedtak... 5 1.2 Målsettinger... 5 1.3

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

Fakta til Frivillighetsmelding 2013

Fakta til Frivillighetsmelding 2013 Asker kommune Fakta til Frivillighetsmelding 2013 «Lett å være frivillig i Asker» Innhold 1. Utvikling... 2 2. Frivillighetsmelding 2007... 2 3. Tallmateriale Asker... 3 3.1 Antall organisasjoner/foreninger

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Bergen kommunes Plan for frivillighet

Bergen kommunes Plan for frivillighet Bergen kommunes Plan for frivillighet DEL 1: 1. Innledning Mandat og føringer for planen Definisjoner og avgrensning mot andre planer Hva er frivillighet? Verdigrunnlag Nasjonale føringer for lokal frivillighet

Detaljer

- gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes samarbeidsformer med frivillig sektor

- gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes samarbeidsformer med frivillig sektor Frivilligmelding for Hedmark med fylkeskommunalt perspektiv 1. Bakgrunn, mål og forankring for meldinga Fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune har bedt om at det blir utarbeidet en frivilligmelding for Hedmark

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

I anledning frivillighetsåret 2011 ønsket Frivillighetsutvalget å få utarbeidet en ny frivillighetsmelding.

I anledning frivillighetsåret 2011 ønsket Frivillighetsutvalget å få utarbeidet en ny frivillighetsmelding. Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4 1.3

Detaljer

WWW.NTFK.NO Konsert i Sjøparken i Levanger.

WWW.NTFK.NO Konsert i Sjøparken i Levanger. Strategi for samhandling mellom det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen WWW.NTFK.NO Konsert i Sjøparken i Levanger. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn mandat, avgrensing og prosess Side

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Foto: John Sirevåg Sandnes kommune Levekår Strategi for frivillighet 2015-2020 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning... 3 1.2 Planprosess...

Detaljer

RIKsberetning 2012 2014 Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting. Sola, 5. April 2014

RIKsberetning 2012 2014 Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting. Sola, 5. April 2014 RIKsberetning 2012 2014 Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting Sola, 5. April 2014 RIKsberetning 2012 2014 Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) har i perioden 2012 2013 bestått av: Asle Torland,

Detaljer

INNLEDNING Kommunedelplaner

INNLEDNING Kommunedelplaner 1 SAMMENDRAG Fagplan idrett er en langsiktig plan fram mot år 2029 og er en del av det overordnede plansystemet i kommunen. Plandokumentet ser nærmere på utviklingen av eksisterende og nye idrettsaktiviteter

Detaljer

FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE

FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 18. desember 2014 Frivilligmelding for Gjøvik kommune Utvalg for Kultur og Idrett oppnevnte i september 2013 en administrativ arbeidsgruppe

Detaljer

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag. 2.0 Bakgrunn. 3.0 Frivillighetspolitikk. 3.1 Nasjonale føringer. 3.2 Lokale føringer. 4.0 Frivilligheten i Levanger

Innhold. 1.0 Sammendrag. 2.0 Bakgrunn. 3.0 Frivillighetspolitikk. 3.1 Nasjonale føringer. 3.2 Lokale føringer. 4.0 Frivilligheten i Levanger PLAN FOR FRI VI LLI GHETSPOLI TI KK 2012-2016 Vedtattikommunest yret 23. 11. 2011 LevangerKommune Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Bakgrunn 3.0 Frivillighetspolitikk 3.1 Nasjonale føringer 3.2 Lokale føringer

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Frivillighetsplan 2015 2018.

Frivillighetsplan 2015 2018. Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 19.01.2015 4156/2015 2012/3512 C83 Samfunnskontoret Frivillighetsplan 2015 2018. Salutt for frivilligheten Foto: Per-Inge Johnsen 1. INNLEDNING. Plan for frivillighetspolitikk

Detaljer

Rekordstor mønstring av lag og foreninger

Rekordstor mønstring av lag og foreninger FRIVILLIGHETS Frivillighetsdagen 2009 Arendal Kulturhus / Sam Eydes Plass lørdag 21. november 2009 DAGEN INFORMASJONSAVIS OM FRIVILLIGHETSDAGEN I ARENDAL 2009 Rekordstor mønstring av lag og foreninger

Detaljer

17. mai 2013 i Stavanger

17. mai 2013 i Stavanger 17. mai 2013 i Stavanger Kransenedlegging: 07:00 Eiganes gravlund 07:00 Hetland gravlund 07:30 Frihetsmonumentet i Mosvannsparken 07:30 Lagård gravlund 08:00 Flaggheising i Kleivatrappene Barnetoget: 10.00

Detaljer

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker»

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker» Frivillighetsmelding 2013 «Lett å være frivillig i Asker» Innhold 1. Innledning, sammendrag 2 2. Arbeidsmetode benyttet for utarbeidelse av meldingen 3 3. Strategi og mål 5 3.1 Strategi 5 3.2 Mål 5 4.

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2007-2011

Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Revidert januar 2012 Innhold: 1. Frivillighet i Norge og Askim... 3 2. Verdiplattform... 9 3. Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper... 10 4. Samarbeidsprosjekter/partnerskap

Detaljer

UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011

UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011 UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011 VISJON Rikt liv sammen Målsettinger Mål 1: Mål 2: Mål 3: Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger Etablere et godt

Detaljer

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter Frivillighetsmelding Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer