KAI (Kommunale arkiv Institusjoner), preges generelt av å framstå i ulike former. Herunder ulike organisasjonsmodeller, oppgaver og Roller.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAI (Kommunale arkiv Institusjoner), preges generelt av å framstå i ulike former. Herunder ulike organisasjonsmodeller, oppgaver og Roller."

Transkript

1 Fra konsulentbistand til samfunnsinstitusjon KAI (Kommunale arkiv Institusjoner), preges generelt av å framstå i ulike former. Herunder ulike organisasjonsmodeller, oppgaver og Roller. - Enkelte som IKS, andre som samarbeidsformer etter kommunelovens 27 som egne rettssubjekter eller kun løse samarbeidsmodeller. Atter andre er en avdelinger/fagenheter/etater som del av en kommune eller fylkeskommune. Og det finnes sikkert flere. - Oppgavene er like forskjellige. Noen med hovedfokus på depot, andre på arkivskaperrollen og noen på begge deler. - Noen befatter seg kun med offentlig kommunalt materiale, mens andre har like stort fokus på privatarkiver. - Enkelte har gått fra å ha hovedfokus på arkivdanning, ordning, kursholdere og fagkonsulenter og over til å ha hovedfokus på depotsiden. En prosess som krever ressurser og omorganisering. Fylkesarkivet i Oppland/IKA Opplandene er en egen variant. Der fylkesarkivet er en egen fagenhet av Oppland fylkeskommune, men samtidig en del av IKA Opplandene. Et samarbeidsprosjekt med i alt 41 kommuner i Hedmark og Oppland. Organisert som et 27 samarbeid uten å framstå som et eget rettssubjekt. Et langt på vei rendyrka arkivdepot, men med oppgaver som trolig avviker fra mange av de andre kommunale arkivdepoter. Før jeg kommer mer inn på dette, føler jeg at det kan være nødvendig å se litt nærmere på hva som ligger i begrepet arkivdepot som en samfunnsinstitusjon. Stortingsmelding 22, Kjelder til kunnskap og oppleving, tar utgangspunkt i arkivets 2 funksjoner.

2 Primærfunksjonen, det som gjør at arkivene oppstår. Nemlig at arkivet trengs for å gi arkivskaperen nødvendig oversikt over egen aktivitet, og for å kunne dokumentere egne handlinger overfor andre. Vi må kunne stå til ansvar overfor samfunnet som sådan, i sammenheng med rettslig dokumentasjon og krav overfor enkelt aktører og individer. Sekundærfunksjonen omhandler det kulturelle og forskningsmessige verdien, det mer allmenne informasjons og dokumentasjonsverdien arkivene har over tid. Vi, dvs. IKA Opplandene, har som de fleste andre ett bein i begge leire. Vi må fokusere både på både primærfunksjonen og sekundærfunksjonen. Begge oppgavene er viktige, begge krever oppmerksomhet. Men oppgavene har endret seg over tid. både som følge av endra behov og krav fra våre kunder, men og gjennom sentrale føringer. Men vi må gjøre selvstendige valg, og det er viktig at vi er bevisste på de valg og prioriteringer vi gjør da de alltid vil ha konsekvenser for enkeltindivider, den mer allmenne kunnskap og muligheter til kildetilgang. Uten kanskje å være bevisste på vår rolle, sitter vi i så måte i en maktposisjon. Prioritering av enkelte oppgaver innebærer automatisk nedprioritering av andre. Og våre prioriteringer vil alltid ha konsekvenser for noen. Ikke bare at vi er delaktig i hva ettertiden skal få tilgang til, men også hvilke tjenester dagens ulike brukere kan få. Bevissthet om dette er viktig og bør ligge som et bakteppe i all planlegging og prioriteringer vi gjør. Men det er ikke bare våre valg og prioriteringer som er viktige. Også andre faktorer spiller inn. Ressurser, teknologi, politiske prioriteringer,

3 kunnskap og kompetanse er alle viktige elementer i denne sammenheng. IKA Opplandene har en litt annen historie enn de fleste andre veletablerte KAI institusjonene. Fra dag en har vår hovedoppgave hatt fokus på deponering. I så måte har vi vært en forvaltningsinstitusjon fra dag en, der konsulentbistand har inngått som en viktig oppgave. Det har tatt lang tid å bygge opp den institusjon som vi er i dag. Faktisk et årelangt tilretteleggingsprosjekt som strekker seg tilbake til midt på 90 tallet. Hvilken retning har vi valgt å gå som samfunnsinstitusjon? Hvilke prioritering har vi gjort for på best mulig måte oppfylle vårt allmenne dokumentasjonsansvar? Jeg vil i denne sammenhengen peke på følgende sentrale områder: - Infrastruktur for håndtering, testing og lagring av digitale arkiver - Tradisjonelle papirarkiver, ordning og publisering - Digitale brukertjenester. - Digitalisering av arkiver - Andre brukertjenester Infrastruktur for håndtering og testing av elektroniske arkiver I samarbeid med IKT avdelingen i Oppland fylkeskommune er vi i ferd med å etablere en infrastruktur for sikker håndtering av elektroniske

4 arkiver. Løsningen er ikke ferdig bygget enda, siden vi fortsatt mangler enkelte nasjonale løsninger, som ESSArch noe vi håper kommer på plass i løpet av høsten. Prinsippet går på å gjøre all datahåndtering på sentralisert og sikret utstyr. Vi er flere som skal jobbe med datauttrekkene, og trenger en infrastruktur som sikrer data fra vi mottar dem fra våre kommuner til de er ferdig behandlet og deponert. Alle data skal sikres i en to-site løsning og vi har EMP-sikring (mot elektromagnetisk pulser som f.eks. kan komme ved naturkatastrofer og vil sette elektronisk materiale ut av funksjon) av data. Maskinvare settes opp i fylkeskommunens datarom og vi benytter fylkeskommunens etablerte sikkerhetsløsninger for tilgang til servere og data og for sikkerhetskopiering. Samarbeidet gjør at vi slipper å kjøpe egne løsninger for internettaksess, brannmurer, terminalserver (hjemmekontorløsning), sikkerhetskopiering, antivirus, epost og teknisk overvåking av servere og nettverk men istedenfor benytter vi sentrale fylkeskommunale løsninger. Vårt ansvar er å starte og stoppe servere etter behov. Installere våre egne servere (ut fra forhåndsdefinerte maler) og sørge for at data forblir i korrekt sone. Løsningen vil bli etablert i sikre soner med to sikkerhetsbarrierer. I tillegg etableres en FTP-løsning for mottak av data fra kommunene. Digitale brukertjenester Fallende tiltro til sikkerhet ved fysiske forsendelser av sensitivt materiale, høye portokostnader ved forsendelse av rekommanderte sendinger samt tidsaspektet, fare for arkivtap ved utlån og tilbakelån, har IKAO forankret

5 en strategi blant medlemskommunene som i korthet går ut på at etterspurt arkivmateriale primært skal gjøres tilgjengelig i elektronisk form. Elektronisk kommunikasjon stiller strenge krav til konfidensialitet, autentisitet, integritet. Essensielt her er bruk av sikker kommunikasjonskanal med sikker autentisering og signering av dokument med virksomhetssertifikat. IKAO er i ferd med å implementere løsninger for sikker lagring og distribusjon av personsensitivt materiale. Arbeidet utføres også her i tett samarbeid med IKT-avdelingen i fylkeskommunen for å oppnå synergi med hensyn på drift og overvåkning. Det planlegges med en gradvis implementering av teknisk infrastruktur som skal understøtte funksjoner for: - Som nevnt mottak, test, sikker lagring og forvaltning av elektronisk arkivmateriale - Digitalisering av lyd, protokoller, foto og storformat og tilrettelegging for forvaltning og gjenbruk av digitalisert materiale. - Etablering av egne prosjekter kan bli aktuelt for digitalisering og tilgjengeliggjøring av hele arkiver eller serier i tillegg til arbeidet som utføres for bevaring. - Bruk av Digipost for distribusjon av sensitivt arkivmateriale. Bruken av Digipost er avklart med Datatilsynet. Digipost vil i nær fremtid tilby pilot på «sikkert postmottak» for virksomheter. Løsningen vil bli foretrukket inntil stat og kommune beslutter innføring av alternativ løsning som dekker behovet - Bruk av skjema for enkelte standardiserte forespørsler. - Selvbetjening - publisering av ikke klausulert og etterspurt arkivmateriale på Internett

6 - Tilby innsynsløsninger til medlemskommunene på eget avlevert arkivmateriale. Sikker pålogging fra kommunens interne systemer tilbys for et begrenset antall brukere. - Videregående skoler Vi har satset tungt på inntak og ordning av arkiver fra videregående skoler. I stedet for å ruste opp arkivlokaler på den enkelte videregående skole, avleverer de sine arkiver så snart de går ut av daglig bruk. Ny betalingsordning fra medlemskommunene gjør at vi umiddelbart starter ordningsarbeidet når arkivene er i hus, og sender regning til den enkelte arkivskaper. Mottak av nyere arkiver betyr økt saksbehandling. Og vi har avtale om å betjene tidligere elever med kopi av vitnemål og karakterutskrifter. Vi har tilgng til fagsystemet extence og gjør direkte oppslag på tidligere elever i dette arbeidet. Asta registreringer Videre er det satset tungt på ordning og ASTA-registrering for å få arkivlister ut på arkiv den nasjonale arkiv portalen. Nye magasiner Denne prioriteringen har ført til ekstrem pågang av arkiver. Nye magasiner er bygget og kapasiteten er doblet de siste 2 åra. Bare i år vil vi ha tatt inn ca 1000 hyllemeter med arkiver. Oppsummering Rammevilkår - Økonomi - Politikk. Politikk på flere nivåer. Regjeringsskifte og konsekvenser for kommunene.

7 Jeg var inne på så ligger det makt i det å besitte og forvalte arkiver. Og grensen mellom politikk og forvaltning er ofte uklar. Hvem skal forvalte våre arkiver i framtiden er ikke opplagt. Flere faktorer er med å påvirke Endring i - Lovverk - oppgavefordeling og endring i forvaltningen. Vi har sett hvor fort det kan skje og endringene vil fortsette. I et like stort tempo i tida som kommer. Kunnskap og kompetanse er en avgjørende faktor om vi skal kunne være med å påvirke Vi har bevisst lent oss tungt på fylkeskommunen om det er taktisk klokt vil den nære framtiden vise.

2012-2013. Oppfølging av oppdrag gitt av eiermøtet i IKA Opplandene 1.3.2012, Sak nr. 5.

2012-2013. Oppfølging av oppdrag gitt av eiermøtet i IKA Opplandene 1.3.2012, Sak nr. 5. 2012-2013 Utarbeidet av: Vivi Nysveen, Åmot kommune, Svein Amblie, Oppland fylkeskommune og Anders Wahl, Alvdal kommune, Tore Løkkeberg. Oppland Fylkeskommune Oppfølging av oppdrag gitt av eiermøtet i

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Foredrag på IKATs kontaktseminar 2004 av arkivsjef Hilde E. Bjørnå, IKAT Innhold Hva innebærer vedlikehold og langtidslagring? Bevaring og sikring

Detaljer

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009 2#2009 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Utredning av fellesløsninger for lagring og tilgjengeliggjøring av elektroniske saksdokumenter. Forord Innføring av elektronisk saksbehandling

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov.

Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov. Foredrag på konferansen «I paragrafens tegn» 18. mars 2014 Trine Nesland Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov. Ruter As Trine Nesland, fagsjef arkiv og dokumentasjon

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

LES OGSÅ OM: DEPONERINGSMARATON MUGGSANERING HVEM TROR DU AT DU ER? ARKIVPLAN.NO

LES OGSÅ OM: DEPONERINGSMARATON MUGGSANERING HVEM TROR DU AT DU ER? ARKIVPLAN.NO 1#2015 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV IKA ØSTFOLD VESTFOLDARKIVET FOLLOARKIVET FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AAMA IKAVA IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV FYLKESARKIVET

Detaljer