Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 515

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 515 ENDRINGER I OSLO KOMMUNES STANDARDKONTRAKTER FOR Å MOTVIRKE OG BEKJEMPE SOSIAL DUMPING Saksfremstilling: Oslo kommune har vedtatt standardkontrakter som dekker de fleste typer anskaffelser der det anses hensiktsmessig med standarder. Det er obligatorisk for kommunens virksomheter å benytte gjeldende standardkontrakter ved anskaffelser over kr ,dersom kontraktene dekker det aktuelle anskaffelsesområdet. Der kommunens virksomheter i konkrete tilfeller på grunn av et særskilt behov mener det er påkrevd å gjøre unntak fra vedtatt standardkontrakt utover det som standardkontrakten og tilhørende kontraktsformular åpner for, må dette gjøres i samråd med virksomhetens overordnede byrådsavdeling. Det er viktig at kommunens standardkontrakter utvikles i tråd med ny kunnskap og nye behov. ut fra utviklingen i ulike bransjer og samfunnet for øvrig. Dette er et kontinuerlig arbeid, og det har blitt foretatt flere endringer i kontraktene de senere årene. For å møte dagens utfordringer knyttet til sosial dumping, svart arbeid og tilstedeværelse av useriøse aktører i flere bransjer som utfører oppdrag for Oslo kommune, vedtas det i denne saken ytterligere endringer i kommunens standardkontrakter. Smrre revidering av kommunens'.standardkontrakter í 20] 0 I byrådssak 1051/10, av , vedtok byrådet en større revidering av kommunens dagjeldende standardkontrakter for anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg. Kommunens egenutviklede standardkontrakter for kjøp av varer og håndverkertjenester ble revidert, og kommunens standardkontrakt for kjøp av konsulenttjenester ble erstattet med statens standardavtaler for henholdsvis konsulentoppdrag og konsulentbistand. Det ble innført en plikt til å benytte statens standardavtaler for IT-anskaffelser der disse kunne anvendes, i motsetning til tidligere hvor de kun ble anbefalt brukt. For øvrig ble det fattet vedtak om å benytte Statens standardavtaler og Norsk Standard (N S)-kontrakter der det var mulig å anvende disse. Revideringen ble foretatt for å imøtekomme ulike bransjers anmodning om mer balanserte kontraktsvilkår. Dette gjaldt særlig erstatnings- og dagmulktbestemmelsene. Revideringen ble imidlertid også foretatt på bakgrunn av et ønske om i større grad å benytte statens standardavtaler og Norsk Standard (N S)- kontrakter som standardkontrakter, der disse disse ble ansett anvendelige. Det ble ansett som fordelaktig, både for det offentlige og næringslivet, at offentlige

2 2 oppdragsgivere i størst mulig grad benytter likelydende kontraktsvilkår som er kjent i leverandørmarkedet. Etterfølgende vedtak om endringer i standardkontraktene Det ble også fattet ulike politiske vedtak vedrørende standardkontrakter i tidsrommet , for å utvikle standardkontraktene i tråd med samfunnsutviklingen og nye behov. I byrådssakene 1009/12 og 1093/12 ble nye NS- kontrakter (NS 8406 og NS 8407) innført som standardkontrakter for Oslo kommune. I byrådens saker 11/2011 og 4/2014 vedtok byråden å ta inn nye krav til bruk av e-faktura og lærlinger. Byråden delegerte dessuten myndighet til Utviklings- og kompetanseetaten når det gjaldt å foreta endringer i kommunens standardkontrakter som anses nødvendige for å ivareta de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og overordnede kommunale vedtak. Nye kontraktsendringerjor å møte dagens utfordringer knyttet til sosial dumping, svart arbeid mv. Med bakgrunn i den senere tids avdekking av forhold knyttet til svart arbeid, sosial dumping og tilstedeværelse av useriøse aktører i bransjer Oslo kommune har behov for å benytte seg av for å få utført ulike typer arbeid (f.eks. renholds og bygg- og anleggsbransjen), er det behov for å foreta ytterligere endringer i de av kommunens standardkontrakter som benyttes ved avtaler med bransjer med risiko for sosial dumping mv. I denne saken besluttes endringer i kommunens egenutarbeidede standardkontrakt for håndverkertj enester og de av statens standardavtaler og Norsk Standard (N S)-kontrakter som som er innført som gjeldende standardkontrakter for Oslo kommune og som benyttes ved utførelse av oppdrag på risikoområder. Jeg vil sørge for at det fremover arbeides aktivt med å vurdere ytterligere endringer i standardkontaktene, for å motvirke og bekjempe sosial dumping. Hva som vurderes å være de mest treffsikre og hensiktsmessige kontraktsbestemmelsene, skal baseres på den erfaring man høster fra pågående samarbeid med Kemneren, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, representanter for utsatte bransjer og andre aktører som har kunnskap om risikoutsatte områder. Kontrakter som dekker risikoutsatte områder De standardkontraktene som anses mest relevante når det gjelder bestemmelser for å motvirke og bekjempe sosial dumping, svart arbeid og økonomisk kriminalitet og som jeg har besluttet at det skal gjøres endringer i er: 0 Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester og tilhørende kontraktsformular Norsk Standard (N S) 8405: 2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt og tilhørende kontraktsforrnular 0 Norsk Standard (N S) 8406 Forenklet Norsk bygge og anleggskontrakt og tilhørende kontraktsformular (som alternativ til NS 8405) 0 Norsk Standard (NS) 8407 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser og tilhørende kontraktsformular Kontraktsendringer Følgende endringer i ovennevnte standardkontrakter besluttes i denne saken:

3 3 1. Hovedregel om maksimalt to ledd underleverandører Revidering av bestemmelser i Oslo kommunes kontrakter vedrørende begrensning av underleverandører i vertikal kjede er gjort blant annet med utgangspunkt i Statsbyggs kontrakter. Statsbygg har allerede implementert en slik begrensning av underleverandører, den såkalte 2+-modellen. Dette innebærer at det ikke vil være adgang for en entreprenør å ha flere enn 2 underleverandører i den vertikale kjeden, med mindre det foreligger særskilte forhold og byggherren skriftlig har godkjent dette. Det må som en følge av dette tas inn en endring i kommunens kontraktsformularer til NSkontraktene, som innebærer et avvik fra NS-standarden. En bestemmelse tas inn om at «Bruk av underentreprise eller anvendelse av innleid arbeidskraft, og de underleverandører/innleide personer dette gjelder, skal før underskriving av kontrakt godkjennes skriftlig av byggherren. Tilsvarende skriftlige godkjennelse skal innhentes før utskiftning av underleverandører/innleid mannskap i kontraktsperioden.» Ordlyd i kontraktsformularene blir som følger (dog med individuelle tilpasninger): «Arbeidet skal utføres av Entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. eventuelt av underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Bruk av underentreprise eller anvendelse av innleid arbeidskraft. og de underleverandører/innleide personer dette gjelder, skal før underskriving av kontrakt godkjennes skriftlig av byggherren. Det samme gjelder før utskiftning av underleverandører/innleid mannskap i kontraktsperioden. Byggherrens godkjennelse endrer ikke Entreprenørens forpliktelser overfor Byggherren. Entreprenøren kan ikke ha_flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg, med mindre det_foreligger særskilteforhold og Byggherrens har gitt skriftlig samtykke. Ved inngåelse av kontrakter om underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell (heretter omtalt som underleverandører) skal Entreprenøren innhente fra underleverandører: 0 attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) 0 attest for merverdiavgift Fra underleverandører medforretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attester. Entreprenøren skal også kreve HMS-egenerklæring i underliggende leverandørforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK eks mva. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppjfi/ller kontraktens bestemmelser, herunder at underleverandører og innleid personell har oppjylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandøren og dennes personell.

4 4 En perm med ovennevnte skatteattester og HMS-egenerklæringer, skal til en hver tidfinnes på byggeplass. Alle avtaler om underleverandørforhold skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som i dette dokument. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører/ kontraktsmedhjelpere gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse/or de merkostnader dette måtte påføre ham. Brudd på entreprenørens plikt til å innhente HMS-egenerklæring eller skatteattester. gir Byggherren rett til å kreve at Entreprenøren erstatter vedkommende underleverandør eller innleid personell med en annen underleverandør eller innleid personell som kan_fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattester eller innhentet HMS-egenerklæring viser at underleverandør eller innleid personell ikke har oppjj/lt.sineforpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter. Omkostningene somfølge av heving av underentreprenørs/ kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av entreprenøren. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en rimeligfrist gitt ved skriftlig varsel fira Byggherren. Mulkten løperfrafristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK I 0.000pr. hverdag. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulktforfiørsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innenfristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av Byggherren som grunnlag_ for heving i en periode på 1 måned etterfristens' utløp» Godkjenning av underleverandører I nåværende NS 8405, 8406 og 8407 skal underentreprenører/kontraktsmedhjelperlunderleverandører som angitt i kontrakten anses som godkjente. Dette endres til at før kontrakt undertegnes, må eventuelle underleverandører som skal benyttes være godkjent skriftlig av byggherren. Se for øvrig punktet ovenfor. Standardkontrakt for håndverkertjenester Jeg vil endre bestemmelser om bruk av underleverandører i håndverkerkontrakten, slik at disse samsvarer med bestemmelser i NS-kontraktene. Dette gjelder så vel kravet til skriftlig godkjenning av underleverandører mv, bestemmelser om maksimalt 2 vertikale ledd med underleverandører og klausul om lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 6. For øvrig er det igangsatt en fullstendig gjennomgang/revidering av nåværende standardkontrakt for håndverkertj enester. Arbeidet med dette er imidlertid ikke ferdig. 4. Tilsvarende krav i NS8407 som i NS 8405 og NS 8406

5 5 Krav om skatte- og merverdiavgiftattest for underleverandører i alle kontraktsforhold med verdi over eks mva. foreslås innarbeidet i ny bestemmelse om bruk av underleverandører i alle tre standardene, jf. punkt 4 nedenfor. 5. Krav til innsending av mannskapslister Byggherreforskriften inneholder bestemmelser vedrørende krav om lister over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen (mannskapslister). Jeg ønsker også å stille krav til at leverandøren på eget initiativ, før oppstart av arbeid og ved endringer i mannskapsstokken, oversender byggherren liste over de personer som skal arbeide med å oppfylle kontrakten. Det er også ønskelig med et krav i standardkontraktene der byggherren på ethvert tidspunkt i kontraktsperioden kan kreve innsyn i oversiktslistene som ett av tiltakene for å kunne kontrollere leverandøren/entreprenøren og deres underleverandører. Følgende tekst skal innarbeides i relevante standardkontraktene: «Før oppstart av arbeidet, skal entreprenøren oversende byggherren en liste over hvilke personer som vil utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Ved endringer i arbeidsstokken, skal entreprenøren sende byggherren oppdatert oversiktsliste uten ugrunnet opphold. Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig i henhold tilforskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.» 6. Generelle bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Bestemmelsene vedrørende dette vil bli endret i Oslo kommunes kontraktsforrnularer og standardvilkår for håndverkertjenester (dog med individuelle tilpasninger) til: «Entreprenøren og underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av arbeidsmiljølovgivtiing, geldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tarifiavtalefor den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker til oppjj/llelse av Entreprenørens forpliktelser under avtalen. Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes. Dersom det er grunn til å tro at kravet til lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves, har Byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var, eller er brakt, i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Byggherren har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for Byggherren å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren plikter på oppfordring å legge frem slik etterspurt dokumentasjon. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører. Brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter gir Byggherren rett til å heve kontrakten. Selv om Entreprenøren retter overfor arbeidstakerne, er ikke det til hinder for at Byggherren kan heve»

6 6 Kontraktsendringene Endringene som nå gjøres anses som viktige for å motvirke sosial dumping knyttet til Oslo kommunes avtaler. Det vil fortløpende bli vurdert i hvilken grad tiltakene er tilstrekkelige. Ytterligere tiltak og endringer vurderes i forbindelse med neste årlige gjennomgang av samtlige avtaler. Endringer som er foretatt i henhold til saken er markert med rødt i vedlagte standardkontrakter. Opphevelse av tidligere vedtak Kontraktsendringer vedtatt i byrådens sak l l/20ll er allerede innarbeidet i gjeldende standardkontrakter. Av forenklingshensyn oppheves byrådens sak l l/201 l. Delegering av myndighet til UKE når det gjelder å foreta nødvendige og mindre endringer som er vedtatt i sak ll/20l lvil bli videreført i nærværende sak. Vedtakskompetanse: Byrådet er i byrådsreglementet vedtatt av bystyret , sak 53, delegert myndighet til å vedta administrative regelverk som omhandler støttefunksjoner for administrasjonen. I følge byrådsreglementet kan byrådets myndighet delegeres til underliggende organer så lenge bystyret ikke har bestemt noe annet. I byrådssak 1051/10, vedtatt , gis byråden for finans fullmakt til å foreta de endringer av standardkontraktene som anses nødvendige for å ivareta de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og overordnede kommunale vedtak, samt mindre endringer av ikke-prinsipiell karakter. Byråden for finans anses å ha fullmakt til å beslutte de endringer som vedtas i nærværende sak. Vedtak: 1. Det skal gjøres endringer i følgende kommunale standardkontrakter: Oslo kommunes kontraktsformular til NS 8405 Oslo kommunes kontraktsformular til NS 8406 Oslo kommunes kontraktsformular til NS 8407 Oslo kommunes standardvilkår for håndverkertjenester og tilhørende kontraktsforrnular Følgende endringer skal foretas i kontraktene: Maksimalt to ledd underleverandører En entreprenør/hovedleverandør skal ikke kunne ha flere enn 2 underleverandører i den vertikale kjeden, med mindre det foreligger særskilte forhold og byggherren skriftlig har godkjent dette. Statsbyggs utfyllende kontraktsbestemmelser vedrørende dette tas inn i Oslo kommunes kontraktsforrnularer, slik som beskrevet i saken. Bestemmelsen om at «Byggherren kan bestemme at avtale med underentreprise med enkeltmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes.skriftlig av byggherren>>, skiftes ut med en bestemmelse om at «Bruk av underentreprise eller anvendelse av innleid arbeidskraft, og de underleverandører/innleide personer dette gjelder, skal før underskriving av kontrakt

7 7 godkjennes skriftlig av byggherren. Tilsvarende skriftlige godkjennelse skal innhentesfør utskiftning av underleverandører/innleid mannskap i kontraktsperioden.» Godkjenning av underleverandører I nåværende NS 8405, 8406 og 8407 skal underentreprenører/kontraktsmedhjelper/- underleverandører som angitt i kontrakten anses som godkjente. Dette endres til at før kontrakt undertegnes, må eventuelle underleverandører som skal benyttes være godkjent skriftlig av byggherren. Likelydende bestemmelse tas inn i kommunens standardkontrakt for håndverkertjenester. Standardkontrakt for håndverkertjenester Bestemmelser om bruk av underleverandører i håndverkerkontrakten endres, slik at disse samsvarer med bestemmelser i NS-kontraktene. Det innarbeides bestemmelse om maksimalt 2 vertikale ledd med underleverandører og klausul om lønns- og arbeidsvilkår som beskrevet i saken. Tilsvarende krav i NS8407 som i NS 8405 og NS 8406 Krav om skatte- og merverdiavgiftattest for underleverandører i alle kontraktsforhold med verdi over kr eks mva. foreslås innarbeidet i ny bestemmelse om bruk av underleverandører i alle tre standardene. Krav til innsending av mannskapslister Følgende tekst skal innarbeides i relevante standardkontraktene: «Før oppstart av arbeidet, skal entreprenøren oversende byggherren en liste over hvilke personer som vil utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Ved endringer i arbeidsstokken, skal entreprenøren sende byggherren oppdatert oversiklsliste uten ugrunnet opphold. Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiklsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. ()versiktslisten skal føres og kontrolleres daglig i henhold tilforskrifi' om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.» Generelle bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Bestemmelsene vedrørende dette vil bli endret i Oslo kommunes kontraktsformularer og standardvilkår for håndverkertjenester (dog med individuelle tilpasninger) til: «Entreprenøren og underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av arbeidsmiljølovgivning, gjeldende allmenngjøringsforskrifler eller gjeldende landsomfattende tarijjfavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker til oppjyllelse av Entreprenørens forpliktelser under avtalen. Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenørerfor å påse at plikten overholdes.

8 8 Dersom det er grunn til å tro at kravet til lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves, har Byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var, eller er brakt. i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Byggherren har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjor det muligfor Byggherren å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren plikter på oppfordring a legge frem slik etterspurt dokumentasjon. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenrtrer. Brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter gir Byggherren rett til å heve kontrakten. Selv om Entreprenøren retter overfor arbeidstakerne, er ikke det til hinderjor at Byggherren kan heve» 2. Byrådens sak 11/2011, vedtatt , oppheves. 3. Utviklings- og kompetanseetaten delegeres myndighet til å foreta de endringer i kommunens standardkontrakter som anses nødvendige for å ivareta de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og overordnede kommunale vedtak, samt mindre endringer av mer redaksjonell art. Overordnet byrådsavdeling må på forhånd forelegges de endringer etaten vil foreta. Byrådsavdeling for finans Eirik Lae Solberg 8./ Vedlegg: l. Standardkontrakt for håndverkertjenester og tilhørende kontraktsforrnular 2. Kontraktsformular til NS Kontraktsforrnular til NS Kontraktsformular til NS 8407 Kopi til: Utviklings- og kompetanseetaten