BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN 2012-2014"

Transkript

1 BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN

2 INNHOLD 1 Tingperioden i korte trekk Buskerudidrettens organisering Buskerud Idrettskrets Valgte og oppnevnte tillitsvalgte og komiteer Ledere i Buskerud Idrettskrets Administrasjon og andre ressurser Særidrettene i Buskerud Idretten Hus Representasjon, utmerkelser og priser Representasjon Buskerud Idrettskrets Innsatspremie Idrettsmerket Medlemskap og aktivitetsutvikling i Buskerudidretten Organisasjonsendringer og saksbehandling Organisasjonsendringer i Buskerud Tilskudd til idrettslag Rapportering av Strategiplan Innsatsområdene og delmålene Aktivitetsutvikling Kompetanseutvikling Organisasjonsutvikling Anleggsutvikling Utviklingsprosjekter i 2012 og Toppidrett Folkehelse Status ved tingperiodens utløp og forutsetninger for det videre arbeidet Prosjektrapporter fra tingperioden

3 1 Tingperioden i korte trekk Buskerud Idrettskrets er Norges Idrettsforbunds (NIF) regionale ledd i fylket. Kretsens viktigste oppgaver er forankret i NIFs lover og NIFs strategidokument. Idrettens visjon er «Idrettsglede for alle». Idrettsglede, det ordet sier mye om hva som er idrettens viktigste oppgave. Idrettsforbundet gir et årlig tilskudd til driften av idrettskretsene rundt om i Norge. Vårt tilskudd i 2013 var kr. 1,7million. Idrettskretsen er først og fremst et forvaltningsorgan som sammen med idrettsrådene og særkretsene skal hjelpe idrettslagene i vårt langstrakte fylke slik at idrettens lovverk og verdier blir etterfulgt. Mye av idrettskretsens oppgaver er service- og støtteoppgaver til klubbene i Buskerud, det er informasjonsvirksomhet, klubbutviklingsprosesser, kurs- og kompetanseutvikling, vi sikrer fordeling av LAM-midlene og hvert år ringer vi rundt til alle klubbene for å sikre at klubbene får sin rettmessige del av momskompensasjonsmidlene. Vi bistår også i prosesser rundt anlegg og spillemidler. For å gjøre dette på en best mulig måte er det avgjørende å ha kunnskap om og kjennskap til hva som rører seg rundt om i fylket vårt. Det kommer tydelig fram i årsberetningens punkt 2.4 at oppsøkende virksomhet er en av våre høyest prioriterte oppgaver. I tillegg kommer et antall henvendelser fra klubbene om hjelp og støtte til drift, samt opprettelse og nedleggelse av idrettslag. Buskerud Fylkeskommune er en av idrettskretsens viktigste samarbeidspartnere og støttespillere. I 2013 fikk idrettskretsen 2 millioner kroner i et rammetilskudd til beste for idretten i Buskerud. Dette tilskuddet brukes til en felles møteplass for idretten på Idrettens Hus, det gis administrasjonstilskudd til idrettsråd og særkretser/- regioner, klubbutvikling, kurs- og kompetansetiltak i hele fylket og midlene brukes i ulike prosjekter formet for å innfri både Idrettsforbundets og Fylkeskommunens målsettinger. Buskerud Idrettskrets har satset stort på å jobbe med idrettens bidrag til folkehelsa. Idrett er selvsagt folkehelse, derom hersker det ingen tvil. Vi ønsker å bidra til at flere tar del i idretten og at hver enkelt holder på lenger. Jo mer idrettsglede den enkelte opplever, jo bedre folkehelse. 80 % av barna er eller har vært med i et idrettslag. Det er imponerende. De resterende 20 % finner vi i skolen og i SFO. Sagt på en annen måte; alle går på skolen. Buskerud Idrettskrets har derfor gjennom mange år vært en av de idrettskretsene som har satset mest på å øke kvalitet og omfang på den fysiske aktiviteten i skolen. Dette har mange oppdaget og rett før jul fikk idrettskretsen en gedigen gave av Gjensidigestiftelsen på kr 2.7 millioner over tre år. Pengene skal brukes til å utvikle modeller for økt samarbeid mellom det lokale idrettslaget og skolen/sfo. Vi er utrolig stolte av at Gjensidigestiftelsen ser det samme som oss: Den største gevinsten for folkehelsen får man hvis idrett og skole/sfo samarbeider! Styret og ansatte i Buskerud Idrettskrets vil med dette få takke alle som jobber for å realisere «Idrettsglede for alle» i Buskerud. Det er en fantastisk dugnadsinnsats som legges ned hvert år. Det er dessuten flere og flere som har dette som jobb, det er en positiv utvikling. Men størsteparten av alt det utrolige arbeidet som gjøres av alle Buskeruds idrettslag er fortsatt frivillig og gratis arbeid. I forbindelse med Stortingsvalget i 2013 ble det av idrettsforbundet utarbeidet noen valgkampstrategier. Der ble det beregnet at vi i norsk idrett jobber for til sammen 12.5 milliarder kroner i frivillig arbeid hvert år. Hvis vi regner med at Buskerud fylke har ca. 5 % av befolkningen i Norge, vil denne dugnadsinnsatsen i Buskerud være verdt omtrent 600 millioner kroner. Vi tar av oss hatten for dette. Sylling den 1. mars 2014 Roar Bogerud, Styreleder Buskerud Idrettskrets. Bilde: St Hallvard-elever bidrar til aktivitet i skolen 2 Buskerudidrettens organisering 2.1 Buskerud Idrettskrets Buskerud Idrettskrets (BIK) er fellesorganet for alle idretter i hele Buskerud fylke. BIK er det fylkeskommunale leddet og i hver kommune som har fler enn fire idrettslag er det idrettsrådet som er fellesorganet for alle idretter. 2

4 I Buskerud er det 19 idrettsråd. Kommunene Hemsedal og Flå har ikke et eget idrettsråd. I Buskerud er det 389 idrettslag med til sammen medlemmer, i tillegg til 164 bedriftsidrettslag med til sammen medlemmer som er organisert under Buskerud Bedriftsidrettskrets. Buskerud Idrettskrets er organisert med et styre og en administrasjon med seks ansatte. I tingperioden har styret oppnevnt to utvalg; anleggsutvalg og toppidrettsutvalg som ledes av styremedlemmer. I tillegg til egne ansatte er det flere innleide kursveiledere, to anleggsrådgivere og en egen regionskontakt fra NIF for idrett for funksjonshemmede i fylket. Figur 1: Organisasjonskart Buskerud Idrettskrets 2.2 Valgte og oppnevnte tillitsvalgte og komiteer IDRETTSKRETSSTYRET Leder: Roar Bogerud, Sylling IF Nestleder: Pål Stenbro, Vikersund IF Medlem: Lise Christoffersen, Strømsgodset IF Medlem: Per Stamnes, Hønefoss Ballklubb Medlem: Anne Merethe Groseth, IL Holeværingen Varamedlem: Ketil Amadeus Statle Husøy, Konnerud IL (fratrådt, ansatt 15/1-2012) Varamedlem: Hilde Hovdenak, Modum FIK Buskerud Idrettskrets har i tingperioden avholdt 11 styremøter og behandlet 121 saker. Det ble gjennomført ledermøter for idrettsråd og særkrets/region 4. juni 2012 og 3. januar KONTROLLKOMITÉ Leder: Kyrre Frøyd, Skoger IL Medlem: Berit Ekerovd, IL Skrim Varamedlem: Arild Knudsen, Ski- og Ballklubben Skiold Varamedlem: Guri Berg, Sætre IF Graabein VALGKOMITÉ Leder: Bente Gravdahl, St. Hallvard Håndballklubb Medlem: Hans Jørgen Tangen, Soknedalen IL Medlem: Ravi Sunder, Drammen Strong Varamedlem: Guri Berg, Sætre IF Graabein ANLEGGSUTVALG Anleggsutvalgets mandat: Være anleggsfaglig støtte for idrettens organisasjonsledd i Buskerud. Være premissleverandør for anleggspolitiske innspill fra Buskerud idrettskrets. Ha spesielt ansvar for å samordne en strategisk anleggsplan for Buskerudidretten. Initiere anleggsfaglige kompetansetiltak i Buskerudidretten. Bidra til godt samarbeid med 3

5 fylkeskommunen og anleggsfaglige ressurser i kommunene. Utvalget rapporterer til styret i BIK. BIKs styreleder Roar Bogerud var leder av anleggsutvalget frem til våren 2013, deretter overtok styremedlem Anne Merethe Groseth. Med bakgrunn i sin kompetanse og erfaring har Marit Skretteberg, Øyvind Kristensen, Kjell Nilsen, Magnar Dammen og Oddvar Moen vært involvert i anleggsutvalget i denne tingperioden. Buskerud fylkeskommune var representert med Randi Haldorsen frem til høsten 2012, da tok den nyansatte idrettskonsulenten Øyvind Gonsholt over rollen. Jorunn Horgen i BIK har vært sekretær og ansvarlig for anleggsutvalget i fra administrasjonen. I 2012 ble det utarbeidet en Anleggsplan for Buskerud. Buskerud Idrettskrets er en høringsinstans for Buskerud Fylkeskommunes fordeling av spillemidler til anlegg som gjøres hver vår. Se egen tabell under anleggsutvikling. Bilde: Anleggene på Marienlystområdet TOPPIDRETTSUTVALG Toppidrettsutvalgets mandat: Toppidrettsutvalget har ansvar for å styrke rammebetingelser for framtidig toppidrett i fylket med fokus på samordning, kompetanseoverføring og tilrettelegging av utdanning. Man har et særlig ansvar for å samordne og styrke toppidrett som fag i videregående skole. Toppidrettsutvalget skal være styringsgruppe for toppidrettsrettede prosjekter, herunder Marienlyst Toppidrett. Utvalget rapporterer til styret i BIK. Leder av utvalget er styremedlem i BIK, Lise Christoffersen. Toppidrettsutvalget er opprettet som et arbeidsutvalg etter et tingvedtak i Med bakgrunn i sin kompetanse og erfaring har følgende vært involvert i utvalget i perioden: Johan Bauman, Alfred Strøm, Bente Gravdal, Øyvind Gonsholt, Erik Bjørnstad, Gisle Grahl Jacobsen. Øyvind Thorsen fra BIK har vært sekretær og prosjektleder for Marienlyst toppidrett. Toppidrettsutvalget har i perioden jobbet for at prosjektet Marienlyst Toppidrett skal kunne finne en stabil og varig form og bli et fundament for utviklingen av unge lovende idrettsutøvere i distriktet. I arbeidet med å finne en slik utforming har man sett til OLT, Fylkeskommunen og NIF sentralt som viktige samarbeidspartnere. Perioden har vært preget av den omfattende evalueringen av norsk toppidrett som har pågått i samme tid. Utvalget har satt seg godt inn i prosessen og de rapportene som er fremlagt. Vi har bidratt med høringssvar underveis og hatt dialog med miljøer som har lykkes godt i sitt regionale arbeid, eksempelvis hopp ved Clas Brede Bråthen. Utvalget har også gitt administrasjonen innspill til særskilte satsningsområder for Buskerud, eksempelvis trenerutvikling og hvordan denne kan systematiseres med utgangspunkt i idrettslinjene Ledere i Buskerud Idrettskrets Kretsens første formann: 1919 Anton E. Hansen, Drammen/Kongsberg Formenn i Nedre Buskerud Idrettskrets: Harald Jensrud, Ski og Ballklubben Drafn Olav Sørlie, IF Hellas Arne Røgeberg, Solberg Sportsklubb Hansten J. Jagland, IF Liungen Einar Osmark, Ski og Ballklubben Drafn Formenn i Øvre Buskerud Idrettskrets: Torolf Bernhard Syversen, IF Liv Arne Thingelstad, Vikersund IF Reidar Larsen, Åmot IF Torfinn Bentzen, IF Liv Oskar Thingelstad, Vikersund IF Arve Myrvold, IL Fossekallen Styreledere (Formenn) i Buskerud Idrettskrets: Torfinn Bentzen, IF Liv Anun Strøm Sundland, Strømsgodset IF Kolbjørn Gulliksen, IL Fossekallen Arvid Gulhaugen, IF Hellas Kjell Gunnerud, Åmot IF Odd Flattum, Vikersund IF Halvor Aas, Heradsbygda IL Øivind Halvorsen, Ski og Ballklubben Drafn Jan Bøhn, IL Skrim Hallgeir Haugen, Gol IL Roar Bogerud, Sylling IF 4

6 2.3 Administrasjon og andre ressurser ADMINISTRASJON Org. sjef/daglig leder: Jorunn Horgen, 100% Adm. konsulent: Renate Ellingsen, 80% Informasjonskonsulent: Knut Harald Sommerfeldt, 100 % Idrettskonsulent: Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme, 80 % Idrettskonsulent: Øyvind Thorsen, 100% Idrettskonsulent: Ketil A. Statle Husøy, 50% fra 15/1-13, 100% fra 1/8-13 KURSVEILEDERE Klubbveileder: Hanne-Kristin Kvarme (ansatt), Brita Røed, Trine Thielemann Økonomikurs: Anne Lise Andreassen, Bjørn Baklid Idrettsskadekurs: Tom Arild Wike, Christian Gil Hedman, Marius Hoel Basistreningskurs: Øyvind Sæterli, Ronny Skaalien, Isa Heggedal, Petter Koch Ungdomskurs: Ketil Husøy (ansatt), Benedikt Nødland, Jorunn Horgen (ansatt), Øyvind Thorsen (ansatt), Kaja Græsholt Anleggskurs: Kjell Nilsen Styrekurs: Knut Harald Sommerfeldt (ansatt), Inger Marie Stokker Lovverkskurs: Knut Harald Sommerfeldt (ansatt) Førstehjelpskurs: Bjørn-Tore Løvtangen Tilretteleggingskurs av idrett for barn med funksjonshemning: Malene Ohr Aktivt kosthold: Giske Vik Aktivitetsleder i barneidrett: Ronnie Holmen KlubbAdmin: Knut Harald Sommerfeldt (ansatt) ANLEGGSRESSURSER Det er to personer som er en del av anleggsutvalget som har vært innleid på prosjekt/oppdrag som anleggsrådgivere i perioden; Øyvind Kristensen og Kjell Nilsen INTEGRERINGSUTVALGET Integreringsutvalget ble lagt ned etter vedtak i styremøte nr , den 21. aug pga. omorganisering i NIF. Regionskonsulenter ble opprettet når forbundet «Idrett for funksjonshemmede» ble lagt ned. NIFs regionskonsulenter jobber med idrett for funksjonshemmede i sin region i samarbeid med idrettskretsene. Kontakten i Buskerud er Brit-Ingebjørg Fossli. 2.4 Særidrettene i Buskerud Det utøves 46 ulike idretter i Buskerud og av disse har 27 idretter krets- eller regionsledd. De andre er organisert under sitt særidrettsforbund. Tabellen under viser hvordan særidrettene er organisert og hvor mange grupper som er registrert i hver enkelt idrett i Buskerud, i tillegg til en fordeling av aktivitetstallene på kvinner og menn, samt totalt innenfor idrettene. IDRETT ORG. ANT. GR. KVINNE MENN AKTIVE Bedriftsidrett SK Fotball SK Ski SK Golf SF Håndball REG Gymnastikk og turn SK Friidrett SK Sykkel SK Ridning SK Svømming SK Orientering SK Skyting SK Bandy SK Kampsport SF Motorsport REG Fleridretter SF Luftsport SK Tennis REG Skiskyting SK Skøyter SK Volleyball REG Snowboard SF Amerikanske idretter SF Basketball REG Bordtennis REG Ishockey REG Styrkeløft F/REG Boksing F/SK Kickboksing SF Cricket SF Klatring SF Judo SK Padling SF Seiling SF Dans F/REG Bryting SF Casting SF Bueskyting REG Studentidrett F/REG Soft- og baseball SF Hundekjøring SF Badminton SF/SK Bowling SK Dykking SK Roing SF

7 Curling SF Triathlon SF Rugby SF Squash SF Biljard SF Tabell 1: Særidrettenes organisering og størrelse i Buskerud 2.5 Idretten Hus Buskerud Idrettskrets har fra hatt kontorer i Idrettens Hus på Marienlyst i Drammen. Sammen med Buskerud Idrettskrets har følgende organisasjoner kontorer i 3. etasje på Idretten Hus (pr. 31/12-13). Drammen Idrettsråd, Buskerud Bedriftsidrettskrets, Buskerud Fotballkrets, Buskerud Friidrettskrets, Buskerud Gymnastikk- og turnkrets, Buskerud Orienteringskrets, Buskerud Skikrets, Norges Håndballforbund Region Sør, Norsk Toppfotball. Kontorer for lokale medarbeidere for Norsk topphåndball og Norges bandyforbund flyttet ut i På Idrettens Hus er det møteromfasiliteter som blir benyttet av de som har tilhørighet på huset både til kurs og møter. Fasilitetene stilles på kveldstid gratis til disposisjon for idrettslag og andre som har behov for møterom. 3 Representasjon, utmerkelser og priser 3.1 Representasjon Representanter fra styret og administrasjonen har vært på mange ulike representasjonsoppdrag i tingperioden, hvilket fremgår av tabellen under. NÅR HVOR TYPE REPRESENTANT Oslo Leder og org.sjef møte om OL 2022 Jorunn Horgen Hamar Inkluderingsseminar Jorunn Horgen Oslo Ishockey forbundet, anlegg for OL 2022 Jorunn Horgen, Ketil Husøy 27-28/4-12 Oslo Kretsledermøte Roar Bogerud, Pål Stenbro, Jorunn Horgen Drammen Regionsting Håndball region sør Jorunn Horgen Hole Årsmøte Hole IR Pål Stenbro Eggedal Årsmøte Sigdal IR Jan Haugen Lier Årsmøte Lier IR Roar Bogerud Sætre Årsmøte Hurum IR Hanne-Kristin Kvarme Flå Årsmøte Flå IR/IL Jan Haugen Drammen Årsmøte Drammen IR Jorunn Horgen Gol Årsmøte Gol IR Jan Haugen Hokksund Årsmøte Øvre Eiker IR Pål Stenbro Solbergelva Årsmøte Nedre Eiker IR Jorunn Horgen Rødberg Årsmøte Nore & Uvdal IR Jan Haugen Røyken Årsmøte Røyken IR Jorunn Horgen Vikersund Årsmøte Modum IR Pål Stenbro 7-9/6-12 Stjørdal Kretsledermøte/ NIF Ekstraordinært Ting Roar Bogerud, Pål Stenbro, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth Spikkestad Åpning ROS Arena, Spikkestad Jorunn Horgen Hokksund Åpning Hokksund ungdomsskole hall Pål Stenbro Drammen Gjerpenkollen hoppklubb/stiftelse Jorunn Horgen Vikersund Møte i Modum IR Pål Stenbro Drammen Åssiden 75 års jubileum Roar Bogerud 14-16/9-12 Gjøvik Kretsledersamling Jorunn Horgen, Roar Bogerud Oslo Dialogmøte NIF Roar Bogerud Tyrifjorden BFK, samling om anlegg og spillemidler Roar Bogerud, Thor Helm Hansen, Jorunn Horgen 6

8 Drammen DIR m/nabo IR, Interkommunalt samarbeid Roar Bogerud, Thor Helm Hansen, Jorunn Horgen Lier Lier IR møte for idrettslag Roar Bogerud Drammen Global Dignity Day, Drammen vgs Jorunn Horgen Oslo Regjeringens syvårsmiddag Roar Bogerud Slemmestad Røyken Idrettsråd fellesmøte Jorunn Horgen Drammen Dialogmøter BFK Roar Bogerud 9-10/11-12 Drammen BTV Idrettsråd konferanse Styret, ansatte, anleggsutvalget Drammen Åpning av Buskerudtrampetten, Drammenshallen Jorunn Horgen Drammen Buskerud Fotballkrets 90 år Roar Bogerud Kongsberg Kompetansedag Kongsberg IR/kommune Hanne-Kristin Kvarme Kongsberg Reviderings av Kulturplanen Kongsberg Jorunn Horgen Gol Gol IR og IL med politikere om Hallingmoprosjektet Drammen BFK Hovedutvalg kultur idrett og folkehelse Jorunn Horgen Gol, Jorunn Horgen, Kjell Nilsen Drammen Medvirkningsseminar Drammen bystrategi 2036 Jorunn Horgen Vikersund Modum IR seminar Pål Stenbro, Jorunn Horgen Oslo Møte OL2022 etaten angående Norefjell Jorunn Horgen Gardermoen Innspill til ekstern evaluering av OLT Jorunn Horgen Drammen BIK Ledermøte Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Pål Stenbro, Anne Groseth, Øyvind Thorsen, Knut Harald Sommerfeldt, Jorunn Horgen Drammen Idrettens Festaften administrasjon, styret Hamar Idrettsgalla Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Ketil Husøy Tofte Årsmøte Hurum IR Jorunn Horgen Hønefoss Årsmøte Ringerike IR Per Stamnes Kongsberg Årsmøte Kongsberg IR Jorunn Horgen Rødberg Årsmøte Nore og Uvdal IR Jorunn Horgen Hole Årsmøte Hole IR Anne Groseth Lier Årsmøte Lier IR Roar Bogerud Eggedal Årsmøte Sigdal IR Jorunn Horgen Drammen Årsmøte Drammen IR Roar Bogerud Hokksund Årsmøte Øvre Eiker IR Pål Stenbro Gol Årsmøte Gol IR Kjell Nilsen Geilo Årsmøte Hol IR Ketil Husøy Rollag Seminar Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Kjell Nilsen Røyken Årsmøte Røyken IR Jorunn Horgen Krokstadelva Årsmøte Nedre Eiker IR Jorunn Horgen Gardermoen Kretsledermøte Jorunn Horgen, Roar Bogerud, Pål Stenbro Oslo Styringsgruppemøte YOG2016 skole Roar Bogerud, Jorunn Horgen Drammen Temaplan fysisk aktivitet Jorunn Horgen Sylling Verdens aktivitetsdag Knut Harald Sommerfeldt Drammen Drammensregionen BFK dialogmøte Roar Bogerud, Kjell Nilsen, Jorunn Horgen Lampeland Kongsbergregionen BFK dialogmøte Roar Bogerud, Oddvar Moen, Kjell Nilsen, Jorunn Horgen Gol Hallingsdalsregionen BFK dialogmøte Kjell Nilsen, Jorunn Horgen 31/5-1/ Sandefjord NIF Ledermøte Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Jorunn Horgen Røyken Vestviken BFK dialogmøte Roar Bogerud, Pål Stenbro, Jorunn Horgen Hønefoss Ringerike BFK dialogmøte Roar Bogerud, Per Stamnes, Anne Groseth 7

9 Furumo Modum IR årsmøte Jorunn Horgen Tyrifjorden Midtfylket BFK dialogmøte Roar Bogerud, Per Stamnes, Anne Merethe Groseth, Oddvar Moen 12-13/6-13 Gjøvik YOG2016 IOC middag og møte Jorunn Horgen Gol Hallingmo styringsgruppemøte Jorunn Horgen Sylling Åpning av Sylling prosjektet «Sunne og aktive Liunger» Drammen Skoleløpet og valgkamp arrangement BIK admin. BIK styret 30/8-1/ Jorunn Horgen, Øyvind Thorsen, Knut Harald Sommerfeldt Kristiansand Nasjonal IR konferanse, Kristiansand Roar Bogerud, Jorunn Horgen, IR rep /9-13 Kleivstua BFK konferanse, anlegg og spillemidler Anne Groseth, Kjell Nilsen, Oddvar Moen 13-15/9-13 Sandvika NIF Kretsledermøte, Roar Bogerud, Pål Stenbro, Jorunn Horgen Kongsberg Ærlig talt med Antidoping Norge Jorunn Horgen, Hanne Kristin Kvarme Geilo Skarverennet 40 år Roar Bogerud 21-22/ Trondheim Barne- og ungdomsidretts konferanse Jorunn Horgen, Øyvind Thorsen, Knut Harald Sommerfeldt, Hanne-Kristin Kvarme, Renate Ellingsen, Ketil Husøy Drammen BFK Frivillighetskonferanse Roar Bogerud, Jorunn Horgen Hønefoss Styremøte Ringerike IR Jorunn Horgen Oslo Idrettsgallaen Per Stamnes, Anne Merethe Groseth, Hanne- Kristin Kvarme, Jorunn Horgen Drammen Idrettens Festaften BIK admin., BIK styret Sætre Fellesmøte IR for Lier, Røyken, Hurum Roar Bogerud, Jorunn Horgen Drammen BFK prisutdeling Roar Bogerud, Jorunn Horgen Drammen BIK/DBK/DIR temakveld Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Øyvind Thorsen, Keil Husøy 14-15/2-14 Klækken Buskerud fotballkrets ting Roar Bogerud Tabell 2: Buskerud Idrettskrets representasjon i tingperioden Buskerud Idrettskrets Innsatspremie Statuttene for Innsatspremien er: Buskerud Idrettskrets "Innsatspremie" med diplom kan tildeles aktive idrettsutøvere og lag for fremragende idrettsprestasjoner i året som er gått. Det utdeles en premie for hvert år. (gjeldende fra 1981) Innsatspremien kan tildeles samme person/lag kun en gang innen samme idrettsgren. Begrunnet forslag på kandidater til "Innsatspremien " sendes Idrettskretsen innen nærmere fastsatt dato. I Idrettskretsstyremøte kreves enstemmig beslutning for hver utdeling. Idrettskretsstyret bestemmer tid og sted, og foretar utdelingen. 3.3 Idrettsmerket I 2012 har 70 personer tatt idrettsmerket i Buskerud, derav 36 kvinner og 34 menn. For 2013 er det totalt 45 idrettsmerker, derav 26 kvinner og 19 menn. 4 Medlemskap og aktivitetsutvikling i Buskerudidretten Medlemsregistreringen for 2012 og 2013 fordelt på kommunenivå og kjønn. I 2012 er det totalt 384 idrettslag i fylket med til sammen medlemmer. I 2013 har antall idrettslag økt til 389, men det totale medlemstallet i fylket har sunket til , trolig pga. opprydding i medlemskap og ikke en reell nedgang i antall medlemmer. Følgende har blitt tildelt innsatspremien de siste fem år: 2009 Marianne Andersen, Orientering 2010 Hedda Berntsen, Freestyle 2011 Vibeke Skofterud, Langrenn 2012 Ole Kristian Bryhn, Skyting 2013 Tiril Sjåstad Christiansen, Freeski 8

10 KOMMUNE FOLKETALL ANDEL AKTIVE Hemsedal ,00 % Hol ,40 % Rollag ,20 % Sigdal ,00 % Krødsherad ,10 % Modum ,00 % Gol ,10 % Lier ,40 % Hole ,30 % Nes ,50 % Ål ,50 % Kongsberg ,30 % Nore og Uvdal ,60 % Røyken ,00 % Drammen ,50 % Øvre Eiker ,40 % Ringerike ,10 % Hurum ,40 % Flesberg ,80 % Flå ,20 % Nedre Eiker ,60 % Totalt/snitt ,50 % Tabell 3:Aktivitet i forhold til folketall i kommunene i Buskerud KOMMUNE IDRETTSLAG KVINNER 2012 MENN 2012 TOT. AKTIVE 2013 KVINNER 2013 MENN 2013 TOT. AKTIVE Drammen Kongsberg Lier Ringerike Røyken Nedre Eiker Øvre Eiker Modum Hurum Gol Hol Ål Sigdal Hole Nes Hemsedal Krødsherad Flesberg Nore og Uvdal Rollag Flå Buskerud totalt Tabell 4: Antall idrettslag og aktive fordelt på kvinner og menn i kommunene i Buskerud 9

11 5 Organisasjonsendringer og saksbehandling BIK skal i.h.t. idrettens lovbestemmelser forvalte våre fellesbestemmelser slik de er vedtatt av særforbund og idrettskretser på idrettstinget, som avholdes hvert fjerde år. Med i underkant av 400 idrettslag og en omløpshastighet på idrettslagsledere på under to år sier det seg selv at det er stort behov for å øke kjennskap og kunnskap til idrettens egne lover. Lovsakene vi behandler spenner fra det mer bagatellmessige til større konflikter. Disse handler veldig ofte om mangel på en felles strategi og ulik motivasjon. Medlemmer har derfor ulik oppfatning av mål og visjoner. Andre typiske saksområder kan være økonomi, valgbarhet, kjønnsfordeling, sponsoravtaler eller uenighet mellom formelle og uformelle maktstrukturer. Flere av sakene er tidkrevende og pågår gjerne over lang tid. Uansett størrelse forsøker BIK å bidra med råd, vink, sparring og forhandlinger. Prosedyrer for opprettelse av idrettslag er blitt mer standardisert. Selve søknaden gjøres via internett. I forbindelse med opprettelse forsøker BIK å informere hva et idrettslag i NIF har av krav og spesielt forholdet mellom forening og forretning. Nedleggelse og opptak av idrettslag handler i hovedsak om særidrettslag. Fortsatt er det slik at rundt en tredel av idrettslagene er fleridrettslag. Disse representerer rundt halvparten av medlemskapene. Årlig gjennomfører vi undersøkelser/kontroller blant idrettslagene. Noen undersøkelser er nasjonalt initierte på bakgrunn av mangler i idrettsregistreringen mens andre gjøres på grunnlag av tips og innspill. Dette er et viktig arbeid for å kvalitetssikre de formelle forholdene slik at idrettslag ikke blir brukt som skalkeskjul for næringsvirksomhet, eller at enkelte idrettslag jukser på en måte som går ut over de andre idrettslagene. Arbeidet med den årlige idrettsregistreringen er en viktig oppgave som danner underlag for fordeling av goder blant idrettslagene i fylket. Det er fortsatt en utfordring å sikre erfaringsoverføringen av kontaktinformasjon, fra gammel til ny leder og andre tillitsverv i enkelte idrettslag. Idrettsregistreringen er den eneste plikten som påhviler alle idrettslag i forhold til NIF. Utrullingen av den nye elektroniske medlemsregistreringsog faktureringssystemet Klubbadmin (eller et tilsvarende verktøy godkjent av Idrettsstyret) pålegger idrettslagene mer orden på dette området. BIK har startet kursing av idrettslagene. Her kan idrettslagene administrere alt fra medlemskap, familierelasjoner, kreve inn kontingenter, treningsavgifter, sende e-post, sms m.m. ARBEIDSOMRÅDER LOV OG ORGANISASJON Antall stiftede/opptatte idrettslag i NIF 7 8 Antall nedlagte/oppløste idrettslag i NIF 5 4 Sammenslåing av idrettslag 1 2 Opptak av grupper i idrettslag 11 2 Nedlegging av grupper i idrettslag 1 1 Endringer av navn på idrettslag 0 2 Oppdateringer/godkjenning av lover i idrettslag Medlemsundersøkelser i idrettslag 8 3 Møter med idrettslag innen områdene lov og organisasjon Antall saker av mer omfattende saksarbeid i idrettslagssaker 7 6 Behandling av søknader tilknyttet NIFs lov 2-4 vedr. kjønnsfordeling 5 5 Behandling av søknader tilknyttet NIFs lov 2-5 om valgbarhet m.v. 2 7 NIFs-kontroll på vare- og tjenestekompensasjon (momsrefusjon) 3 2 Ordensgrad i medlemsmassen/il etter idrettsregistrering (2011: 0,06) 0,02 0,02 Tabell 5: Oversikt type saksbehandling i 2012 og

12 5.1 Organisasjonsendringer i Buskerud NYE IDRETTSLAG I BUSKERUD IDRETTSKRETS 2012 Kommune Numedal Sportsskytterklubb Sportsklubben Kraft IL Skrim - Håndball Elite Skoger Kampsportlag Stoppen Sportsklubb Ringerike Sportsskytterklubb Røyken og Omegn Rideklubb Flesberg Lier Kongsberg Drammen Lier Ringerike Røyken 2013 Kommune Drammen Triathlon Club Krokskogen Cykleklubb Ådal Sportsskytterklubb Hønefoss RC klubb Ringerike Klatreklubb Ringerike Ballklubb Eiker Badmintonklubb Drammen Hole Ringerike Ringerike Ringerike Ringerike Øvre Eiker Drammen Sportsbåt team Drammen Tabell 6: Nye idrettslag i Buskerud IDRETTSLAG NEDLAGT I BUSKERUD IDRETTSKRETS 2012 Kommune Crossover Sports Club Kongsberg Hurum Badmintonklubb Hurum Eiker Volleyballklubb Nedre Eiker Røyken Motorsportklubb Røyken Ringerike Biljardklubb Ringerike 2013 Kommune Modum Golfklubb Modum Drammen Landhockeyklubb Strømsø FK Drammen Drammen Sigdal Volleyballklubb Sigdal Tabell 7: Nedlagte idrettslag i Buskerud SAMMENSLÅING AV IDRETTSLAG 2012: Ski- og Ballklubben Drafn og Drammen Curlingklubb 2013: Tofte IL og IF Filtvet Fremad 2013: Hokksund Fotballklubb og Hokksund IL NAVNEENDRINGER PÅ IDRETTSLAG 2013: Marienlyst Fotballklubb - Fjell Sportsklubb 2013: Filtvet Fremad IF - Tofte Fremad IF BEDRIFTSIDRETTSLAG Det er i alt 164 bedriftsidrettslag med til sammen medlemmer som er organisert under Buskerud Bedriftsidrettskrets. 6 Tilskudd til idrettslag Lokale aktivitetsmidler og momskompensasjon er viktige tilskuddsordninger fra Norges Idrettsforbund. Buskerud Idrettskrets kvalitetssikrer og godkjenner LAM-middelfordelingen. Hvert år gjør BIK en omfattende jobb og kontakter klubbene som ikke har registrert grunnlaget for momskompensasjon. Også i denne tingperioden har tildelingen økt til klubbene. LAM BUSKERUD Drammen Idrettsråd Flesberg Idrettsråd Flå (Idrettsråd) Gol Idrettsråd Hemsedal (Idrettsråd) Hol Idrettsråd Hole Idrettsråd Hurum Idrettsråd Kongsberg Idrettsråd Krødsherad Idrettsråd Lier Idrettsråd Modum Idrettsråd Nedre Eiker Idrettsråd Nes Idrettsråd Nore og Uvdal Idrettsråd Ringerike Idrettsråd Rollag Idrettsråd Røyken Idrettsråd Sigdal Idrettsråd Øvre Eiker Idrettsråd Ål Idrettsråd Totalt Tabell 8: LAM tildeling i kommunene i Buskerud MVAKOMP. BUSKERUD ANT. IL TILDELT MVA kompensasjon MVA kompensasjon Tabell 9: Momskompensasjon i Buskerud i 2012 og

13 7 Rapportering av Strategiplan Hva har vi oppnådd i forhold til Strategiplanen lagt frem på Idrettskretstinget i 2012? Visjonen vi har arbeidet etter i tingperioden er «Idrett så flere vil» og hovedmålet har vært definert til at: «BIK skal hjelpe idrettslagene med å skape idrettsglede for flest mulig». I strategiarbeidet har vi valgt å bryte ned våre oppgaver til fire innsatsområder, illustrert gjennom figuren under. Hver av disse er igjen brutt ned til delmål listet i kursiv i avsnittene som følger. Det viktigste som er gjort av arbeid knyttet til det enkelte delmålet er igjen listet opp som kulepunkter under. For Buskerud idrettskrets er det viktig å vise hvordan de prosjektene vi selv har initiert støtter opp om de lovpålagte oppgavene så vel som visjonen og hovedmålet. Målene er dessuten brutt ned i tiltak i årsplan for 2012 og årsplan for Se link/vedlegg for detaljer. BIK Årsplan 2012 link BIK Årsplan 2013 link 7.1 Innsatsområdene og delmålene Figur 3: Modell innsatsområder strategiplan BIKs innsatsområder og delmål henger tett sammen med idrettskretsenes lovfestede oppgaver som er: a) Oppgaver i henhold til NIFs lov og saker av felles interesse for idretten i Buskerud. b) Idrettspolitiske oppgaver rettet mot fylkeskommunen og samarbeid med idrettsrådene for å styrke idrettslagenes rammebetingelser i kommunene. c) Service- og støtteoppgaver overfor idretten i Buskerud for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. d) Informasjonsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning Aktivitetsutvikling Mål 1: Øke barnas bevegelsesglede Det nye aktivitetslederkurs i barneidrett, bestående av fire moduler, ble gjennomført to ganger i 2012 og fem i 2013 til sammen 7 kurs i ulike regioner. Vår viktigste rolle på dette området er å være en kompetanseformidler som arbeider for å skape mestringsorienterte idrettsmiljøer. «Sunne og Aktive Liunger» er et gjennombrudd for økt fysisk aktivitet i skolen arenaen hvor alle barn er representert. Prosjektet, hvor idrettskretsen har prosjektledelse, har som hovedmål er å legge grunnlaget for livslang bevegelsesglede. Det gir klare føringer for kompetansen hos aktivitetslederne og innholdet i aktiviteten. Prosjektet har vekket nasjonal interesse. Mål 2: Styrke ungdomsidretten gjennom involvering av flere ungdommer i aktiviteter og organisering Vi har gjennomført ett Lederkurs for Ungdom i 2013 og to i Dette er et kurs vi ikke har holdt tidligere og som prioriterer lederskap på organisasjonssiden av norsk idrett. 240 ungdomsskoleelever har blitt kurset som aktivitetsledere gjennom skoleprosjektet Aktiv365. Samarbeidet med idrettslinjene ved St. Hallvard og Kongsberg vgs. viser potensialet for ungdom som trenere og aktivitetsledere i skolen og for idrettslagene. I Kongsbergprosjektet har man ukentlig aktivitet i 13 idrettslag fordelt på 9 ulike idretter. Avholdt Skoleløpet for ungdomsskoleelever både i 2012 og I siste år deltok 1500 ungdom i løpet, samt flere Aktiv365-elever på arrangementssiden. En egen ungdomskartlegging i regi av St. Hallvardelevene presenteres på tinget. Mål 3: Styrke toppidrettstilbudet gjennom kompetanseutvikling og tilpassede utdanningsløp for talentene I tråd med partnerskapsavtalen vi har med Høyskolen er Sport & Event Management etablert som et studium med god appell til unge idrettsutøvere. 12

14 Igangsatt et prøveprosjekt for styrket idrettsmedisinsk oppfølging av elevene ved Toppidrettslinja i Drammen. Påbegynt tettere samarbeid også med de øvrige idrettslinjene i fylket. I påvente av større endringer i den norske toppidrettsmodellen har trykket rundt vårt eget trenernettverk blitt redusert. Mål 4: Bruke idretten som metode i folkehelsearbeidet Stort fokus på økt fysisk aktivitet i skolen og et gjennombrudd i kraft av prosjektet «Sunne og Aktive Liunger» i Drammens Ballklubbs erfaringer gjennom IFO, FYSAK for trinn og aktivitetstiltak for nærliggende barnehager er inspirerende og viktige for videre modellutvikling. Har på dette området arrangert fire studiereiser og syv konferanser/temakvelder gjennom perioden med god deltagelse fra idretten, skolen, politikere og administrativt ansatte i kommunen. Høster mye erfaring gjennom de regionale prosjektene. En av de tydeligste er at idrettens folkehelsearbeid må formes i skjæringspunktet mellom idrettens daglige virke og de utfordringer og forventninger samfunnet for øvrig har til vårt bidrag Kompetanseutvikling Mål 1: Etablere Idrettens Kompetansesenter for ungdom med spisskompetanse på grunnleggende fysiske forutsetninger og motivasjon Det er ikke etablert noen konkret institusjon. Det skyldes blant annet endring i føringer fra nasjonalt hold. Innsatsområdene er ivaretatt gjennom prosjekter hvor vi i løpet av perioden har funnet nye finansieringskilder. Selv om finansieringen er sikret for innsatsområdene også kommende tingperiode, er det behov for å få avklart idrettskretsens rolle på toppidrettsområdet. Mål 2: Skape regional forankring gjennom å videreutvikle Kompetanseuka til en Kompetanseturne Har gjennomført temasamlinger ute i regionene, eksempelvis i samarbeid med antidoping Norge. Fokusert på kurskampanjer ut i alle regionene; aktivitetslederkurs barneidrett, styrekurs og anleggskurs Mål 3: Øke antall kurs og kursdeltakere for å styrke kompetansen i alle ledd i idretten Gjennomført vellykket kampanje for å øke antall aktivitetslederkurs barneidrett. Gjennomført vellykket kampanje for å øke antall styrekurs. Jobbet målrettet for å komme i gang med flere klubbutviklingsprosesser. Bevisst mindre fokus på egne kurs (ikke NIF) som har ført til nedgang. KURSTYPER ANT ANT Barneidrettskurs Ungdomsskurs 5 9 Organisasjonskurs 6 9 Klubbutvikling 5 24 Egne kurs (Idrettsskade, trening, kosthold) 15 2 Seminar/konferanse 4 3 Studietur Organisasjonsutvikling Mål 1: BIK skal være en dynamisk organisasjon med motiverte og kompetente medarbeidere og tillitsvalgte Ansatte har fått dekket relevant kompetanseutvikling. Administrasjonen avholder kvartalsmøter med fokus BIKs grunnleggende verdier. Styret og administrasjonen har gjennomført årlige strategisamlinger med vekt på god dynamikk, medvirkning og styrking av organisasjonskulturen. Mål 2: Flere veldrevne idrettsråd og idrettslag i fylket Spørre-/medlemsundersøkelse i Kartlegger BIKs synliggjøring av kompetansetiltak og organisasjonsrelaterte oppgaver. Kartlegger ytre oppfatning av hva BIK jobber med. Stadig flere idrettslag vil ha klubbutviklingstiltak som varierer i omfang. Vi møter idrettsrådene på årsmøtene, felles fora regionsvis og støtter representasjon på den nasjonale idrettsrådskonferansen. Bruker sosiale medier, samt nettside til å kommunisere nyheter og utarbeider nyhetsbrev til å kommunisere årshjul med viktige oppgaver av organisatorisk karakter for idrettslag og idrettsråd. 13

15 Mål 3: Bedre rammevilkårene for idretten gjennom politisk påvirkning BIK har gjennom styreleder, vært særlig synlige i diskusjoner rundt idrettens folkehelsebidrag. Styreleder sitter både i NIFs politiske utvalg og Idrettsstyrets nyutnevnte folkehelseutvalg, som i desember 2013 la fram ny strategi for idrettens bidrag på dette feltet. Administrasjonen og styret har gjennom hele perioden vært en aktiv pådriver for å sikre Buskeruds interesser i forbindelse med planene for et Oslo-OL i Her har man hatt tett kontakt med berørte ordførere, fylkeskommunen og Stortingsbenken fra Buskerud. Relasjonen til fylkeskommunen og de geopolitiske regionsrådene oppleves styrket gjennom perioden Anleggsutvikling Mål 1: Bidra til anleggsutvikling som gir idrettsglede for flest mulig Deltatt på anleggskonferanser og studieturer for å lære om gode anleggsløsninger. Jobbet med tiltak for interkommunale anlegg og oversikt over andre samarbeidsprosjekter og rimelige hallkonsepter. Vært involvert i flere anleggsprosjekter som rådgivere og styringsgruppemedlemmer. Mål 2: Følge opp anleggspolitisk plan for Buskerud Tatt frem en omfattende anleggsplan for Buskerud i Høringsinstans for fylkeskommunens spillemiddelfordeling. Gjennomført tre regionale anleggskurs i januar ORDINÆRE ANLEGG NÆRMILJØ ANLEGG Kommune Søknadssum Tildelt Søknadssum Tildelt Søknadssum Tildelt Søknadssum Tildelt Buskerud DRAMMEN FLESBERG FLÅ GOL HEMSEDAL HOL HOLE HURUM KONGSBERG KRØDSHERAD LIER MODUM NEDRE EIKER NES NORE OG UVDAL RINGERIKE ROLLAG RØYKEN SIGDAL ØVRE EIKER ÅL Tabell 11: Spillemiddelsøknader og tildelinger i 2012 og

16 7.2 Utviklingsprosjekter i 2012 og 2013 Fra Idrettens Kompetansesenter for Ungdom til et Ungdomsløft for Buskeruds Idrettsregioner I strategiplanen for pekes det på at Idrettskretsen ønsker å etablere et Kompetansesenter for Ungdom. Målet med dette var å sikre bærekraft, forutsigbarhet og handlekraft for to av idrettskretsens prioriterte innsatsområder folkehelse (spesifisert som fysisk aktivitet for barn og unge) og tilrettelegging for unge, lovende idrettsutøvere. Ambisjonen var å lande avtaler med Buskerud Fylkeskommune og NIF sentralt om stabile økonomiske rammer, etter modell av Kompetansesentrene i Agder og Innlandet. Idrettskretsens utvidede engasjement for disse innsatsområdene har i all hovedsak vært finansiert via prosjektmidler med årlige tildelninger. Vi opplevde at det ga et usikkert fundament og at de politiske føringene for de utlyste prosjektmidlene på området idrett og skole begrenset vår handlefrihet Toppidrett Ved tingperiodens begynnelse så vi to veier til et slikt kompetansesenter Olympiatoppen (OLT) og NIF. Førstnevnte var en mulighet ettersom det pr i dag ikke finnes noe Kompetansesenter for Østlandet og at OLT ved Sognsvann først og fremst prioriterer etablerte topputøvere. Vi var i møter med NIFs generalsekretær og i positiv samhandling med OLT i Prosjektleder satt som en av to fra idrettskretsene i arbeidsgruppa for utredning av et Kompetansesenter før Østlandet og vi hadde en god dialog med administrasjonen og sentrale politikere i Fylkeskommunen om deres rolle. Denne prosessen stoppet imidlertid opp etter at Idrettsstyret nedsatte et eksternt utvalg til å utrede norsk Toppidrett og OLTs rolle i denne. Det såkalte Tvedtutvalgets rapport var klar våren 2013 og har lagt nye føringer for toppidrettsarbeidet. Et helt sentralt punkt er ønsket om å styrke den regionale talent- og trenerutviklingen. Nå snakkes det om «Kortreist Kvalitet», «Kraftsentra», «Utviklingskommuner» og «Idrettsregioner», i tråd med fylkeskommunens geopolitiske inndelinger. I denne strategien ser vi at de videregående idrettslinjene er tiltenkt en viktigere rolle. Disse tankene samsvarer godt med vår strategi på det samme området. Vi har da også vært tett på prosessen ved at vår organisasjonssjef har sittet i arbeidsgruppa for utformingen av en ny regional toppidrettsmodell. Vi har lagt denne utviklingen i overordnede føringer til grunn for arbeidet med å styrke tilretteleggingen for unge lovende utøvere fra vårt distrikt. Dermed har vi jobbet stadig mer mot idrettslinjene med et særlig fokus på Toppidrettslinja ved Drammen videregående skole og ser at denne i dag er helt avgjørende for at Drammen skal få status som Utviklingskommune og Kraftsenter for toppidrett. De tiltakene som er initiert gjennom prosjektet Marienlyst Toppidrett basistrening på tvers av idretter og kompetanseutvikling på trenersiden er satt opp blant de mest sentrale forutsetningene for en slik offisiell statustildeling i den norske toppidrettsmodellen. De nevnte tiltakene har vært opprettholdt gjennom hele perioden. Foruten noe regionale utviklingsmidler fra rådet for Drammensregionen, har dette vært finansiert gjennom gavetildeling fra Sparebanken Øst som skal ha mye av fortjenesten for at vi har hatt et utvidet engasjement på toppidrettsområdet. Bilde fra basistrening med Marienlyst Toppidrett Underveis har vi også utviklet et godt samarbeid med Høyskolen i Buskerud og Vestfold og gleder oss over at det nyetablerte studiet i Sport/Event Management har god oppslutning. Tilrettelegging for utdannelse er helt sentralt for unge idrettsutøvere og vi har sammen med Høyskolen et felles mål om å styrke og videreutvikle tilbudet. 15

17 7.2.2 Folkehelse Idrettens bidrag til Folkehelsen gjennom fysisk aktivitet for barn og unge - skolen som en avgjørende arena Idrettskretsen har i lang tid engasjert seg på folkehelseområdet generelt og for økt fysisk aktivitet i tilknytning til skolen spesielt. Aktiv365, som skolerer utvalgte ressurselever på ungdomstrinnet til aktivitetsledere for sine medelever, har vært vårt viktigste enkeltprosjekt i dette arbeidet. Mens prosjektene i Midtfylket og Vestviken har en tung forankring i skolen, er man i Kongsbergregionen svært aktive ute i den lokale bredde- og barneidretten, hvilket denne nettsiden gir et godt bilde på: I tingperioden har vi tatt konsekvensen av et strategisk valg om å flytte oss oppover i alder på kompetanseutviklingen og ned i alder på aktivitetssiden. Dette innebærer et større fokus på kompetansetiltak for videregående elever og mer aktivitet ned i barneskolen. Det beste eksempelet på det er prosjektet «Sunne og Aktive Liunger» som involverer skolene Sylling og Oddevall, samt tre tilhørende barnehager. Her har man fra skoleåret 2013/14 lagt opp til en skolehverdag med 60 minutters daglig fysisk aktivitet for elevene. To dager i uka ledes aktiviteten av 14 elever fra avgangsklassen på Idrettslinja ved St. Hallvard. Disse tar fordypningsfaget «Ledelse» og idrettskretsen bidrar med undervisningsressurser og praksisarena. Bilde: fra Kongsbergelevenes egen bloggside. Ved utgangen av 2013 landet vi også en historisk stor enkeltsum gjennom en gavetildeling fra Gjensidigefondet. De 2,7 millionene vi ble tildelt herfra gir oss noe av det fundamentet og den handlekraften vi har jaktet på. Hoveddelen av disse lyses ut som prosjektmidler til idrettslag som er villig til å ta et utvidet samfunnsansvar og jakte modeller for hvordan idretten best kan samarbeide med skolen om å legge grunnlaget for livslang bevegelse hos barn og unge. Bilde: St. Hallvardelever som leder aktivitet på Sylling skole Vi har videreutviklet Aktiv365-modellen ytterligere gjennom selvstendige prosjekter finansiert via regionale utviklingsmidler i Midtfylket, Vestviken og Kongsbergregionen. Fellesnevneren for dem alle er «Ungdomsløftet» - hvor ungdom er en sentral ressurs i arbeidet for å gi barn og unge gode aktivitetsopplevelser og legge grunnlaget for livslang bevegelsesglede. Denne utlysningen fant sted på en temakveld vi arrangerte sammen med Drammens Ballklubb som driver en forbilledlig Idrettsfritidsordning (IFO). De har vært en betydelig inspirasjonskilde for vårt arbeid og våre prosjektsøknader. Sammen med Drammen Idrettsråd har de dessuten vært viktige samarbeidspartnere ved arrangement av studieturer og andre kompetansetiltak i denne tingperioden. 16

18 7.2.3 Status ved tingperiodens utløp og forutsetninger for det videre arbeidet Ved inngangen til tingperioden så vi som nevnt muligheten for å samle de to innsatsområdene i et felles Kompetansesenter etter NIF-malen. Overordnede føringer har begrenset forutsetningene for å realisere det. Vi opplever allikevel at vi på begge områder har tatt et steg i riktig retning hva finansiering og forutsigbarhet angår. Vi ser at de videregående idrettslinjene i fylket kan bli en fellesnevner for begge. Elever herfra er ute og bidrar som aktivitetsledere i våre skoleprosjekter og for barn og unge ute i idrettslagene. Toppidrettslinja i Drammen peker seg ut som knutepunktet for toppidretten i sitt distrikt og vi har jobbet for å styrke deres relasjoner til toppklubbene og vært med på å etablere et konsept for bedre idrettsmedisinsk oppfølging av elevene. Arbeidet som er gjort i Drammen og Marienlystområdet tjener som eksempel på hvordan idrettslinjene kan bli sentrale aktører i sine Idrettsregioner. I årene framover ønsker vi å styrke denne modellen og spre den til andre regioner i fylket. Prosjektene vi nå har etablert og midlene vi har fått inn via regionale utviklingsmidler, NIF og Gjensidigefondet, gir oss en solid plattform for å styrke satsningen på disse innsatsområdene i årene framover Prosjektrapporter fra tingperioden Mer detaljert innsyn i de enkelte prosjektene som er omtalt i beretningen finnes på linkene i dokumentet under eller som vedlegg på under «Idrettskretsting 2014». Prosjekter finansiert av regionale utviklingsmidler: MidtBuskerud «Aktiv365 Midtfylket Ungdomsløftet» Kongsbergregionen, «Sammen om Ungdomsløftet» Vestviken, «Den gode sirkelen veier til livslang bevegelsesglede» Drammensregion, «Idrettens Kompetansesenter for Ungdom» Bilde: Odd Arild Amundsen overværer DBKs Olympiske LEKER for 5.-klassingene ved Øren og Bragernes skole. Prosjekter finansiert gjennom NIF: Aktiv Aktiv «UFO gir nye muligheter» Søknad (rapport ikke utarbeidet pr 2013)

IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen. Mars 2015

IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen. Mars 2015 IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen Mars 2015 Buskerud Idrettskrets Roar Bogerud styreleder Admin. Lov/Info Prosjekt Rohit Saggi, styremedlem Lise Christoffersen nestleder Prosjekt

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 2 / 14-16

Protokoll BIK styremøte nr. 2 / 14-16 Protokoll BIK styremøte nr. 2 / 14-16 Emne: Styremøte nr. 2 /14-16 Dato: 18.juni 2014 kl. 17 20 (mat fra kl.1630) Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Nora

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 18 / 14-16

Protokoll BIK styremøte nr. 18 / 14-16 NORGES I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets OW Protokoll BIK styremøte nr. 18 / 14-16 Emne: Styremøte nr. 18 /14-16 Dato: 14. mars 2016 kl. 17-2030 Sted: Idrettens Hus Deltakere: Roar Bogerud, Lise Christoffersen,

Detaljer

Styrke samarbeidet med særidrettene. Mai 2015

Styrke samarbeidet med særidrettene. Mai 2015 Styrke samarbeidet med særidrettene Mai 2015 Buskerud Idrettskrets Roar Bogerud styreleder Rohit Saggi, styremedlem Lise Christoffersen nestleder Ketil Husøy styremedlem/ansatt rep. Anne Merethe Groseth

Detaljer

IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen. Mars 2015

IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen. Mars 2015 IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen Mars 2015 Buskerud Idrettskrets Roar Bogerud styreleder Rohit Saggi, styremedlem Lise Christoffersen nestleder Ketil Husøy styremedlem/ansatt

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16

Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16 Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16 Emne: BIK Styremøte nr. 4 /14-16 Dato: 23.oktober 2014 kl. 18 21 Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 13 / 14-16

Protokoll BIK styremøte nr. 13 / 14-16 im OØ Protokoll BIK styremøte nr. 13 / 14-16 Emne: Styremøte nr. 13 /14-16 Dato: 20. Oktober 2015 kl. 17-21. Sted: Restaurant Jonas B. Gundersen, Drammen Deltakere: Roar Bogerud, Anne Merethe Groseth,

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 12 / 14-16

Protokoll BIK styremøte nr. 12 / 14-16 Protokoll BIK styremøte nr. 12 / 14-16 Emne: Styremøte nr. 12 /14-16 Dato: 23. September 2015 Sted: Telefonkonferanse og epost Deltakere: Roar Bogerud, Anne Merethe Groseth, Ketil Husøy, Nora S. Saugerud

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike 17.06 2015 Fra «Tvedt-rapporten», via «Kortreist Kvalitet» til «Den norske toppidrettsmodellen 2022» 18. juni 2015 2 Norges Idrettsforbund Den

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Aktive Lokalsamfunn. Røyken 11. november 2016

Aktive Lokalsamfunn. Røyken 11. november 2016 Aktive Lokalsamfunn Røyken 11. november 2016 Elite Voksenidrett Ungdomsidrett Barneidrett Idrettsglede Opplevelse Inaktive utenfor felleskapet Trekanten, firkanten og den gode sirkelen Elite Voksenidrett

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL BIK LEDERMØTE

PROTOKOLL BIK LEDERMØTE Til Særidretter og Idrettsråd i Buskerud Vår referanse : #714352 Deres referanse : Dato : 3.november 2014 PROTOKOLL BIK LEDERMØTE Sted: Idrettens Hus, 3. etg, Marienlyst, Drammen Tidspunkt: Torsdag 30.oktober

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 8 / 16-18

Protokoll BIK styremøte nr. 8 / 16-18 Protokoll BIK styremøte nr. 8 / 16-18 Emne: Styremøte nr. 8/16-18 Dato: 18. januar 2017 kl. 20-22 Sted: Skype Deltakere: Roar Bogerud(styreleder), Lise Christoffersen(nestleder), Anne Merethe Groseth,

Detaljer

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99 Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014 Kvinner Menn Sum IR0709 Larvik Idrettsråd (84/91) 140 1388 770 145 1171 3614 162 1884 1378 465 3057 6946 10560 GR07090002360 Larvik Padleklubb

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Innledning: Handlingsplanen bygger på Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform, vedtatt på Idrettskretstinget 23. april 2016. Disse planene bygger Idrettspolitisk dokument, vedtatt

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 9/ 16-18

Protokoll BIK styremøte nr. 9/ 16-18 Protokoll BIK styremøte nr. 9/ 16-18 Emne: Styremøte nr. 9/16-18 Dato: 19. mars 2017 kl. 0930-1230 (til kl.1330 m/ prosess Idrettens styringsbarometer) Sted: Vikersund hoppanlegg Deltakere: Roar Bogerud(styreleder),

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn

Detaljer

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012 Møte med særkretsleddene Stavanger Forum 10. januar 2012 Agenda Retningslinjer for fordeling av fylkesmidler Aktivitetsflater for alle Idrettens kompetansesenter AOB 50 idretter 25 særkretser 23 idrettsråd

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

OLT Sørøst Drammen. OLYMPIATOPPEN Sørøst hovedsete i Drammen - et nettverk for samhandling og prestasjoner i hele regionen

OLT Sørøst Drammen. OLYMPIATOPPEN Sørøst hovedsete i Drammen - et nettverk for samhandling og prestasjoner i hele regionen OL Sørøst Drammen OLYMPIAOPPEN Sørøst hovedsete i Drammen - et nettverk for samhandling og prestasjoner i hele regionen 13.11. 2015 Olympiatoppens regionale arbeid (Sørøst) rond S Pedersen, Utviklingssjef

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 13/2014-2015 FREDAG 13. NOVEMBER 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 2 / 16-18

Protokoll BIK styremøte nr. 2 / 16-18 Protokoll BIK styremøte nr. 2 / 16-18 Emne: Styremøte nr. 2/16-18 Dato: 28. juni 2016 kl. 17-20, mat fra kl. 1630-21 Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen Deltakere: Roar Bogerud(styreleder), Lise Christoffersen(nestleder),

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Øvre Eiker Idrettsråd. Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning,

Øvre Eiker Idrettsråd. Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, Øvre Eiker Idrettsråd Årsberetning 2014 Darbu, 10.03.15 Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, 2014 1 Innhold Styret i Øvre Eiker Idrettsråd 2014/2015...3 Styremøter

Detaljer

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I DRAMMEN BANDYs LOKALER I TRIBUNEBYGGET, MARIENLYST ONSDAG 3. MARS 2010 kl. 17.00

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I DRAMMEN BANDYs LOKALER I TRIBUNEBYGGET, MARIENLYST ONSDAG 3. MARS 2010 kl. 17.00 DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07 E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/dir PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

TILTAKSPLAN 2015. Utarbeidet med grunnlag i Handlingsplan 2013 2016. Vedtatt av Idrettskretsstyret 04.12.14.

TILTAKSPLAN 2015. Utarbeidet med grunnlag i Handlingsplan 2013 2016. Vedtatt av Idrettskretsstyret 04.12.14. TILTAKSPLAN 2015 Utarbeidet med grunnlag i Handlingsplan 2013 2016. Vedtatt av Idrettskretsstyret 04.12.14. 2 VISJON Nordtrønderidrettens visjon for perioden 2013 2016 Nord-Trøndelag Norges sprekeste fylke

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN

BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN 2014-2016 INNHOLD Innledning... 2 Buskerudidrettens organisering... 2 Buskerud idrettskrets... 2 Valgte og oppnevnte

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 30.jan 2017

Deres ref: Vår ref: Dato 30.jan 2017 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

Protokoll styremøte 18/12-14 torsdag 23. januar 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord.

Protokoll styremøte 18/12-14 torsdag 23. januar 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Protokoll styremøte 18/12-14 torsdag 23. januar 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Til stede: Trude Halvorsen, Tommy Svendsrud, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Lia. Forfall: Rolf Gunnar Haagensen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag!

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag! VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS 2016-2019 Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! MÅL FOR NORDLAND IDRETTSKRETS HOVEDMÅL Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! DELMÅL 1 ORGANISASJONSSERVICE - Alle

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

APRIL 2017

APRIL 2017 22. APRIL 2017 1 AGENDA: IDRETTSREGISTRERINGEN 2017 Oppbyggingen av norsk idrett Idrettsfamilien med medlemslinje og aktivitetslinje «Formaning» Hvem er medlem? Hvem er aktiv? Idrettsregistreringen 2017

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4 INNHOLD Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Virksomhetsplan for STIF 3 Visjon 3 Verdigrunnlag 3 Hovedmål for STIF 2016-2020 3 Suksesskriterier 3 Organisasjonsplan 4 Ansvarsfordeling hovedforeningen - gruppene

Detaljer

Årsberetning Lier Idrettsråd 2014. Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer) Styremedlem Jan Hennum NMK Lier

Årsberetning Lier Idrettsråd 2014. Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer) Styremedlem Jan Hennum NMK Lier Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Klubb Leder Pål Thomassen IF Liungen Nestleder Christer Beierman Sylling IF Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer)

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2016-2018 1 VAIs OVERORDNEDE KOMMUNIKASJON I inneværende tingperiode har vi følgende hovedmål: Hovedutfordring 1 en åpen og inkluderende idrett - Styrke bredde- og ungdomsidretten - Styrke

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS

FINNMARK IDRETTSKRETS FINNMARK IDRETTSKRETS Styreprotokoll 4/16-18 Fra styremøte fredag 24.februar 2017 i Alta Til stede: May Bente Eriksen Bjørn Roald Mikkelsen Otilie Næss Jørunn Iversen Erik Karlstrøm Trond Østgård Marit

Detaljer

Protokoll styremøte 4/12-14, 24. mai 2012 kl 1800 på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 4/12-14, 24. mai 2012 kl 1800 på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 4/12-14, 24. mai 2012 kl 1800 på Idrettens Hus Sandefjord Styremedlemmer: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn Lia, Inger Ness, Tommy

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016)

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016) NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN 2017 2020 (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016) 2 1. INNLEDNING Idretten i Nord-Trøndelag IDRETTSLAGENE er grunnpilaren i nordtrønderidretten. Nordtrønderidretten

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen, Arne Roar Hovland, Wilfred Solberg. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen. Forfall:

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE 2.11.2016 1. Status idretten i Larvik Tall og økonomi Finansiering av idrettsanlegg Gjester: Hilde Elisabeth Singstad og Kjetil Lundeberg 2. Funksjoner, verv og roller i idrettslaget:

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 28.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 28.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Kursiv = nedlagt Rød = ikke rapportert Side 1/9

Kursiv = nedlagt Rød = ikke rapportert Side 1/9 Fredrikstad Idrettsråd (105/118) 445 2447 1677 663 3238 8470 298 2879 2183 1220 5292 11872 20342 Begby Idrettslag (Fotball) 12 39 29 18 21 119 0 171 64 38 91 364 483 Borge Rideklubb (Ridning) 0 2 18 5

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettsglede for alle Langtidsplan 2016-2020 og langtidsbudsjett 2016-2018 Finnmark idrettskrets Langtidsplan 2016-2020 Innledning Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015 2019 som er styrende

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012

ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012 ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012 Arbeidsprogram for Moss Idrettsråd (MIR) Versjon Vedtatt 28. mars 2011 Periode 2011 Neste revisjon 2012 ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) Kap 1

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Foto DT. tirsdag 21. mai 13

Foto DT. tirsdag 21. mai 13 Foto DT Nye Drammen Foto DT Foto DT Idrettsbyen Drammen Foto DT Dette er Norges fineste idrettsanlegg - midt i byen Foto dt Idretts byen Drammen Drammenshallen Drammensbadet Gamle Gress Tennishall Turnhall

Detaljer

Bakgrunn, status og planer

Bakgrunn, status og planer Bakgrunn, status og planer Presentasjon for Norges Håndballforbund Stavanger, 12. juni 2010 Rolf Thorsen Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) Stiftet 17. november 2009 45 (av 54) særforbund deltok i

Detaljer

Vestfold Idrettskrets

Vestfold Idrettskrets Styret Vestfold idrettskrets Vestfold Idrettskrets Boks 1225, 3205 Sandefjord. Tlf.: 33 01 42 20 Fax: 33 01 42 25 E-post : vestfold.ik@nif.idrett.no Web : www.nif.idrett.no/vestfold Deres ref: Vår ref:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd. Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning,

Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd. Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, Øvre Eiker Idrettsråd Årsberetning 2015 Darbu, 10.03.2016 Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, 2015 1 På årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 24.03.15 ble følgende

Detaljer

3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid

3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid 3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid 3.2.1.1. Spillemidler Hovedutfordring: Det er relativt store forskjeller kommunene i fylket når det gjelder anleggsdekning. Byene har normalt sett en

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo. 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015

Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo. 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015 Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015 Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets og Oppland Idrettskrets oversender

Detaljer

NOR.E.:c G UVDAL IDRETTSRAD.

NOR.E.:c G UVDAL IDRETTSRAD. 0 NOR.E.:c G UVDAL IDRETTSRAD. ii PROTOKOLL Fra årsmøte 2013 i Nore og Uvdal Idrettsråd. Tid: Tirsdag 12. mars kl. 19.00-21.00. Sted: Rødberg hotell Til stede: Rødberg IF: Torkild Gudmundsen Merete Bekkeseth

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2016-2017 ONSDAG 15. JUNI 2016 VIA SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

Protokoll styremøte 14/12-14 mandag 22. august 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll styremøte 14/12-14 mandag 22. august 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll styremøte 14/12-14 mandag 22. august 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Torbjørn Lia, Inger Ness. Forfall: Torbjørn Nilsen, Jan Olav Hay, Tommy Svendsrud

Detaljer

Årsberetning Øvre Eiker Idrettsråd HOKKSUND. 20. mars 2017 Frøydis Lislevatn, leder

Årsberetning Øvre Eiker Idrettsråd HOKKSUND. 20. mars 2017 Frøydis Lislevatn, leder Årsberetning 2016 Øvre Eiker Idrettsråd HOKKSUND 20. mars 2017 Frøydis Lislevatn, leder Årsberetning 2016 Øvre Eiker Idrettsråd Styrets sammensetning På årsmøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 31.03.16 ble følgende

Detaljer

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Denne årsberetningen omfatter vårsesong og høstsesong 2013 og fram til nå. Vi har hatt 3 styremøter, og 3 trenermøter. Årsmøtet ble avholdt 11. februar 2013 Tillitsvalgte:

Detaljer

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Reg/kommuner Ferdig Løkker Leverandør Byggeår Kommentar Komune/ansvarlig BBK Drammen: Aronsløkka skole 1 Scansis AS 2009 OMO ringer 27,8.08 Brandengen

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/16

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/16 NORGES IDRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets O~ PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/16 Styremøte 06/16 ble avholdt mandag 24. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.15.

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen.

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen. Stjørdal Idrettsråd Årsmøte 14.03.17 kl. 1800 Lånkehallen. Åpning av årsmøtet kl. 1800 ordfører, kultursjef og leder for komité kultur, næring og miljø vil være tilstede. Sakliste: 1 Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 31.januar 2018

Deres ref: Vår ref: 31.januar 2018 Alle klubber i Vest-Agder Idrettsrådene i Vest-Agder Særkretser/ Regioner Kopi NIF Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell- fadder VAI Kontrollkomiteens leder Valgkomiteens leder Revisor Deres ref: Vår ref:

Detaljer