Mer bærekraftig og energieffektiv vannbehandling: Hva kan oppnås med driftsoptimalisering?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer bærekraftig og energieffektiv vannbehandling: Hva kan oppnås med driftsoptimalisering?"

Transkript

1 Norsk Vannforening: Energi i VA-sektoren forbruk, sparing, produksjon Statens forurensingstilsyn, Strømsveien 96, Oslo 15. september 2009 Mer bærekraftig og energieffektiv vannbehandling: Hva kan oppnås med driftsoptimalisering? Bjørnar Eikebrokk, SINTEF Byggforsk, Avd Infrastruktur Vann og miljø SINTEF Byggforsk 1

2 Intro: Litt om Energibruk i VA-sektoren USA (USEPA/Water Efficiency 2009) VA-sektoren står for 3 % av USAs totale energiforbruk, tilsvarende et utslipp på 45 mill tonn klimagass Energikostnadene til pumping, drikkevannsbehandling, distribusjon, oppsamling og rensing av avløpsvann utgjør nær 4 mrd USD/år Energikostnadene for VA kan utgjøre 30 % av en kommunes totale energikostnader Elektrisitetsforbruket på avløpsanlegg forventes å øke med 20 % de neste 15 år Energiforbruket kan reduseres betydelig gjennom ENØK-tiltak, optimalisering, skifte til mer energieffektive komponenter, etc Norge (Norsk Vann) VA-sektorens energiforbruk: 800 GWh/år Potensial for energisparing: 60 GWh/år (7.5 %) Potensial for energiproduksjon (varmepumpe, biogass, vannkraft): 4000 GWh/år SINTEF Byggforsk 2

3 Systemkomponenter og energibruk Størst energiforbruk knyttet til: Pumping/Distribusjon av drikkevann Rensing av avløpsvann Behandling av drikkevann Hva kan oppnås med driftsoptimalisering? SINTEF Byggforsk 3

4 Behandlingsanlegg for Drikkevann Drøyt 1700 godkjenningspliktige vannverk i Norge koaguleringsanlegg forsyner ca 1.7 mill. personer Kjemikalier Filtrering Sedimentering Flokkulering Desinfeksjon Klarvann Råvann Avvanning Slamfortykking SINTEF Byggforsk 4

5 Vannbehandling og energieffektiv drift Tema for dette innlegget: Hva kan oppnås med en kunnskapsbasert og optimalisert drift av eksisterende vannbehandlingsanlegg? Kommer ikke inn på: Utskifting til nye og mer energieffektive systemkomponenter som pumper, miksere, blåsere, diffusorer, etc Frekvensstyringer Driftskontrollsystemer Alternative vannbehandlingsteknologier, feks LP kontra MP UV-anlegg Redusert vanntrykk Ulike former for energiproduksjon, bruk av varmepumper, etc USEPA/Water Effficiency 2009: De fleste kommunale behandlingsanlegg har mulighet for å oppnå en reduksjon i energiforbruk på 15 % SINTEF Byggforsk 5

6 Hvorfor driftsoptimalisering? De fleste vannbehandlingsanlegg er allerede bygget driftsfokus Viktig for kompetanseutvikling og beredskap hos eier/driver: Man lærer sitt anlegg å kjenne - på godt og vondt! Svikt i vannbehandlingen: Årsak til % av kjente vannbårne sykdomsutbrudd Vannforsyningen er basert på at det finnes minst to hygieniske (sikkerhets) barrierer i systemet. Men barrierene må ikke bare finnes, de må også være effektive - og optimal drift er en forutsetning for effektive og stabile barrierer Klimaforandringer gir negative effekter på råvannskvalitet og større kvalitetsforandringer utfordringer mht prosesstyring Sikkerhet, bærekraft og kostnadseffektivitet (inkl. energibruk, CO 2 -utslipp) Stadig mer sentrale krav SINTEF Byggforsk 6

7 Drivkrefter for optimaliseringstiltak 1. Tradisjonelt/primært for å oppfylle drikkevannsforskriftens bestemmelser med hensyn til vannkvalitet ( Compliance ) - dvs probleminitiert og problemorientert... Mer proaktive og forebyggende drivkrefter 2. Drives vannbehandlingsanlegget slik at barriereeffektivitet og barrierestabilitet dvs sikkerheten maksimeres? 3. Drives vannbehandlingsanlegget med minimalt forbruk av ressurser som energi, kjemikalier, gasser? 4. Drives vannbehandlingsanlegget med minimal produksjon av slam og avfall, inkl. CO 2? 5. Drives vannbehandlingsanlegget med maksimal kostnadseffektivitet? 6. Drives vannbehandlingsanlegget slik at problemer på distribusjonsnettet minimaliseres? Enhver vannverkseier bør spørre seg selv: Kan jeg svare bekreftende på spørsmål 2-6? Hvis ikke, bør optimaliseringstiltak iverksettes! SINTEF Byggforsk 7

8 Eksempler på optimaliseringsprosjekter der SINTEF har vært involvert 1. Vannkvalitetsforbedring & kravoppfyllelse ( Compliance ) MOVAR/Vansjø. Økt koagulantdosering løste et mangeårig problem med høy rest-al og TOC ombygget med ozonering, forflotasjon og økt kapasitet på slambehandling 2. Redusert ressursbruk/økt bærekraft og kostnadseffektivitet Skullerud VBA. Fullskala optimaliseringsforsøk betydelig Eks potensial for redusert koagulantforbruk og slamproduksjon (40 %), redusert energiforbruk (5-10 %) og reduserte kjemikaliekostnader (2-3 øre/m 3 ) 3. Kapasitetsøkning Aukra VBA. Mulig kapasitetsøkning på 40 % avdekket i fullskala optimaliseringsforsøk 4. Kartlegging av optimale dimensjonerings- og driftsforhold VIVA pilot, Harstad pilot (dimensjoneringsgrunnlag) Bergen vannverk (WSP/HA/CCP) SINTEF Byggforsk 8

9 Driftsoptimalisering må inkludere miljøregnskap/lca Optimaliseringstiltak må synliggjøre ikke bare direkte optimaliseringsgevinster for vannverket, men også samfunns- og miljømessige gevinster (LCA) Livsløpsanalyser for VBA, innsatsmidler og produkter energiforbruk for transport, produksjon og distribusjon av vann energiforbruk ved produksjon av kjemikalier/gasser/avfall, etc energiforbruk ved transport av kjemikalier/gasser/avfall, etc SINTEF Byggforsk 9

10 Illustrerende eksempel: Optimaliseringsgevinster i et LCA-perspektiv basert på oppnådde resultater fra Skullerud VBA Forutsetninger Norge (grove tall, kun illustrerende eksempel) Q spes = 463 L/pe d (Eureau Statistics 2008) 1.7 mill. pe forsynt med koagulert vann Middeldose: 3 g Al/m 3 (33 g ALG/m 3 ) Slamproduksjon: 4.4 g SS/g Al Produksjon av innsatsmidler o ALG: 1340 kwh/t; 299 kg CO 2 /t (Kemira 2009)*) Transport av innsatsmidler og slam o Tunge biler > 31 t; 25 kr/km inkl sjåfør/vask/last/loss (Kem-09) o 0,856 kg CO 2 /km (SFT 99:04, tunge biler > 16 t) o Kjørelengder: ALG 500 km (T/R); Slam 50 km (T/R) Utnyttbare optimaliseringsgevinster på VBA (50 % av Skullerud pot.) o ALG: -20 %; Slam: -20 %; Energi: - 5 % *) Norskprodusert JKL, PIX, PAX: < 10 % av ALGs energiforbruk og CO 2 -utslipp SINTEF Byggforsk 10

11 Illustrerende regneeksempel Beregnede optimaliseringsgevinster Beregninger alle koaguleringsanlegg i Norge Q koagulert = 287 mill m 3 /år Koagulantforbruk: 9480 tonn ALG Slamproduksjon: 3750 tonn STS Årlige Optimaliseringsgevinster Redusert ALG-forbruk på VBA (20 %) = 1896 t (63 tanklaster á 30 t) Redusert slamprod på VBA (20 %) = 750 t (47 laster á 16 t) Redusert energiforbruk på VBA (5 %) på VBA = 2 mill kwh/år Ved ALG produksjon: Redusert energibehov = 2.5 mill kwh/år (VA-Norge: 800 mill kwh/år) Redusert CO 2 -utslipp = 567 t CO 2 /år Ved transport av ALG og slam: Redusert dieselforbruk = 0,27 kg/km*500*63 + 0,27 kg/km*50*47= 9 t/år Redusert CO 2 -utslipp = 0,856*500*63 + 0,856*47*50 = 29 t/år SINTEF Byggforsk 11

12 HVORDAN optimalisere? Viktige forhold å tenke på Organisasjonskultur Ledelse Kompetanseutvikling Assistansebehov/tredjepartsevalueringer Demonstrasjonsprosjekter SINTEF Byggforsk 12

13 Hvordan optimalisere? Involvering og planlegging Operatører og ledelse må involveres fra dag én og tid og ressurser må settes av God planlegging av forsøk og analyser er viktig Kfr Techneau Roadmap to optimum operation (neste slide) Assistanse fra uavhengig tredjepart for planlegging, databearbeidelse og rapportering kan være gunstig Regn med skepsis i starten, men dette bør raskt gå over i entusiasme SINTEF Byggforsk 13

14 Hvordan optimalisere? Techneau Roadmap to optimum Operation Innledende møte med gjennomgang av anlegg og drift Utarbeidelse av planer for optimaliseringsforsøk, vannprøvetaking, analyser og registreringer, inklusive nye analyser og diagnoseverktøy (BDOC, NOM-fraksjonering, etc) Gjennomføring av forsøk og analyser Databehandling og systematisering Rapportering: 1) Før tiltak, og 2) Etter tiltak Avsluttende møte med gjennomgang og diskusjon av Status for driften Hovedutfordringer Optimaliseringspotensialer og identifiserte gevinster Implementering av resultater og omlegging av driften kfr SINTEF Byggforsk 14

15 Plan for optimaliseringsforsøk, prøvetaking og analyse: Eksempel fra Harstad OVERSIKTSPLAN for pilotskala optimaliseringsforsøk ved Harstad Vannbehandlingsanlegg, 2008 Hovedmål: 1) Å finne optimale koaguleringsforhold (koaguleringsprofilen) for råvann fra Storevann Nord (optimal dose og ph) 2) Å kartlegge effektene av ulik filterbelastning (filtreringsprofilen) ved de funne optimale koaguleringsbetingelser Koder: R = Registrering/avlesning (on-line) av ph, turbiditet, filtreringshastighet (Q) og trykktap i filter (Tas ut som Excel-ark fra PC over den tiden forsøket pågår) D = Anvendt koagulant-dose V = Anvendt Verdi for koagulerings-ph x = Prøvepunkt for uttak og analyse av vannprøver. Prøveuttak ca 2-3 timer etter forandringer i driftsbetingelser - når utløpsvannkvalitet (turbiditet) fra filteret er stabil Fase 1. Optimalisering av koaguleringsforhold (dose og ph) Forsøk Innstillinger & Avlesninger/Registreringer (on-line i anlegget) Punkt for Vannprøveuttak & Analyseparametere nr. PIX dose ph Turbiditet Vannføring Q Temp Koagulert vann (filterinnløp) Råvann + Utløpsvann fra filter (mg Fe/L) (NTU) (m 3 /t) ( C) SS, Fe, Zetapotensial ph Turb Farge UV-abs TOC Fe Ca Alk R R R x x x x x x x x x R R R x x x x x x x x x R R R x x x x x x x x x osv hvis turb avtar R R R x x x x x x x x x osv ved behov R R R x x x x x x x x x R R R x x x x x x x x x R R R x x x x x x x x x R R R x x x x x x x x x osv hvis turb avtar R R R x x x x x x x x x osv ved behov R R R x x x x x x x x x R R R x x x x x x x x x R R R x x x x x x x x x R R R x x x x x x x x x osv hvis turb avtar R R R x x x x x x x x x osv ved behov R R R x x x x x x x x x R R R x x x x x x x x x R R R x x x x x x x x x R R R x kfr x x x x x x x x 1.8 osv hvis turb avtar R R R x x x x x x x x x SINTEF Byggforsk 15

16 For evaluering av optimaliseringstiltak og sammenligning mellom anlegg kreves prosessbenchmarking og mer prosesspesifikke indikatorer Aktuelle spesifikke prosessindikatorer kwh/g DOC fjernet g koagulant forbrukt/g DOC fjernet g slam produsert/g DOC fjernet NOK/g DOC fjernet SINTEF Byggforsk 16

17 Litt om membraner og flaskevann i et energiperspektiv.. SINTEF Byggforsk 17

18 Membranfiltrering/avsalting er en teknologi på fremmarsj, men den er svært energikrevende! SINTEF Byggforsk 18

19 Flaskevann er heller ingen god opsjon i et energi/bærekraftperspektiv! SINTEF Byggforsk 19

20 Oppsummering VA-sektoren har et stort - og økende energibehov, og energi utgjør ofte opptil 1/3 av driftskostnadene De fleste anlegg er allerede bygget og et signifikant bidrag til redusert energiforbruk krever derfor fokusering på de eksisterende VA-anlegg En kunnskapsbasert driftsoptimalisering av eksisterende VA-anlegg kan gi vesentlige bidrag til økt sikkerhet, økt bærekraft og økt kostnadseffektivitet Optimaliseringsforsøk på vannbehandlingsanlegg har avdekket betydelige optimaliseringsgevinster: Redusert kjemikalieforbruk, redusert slamproduksjon og redusert energiforbruk Livsløpsanalyser viser betydelige tilleggsgevinster også ved produksjon av innsatsmidler og transport av innsatsmidler og slam En vellykket optimaliseringsprosess krever god planlegging, samvittighetsfull gjennomføring og involvering av ledelse og operatører I tillegg flere demonstrasjonsprosjekter. SINTEF Byggforsk 20

21 Takk for oppmerksomheten! SINTEF Byggforsk 21

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no 9-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløp i skjærgården Madla - Ravheim Tilstand på ledningnett Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR

Detaljer

Analyse av Rore og nedbørfelt. Sammendragsrapport. Rapport Lnr. 6686-2014. I samarbeid med

Analyse av Rore og nedbørfelt. Sammendragsrapport. Rapport Lnr. 6686-2014. I samarbeid med Rapport Lnr. 6686-2014 Analyse av Rore og nedbørfelt I samarbeid med Sammendragsrapport 1. Forurensningsanalyse av Rore med nedbørfelt 2. ROS-analyse for vannbehandlingsanleggene til Arendal og Grimstad

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

VANNFORSYNING OG DRIKKEVANNSKVALITET 9. - 10. JANUAR 2002

VANNFORSYNING OG DRIKKEVANNSKVALITET 9. - 10. JANUAR 2002 VANNFORSYNING OG DRIKKEVANNSKVALITET 9. - 10. JANUAR 2002 FORORD Forskningsprogrammet Drikkevannsforskning mot år 2000 har nå vært i funksjon siden 1995 og viktige resultater er frembragt. Under Kursdagene

Detaljer

God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba

God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba Målfrid Storfjell Tabeller og figurer i denne presentasjonen er hentet fra forslag til revidert Nvrapport 170, utarbeidet av Hallvard Ødegaard,

Detaljer

Økning av fosfortilgjengelighet fra kjemisk slam ved kombinert bruk av organiske og uorganiske fellingsmidler

Økning av fosfortilgjengelighet fra kjemisk slam ved kombinert bruk av organiske og uorganiske fellingsmidler Sluttrapport for BEDRIFTSPROSJEKT VRI-B Vannrenseteknologi 2012/956 Økning av fosfortilgjengelighet fra kjemisk slam ved kombinert bruk av organiske og uorganiske fellingsmidler Forord Fosfor er et av

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Ullensaker kommune Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg Forprosjektrapport. Dato: Revisjon A 2014-02-20. Hurdalssjøen. Råvannspumpest.

Ullensaker kommune Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg Forprosjektrapport. Dato: Revisjon A 2014-02-20. Hurdalssjøen. Råvannspumpest. Hurdalssjøen Prosessanlegg Råvannspumpest. Rentvannspumpest Rentvannsbasseng Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg Forprosjektrapport Dato: Revisjon A 2014-02-20 Forprosjektrapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder

Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder VA-Dagane på Vestlandet, Voss, 23-24. september 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder Stein W. Østerhus 1) og Hallvard Ødegaard 2) 1) SINTEF Vann og miljø 2) NTNU 1 Innhold Generell

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185467 Kunde: Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

UV-desinfeksjon som hygienisk barriere:

UV-desinfeksjon som hygienisk barriere: Norsk Vannforening, Fagtreff Et kritisk blikk på vannbehandling som hygienisk barriere mot sykdomsfremkallende mikroorganismer Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 11 november 2008 UV-desinfeksjon som

Detaljer

- effektiv og miljøfokusert energibruk

- effektiv og miljøfokusert energibruk - effektiv og miljøfokusert energibruk Agenda Generelt Kort om Enøk-senteret Energiledelse som arbeidsform Energimåling hvorfor og hvordan Energibruk og mulige energitiltak i VA sektoren Enova - aktuelle

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

System for valg av prøvepunkter på drikkevannsanlegg (24) og ledningsnett Ragnar Storhaug, Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

System for valg av prøvepunkter på drikkevannsanlegg (24) og ledningsnett Ragnar Storhaug, Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Innledning Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Kontroll med sammensetning og kvalitet er derfor av avgjørende betydning. Fra kilden og fram til forbruker skjer det normalt store endringer i vannkvaliteten.

Detaljer

Tilleggsrapport til NORVAR-rapport 147/2006 1

Tilleggsrapport til NORVAR-rapport 147/2006 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 8 1 Introduksjon... 15 1.1 Om bakgrunnen for rapporten... 15 1.2 Noen utfordringer som Drikkevannsforskriften m/veileder gir... 17 1.2.1 Hva er

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport 164 2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Hygieniske barrierer i vannrenseprosesser

Hygieniske barrierer i vannrenseprosesser Hygieniske barrierer i vannrenseprosesser Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 03-019 Prosjekt nr: O-00040 Prosjektleder:Dr.ing. Lars Hem Medarbeidere:Siv.ing. Ragnar Storhaug Ing. Arne

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Revidert GDP-veiledning

Revidert GDP-veiledning 1 Revidert GDP-veiledning En veiledning til bestemmelse av barrieresituasjonen i et vannverk Hallvard Ødegaard hallvard.odegaard@ntnu.no Prof. em. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Tillegg til konsekvensutredning for utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden

Tillegg til konsekvensutredning for utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden mars 2005 Side 0 av 66 Innhold 1 Innledning... 1 2 Fangst, transport og lagring av CO 2... 3 2.1 Fangst av CO 2... 3 2.1.1 Vurdering av ulike

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer