Strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2013-2016 1"

Transkript

1 Strategi

2 2

3 Kjære kollega! DNK står foran viktige oppgaver i årene som kommer. Investeringen i Nødnett er en av de største satsinger på samfunnssikkerhetsområdet noen gang. Innføring av et felles, landsdekkende Nødnett skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsorganisasjoner. DNK skal bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Som fagdirektorat gir vi innspill til utforming av politikk og bidrar til gode resultater når politikk implementeres. Oppgavene og forventningene vi møtes med betyr at vi trenger den brede faglige kompetanse som kjennetegner organisasjonen i dag. Formålet med strategidokumentet er å klargjøre DNKs mål og visjoner, og gi retning til viktige veivalg vi vet kommer. Det er først og fremst utformet som et verktøy for de ansatte i DNK, men skal også gi andre et godt bilde av DNKs fokus: Brukerne skal oppleve et godt Nødnett i drift, vi skal bygge ut Nødnett i hele fastlands-norge, og vi skal sikre at samfunnet får best mulig nytte av denne viktige investeringen. Strategien består av flere delstrategier som er områder direktoratet vil prioritere i perioden Delstrategiene støtter opp under direktoratets tre hovedmål og tilhørende delmål. Strategien konkretiseres gjennom årlige virksomhetsplaner og andre underliggende planer. Vår visjon er: Sikker kommunikasjon når det gjelder. Dette er en stor oppgave, og vi må løfte sammen. Hilsen Tor Helge Lyngstøl, direktør 3

4 Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) ble opprettet 1. april DNK er eier av samfunnskritisk infrastruktur, tjeneste-leverandør til Nødnetts brukere og statens kompetansesenter for nødkommunikasjon. DNK skal legge til rette for en bred utnyttelse av Nødnett. Nødnett vil gi økt samfunnssikkerhet og beredskap i hele landet. DNK leder utbyggingen av Nødnett og leverer utstyr til nødetatene for å ivareta behov for sikker kommunikasjon og økt samhandling. DNK har operatørog forvaltningsansvar for Nødnett i drift, videreutvikling av nettet og tjenestene. DNK er lokalisert i Nydalen og er organisert med fire avdelinger og to staber for å ivareta direktoratets hovedfunksjoner. Det er også etablert en underavdeling i Moss som yter driftstjenester for kommunikasjonsutstyret som benyttes i brann- og redningstjenestene og andre brukere utover nødetatene. 4 Utbygging av Nødnett: deler av en basestasjon fraktes med helikopter.

5 Visjon Sikker kommunikasjon når det gjelder. Virksomhetens idé DNK har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser. DNK eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling i tråd med brukernes behov. DNK skal gjennom sin rolle og kompetanse bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Verdigrunnlag Vårt verdigrunnlag skal bidra til at vi når vår visjon og våre mål: DNK kjennetegnes av gjennomføringskraft basert på innsikt, målrettet samarbeid og kommunikasjon. 5

6 Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden og er primært et samband for tale i grupper, men gir også mulighet til å sende meldinger (SDS), samt begrenset overføring av data. Nødnett gir innsatspersonell mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser, samtidig som det er mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen. Nødnett er ikke noe befolkningen har direkte befatning med, men er et verktøy for profesjonelle brukere. Nødnett-infrastrukturen består av en rekke basestasjoner med radioantenner, overføringslinjer og sentrale nettverkskomponenter. Basestasjonene er utplassert på tak, vegger eller i frittstående master på høydedrag osv. På landsbasis vil Nødnett få om lag 2100 basestasjoner, og disse er koblet sammen ved hjelp av overføringslinjer og sentrale nettverkskomponenter. 6

7 7

8 8

9 Nødnettprosjektet omfatter aktiviteter for å bygge Nødnett i hele Norge. For å gjøre innsatspersonell i stand til å kommunisere over Nødnett leveres det gjennom nødnettprosjektet utstyr til nødetatene. Utstyret omfatter radioterminaler og kommunikasjonsløsninger til nødetatenes sentraler. Prosjektet ledes av DNK, mens nødetatenes fagdirektorater har ansvar for sine innføringsprosjekter. Nødnett skal være utbygd i hele landet i løpet av Omfanget i nødnettprosjektet er regulert i Prop 100 S ( ) og kontrakt mellom staten og Motorola, og staten kan velge å videreutvikle nettet fram til

10 brukere budsjett utvikling 2016 dialog strategi leverandør lov mål 2015 beredskap delmål HR nytte kunder medie 2013 innføring forvaltning landsdekkende samarbeid rammer utbygging ressurser tid visjon ansatte drift planer 2014 kommunikasjon Stortinget Strategidokumentet består av ti delstrategier som skal realisere direktoratets visjon og mål. Delstrategiene for perioden er: kundedialog og tjenesteleveranser beredskap og bred utnyttelse av Nødnett drift av Nødnett utbygging av Nødnett innføring av brukere i Nødnett kommunikasjon, samfunnskontakt og omdømmebygging et godt regulatorisk rammeverk for Nødnett og DNK tjeneste- og teknologiutvikling forvaltning og langsiktig finansiering HR og kompetanseutvikling 10

11 Overordnede mål og delmål 11

12 Nødnett i bruk Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. Nødnett har høy tilgjengelighet og samfunnet har tillit til at kommunikasjonen i Nødnett er sikker og robust. Ressurser i Nødnett blir utnyttet effektivt i alle situasjoner og DNK øver regelmessig sammen med brukerne. DNK har god kunnskap om hvordan brukerne opplever Nødnett og iverksetter forbedringer fortløpende. 12 Mål og delmål

13 Nødnett i hele landet Nødnett skal bygges ut og tas i bruk i hele landet innen utgangen av DNK har et profesjonelt og løsningsfokusert samarbeid med hovedleverandøren og nødetatenes organisasjoner. DNK har kjennskap til lokale forhold og samarbeider med myndigheter og brukere i hele landet. DNK leverer til avtalt tid. Behov for endringer eller forbedringer i Nødnett hindrer ikke framdrift, men løses i andre prosesser. Mål og delmål 13

14 Til det beste for samfunnet Samfunnet skal få mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse. Nødnett er radiosambandet for sentrale nød- og beredskapsaktører i hele landet. Nødnett videreutvikles i tråd med teknologiutviklingen og samfunnets behov for sikker tale- og datakommunikasjon. DNK er statens kompetansesenter for nødkommunikasjon, og bidrar til enhetlige, sikre og robuste nasjonale løsninger. 14 Mål og delmål

15 Delstrategier 15

16 Kundedialog og tjenesteleveranser Delstrategien skal legge til rette for brukerorienterte leveranser og profesjonell og serviceinnstilt dialog med aktører som benytter Nødnett. Som eier og forvalter av Nødnett er DNK en viktig tjenesteleverandør til nød- og beredskapsorganisasjoner. DNK tilbyr tilgang til Nødnett og tjenestene i Nødnett, som for eksempel gruppekommunikasjon, en-til-en-talekommunikasjon, nødalarmer og tekstmeldinger. DNK tilbyr også bistand til anskaffelse av radioterminaler og mer avansert radiobetjeningsutstyr for tilknytning til Nødnett, samt drift og vedlikehold av dette utstyret. Tilliten til Nødnett er avhengig av at Nødnett har god kvalitet og tilgjengelighet, og at brukerne opplever Nødnett som effektivt, sikkert og robust. For å følge opp dette må DNK ha tett dialog med sine kunder for å forstå deres utfordringer og behov for sikker kommunikasjon. Samtidig er dialog nødvendig for at brukerne skal bli kjent med Nødnetts muligheter og begrensninger, og for å sikre riktig bruk av Nødnett. 16 Delstrategier rubberball - Fotolia.com

17 DNK skal: utvikle og synliggjøre DNKs tjenestetilbud og gi god produktinformasjon bidra til at funksjonalitet i Nødnett tas i bruk gjennom å synliggjøre muligheter og gevinster bistå kunder med anskaffelse av typegodkjent utstyr for Nødnett gjøre det enkelt å komme i kontakt med DNK, og sørge for at alle henvendelser følges opp gjennom effektive rutiner sikre riktig bruk av Nødnett i det daglige og i krisesituasjoner ved å følge opp og tilby opplæring legge til rette for gode møteplasser for å ivareta dialogen med brukere gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig for å forstå hvordan brukerne opplever Nødnett over tid 17

18 Beredskap og bred utnyttelse av Nødnett Delstrategien skal legge til rette for at kritiske samfunnsfunksjoner benytter Nødnett slik at samfunnets beredskapsevne styrkes. DNK skal være beredt til å håndtere kriser som involverer Nødnett og DNKs ansvarsområder. Bred utnyttelse av Nødnett gir bedre beredskap. Flere brukere tilknyttet et felles robust kommunikasjonsnett vil bidra til å øke samfunnets beredskapsevne ved at det gir nye muligheter for informasjonsdeling og økt samhandling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser. I tråd med Stortingets føringer vil kritiske samfunnsfunksjoner utover kjernebrukerne ta Nødnett i bruk på permanent basis. Nødnett inngår som en del av landets kritiske infrastruktur. DNK har som målsetning å innføre nye, viktige brukergrupper innen utgangen av denne strategiperioden. Evnen til å håndtere kriser ligger i forberedelsene: planer, trening, øvelser, samhandling og tenkesett. Risikoforståelsen bestemmer hva man øver på, og hva man lærer av øvelser. DNK skal ha et beredskapsplanverk som er tilpasset DNKs ansvarsområder og som er kjent og øvet. De som bruker Nødnett må ha kompetanse om og beredskapsplaner for å bruke Nødnett effektivt i det daglige, så vel som i kriser. Effektiv bruk av Nødnett i stressede situasjoner må læres gjennom god opplæring og øvelser. 18 Delstrategier Redningsselskapet

19 DNK skal: avklare eventuell prioritering av nye brukergrupper synliggjøre DNKs tjenestetilbud, produktinformasjon og priser arbeide for en abonnementsordning som ivaretar ønsket om en bred utnyttelse av Nødnett følge opp at felles sambandsreglementet legges til grunn når Nødnett brukes tilrettelegge for et godt samarbeid mellom relevante aktører i en beredskapssituasjon, inkludert brukerorganisasjoner, brukernes driftsorganisasjoner, leverandører og andre sørge for at DNKs beredskapsplaner er oppdaterte og harmoniserte med samarbeidspartnernes være pådriver for at Nødnett inngår i samarbeidspartnernes beredskapsplaner og at bruk av samband er et øvingsmål øve beredskap regelmessig sammen med samarbeidspartnerne varsles om og ha observatørrett i øvelser der Nødnett er i bruk 19

20 Drift av Nødnett Delstrategien skal sikre god, trygg og forbedringsorientert drift av Nødnett, i tråd med samfunnets behov for nødkommunikasjon. DNK eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling av Nødnett i tråd med brukernes behov. Ansvaret omfatter også at brukerne opplever Nødnett som sikkert, robust og med god lydkvalitet. I løpet av strategiperioden vil brukere i hele landet tilknyttes Nødnett. Kontinuerlige kvalitetsforbedringer vil derfor være en prioritert oppgave for DNK fremover. DNK har ansvar for driften av Nødnett, og har satt ut de daglige drifts- og operatøroppgavene til Motorola. DNK skal godkjenne alt utstyr (kommunikasjonssentraler og radioterminaler) som koples til Nødnett for å ivareta sikkerhet og stabile tjenester. Ved inngangen til denne strategiperioden pågår det aktiviteter for å vurdere fremtidig organisering av driftstjenester for nødetatenes kommunikasjonssentraler og radioterminaler. 20 Delstrategier

21 DNK skal: sikre at Nødnett-tjenester leveres med god kvalitet i definerte områder og bygninger påse at brukernes nødnettutstyr (radioterminaler og kommunikasjonssentraler) har sikre og stabile driftstjenester følge opp brukernes tilbakemeldinger på en rask og effektiv måte gjennom god organisering, gode prosesser og rutiner, og kontinuerlige kvalitetsforbedringer 21

22 Utbygging av Nødnett Delstrategien skal sikre at Nødnett bygges ut i hele landet innen utgangen av Stortinget vedtok 9. juni 2011 at Nødnett kunne bygges ut i hele Fastlands-Norge. Terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 viste hvor viktig det er å ha et sikkert og felles samband for norske rednings- og beredskapsressurser. Nødnett var satt i drift i første utbyggingsområde og Nødnett fungerte godt, men hendelsene viste at det er viktig å bygge ut Nødnett så raskt som mulig. Dette påpekes også av Gjørvkommisjonen. Planen for gjennomføring av landsdekkende utbygging innen 2015 er ambisiøs, men realistisk. Flere tiltak er iverksatt for å sikre fremdriften og unngå forsinkelsene fra første utbyggingstrinn. Eksempelvis er avhengigheten mellom utbygging av Nødnett og innføring hos nødetatene løst opp. Det har også vært bytte til hovedleverandør som har Nødnett som sin kjernevirksomhet. 22 Delstrategier

23 DNK skal: ha et profesjonelt og løsningsorientert samarbeid med hovedleverandøren (Motorola) kvalitetssikre hovedleverandørens fremdriftsplaner for utbygging av Nødnett tilpasse DNKs organisering og prosesser mot leverandøren kommunisere godt om prosjektets fremdrift og behov til lokale interessenter og samarbeidspartnere i hele landet sikre god dekning i de områder folk bor og nødetatene ferdes gjennom planlegging basert på lokale forhold og behov kvalitetssikre at Nødnett leveres med god dekning, talekvalitet og kapasitet 23

24 Innføring av brukere i Nødnett Delstrategien omfatter effektive prosesser for innføring av brukere i Nødnett. Ved en landsdekkende utbygging skal om lag brukere fra nødetatene tilknyttes Nødnett. En sentral oppgave for DNK i denne strategiperioden er derfor å ha tett og tilpasset oppfølging av nødetatenes innføringsprosjekt. På sikt kan det tilkomme brukere fra flere organisasjoner i norsk redningstjeneste og andre organisasjoner med viktige samfunnsfunksjoner. Regjeringen har gått inn for at frivillige kan bli brukere av Nødnett, og DNK skal bistå innføring i Hovedredningssentralen og Redningshelikoptertjenesten. DNK skal bruke erfaringene fra nødetatene til å utvikle en god innføringsprosess for disse og andre nye brukerorganisasjoner i Nødnett. 24 Delstrategier

25 DNK skal: ha gode relasjoner til nødetatene og bistå med smidig og løsningsorientert innføring av brukere gi bistand til etatenes innføringsprosjekter til de beslutter å kople over til Nødnett, med utvidet ansvar for innføringen i brann- og redningstjenestene bidra til at brukernes forventning til Nødnett stemmer overens med faktisk leveranse sørge for at funksjonalitet, muligheter og begrensninger i Nødnett er dokumentert, og kjent i brukerorganisasjonene utvikle gode prosesser for innføring av nye brukergrupper i Nødnett 25

26 Kommunikasjon, samfunnskontakt og omdømmebygging Delstrategien omfatter både ekstern og intern kommunikasjon og skal øke kunnskap om og tillit til Nødnett. Dersom Nødnett-brukerne skal kunne benytte nettet til samfunnets beste, må de ha god, pålitelig og riktig kunnskap. Samfunnet må møte brukerne med realistiske forventninger om hva bruk av Nødnett innebærer. Samfunnskontakt, eksternog internkommunikasjon er viktige støtteprosesser for gjennomføringen av arbeidet, både med utbygging i fastlands-norge og et Nødnett i drift. DNK trenger gode toveiskanaler med viktige interessenter, kritikere, støttespillere og rammesettere. Den som ønsker å vite, skal enkelt kunne få tilgang til god, pålitelig og etterrettelig informasjon om Nødnett og Nødnett-utbyggingen. DNK er en ny aktør i beredskaps- Norge. Derfor er det viktig at ekspertisen på nødkommunikasjon synliggjøres, slik at samfunnet får mest mulig nytte av kompetansemiljøet i DNK. 26 Delstrategier

27 DNK skal: drive proaktivt medie- og kommunikasjonsarbeid aktivt finne og formidle de viktige historiene gjennom blant annet foredrag, kommunikasjonsmateriell, websider og magasin ha rutiner som sørger for at hele organisasjonen står for ryddig, profesjonell og enhetlig kommunikasjon bedre internkommunikasjonen merkbart i strategiperioden, målt ved undersøkelser åpne og vedlikeholde egnede kommunikasjonskanaler med viktige interessenter skape egne fora (Nødnettdag, brukerfora, informasjonsseminarer) arbeide aktivt med å holde seg orientert om utviklingen innenfor nødkommunikasjonsfeltet, og delta i relevante nasjonale og internasjonale fora 27

28 Tjeneste- og teknologiutvikling Delstrategien skal legge til rette for en tjeneste- og teknologiutvikling for statens infrastruktur for nødkommunikasjon slik at viktige samfunnsfunksjoner også i fremtiden har et tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling. DNK skal med basis i tjeneste- og teknologiutvikling tilby beredskapsmarkedet verdiøkende tjenester som øker samfunnets beredskap og evne til å håndtere kriser. Det er flere utviklingsområder som vil realiseres i løpet av strategiperioden. Eksempler på to utviklingsområder er grenseoverskridende kommunikasjon mellom Norge og Sverige (ISI) og økte datarater i Nødnett. DNK ønsker å tilby Nødnetts brukere mulighet til å formidle data i høyere datarater, ved at muligheten for TEDS i Nødnett utnyttes. Det er igangsatt et prosjekt for å teste ut TEDS og demonstrere funksjonaliteten i samarbeid med nødetatene. Dersom uttestingen er vellykket vil TEDS bygges ut, fortrinnsvis i sentrale strøk og langs hovedveier. Teknologiovervåkning og teknologistandardisering er viktige områder for DNK. Internasjonale standarder er viktige for å sikre mangfold og konkurranse på leverandørsiden samt muligheten til grenseoverskridende kommunikasjon. Frekvenser er en forutsetning for mobil kommunikasjon, uansett om det er for tale eller data. Frekvensbåndet er en begrenset naturressurs. 28 Delstrategier alphaspirit - Fotolia.com

29 DNK skal: være statens kompetansesenter for nødkommunikasjon, og bidra til anskaffelse av enhetlige, sikre og robuste nasjonale løsninger for nødkommunikasjon gjennom norsk-svensk samarbeid utvikle og implementere teknologi og rutiner for at norske og svenske nød- og beredskapsorganisasjoner kan bruke sine terminaler i begge land delta i det europeiske FoUprosjektet for å utvikle grenseoverskridende kommunikasjon i de europeiske nødnettene (ISITEP) innføre TEDS i Nødnett for å kunne tilby sikker dataoverføring på opp til 80 kb/s legge til rette for å utnytte mulighetene Nødnett gir til integrasjon med kommersielle mobile datanett delta i arbeidet med å sikre fremtidige internasjonale teknologistandarder for sikker kommunikasjon være pådriver i det pågående europeiske samarbeidet for å få tildelt harmonisert frekvensbånd til nød- og beredskapsaktører også på nasjonalt plan bidra til å sette fokus på samfunnets behov for økt robusthet i telekommunikasjonsinfrastruktur generelt og nødkommunikasjon spesielt 29

30 Regulatorisk rammeverk for Nødnett og DNK Delstrategien skal legge til rette for hensiktsmessig regulering slik at nødvendige prosesser blir effektive, og at DNK kan ivareta sitt samordningsansvar innen nødkommunikasjonsfeltet. DNK er et ungt forvaltningsorgan, og det meste av lovverket som regulerer DNKs virksomhet og Nødnett var vedtatt før DNK ble opprettet. Et landsdekkende felles Nødnett var ikke tatt i betraktning da lovgivningen ble vedtatt. Det er derfor behov for en rekke regulatoriske avklaringer innen rettsområder som berører DNKs ansvarsområder. Eksempler på slike rettsområder er hvilken virkning ekom-lovgivningen har på Nødnett, og regulering av Nødnett som samfunnskritisk infrastruktur. Oppgaven med regulatoriske avklaringer vil pågå i hele strategiperioden. 30

31 DNK skal: avklare behov for lovregulering av Nødnett som kritisk infrastruktur avklare hvilke sentrale aktører i beredskaps-norge som bør pålegges å bruke Nødnett ved kriser tydeliggjøre DNKs ansvar og myndighet for å sikre at Nødnett-ressursene brukes riktig innarbeide DNK som naturlig høringsinstans på tema knyttet til beredskap og samhandling tydeliggjøre ansvarsforhold knyttet til eierskap, forvaltning og drift av kommunikasjonssentraler og radioterminaler som tilknyttes Nødnett avklare ansvarsforhold vedrørende innendørsdekning i offentlige og private bygg og eventuelt behov for regulering arbeide for at Nødnett har de nødvendige frekvenser 31

32 Forvaltning og langsiktig finansiering Delstrategien skal legge til rette for god forvaltning av Nødnett som kritisk infrastruktur og langsiktig finansiering som gir handlingsrom til de oppgaver og aktiviteter som DNK er satt til å forvalte. DNK skal bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap slik at samfunnet får mest mulig nytte av investeringen i Nødnett. I dette ligger også et krav om å være fremtidsrettet. Det er per i dag ikke gitt bevilgninger eller føringer for hvordan videre forvaltning av Nødnett skal finansieres. For å møte samfunnets fremtidige behov vil det være behov for midler knyttet til reinvesteringer og forbedringer av Nødnett. Det innebærer at finansiering av utbedringer i Nødnett må avklares. Dette gjelder for eksempel investeringer knyttet til innendørsdekning og økt robusthet, samt videre tjeneste- og teknologiutvikling. 32 Delstrategier XtravaganT - Fotolia.com

33 DNK skal: arbeide for at DNK tildeles investeringsmidler gjennom statens ordinære budsjettprosesser som gir rom for videreutvikling og FoU lede prosesser for å ivareta forvaltning og videreutvikling av funksjonalitet i Nødnett, og tilhørende utvikling i kommunikasjonssentralene og i radioterminaler ha driftsbudsjett som gjenspeiler DNKs ressursbehov for opplæring og kompetansebygging, analyseoppdrag, kommunikasjon og andre støttefunksjoner avklare forventningene til strømberedskap i Nødnett og eventuelt iverksette tiltak 33

34 HR og kompetanseutvikling Delstrategien skal legge til rette for strategisk HR og kompetanseutvikling som understøtter DNKs overordnede mål. DNK har siden 2011 vokst kraftig i antall medarbeidere, og det er nye ledere på mellomledernivå. I samme periode har det også vært et stort eksternt press på ledelsen. Medarbeiderundersøkelsen utført i januar 2013 viser at ledelsen i DNK må prioritere HR og videreutvikling av organisasjonen. Samtidig er det viktig å holde fast ved de gode resultatene. De ansatte opplever generelt at det er spennende arbeidsoppgaver, gode lønns- og ansettelsesvilkår, passe innflytelse på egen arbeidssituasjon, støttende miljø i sin egen enhet og det er tilfredshet med nærmeste leder. Utfordringene er blant annet knyttet til manglende oppfølging av ansatte (medarbeidersamtaler), uklarheter i forventninger, usikkerhet på egen kompetanse, toppledelse som i stor grad har vært orientert mot eksterne forhold, samt belastninger i forbindelse med organisasjonens omdømmeproblemer. 34 Delstrategier Michael Brown - Fotolia.com

35 DNK skal: videreutvikle felles ledelsesplattform basert på felles verdier og tydelige ledelsesprinsipper ha en delegert ansvarsstruktur med et nært samarbeid mellom ledere og medarbeidere basert på gjensidig tillit fortsette det gode samarbeidet med fagforeningene ha en HR-seksjon som proaktivt bistår og støtter direktøren, avdelingsdirektører og seksjonslederne i deres arbeid for å nå DNKs mål arbeide med strategisk kompetanseutvikling, rekruttering og tiltak for å beholde kjernekompetanse og etablere interne karriere/ utviklingsmuligheter fokusere på HMS med oppfølging av arbeidsmiljø og sykefravær gjennomføre medarbeiderundersøkelser for kartlegging av arbeidsmiljø videreutvikle opplegg for opplæring og oppfølging av nye medarbeidere 35

36 Direktoratet for nødkommunikasjon Oslo: Nydalen allé 37a Moss: Solgaard skog 15 Postboks 7 Nydalen PIB, 0410 Oslo Telefon: Epost: 36

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014

STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014 1 STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014 2 INNHOLD 1 BAKGRUNN 3 2 UTGANGSPUNKT 4 3 PERSPEKTIV OG TIDSBILDE 4 4 SENTRALE UTFORDRINGER OG MULIGHETER 5 5 VISJON 6 6 NORSK HELSENETTS SAMFUNNSOPPDRAG 6 7 NORSK

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet Nødnett- magasinet En utgivelse fra DNK 2014/2015 Et Nødnett med lang levetid Som eier av Nødnett skal vi sikre at nødetatene i mange år fremover har et godt system som brukerne kan stole på. Side 18-21

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Nødnett i helsetjenesten Nasjonal veileder

Nasjonale faglige retningslinjer. Nødnett i helsetjenesten Nasjonal veileder Nasjonale faglige retningslinjer IS-XXXX Nødnett i helsetjenesten Nasjonal veileder Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Tittel måned/år, eks. xx/xxxx IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet, tlf.

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 VELKOMMEN 09:00 Velkommen v/ avdelingsdirektør i DNK Cecilie B. Løken 09:10 Vårt samfunnsoppdrag v/ DNK-direktør

Detaljer

Nødnett? Hva tror folk om. Bygger ut i høyt tempo. magasinet

Nødnett? Hva tror folk om. Bygger ut i høyt tempo. magasinet Nødnett magasinet - En utgivelse fra DNK 2013/2014 Bygger ut i høyt tempo Det pågår bygging og nødnettaktiviteter i hele landet. Side 26-31 Hva tror folk om Nødnett? DNK har spurt folk om de vet hva Nødnett

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY -

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY - Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune - Sluttrapport EY - Innhold Oppsummering av innholdet i rapporten... 4 1 Bakgrunn... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Oppdrag... 6 1.3 Om rapporten...

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring og status fase 5 Kundeansvarlig Lars-Otto Laukvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsrådet i Nordland 9.12.2013 Saltstraumen Tema Om DNK og Nødnett

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer