Strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2013-2016 1"

Transkript

1 Strategi

2 2

3 Kjære kollega! DNK står foran viktige oppgaver i årene som kommer. Investeringen i Nødnett er en av de største satsinger på samfunnssikkerhetsområdet noen gang. Innføring av et felles, landsdekkende Nødnett skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsorganisasjoner. DNK skal bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Som fagdirektorat gir vi innspill til utforming av politikk og bidrar til gode resultater når politikk implementeres. Oppgavene og forventningene vi møtes med betyr at vi trenger den brede faglige kompetanse som kjennetegner organisasjonen i dag. Formålet med strategidokumentet er å klargjøre DNKs mål og visjoner, og gi retning til viktige veivalg vi vet kommer. Det er først og fremst utformet som et verktøy for de ansatte i DNK, men skal også gi andre et godt bilde av DNKs fokus: Brukerne skal oppleve et godt Nødnett i drift, vi skal bygge ut Nødnett i hele fastlands-norge, og vi skal sikre at samfunnet får best mulig nytte av denne viktige investeringen. Strategien består av flere delstrategier som er områder direktoratet vil prioritere i perioden Delstrategiene støtter opp under direktoratets tre hovedmål og tilhørende delmål. Strategien konkretiseres gjennom årlige virksomhetsplaner og andre underliggende planer. Vår visjon er: Sikker kommunikasjon når det gjelder. Dette er en stor oppgave, og vi må løfte sammen. Hilsen Tor Helge Lyngstøl, direktør 3

4 Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) ble opprettet 1. april DNK er eier av samfunnskritisk infrastruktur, tjeneste-leverandør til Nødnetts brukere og statens kompetansesenter for nødkommunikasjon. DNK skal legge til rette for en bred utnyttelse av Nødnett. Nødnett vil gi økt samfunnssikkerhet og beredskap i hele landet. DNK leder utbyggingen av Nødnett og leverer utstyr til nødetatene for å ivareta behov for sikker kommunikasjon og økt samhandling. DNK har operatørog forvaltningsansvar for Nødnett i drift, videreutvikling av nettet og tjenestene. DNK er lokalisert i Nydalen og er organisert med fire avdelinger og to staber for å ivareta direktoratets hovedfunksjoner. Det er også etablert en underavdeling i Moss som yter driftstjenester for kommunikasjonsutstyret som benyttes i brann- og redningstjenestene og andre brukere utover nødetatene. 4 Utbygging av Nødnett: deler av en basestasjon fraktes med helikopter.

5 Visjon Sikker kommunikasjon når det gjelder. Virksomhetens idé DNK har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser. DNK eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling i tråd med brukernes behov. DNK skal gjennom sin rolle og kompetanse bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Verdigrunnlag Vårt verdigrunnlag skal bidra til at vi når vår visjon og våre mål: DNK kjennetegnes av gjennomføringskraft basert på innsikt, målrettet samarbeid og kommunikasjon. 5

6 Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden og er primært et samband for tale i grupper, men gir også mulighet til å sende meldinger (SDS), samt begrenset overføring av data. Nødnett gir innsatspersonell mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser, samtidig som det er mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen. Nødnett er ikke noe befolkningen har direkte befatning med, men er et verktøy for profesjonelle brukere. Nødnett-infrastrukturen består av en rekke basestasjoner med radioantenner, overføringslinjer og sentrale nettverkskomponenter. Basestasjonene er utplassert på tak, vegger eller i frittstående master på høydedrag osv. På landsbasis vil Nødnett få om lag 2100 basestasjoner, og disse er koblet sammen ved hjelp av overføringslinjer og sentrale nettverkskomponenter. 6

7 7

8 8

9 Nødnettprosjektet omfatter aktiviteter for å bygge Nødnett i hele Norge. For å gjøre innsatspersonell i stand til å kommunisere over Nødnett leveres det gjennom nødnettprosjektet utstyr til nødetatene. Utstyret omfatter radioterminaler og kommunikasjonsløsninger til nødetatenes sentraler. Prosjektet ledes av DNK, mens nødetatenes fagdirektorater har ansvar for sine innføringsprosjekter. Nødnett skal være utbygd i hele landet i løpet av Omfanget i nødnettprosjektet er regulert i Prop 100 S ( ) og kontrakt mellom staten og Motorola, og staten kan velge å videreutvikle nettet fram til

10 brukere budsjett utvikling 2016 dialog strategi leverandør lov mål 2015 beredskap delmål HR nytte kunder medie 2013 innføring forvaltning landsdekkende samarbeid rammer utbygging ressurser tid visjon ansatte drift planer 2014 kommunikasjon Stortinget Strategidokumentet består av ti delstrategier som skal realisere direktoratets visjon og mål. Delstrategiene for perioden er: kundedialog og tjenesteleveranser beredskap og bred utnyttelse av Nødnett drift av Nødnett utbygging av Nødnett innføring av brukere i Nødnett kommunikasjon, samfunnskontakt og omdømmebygging et godt regulatorisk rammeverk for Nødnett og DNK tjeneste- og teknologiutvikling forvaltning og langsiktig finansiering HR og kompetanseutvikling 10

11 Overordnede mål og delmål 11

12 Nødnett i bruk Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. Nødnett har høy tilgjengelighet og samfunnet har tillit til at kommunikasjonen i Nødnett er sikker og robust. Ressurser i Nødnett blir utnyttet effektivt i alle situasjoner og DNK øver regelmessig sammen med brukerne. DNK har god kunnskap om hvordan brukerne opplever Nødnett og iverksetter forbedringer fortløpende. 12 Mål og delmål

13 Nødnett i hele landet Nødnett skal bygges ut og tas i bruk i hele landet innen utgangen av DNK har et profesjonelt og løsningsfokusert samarbeid med hovedleverandøren og nødetatenes organisasjoner. DNK har kjennskap til lokale forhold og samarbeider med myndigheter og brukere i hele landet. DNK leverer til avtalt tid. Behov for endringer eller forbedringer i Nødnett hindrer ikke framdrift, men løses i andre prosesser. Mål og delmål 13

14 Til det beste for samfunnet Samfunnet skal få mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse. Nødnett er radiosambandet for sentrale nød- og beredskapsaktører i hele landet. Nødnett videreutvikles i tråd med teknologiutviklingen og samfunnets behov for sikker tale- og datakommunikasjon. DNK er statens kompetansesenter for nødkommunikasjon, og bidrar til enhetlige, sikre og robuste nasjonale løsninger. 14 Mål og delmål

15 Delstrategier 15

16 Kundedialog og tjenesteleveranser Delstrategien skal legge til rette for brukerorienterte leveranser og profesjonell og serviceinnstilt dialog med aktører som benytter Nødnett. Som eier og forvalter av Nødnett er DNK en viktig tjenesteleverandør til nød- og beredskapsorganisasjoner. DNK tilbyr tilgang til Nødnett og tjenestene i Nødnett, som for eksempel gruppekommunikasjon, en-til-en-talekommunikasjon, nødalarmer og tekstmeldinger. DNK tilbyr også bistand til anskaffelse av radioterminaler og mer avansert radiobetjeningsutstyr for tilknytning til Nødnett, samt drift og vedlikehold av dette utstyret. Tilliten til Nødnett er avhengig av at Nødnett har god kvalitet og tilgjengelighet, og at brukerne opplever Nødnett som effektivt, sikkert og robust. For å følge opp dette må DNK ha tett dialog med sine kunder for å forstå deres utfordringer og behov for sikker kommunikasjon. Samtidig er dialog nødvendig for at brukerne skal bli kjent med Nødnetts muligheter og begrensninger, og for å sikre riktig bruk av Nødnett. 16 Delstrategier rubberball - Fotolia.com

17 DNK skal: utvikle og synliggjøre DNKs tjenestetilbud og gi god produktinformasjon bidra til at funksjonalitet i Nødnett tas i bruk gjennom å synliggjøre muligheter og gevinster bistå kunder med anskaffelse av typegodkjent utstyr for Nødnett gjøre det enkelt å komme i kontakt med DNK, og sørge for at alle henvendelser følges opp gjennom effektive rutiner sikre riktig bruk av Nødnett i det daglige og i krisesituasjoner ved å følge opp og tilby opplæring legge til rette for gode møteplasser for å ivareta dialogen med brukere gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig for å forstå hvordan brukerne opplever Nødnett over tid 17

18 Beredskap og bred utnyttelse av Nødnett Delstrategien skal legge til rette for at kritiske samfunnsfunksjoner benytter Nødnett slik at samfunnets beredskapsevne styrkes. DNK skal være beredt til å håndtere kriser som involverer Nødnett og DNKs ansvarsområder. Bred utnyttelse av Nødnett gir bedre beredskap. Flere brukere tilknyttet et felles robust kommunikasjonsnett vil bidra til å øke samfunnets beredskapsevne ved at det gir nye muligheter for informasjonsdeling og økt samhandling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser. I tråd med Stortingets føringer vil kritiske samfunnsfunksjoner utover kjernebrukerne ta Nødnett i bruk på permanent basis. Nødnett inngår som en del av landets kritiske infrastruktur. DNK har som målsetning å innføre nye, viktige brukergrupper innen utgangen av denne strategiperioden. Evnen til å håndtere kriser ligger i forberedelsene: planer, trening, øvelser, samhandling og tenkesett. Risikoforståelsen bestemmer hva man øver på, og hva man lærer av øvelser. DNK skal ha et beredskapsplanverk som er tilpasset DNKs ansvarsområder og som er kjent og øvet. De som bruker Nødnett må ha kompetanse om og beredskapsplaner for å bruke Nødnett effektivt i det daglige, så vel som i kriser. Effektiv bruk av Nødnett i stressede situasjoner må læres gjennom god opplæring og øvelser. 18 Delstrategier Redningsselskapet

19 DNK skal: avklare eventuell prioritering av nye brukergrupper synliggjøre DNKs tjenestetilbud, produktinformasjon og priser arbeide for en abonnementsordning som ivaretar ønsket om en bred utnyttelse av Nødnett følge opp at felles sambandsreglementet legges til grunn når Nødnett brukes tilrettelegge for et godt samarbeid mellom relevante aktører i en beredskapssituasjon, inkludert brukerorganisasjoner, brukernes driftsorganisasjoner, leverandører og andre sørge for at DNKs beredskapsplaner er oppdaterte og harmoniserte med samarbeidspartnernes være pådriver for at Nødnett inngår i samarbeidspartnernes beredskapsplaner og at bruk av samband er et øvingsmål øve beredskap regelmessig sammen med samarbeidspartnerne varsles om og ha observatørrett i øvelser der Nødnett er i bruk 19

20 Drift av Nødnett Delstrategien skal sikre god, trygg og forbedringsorientert drift av Nødnett, i tråd med samfunnets behov for nødkommunikasjon. DNK eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling av Nødnett i tråd med brukernes behov. Ansvaret omfatter også at brukerne opplever Nødnett som sikkert, robust og med god lydkvalitet. I løpet av strategiperioden vil brukere i hele landet tilknyttes Nødnett. Kontinuerlige kvalitetsforbedringer vil derfor være en prioritert oppgave for DNK fremover. DNK har ansvar for driften av Nødnett, og har satt ut de daglige drifts- og operatøroppgavene til Motorola. DNK skal godkjenne alt utstyr (kommunikasjonssentraler og radioterminaler) som koples til Nødnett for å ivareta sikkerhet og stabile tjenester. Ved inngangen til denne strategiperioden pågår det aktiviteter for å vurdere fremtidig organisering av driftstjenester for nødetatenes kommunikasjonssentraler og radioterminaler. 20 Delstrategier

21 DNK skal: sikre at Nødnett-tjenester leveres med god kvalitet i definerte områder og bygninger påse at brukernes nødnettutstyr (radioterminaler og kommunikasjonssentraler) har sikre og stabile driftstjenester følge opp brukernes tilbakemeldinger på en rask og effektiv måte gjennom god organisering, gode prosesser og rutiner, og kontinuerlige kvalitetsforbedringer 21

22 Utbygging av Nødnett Delstrategien skal sikre at Nødnett bygges ut i hele landet innen utgangen av Stortinget vedtok 9. juni 2011 at Nødnett kunne bygges ut i hele Fastlands-Norge. Terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 viste hvor viktig det er å ha et sikkert og felles samband for norske rednings- og beredskapsressurser. Nødnett var satt i drift i første utbyggingsområde og Nødnett fungerte godt, men hendelsene viste at det er viktig å bygge ut Nødnett så raskt som mulig. Dette påpekes også av Gjørvkommisjonen. Planen for gjennomføring av landsdekkende utbygging innen 2015 er ambisiøs, men realistisk. Flere tiltak er iverksatt for å sikre fremdriften og unngå forsinkelsene fra første utbyggingstrinn. Eksempelvis er avhengigheten mellom utbygging av Nødnett og innføring hos nødetatene løst opp. Det har også vært bytte til hovedleverandør som har Nødnett som sin kjernevirksomhet. 22 Delstrategier

23 DNK skal: ha et profesjonelt og løsningsorientert samarbeid med hovedleverandøren (Motorola) kvalitetssikre hovedleverandørens fremdriftsplaner for utbygging av Nødnett tilpasse DNKs organisering og prosesser mot leverandøren kommunisere godt om prosjektets fremdrift og behov til lokale interessenter og samarbeidspartnere i hele landet sikre god dekning i de områder folk bor og nødetatene ferdes gjennom planlegging basert på lokale forhold og behov kvalitetssikre at Nødnett leveres med god dekning, talekvalitet og kapasitet 23

24 Innføring av brukere i Nødnett Delstrategien omfatter effektive prosesser for innføring av brukere i Nødnett. Ved en landsdekkende utbygging skal om lag brukere fra nødetatene tilknyttes Nødnett. En sentral oppgave for DNK i denne strategiperioden er derfor å ha tett og tilpasset oppfølging av nødetatenes innføringsprosjekt. På sikt kan det tilkomme brukere fra flere organisasjoner i norsk redningstjeneste og andre organisasjoner med viktige samfunnsfunksjoner. Regjeringen har gått inn for at frivillige kan bli brukere av Nødnett, og DNK skal bistå innføring i Hovedredningssentralen og Redningshelikoptertjenesten. DNK skal bruke erfaringene fra nødetatene til å utvikle en god innføringsprosess for disse og andre nye brukerorganisasjoner i Nødnett. 24 Delstrategier

25 DNK skal: ha gode relasjoner til nødetatene og bistå med smidig og løsningsorientert innføring av brukere gi bistand til etatenes innføringsprosjekter til de beslutter å kople over til Nødnett, med utvidet ansvar for innføringen i brann- og redningstjenestene bidra til at brukernes forventning til Nødnett stemmer overens med faktisk leveranse sørge for at funksjonalitet, muligheter og begrensninger i Nødnett er dokumentert, og kjent i brukerorganisasjonene utvikle gode prosesser for innføring av nye brukergrupper i Nødnett 25

26 Kommunikasjon, samfunnskontakt og omdømmebygging Delstrategien omfatter både ekstern og intern kommunikasjon og skal øke kunnskap om og tillit til Nødnett. Dersom Nødnett-brukerne skal kunne benytte nettet til samfunnets beste, må de ha god, pålitelig og riktig kunnskap. Samfunnet må møte brukerne med realistiske forventninger om hva bruk av Nødnett innebærer. Samfunnskontakt, eksternog internkommunikasjon er viktige støtteprosesser for gjennomføringen av arbeidet, både med utbygging i fastlands-norge og et Nødnett i drift. DNK trenger gode toveiskanaler med viktige interessenter, kritikere, støttespillere og rammesettere. Den som ønsker å vite, skal enkelt kunne få tilgang til god, pålitelig og etterrettelig informasjon om Nødnett og Nødnett-utbyggingen. DNK er en ny aktør i beredskaps- Norge. Derfor er det viktig at ekspertisen på nødkommunikasjon synliggjøres, slik at samfunnet får mest mulig nytte av kompetansemiljøet i DNK. 26 Delstrategier

27 DNK skal: drive proaktivt medie- og kommunikasjonsarbeid aktivt finne og formidle de viktige historiene gjennom blant annet foredrag, kommunikasjonsmateriell, websider og magasin ha rutiner som sørger for at hele organisasjonen står for ryddig, profesjonell og enhetlig kommunikasjon bedre internkommunikasjonen merkbart i strategiperioden, målt ved undersøkelser åpne og vedlikeholde egnede kommunikasjonskanaler med viktige interessenter skape egne fora (Nødnettdag, brukerfora, informasjonsseminarer) arbeide aktivt med å holde seg orientert om utviklingen innenfor nødkommunikasjonsfeltet, og delta i relevante nasjonale og internasjonale fora 27

28 Tjeneste- og teknologiutvikling Delstrategien skal legge til rette for en tjeneste- og teknologiutvikling for statens infrastruktur for nødkommunikasjon slik at viktige samfunnsfunksjoner også i fremtiden har et tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling. DNK skal med basis i tjeneste- og teknologiutvikling tilby beredskapsmarkedet verdiøkende tjenester som øker samfunnets beredskap og evne til å håndtere kriser. Det er flere utviklingsområder som vil realiseres i løpet av strategiperioden. Eksempler på to utviklingsområder er grenseoverskridende kommunikasjon mellom Norge og Sverige (ISI) og økte datarater i Nødnett. DNK ønsker å tilby Nødnetts brukere mulighet til å formidle data i høyere datarater, ved at muligheten for TEDS i Nødnett utnyttes. Det er igangsatt et prosjekt for å teste ut TEDS og demonstrere funksjonaliteten i samarbeid med nødetatene. Dersom uttestingen er vellykket vil TEDS bygges ut, fortrinnsvis i sentrale strøk og langs hovedveier. Teknologiovervåkning og teknologistandardisering er viktige områder for DNK. Internasjonale standarder er viktige for å sikre mangfold og konkurranse på leverandørsiden samt muligheten til grenseoverskridende kommunikasjon. Frekvenser er en forutsetning for mobil kommunikasjon, uansett om det er for tale eller data. Frekvensbåndet er en begrenset naturressurs. 28 Delstrategier alphaspirit - Fotolia.com

29 DNK skal: være statens kompetansesenter for nødkommunikasjon, og bidra til anskaffelse av enhetlige, sikre og robuste nasjonale løsninger for nødkommunikasjon gjennom norsk-svensk samarbeid utvikle og implementere teknologi og rutiner for at norske og svenske nød- og beredskapsorganisasjoner kan bruke sine terminaler i begge land delta i det europeiske FoUprosjektet for å utvikle grenseoverskridende kommunikasjon i de europeiske nødnettene (ISITEP) innføre TEDS i Nødnett for å kunne tilby sikker dataoverføring på opp til 80 kb/s legge til rette for å utnytte mulighetene Nødnett gir til integrasjon med kommersielle mobile datanett delta i arbeidet med å sikre fremtidige internasjonale teknologistandarder for sikker kommunikasjon være pådriver i det pågående europeiske samarbeidet for å få tildelt harmonisert frekvensbånd til nød- og beredskapsaktører også på nasjonalt plan bidra til å sette fokus på samfunnets behov for økt robusthet i telekommunikasjonsinfrastruktur generelt og nødkommunikasjon spesielt 29

30 Regulatorisk rammeverk for Nødnett og DNK Delstrategien skal legge til rette for hensiktsmessig regulering slik at nødvendige prosesser blir effektive, og at DNK kan ivareta sitt samordningsansvar innen nødkommunikasjonsfeltet. DNK er et ungt forvaltningsorgan, og det meste av lovverket som regulerer DNKs virksomhet og Nødnett var vedtatt før DNK ble opprettet. Et landsdekkende felles Nødnett var ikke tatt i betraktning da lovgivningen ble vedtatt. Det er derfor behov for en rekke regulatoriske avklaringer innen rettsområder som berører DNKs ansvarsområder. Eksempler på slike rettsområder er hvilken virkning ekom-lovgivningen har på Nødnett, og regulering av Nødnett som samfunnskritisk infrastruktur. Oppgaven med regulatoriske avklaringer vil pågå i hele strategiperioden. 30

31 DNK skal: avklare behov for lovregulering av Nødnett som kritisk infrastruktur avklare hvilke sentrale aktører i beredskaps-norge som bør pålegges å bruke Nødnett ved kriser tydeliggjøre DNKs ansvar og myndighet for å sikre at Nødnett-ressursene brukes riktig innarbeide DNK som naturlig høringsinstans på tema knyttet til beredskap og samhandling tydeliggjøre ansvarsforhold knyttet til eierskap, forvaltning og drift av kommunikasjonssentraler og radioterminaler som tilknyttes Nødnett avklare ansvarsforhold vedrørende innendørsdekning i offentlige og private bygg og eventuelt behov for regulering arbeide for at Nødnett har de nødvendige frekvenser 31

32 Forvaltning og langsiktig finansiering Delstrategien skal legge til rette for god forvaltning av Nødnett som kritisk infrastruktur og langsiktig finansiering som gir handlingsrom til de oppgaver og aktiviteter som DNK er satt til å forvalte. DNK skal bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap slik at samfunnet får mest mulig nytte av investeringen i Nødnett. I dette ligger også et krav om å være fremtidsrettet. Det er per i dag ikke gitt bevilgninger eller føringer for hvordan videre forvaltning av Nødnett skal finansieres. For å møte samfunnets fremtidige behov vil det være behov for midler knyttet til reinvesteringer og forbedringer av Nødnett. Det innebærer at finansiering av utbedringer i Nødnett må avklares. Dette gjelder for eksempel investeringer knyttet til innendørsdekning og økt robusthet, samt videre tjeneste- og teknologiutvikling. 32 Delstrategier XtravaganT - Fotolia.com

33 DNK skal: arbeide for at DNK tildeles investeringsmidler gjennom statens ordinære budsjettprosesser som gir rom for videreutvikling og FoU lede prosesser for å ivareta forvaltning og videreutvikling av funksjonalitet i Nødnett, og tilhørende utvikling i kommunikasjonssentralene og i radioterminaler ha driftsbudsjett som gjenspeiler DNKs ressursbehov for opplæring og kompetansebygging, analyseoppdrag, kommunikasjon og andre støttefunksjoner avklare forventningene til strømberedskap i Nødnett og eventuelt iverksette tiltak 33

34 HR og kompetanseutvikling Delstrategien skal legge til rette for strategisk HR og kompetanseutvikling som understøtter DNKs overordnede mål. DNK har siden 2011 vokst kraftig i antall medarbeidere, og det er nye ledere på mellomledernivå. I samme periode har det også vært et stort eksternt press på ledelsen. Medarbeiderundersøkelsen utført i januar 2013 viser at ledelsen i DNK må prioritere HR og videreutvikling av organisasjonen. Samtidig er det viktig å holde fast ved de gode resultatene. De ansatte opplever generelt at det er spennende arbeidsoppgaver, gode lønns- og ansettelsesvilkår, passe innflytelse på egen arbeidssituasjon, støttende miljø i sin egen enhet og det er tilfredshet med nærmeste leder. Utfordringene er blant annet knyttet til manglende oppfølging av ansatte (medarbeidersamtaler), uklarheter i forventninger, usikkerhet på egen kompetanse, toppledelse som i stor grad har vært orientert mot eksterne forhold, samt belastninger i forbindelse med organisasjonens omdømmeproblemer. 34 Delstrategier Michael Brown - Fotolia.com

35 DNK skal: videreutvikle felles ledelsesplattform basert på felles verdier og tydelige ledelsesprinsipper ha en delegert ansvarsstruktur med et nært samarbeid mellom ledere og medarbeidere basert på gjensidig tillit fortsette det gode samarbeidet med fagforeningene ha en HR-seksjon som proaktivt bistår og støtter direktøren, avdelingsdirektører og seksjonslederne i deres arbeid for å nå DNKs mål arbeide med strategisk kompetanseutvikling, rekruttering og tiltak for å beholde kjernekompetanse og etablere interne karriere/ utviklingsmuligheter fokusere på HMS med oppfølging av arbeidsmiljø og sykefravær gjennomføre medarbeiderundersøkelser for kartlegging av arbeidsmiljø videreutvikle opplegg for opplæring og oppfølging av nye medarbeidere 35

36 Direktoratet for nødkommunikasjon Oslo: Nydalen allé 37a Moss: Solgaard skog 15 Postboks 7 Nydalen PIB, 0410 Oslo Telefon: Epost: 36

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september 2016 Redningskonferansen Forventninger til Nødnett i fremtiden Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nasjonal infrastruktur

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Informasjon om Nødnett Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Versjon 1.0-14.04.2016 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Teknisk beskrivelse av Nødnett... 6 2.1. Kjernenett... 7 2.2. Radio- og transmisjonsnettet...

Detaljer

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden Strategi 2017-2020 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2017-2020 Innhold Hovedmål 1: Effektive og stabile tjenester... 5 Hovedmål 2: Merverdi for våre

Detaljer

Typegodkjenning av. radioterminaler

Typegodkjenning av. radioterminaler Typegodkjenning av radioterminaler Prosedyrer og regelverk Versjon 4, 16.10.2015 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Typegodkjenningens hensikt... 3 2. Gjennomføring av typegodkjenning... 3 2.1. Sikkerhetsmessige

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Nye brukergrupper i Nødnett

Nye brukergrupper i Nødnett Nye brukergrupper i Nødnett Frokostmøte, Oslo 18.09.2014 Markedsdirektør Jostein Hesthammer Veien videre med Nødnett - bedre beredskap er drivkraften Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar

Detaljer

Ambisjoner for lokal og regional beredskap

Ambisjoner for lokal og regional beredskap Ambisjoner for lokal og regional beredskap Cecilie Daae direktør DSB 15. januar 2016 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen?

Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen? Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen? Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Trondheim, 27.mai 2010 1 Oversikt Litt om Post- og teletilsynet (PT) Gjeldende ekomregelverk (teorien) Erfaringer

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Eva Hildrum, departementsråd i Samferdseldepartementet Fagkonferanse Øvelse Østlandet, 19. november 2013, Oslo Konferansesenter Ekstremvær og kritisk

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet. Et grenseoverskridende utviklingsarbeid

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet. Et grenseoverskridende utviklingsarbeid Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet Et grenseoverskridende utviklingsarbeid Grenseoverskridende samvirke tilrettelegges Nor-Swe ISI-prosjektet går over tre år og fokuserer på ledelses- og samvirkemetodikk

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene?

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Finn Mørch Andersen Oslo 8. desember 2011 St. meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning Hva sa regjeringen? Regjeringen

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan?

Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan? Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan? Knut Baltzersen Fungerende avdelingsdirektør Teknologi- og tjenesteutvikling Direktoratet for nødkommunikasjon Fremtiden er multimedial! Et tenkt scenario

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring og status fase 5 Kundeansvarlig Lars-Otto Laukvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsrådet i Nordland 9.12.2013 Saltstraumen Tema Om DNK og Nødnett

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012. Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012. Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012 Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud Spørsmål:

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Nødnett i et nasjonalt perspektiv Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Tema Status - utbygging Bruk og (nye) brukere Større hendelser og kriser Teknikken

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi - Locus brukerforum 30.05.2012 i Sandefjord Hans Kr. Madsen Konst. avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 Tema Kommunikasjon og 50 års

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Utfordringer for samfunnssikkerhetsarbeidet og for den norske modellen. Direktør DSB

Utfordringer for samfunnssikkerhetsarbeidet og for den norske modellen. Direktør DSB Utfordringer for samfunnssikkerhetsarbeidet og for den norske modellen Cecilie Daae Direktør DSB 6. januar 2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Lars Erik Tandsæther Adm.dir Formålet med HDO gitt i vedtekter HDO skal: bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

nødnett i Norge? Hvordan realisere neste generasjons

nødnett i Norge? Hvordan realisere neste generasjons Tor Helge Lyngstøl, direktør, Direktoratet for nødkommunikasjon Frekvensforum, Lillesand 7. sept. 16 Hvordan realisere neste generasjons nødnett i Norge? Samfunnet trenger nødkommunikasjon, dette må det

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Forslag til vedtak: 1. Styret ønsker

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år Anskaffelsesstrategi fra 0 til 100 på 12 år DSBs visjon «Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar» DSB har ansvar på samfunnssikkerhetsområdet innen: Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap,

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Risikostyring i DNK. Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter. Cecilie Norenberg 9. September 2015

Risikostyring i DNK. Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter. Cecilie Norenberg 9. September 2015 Risikostyring i DNK Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter Cecilie Norenberg 9. September 2015 Innhold Introduksjon: Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) DNKs reise innen risikostyring Hvordan

Detaljer

1. Frekvensforvaltning

1. Frekvensforvaltning Mk Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/685-1 30.09.2015 INNSPILLTILEKOMPLANEN Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) ønsker med dette å gi innspill

Detaljer

Implementering av strategi. Inger Johanne Sundby Statskonsult (snart DIFI) Partnerforum 22.november 2007

Implementering av strategi. Inger Johanne Sundby Statskonsult (snart DIFI) Partnerforum 22.november 2007 Implementering av strategi Inger Johanne Sundby Statskonsult (snart DIFI) Partnerforum 22.november 2007 Tilnærmingsmåte praktisk - med et snev av prinsipiell tenkning basert på erfaring, men ikke systematisk

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET. Separate rettssubjekter (IKS / AS)

FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET. Separate rettssubjekter (IKS / AS) FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET.011, Separate rettssubjekter (IKS / AS) org.nr. 9 52 & (Fullrnaktsgiver) gir med dette Direktoratet for nødkommunikasjon fullmakt

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Finn Arve Åsbu Haugesund 22.april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer