Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2013-2016 1"

Transkript

1 Strategi

2 2

3 Kjære kollega! DNK står foran viktige oppgaver i årene som kommer. Investeringen i Nødnett er en av de største satsinger på samfunnssikkerhetsområdet noen gang. Innføring av et felles, landsdekkende Nødnett skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsorganisasjoner. DNK skal bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Som fagdirektorat gir vi innspill til utforming av politikk og bidrar til gode resultater når politikk implementeres. Oppgavene og forventningene vi møtes med betyr at vi trenger den brede faglige kompetanse som kjennetegner organisasjonen i dag. Formålet med strategidokumentet er å klargjøre DNKs mål og visjoner, og gi retning til viktige veivalg vi vet kommer. Det er først og fremst utformet som et verktøy for de ansatte i DNK, men skal også gi andre et godt bilde av DNKs fokus: Brukerne skal oppleve et godt Nødnett i drift, vi skal bygge ut Nødnett i hele fastlands-norge, og vi skal sikre at samfunnet får best mulig nytte av denne viktige investeringen. Strategien består av flere delstrategier som er områder direktoratet vil prioritere i perioden Delstrategiene støtter opp under direktoratets tre hovedmål og tilhørende delmål. Strategien konkretiseres gjennom årlige virksomhetsplaner og andre underliggende planer. Vår visjon er: Sikker kommunikasjon når det gjelder. Dette er en stor oppgave, og vi må løfte sammen. Hilsen Tor Helge Lyngstøl, direktør 3

4 Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) ble opprettet 1. april DNK er eier av samfunnskritisk infrastruktur, tjeneste-leverandør til Nødnetts brukere og statens kompetansesenter for nødkommunikasjon. DNK skal legge til rette for en bred utnyttelse av Nødnett. Nødnett vil gi økt samfunnssikkerhet og beredskap i hele landet. DNK leder utbyggingen av Nødnett og leverer utstyr til nødetatene for å ivareta behov for sikker kommunikasjon og økt samhandling. DNK har operatørog forvaltningsansvar for Nødnett i drift, videreutvikling av nettet og tjenestene. DNK er lokalisert i Nydalen og er organisert med fire avdelinger og to staber for å ivareta direktoratets hovedfunksjoner. Det er også etablert en underavdeling i Moss som yter driftstjenester for kommunikasjonsutstyret som benyttes i brann- og redningstjenestene og andre brukere utover nødetatene. 4 Utbygging av Nødnett: deler av en basestasjon fraktes med helikopter.

5 Visjon Sikker kommunikasjon når det gjelder. Virksomhetens idé DNK har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser. DNK eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling i tråd med brukernes behov. DNK skal gjennom sin rolle og kompetanse bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Verdigrunnlag Vårt verdigrunnlag skal bidra til at vi når vår visjon og våre mål: DNK kjennetegnes av gjennomføringskraft basert på innsikt, målrettet samarbeid og kommunikasjon. 5

6 Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden og er primært et samband for tale i grupper, men gir også mulighet til å sende meldinger (SDS), samt begrenset overføring av data. Nødnett gir innsatspersonell mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser, samtidig som det er mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen. Nødnett er ikke noe befolkningen har direkte befatning med, men er et verktøy for profesjonelle brukere. Nødnett-infrastrukturen består av en rekke basestasjoner med radioantenner, overføringslinjer og sentrale nettverkskomponenter. Basestasjonene er utplassert på tak, vegger eller i frittstående master på høydedrag osv. På landsbasis vil Nødnett få om lag 2100 basestasjoner, og disse er koblet sammen ved hjelp av overføringslinjer og sentrale nettverkskomponenter. 6

7 7

8 8

9 Nødnettprosjektet omfatter aktiviteter for å bygge Nødnett i hele Norge. For å gjøre innsatspersonell i stand til å kommunisere over Nødnett leveres det gjennom nødnettprosjektet utstyr til nødetatene. Utstyret omfatter radioterminaler og kommunikasjonsløsninger til nødetatenes sentraler. Prosjektet ledes av DNK, mens nødetatenes fagdirektorater har ansvar for sine innføringsprosjekter. Nødnett skal være utbygd i hele landet i løpet av Omfanget i nødnettprosjektet er regulert i Prop 100 S ( ) og kontrakt mellom staten og Motorola, og staten kan velge å videreutvikle nettet fram til

10 brukere budsjett utvikling 2016 dialog strategi leverandør lov mål 2015 beredskap delmål HR nytte kunder medie 2013 innføring forvaltning landsdekkende samarbeid rammer utbygging ressurser tid visjon ansatte drift planer 2014 kommunikasjon Stortinget Strategidokumentet består av ti delstrategier som skal realisere direktoratets visjon og mål. Delstrategiene for perioden er: kundedialog og tjenesteleveranser beredskap og bred utnyttelse av Nødnett drift av Nødnett utbygging av Nødnett innføring av brukere i Nødnett kommunikasjon, samfunnskontakt og omdømmebygging et godt regulatorisk rammeverk for Nødnett og DNK tjeneste- og teknologiutvikling forvaltning og langsiktig finansiering HR og kompetanseutvikling 10

11 Overordnede mål og delmål 11

12 Nødnett i bruk Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. Nødnett har høy tilgjengelighet og samfunnet har tillit til at kommunikasjonen i Nødnett er sikker og robust. Ressurser i Nødnett blir utnyttet effektivt i alle situasjoner og DNK øver regelmessig sammen med brukerne. DNK har god kunnskap om hvordan brukerne opplever Nødnett og iverksetter forbedringer fortløpende. 12 Mål og delmål

13 Nødnett i hele landet Nødnett skal bygges ut og tas i bruk i hele landet innen utgangen av DNK har et profesjonelt og løsningsfokusert samarbeid med hovedleverandøren og nødetatenes organisasjoner. DNK har kjennskap til lokale forhold og samarbeider med myndigheter og brukere i hele landet. DNK leverer til avtalt tid. Behov for endringer eller forbedringer i Nødnett hindrer ikke framdrift, men løses i andre prosesser. Mål og delmål 13

14 Til det beste for samfunnet Samfunnet skal få mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse. Nødnett er radiosambandet for sentrale nød- og beredskapsaktører i hele landet. Nødnett videreutvikles i tråd med teknologiutviklingen og samfunnets behov for sikker tale- og datakommunikasjon. DNK er statens kompetansesenter for nødkommunikasjon, og bidrar til enhetlige, sikre og robuste nasjonale løsninger. 14 Mål og delmål

15 Delstrategier 15

16 Kundedialog og tjenesteleveranser Delstrategien skal legge til rette for brukerorienterte leveranser og profesjonell og serviceinnstilt dialog med aktører som benytter Nødnett. Som eier og forvalter av Nødnett er DNK en viktig tjenesteleverandør til nød- og beredskapsorganisasjoner. DNK tilbyr tilgang til Nødnett og tjenestene i Nødnett, som for eksempel gruppekommunikasjon, en-til-en-talekommunikasjon, nødalarmer og tekstmeldinger. DNK tilbyr også bistand til anskaffelse av radioterminaler og mer avansert radiobetjeningsutstyr for tilknytning til Nødnett, samt drift og vedlikehold av dette utstyret. Tilliten til Nødnett er avhengig av at Nødnett har god kvalitet og tilgjengelighet, og at brukerne opplever Nødnett som effektivt, sikkert og robust. For å følge opp dette må DNK ha tett dialog med sine kunder for å forstå deres utfordringer og behov for sikker kommunikasjon. Samtidig er dialog nødvendig for at brukerne skal bli kjent med Nødnetts muligheter og begrensninger, og for å sikre riktig bruk av Nødnett. 16 Delstrategier rubberball - Fotolia.com

17 DNK skal: utvikle og synliggjøre DNKs tjenestetilbud og gi god produktinformasjon bidra til at funksjonalitet i Nødnett tas i bruk gjennom å synliggjøre muligheter og gevinster bistå kunder med anskaffelse av typegodkjent utstyr for Nødnett gjøre det enkelt å komme i kontakt med DNK, og sørge for at alle henvendelser følges opp gjennom effektive rutiner sikre riktig bruk av Nødnett i det daglige og i krisesituasjoner ved å følge opp og tilby opplæring legge til rette for gode møteplasser for å ivareta dialogen med brukere gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig for å forstå hvordan brukerne opplever Nødnett over tid 17

18 Beredskap og bred utnyttelse av Nødnett Delstrategien skal legge til rette for at kritiske samfunnsfunksjoner benytter Nødnett slik at samfunnets beredskapsevne styrkes. DNK skal være beredt til å håndtere kriser som involverer Nødnett og DNKs ansvarsområder. Bred utnyttelse av Nødnett gir bedre beredskap. Flere brukere tilknyttet et felles robust kommunikasjonsnett vil bidra til å øke samfunnets beredskapsevne ved at det gir nye muligheter for informasjonsdeling og økt samhandling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser. I tråd med Stortingets føringer vil kritiske samfunnsfunksjoner utover kjernebrukerne ta Nødnett i bruk på permanent basis. Nødnett inngår som en del av landets kritiske infrastruktur. DNK har som målsetning å innføre nye, viktige brukergrupper innen utgangen av denne strategiperioden. Evnen til å håndtere kriser ligger i forberedelsene: planer, trening, øvelser, samhandling og tenkesett. Risikoforståelsen bestemmer hva man øver på, og hva man lærer av øvelser. DNK skal ha et beredskapsplanverk som er tilpasset DNKs ansvarsområder og som er kjent og øvet. De som bruker Nødnett må ha kompetanse om og beredskapsplaner for å bruke Nødnett effektivt i det daglige, så vel som i kriser. Effektiv bruk av Nødnett i stressede situasjoner må læres gjennom god opplæring og øvelser. 18 Delstrategier Redningsselskapet

19 DNK skal: avklare eventuell prioritering av nye brukergrupper synliggjøre DNKs tjenestetilbud, produktinformasjon og priser arbeide for en abonnementsordning som ivaretar ønsket om en bred utnyttelse av Nødnett følge opp at felles sambandsreglementet legges til grunn når Nødnett brukes tilrettelegge for et godt samarbeid mellom relevante aktører i en beredskapssituasjon, inkludert brukerorganisasjoner, brukernes driftsorganisasjoner, leverandører og andre sørge for at DNKs beredskapsplaner er oppdaterte og harmoniserte med samarbeidspartnernes være pådriver for at Nødnett inngår i samarbeidspartnernes beredskapsplaner og at bruk av samband er et øvingsmål øve beredskap regelmessig sammen med samarbeidspartnerne varsles om og ha observatørrett i øvelser der Nødnett er i bruk 19

20 Drift av Nødnett Delstrategien skal sikre god, trygg og forbedringsorientert drift av Nødnett, i tråd med samfunnets behov for nødkommunikasjon. DNK eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling av Nødnett i tråd med brukernes behov. Ansvaret omfatter også at brukerne opplever Nødnett som sikkert, robust og med god lydkvalitet. I løpet av strategiperioden vil brukere i hele landet tilknyttes Nødnett. Kontinuerlige kvalitetsforbedringer vil derfor være en prioritert oppgave for DNK fremover. DNK har ansvar for driften av Nødnett, og har satt ut de daglige drifts- og operatøroppgavene til Motorola. DNK skal godkjenne alt utstyr (kommunikasjonssentraler og radioterminaler) som koples til Nødnett for å ivareta sikkerhet og stabile tjenester. Ved inngangen til denne strategiperioden pågår det aktiviteter for å vurdere fremtidig organisering av driftstjenester for nødetatenes kommunikasjonssentraler og radioterminaler. 20 Delstrategier

21 DNK skal: sikre at Nødnett-tjenester leveres med god kvalitet i definerte områder og bygninger påse at brukernes nødnettutstyr (radioterminaler og kommunikasjonssentraler) har sikre og stabile driftstjenester følge opp brukernes tilbakemeldinger på en rask og effektiv måte gjennom god organisering, gode prosesser og rutiner, og kontinuerlige kvalitetsforbedringer 21

22 Utbygging av Nødnett Delstrategien skal sikre at Nødnett bygges ut i hele landet innen utgangen av Stortinget vedtok 9. juni 2011 at Nødnett kunne bygges ut i hele Fastlands-Norge. Terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 viste hvor viktig det er å ha et sikkert og felles samband for norske rednings- og beredskapsressurser. Nødnett var satt i drift i første utbyggingsområde og Nødnett fungerte godt, men hendelsene viste at det er viktig å bygge ut Nødnett så raskt som mulig. Dette påpekes også av Gjørvkommisjonen. Planen for gjennomføring av landsdekkende utbygging innen 2015 er ambisiøs, men realistisk. Flere tiltak er iverksatt for å sikre fremdriften og unngå forsinkelsene fra første utbyggingstrinn. Eksempelvis er avhengigheten mellom utbygging av Nødnett og innføring hos nødetatene løst opp. Det har også vært bytte til hovedleverandør som har Nødnett som sin kjernevirksomhet. 22 Delstrategier

23 DNK skal: ha et profesjonelt og løsningsorientert samarbeid med hovedleverandøren (Motorola) kvalitetssikre hovedleverandørens fremdriftsplaner for utbygging av Nødnett tilpasse DNKs organisering og prosesser mot leverandøren kommunisere godt om prosjektets fremdrift og behov til lokale interessenter og samarbeidspartnere i hele landet sikre god dekning i de områder folk bor og nødetatene ferdes gjennom planlegging basert på lokale forhold og behov kvalitetssikre at Nødnett leveres med god dekning, talekvalitet og kapasitet 23

24 Innføring av brukere i Nødnett Delstrategien omfatter effektive prosesser for innføring av brukere i Nødnett. Ved en landsdekkende utbygging skal om lag brukere fra nødetatene tilknyttes Nødnett. En sentral oppgave for DNK i denne strategiperioden er derfor å ha tett og tilpasset oppfølging av nødetatenes innføringsprosjekt. På sikt kan det tilkomme brukere fra flere organisasjoner i norsk redningstjeneste og andre organisasjoner med viktige samfunnsfunksjoner. Regjeringen har gått inn for at frivillige kan bli brukere av Nødnett, og DNK skal bistå innføring i Hovedredningssentralen og Redningshelikoptertjenesten. DNK skal bruke erfaringene fra nødetatene til å utvikle en god innføringsprosess for disse og andre nye brukerorganisasjoner i Nødnett. 24 Delstrategier

25 DNK skal: ha gode relasjoner til nødetatene og bistå med smidig og løsningsorientert innføring av brukere gi bistand til etatenes innføringsprosjekter til de beslutter å kople over til Nødnett, med utvidet ansvar for innføringen i brann- og redningstjenestene bidra til at brukernes forventning til Nødnett stemmer overens med faktisk leveranse sørge for at funksjonalitet, muligheter og begrensninger i Nødnett er dokumentert, og kjent i brukerorganisasjonene utvikle gode prosesser for innføring av nye brukergrupper i Nødnett 25

26 Kommunikasjon, samfunnskontakt og omdømmebygging Delstrategien omfatter både ekstern og intern kommunikasjon og skal øke kunnskap om og tillit til Nødnett. Dersom Nødnett-brukerne skal kunne benytte nettet til samfunnets beste, må de ha god, pålitelig og riktig kunnskap. Samfunnet må møte brukerne med realistiske forventninger om hva bruk av Nødnett innebærer. Samfunnskontakt, eksternog internkommunikasjon er viktige støtteprosesser for gjennomføringen av arbeidet, både med utbygging i fastlands-norge og et Nødnett i drift. DNK trenger gode toveiskanaler med viktige interessenter, kritikere, støttespillere og rammesettere. Den som ønsker å vite, skal enkelt kunne få tilgang til god, pålitelig og etterrettelig informasjon om Nødnett og Nødnett-utbyggingen. DNK er en ny aktør i beredskaps- Norge. Derfor er det viktig at ekspertisen på nødkommunikasjon synliggjøres, slik at samfunnet får mest mulig nytte av kompetansemiljøet i DNK. 26 Delstrategier

27 DNK skal: drive proaktivt medie- og kommunikasjonsarbeid aktivt finne og formidle de viktige historiene gjennom blant annet foredrag, kommunikasjonsmateriell, websider og magasin ha rutiner som sørger for at hele organisasjonen står for ryddig, profesjonell og enhetlig kommunikasjon bedre internkommunikasjonen merkbart i strategiperioden, målt ved undersøkelser åpne og vedlikeholde egnede kommunikasjonskanaler med viktige interessenter skape egne fora (Nødnettdag, brukerfora, informasjonsseminarer) arbeide aktivt med å holde seg orientert om utviklingen innenfor nødkommunikasjonsfeltet, og delta i relevante nasjonale og internasjonale fora 27

28 Tjeneste- og teknologiutvikling Delstrategien skal legge til rette for en tjeneste- og teknologiutvikling for statens infrastruktur for nødkommunikasjon slik at viktige samfunnsfunksjoner også i fremtiden har et tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling. DNK skal med basis i tjeneste- og teknologiutvikling tilby beredskapsmarkedet verdiøkende tjenester som øker samfunnets beredskap og evne til å håndtere kriser. Det er flere utviklingsområder som vil realiseres i løpet av strategiperioden. Eksempler på to utviklingsområder er grenseoverskridende kommunikasjon mellom Norge og Sverige (ISI) og økte datarater i Nødnett. DNK ønsker å tilby Nødnetts brukere mulighet til å formidle data i høyere datarater, ved at muligheten for TEDS i Nødnett utnyttes. Det er igangsatt et prosjekt for å teste ut TEDS og demonstrere funksjonaliteten i samarbeid med nødetatene. Dersom uttestingen er vellykket vil TEDS bygges ut, fortrinnsvis i sentrale strøk og langs hovedveier. Teknologiovervåkning og teknologistandardisering er viktige områder for DNK. Internasjonale standarder er viktige for å sikre mangfold og konkurranse på leverandørsiden samt muligheten til grenseoverskridende kommunikasjon. Frekvenser er en forutsetning for mobil kommunikasjon, uansett om det er for tale eller data. Frekvensbåndet er en begrenset naturressurs. 28 Delstrategier alphaspirit - Fotolia.com

29 DNK skal: være statens kompetansesenter for nødkommunikasjon, og bidra til anskaffelse av enhetlige, sikre og robuste nasjonale løsninger for nødkommunikasjon gjennom norsk-svensk samarbeid utvikle og implementere teknologi og rutiner for at norske og svenske nød- og beredskapsorganisasjoner kan bruke sine terminaler i begge land delta i det europeiske FoUprosjektet for å utvikle grenseoverskridende kommunikasjon i de europeiske nødnettene (ISITEP) innføre TEDS i Nødnett for å kunne tilby sikker dataoverføring på opp til 80 kb/s legge til rette for å utnytte mulighetene Nødnett gir til integrasjon med kommersielle mobile datanett delta i arbeidet med å sikre fremtidige internasjonale teknologistandarder for sikker kommunikasjon være pådriver i det pågående europeiske samarbeidet for å få tildelt harmonisert frekvensbånd til nød- og beredskapsaktører også på nasjonalt plan bidra til å sette fokus på samfunnets behov for økt robusthet i telekommunikasjonsinfrastruktur generelt og nødkommunikasjon spesielt 29

30 Regulatorisk rammeverk for Nødnett og DNK Delstrategien skal legge til rette for hensiktsmessig regulering slik at nødvendige prosesser blir effektive, og at DNK kan ivareta sitt samordningsansvar innen nødkommunikasjonsfeltet. DNK er et ungt forvaltningsorgan, og det meste av lovverket som regulerer DNKs virksomhet og Nødnett var vedtatt før DNK ble opprettet. Et landsdekkende felles Nødnett var ikke tatt i betraktning da lovgivningen ble vedtatt. Det er derfor behov for en rekke regulatoriske avklaringer innen rettsområder som berører DNKs ansvarsområder. Eksempler på slike rettsområder er hvilken virkning ekom-lovgivningen har på Nødnett, og regulering av Nødnett som samfunnskritisk infrastruktur. Oppgaven med regulatoriske avklaringer vil pågå i hele strategiperioden. 30

31 DNK skal: avklare behov for lovregulering av Nødnett som kritisk infrastruktur avklare hvilke sentrale aktører i beredskaps-norge som bør pålegges å bruke Nødnett ved kriser tydeliggjøre DNKs ansvar og myndighet for å sikre at Nødnett-ressursene brukes riktig innarbeide DNK som naturlig høringsinstans på tema knyttet til beredskap og samhandling tydeliggjøre ansvarsforhold knyttet til eierskap, forvaltning og drift av kommunikasjonssentraler og radioterminaler som tilknyttes Nødnett avklare ansvarsforhold vedrørende innendørsdekning i offentlige og private bygg og eventuelt behov for regulering arbeide for at Nødnett har de nødvendige frekvenser 31

32 Forvaltning og langsiktig finansiering Delstrategien skal legge til rette for god forvaltning av Nødnett som kritisk infrastruktur og langsiktig finansiering som gir handlingsrom til de oppgaver og aktiviteter som DNK er satt til å forvalte. DNK skal bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap slik at samfunnet får mest mulig nytte av investeringen i Nødnett. I dette ligger også et krav om å være fremtidsrettet. Det er per i dag ikke gitt bevilgninger eller føringer for hvordan videre forvaltning av Nødnett skal finansieres. For å møte samfunnets fremtidige behov vil det være behov for midler knyttet til reinvesteringer og forbedringer av Nødnett. Det innebærer at finansiering av utbedringer i Nødnett må avklares. Dette gjelder for eksempel investeringer knyttet til innendørsdekning og økt robusthet, samt videre tjeneste- og teknologiutvikling. 32 Delstrategier XtravaganT - Fotolia.com

33 DNK skal: arbeide for at DNK tildeles investeringsmidler gjennom statens ordinære budsjettprosesser som gir rom for videreutvikling og FoU lede prosesser for å ivareta forvaltning og videreutvikling av funksjonalitet i Nødnett, og tilhørende utvikling i kommunikasjonssentralene og i radioterminaler ha driftsbudsjett som gjenspeiler DNKs ressursbehov for opplæring og kompetansebygging, analyseoppdrag, kommunikasjon og andre støttefunksjoner avklare forventningene til strømberedskap i Nødnett og eventuelt iverksette tiltak 33

34 HR og kompetanseutvikling Delstrategien skal legge til rette for strategisk HR og kompetanseutvikling som understøtter DNKs overordnede mål. DNK har siden 2011 vokst kraftig i antall medarbeidere, og det er nye ledere på mellomledernivå. I samme periode har det også vært et stort eksternt press på ledelsen. Medarbeiderundersøkelsen utført i januar 2013 viser at ledelsen i DNK må prioritere HR og videreutvikling av organisasjonen. Samtidig er det viktig å holde fast ved de gode resultatene. De ansatte opplever generelt at det er spennende arbeidsoppgaver, gode lønns- og ansettelsesvilkår, passe innflytelse på egen arbeidssituasjon, støttende miljø i sin egen enhet og det er tilfredshet med nærmeste leder. Utfordringene er blant annet knyttet til manglende oppfølging av ansatte (medarbeidersamtaler), uklarheter i forventninger, usikkerhet på egen kompetanse, toppledelse som i stor grad har vært orientert mot eksterne forhold, samt belastninger i forbindelse med organisasjonens omdømmeproblemer. 34 Delstrategier Michael Brown - Fotolia.com

35 DNK skal: videreutvikle felles ledelsesplattform basert på felles verdier og tydelige ledelsesprinsipper ha en delegert ansvarsstruktur med et nært samarbeid mellom ledere og medarbeidere basert på gjensidig tillit fortsette det gode samarbeidet med fagforeningene ha en HR-seksjon som proaktivt bistår og støtter direktøren, avdelingsdirektører og seksjonslederne i deres arbeid for å nå DNKs mål arbeide med strategisk kompetanseutvikling, rekruttering og tiltak for å beholde kjernekompetanse og etablere interne karriere/ utviklingsmuligheter fokusere på HMS med oppfølging av arbeidsmiljø og sykefravær gjennomføre medarbeiderundersøkelser for kartlegging av arbeidsmiljø videreutvikle opplegg for opplæring og oppfølging av nye medarbeidere 35

36 Direktoratet for nødkommunikasjon Oslo: Nydalen allé 37a Moss: Solgaard skog 15 Postboks 7 Nydalen PIB, 0410 Oslo Telefon: Epost: 36

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett, status og veien videre Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stortinget

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Øyvind Hagen Karlsen 23. mars 2017 London 22 mars 2017 Nødnett i tall 2064 basestasjoner i drift 86 % flatedekning 100 % befolkningsdekning 324 kommunikasjonssentr

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Tema Kort tilbakeblikk og funksjoner i Nødnett som letter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september 2016 Redningskonferansen Forventninger til Nødnett i fremtiden Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nasjonal infrastruktur

Detaljer

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden Strategi 2017-2020 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2017-2020 Innhold Hovedmål 1: Effektive og stabile tjenester... 5 Hovedmål 2: Merverdi for våre

Detaljer

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Informasjon om Nødnett Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Versjon 1.0-14.04.2016 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Teknisk beskrivelse av Nødnett... 6 2.1. Kjernenett... 7 2.2. Radio- og transmisjonsnettet...

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Typegodkjenning av. radioterminaler

Typegodkjenning av. radioterminaler Typegodkjenning av radioterminaler Prosedyrer og regelverk Versjon 4, 16.10.2015 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Typegodkjenningens hensikt... 3 2. Gjennomføring av typegodkjenning... 3 2.1. Sikkerhetsmessige

Detaljer

Retningslinjer for opplæring i Nødnett Opplæringsmodellen for bruk av Nødnett. v. 1.0.

Retningslinjer for opplæring i Nødnett Opplæringsmodellen for bruk av Nødnett. v. 1.0. Retningslinjer for opplæring i Nødnett Opplæringsmodellen for bruk av Nødnett v. 1.0. Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Nasjonalt råd for opplæring i Nødnett... 2 2. Valg av opplæringsmodell... 3 2.1. Pedagogikk...

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Ambisjoner for lokal og regional beredskap

Ambisjoner for lokal og regional beredskap Ambisjoner for lokal og regional beredskap Cecilie Daae direktør DSB 15. januar 2016 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. Typegodkjenning av radioterminaler for bruk i Nødnett. Versjon 3

Direktoratet for nødkommunikasjon. Typegodkjenning av radioterminaler for bruk i Nødnett. Versjon 3 Typegodkjenning av radioterminaler for bruk i Nødnett Versjon 3 15.04.2014 Innhold Typegodkjenningens hensikt... 3 Gjennomføring av typegodkjenning... 3 Sikkerhetsmessige krav må oppfylles... 3 Test av

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Nye brukergrupper i Nødnett

Nye brukergrupper i Nødnett Nye brukergrupper i Nødnett Frokostmøte, Oslo 18.09.2014 Markedsdirektør Jostein Hesthammer Veien videre med Nødnett - bedre beredskap er drivkraften Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen?

Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen? Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen? Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Trondheim, 27.mai 2010 1 Oversikt Litt om Post- og teletilsynet (PT) Gjeldende ekomregelverk (teorien) Erfaringer

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt. «Bedre samvirke mellom nødetatene»

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt. «Bedre samvirke mellom nødetatene» Nasjonalt nødmeldingsprosjekt «Bedre samvirke mellom nødetatene» Prosjektleder Erik Liaklev Bakgrunn og oppdrag Bakgrunn: Stortingsvedtak nr. 412, 8. mars 2012: «Stortinget ber regjeringen fremme egen

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene?

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Finn Mørch Andersen Oslo 8. desember 2011 St. meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning Hva sa regjeringen? Regjeringen

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Eva Hildrum, departementsråd i Samferdseldepartementet Fagkonferanse Øvelse Østlandet, 19. november 2013, Oslo Konferansesenter Ekstremvær og kritisk

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars 2016 SAK NR 122016 Økonomisk langtidsplan 20172020 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi - Locus brukerforum 30.05.2012 i Sandefjord Hans Kr. Madsen Konst. avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 Tema Kommunikasjon og 50 års

Detaljer

Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett

Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Norge Deres Ref.: Vår Ref.: Arkivkode: Dato: 16/00108-3 129 27.06.2017 Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett Vedlagt brev gikk ut til

Detaljer

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet. Et grenseoverskridende utviklingsarbeid

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet. Et grenseoverskridende utviklingsarbeid Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet Et grenseoverskridende utviklingsarbeid Grenseoverskridende samvirke tilrettelegges Nor-Swe ISI-prosjektet går over tre år og fokuserer på ledelses- og samvirkemetodikk

Detaljer

Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet

Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref. Vår ref. Dato 15/4193 - HEW 18.04.2017 Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Dato: _ 2015/3l39-7/FD V 3/MAY 17/

Deres referanse: Vår referanse: Dato: _ 2015/3l39-7/FD V 3/MAY 17/ Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Dato: _ 2015/3l39-7/FD V 3/MAY 17/244-2 27.02.2017 HØRING - NOU 2016: 19 SAMHANDLING FOR SIKKERHET - HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid

Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid Notat utarbeidet i fellesskap av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene August 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 15.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 15.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 15.mars 2017 SAK NR 14-2017 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Nasjonal geodatastrategi Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Regjeringen varsler en nasjonal geodatastrategi i «Digital agenda» Dette gir nasjonal forankring. Fra april 2016 Nasjonal geodatastrategi

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Vår visjon: Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet. Vår visjon Virksomhetsidé Verdier Utviklingsområder...

Vår visjon: Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet. Vår visjon Virksomhetsidé Verdier Utviklingsområder... Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet Strategi 2017 2020 Vår visjon: Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet Vår visjon... 3 Virksomhetsidé... 4 Verdier... 5 Utviklingsområder...

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

Veileder for anskaffelse av datamodem

Veileder for anskaffelse av datamodem TEMA Veileder for anskaffelse av datamodem Produkter og tjenester i Nødnett Mai 2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-435-2

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012. Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012. Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012 Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud Spørsmål:

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 Drift

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Lars Erik Tandsæther Adm.dir Formålet med HDO gitt i vedtekter HDO skal: bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 21.10.2015 Møtested Thon Hotell Opera Tid 14.00 18.00 Møteleder

Detaljer

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Nødnett i et nasjonalt perspektiv Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Tema Status - utbygging Bruk og (nye) brukere Større hendelser og kriser Teknikken

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan?

Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan? Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan? Knut Baltzersen Fungerende avdelingsdirektør Teknologi- og tjenesteutvikling Direktoratet for nødkommunikasjon Fremtiden er multimedial! Et tenkt scenario

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August 2017 SAK NR 37-2017 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. (19. juni 2015)

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. (19. juni 2015) Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks (19. juni 2015) 1 Innhold Erstatter to instrukser trådte i kraft19. juni 2015 Formål og virkeområde Fylkesmannens ansvar for å samordne, holde oversikt over og

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om tjenesten... 3 5. Funksjonalitet ved migrering av Radioterminal til Sverige...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring og status fase 5 Kundeansvarlig Lars-Otto Laukvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsrådet i Nordland 9.12.2013 Saltstraumen Tema Om DNK og Nødnett

Detaljer