Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser"

Transkript

1 Informasjon om Nødnett Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Versjon

2 2

3 Innhold 1. Innledning Teknisk beskrivelse av Nødnett Kjernenett Radio- og transmisjonsnettet Viktige tjenester i Nødnett Risikofaktorer i Nødnett Transmisjonsnettet Strømtilførsel til basestasjon Kjernenettet Driftssenteret Riktig bruk av Nødnett Ved behov for mer informasjon

4 1. Innledning Denne rapporten inneholder informasjon om infrastrukturen til Nødnett, om alternative løsninger ved utfall av Nødnett og informasjon om riktig bruk av Nødnett. Informasjonen kan benyttes av ansvarlige for kommunal beredskap og fylkesberedskapssjefer ved utarbeidelsen av Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Nødnett er det nye digitale radiosambandet til nødetatene brann, helse og politi og andre beredskapsbrukere. Det er et avlyttingssikret sambandssystem som skal gi bedre funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet enn dagens samband. Utbyggingen av nettet ble ferdigstilt i løpet av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er ansvarlig for drift og forvaltning av Nødnett. Nødnett er et viktig kommunikasjonssystem for Beredskaps-Norge på alle nivåer. Det er derfor viktig at vurderinger knyttet til sårbarheten i Nødnett tas med i ROS-analyser relatert til beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Nødnettbrukere i aksjon Det er lagt opp til at nye aktører utover nødetatene skal ta i bruk Nødnett. Figuren nedenfor gir en oversikt over eksisterende og framtidige brukergrupper av Nødnett. I tillegg til nødetatene har Nødnett brukere fra redningsorganisasjoner som Sivilforsvaret, Hovedredningssentralene og frivillige organisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Andre beredskapsbrukere, som Tollvesenet og Forsvaret, har også tatt i bruk Nødnett. Det vil gi nye muligheter for informasjonsdeling og økt samvirke på tvers om flere brukergrupper kobler seg på Nødnett, for eksempel innenfor kommunal og statlig beredskap og andre viktige samfunnsmessige tjenester. Ved utarbeidelsen av kommunale og regionale ROS-analyser er det viktig at også disse brukerne av Nødnett tas med i vurderingene. 4

5 Oversikt over mulige brukergrupper i Nødnett Beredskaps-Norge er delt inn i flere nivåer; nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Risiko- og sårbarhetsanalyser utarbeides på alle nivåer. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har på sine nettsider beskrevet hvordan ROSanalyser skal gjennomføres på kommunalt og regionalt nivå, se Norske nød- og beredskapsetater er svært avhengige av et velfungerende kommunikasjonssystem i alle situasjoner. Tilgjengelighet til Nødnett vil avhenge av om systemet har dekning i det aktuelle området hvor behovet oppstår, samt om det er kapasitet i nettet til å håndtere trafikken. Det er generelt god dekning og kapasitet i Nødnett. Nødnett er et kommunikasjonsnett, med en del av de samme sårbarheter som annen ekominfrastruktur. Bortfall av ekom-tjenester, inkl. strømforsyning til disse, vil således også ramme Nødnett. I kapittel 2 gis en kort innføring i den tekniske oppbyggingen av Nødnett. Dette er ment som underlag for å forstå hvilke utfordringer og muligheter som ligger i Nødnett og hvilke alternative løsninger man har ved utfall. I kapittel 3 beskrives risikofaktorer i Nødnett og i kapittel 4 gis informasjon om riktig bruk av Nødnett. Det er viktig at Nødnett benyttes riktig i en beredskapssituasjon, både for å unngå sperr og for å kunne ta i bruk relevante funksjoner. I kapittel 5 gis en kort beskrivelse av hva som er offentlig informasjon om Nødnetts infrastruktur. Det er mulig å be om mer informasjon for sitt lokalområde, inklusive dekningskart. Rutinen for dette er beskrevet i kapittel 5. Mer informasjon om blant annet funksjoner og tjenester i Nødnett, robusthet og beredskap ved lengre strømbrudd finnes på nettsidene til DNK: 5

6 DNK anbefaler at en plan for håndtering av ulike scenarioer som kan oppstå ved situasjoner hvor virksomheten er avhengig av Nødnett, bør inngå i ROS-arbeidet. Ved å benytte informasjon gitt i denne veilederen kan scenarioer av ulikt omfang og varighet skisseres. DNK anbefaler å vurdere følgende aktuelle scenarioer ved utarbeidelse av lokale ROS-analyser: Tap av dekning i Nødnett Manglende kunnskap om bruk av Nødnett DNK anbefaler å vurdere følgende spørsmål ved utarbeidelse av ROSanalyse for sitt lokalområde (listen ikke uttømmende): 1. Har vi bra nok kunnskap og øvelse i å bruke spesialegenskapene ved Nødnett, for eksempel direktemodus mellom terminaler, som er tilgjengelige også når Nødnett er nede? 2. Hvilke andre kommunikasjonsmuligheter har vi dersom Nødnett ikke fungerer, for eksempel satellittkommunikasjon? 3. Opererer vi i et område som er spesielt utsatt for ras, langvarige strømbrudd, oversvømmelser og andre hendelser som kan føre til utfall i Nødnett? 2. Teknisk beskrivelse av Nødnett Dette kapittelet er bakgrunnsinformasjon for å gi leser en forståelse av hvilke muligheter som ligger i Nødnett og hvilke alternative løsninger som finnes ved utfall av Nødnett. Teknologivalget i Nødnett, i kombinasjon med et robust design, gir generelt god tilgjengelighet i Nødnett. Gjennomsnittlig oppetid på landsbasis er høyere enn for de kommersielle mobilnettene. Måten nettet fungerer på og er bygget opp (ringstrukturer, reservestrøm osv.), gjør at Nødnett vil klare seg langt bedre enn de kommersielle nettene ved de fleste hendelser. Nødnett leveres med mange ulike funksjoner som brukerne må kjenne til og kunne benytte i tilfeller hvor dekning eller funksjonalitet i Nødnett faller ut, samt ved store hendelser med mange nødnettbrukere innen et begrenset geografisk område. Nødnett består av et radionett med basestasjoner, kjernenett med sentrale nettverkskomponenter og et transmisjonsnett (overføringslinjer). Figuren nedenfor viser den tekniske oppbygning av radionett, kjernenett og transmisjonsnett. 6

7 Nødnett består av: Oppbyggingen av Nødnett 2100 basestasjoner 150 nybygg 250 repeatere 330 tunneler 300 ringer 600 leide trunker 400 leide aksesser 1500 radiolinjer Forbindelser til alle kontrollrom små og store 2.1. Kjernenett Kjernenettet (også kalt kjernesystem) i Nødnett består av sentralt plasserte servere, svitsjer og rutere. Kjernenettet kan beskrives som hjernen i Nødnett. Systemet sørger for ruting av trafikk internt i Nødnett, samt trafikk mellom Nødnett og ekstern EKOM-infrastruktur, eksempelvis fast- og mobiltelefoni. Kritiske komponenter i kjernenettet er dublert og innplassert på geografisk atskilte steder. I tillegg er komponentene plassert i sikrede anlegg. Informasjon om oppbygging og sikring av kjernenettet er ikke offentlig Radio- og transmisjonsnettet Radionettet består av om lag basestasjoner på landsbasis. Nødnett gir 86 prosent arealdekning på fastlandet og nær 100 prosent befolkningsdekning. Basestasjonene i Nødnett er satt opp i ringstrukturer som reduserer sårbarhet og sikrer høy oppetid. Hver ring består av opptil ni basestasjoner. Endestasjonene i hver ring er knyttet inn mot nasjonal infrastruktur for transmisjon (telelinjer). I ringene er det to telelinjer frem til hver basestasjon, som gir redundans. En stor andel 1 av linjene mellom basestasjonene er egne radiolinjer som har blitt etablert i Nødnett-utbyggingen. De resterende er leide telelinjer fra kommersielle leverandører. Det er også etablert en del basestasjoner som skal sørge for dekning i helikopter, såkalte AGA (Air-Ground-Air) stasjoner. 1 Pr mai 2015 er andelen 84 %. Andelen kan variere noe over tid. 7

8 Basestasjoner i Nødnett gir dekning på bakken og i luften De aller fleste basestasjonene i Nødnett er tilknyttet strømnettet. For å sikre et robust Nødnett har samtlige basestasjoner minimum åtte timers reservestrøm. Det planlegges med utvidelse til 20 timer i enkelte områder. I tillegg har 15 prosent av basestasjonene 48 timers reservestrøm. Basestasjoner med stort dekningsområde og basestasjoner som dekker områder som anses særs viktige, eller er plassert i vanskelige tilgjengelige områder, har høyest reservestrømberedskap. Egne radiolinjer har samme reservestrømkapasitet som basestasjonene. Øvrig transmisjon utgjøres av leielinjer med variabel reservestrømkapasitet. Informasjon om hvor basestasjonene er plassert er ikke offentlig Viktige tjenester i Nødnett Det finnes en rekke egenskaper i Nødnett som bidrar til at nettet er mer robust enn andre mobilnett. Dette er egenskaper man ikke finner i de kommersielle mobilnettene, og som vil kunne være tilstrekkelig kommunikasjonssamband til lokal oppgaveløsning ved en hendelse. Eksempler på funksjonalitet som kan benyttes i områder uten dekning eller ved utfall av dekning: Direktemodus (DMO) mellom radioterminaler som ikke er i kontakt med Nødnett og som er geografisk nær hverandre Repeater (DMO-Repeater) muliggjør kommunikasjon mellom radioterminaler i direktemodus over lengre geografiske avstander Gateway-modus (GW) muliggjør kommunikasjon mellom radioterminaler i DMO og radioterminaler og kontrollrom som er i kontakt med Nødnett 8

9 Ulike kommunikasjonsmodeller i Nødnett Bruk av DMO og DMO-repeater kan understøtte lokal kommunikasjon mellom aktører ved utfall av Nødnett. Talegrupper for DMO kan forhåndsdefineres. En radioterminal som har valgt en talegruppe i DMO-modus kan ikke anropes fra Nødnett. Dette gjelder også eventuelle utalarmeringer. Bruker i talegrupper for DMO kan kun snakke med de andre radiobrukerne som har valgt samme talegruppe og som befinner seg i nærheten. Bruk av gateway kan gi kommunikasjon mellom radioterminaler eller kontrollrom som er tilknyttet Nødnett, og radioterminaler som befinner seg utenfor Nødnettdekning. Radioterminalene i etatenes utrykningsbiler har denne funksjonaliteten installert. Begrensninger ved bruk av gateway-terminaler er at meldinger, «call-out» og «nødknapp» ikke sendes gjennom gateway-terminalen. 3. Risikofaktorer i Nødnett Generelt er årsaken til hendelser i Nødnett i stor grad knyttet til værforhold/naturgitte fenomener. De vanligste årsakene til utfall av basestasjoner i Nødnett er bortfall av transmisjon og bortfall av strøm. Andre årsaker kan være menneskelig svikt, feil på teknisk utstyr osv Transmisjonsnettet Bortfall av transmisjon er en viktig årsak til at basestasjoner faller ut. Årsaken er i mange tilfeller bortfall av strømforsyning, men kan også skyldes direkte brudd i transmisjonslinjer grunnet ras, flom, brann og andre værog miljøpåvirkninger. Radiolinjehopp er utsatt for utfall på grunn av vær, vind og nedbør. Gravearbeider som skader kabelstrekk forekommer også. 9

10 Driftsavtaler sikrer rask tilgang til teknikere for feilretting. Informasjon om planlagte arbeider på linjer skal formidles på forhånd slik at konsekvenser for brukerne varsles og minimaliseres. Det vil stadig være endringer, for eksempel flytting av linjer/nye linjer/nedlegging av linjer. For å redusere usikkerhet, kvalitetssikrer DNK leverandørenes vurderinger av sårbarhet og risiko ved de tiltak leverandørene iverksetter og eventuelle behovsvurderinger for alternative løsninger. Kvaliteten på de leide linjene i transmisjonsnettet/overføringsnettet avhenger av tredjeparts leveringsevne og representerer en usikkerhet ved robustheten i Nødnett. De kommersielle teleoperatørenes nett er normalt ikke bygget med tilsvarende nivå av reservestrøm som egne radiolinjer. Avhengigheten av transmisjon i leide linjer gjør det derfor uforutsigbart hvor lenge Nødnett vil fungere som normalt ved strømbrudd. Ved lengre tids strømbrudd i et større geografisk område kan det oppstå feil på flere transmisjonslinjer samtidig. Dette gir risiko for at en eller flere basestasjoner kan bli uten forbindelse til resten av Nødnett. Sårbarhetene i transmisjonsnettet vil normalt ramme mindre deler av Nødnett, men vil kunne innebære ulemper og ustabilitet for nødnettbrukere i det aktuelle området. Ringstrukturer og redundans sørger for at Nødnett sine basestasjoner fungerer normalt selv om det er lokale feil i nettverket som følge av linjebrudd. Det må to samtidige brudd/feil til på en enkelt ring, med minst en basestasjon mellom bruddstedene, for at en eller flere basestasjoner skal miste kontakten med resten av Nødnett. I en del områder er det også overlappende dekning mellom basestasjoner, noe som gjør det mindre kritisk om en basestasjon faller ut. Basestasjoner som mister kontakten med resten av nettet vil fortsatt kunne fungere lokalt (såkalt «local site trunking») så lenge basestasjonene holdes operative med reservestrøm. Basestasjoner som er konfigurert for dette har som oftest 48-timers reservestrøm. Man kan da kommunisere med andre som benytter samme basestasjon, men muligheten til å holde kontakt med nødetatenes kommunikasjonssentraler vil være borte. Bortfall av transmisjon er en viktig årsak til at basestasjoner faller ut, og skyldes ofte strømbrudd. Ved vurdering av robustheten for transmisjonslinjene i et lokalområde bør det derfor gjøres en vurdering av robustheten i strømnettet i området Strømtilførsel til basestasjon Bortfall av strømforsyning til installasjoner (basestasjoner, transmisjon, komponenter) skyldes i hovedsak uvær eller brann. Reservestrømmen i Nødnett er dimensjonert for å takle ekstraordinære og store hendelser over en viss varighet. Ekstremvær de siste årene har vist hvor sårbart samfunnet er ved strømutfall. 10

11 Ved strømbrudd kan oppetiden på en basestasjon forlenges ved å redusere kapasiteten. Ved å slå av en baseradio kan strømforsyningen fra batteribackup forlenges utover 8t/20t/48t. Et slikt tiltak vurderes av driftsansvarlige i hvert enkelt tilfelle. Bortfall av strøm er en viktig årsak til at basestasjoner faller ut. DNK kan være behjelpelig med å skaffe dekningskart for et lokalt område etter at reservestrømmen er oppbrukt Kjernenettet Det kan oppstå tekniske feil i kjernenettet, i de sentrale svitsjene. Sårbarhet vil potensielt ramme hele Nødnett, selv om radioer fortsatt kan kommunisere med hverandre i direkte modus. Et utfall av Nødnett i et større område vil representere en betydelig digital sårbarhet for nødnettbrukerne og håndteringen av viktige samfunnsfunksjoner. Det er derfor bygget inn redundans i de sentrale svitsjene, på en slik måte at de tar over for hverandre ved utfall. Det er liten sannsynlighet for at feil i kjernenettet inntreffer Driftssenteret Driftssenteret har døgnkontinuerlig drift og overvåking av Nødnett. Svikt ved driftssenteret kan skyldes tekniske feil i driftssystemene eller menneskelig feil. Sårbarhet vil potensielt ramme hele Nødnett, selv om radioer fortsatt kan kommunisere med hverandre i direkte modus. Det er etablert redundans for driftssenteret. De sentrale svitsjene kan i tillegg driftes manuelt (ved fysisk tilgang til de aktuelle lokalene), dersom driftssenteret skulle bli satt ut av spill. Sannsynligheten for utfall i Nødnett knyttet til feil ved driftssenteret anses som liten. 4. Riktig bruk av Nødnett Nødnett muliggjør kommunikasjon mellom aktører uavhengig av organisatoriske og geografiske grenser. Riktig bruk av Nødnett kan bidra til effektiv samhandling mellom aktører med ulike roller i en beredskapssituasjon. Manglende kunnskap om bruk av Nødnett representerer derfor en sårbarhet. Det er viktig å sørge for at alle brukere av Nødnett har god kunnskap om følgende: Rutiner for samhandling (sambandsreglement og bruk av talegrupper) Nødnettutstyret og de ulike funksjonalitetene i Nødnett Planer for alternativ bruk av utstyret ved utfall av Nødnett (f. eks. bruk av DMO og gateway-terminaler) 11

12 Områder der det er manglende dekning (f. eks. enkelte tunneler eller dalsøkk) og planer for å etablere midlertidig dekning i slike områder ved behov Hvordan sikre at utstyret fungerer som det skal Kommunikasjon i Nødnett kan skje ved bruk av felles talegrupper eller ved en-til-en samtaler mellom radioterminaler. Samhandling og kommunikasjon i felles talegrupper danner utgangspunkt for samvirke mellom aktørene og bør derfor vies oppmerksomhet både under opplæring, øvelser, i det daglige og ved større hendelser som krever stor grad av koordinering og styrt kommunikasjon. Alle brukerorganisasjonene skal utarbeide sambandsreglement som beskriver hvordan den enkelte organisasjon skal bruke Nødnett. Det er da viktig å harmonisere sambandsreglementene med samarbeidende aktører. Brukerne må også gjøres kjent med hvilke talegrupper som skal brukes i ulike situasjoner. For eksempel har noen talegrupper nasjonal gyldighet, mens andre er satt opp til kun å virke innenfor avgrensede geografiske områder. Nødnettbrukere må derfor kjenne til talegruppenes geografiske gyldighetsområder. Alle brukere av Nødnett skal gjennomføre godkjent opplæring før utstyret tas i bruk. Brukerorganisasjonene oppfordres i tillegg til å utarbeide systemer som sikrer at kompetansen hos den enkelte bruker vedlikeholdes regelmessig. Videre bør bruk av Nødnett og dets funksjoner øves regelmessig. Ved øvelser bør det også være fokus på funksjoner som brukerne ikke benytter i det daglige for derigjennom å øke handlingsberedskapen ved utfall av dekning eller tap av funksjonalitet i Nødnett. Nødnett har generelt god dekning, men det vil være områder det det ikke er dekning. Det er viktig å skaffe seg oversikt over dekningssituasjonen i sitt lokalområde slik at det kan planlegges tiltak for midlertidig dekning ved behov. Det er for eksempel ikke etablert dekning for Nødnett i alle tunneler i Norge. Det kan også være områder der det ikke bor folk som har redusert dekning, men hvor det kan bli behov for en redningsaksjon. Det bør da planlegges for og øves på hvordan tilrettelegge for økt dekning dersom en slik hendelse skulle inntreffe. DNK kan bidra med råd og veiledning før, under og etter øvelser for å sikre god kommunikasjon over Nødnett og fokus på ulike typer funksjonalitet. I tillegg kan DNK produsere trafikkdata i Nødnett som kan understøtte evalueringer og rapporter etter øvelser. Ved ønske om bistand, ta kontakt med DNK via For å understøtte beredskapsevnen til brukere av Nødnett er det viktig å fokusere på oppbevaring og laderutiner for radioterminaler. Radioterminalene skal oppbevares sikkert for å forhindre uvedkommende tilgang. Det er viktig å etablere rutiner som sikrer at radioterminaler ment for krise og beredskapshåndtering er ladet og fungerer til enhver tid. Det bør også planlegges for hvordan lading av radioterminaler kan gjennomføres ved langvarig strømbrudd. Alle brukerorganisasjonene må etablere rutiner for å ha oversikt over egne radioterminaler, samt føre oversikt over personell som har fått brukeropplæring. 12

13 DNK anbefaler å øve regelmessig på all funksjonalitet i Nødnett og da særlig på funksjoner som kan understøtte kommunikasjon ved bortfall av dekning eller ved begrenset kapasitet. - DNK anbefaler at alle brukere gjøres kjent med organisasjonens sambandsreglement og talegruppestruktur, med særlig fokus på hvordan samhandling og samvirke med andre aktører skal skje i felles talegrupper. 5. Ved behov for mer informasjon Mye av informasjonen knyttet til Nødnett er sensitiv informasjon, deriblant konkret plassering av basestasjoner og andre lokasjoner i Nødnett. Informasjon utover den som er gitt i denne veilederen kan vurderes utgitt. Brukere av Nødnett har driftsorganisasjoner som ivaretar drifts- og vedlikeholdsoppgavene: Politiets fellestjenester (PFT) drifter blant annet politiets, forsvarets og Hovedredningssentralens nødnett-terminaler og operasjonssentraler Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO) ivaretar drift og vedlikehold for helses nødnettbruk knyttet til AMK-sentraler, legevakt, akuttmottak og Nødnett-terminaler Branns Driftsorganisasjon (BDO) drifter branns 110-sentraler og nødnett-terminaler Driftsorganisasjonene sitter også på en del informasjon om Nødnett gjennom tilgangen til noen verktøy, som er beskrevet nedenfor. Dekning i sanntid Driftsorganisasjonene har oversikt over dekning i Nødnett, gjennom systemet Real Time Map for Network Status (RTMNS). Dette systemet oppdaterer dekningen når det skjer utfall i nettet, og viser dekningen i sanntid, se skjermbilde nedenfor. Rødt viser i denne sammenhengen best dekning. 13

14 Informasjon om feil/hendelser og planlagt arbeid Et annet verktøy som driftsorganisasjonene benytter er en webportal. Den viser informasjon om planlagt arbeid (endringer) med forventet nedetid, og feil og hendelser, se skjermbilde nedenfor. Den første kolonnen, «tjeneste», indikerer hvilken konsekvens hendelsen/endringen har; om det er problem med dekning eller kapasitet/redundans. Rødt flagg indikerer at det finnes en hendelse eller endring for det distriktet. 14

15 Dersom brukerorganisasjoner og andre med tilknytning til Nødnett ønsker tilgang til relevant informasjon for sitt lokalområde, vil dette kunne vurderes. Det kan for eksempel være aktuelt å gi tilgang til dekningskart ved normal strømførsel og dekningskart for en situasjon der reservestrømmen er oppbrukt. Ved ønske om informasjon om et bestemt område, ta kontakt med DNK via Hver forespørsel vil bli vurdert enkeltvis basert på hvor sensitiv informasjonen er og hvor stort informasjonsbehovet er. 15

16 Postadresse Postboks 7 Nydalen PIB, 0410 Oslo Besøksadresse Oslo: Nydalen allé 37a, 0484 Oslo Moss: Solgaard Skog 15, 1599 Moss Telefon Sentralbord: Faks: E-post Pressekontakt Telefon: E-post: 16

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Sambandsreglement. for. Kunde. Sett inn kundelogo. Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Sambandsreglement for Kunde Sett inn kundelogo Dette sambandsreglement er godkjent av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Oslo, dato sign fyll inn navn Innhold 1. Generell info... 3 1.1 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september 2016 Redningskonferansen Forventninger til Nødnett i fremtiden Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nasjonal infrastruktur

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene?

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Finn Mørch Andersen Oslo 8. desember 2011 St. meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning Hva sa regjeringen? Regjeringen

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 43-2015 Orientering ifht tilbakemelding fra HDO ifht brukererfaringer Forslag

Detaljer

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Nødnett i et nasjonalt perspektiv Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Tema Status - utbygging Bruk og (nye) brukere Større hendelser og kriser Teknikken

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Tema Kort tilbakeblikk og funksjoner i Nødnett som letter

Detaljer

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett, status og veien videre Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stortinget

Detaljer

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Øyvind Hagen Karlsen 23. mars 2017 London 22 mars 2017 Nødnett i tall 2064 basestasjoner i drift 86 % flatedekning 100 % befolkningsdekning 324 kommunikasjonssentr

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Avhengighet til ekom-tjenester > ROS-analyser. Egil Arvid Andersen, Fagansvarlig Samfunnssikkerhet Telenor Norge

Avhengighet til ekom-tjenester > ROS-analyser. Egil Arvid Andersen, Fagansvarlig Samfunnssikkerhet Telenor Norge Avhengighet til ekom-tjenester > ROS-analyser Egil Arvid Andersen, Fagansvarlig Samfunnssikkerhet Telenor Norge Krise i telenettet er du forberedt? Er du kritisk avhengig av telekommunikasjon? Har du fordelt

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk HDO Drift og Endringer HDO eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene Kort om HDO Drift og Endringer

Detaljer

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.0. Gyldig fra 10.05.2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-440-6

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi - Locus brukerforum 30.05.2012 i Sandefjord Hans Kr. Madsen Konst. avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 Tema Kommunikasjon og 50 års

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Produktvilkår Transmisjon

Produktvilkår Transmisjon Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Transmisjon Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om Transmisjon... 3 5. Funksjonalitet i Transmisjonstjenestene... 3 E1 leid linje

Detaljer

Høringssvar "Robuste og sikre nasjonale transportnett. Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak

Høringssvar Robuste og sikre nasjonale transportnett. Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak Høringssvar "Robuste og sikre nasjonale transportnett Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak 14. august 2017 2. Generelle tilbakemeldinger Vi viser til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) rapport

Detaljer

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017.

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon:

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 1 Definisjoner... 2 3. Om Taleabonnement... 2 Tilleggsabonnement...3 4. Funksjonalitet

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om tjenesten... 3 5. Funksjonalitet ved migrering av Radioterminal til Sverige...

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Dato: _ 2015/3l39-7/FD V 3/MAY 17/

Deres referanse: Vår referanse: Dato: _ 2015/3l39-7/FD V 3/MAY 17/ Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Dato: _ 2015/3l39-7/FD V 3/MAY 17/244-2 27.02.2017 HØRING - NOU 2016: 19 SAMHANDLING FOR SIKKERHET - HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Nye brukergrupper i Nødnett

Nye brukergrupper i Nødnett Nye brukergrupper i Nødnett Frokostmøte, Oslo 18.09.2014 Markedsdirektør Jostein Hesthammer Veien videre med Nødnett - bedre beredskap er drivkraften Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar

Detaljer

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet Sårbarhet i telenettene Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet 1 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Hva er Nødnett hvorfor bruke. Nødnett?

Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Hva er Nødnett hvorfor bruke. Nødnett? Agenda Velkommen v/jan Helge Kaiser 0900-0920 Status Nødnett (dekning, tilleggsbrukere) v/lars-otto Laukvik, DNK 0920-0940 Info om samvirkeprosjektet og pilotene v/knut Abrahamsen, DNK 0940-1000 Funksjonalitet

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Nødne& endringer framover

Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Nødne& endringer framover Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Nødne& endringer framover Status Nødne, Alle basestasjoner på plass Meld fortsa& inn manglende dekning ODIN stoppet Ruller fortsa& ut

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Mai 2017 Innhold 1. Definisjoner... 2 2. Om tjenesten... 3 3. Funksjonalitet ved migrering av radioterminal til Sverige... 4 Gruppesamtaler...

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Robusthet i transmisjon

Robusthet i transmisjon Robusthet i transmisjon Reservestrøm i transmisjonslinjer i Nødnett 4. februar 2014 OFFENTLIG VERSJON Unntatt offentlighet Side 1 av 24 I denne rapporten inngår kostnadsberegninger knyttet til forskjellige

Detaljer

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse Radioterminal Motorola Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Buskerud

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Buskerud Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Buskerud Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Agenda 1. Kort tilbakeblikk og

Detaljer

Radioterminal Sepura. Nødnett Helse

Radioterminal Sepura. Nødnett Helse Radioterminal Sepura Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Siden juni 2010 har Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo Brann-og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen gått over i skarp drift med telefonhåndteringssystemet ICCS og

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.2014 Tema Om Nødnett Dekning Status i utbyggingen og fase 3 Robusthet i

Detaljer

HDO Kunde- og brukerforum Drift og Endringer

HDO Kunde- og brukerforum Drift og Endringer HDO Kunde- og brukerforum 2017 Drift og Endringer HDO drift sitt ansvar Driftssenteret Telefon: 08915 Antall henvendelser 2016: 16045 Ventetid (s) 12,0 10,0 8,0 9,9 9,7 9,5 7,8 8,0 7,3 8,1 8,3 7,6 8,7

Detaljer

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk

Detaljer

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april Nødnettdekning i vegtunneler Innhold Status utbygging Litt teknikk Regelverk Direct Mode Operation (DMO) Kostnader for videre utbygging

Detaljer

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nødnett - status Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012 Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nye tilleggsopplysninger (pr 15 januar) Siden fordraget ble holdt

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005.

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005. Side 1 NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations Det Kongelige Justis- og politidepartement Postboks

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene August 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 Drift

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014 Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger 2 april 2014 Arve Hermansen Twitter: @arvehermansen Sambandsleder - Moss Røde Kors Hjelpekorps Prosjektgruppe Nødnett - Norges

Detaljer

Gjennomgang av abonnementsordningen for Nødnett

Gjennomgang av abonnementsordningen for Nødnett Gjennomgang av abonnementsordningen for Nødnett Februar 2016 2 Innhold SAMMENDRAG... 5 1. OPPDRAG FRA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET... 7 2. PROSJEKTINNRETNING OG METODE... 8 2.1. PROSJEKTPLAN... 8

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Kontroll av innendørsdekning i Nødnett KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Innendørsdekning i utbygging av Nødnett Et dekningskrav må være: Definert

Detaljer

Strategi 2013-2016 1

Strategi 2013-2016 1 Strategi 2013-2016 1 2 Kjære kollega! DNK står foran viktige oppgaver i årene som kommer. Investeringen i Nødnett er en av de største satsinger på samfunnssikkerhetsområdet noen gang. Innføring av et felles,

Detaljer

Typegodkjenning av. radioterminaler

Typegodkjenning av. radioterminaler Typegodkjenning av radioterminaler Tekniske minimumskrav for terminaler og nøkkelhåndtering Versjon 2, 04.04.2016 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Brukerens funksjonelle krav til radioterminaler...

Detaljer

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett Ekom og ekstremvær Det verste kan skje, men Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett 1 2 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på Nordvestlandet

Detaljer

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett 1 Agenda Litt om Post- og teletilsynet Hva er elektronisk kommunikasjon?

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand Samarbeid om driftsradio i Buskerud 10.02.2015 Otto Rustand Agenda Kort om EB Krav fra myndighetene i vår bransje Vurderinger rundt valg av DMR E-verkssamarbeidet Erfaringer fra bruk Vannkraftproduksjon

Detaljer

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon Sambandsreglement for R overnes B eredskapsgruppe Logo? [Velg dato] Versjon Reglement for sambandstjenesten i Rovernes Beredskapsgruppe Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: Rovernes

Detaljer

Sikring av robust ekom i kommunene

Sikring av robust ekom i kommunene Sikring av robust ekom i kommunene Beredskapskonferansen 2015 i Bodø 1.9.2015 seniorrådgiver Rolf G Roland, rgr@nkom.no Hovedpunkter 1. Om Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 2. Nkoms oppgaver relatert

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

2. «Alle på Nødnett». 3. Utvidet bruk og flere tjenester i Nødnett. 4. Effektivitet og omstilling.

2. «Alle på Nødnett». 3. Utvidet bruk og flere tjenester i Nødnett. 4. Effektivitet og omstilling. ÅRSRAPPORT 20 15 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan som eier Nødnett. DNK har ansvar for drift og videreutvikling av nettet. DNK har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

helse Fakta om Nødnett-leveransen

helse Fakta om Nødnett-leveransen helse Fakta om Nødnett-leveransen 1 2 Nødnettet Innføringen av nytt nødnett innebærer at dagens Helse radionett fases ut. Nødnett er fellesbetegnelsen på den nye digitale sambands løsningen for brann,

Detaljer

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse DNKs plass i forvaltningen Regjeringen STAT JD.. HOD.. PDMT POD pdi pdi pdi PST DNK BDO DSB Hdir HDO

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett

Et nytt landsdekkende Nødnett Et nytt landsdekkende Nødnett Sikker kommunikasjon når det gjelder Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Rica Seilet Hotel, 15. mai 2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/direktør

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi?

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Underdirektør Carl Gamlem Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en pandemi? En

Detaljer

Foreløpige erfaringer og forslag til tiltak etter ekstremværet Dagmar

Foreløpige erfaringer og forslag til tiltak etter ekstremværet Dagmar Foreløpige erfaringer og forslag til tiltak etter ekstremværet Dagmar PT-rapport nr. 2 2012 Januar 2012 Sammendrag Post- og teletilsynet (PT) har på bakgrunn av erfaringene etter ekstremværet Dagmar i

Detaljer

TEMA. Nødnett i bruk: En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk

TEMA. Nødnett i bruk: En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk TEMA Nødnett i bruk: En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Omslagsfoto: Helge Skodvin Grafisk

Detaljer

Opplæring, fleetmap, sambandsreglement. Anskaffelse, avtaler og drift

Opplæring, fleetmap, sambandsreglement. Anskaffelse, avtaler og drift Opplæring, fleetmap, sambandsreglement Anskaffelse, avtaler og drift Tema Bruk opplæring Sambandsreglement Talegrupper fleetmap Kostnadsrammer Anskaffelser terminaler Driftssenter driftskostnader Abonnement

Detaljer

Tjenesteavtale. Denne avtalen er inngått mellom: 110 sentralen. Sett inn navn. Brannvesen. For 110 sentralen Signatur Stilling Dato...

Tjenesteavtale. Denne avtalen er inngått mellom: 110 sentralen. Sett inn navn. Brannvesen. For 110 sentralen Signatur Stilling Dato... Tjenesteavtale Denne avtalen er inngått mellom: 110 sentralen Sett inn navn. og Brannvesen Sett inn navn. For 110 sentralen Signatur Stilling Dato... For brannvesenet Signatur Stilling Dato.. Tjenesteavtale

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Veileder for anskaffelse av datamodem

Veileder for anskaffelse av datamodem TEMA Veileder for anskaffelse av datamodem Produkter og tjenester i Nødnett Mai 2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-435-2

Detaljer

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere. Se adresseliste Vår ref.:1302323-52 - 453 Vår dato: 29.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Rolf Gordon Roland Styrking av infrastruktur i mobilnett ene med reservestrøm og redundante samband

Detaljer

Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere

Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Utgitt 2. november 2009 Utgitt av Politidirektoratet ISBN 978-82-92524-89-3

Detaljer

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Glitre Energi Netts konsesjonsområde Regionalnett i hele Buskerud (ca 85%), inkl. deler av Voss i Hordaland og noe i Vestfold, samt kommunene Gran, Jevnaker

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

Produktvilkår Drift av radioterminaler

Produktvilkår Drift av radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Drift av radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Drift av Radioterminaler... 3 3. linje brukerstøtte... 3 Drift-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3 KURSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3 4. Kursets hovedmål 3 5. Kursets oppbygging 4 6. Hovedområder

Detaljer

Innst. 371 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 371 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 371 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 100 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om fullføring av utbygging og drift

Detaljer