KONSEKVENSER HOMOFILI OG SAMFUNNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEKVENSER HOMOFILI OG SAMFUNNET"

Transkript

1 KONSEKVENSER HOMOFILI OG SAMFUNNET Hva er homofilt ekteskap og hvilke konsekvenser får det for individ og samfunn? Regjeringen har fremlagt et forslag til ny ekteskapslov. Gjeldende lov har vært revidert på enkelte punkter i løpet av de siste tiårene, men forslaget er på kollisjonskurs med all tidligere lovgivning på dette området. Det foreslås nemlig at loven skal være kjønnsnøytral, dvs. det åpnes for juridisk bindende samliv mellom parter av samme kjønn. Mange setter spørsmålstegn ved behovet for en slik lov. I mange år har Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) drevet en omfattende lobbyvirksomhet og vært svært synlige i samfunnsdebatten. Resultatet ble partnerskapsloven (Lov om registrert partnerskap) i Talspersonene er imidlertid ikke fornøyd med forslaget siden det ikke fullt ut gir samme rettigheter som ekteskap. Partnerskapsloven gir ikke homofile generell rett til adopsjon (Adopsjonsloven 4), og lesbiske par har ikke rett til kunstig befruktning (Bioteknologiloven 2-2). En kjønnsnøytral, felles lov vil gi alle parforhold samme rettigheter, uavhengig av kjønn. Det er dette som er det virkelig revolusjonerende med lovforslaget. Forslaget har utløst betydelig turbulens selv om man kanskje kunne ha forventet at protestene ville blitt enda sterkere. Noe av årsaken til dette kan kanskje være at folk flest har gitt opp å protestere mot den økende kjønnsrelaterte liberaliseringen over flere tiår. Likestilling og fokus på alle former for individualisme står sterkt i dagens samfunn. Den religiøse innflytelsen i samfunnslivet er sterkt svekket, og mange motkrefter mobiliserer for å marginalisere den når den synliggjøres. Et godt eksempel er demonstrasjonen mot lovforslaget i Oslo i april. Vel 5000 mennesker deltok, men likevel fikk en slik stor og sterk markering lite medieomtale. Bare den kristelige presse gjorde den til hovedoppslag. Mann-kvinne-relasjonen Det tradisjonelle ekteskapet bygger på mor-far-barn relasjonen. Lovforslaget omdefinerer hva ekteskap er, men ved å bruke begrepet ekteskap kamufleres og ufarliggjøres forandringen. Men forandringen er virkelig radikal. Ekteskap har i alle samfunn vært forankret i biologien. Ekteskapet har alltid vært basert på at det er personer av ulikt kjønn som inngår en offentlig samfunnskontrakt som ekteskapet er. Årsaken er åpenbar. Samfunnet kan ikke overleve uten mann-kvinne-relasjonen, og barn er et naturlig resultat av denne forbindelsen. Riktignok blir ikke alle barn født i ekteskap, men undersøkelser fra mange land, inklusive Norge, viser at et stort flertall mener at ekteskapet danner den beste rammen rundt for eksempel barns oppvekst.

2 Homofile parforhold er i biologisk forstand helt sterile. De kan ikke resultere i barn. Homofile kan imidlertid ha barn fra tidligere heterofile forhold, og partnerskapsloven gir slike par anledning til gjensidig adopsjon av hverandres barn. Men hvis ingen av partene har barn fra før, kan de ikke adoptere andres barn eller få barn ved kunstig befruktning. Det er disse to punktene som fremheves som diskriminerende. Det er grunn til å anta at selv om partnerskapsloven ville blitt forandret slik at den ville gitt absolutt samme rettigheter som ekteskapsloven, ville talspersonene for de homofile ikke vært tilfreds fordi partnerskapsloven ville fortsatt være en særlov. Det ville i seg selv bli oppfattet som diskriminerende. Barns behov nedprioriteres Det kan med god grunn hevdes at lovforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til barns oppvekst. Forslaget er for eksempel strid med FNs barnekonvensjon (Artikkel 7.1): «Barnet skal så langt det er mulig ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.» Både ved homofil adopsjon og kunstig befruktning vil den ene av barnets foreldre være ukjent. I tillegg vil barnet bli medlem av en familie der det normale mann-kvinne eller far-morrelasjonen ikke eksisterer. Det kan ikke være tvil om at barn diskrimineres dersom de fratas retten til å ha både mor og far. Det forhold at ikke alle barn på grunn av samlivsbrudd eller død bare har en forelder, eventuelt ingen foreldre, er ikke noe argument for i lovs form å legge forholdene til rette for at den naturlige og normale mor-far-relasjonen mangler. Hvem er det lovgiverne vil prioritere barnas rett eller homoaktivistenes krav? Det vises i debatten gjerne til at to av samme kjønn er like gode omsorgspersoner som et heterofilt par. Man synes å mene at foreldrenes kjønn er irrelevant for barns oppvekst og utviklingsmuligheter. Man ser bort fra hva man i barnepsykologien har konstatert for lengst: Barns utvikling er avhengig av en interaksjon med begge kjønn. Mor og fars bidrag til barnets utvikling er ulike fordi bidragene er kjønnsrelaterte, bl.a. lærer barnet forskjeller ved det mannlige og kvinnelige, samspill, og hvordan de to kjønn utfyller hverandre. Det behov barnet har for å lære denne type sosialisering og integrering er det umulig for et homofilt parforhold å oppfylle. Å gjøre foreldrerollen bare til et spørsmål om omsorg, er derfor å overse at foreldrene i sin forskjellighet har mer å tilby enn omsorg i teknisk forstand. Barns behov er delvis nedfelt i lovverket (for eksempel barneloven), men de har også behov som ikke er lovfestet. I den forbindelse er det interessant å notere den tiltakende fokus på feminiseringen av barnehagen og skolen, særlig grunnskolen. I barnehagen er kvinner nesten enerådende. Dette har fått enkelte til å fokusere på mulige skadevirkninger for barna. Hvor skal guttene få mannlige forbilder fra? Alle erkjenner at begge kjønn trenger rollemodeller, forbilder. Men mange barn har lite kontakt med faren fordi foreldrene er skilt eller et samboerforhold er gått i stykker. Besøksrettsordninger kan ikke være fullgode erstatninger for et permanent mann-kvinne forhold i et tradisjonelt familieforhold. Hva med barn i et lesbisk parforhold? Disse barna møter stort sett bare kvinner i barnehagen og skolen og foreldrene er to kvinner. Hvor skal en gutt finne et mannlig forbilde som skal bidra til å gi ham en maskulin identitet?

3 Mangelfullt forskningsgrunnlag Dette neglisjeres og bagatelliseres av tilhengerne av lovforslaget, bl.a. ved å vise til forskning som påstås å vise at barn i homofile parforhold utvikler seg helt normalt. Hvor seriøs er den forskningen det vises til? Det stilles bestemte krav til seriøs forskning. For det første må utvalget av deltakere i forskningsprosjektet være representativt når man på grunnlag av resultatene skal trekke generelle konklusjoner. Er det kravet etterkommet når de fleste barn i prosjektet er barn av lesbiske mødre og faren er kjent? De aller fleste barn som adopteres, er utenlandske. Ingen av de land Norge har adopsjonsavtaler med, tillater at barna adopteres inn i homofile familier. Det er en erkjennelse av at barn, i hvert fall over en viss alder, vil oppleve det som svært annerledes å bli adoptert inn i et homofilt parforhold. I forbindelse med en utredning om homofiles krav om adopsjonsrett i Sverige for noen år siden gikk samtlige adopsjonsorganisasjoner imot en slik rett. Det bekrefter motforestillingene til homofiles krav om adopsjonsrett. I tillegg til mangelen på representativitet kan det også nevnes andre svakheter ved forskningsmetodene: 1. For få deltakere, 2. Nesten ingen lengdestudier (hvor man for eksempel følger deltakerne over flere år), 3. Deltakerne er selvrekrutterende (meldt seg som deltaker), 4. Som kontrollgruppe benyttes enslige, heterofile mødre far-barnrelasjonen mangler. Resultatene av prosjekt med få deltakere, selektiv utvelgelse og andre mangler er ikke pålitelige. Ekstra ille blir det når resultatene, som i dette tilfellet, brukes i argumentasjonen for radikale forandringer i et sentralt lovverk. Mindretallsdominans Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det ca lesbiske og homofile par som lever i registrert partnerskap. Antall ekteskap er I tillegg kommer et høyt antall heterofile samboerskap. I løpet av de nesten 15 år partnerskapsloven har eksistert, er det bare 7-8 % av landets ca homofile/lesbiske som har valgt registrert partnerskap. I de 1400 registrerte partnerskapene er det under 150 par som har barn. Det konstateres at antall partnerskap er få i forhold antall ekteskap. Likeledes er antall barn i partnerskap få sammenlignet med antallet i ekteskap. Er det grunn til å tro at det er et så stort behov for utvidede rettigheter for homofile at det rettferdiggjør ikke bare eventuelt å endre partnerskapsloven, men innføre en felles ekteskapslov som gjør den biologiske, kjønnsrelaterte dimensjonen ved ekteskap irrelevant? Skal en marginal gruppe påtvinge samfunnet en radikal endring i lovverket som en felles ekteskapslov vil være? Det er ingen hemmelighet at Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) har vært pådriver bak forslaget. Landsforeningen har dyktige talspersoner i flere av de politiske partiene. Likevel kan det betviles om LLH med sine 2000 medlemmer er representative for en majoritet på over 90% av de homofile som ikke er medlemmer av LLH. Noen homofile

4 har gått ut offentlig mot lovforslaget. Det store flertall har forholdt seg tause. Det kan det kanskje være flere grunner til, men taushet uttrykker ikke nødvendigvis samtykke. Konsekvenser Hvilke konsekvenser vil innføring av en felles ekteskapslov kunne få? Vi vil ikke fullt ut kunne se disse konsekvensene i dag, men mange kan bestemt forutses. Lærebøker, undervisning og eksempler vil presentere enkjønnet og tokjønnet ekteskap som identiske og likeverdige. Homofile parforhold vil bli fremstilt som helt normalt. Innvendinger mot en slik forståelse vil bli møtt med at ekteskapsloven ikke gjør forskjell. Vi vil oppleve at flere barn og unge enn tidligere vil bli usikre på sin egen følelsesmessige kjønnsutvikling og tolkningen av egen seksualitet. Er jeg heterofil, homofil, bifil? Når ekteskapsdefinisjonen ikke lenger er forankret i mann-kvinne relasjonen, vil det kunne dukke opp krav om at også andre samlivsformer skal ha ekteskapsstatus. Skal homofile og lesbiske stå i en særstilling? Hvilke rettigheter skal andre seksuelle minoriteter ha? Hvorfor skal de diskrimineres? Hvorfor skal ordningen med par opprettholdes når man har avskaffet kjønnsnormen? I sin politiske plattform uttaler LLH: «Vi vil støtte alle seksuelle uttrykk som er basert på likeverd og samtykke». Nøkkelordet er «samtykke». Hvis den annen eller andre partner samtykker, er det fritt frem. Hvordan vil det bli med ytringsfriheten inklusive religionsfriheten? Vil det fortsatt være lovlig å favorisere en ekteskapsform fremfor en annen? Vil «diskriminering» av homofilt ekteskap møtes med rettssaker, bøter og andre straffereaksjoner? Trossamfunn og kristne skoler vil kunne bli truet med å miste statsstøtten hvis de ikke opptrer «politisk korrekt». Barne- og familieminister Anniken Huitfeldt har uttalt at statsstøtten kunne henge i en tynn tråd for kristne skoler som setter heterofilt ekteskap i en særstilling. Hva vil for øvrig skje med lærere (i offentlige skoler) som verken kan eller vil undervise om ekteskapet ut fra en radikal kjønnsideologi? Vil de bli avsatt? Må de omskoleres? På LLHs landsstyremøte i januar ble det vedtatt at man skulle kjempe for at trossamfunn som ikke vil likestille homofile og heterofile ekteskap, skal miste statsstøtten. Dette viser en holdning som minner om ensretting og diktatur. Graverutvalget leverte sin innstilling 11. januar om «Kvinner og homofile i trossamfunn». Innstillingen (og LLH) foreslår at unntaksregelen i miljøloven som gir trossamfunn anledning til å nekte homofile ansettelse når arbeidet er relatert til religionsutøvelsen, fjernes. En representant for organisasjonen uttaler at unntaksregelen er «en juridisk skamplett» og burde vært fjernet for lenge siden. Graverutvalgets innstilling nevner ikke spesifikt par i ansettelsesforhold, men det ingen grunn til å tro at en kristen skole kunne nekte et homofilt par ansettelse hvis unntaksregelen i miljøloven faller bort.

5 Hastesak Hva med saksbehandlingen? Både i partier og i departement har forslaget til kjønnsnøytral ekteskapslov vært en hastesak. Det vanlige er at det først foreligger en stortingsmelding, deretter kommer proposisjonen. Det har ikke kommet noen stortingsmelding i forkant i denne saken. Det foreligger ingen konsekvensanalyser og heller ikke er det avholdt faglige konferanser. Bred og tung skepsis Noen har prøvd å stigmatisere motstanderne som kristenfundamentalister og mørkemenn som lider av homofobi. Høringsuttalelsene fra den norske kirke, kristne organisasjoner og frikirkesamfunnene viser det, hevder tilhengerne av lovforslaget. Det er ikke tilfellet. Mange avviser lovforslaget som komplett naturstridig på rent fornuftsmessig grunnlag. (En kommunist omtalte forslaget som et brudd på kommunismens solidaritets- og kollektivistiske tankegang. Han oppfattet mor-far-barn som et slags minikollektiv). Følgende forteller også noe om hvem motstanderne av lovforslaget er: Frankrike, som knapt kan sies å være et utpreget kristent land, nedsatte i 2005 et utvalg som bestod av 30 politikere og fagfolk som skulle utrede konsekvensene av et forslag om kjønnsnøytralt ekteskap. I 2006 kunne de fremlegge en rapport på hele 400 sider! Deres konklusjon var klar: Kjønnsnøytralt ekteskap bør ikke innføres. Heller ikke bør det åpnes for homofil adopsjon eller adgang til kunstig befruktning. Utvalget begrunnet avvisningen med at man vet alt for lite både om de individuelle og samfunnsmessige konsekvensene av en slik lov. Bibelens ord om det første ekteskap slår fast: «til mann og kvinne skapte han dem» (1 Mosebok 1:27). Det kan knapt misforstås! Så har da det heterofile parforholdet vært fundamentet for samfunnet gjennom alle tider, selv før kristen tid i Norge. Slik bør det fortsatt være! Paul Oddvar Liseth

DEN NORSKE KIRKE. 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Hamar bispedømmeråd. z ac- /,%1123

DEN NORSKE KIRKE. 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Hamar bispedømmeråd. z ac- /,%1123 DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Det kongelige barne- og likestillingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO z ac- /,%1123.^ (7 Dato: 06.09.2007 V'-år ref: 07/290-121411

Detaljer

S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet)

S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet) KM 11.1.5/07 S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet) S. 8: Vedtak sak KR/AU 08/07 - KR/AUs møte 20.09. KR 040/07 Høringsuttalelse

Detaljer

Kritiske refleksjoner omkring den nye ekteskapsloven

Kritiske refleksjoner omkring den nye ekteskapsloven Kritiske refleksjoner omkring den nye ekteskapsloven Av Jon Kvalbein, foredrag i støtteforeningen for KFUM/KFUK 4. November 2008. Den nye ekteskapsloven er etter mitt syn uttrykk for en kulturrevolusjon.

Detaljer

Kritiske innspill fra høringsinstansene

Kritiske innspill fra høringsinstansene Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Kritiske innspill fra høringsinstansene angående saksbehandlingen av lovforslaget Høringsuttalelsene er lagt ut og kan leses i sin helhet på nettsidene

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Oslo 09.05.2008 Til Barne- og likestillingsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Høring om

Detaljer

Innst. O. nr. 44 (2000-2001)

Innst. O. nr. 44 (2000-2001) Innst. O. nr. 44 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Per Roar Bredvold og Siv Jensen om lov om endringer i lov

Detaljer

Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand - En kvalitativ intervjuundersøkelse

Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand - En kvalitativ intervjuundersøkelse FoU rapport nr. 1/2008 Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand - En kvalitativ intervjuundersøkelse Forfattere: Jørn Cruickshank Hanne Cecilie Jensen Torunn S. Olsen Tittel Forfattere Livet som homofil

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Høringssvar om Høringsnotat Lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m.

Høringssvar om Høringsnotat Lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. Høringssvar om Høringsnotat Lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. Bioteknologinemndas høringssvar ble overlevert Helsedepartementet i to deler. Del 1 06.01.03 og del 2 27.01.03. 1 Generelle kommentarer

Detaljer

Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting

Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting En rapport av Norunn Kosberg 2011 Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting 2011 Innledning s. 3 Begrepsavklaringer...s.

Detaljer

Høringsuttalelse om NOU 2008:9 - Barnelovutvalgets forslag til endringer i barneloven

Høringsuttalelse om NOU 2008:9 - Barnelovutvalgets forslag til endringer i barneloven Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse om NOU 2008:9 - Barnelovutvalgets forslag til endringer i barneloven Reform ressurssenter for menn har i brev

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 160 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 14 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 104 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer

Detaljer

Surrogatiutvalgets innstilling og bakgrunnsdokument til LM-2014

Surrogatiutvalgets innstilling og bakgrunnsdokument til LM-2014 Surrogatiutvalgets innstilling og bakgrunnsdokument til LM-2014 Innhold Surrogatiutvalgets innstilling... 2 Begrunnelse for innstillingen... 3 Saksgang... 4 Landsstyrets vedtak mai, 2013:... 4 Mandat fra

Detaljer

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad 2000 30. nov. Endr. i medisinsk bioteknologiloven 121 Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 9): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 5.

Detaljer

Samboerne og samfunnet

Samboerne og samfunnet Norges offentlige utredninger 1999: 25 Samboerne og samfunnet Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. september 1996. Avgitt til Barne- og familiedepartementet 18. mai 1999 Statens

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Hvilke kriterier og hensyn er og bør være avgjørende? Kandidatnummer: 198799 Antall ord: 33 914 JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS Innhold Forord 7 Sammendrag 9 Kapittel 1 13 Innledning 1.1. Ombudets lovgrunnlag 14 1.2. Ombudets rettslige verktøy 14 Kapittel 2 17 Dokumentasjon av egne saker

Detaljer

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Temaheft e f r a Ref or m r essur ssent er f or menn Nr 2 (2008) Innhold Innledning 3 Fenomenet 3 Antallet 5 Starten 6 Balansen 8 Nytten 10 Mangfold 12 Brudd

Detaljer

Samlivsetikk og kristen tro

Samlivsetikk og kristen tro Samlivsetikk og kristen tro Knut Alfsvåg og Morten D. Andersen (red.) Samlivsetikk og kristen tro Utredning fra et utvalg oppnevnt av lutherske organisasjoner og frikirker Lunde Forlag Copyright 2011

Detaljer

NORGE- en rettsstat for alle?

NORGE- en rettsstat for alle? NORGE- en rettsstat for alle? NORGE- en rettsstat for alle?... 1 En rapport om holdninger til minoriteter i det norske rettsvesen... 5 Forord... 5 - Hvordan behandles personer med minoritetsbakgrunn, det

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd Oslo Kommune Byrådet Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd (Vedtatt i byråd 6. juni 2006) 1. Innledning 2. Målgruppe 2.1 Homofil identitetsutvikling

Detaljer

NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter

NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0031 OSLO Oslo, 30. oktober 2007 NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter IKO

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer