ÅRSMØTE Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien Drøbak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2012 Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien Drøbak

2 Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps Side 3 Forslag til forretningsorden Side 4 Styrets beretning for perioden 2012 Side 8 Komiteenes beretninger for 2012 Side 17 Resultatregnskap Side 18 Balanse Side 19 Noter til regnskapet Side 21 Revisjonsberetning Side 23 Kontrollkomiteens rapport Side 24 Innkomne forslag Side 25 Styrets forslag til kontingenter Side 26 Styrets forslag til budsjett Side 27 Bestemme klubbens organisasjon Side 27 Valgkomiteens innstilling for året

3 Fullstendig saksliste til årsmøtet 28. februar 2013, kl Konstituering av årsmøtet. 2. Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3. Godkjenne forretningsorden. 4. Årsberetning for Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport. 6. Innkomne forslag. - Forslag fra medlemmer. - Forslag fra styret. 7. Styrets forslag til kontingenter. 8. Styrets forslag til budsjett. 9. Bestemme klubbens organisasjon. 10. Valg i henhold til vedtektene. 1 Konstituering av årsmøtet 2 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3 Forslag til forretningsorden 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. 3. Ingen medlemmer kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 3 minutter andre gang 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Unntatt for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot. 3

4 4 Årsberetning for 2012 Styrets beretning Styrets arbeid er forankret i klubbens Virksomhetsplan Hovedlinjene i klubbens virksomhet rettes mot banens kvalitet, som grunnlag og forutsetning for aktivitet, omdømme og hvordan vi skal ivareta medlemmenes og gjestespilleres forventninger har vært et godt år for DGK og vår klubb har mestret de økonomiske utfordringene godt. På bakgrunn av de siste års trender med en klar nedgang i greenfeeinntekter og inntekter i bedriftsmarkedet, presenterte vi for et år siden et budsjett basert på dette. Der valgte vi sterk styring av alle kostnader og bruk av tilgjengelige midler til å opprettholde og styrke banens kvaliteter. At vi var i stand til å åpne banen, for både medlemmer og gjestespillere allerede 7. april, med god kvalitet på bane og anlegg, bidro til at vi fikk en meget god start på sesongen, på alle måter. Innsatsen med å opprettholde kvalitet og layout på hele spilleflaten styrker vårt omdømme. Nå vet golfspillere at vårt produkt er blant landets beste og dette vil nok en gang styrke vår posisjon i et konkurranseutsatt marked. Arbeidet for trivsel og sosial tilhørighet er prioritert i DGK under motto: Golfglede på den hyggelige banen. Vi har en velholdt bane som golfspillere uansett kjønn, alder og ferdighet liker å spille, fordi den gir utfordringer på ulike nivåer og bidrar i stor grad til den gode opplevelsen på golfbanen. Den frivillige Marhall-tjenesten er i ferd med å bli unik i Golf-Norge. Blide baneverter som veileder og bidrar med smakfulle sjokoladebiter sjarmerer de fleste. Dette er golfglede på den hyggelige banen i praksis og bidrar sammen med våre andre kvaliteter til å sørge for den gode opplevelsen hos Drøbak Golfklubb. Arbeidet med å involvere medlemmene, både i spillutvikling og for å styrke sosiale relasjoner ble i 2012 videreført i komiteer og prosjektgrupper. Vi startet i 2012 utdanning av klubbmedlemmer som Trener 1 og aktivitetsledere, for å kunne håndtere et stadig større behov for organisert trening/treningsgrupper. Dette skjer i samarbeid med våre proer og er en konsekvens av at rekruttering var et prioritert område også i Veien til golf, som vektlegger praktisk golf fremfor teori har i år hatt fulle kurs i Proshoppens regi og vi har hatt 80 nye medlemmer gjennom denne opplæringen i Takk for flott innsats til Jim og Jørgen og hele det trivelige personalet i Proshoppen. Våre treningsområder ble i 2012 tilpasset forbundets «Golfloop NXT LVL» og mulighetene for å benytte seg av dette tilbudet ble brukt av mange av klubbens medlemmer. Administrasjonen har gjennom 2012 arrangert «Golfkarusell» for de aller yngste. Et meget populært tiltak som bidrar til å knytte unge golfere til sporten og klubben fra de er små og viser golfklubben som inkluderende for alle i lokalsamfunnet. DGK har også etablert et godt samarbeid med Frogn Videregående skole i rekrutteringssammenheng. Stor takk til alle frivillige som har bidratt til dette i komiteer og som trenere/aktivitetsledere. «Veien tilbake til golf» ble ikke gjennomført som planlagt og vi vil revurdere dette tiltaket i Turneringsaktiviteten i 2012 ble omfattende. Vi hadde et godt og variert tilbud til medlemmene. I tillegg har vi opprettholdt et meget godt renommé som ansvarlige for flere NGF arrangementer, som Norges Cup og Titleist Tour. Vår gjennomføring av Pink Cup ga et godt bidrag til Kreftsaken. Vi tok imidlertid ad notam ønskene om å redusere vårt engasjement noe i forhold til tidligere når det gjaldt større NGF-turneringer. Hjertelig takk til alle i turneringskomiteen og de frivillige for glimrende innsats. Mange bedrifter har valgt Drøbak golfklubb som arena for hyggelig samvær. Det krever mye energi og oppfølging. Bedriftsarrangementene er en viktig inntektskilde, som stiller høye krav til serveringstilbudet og serviceprodukter. Det er tilfredsstillende å vite at vi er konkurransedyktige i dette markedet. I klubbens 20. år med egen bane kan vi gratulere hverandre med en klubb og et baneanlegg som er blant de beste i landet og som vi vil sørge for utvikler seg videre på alle områder i tiden fremover. 4

5 Møtevirksomhet Styret har hatt 10 styremøter og en strategisamling, avholdt i klubbhuset. Medlemmer Drøbak Golfklubb har pr totalt 1621 medlemmer. Av disse er 1467 voksne, 154 er juniorer og barn. 128 av klubbens medlemmer har medlemskap uten spillerett av klubbens medlemmer er menn/gutter, 490 er kvinner/jenter. Samtlige av klubbens 1350 låneobligasjoner er solgt. Klubben har igjen 3 låneobligasjoner som ble inndratt i 2012 eller tidligere. Disse er tilbudt de av våre juniorer som blir 21 år i I løpet av året er det omsatt 56 låneobligasjoner. Klubbens aktiviteter Herreavdelingen er en ubetinget suksess og det gjøres et godt arbeid. Enorm treningsiver og sportslig fremgang preger gruppa. Damekomiteene er viktige ressurser i klubben. Aktivitetsnivået er godt med en god kombinasjon av spill og sosialt samvær. Seniorkomiteen er blant komiteene med høyeste og mest omfattende aktivitetsnivå. Godt organisert gjøres det en stor og god jobb for å forvalte en viktig ressursgruppe i klubben. Golf Grønn Glede/aktiv på dagtid har et høyt antall aktivitetstimer. Det blir jobbet iherdig for å skaffe midler slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes eller helst økes også neste år. Juniorkomiteen gjør en storartet jobb for våre yngre medlemmer, både de som ønsker å ha golf som hobby, de som satser på golf som idrett på toppnivå og alle midt i mellom. I alle komiteene/gruppene gjøres det et formidabelt arbeid for at medlemmer, gamle og nye, skal føle seg velkommen. Det blir lagt ned mange tusen timer i frivillig arbeid. En stor takk går til alle frivillige i klubben. Kafeen Kafeteria/restaurantdriften har Helge-Trygve Askautrud og Gina Anderssen med selskapet Drøbak Restaurant og Catering hatt ansvar for i Dette samarbeidet har fungert svært bra. Vi gleder oss over at de også i sesongen 2013 vil servere våre medlemmer og gjester. Proshop Ny 3-års avtale med James McGowan Golf A/S er inngått. Personalet Drøbak Golfklubb har en dyktig stab av fast og midlertidig ansatt personale. Jens Gilboe og Heidi Beldring utgjør et meget solid team, som utfyller styret og frivillige på en utmerket måte og som sammen ivaretar administrasjonens oppgaver til alles fulle tilfredshet. I løpet av sesongen har totalt 8 personer arbeidet i på banen, ledet av Phill Nason og Bjørn Fleisje. Fra 1. august 2012 valgte Phill Nason å si opp sin stilling som Head Greenkeeper i Drøbak GK og flytte tilbake til England, etter å ha vært med på å bygge opp banen fra starten. Klubben er meget takknemlig for den jobb Phill har lagt ned i Drøbak og han ble hedret med klubbens Hedersnål under avskjedsmiddagen. Bjørn Fleisje er ansatt som ny Head Greenkeeper i Drøbak Golfklubb. Medlemmer og gjestespillere utrykker stor glede over «guttas» imponerende innsats med å holde spilleflate og omgivelser i utmerket stand til enhver tid og å sørge for at utvikling skjer iht. til plan. Det har vært svært begrenset sykefravær i

6 Banen Den hittil tidligste baneåpning i klubbens historie gjorde at vi kom godt i gang 2012 og vi klarte å opprettholde en standard gjennom hele sesongen som førte til at Drøbak var en av Norges flotteste og mest besøkte golfbanene i Kontinuerlig og styrt oppgradering av spilleflaten ga oss et løft også i år. Banen har i 2012 beholdt tilpasningene vi gjorde til gjennomføringen av Nordea Tour i Tilpasning av gresslengden på rough vil opprettholdes i 2013 og det er bestemt at spilleflaten skal opprettholdes på det nåværende nivå i perioden fremover. Det var planlagt planting av trær og oppgradering av tralleveier/teeområder på høsten 2012, men vinteren kom «for tidlig» for disse aktivitetene. Disse startes imidlertid opp igjen umiddelbart på vårparten Gode innspill på mindre tilpasninger er vurdert, behandlet og planlagt. Proshop og turneringskontoret ble beiset/malt etter sesongslutt Økonomi Resultatet slik det fremkommer i det revisorgodkjente regnskapet for 2012, viser et overskudd på kr ,- Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Virksomhetens art Drøbak Golfklubb er et særidrettslag med golf som utøvende idrett. Klubbens virksomhet og administrasjon er lokalisert til Frogn. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljøet Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. DGK følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved ansettelser så vel som valg av tillitsvalgte. Ytre miljø Forholdet til våre naboer har vært godt, selv om sikkerhets- og støyproblemene også i år har vært gjenstand for samtaler gjennom sesongen. Banen benyttes utenom golfsesongen av turgåere, som arena for snølek for barn i alle aldre, hundeluftere og skiløpere. Virksomheten slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Redegjørelse for klubbens utsikter Veksten innen golfidretten er beskjeden, men Drøbak Golfklubb registrerer fortsatt stor interesse for anlegget og banen. Styret mener virksomheten er vel forberedt på dette. Bedriftsmarkedets interesse for golf er fremdeles meget beskjeden, og har ført til en stabilisering av bedriftskontrakter på et akseptabelt nivå. Imidlertid viser tegn i tiden en mer positiv trend på økt utenomfaglig aktivitet i næringslivet, så håpet er at golf kan få fornyet fokus. I det private medlems- og greenfee-markedet var 2012 året da folk holdt seg hjemme, koste seg på hytta og spilte mer golf både på hjemmebanen sin og de banene de synes er hyggelige å spille på. Styret tror dette fortsetter også i Prioriterte oppgaver i 2013 er å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for «den gode opplevelsen» for alle som benytter DGKs anlegg. Klubben har en stabil og kompetent bemanning. De tekniske forutsetningene for kostnadseffektiv og kvalitetssikret drift er ivaretatt gjennom kontinuerlige investeringer i moderne maskiner og utstyr. Virksomhetsplan er i ferd med å nå sin slutt og styret vil i året som kommer starte arbeidet med å etablere «Virksomhetsplan ». 6

7 Medlemsundersøkelsen 2012 Antall svar var omtrent som i 2011, i år 364. Dette gir oss en god indikasjon på medlemmenes forventninger og hvordan klubben møter disse. Svarene danner fundamentet for vår fortsatte satsning, «den gode opplevelsen». Våre medlemmer er generelt godt fornøyde med banen og omgivelsene rundt, proshop får gode tilbakemeldinger på sine tjenester. Kafeen har i 2012 gode tilbakemeldinger og det ser ut som vi nå har funnet en løsning som fungerer veldig bra. Detaljert oppsummering av undersøkelsen finnes i eget dokument og kan fås ved henvendelse til kontoret. Årsresultat og disponeringer Årsresultat i Drøbak Golfklubb foreslås disponert slik: Egenkapital pr : kr Årets overskudd: kr Kapitalkonto pr kr Drøbak 11. februar Rune Hillås Rolf B. Vedal Marianne Håkonsen Kjell Atle Nordaas Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem (sign) (sign) (sign) (sign).... Katrine Parker Torkel Lien Jens Gilboe Styremedlem Styremedlem Daglig leder (sign) (sign) (sign) 7

8 Komiteenes beretninger Årets klubbmestre Damer Sandra Nordaas Herrer Henning Jensen Damer Marianne Aakre Damer 65+ Emmy Sørensen Herrer Steinar Pettersen Herrer 65+ Kjell Nakken Junior jenter Sandra Nordaas Junior gutter Victor Hovland Sportslig satsing Lørdag den 14. April 2012 hadde undertegnede møte med Kjell Atle Nordaas, Jørgen Hillås og Øivind Haug. Vi ønsket at flere av våre medlemmer skulle bli bedre og stille i Region Tour og Norgescup. Derfor lanserte vi felles trening for våre beste spillere 1 time i uken med Pro Jørgen Hillås. Han har brukt coaching systemet for å få de beste til å bli bedre. Gruppen består av utplukkede kandidater, gjort av Jørgen Hillås. Kriteriene: skal være under 18 HCP, bra plasseringen i turneringer samt et ønske om å bli bedre. Satsningsgruppen fokuserer i hovedsak på å få i gang Seriespillet i 2012 mot de andre klubbene i Oslo/Akershus Dette for å vise at Drøbak kunne hevde seg, slik at det ble lettere å få flere spillere til å satse på region Tour neste år. Divisjon 1 endte på 4 plass Divisjon 2 endte på 4 plass, nesten delt 3 plass med OSLO GK Dette viste seg å være en suksess, som vi ønsker og fortsette med i Men da bedre resultatene. Spilleren har forpliktet seg til følgende i Være med på trening hver Torsdag - Levere inn arbeidsoppgaver i henhold til Coaching systemet 1 gang i uken. - Forplikte seg til og holde av 3 dager til og representere Drøbak. - Spille i scratch klassen i klubb turneringer. Kostnadene i 2012 endte på kr Magnus Groseth Denne oppsummeringen gjelder stort sett Drøbaks seniorspillere som har deltatt i aktiviteter i regi av Norsk Senior Golf, eller Norges Golfforbund. Lag NM. Etter at vi i flere år har stilt med 2 damelag og 2 herrelag i Senior NM, var dessverre ikke interessen stor nok blant damene til at vi kunne stille med 2 lag. Vi måtte derfor trekke vårt damelag i 2 divisjon. Damelaget spilte i 1 divisjon mens herrene spilte i 2 og 3 divisjon. Lag 1 Herrer: Espen Olafsen, Steinar Pettersen, Jan Erik Evensen og Kjell Nakken Lag 2 Herrer: Torbjørn Togstad, Per Bjørn Østro, Oddbjørn Høvik og Tore Sellæg. Lag 1 Damer: Tove Olafsen, Trine Hegna, Marit Munthe-Kaas og Marianne Aakre. Lag uttakene ble gjort på bakgrunn av hcp, individuelle resultater og hvem som var tilgjengelige. Herrelaget i 2 divisjon leverte solid spill vant divisjonene og sikret opprykk til 1 divisjon. Herrelaget i 3 divisjon fikk 4 plass og sikret dermed også opprykk til 2.divisjon. Damelaget i 1.divisjon fikk 4 plass og beholder dermed sin plass. 8

9 Senior NM: Ble i år arrangert på Bjaavann GK. Drøbak var kun representer med en spiller Espen Olafsen. Senior turneringer: Det blir gjennom sesongen arrangert ca. 100 åpne turneringer. Vi har mange seniorspillere som deltar i disse turneringene. I år spilte Jan Erik Keim, Jan Erik Evensen og Oddbjørn Høvik seg inn på det norske representasjonslaget for EM Herrer Masters som ble spilt i Østerrike i august. Klubbmesterskap Senior: Seniormesterskap er åpent for alle medlemmene som har nådd rett alder. Det var i år dessverre en nedgang på antall deltagere i samtlige klasser. Totalt 36 deltok, 12 damer (7+5) og 24 herrer (6+18). Lagserien Damer. Vi stilte med 1 damelag i årets serie. Det har vært vanskelig å få nok spillere til de enkelte matcher. Flere av matchene ble spilt med redusert lag. Vi tapte vår serie. Lagserien Her stilte vi med 1 lag, denne serien er åpen både for herrer og damer, men i årets serie har det kun vært herrespillere. Alle matcher har blitt spilt med fult lag, men det har til tider vært vanskelig med å få nok spillere. Laget vårt vant sin pulje. Ambisjoner for Vi har mange gode senior spillere både på dame og herre siden. Det betyr at våre plasser i 1. divisjon bør vi klare å beholde. Det er også ett ønske at vi er bedre representert på NM, med både flere herrer og damer. En større økning i deltakere i Senior Klubbmesterskap må prioriteres. Marianne Aakre Juniorkomiteen Komiteen har bestått av Rolf Andersen, Per-Kristian Høgmoen, Hilde Degerud Jahr, Jon Peder Ryste, Kjell Atle Nordaas, Karl Markus Haraldseid og Nils Witzøe. Arbeidet i komiteen har vært organisert rundt følgende hovedaktiviteter: Felles aktiviteter, Turneringer, Jentegolf, Sosiale arrangementer og Treningsstruktur. Felles aktiviteter Vi har holdt oss innenfor et budsjett på kr ,- som ramme for våre aktiviteter. Treningsopplegget for satsningsgruppen har fungert god med god sportslig fremgang Vi har avholdt 1 foreldremøte. Fremmøte av foreldre har vært labert. Vi har hatt en treningstur for juniorene, satsningsgruppen, til Spania i vinterferien med 23 deltakere. Vi har hatt en treningstur for juniorene til Danmark i april med 40 deltakere. Turneringer Jenter: I lag-nm, 1. divisjon presterte jentene ved Sandra Nordaas, Julie Reinertsen og Cecilia Peinert å vinne og rykker derved opp i eliten i Disse 3 samt Kristin Rokk Fleisje har også representert DGK på Titleist Region Tour og med Titleist-Tour greie resultater. Nevnes bør dog Sandras seier på Titleist-Tour på hjemmebane samt 3. plass på OOM Sandra har også representert Norge i flere internasjonale turneringer, og har plass på utviklingsgruppen til NGF. Hun mottok også NGF sitt juniorstipend. Det blir meget spennende å følge henne videre. Det blir viktig å legge vekt på rekruttering på jentesiden i det kommende år. Gutter: I lag-nm for gutta var det et klart mål å havne på pallen. Dessverre ble det noe ujevnt spill som resulterte i en god 5. plass. På laget spilte Espen Stensland, Viktor Hovland, Henning Høgmoen, Erik Moderhak, og Ole Jørgen Skatter. 9

10 På Titleist-Tour har de samme gutta deltatt på alle turneringene inklusiv NM-Junior med greie resultater, og samtlige er kvalifisert til Titleist-Tour i Nevnes bør dog Ole Jørgens 3. plass på Titleist-Tour på hjemmebane. Enkelte av de andre gutta har også fått delta på Titleist-Tour med vekslende hell. På Titleist Region Tour og Junior-Tour har vi hatt 5-8 deltagere med greie resultater også med noen klasse seire. Viktor Hovland satte banerekord på hjemmebane med 61 slag under junior KM. Han er også uttatt på NGF sin utviklingsgruppe og har representert Norge internasjonalt. Turneringer og TO-arbeid: DGK har deltatt på samtlige møter innen TO-området juli Titleist-Tour Match med godt gjennomført arrangement med praktfulle kritikker fra dommere og deltagere. En stor takk til alle som var med å gjøre denne turneringen til en stor suksess. Innad i klubben så er det rekrutteringsarbeidet vi må legge vekt på. Vi har en god bredde blant gutta på TT og TRT, men blant jentene er det tynt. Det blir spennende å se hvordan våre spillere vil utvikle seg i løpet av Vi må også rette en stor takk til Seniorene som støttet 2 av våre juniorer, Jostein Ryste og Tobias Rinde Olsen, med stipend. Vi ser frem til den årlige Junior/Senior- matchen. Støtten fra Seniorene til juniorene er unik på landsbasis og bør være en mal for andre klubber. Treninger Ca 15 juniorer har hatt vintertrening på Haug Golfsenter 1 til 2 ganger pr uke. Satsningsgruppen har hatt fysisk trening på Frisk. Sommertreningen har vært som tidligere år med trening 1-2 ganger pr uke med ca 50 deltagere. I tillegg har det vært coaching med Jørgen 1 gang i uken. Golfskoler har blitt gjennomført i kjent stil. Satsningsgruppen hadde egen golfskole med spill og trening på andre baner. Klubben har også avholdt 4 "Golfkarusellrenn" med god deltagelse som vi forventer gir økt rekruttering. Fremtidsutsikter Vi har hatt gjennomsnittlig 7 deltagere både på Titleist-Tour og Titleist Regions Tour. For sesongen regner vi at flere vil ta et trinn oppover på turneringsstigen. Vi kan forvente oss mange gode turneringsresultater de neste år. Vi ser imidlertid at rekrutteringsgrunnlaget må styrkes på lengre sikt. Vi bør også tilstrebe å ha en større sosial faktor i juniorarbeidet. Mål for 2013 Gutta bør komme på pallen i Lag-NM Junior. Jentene bør holde seg i elitedivisjon i Lag-NM Junior. Vi skal ha min. 1 gutt og 1 jente blant de 10 beste på O.O.M. Titleist-Tour og NM-Junior Vi skal øke rekrutteringen slik at vi har minst 70 juniorer i trening 1-2 ganger pr. uke, samt oppfordre til representasjon og turneringsspill. Rolf Andersen, Per-Kristian Høgmoen, Hilde Degerud Jahr, Jon Peder Ryste, Kjell Atle Nordaas, Karl Markus Haraldseid og Nils Witzøe. Utdanningskontakt Også i år har det vært en travel sesong med kurser for nye spillere. Det har vært avholdt 8 kurs med totalt 80 elever(voksne og barn). Hjertelig takk til Jørgen for vel utført jobb. Jeg har hatt den glede å få være med Damegruppen og Damer 55+ på deres hyggekveld hvor golfregler og etikette har vært tema. Jeg setter meget stor pris på å få være med på disse møtene. Har også hatt gleden av å få prate golfregler mens kaffe og vafler fortæres etter mandagsgolfen. 10

11 Vi har aldri fått i gang fadderordninger for nye spillere og ønsket er at vi alle skal være fadder. Selv om Jørgen gjør en meget god jobb er det stor forskjell å følge kurset og så plutselig skal ut på banen på egenhånd. Håper alle husker da vi var nye og skulle ut på banen for første gang. Det kan være skremmende. Derfor ber vi dere alle om å ta godt vare på våre nye spillere. Spiller vi med nye spillere vær så snill å være behjelpelig med etikette og regler. Hjelp til med utregning av poeng og oppfordre til å registrere resultatet i GolfBox og ikke minst ta med de nye til kafeen etter runden. Da er det også lettere å komme inn i klubbmiljøet og vi får en enda hyggeligere klubb. Tor Grette Jensen Handicapkomiteen Det har vært et stille år, kun et par justeringer etter søknad. Det ser ut til at GolfBox fungerer bra for spillere som spiller turneringer. Selv om hcp bestemmelsene ikke krever at vi registrerer våre selskapsrunder vil vi oppfordre alle medlemmer til å registrere alle runder i GolfBox. Ingen vil da mistenkes for hcp juks å ikke minst, vi får et riktig handicap. Fra 2013 vil det bli innført to hcp kategorier, EGA handicap (som vi nå alle har) og EGA turneringshandicap. For å få sistnevnte hcp må vi ha spilt minst 4 runder i 2012 hvor resultatet er registrert i GolfBox. Hvis ikke må det registreres 4 runder i 2013 før man kan oppnå turneringshandicap. Det er opp til turneringskomiteen å bestemme om EGA turneringshandicap er et krav. Det har vært en del spørsmål/misnøye om at hcp ikke alltid blir justert i henhold til antall poeng oppnådd. Dette skyldes CBA (Computed Buffer Adjustment). CBA brukes kun i turneringer og gjøres automatisk I GolfBox. Det betyr i praksis at buffersonen kan bli justert opp eller ned når en analyse av startfeltets resultater er annerledes enn et antall forventningsverdier. Ved for eksempel dårlige eller vanskelige spilleforhold og startfeltet presterer dårligere enn forventet justeres buffersonen ned. Det vil si at det kreves færre poeng for å slippe å regulere handicapet opp. Tor Grette Jensen Seniorkomiteen Seniorgruppen i Drøbak Golfklubb har hatt et godt golfår med svært høyt aktivitetsnivå. Takket være stor interesse blant spillere, klubbledelse og ikke minst banemannskap, har vi kunnet gjennomføre våre planlagte aktiviteter. På linje med tidligere år har konkurransene våre hatt høyt deltakerantall og antallet nye spillere har vært gledelig høyt og lover godt for fremtiden. Økonomien i gruppen er tilfredsstillende og det er ledelsens anbefaling at Seniorgruppen også denne gang utdeler Juniorstipend. På klubbens årsmøte i februar ble det utdelt 2 Juniorstipend. Aktiviteter: Mandagsgolfen utgjør ryggraden i seniorenes terminliste, så vel sportslig som sosialt og ikke minst økonomisk. I 2012 ble det avviklet 22 mandagsgolf-turneringer hvor det konkurreres i 2 klasser; A Netto Slag og B Stableford. Det har i alt vært 106 spillere innom mandagsgolfen, en pen økning i forhold til I A- klassen har det i alt deltatt i alt 49 spillere, i B klassen 57 spillere. Populære innslag i årets mandagsgolf har vært Nærmest Flagget og Lengste Drive en gang pr. måned med egen premiering rett etter innkomst. Nytt av året var gjennomføring av 2 konkurranser med annet spilleformat, Texas Scramble og FourBall, vellykkede forsøk som egner seg for gjentakelse. 11

12 Resultater Klasse A Netto slag: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Resultater Klasse B Stableford Nr.1 Nr.2 Nr.3 Kjell Nakken Tore Sellæg Henrik Bucher Ole Scheie Sigurd Haslerud Even Ramskjell Beste bruttorunde i 2012, Kjell Nakken med fenomenale 73 slag. Beste nettorunde, Per Birkeland med 64 slag. Beste stableford runde hadde Jan Wold med 43 poeng! Match Play turneringen, ledet av Patrick McCarthy, ble også i år gjennomført i 2 klasser, med 48 spillere. Vinner i klasse A Netto Slag: Odd Gilboe Vinner i klasse B Stableford: Even Ramskjell I den avgjørende kampen om matchtrofeet ble Odd Gilboe vinner og mottar Vandrepokalen for Årets match mot DGKs Damer endte med solid seier til Seniorgruppen. Årets mer sosialt anlagte turnering med DGKs Senior Damer endte med seier til samtlige deltakere i et meget vellykket arrangement. Vinnerparet ble: Tove Olafsen og Nils Kristian Hammarstrøm. Matchen mot DGKs herrer. Etter fin innsats fra våre 8 spillere, måtte vi likevel se oss slått av et meget velspillende herrelag denne gang. Vi vant igjen den årlige pokalmatchen mot Moss/Rygge med solid seier på hjemmebane og uavgjort borte - og pokalen forblir stående i vårt premieskap. I de tradisjonsrike matchene mot Bærum Golfklubb ble det solid seier hjemme og tap borte som vanlig. DGKs seniorer mønstret 20 spillere i begge matchene! I årets Ring-Golf turnering, ledet av Ørnulf Theodorsen, åpnet vi med solid seier til Drøbak i hjemmematchen, men vi fikk hard kamp i bortematchene og endte på til slutt 3. plass. I klubbmesterskapet for Senior Herrer ble resultatet i yngste klasse; Klubbmester Steinar Pettersen, Espen Olafsen nr.2. I eldste klasse ble Kjell Nakken klubbmester etter omspill på hull 18 med Donald MacCulloch. Vinterserien på Haug: Den tradisjonsrike vinterserien med simulatorgolf på Haug, dyktig ledet av Odd Gilboe, samlet også i år stor deltakelse fra spillesugne seniorgolfere. Verd å nevne er EM Masters Seniors Championship & Cup som ble spilt i Østerrike, hvor følgende DGK spillere var med på å representere Norge; Oddbjørn Høvik, Jan Erik Keim og Jan Erik Evensen. NSGs Senior NM for lag: Solid spill førte DGKs førstelag opp til 1.divisjon og 2.laget opp til 2. divisjon. Det innebærer at DGKs seniorer kan stille med nok et lag i neste års NM. Vi gratulerer med innsatsen! I NSGs Masters Finale på Vestfold spilte Bjørn Spieler seg frem til en ypperlig 3. plass i sin klasse. I NSGs lagserie, en serie som gikk over mange omganger og med stor deltakelse, gikk Drøbaks seniorer til topps i sin gruppe. Årets svenske opplevelser: Vårturen til Sotenes og Torreby ble arrangert mai med stor deltakelse og kjempestemning hele veien til tross for et noe urolig vær. Den tradisjonsrike turen til Forsbacka august samlet denne gang over 30 entusiaster fra Seniorgruppen. 12

13 Til slutt en stor takk til alle spillere, til alle deltakere i de forskjellige turneringene og til dem som har tatt på seg administrative oppgaver og dugnadsarbeid. En kjempestor takk til Haldor Skatteboe, Seniorgruppas eminente tallknuser, for hans uvurderlige resultatservice og statistikkarbeid. Uten dere hadde det ikke eksistert noen Seniorgruppe i DGK. En stor takk til Jens Gilboe og Heidi Beldring for aldri sviktende entusiasme og hjelpsomhet. Og da er heller ikke DGKs greenkeeper og banemannskap glemt vi er dem stor takk skyldig for årets fenomenale innsats! Per Isaksen og Per H. Birkeland Golf Grønn Glede/Aktiv på Dagtid Golfsesongen til Golf Grønn Glede startet inne i Haug Golfsenter og vi avslutter også året med en treningsdag pr uke. Vi har aktiviteter for funksjonshemmede og personer som er uten arbeid fordi de er sykemeldt, mottar arbeidsavklaringspenger, er på rehabilitering eller trenger forebyggende fysisk aktivitet. GGG har hatt 3 faste treninger ute i golfsesongen, bortsett fra 3 uker i sommerferien med bare 2. De er gjennomført på drivingrange, green, nærspillsområde og på korthullsbanen. Vi har hatt fokus på å gi opplæring for å komme fram til «veien til golf» og/eller videre utvikle deltakerne mot offisielt handikap. Etter hver treningsøkt har vi hatt samspill over 4, 9 eller 18 hull med alle etablerte spillere/ deltakerne og med helt nye som er med på introduksjonsrunder. I tillegg har vi inngått et samarbeid med Aurskog- Finstadbru og Asker Golfklubb om konkurranser på den enkeltes bane en gang i sesongen. Klubben stilte også med 3 lag til Golfforbundets Golf Grønn Glede Open på Elverum. Klubben har fått flere ny medlemmer og vi har hatt en økning i antall aktivitetstimer i forhold til i fjor. I 2012 hadde vi 2940 aktivitetstimer. I 2012 har vi hatt 33 faste deltakere og også introdusert oss med 110 pasienter fra Sunnaas, CatoSenteret og Follo distrikts psykiatriske sykehus i Ski (Ahus). Det har vært 50/50 damer herrer og ca 1/3 av aktivitetstimene er av kvinner. Dette skyldes at flertallet av timene kommer fra spill på banen og det har vært 2/3 av timetallet med menn på banen av det totale antallet for året. Også i 2012 har klubben fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet, Golfforbundet, Akershus Idrettskrets, Frogn, Nesodden og Ski kommune. Golf Grønn Glede og Aktiv på Dagtids golfaktiviteter er veletablert i Drøbak Golfklubb og vil fortsette virksomheten i årene som kommer. Ledelsen i GGG håper at alle som kan hjelpe oss å formidle tilbudet vårt til personer i vår målgruppe som kanskje ikke vet at dette også kan gjelde dem. Golf er en fantastisk fysisk aktivitet og 1 ½ - 2 golfrunder i uka tilsvarer helsemyndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet pr uke. Per Hansen, Øivind Adde og Tore Johansen Damekomiteene Ny komité fra 2012 har bestått av: Jessica Berngrim Løland (leder), Gro Lyng-Jørgensen, Marianne Aakre, Caroline Berge Daland, Gerd Irene Olsen, Susanne Grehn Ericsson og Hilde Kalland Sem. Valgkomité: Lise Djerv Hillås og Kirsten Ravne Bugten. Komiteen møttes 4 ganger i løpet av vinteren for planlegging, forberedelser og har sammen fordelt oppgaver og bidratt på forskjellige områder gjennom sesongen. VÅR MÅLSETNING: er at alle kvinnelige medlemmer av Drøbak Golfklubb skal ha et tilbud. Enten de er nybegynnere, garvede turneringsspillere eller er ute etter sosialt samvær. Vi håper mange flere vil bli bitt av konkurransebasillen. AKTIVITETER: Vi startet opp ukentlig på Haug med 9 hulls turnering på simulator med 12 deltakere fra januar mars. 19. April reiste 11 damer til Strømstad på Harry Golf med premieutdeling, middag og shopping etterpå. Marianne Aakre var reiseleder. Vårmøte 24. april med presentasjon av den nye komiteen samt turneringsprogram for sesongen. Jens og 13

14 Heidi informerte om ny hjemmeside og om påmelding i golfbox. Jørgen informerte om sesongens trenings tilbud. Gjennom hele sesongen var det turneringer hver torsdag, både dag og kveld med stor bredde av turneringsformer. Mest populære turneringen i år med 35 deltaker blev Eclectic gjennom hele sesongen. Totalt 5 runder. Vinner klasse A (slag): Marit Munthe-Kaas med netto 57 slag og Solveig Rose Røthe i klasse B( Stableford) med 47 poeng. 21 damer spilte 3 runder i den tradisjonelle LOTY turneringen. Årets Lady of the Year blev Lise Buer med en snitt score på 1 slag under banens par. 8 damer deltok i klubbmesterskapet og årets vinner blev Sandra Nordaas. Matchen mot Seniorherrene er alltid like hyggelig. Dessverre altfor få damer som stilte. Herrene vant men til trøst så fikk alle damer blomster og kaffe i teltet etterpå. Vi damer er så heldige å ha så flotte herrer i klubben. Caroline holdt i Matchspill turneringen som gikk gjennom hele sesongen hvor 18 damer deltok. Årets vinner blev Jessica B. Løland SPORTSELIG: Aktive damer har deltatt på gruppetrening hos Jim og Jørgen både vår og høst. I årets turneringer har vi prøvd oss med 3 HCP grupper for å fange opp nybegynnere og samtidig å inspirere de mer erfarne spillerne får turnere på sitt nivå. Interessen for spill i andre klubber er absolutt til stede og den 4-5 august stilte vi med 9 damer til Vandringspokalen på Bogstad. Flere av våre damer har aktivt deltatt i Lady Touren. SOSIALT: Den 25. mai arrangerte damene en puttig konkurranse med middag i teltet for alle medlemmene. 15 påmeldte. Siste Torsdagen hver måned møtes damegruppa i klubbhuset for sosialt samvær & premieutdeling. Aktiviteter disse kveldene var, Mannekeng- oppvisning, Regler med Tor Grette Jensen som er en stående succsé og bør avholdes oftere. Rekeaften med inviter en venninne til å prøve seg på golf samt en Quiz kveld med golfregler. Vi avsluttet sesongen med 9 hull Texas Scramble og pyntet oss til FÅR I KÅL kveld. Det blev fremvisning av bilder fra høstens golftur til Torreby fra den 7-9 september der Hilde Kalland Sem var reiseleder og hvor totalt 20 damer reiste ned til Munkedal. Hele slottet blev vårt fra fredag til søndag. Det blev en meget vellykket tur hvor nye og gamle medlemmer som hygget seg sammen PINK CUP: Blev avholdt lørdag 16. juni. med Gro Lyng-Jørgensen & Co i spissen. Til tross for MYE regn og turneringen som blev avlyst etter kun 4 hull klarte de å samle inn NOK ,- til Pink Cup og DGK. GOLFBOX & GOBEX: I år har vi begynt med påmelding i golfbox og bruk av gobexkort i alle 18-hulls turneringer. Nytt for alle og en naturlig innkjørings prosess som helt sikkert vil fungere meget bra til neste sesong. Dette er til stor hjelp for komiteen som skal registrere scorekort, resultater og statistikk. KVAL NM: Utdrag fra oppsummering KONKLUSJON: Deltakelsen har i år økt med ca 60 %. Veldig flott og gledelig å se at alt arbeid med informasjon og varsling innfor turneringer ser ut til å fungere bra. E-post og Facebook er de to mediene som fanger flest deltaker. Vi har klart å rekruttere både nye medlemmer samt eksisterende medlemmer som av forskjellige anledninger hatt en pause. Dette er meget gledelig og ikke minst motiverende for komiteen. Takk til alle golfene damer, damekomité, administrasjonen og banearbeidere for en fin sesong og for trivelig miljø og en flott golf bane. Jessica Berngrim Løland 14

15 Senior Damer I 2012 har komiteen bestått av følgende personer: Liv M. Thu Anne Bucher Karin Høymyr Inger Hammarstrøm Målet for gruppen er å skape et uhøytidelig, sosialt fellesskap for senior damer uten for stort prestasjonspress. Aktiviteter: Gruppen har mandag som fast spilledag, Siste mandag i måneden har det vært arrangert varierte turneringsformer. I tillegg har det noen dager vært uhøytidelige konkurranser som antall fairwaytreff fra utslag, antall slag med putter på green etc. 21 damer dro til Strømstad i mai med overnatting og spill på Strømstad golfklubbs bane i 2 dager. Den årlige sommerturneringen med senior herrer ble avviklet 20. juli i fint vær og stor oppslutning. I tillegg var gruppen på dagstur til Strømstad i september og spilte golf i stiv kuling og regn. Ingeborg Clason fikk hole in one på hull 17 og mottok diverse gaver, blant annet en flott hvit golfbag. Det har vært avholdt organisert trening med Pro Jørgen, både på enkelte slag og banespill, hvor 16 damer deltok. Oppslutningen denne sesongen har i snitt ligget på 25 damer. Dette er noe under siste sesong, noe som sannsynlig skyldes mye dårlig vær, spesielt på mandagene. Sosialt: Første klubbkveld ble avholdt 24. april med 24 damer tilstede og moteoppvisning av årets golfklær. I mai var det gjennomgang av regler med Tor Grette. Sesongen ble avsluttet på klubbhuset 18. september med sjømat. Vi har plass til flere i gruppen og oppfordrer våre medlemmer til å kontakte de seniorer de kjenner som spiller golf. Tross det dårlige været har banen vært flott også i år. Stor takk til alle dere som står på for oss. Takk også til administrasjonen for vennlighet og imøtekommenhet. Liv M. Thu Herrekomiteen Herregruppa har i 2012 fortsatt omtrent som året før. Vi hadde 59 betalende medlemmer mot 48 året før. Vi har organisert felles trening og arrangert tre ulike turneringer; «Årets herre», månedsturneringer og en matchturnering. I tillegg har vi spilt match mot seniorene. Sesongen ble som vanlig avsluttet med en hyggelig middag i klubbhuset med premieutdeling og hyllest til våre vinnere. Om fellestreningen Vi inviterer alle gruppas medlemmene til å delta på ukentlige fellestreninger med Jim. I januar startet vi inne på Haug med 14 deltakere fordelt på to timer. Når rangen åpnet fortsatte vi med 48 deltakere fordelt på seks partier. Og etter sommeren avsluttet vi med ca. 30 deltakere fordelt på fire grupper. 15

16 Om «Årets herre» Gjennom hele sesongen arrangerer vi en ukesturnering der vinneren til slutt kan kalle seg årets herre. Alle deltakerne kan levere en handikaptellende runde hver uke i sesongen. Gjennomsnittet av de åtte laveste nettoskårene teller i konkurransen. Årets herre ble Gjermund Grimsmo med et snitt på 68,25. Som året før hadde vi også en innlagt eclectic-konkurranse over hele sesongen. Gjermund delte her seieren med Geir Leknes med 53 (brutto). Totalt ble det produsert 310 birdier, 12 eagler og en hole in one i årets konkurranse. Om våre vinnere Mange i Herregruppa er aktive i klubbens turneringer. I 2012 vant Herregruppas medlemmer ni av kubbens turneringer. Vi var også aktive på klubbens lag i forbundets forsøksordning med seriespill. Det viktigste var allikevel at vi endelig vant den viktige matchen mot seniorene. Markus Harboe Turneringskomiteen Slik sesongen utviklet seg, ble det å lede turneringskomiteen et verv som gikk på rundgang. Påmeldingen til turneringene varierte, dog med klart økende interesse utover sesongen. Vi erfarte at økt markedsføring, blant annet via klubbens Facebook-sider, førte til at vi nådde maks deltagerantall for et par av turneringene. Turneringskomiteen har mottatt mange gode forslag og konstruktive innspill fra medlemmene. Vi opplever at interessen for å spille klubbturneringer er på vei oppover igjen. Torkel Lien Valgkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteen har gjennomført et møte. I tillegg har komiteen vært uformelle samtaler. Det har også vært utformell dialog med administrasjonen samt med styrets leder. Styret Følgende posisjoner er på valg: Styrets leder, to styremedlemmer og 2 to varamedlemmer. Valgkomiteen innstiller følgende: Styrets leder: Rune Hillås Styremedlem: Kjell Atle Nordaas Styremedlem: Marianne M. Håkonsen Varamedlem: Øystein Løland Varamedlem: Gro Abrahamsen Kontrollkomiteen: Leder: Geir Myrseth Medlem: Gjermund Grimsmo Medlem: Marion Calmar Medlem: Magnus Groseth Valgkomiteen: Følgende kandidater som har stilt seg til disposisjon til valgkomiteen. Leder: Svein Magne Olsen Medlem: Lise Hillås Medlem: Knut Bugten Medlem: Liv Thu Svein Magne Olsen 16

17 5 Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport Resultatregnskap Resultatregnskap for 2012 Drøbak golfklubb Note Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv Sum driftsinntekter Lønnskostnad 1 ( ) ( ) Avskrivning varige driftsmidler 2 ( ) ( ) Annen driftskostnad 1 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 Annen rentekostnad ( ) ( ) Sum finanskostnader Netto finans (19 720) (17 078) Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum

18 Balanse Balanse pr. 31. desember 2012 Drøbak golfklubb EIENDELER Note Anleggsmidler Golfbane, Proshop/garderober 2, Maskiner, utstyr 2, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andeler i AL Drøbak Golfhus Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Medlemslån Diverse lån Handelsbanken Kortsiktig del av langsiktig lån 3 ( ) ( ) Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

19 Noter til årsregnskapet for 2012 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i henhold til idrettens regnskapsbestemmelser, og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men avskrives over forventet levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap er oppført til kostpris. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner: Golfklubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Note 1 - Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer m.v. Lønnskostnaden består av: Lønninger Folketrygdavgift Tjenestepensjon Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn til daglig leder Daglig leder Total lønn daglig leder Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 eks. merverdiavgift utgjør ,- Note 2 - Varige driftsmidler Bane Proshop Maskiner Sum m.v. og inventar Anskaffelseskost 1/ Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets tilgang Årets avgang Årets gevinst ved avgang

20 Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 2,5 2, Forsikringsverdi Fullverdi Fullverdi Banen avskrives ved leieavtalens utløp i år Årets tilgang avskrives over henholdsvis 5 og 10 år. Etter en totalvurdering anses en lineær avskrivning over gjenstående leieperiode å gi en realistisk vurdering av anlegget. Note 3 Pantstiller Gjeld som er sikret ved pant og lignende Pantelån Kortsiktig del av langsiktig gjeld SUM Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Maskiner og Inventar Proshop og garderobe SUM Note 4 - Garantier og andre forpliktelser I forbindelse med opprettelse av et pantelån fra medlemmer i 1996, ved overgang fra medlemslån til andelsobligasjon, ble dette sikret gjennom utstedelse av en partialobligasjon stor kr tinglyst med pant i leieavtalen med grunneierne til baneområdet. Lånet har prioritet etter kr Panthaver er advokat Ola Petter Tandstad, valgt som representant for andelseierne på årsmøte i Leiekontrakten for baneanlegget løper i 40 år fra til Kontrakten kan sies opp av myndighetene ved behov av areal til matproduksjon. Drøbak Golfklubb har forleierett på reforhandlede vilkår dersom utleier, etter utløp av leietiden, fortsatt akter å leie ut de arealer som er omfattet av kontrakten. Note 5 Budne midler I posten inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr ,- Note 6 - Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Årets overskudd/-underskudd Sum egenkapital

21 Revisjons rapport 21

22 22

23 Kontrollkomiteens rapport 23

24 6 Innkomne forslag 6.1 Forslag fra styret verdsettelse av medlemslån 6.2 Forslag fra styret Eierskiftegebyr erstattes med innmeldingsavgift 6.3 Forslag fra Kenneth Nilsen Månedlige trekk på medlemsavgiften 6.4 Forslag fra Finn Viggo Amundsen, Terje Grimshei, Gjermund Grimsmo og Nils Witzøe Prøveordning Hund på banen. 6.1 forslag fra styret Verdsettelse av medlemslån I henhold til våre lover 21 medlemslån skal maksimalprisen på låneobligasjonene fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Økningen skal gjenspeile en verdistigning på den enkelte låneobligasjon med utgangspunkt i kassakredittrenten i klubbens bankforbindelse. Styret foreslår at låneobligasjonene verdi på kr ,- heller ikke i år endres. Dette vil da være høyeste tillatte omsetningspris. 6.2 forslag fra styret Eierskiftegebyret erstattes med innmeldingsavgift Markedet har ført verdien av låneobligasjonen kraftig ned de siste årene. Belastningen ved salg bør overføres til kjøper i stedet for selger. Styret ønsker å fjerne eierskiftegebyret på kr. 500,- som tidligere påløp selger. Styrets forslag er en innmeldingsavgift på kr. 1000,- som vil dekke kostnadene ved registrering av nytt medlem. 6.3 forslag fra Kenneth Nilsen Månedlige trekk på medlemsavgiften Slik treningsstudioene har. Tror det er et forslag som de unge kan dra nytte av. Styrets kommentar: Det etableres ikke ordning for månedlig trekk av kontingent fra Styrets begrunnelse: Dersom dette skal innføres, må det en vedtektsendring til og dette kan først endres fra årsmøtet Det finnes i dag løsninger ved behov, henvendelse til kontoret. 6.4 Forslag fra Finn Viggo Amundsen, Terje Grimshei, Gjermund Grimsmo og Nils Witzøe Prøveordning Hund på banen Som en prøveordning i tre måneder fra sesongstart i 2013 tillates hunder på banen under følgende fire forutsetninger: 1. Hunder skal alltid gå i bånd 2. Spiller og hundeeier skal ha hundeposer med i bag eller lomme, og skal på forespørsel vise de frem for Marshall. 3. Hunder kan ikke medtas under konkurranser oppført på DGKs terminliste. 4. Andre spillere i hundeeiers ball skal akseptere at hund er med. Begrunnelser for forslaget: 1. Tilfredsstille et ønske fra DGKs hundeeiere. 2. Tiltrekke gjestespillende hundeeiere for å øke klubbens greenfeeinntekter. 3. Et overveldende antall konkurrerende klubber på Østlandsområde tillater hunder på golfbanene. Her er følgende eksempler: Østfold, Fredrikstad nye golfklubb, Borregaard og Evje. Akershus: Son, Østmarka, Gjersjøen, Oppegård, Ski, Losby, Hauger, Miklagard, Hakadal, Haga, Bærum, Lommedalen, Mørk og Asker. Hedemark: Kongsvinger, Elverum, Sorknes, Mjøsen og Trysil. Oppland: Gjøvik & Toten, Randsfjorden, og Valdres. Oslo: Grønmo. Buskerud: Tyrifjorden. Vestfold: Borre, Vestfold, Sandefjord og Nøtterøy. På slutten av prøveperioden har DGKs styre fullmakt til å avgjøre om tillatelsen skal bli permanent. 24

25 Styrets kommentar: Det gis ikke tillatelse til å ta med hund på banen. Styrets begrunnelse: Det legger et uforholdsmessig stort press på øvrige deltakere i ballen å påpeke at de ikke ønsker å ha en hund gående sammen med dem. Hund på banen kan medføre episoder med spillere som ikke liker hund, uavhengig om de er i samme ball eller er øvrige spillere som benytter klubbens anlegg. Hunder på banen kan virke generelt forstyrrende for andre spillere. Smitteeffekt til andre hundeeiere i området om at banen kan benyttes til lufting av hund. Styrebehandlet tidligere, senest sak 34/12 styremøte DGK 21. august Styrets forslag til kontingenter. Kontingent Kontingent Junior: Kommentar Barn 0-8 år Jr år Junior/Senior år Passiv jr/senior år Senior: Senior hovedmedlem Hverdagsmedlem Full greenfee ved spill etter hverdager og i helger Student år Kun med gyldig studentbevis Passiv Inkluderer 1 greenfeebillett Medlem uten spillerett Ingen greenfee inkl. Bedrifter og andre: Bedriftsmedlem

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak ÅRSMØTE 2010 Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering årsmøtet Side 3 valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013 Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Sakspapirer DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 1 (24) Årsmøteagenda

Detaljer

Oslo Golfklubb ÅRSMØTE. Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00. Bruk våre sammarbeidspartnere

Oslo Golfklubb ÅRSMØTE. Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00. Bruk våre sammarbeidspartnere Oslo Golfklubb ÅRSMØTE Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00 Bruk våre sammarbeidspartnere INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB Ordinært årsmøte avholdes i auditoriet, Persbråten Vgs tirsdag 13. mars 2012

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Ellen Jepson For trallehuset (fra 1964) og Juniorhuset (fra 1957) ble sesongen 2014 den aller siste KLUBBHUSET Tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00 41 28 18 17 16

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2.

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2. ÅRSRAPPORT INNHOLD Fra presidenten 4 Styrets beretning 6 Fra generalsekretæren 12 Administrasjonens beretning 14 1. Aktivitet 14 2. Anlegg 23 3. Organisasjon 25 Beretning fra tingvalgte utvalg og komiteer

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer