ÅRSMØTE Torsdag 27. februar 2014 kl Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien Drøbak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien Drøbak

2 Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps Side 3 Forslag til forretningsorden Side 4 Styrets beretning for perioden 2013 Side 8 Komiteenes beretninger for 2013 Side 16 Resultatregnskap Side 17 Balanse Side 18 Noter til regnskapet Side 21 Revisjonsberetning Side 23 Kontrollkomiteens rapport Side 24 Innkomne forslag Side 26 Styrets forslag til kontingenter Side 27 Styrets forslag til budsjett Side 28 Bestemme klubbens organisasjon Side 28 Valgkomiteens innstilling for året

3 Fullstendig saksliste til årsmøtet 27. februar 2014, kl Konstituering av årsmøtet. 2. Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3. Godkjenne forretningsorden. 4. Årsberetning for Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport. 6. Innkomne forslag. - Forslag fra medlemmer. - Forslag fra styret. 7. Styrets forslag til kontingenter. 8. Styrets forslag til budsjett. 9. Bestemme klubbens organisasjon. 10. Valg i henhold til vedtektene. 1 Konstituering av årsmøtet 2 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3 Forslag til forretningsorden 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. 3. Ingen medlemmer kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 3 minutter andre gang 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Unntatt for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot. 3

4 4 Årsberetning for 2013 Styrets beretning Styrets arbeid er forankret i klubbens Virksomhetsplan Hovedlinjene for klubbens virksomhet rettes mot banens kvalitet, som grunnlag og forutsetning for aktivitet, omdømme og hvordan vi skal ivareta medlemmenes og gjestespilleres forventninger. Sesongen 2013 var utfordrende for DGK, da banen ikke på langt nær hadde den standard vi har vært vant til gjennom mange år. Årsakene til dette er sammensatt og de ble kommunisert medlemmene. Styret tar likevel selvkritikk på at vi var for sent ute med å iverksette tiltak og først på høsten hadde banen den standarden vi alle ønsker. På den annen side har vi mestret de økonomiske utfordringene godt. På bakgrunn av trendene fra de siste årene, med en stadig nedgang i greenfeeinntekter og inntekter i bedriftsmarkedet, presenterte vi for et år siden et realistisk budsjett, og vi valgte å opprettholde en konservativ holdning til og sterk styring av alle kostnader. Arbeidet for trivsel og sosial tilhørighet er prioritert i DGK under motto: Golfglede på den hyggelige banen. Vi har en velholdt bane som golfspillere uansett kjønn, alder og ferdighet liker å spille, fordi den gir utfordringer på ulike nivåer og bidrar i stor grad til den gode opplevelsen på golfbanen. Den frivillige Marshall-tjenesten er et godt tiltak som vi ser bidrar til gode opplevelser for medlemmer og gjester. Blide baneverter som veileder og bidrar med smakfulle sjokoladebiter sjarmerer de fleste. Dette er golfglede på den hyggelige banen i praksis, og bidrar sammen med våre andre kvaliteter til å sørge for den gode opplevelsen hos Drøbak Golfklubb. Arbeidet med å involvere medlemmene, både i spillutvikling og for å styrke sosiale relasjoner ble i 2013 videreført i komiteer og prosjektgrupper. Bruk av klubbmedlemmer som «Trener 1» og «utdannede aktivitetsledere» gjorde det mulig å håndtere et økt behov for organisert trening/treningsgrupper. Dette skjer i samarbeid med våre proer, og var et prioritert område også i «Veien tilbake til golf/torsdagsgolfen» ble gjennomført som planlagt og vi vil opprettholde dette tiltaket i Veien til golf, som vektlegger praktisk golf fremfor teori har i år hatt fulle kurs, og i Proshoppens regi har vi hatt 62 personer gjennom denne opplæringen i Videre var sommerens «Golfcamp» en ubetinget suksess. Takk for flott innsats til Jim og Jørgen og hele det trivelige personalet i Proshoppen. Vi har gjennom 2013 arrangert «Golfkarusell» for de aller yngste. Et meget populært tiltak som bidrar til å knytte unge golfere til sporten og klubben fra de er små, og viser golfklubben som inkluderende for alle i lokalsamfunnet. Stor takk til alle frivillige som har bidratt til dette i komiteer og som trenere/aktivitetsledere. Turneringsaktiviteten i 2013 ble omfattende. Vi hadde et godt og variert tilbud til medlemmene. I tillegg har vi opprettholdt et meget godt renommé som ansvarlige for flere NGF arrangementer, som Norges Cup og Titleist Tour. Vår gjennomføring av Pink Cup ga et godt bidrag til Kreftsaken. Hjertelig takk til alle i turneringskomiteen og de frivillige for glimrende innsats. Mange bedrifter har valgt Drøbak golfklubb som arena for hyggelig samvær. Det krever mye energi og oppfølging. Bedriftsarrangementene er en viktig inntektskilde, som stiller høye krav til serveringstilbudet og serviceprodukter. Det er tilfredsstillende å vite at vi er konkurransedyktige i dette markedet. Til tross for vanskelighetene været påførte oss i klubbens 21. år med egen bane kan vi gratulere hverandre med en klubb og et baneanlegg som er blant de beste i landet og som vi vil sørge for utvikler seg videre på alle områder i tiden fremover. 4

5 Møtevirksomhet Styret har hatt 10 styremøter og en strategisamling, avholdt i klubbhuset. Medlemmer Drøbak Golfklubb har pr totalt 1589 medlemmer. Av disse er 1454 voksne, 135 er juniorer og barn. 107 av klubbens medlemmer har medlemskap uten spillerett av klubbens medlemmer er menn/gutter, 472 er kvinner/jenter. Samtlige av klubbens 1350 låneobligasjoner er solgt. Klubben har igjen 4 låneobligasjoner som ble inndratt i 2013 eller tidligere. Disse er tilbudt de av våre juniorer som blir 21 år i I løpet av året er det omsatt 49 låneobligasjoner. Klubbens aktiviteter Herreavdelingen er en ubetinget suksess og det gjøres et godt arbeid. Enorm treningsiver og sportslig fremgang preger gruppa. Damekomiteene er viktige ressurser i klubben. Aktivitetsnivået er godt med en god kombinasjon av spill og sosialt samvær. Seniorkomiteen er blant komiteene med høyeste og mest omfattende aktivitetsnivå. Godt organisert gjøres det en viktig og god jobb for å forvalte en viktig ressursgruppe i klubben. Golf Grønn Glede/aktiv på dagtid har et høyt antall aktivitetstimer. Det blir jobbet iherdig for å skaffe midler slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes eller helst økes også neste år. Juniorkomiteen gjør en storartet jobb for våre yngre medlemmer, både de som ønsker å ha golf som hobby, de som satser på golf som idrett på toppnivå og alle midt i mellom. I alle komiteene/gruppene gjøres det et formidabelt arbeid for at medlemmer, gamle og nye, skal føle seg velkommen. Det blir lagt ned mange tusen timer i frivillig arbeid. En stor takk går til alle frivillige i klubben. Kafeen Kafeteria/restaurantdriften har Helge-Trygve Askautrud og Gina Anderssen med selskapet Drøbak Restaurant og Catering hatt ansvar for i Dette samarbeidet har fungert svært bra. Vi gleder oss over at de også i sesongen 2014 vil servere våre medlemmer og gjester. Proshop James McGowan Golf A/S driver vår proshop, og har også gjennom denne sesongen bidratt til høy kvalitet på kurs og protimer og vil være et viktig nav for klubbens aktiviteter også i Personalet Drøbak Golfklubb har en dyktig stab av fast og midlertidig ansatt personale. Jens Gilboe og Heidi Beldring utgjør et meget solid team, som utfyller styret og frivillige på en utmerket måte og som sammen ivaretar administrasjonens oppgaver til alles fulle tilfredshet. Bjørn Fleisje har tilbakelagt sin første og svært krevende sesong som Head Greenkeeper i Drøbak Golfklubb. Et godt grunnlag er lagt for videre samarbeid med fokus på banens kvalitet sammen med den øvrige administrasjonen og styret. Blant banemannskapet har det har vært ett langtidssykefravær i 2013, for øvrig meget begrenset fravær. 5

6 Banen Det var planlagt planting av trær og oppgradering av tralleveier/teeområder på høsten 2013 Dette er gjennomført i løpet av Videre er mudring/drenering av vannhindre på «siste ni» gjennomført i vinter. Gode innspill på mindre tilpasninger er vurdert, behandlet og planlagt. Økonomi Resultatet slik det fremkommer i det revisorgodkjente regnskapet for 2013, viser et lite underskudd på kr ,- Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Virksomhetens art Drøbak Golfklubb er et særidrettslag med golf som utøvende idrett. Klubbens virksomhet og administrasjon er lokalisert til Frogn. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljøet Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. DGK følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved ansettelser så vel som valg av tillitsvalgte. Ytre miljø Forholdet til våre naboer har vært godt, selv om sikkerhets- og støyproblemene også i år har vært gjenstand for behandling gjennom sesongen. Banen benyttes utenom golfsesongen av turgåere, som arena for snølek for barn i alle aldre, hundeluftere og skiløpere. Virksomheten slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Redegjørelse for klubbens utsikter Veksten innen golfidretten er beskjeden, noe NGF for året 2013 rapporterte i sin årsrapport. Drøbak Golfklubb registrerer likevel en merkbar interesse for anlegget og banen. Styret mener virksomheten er vel forberedt på denne endringen i golfmarkedet. Bedriftsmarkedets interesse for golf er mer beskjeden enn tidligere toppår, og har ført til en stabilisering av bedriftskontrakter på et forholdsvis lavt nivå. Imidlertid viser tegn i tiden en mer positiv trend på økt utenom faglig aktivitet, så håpet er at golf kan få fornyet fokus blant andre målgrupper i bedriftsmarkedet. Prioriterte oppgaver i 2014 er å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for «den gode opplevelsen» for alle som benytter DGKs anlegg og gjennom arbeidet med den nye virksomhetsplanen vil vi få et styringsverktøy som vil gi forutsigbarhet i prioritering og gjennomføring av klubbens prosjekter og daglige drift. Klubben har en stabil og kompetent bemanning. De tekniske forutsetningene for kostnadseffektiv og kvalitetssikret drift er ivaretatt gjennom kontinuerlige investeringer i moderne maskiner og utstyr. Medlemsundersøkelsen 2013 Antall svar var omtrent som i 2012, i år 398. Dette gir oss en god indikasjon på medlemmenes forventninger og hvordan klubben møter disse. Våre medlemmer er klare i sine tilbakemeldinger om at banens beskaffenhet ikke var tilfredsstillende i deler av sesongen, for øvrig var tjenestespekteret klubben 6

7 tilbyr sine medlemmer og gjester meget bra. Proshop, kafe og administrasjon får gode tilbakemeldinger på sine tjenester. Detaljert oppsummering av undersøkelsen finnes i eget dokument og kan fås ved henvendelse til kontoret. Årsresultat og disponeringer Årsresultat i Drøbak Golfklubb foreslås disponert slik: Egenkapital pr : kr Årets underskudd: kr Kapitalkonto pr kr Drøbak 7. februar 2014 Rune Hillås Rolf B. Vedal Marianne M. Håkonsen Kjell Atle Nordaas Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Katrine Parker Torkel Lien Jens Gilboe Styremedlem Styremedlem Daglig leder (sign.) (sign.) (sign.) 7

8 Komiteenes beretninger Årets klubbmestre Damer Sandra Nordaas Herrer Ole Jørgen Skatter Damer Marianne Aakre Damer 65+ Anne Ragnhild Bucher Herrer Tom Ole Parker Herrer 65+ Kjell Nakken Junior jenter Cecilia Peinert Junior gutter Victor Hovland Sportslig satsing I løpet av sesongen 2013 har Sportslig satsning bidratt med å hjelpe til med å stille lag i klubbserien. I 1 divisjon endte vi på en 4 plass. Drøbak ble delt inn i pulje nr. 1 på Østlandet, med følgende klubber: Oslo, Bærum, Haga, Tyrifjorden og Asker I 2 divisjon endte vi på en 4 plass. Drøbak ble delt inn i pulje nr. 3 på Østlandet, med følgende klubber: Gamle Fredrikstad, Onsøy GK, Mørk GK, Ski GK, Soon GK. Videre har sportslig satsning hjulpet til med bistand for turneringsspillerne i Drøbak. Magnus Groseth Juniorkomiteen Komiteen har bestått av Jon Peder Ryste, Erik Rinde Olsen, Ulf Stensland og Rikke Naglestad. Sportslige resultater Sesongen 2013 har vært usedvanlig bra for våre juniorspillere. Resultatene som er oppnådd har langt overgått målsettinger og de mest optimistiske forhåpninger. Hele 9 spillere har deltatt i turneringsserien Team Norway Junior Tour, som er eliteserien for juniorspillere. Viktor Hovland endte sesongen som Nr.1 på juniorenes Order of Merit. Blant jentene endte Sandra Nordaas som Nr.6 og Julie Reinertsen som Nr.7. Drøbaksspillerne var representert på pallen på de fleste av eliteturneringene gjennom sesongen. I Lag-NM ble jentene Nr.2, og guttene NR. 3. Et fantastisk resultat og meget sterk fremgang fra tidligere år. Sandra og Viktor spilte på Norges lag i Lag-EM, hvor jentene endte på 7. Plass og guttene på 2.plass. Ole Jørgen Skatter har også representert Norge utenlands med 3. Plass i lagturnering i Canada. Sandras 2.plass i European Young Masters er også en bragd som må nevnes. Breddesatsing og rekruttering Klubben har en utfordring i å frembringe turneringsspillere for aldersgruppene under 16 år. Treningsgruppene har i sommer vært godt fylt opp, og vi håper at flere av juniorene vi har i trening etterhvert også vil delta i turneringsspill. Rekrutteringsarbeidet gjennomføres gjennom Golfkarusell, Golfcamp og tilbud om treningsgrupper tilpasset nivå og alder. Sekretariatet ved Heidi har gjort en kjempejobb for å arrangere golfkarusellene, med god støtte av unge og eldre medlemmer. Årets Golfcamp ble gjennomført med rekordhøyt antall deltakere, omlag 50. Tilbudet ble annonsert slik at også barn uten tidligere golferfaring kunne delta, og ta Veien til golf som del av sommercampen. Et vellykket konsept som også vil gjennomføres kommende sesong. 8

9 Treningssamlinger og treninger Juniorgruppen gjennomførte treningssamling i Spania i skolens vinterferieuke med ca. 15 utøvere. I slutten av Mars gjennomførte vi treningssamling i Blokhus, Danmark med omlag 30 store og små. I vinterhalvåret tilbys trening to ganger i uken på Haug for juniorer som har golf som sin primæridrett, og som ønsker å gjøre golf til helårssatsing. I sommersesongen gjennomfører turneringsspillerne 3 treninger pr. Uke. I tillegg tilbys 1 eller 2 treninger pr. uke til yngre juniorer og juniorer som ikke ønsker å spille konkurransegolf. Støtte fra klubben Juniorene i Drøbak Golfklubb mottar en fantastisk støtte fra sin klubb. Sekretariatet stiller velvillig opp, og hjelper med det meste. Trenerne Jim og Jørgen utgjør et meget godt team som utfyller hverandre. Resultatene som er oppnådd viser at vi har trenere av aller beste klasse. I tillegg må nevnes den utmerkede støtten juniorene får fra den øvrige delen av klubbmedlemmene, og spesielt oppfølging og støtte fra seniorene. Ordningen med tildeling av juniorstipend er unik, og settes stor pris på. Den budsjettmessige tildelingen for å drive juniorarbeidet er meget tilfredsstillende, og tillater satsing både på elitenivå, bredde og rekruttering. Arrangementer Klubben arrangerte Team Norway Junior Region Tour i juli Turneringen ble prikkfritt gjennomført, først og fremst takket være meget god innsats fra ildsjelene og ekspertene i seniorgruppen og fra Heidi i sekretariatet. Denne klubben kan virkelig å arrangere golfturneringer. For kommende sesong er planen å arrangere 3 juniorturneringer, en i hver divisjon. Jeg håper at seniorene stiller opp slik de pleier, og loser oss inn til suksess. Juniorene takker klubben og øvrige medlemmer for utmerket støtte i sesongen Jon Peder Ryste Utdanningskontakt Veien Til Golf ved Jørgen har vært holdt gjennom sesongen. 4 kurs med totalt 28 deltagere. I tillegg gjennomførte 26 juniorer Veien til Golf på deltagelsen i årets Golfcamp, og 8 på juniortrening. Jeg har hatt fornøyelsen å få holde regel kurs for Damer, Damer 55+ samt litt regler hver mandag med Senior Herrer. Jeg setter stor pris på å få være med på å spre regelkunnskaper blant våre medlemmer. Vil også nevne Veien tilbake til golf /Torsdagsgolfen med Markus Harboe som leder. Ett flott tiltak som kan anbefales til alle. 25 deltagere var med gjennom hele sesongen, og jeg sikker på at alle deltagerne forbedret sitt Hcp ved å delta. Tor Grette Jensen Handicapkomiteen En rolig sesong, kun noen få justeringer etter søknad. Det ser ut til at Golfbox virker meget bra for de som spiller turneringer. I løpet av vinteren vil det for noen av dere skje en justering av Hcp, dette skjer automatisk i Golfbox. Har vi hatt en noe uheldig sesong kan det skje at Hcp vil bli justert med max 2,0. Tor Grette Jensen 9

10 Seniorkomiteen Seniorgruppen har hatt en sesong med høy aktivitet og stor deltagelse både på Sverigeturer, mandagsturneringer, matchplay og simulatorgolf. Økonomien i gruppen er tilfredsstillende, og vi planlegger også i år å dele ut et juniorstipend. Aktiviteter Simulatorgolf på Haug Haug golfsenter er et populært møtested for seniorene i vintersesongen. Simulatorturneringen i vinter ble som vanlig ledet av Odd Gilboe, med 23 deltagere. Årets vinner ble, som vanlig, Edvard Skaalvik. Mandagsturneringer Mandagsturneringene om formiddagen er vår klart største aktivitet, både sportslig og økonomisk. Regnvær gjorde at vi mistet 3 mandager i april/mai og 1 mandag i september, men vi har gjennomført 20 mandager med en værmessig flott sommer og høst. Det har i år også blitt arrangert mandagsturneringer om ettermiddagen. Banen fikk en hard medfart i vinter, så vi har benyttet ballplassering på fairway gjennom hele sesongen. I år har 109 spillere vært innom mandagsturneringene på formiddagen. På ettermiddagsturneringene har totalt 21 spillere deltatt på 17 spilledager. Deltakelse pr gang 3-8 spillere. Haldors sesongstatistikk og tilhørende premieliste for sesongens 7 beste runder inkluderer både formiddags- og ettermiddagsspillerne. Resultater Beste 7 runder: Vinner klasse A Netto slag: Hans Ross Vinner klasse B Stableford: Roar Hansen Beste bruttorunde klasse A: Kjell Nakken 73 slag Beste nettorunde klasse A: Henrik Bucher 64 slag (Hans Ross hadde samme resultat men med høyere handicap) Beste Stableford runde kl. B: Trond Magelie 43 poeng Vi viser til Haldors statistikk for fullstendige resultatlister. Matchplay Matchplay-turneringen ble administrert av Patrick McCarthy. Det ble konkurrert i de samme to klasser A og B som i mandagsturneringene. I klasse A var det 19 deltagere, i klasse B 21 deltagere. Vinner av klasse A: Espen Olafsen Vinner av klasse B: Guy H. Hannerfalk Eksterne lagmatcher Ørnulf Theodorsen har vært en dyktig lagleder i våre lagmatcher i Golfringen og i våre matcher mot henholdsvis Bærum og Moss/Rygge. Golfringen, som omfatter Drøbak GK, Oppegård GK, Østmarka GK og Mørk GK, var i år jevn og spennende helt til siste runde på Mørk. Totalresultatet ble: Nr. 1: Oppegård 81 poeng Nr. 2: Drøbak 74 poeng Nr. 3: Mørk 68,5 poeng Nr. 4: Østmarka 64,5 poeng Mot Bærum vant vi hjemme, og tapte borte. Mot Moss/Rygge vant vi både hjemme og borte, og beholdt dermed the Ugly Mug. Ørnulf og hans tropper kan være stolte av innsatsen. 10

11 Interne lagmatcher Vi fikk i år gjennomført lagmatch mot herregruppen, og en sosial Four-ball turnering med seniordamene. Vi tapte 2-4 mot herrene, som dermed beholdt pokalen. Four-ball turneringen med seniordamene ble vunnet av paret Åse Marie Steigård og Finn Quale. Vi hadde avtalt spilledatoer med både juniorgruppen og damegruppen. Imidlertid hadde juniorene et så tett turneringsprogram at de måtte melde avbud. På den avtalte datoen for damematchen var banen stengt, og etter flere utsettelser ble også denne matchen avlyst. Sverigeturer Rolf Gullestad var reiseleder for Sverigeturene, og gjorde en god jobb i booking forhandlingene. Henrik Bucher og Torstein Høymyr Golf Grønn Glede(GGG)/Aktiv på Dagtid(ApD) Vi har hatt aktiviteter gjennom hele året: -Vintertrening 1 dag i uka inne med forberedelser til ny sesong og vedlikehold av egne ferdigheter -3 ganger i uka i sommersesongen med etterfølgende samspill på banen for dem som har tatt «Veien til golf». GGG har brukt instruktør for å gi nye og etablerte deltakere best mulig treningstilbud fra nybegynner til å bli medlem i klubben med GGG som sosial arena og inngangsport. I løpet av året har mer enn 100 deltakere vært innom oss for introduksjon eller for fast trening. Flere enn 40 deltakere er mer eller mindre faste og de kommer fra Frogn, Nesodden og resten av Follo. Vi har hatt mer enn aktivitetstimer på golfbanen og treningsområdene. Drøbak Golfklubb har hatt samarbeid med ApD i Frogn, Nesodden og Ski i Økonomisk har vi fått støtte med folkehelsemidler fra Golfforbundet, Helsedirektoratet, Akershus Idrettskrets, Frogn, Nesodden og Ski kommune. Denne støtten har sammen med mange frivillige dugnadstimer gjort det mulig å holde et så høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. GGG har fysisk aktivitet for nesten alle som en målsetting og ønsker å knytte enda flere personer til oss for å oppleve gleden ved å mestre golf og ha det morsomt sammen med mennesker i et trygt og sosialt miljø. Vi opplever også at deltakere i GGG deler seg med omtrent halvparten kvinner og halvparten menn! Sammenlignet med f.eks. ApD er dette enestående: Der er kvinneandelen opp mot 90%. GGG har hatt 2 egne klubbkonkurranser hvor alle kan delta: såkalt Texas Scramble konkurranser. I tillegg har vi hatt tilsvarende konkurranser i Asker og Aurskog, hvor vi hadde «uformelle» og sosiale konkurranser med GGG i disse klubbene. I september deltok flere av oss i GGG Open i Asker, som arrangeres årlig av Norges Golfforbund med tilbud til alle GGG-deltakere i landet. Spilleformen er som for våre egne og fler enn 100 golfere fra hele landet deltok. Klubbens lokale engasjement er stort. Målgruppen er mennesker som er helt eller delvis er uten arbeid, funksjonshemmede og andre som trenger fysisk aktivitet tilpasset den enkeltes situasjon. Vi arbeider med leger, fysioterapeuter og saksbehandlere i NAV og kommunene. Vi har også et samarbeid med Cato Senteret, Sunnaas og Follo DPS. Golf Grønn Glede er et tilbud om fysisk aktivitet og ifølge våre medlemmer et fantastisk morsomt tilbud som i tillegg er svært positivt for hver enkelt. Golf er for alle. Golfbanene har også plass til alle, og mange av dem som blir med i Golf Grønn Glede velger å gå videre inn i klubben på vanlig måte (som vanlig medlem). Livet på golfbanen er meget positivt helsemessig og mange spiller golf nesten hele livet! Per Hansen, Øivind Adde og Tore Johansen 11

12 Damekomiteene Damer Årets komité har bestått av: Jessica Berngrim Løland, Gerd Irene Olsen, Marianne Aakre, Gro Lyng-Jørgensen og Mona Frosterud. Valgkomité: Lise Djerv Hillås og Kirsten Ravne Bugten. Vi startet sesongen med Vårmøte 11. april i klubbhuset med informasjon om aktiviteter i 2013 og hvor vi delte ut evaluerings skjema for å utvikle og ivareta damegruppa. Miljøutvikling og spilleformer viser seg å være et viktig tema. Damegruppa har hatt en sesong med noe lavere turnerings aktivitet en i Dette tror vi bland annet beror på en senere sesongstart en i fjor. Sportslig -Simulatorgolf på Haug. -Ecelectic turnering med 5 runder er en meget populær turnering med flest påmeldte. -Loty: Lady of the Year. Interessen har svalnet og vi i damekomiteen kan se at en forandring bør vurderes. -Matchplay: Denne type av turnering tiltrekker flere og flere damer. -9-hulls turneringer siste torsdagen i måneden når vi har damekveld i klubbhuset samt hele september. Alt fra Singelturneringer, Texas Scramble og Best Ball. Turer -Harrygolf i Strømstad hvor vi spiller 18 hull, spiser en god middag under premie utdelingen. Så blir det noe shopping etterpå for de som ønsker -Høsttur til Torreby 6-8 september. For andre året på rad samlet vi rundt 20 damer fra fredag - søndag. Dette har nå blitt en hyggelig tradisjon og til høsten er det allerede ny tur planlagt til Forsbacka. Pink Cup Med Gro Lyng-Jørgensen i spissen og et enormt engasjement fra komiteen og øvrige medlemmer i Drøbak Golfklubb klarte vi i år å samle in NOK ,- til bryst kreften. En stor takk til Henrik Bjørnstad som donerte golfklubber vi aksjonerte ut etter turneringen. Dette ble et meget vellykket arrangement. En stor takk til alle! Damekveld på klubbhuset Mai: Texas Scramble og i klubbhuset Regler med Tor Mannekengoppvisning Juni: Best Ball og etterpå møtte 20 spreke damer til Rekeaften. August: Mariannes Bonus og Quizkveld. September: Sesongs avslutning med Fårikål. 27 pyntede damer i sprudlende humør møtte Premieutdelinger LOTY Lady of the year som i år gikk til Herdis Eikemo. Eclectic - klasse A: Første plass til Mona Lervik, andre plass til Gerd Irene Olsen og tredje plass til Marit Munthe Kaas. Eclectic - klasse B: Første plass til Liv Thu, Andre plass til Jessica Berngrim Løland og tredje plass til Dorthea Åsheim. Matchplay - Årets vinner blev Tove Olafsen Økonomi Økonomien i dame gruppen er meget tilfredsstillende. Takk til alle golfene damer, damekomité, administrasjon og banearbeidere for sesongen Jessica Berngrim Løland 12

13 Senior Damer I 2013 har komiteen bestått av følgende personer: Liv M. Thu, Karin Høymyr og Elena Børke. Målet for gruppen senior damer er som tidligere å skape et uhøytidelig, sosialt fellesskap hvor alle senior damer er velkomne uten for stort prestasjonspress. Aktiviteter i 2013 Gruppen har mandager som fast spilledag. Den siste mandag i måneden har det vært varierte turneringsformer. I tillegg har det, på enkelte mandager, vært andre konkurranser som antall fairwaytreff fra utslag pr. runde, lengst drive og nærmest pinnen og færrest slag fra utslag til å hulle ut på et bestemt hull. Den årlige turen til Strømstad ble arrangert mai. 14 damer var med denne gang. I tillegg har det vært arrangert dagsturer til Onsøy, Borre, Evje og Mjølkerød. 6 damer spilte match mot Moss og Rygge golfklubb i juli. For første gang er det blitt arrangert en matchplay konkurranse. 20 damer deltok og vinner ble Ragnhild Theodorsen. I august ble den sosiale turneringen med senior herrer avholdt. 16 damer hadde i mai/juni trening med Jørgen. Oppslutningen for deltakelse på mandagene har i snitt ligget på 26 spillere. Sosialt. Første sammenkomst ble avholdt 16. april med gjennomgang av sesongens program og visning av årets nye golfklær. I mai var det gjennomgang av regler med Tor Grette, i august med en quiz om regler, og avslutning i september med får i kål. Det er plass til flere spillere og oppfordrer alle senior damer blant medlemmene til å møte opp på mandagene. I mai og juni var været dårlig, men heldigvis ble det bedre etter hvert. Banemannskapet fikk mye å stri med, isbrann, tørke og ødelagt vanningsanlegg. Men, dere står på, og takk for det. Takk også til administrasjonen for all hjelp og vennlighet. Liv M. Thu 13

14 Herrekomiteen Herregruppa har i 2013 fortsatt omtrent som året før. Vi hadde 45 betalende medlemmer mot 59 året før. Vi har organisert felles trening og arrangert tre ulike turneringer; «Årets herre», månedsturneringer og en matchturnering. I tillegg har vi spilt match mot seniorene. Sesongen ble som vanlig avsluttet med en hyggelig middag i klubbhuset med premieutdeling og hyllest til våre vinnere. Om fellestreningen Vi inviterer alle gruppas medlemmene til å delta på ukentlige fellestreninger med Jim. I januar startet vi inne på Haug med 15 deltakere fordelt på to timer. Når rangen åpnet fortsatte vi med 40 deltakere fordelt på seks partier. Og etter sommeren avsluttet vi med ca. 15 deltakere fordelt på to grupper. Om «Årets herre» Gjennom hele sesongen arrangerer vi en ukesturnering der vinneren til slutt kan kalle seg årets herre. Alle deltakerne kan levere en handikaptellende runde hver uke i sesongen. Gjennomsnittet av de åtte laveste nettoskårene teller i konkurransen. Årets herre ble Gjermund Grimsmo med et snitt på 68,50. Som året før hadde vi også en innlagt eclectic-konkurranse over hele sesongen. Kjell Atle vant denne med 55 (brutto). Totalt ble det produsert 260 birdier, 2 eagler i årets konkurranse. Noe lavere tall enn i fjor, men også en del kortere sesong. Om våre vinnere Mange i Herregruppa er aktive i klubbens turneringer. I 2013 vant Herregruppas medlemmer ti av kubbens turneringer. Vi var også aktive på klubbens lag i forbundets seriespill. Som i fjor vant vi den viktige matchen mot seniorene. Erlend Borge Turneringskomiteen Komiteen arrangerte 23 turneringer i Vi opplevde økende deltagelse, mange «nye fjes» og at flere av månedsmestrene ble fulltegnet. Pink Cup all time high. Topp 5-klubb målt i forhold til innsamlet beløp. Vellykket uttesting av Shotgun-start fredag ettermiddag på månedsmestrene mai, juni og juli (i kombinasjon med tidsstart lørdag i høstmånedene). Turneringsprogrammet bør være dynamisk, og det må løpende tilpasses medlemmenes ønsker og behov. Nattergalen havnet «under sperregrensen» for tredje år på rad, og vil derfor ikke være å finne på turneringsprogrammet for Turneringskomiteen ønsker innspill og forslag fra medlemmene hjertelig velkommen. Vi ønsker å være kommersielle i betydningen at nye/endrede turneringsformater vurderes i forhold til salgbarhet. Klubbturneringen er sosiale av natur, og de blir alltid morsommere å spille/arrangere jo større oppslutning og påmelding vi får. Turneringskomiteen har jobbet effektivt og godt, og fordelingen av arrangøransvar har gått knirkefritt. Komiteen har derfor besluttet å videreføre seg selv for Jessica Berngrim Løland, Donald MacCulloch og Torkel Lien (leder) 14

15 Valgkomiteen Valgkomiteen har gjennomført et møte. I tillegg har komiteen har flere uformelle telefonkonferanser. Det har også vært innledende dialog med styrets leder for å plukke ut ønsket kompetanse til nye styremedlemmer. Styret: To styremedlemmer og to varamedlemmer på valg. Valgkomiteen innstiller følgende: STYRET: Leder Rune Hillås IPV Nestleder Marianne M. Håkonsen Trer inn som nestleder Styremedlem Katrine Parker Gjenvalg Styremedlem Torkel Lien Gjenvalg Styremedlem Kjell Atle Nordaas IPV Styremedlem Øystein Løland Erstatter MMH Varamedlem Varamedlem Aagot Irene Skjeldal Geir Lindstrøm KONTROLLKOMITÉ Leder Nestleder Varamedlem Varamedlem Geir Myrseth Gjermund Grimsmo Marion Carlmar Erlend Borge. 15

16 5 Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport Resultatregnskap Resultatregnskap for 2013 Drøbak golfklubb Note Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, Sum driftsinntekter Lønnskostnad 1 ( ) ( ) Avskrivning varige driftsmidler 2 ( ) ( ) Annen driftskostnad 1 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (36 004) Annen renteinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 Annen rentekostnad (67 645) ( ) Sum finanskostnader Netto finans (19 720) Årsresultat (29 694) Overføringer Annen egenkapital 6 (29 694) Sum (29 694)

17 Balanse Balanse pr. 31. desember 2013 Drøbak golfklubb EIENDELER Note Anleggsmidler Golfbane, Proshop/garderober 2, Maskiner, utstyr 2, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andeler i AL Drøbak Golfhus Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Medlemslån Diverse lån Handelsbanken Kortsiktig del av langsiktig lån 3 ( ) ( ) Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld

18 Noter til årsregnskapet for 2013 Årsregnskapet er satt opp i henhold til idrettens regnskapsbestemmelser, og er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men avskrives over forventet levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap Aksjer og andeler tilknyttet selskapet er oppført til kostpris. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende eter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner Golfklubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Note 1 - Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer m.v. Lønnskostnaden består av: Lønninger Folketrygdavgift Tjenestepensjon Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn til daglig leder Daglig leder Total lønn daglig leder Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 eks. merverdiavgift utgjør ,- 18

19 Note 2 - Varige driftsmidler Bane Proshop Maskiner Sum m.v. og inventar Anskaffelseskost 1/ Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets tilgang Årets avgang Årets gevinst ved avgang Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 2,5 2, Forsikringsverdi Fullverdi Fullverdi Banen avskrives ved leieavtalens utløp i år Årets tilgang avskrives over henholdsvis 5 og 10 år. Etter en totalvurdering anses en lineær avskrivning over gjenstående leieperiode å gi en realistisk vurdering av anlegget. Note 3 Pantstiller Gjeld som er sikret ved pant og lignende Pantelån Kortsiktig del av langsiktig gjeld SUM Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Maskiner og Inventar Proshop og garderobe SUM Note 4 - Garantier og andre forpliktelser I forbindelse med opprettelse av et pantelån fra medlemmer i 1996, ved overgang fra medlemslån til andelsobligasjon, ble dette sikret gjennom utstedelse av en partialobligasjon stor kr tinglyst med pant i leieavtalen med grunneierne til baneområdet. Lånet har prioritet etter kr Panthaver er advokat Ola Petter Tandstad, valgt som representant for andelseierne på årsmøte i Leiekontrakten for baneanlegget løper i 40 år fra til Kontrakten kan sies opp av myndighetene ved behov av areal til matproduksjon. Drøbak Golfklubb har forleierett på reforhandlede vilkår dersom utleier, etter utløp av leietiden, fortsatt akter å leie ut de arealer som er omfattet av kontrakten. 19

20 Note 5 Budne midler I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr ,- Note 6 - Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Årets overskudd/-underskudd (29 694) Sum egenkapital

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer