ÅRSMØTE Torsdag 27. februar 2014 kl Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien Drøbak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien Drøbak

2 Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps Side 3 Forslag til forretningsorden Side 4 Styrets beretning for perioden 2013 Side 8 Komiteenes beretninger for 2013 Side 16 Resultatregnskap Side 17 Balanse Side 18 Noter til regnskapet Side 21 Revisjonsberetning Side 23 Kontrollkomiteens rapport Side 24 Innkomne forslag Side 26 Styrets forslag til kontingenter Side 27 Styrets forslag til budsjett Side 28 Bestemme klubbens organisasjon Side 28 Valgkomiteens innstilling for året

3 Fullstendig saksliste til årsmøtet 27. februar 2014, kl Konstituering av årsmøtet. 2. Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3. Godkjenne forretningsorden. 4. Årsberetning for Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport. 6. Innkomne forslag. - Forslag fra medlemmer. - Forslag fra styret. 7. Styrets forslag til kontingenter. 8. Styrets forslag til budsjett. 9. Bestemme klubbens organisasjon. 10. Valg i henhold til vedtektene. 1 Konstituering av årsmøtet 2 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3 Forslag til forretningsorden 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. 3. Ingen medlemmer kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 3 minutter andre gang 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Unntatt for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot. 3

4 4 Årsberetning for 2013 Styrets beretning Styrets arbeid er forankret i klubbens Virksomhetsplan Hovedlinjene for klubbens virksomhet rettes mot banens kvalitet, som grunnlag og forutsetning for aktivitet, omdømme og hvordan vi skal ivareta medlemmenes og gjestespilleres forventninger. Sesongen 2013 var utfordrende for DGK, da banen ikke på langt nær hadde den standard vi har vært vant til gjennom mange år. Årsakene til dette er sammensatt og de ble kommunisert medlemmene. Styret tar likevel selvkritikk på at vi var for sent ute med å iverksette tiltak og først på høsten hadde banen den standarden vi alle ønsker. På den annen side har vi mestret de økonomiske utfordringene godt. På bakgrunn av trendene fra de siste årene, med en stadig nedgang i greenfeeinntekter og inntekter i bedriftsmarkedet, presenterte vi for et år siden et realistisk budsjett, og vi valgte å opprettholde en konservativ holdning til og sterk styring av alle kostnader. Arbeidet for trivsel og sosial tilhørighet er prioritert i DGK under motto: Golfglede på den hyggelige banen. Vi har en velholdt bane som golfspillere uansett kjønn, alder og ferdighet liker å spille, fordi den gir utfordringer på ulike nivåer og bidrar i stor grad til den gode opplevelsen på golfbanen. Den frivillige Marshall-tjenesten er et godt tiltak som vi ser bidrar til gode opplevelser for medlemmer og gjester. Blide baneverter som veileder og bidrar med smakfulle sjokoladebiter sjarmerer de fleste. Dette er golfglede på den hyggelige banen i praksis, og bidrar sammen med våre andre kvaliteter til å sørge for den gode opplevelsen hos Drøbak Golfklubb. Arbeidet med å involvere medlemmene, både i spillutvikling og for å styrke sosiale relasjoner ble i 2013 videreført i komiteer og prosjektgrupper. Bruk av klubbmedlemmer som «Trener 1» og «utdannede aktivitetsledere» gjorde det mulig å håndtere et økt behov for organisert trening/treningsgrupper. Dette skjer i samarbeid med våre proer, og var et prioritert område også i «Veien tilbake til golf/torsdagsgolfen» ble gjennomført som planlagt og vi vil opprettholde dette tiltaket i Veien til golf, som vektlegger praktisk golf fremfor teori har i år hatt fulle kurs, og i Proshoppens regi har vi hatt 62 personer gjennom denne opplæringen i Videre var sommerens «Golfcamp» en ubetinget suksess. Takk for flott innsats til Jim og Jørgen og hele det trivelige personalet i Proshoppen. Vi har gjennom 2013 arrangert «Golfkarusell» for de aller yngste. Et meget populært tiltak som bidrar til å knytte unge golfere til sporten og klubben fra de er små, og viser golfklubben som inkluderende for alle i lokalsamfunnet. Stor takk til alle frivillige som har bidratt til dette i komiteer og som trenere/aktivitetsledere. Turneringsaktiviteten i 2013 ble omfattende. Vi hadde et godt og variert tilbud til medlemmene. I tillegg har vi opprettholdt et meget godt renommé som ansvarlige for flere NGF arrangementer, som Norges Cup og Titleist Tour. Vår gjennomføring av Pink Cup ga et godt bidrag til Kreftsaken. Hjertelig takk til alle i turneringskomiteen og de frivillige for glimrende innsats. Mange bedrifter har valgt Drøbak golfklubb som arena for hyggelig samvær. Det krever mye energi og oppfølging. Bedriftsarrangementene er en viktig inntektskilde, som stiller høye krav til serveringstilbudet og serviceprodukter. Det er tilfredsstillende å vite at vi er konkurransedyktige i dette markedet. Til tross for vanskelighetene været påførte oss i klubbens 21. år med egen bane kan vi gratulere hverandre med en klubb og et baneanlegg som er blant de beste i landet og som vi vil sørge for utvikler seg videre på alle områder i tiden fremover. 4

5 Møtevirksomhet Styret har hatt 10 styremøter og en strategisamling, avholdt i klubbhuset. Medlemmer Drøbak Golfklubb har pr totalt 1589 medlemmer. Av disse er 1454 voksne, 135 er juniorer og barn. 107 av klubbens medlemmer har medlemskap uten spillerett av klubbens medlemmer er menn/gutter, 472 er kvinner/jenter. Samtlige av klubbens 1350 låneobligasjoner er solgt. Klubben har igjen 4 låneobligasjoner som ble inndratt i 2013 eller tidligere. Disse er tilbudt de av våre juniorer som blir 21 år i I løpet av året er det omsatt 49 låneobligasjoner. Klubbens aktiviteter Herreavdelingen er en ubetinget suksess og det gjøres et godt arbeid. Enorm treningsiver og sportslig fremgang preger gruppa. Damekomiteene er viktige ressurser i klubben. Aktivitetsnivået er godt med en god kombinasjon av spill og sosialt samvær. Seniorkomiteen er blant komiteene med høyeste og mest omfattende aktivitetsnivå. Godt organisert gjøres det en viktig og god jobb for å forvalte en viktig ressursgruppe i klubben. Golf Grønn Glede/aktiv på dagtid har et høyt antall aktivitetstimer. Det blir jobbet iherdig for å skaffe midler slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes eller helst økes også neste år. Juniorkomiteen gjør en storartet jobb for våre yngre medlemmer, både de som ønsker å ha golf som hobby, de som satser på golf som idrett på toppnivå og alle midt i mellom. I alle komiteene/gruppene gjøres det et formidabelt arbeid for at medlemmer, gamle og nye, skal føle seg velkommen. Det blir lagt ned mange tusen timer i frivillig arbeid. En stor takk går til alle frivillige i klubben. Kafeen Kafeteria/restaurantdriften har Helge-Trygve Askautrud og Gina Anderssen med selskapet Drøbak Restaurant og Catering hatt ansvar for i Dette samarbeidet har fungert svært bra. Vi gleder oss over at de også i sesongen 2014 vil servere våre medlemmer og gjester. Proshop James McGowan Golf A/S driver vår proshop, og har også gjennom denne sesongen bidratt til høy kvalitet på kurs og protimer og vil være et viktig nav for klubbens aktiviteter også i Personalet Drøbak Golfklubb har en dyktig stab av fast og midlertidig ansatt personale. Jens Gilboe og Heidi Beldring utgjør et meget solid team, som utfyller styret og frivillige på en utmerket måte og som sammen ivaretar administrasjonens oppgaver til alles fulle tilfredshet. Bjørn Fleisje har tilbakelagt sin første og svært krevende sesong som Head Greenkeeper i Drøbak Golfklubb. Et godt grunnlag er lagt for videre samarbeid med fokus på banens kvalitet sammen med den øvrige administrasjonen og styret. Blant banemannskapet har det har vært ett langtidssykefravær i 2013, for øvrig meget begrenset fravær. 5

6 Banen Det var planlagt planting av trær og oppgradering av tralleveier/teeområder på høsten 2013 Dette er gjennomført i løpet av Videre er mudring/drenering av vannhindre på «siste ni» gjennomført i vinter. Gode innspill på mindre tilpasninger er vurdert, behandlet og planlagt. Økonomi Resultatet slik det fremkommer i det revisorgodkjente regnskapet for 2013, viser et lite underskudd på kr ,- Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Virksomhetens art Drøbak Golfklubb er et særidrettslag med golf som utøvende idrett. Klubbens virksomhet og administrasjon er lokalisert til Frogn. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljøet Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. DGK følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved ansettelser så vel som valg av tillitsvalgte. Ytre miljø Forholdet til våre naboer har vært godt, selv om sikkerhets- og støyproblemene også i år har vært gjenstand for behandling gjennom sesongen. Banen benyttes utenom golfsesongen av turgåere, som arena for snølek for barn i alle aldre, hundeluftere og skiløpere. Virksomheten slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Redegjørelse for klubbens utsikter Veksten innen golfidretten er beskjeden, noe NGF for året 2013 rapporterte i sin årsrapport. Drøbak Golfklubb registrerer likevel en merkbar interesse for anlegget og banen. Styret mener virksomheten er vel forberedt på denne endringen i golfmarkedet. Bedriftsmarkedets interesse for golf er mer beskjeden enn tidligere toppår, og har ført til en stabilisering av bedriftskontrakter på et forholdsvis lavt nivå. Imidlertid viser tegn i tiden en mer positiv trend på økt utenom faglig aktivitet, så håpet er at golf kan få fornyet fokus blant andre målgrupper i bedriftsmarkedet. Prioriterte oppgaver i 2014 er å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for «den gode opplevelsen» for alle som benytter DGKs anlegg og gjennom arbeidet med den nye virksomhetsplanen vil vi få et styringsverktøy som vil gi forutsigbarhet i prioritering og gjennomføring av klubbens prosjekter og daglige drift. Klubben har en stabil og kompetent bemanning. De tekniske forutsetningene for kostnadseffektiv og kvalitetssikret drift er ivaretatt gjennom kontinuerlige investeringer i moderne maskiner og utstyr. Medlemsundersøkelsen 2013 Antall svar var omtrent som i 2012, i år 398. Dette gir oss en god indikasjon på medlemmenes forventninger og hvordan klubben møter disse. Våre medlemmer er klare i sine tilbakemeldinger om at banens beskaffenhet ikke var tilfredsstillende i deler av sesongen, for øvrig var tjenestespekteret klubben 6

7 tilbyr sine medlemmer og gjester meget bra. Proshop, kafe og administrasjon får gode tilbakemeldinger på sine tjenester. Detaljert oppsummering av undersøkelsen finnes i eget dokument og kan fås ved henvendelse til kontoret. Årsresultat og disponeringer Årsresultat i Drøbak Golfklubb foreslås disponert slik: Egenkapital pr : kr Årets underskudd: kr Kapitalkonto pr kr Drøbak 7. februar 2014 Rune Hillås Rolf B. Vedal Marianne M. Håkonsen Kjell Atle Nordaas Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Katrine Parker Torkel Lien Jens Gilboe Styremedlem Styremedlem Daglig leder (sign.) (sign.) (sign.) 7

8 Komiteenes beretninger Årets klubbmestre Damer Sandra Nordaas Herrer Ole Jørgen Skatter Damer Marianne Aakre Damer 65+ Anne Ragnhild Bucher Herrer Tom Ole Parker Herrer 65+ Kjell Nakken Junior jenter Cecilia Peinert Junior gutter Victor Hovland Sportslig satsing I løpet av sesongen 2013 har Sportslig satsning bidratt med å hjelpe til med å stille lag i klubbserien. I 1 divisjon endte vi på en 4 plass. Drøbak ble delt inn i pulje nr. 1 på Østlandet, med følgende klubber: Oslo, Bærum, Haga, Tyrifjorden og Asker I 2 divisjon endte vi på en 4 plass. Drøbak ble delt inn i pulje nr. 3 på Østlandet, med følgende klubber: Gamle Fredrikstad, Onsøy GK, Mørk GK, Ski GK, Soon GK. Videre har sportslig satsning hjulpet til med bistand for turneringsspillerne i Drøbak. Magnus Groseth Juniorkomiteen Komiteen har bestått av Jon Peder Ryste, Erik Rinde Olsen, Ulf Stensland og Rikke Naglestad. Sportslige resultater Sesongen 2013 har vært usedvanlig bra for våre juniorspillere. Resultatene som er oppnådd har langt overgått målsettinger og de mest optimistiske forhåpninger. Hele 9 spillere har deltatt i turneringsserien Team Norway Junior Tour, som er eliteserien for juniorspillere. Viktor Hovland endte sesongen som Nr.1 på juniorenes Order of Merit. Blant jentene endte Sandra Nordaas som Nr.6 og Julie Reinertsen som Nr.7. Drøbaksspillerne var representert på pallen på de fleste av eliteturneringene gjennom sesongen. I Lag-NM ble jentene Nr.2, og guttene NR. 3. Et fantastisk resultat og meget sterk fremgang fra tidligere år. Sandra og Viktor spilte på Norges lag i Lag-EM, hvor jentene endte på 7. Plass og guttene på 2.plass. Ole Jørgen Skatter har også representert Norge utenlands med 3. Plass i lagturnering i Canada. Sandras 2.plass i European Young Masters er også en bragd som må nevnes. Breddesatsing og rekruttering Klubben har en utfordring i å frembringe turneringsspillere for aldersgruppene under 16 år. Treningsgruppene har i sommer vært godt fylt opp, og vi håper at flere av juniorene vi har i trening etterhvert også vil delta i turneringsspill. Rekrutteringsarbeidet gjennomføres gjennom Golfkarusell, Golfcamp og tilbud om treningsgrupper tilpasset nivå og alder. Sekretariatet ved Heidi har gjort en kjempejobb for å arrangere golfkarusellene, med god støtte av unge og eldre medlemmer. Årets Golfcamp ble gjennomført med rekordhøyt antall deltakere, omlag 50. Tilbudet ble annonsert slik at også barn uten tidligere golferfaring kunne delta, og ta Veien til golf som del av sommercampen. Et vellykket konsept som også vil gjennomføres kommende sesong. 8

9 Treningssamlinger og treninger Juniorgruppen gjennomførte treningssamling i Spania i skolens vinterferieuke med ca. 15 utøvere. I slutten av Mars gjennomførte vi treningssamling i Blokhus, Danmark med omlag 30 store og små. I vinterhalvåret tilbys trening to ganger i uken på Haug for juniorer som har golf som sin primæridrett, og som ønsker å gjøre golf til helårssatsing. I sommersesongen gjennomfører turneringsspillerne 3 treninger pr. Uke. I tillegg tilbys 1 eller 2 treninger pr. uke til yngre juniorer og juniorer som ikke ønsker å spille konkurransegolf. Støtte fra klubben Juniorene i Drøbak Golfklubb mottar en fantastisk støtte fra sin klubb. Sekretariatet stiller velvillig opp, og hjelper med det meste. Trenerne Jim og Jørgen utgjør et meget godt team som utfyller hverandre. Resultatene som er oppnådd viser at vi har trenere av aller beste klasse. I tillegg må nevnes den utmerkede støtten juniorene får fra den øvrige delen av klubbmedlemmene, og spesielt oppfølging og støtte fra seniorene. Ordningen med tildeling av juniorstipend er unik, og settes stor pris på. Den budsjettmessige tildelingen for å drive juniorarbeidet er meget tilfredsstillende, og tillater satsing både på elitenivå, bredde og rekruttering. Arrangementer Klubben arrangerte Team Norway Junior Region Tour i juli Turneringen ble prikkfritt gjennomført, først og fremst takket være meget god innsats fra ildsjelene og ekspertene i seniorgruppen og fra Heidi i sekretariatet. Denne klubben kan virkelig å arrangere golfturneringer. For kommende sesong er planen å arrangere 3 juniorturneringer, en i hver divisjon. Jeg håper at seniorene stiller opp slik de pleier, og loser oss inn til suksess. Juniorene takker klubben og øvrige medlemmer for utmerket støtte i sesongen Jon Peder Ryste Utdanningskontakt Veien Til Golf ved Jørgen har vært holdt gjennom sesongen. 4 kurs med totalt 28 deltagere. I tillegg gjennomførte 26 juniorer Veien til Golf på deltagelsen i årets Golfcamp, og 8 på juniortrening. Jeg har hatt fornøyelsen å få holde regel kurs for Damer, Damer 55+ samt litt regler hver mandag med Senior Herrer. Jeg setter stor pris på å få være med på å spre regelkunnskaper blant våre medlemmer. Vil også nevne Veien tilbake til golf /Torsdagsgolfen med Markus Harboe som leder. Ett flott tiltak som kan anbefales til alle. 25 deltagere var med gjennom hele sesongen, og jeg sikker på at alle deltagerne forbedret sitt Hcp ved å delta. Tor Grette Jensen Handicapkomiteen En rolig sesong, kun noen få justeringer etter søknad. Det ser ut til at Golfbox virker meget bra for de som spiller turneringer. I løpet av vinteren vil det for noen av dere skje en justering av Hcp, dette skjer automatisk i Golfbox. Har vi hatt en noe uheldig sesong kan det skje at Hcp vil bli justert med max 2,0. Tor Grette Jensen 9

10 Seniorkomiteen Seniorgruppen har hatt en sesong med høy aktivitet og stor deltagelse både på Sverigeturer, mandagsturneringer, matchplay og simulatorgolf. Økonomien i gruppen er tilfredsstillende, og vi planlegger også i år å dele ut et juniorstipend. Aktiviteter Simulatorgolf på Haug Haug golfsenter er et populært møtested for seniorene i vintersesongen. Simulatorturneringen i vinter ble som vanlig ledet av Odd Gilboe, med 23 deltagere. Årets vinner ble, som vanlig, Edvard Skaalvik. Mandagsturneringer Mandagsturneringene om formiddagen er vår klart største aktivitet, både sportslig og økonomisk. Regnvær gjorde at vi mistet 3 mandager i april/mai og 1 mandag i september, men vi har gjennomført 20 mandager med en værmessig flott sommer og høst. Det har i år også blitt arrangert mandagsturneringer om ettermiddagen. Banen fikk en hard medfart i vinter, så vi har benyttet ballplassering på fairway gjennom hele sesongen. I år har 109 spillere vært innom mandagsturneringene på formiddagen. På ettermiddagsturneringene har totalt 21 spillere deltatt på 17 spilledager. Deltakelse pr gang 3-8 spillere. Haldors sesongstatistikk og tilhørende premieliste for sesongens 7 beste runder inkluderer både formiddags- og ettermiddagsspillerne. Resultater Beste 7 runder: Vinner klasse A Netto slag: Hans Ross Vinner klasse B Stableford: Roar Hansen Beste bruttorunde klasse A: Kjell Nakken 73 slag Beste nettorunde klasse A: Henrik Bucher 64 slag (Hans Ross hadde samme resultat men med høyere handicap) Beste Stableford runde kl. B: Trond Magelie 43 poeng Vi viser til Haldors statistikk for fullstendige resultatlister. Matchplay Matchplay-turneringen ble administrert av Patrick McCarthy. Det ble konkurrert i de samme to klasser A og B som i mandagsturneringene. I klasse A var det 19 deltagere, i klasse B 21 deltagere. Vinner av klasse A: Espen Olafsen Vinner av klasse B: Guy H. Hannerfalk Eksterne lagmatcher Ørnulf Theodorsen har vært en dyktig lagleder i våre lagmatcher i Golfringen og i våre matcher mot henholdsvis Bærum og Moss/Rygge. Golfringen, som omfatter Drøbak GK, Oppegård GK, Østmarka GK og Mørk GK, var i år jevn og spennende helt til siste runde på Mørk. Totalresultatet ble: Nr. 1: Oppegård 81 poeng Nr. 2: Drøbak 74 poeng Nr. 3: Mørk 68,5 poeng Nr. 4: Østmarka 64,5 poeng Mot Bærum vant vi hjemme, og tapte borte. Mot Moss/Rygge vant vi både hjemme og borte, og beholdt dermed the Ugly Mug. Ørnulf og hans tropper kan være stolte av innsatsen. 10

11 Interne lagmatcher Vi fikk i år gjennomført lagmatch mot herregruppen, og en sosial Four-ball turnering med seniordamene. Vi tapte 2-4 mot herrene, som dermed beholdt pokalen. Four-ball turneringen med seniordamene ble vunnet av paret Åse Marie Steigård og Finn Quale. Vi hadde avtalt spilledatoer med både juniorgruppen og damegruppen. Imidlertid hadde juniorene et så tett turneringsprogram at de måtte melde avbud. På den avtalte datoen for damematchen var banen stengt, og etter flere utsettelser ble også denne matchen avlyst. Sverigeturer Rolf Gullestad var reiseleder for Sverigeturene, og gjorde en god jobb i booking forhandlingene. Henrik Bucher og Torstein Høymyr Golf Grønn Glede(GGG)/Aktiv på Dagtid(ApD) Vi har hatt aktiviteter gjennom hele året: -Vintertrening 1 dag i uka inne med forberedelser til ny sesong og vedlikehold av egne ferdigheter -3 ganger i uka i sommersesongen med etterfølgende samspill på banen for dem som har tatt «Veien til golf». GGG har brukt instruktør for å gi nye og etablerte deltakere best mulig treningstilbud fra nybegynner til å bli medlem i klubben med GGG som sosial arena og inngangsport. I løpet av året har mer enn 100 deltakere vært innom oss for introduksjon eller for fast trening. Flere enn 40 deltakere er mer eller mindre faste og de kommer fra Frogn, Nesodden og resten av Follo. Vi har hatt mer enn aktivitetstimer på golfbanen og treningsområdene. Drøbak Golfklubb har hatt samarbeid med ApD i Frogn, Nesodden og Ski i Økonomisk har vi fått støtte med folkehelsemidler fra Golfforbundet, Helsedirektoratet, Akershus Idrettskrets, Frogn, Nesodden og Ski kommune. Denne støtten har sammen med mange frivillige dugnadstimer gjort det mulig å holde et så høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. GGG har fysisk aktivitet for nesten alle som en målsetting og ønsker å knytte enda flere personer til oss for å oppleve gleden ved å mestre golf og ha det morsomt sammen med mennesker i et trygt og sosialt miljø. Vi opplever også at deltakere i GGG deler seg med omtrent halvparten kvinner og halvparten menn! Sammenlignet med f.eks. ApD er dette enestående: Der er kvinneandelen opp mot 90%. GGG har hatt 2 egne klubbkonkurranser hvor alle kan delta: såkalt Texas Scramble konkurranser. I tillegg har vi hatt tilsvarende konkurranser i Asker og Aurskog, hvor vi hadde «uformelle» og sosiale konkurranser med GGG i disse klubbene. I september deltok flere av oss i GGG Open i Asker, som arrangeres årlig av Norges Golfforbund med tilbud til alle GGG-deltakere i landet. Spilleformen er som for våre egne og fler enn 100 golfere fra hele landet deltok. Klubbens lokale engasjement er stort. Målgruppen er mennesker som er helt eller delvis er uten arbeid, funksjonshemmede og andre som trenger fysisk aktivitet tilpasset den enkeltes situasjon. Vi arbeider med leger, fysioterapeuter og saksbehandlere i NAV og kommunene. Vi har også et samarbeid med Cato Senteret, Sunnaas og Follo DPS. Golf Grønn Glede er et tilbud om fysisk aktivitet og ifølge våre medlemmer et fantastisk morsomt tilbud som i tillegg er svært positivt for hver enkelt. Golf er for alle. Golfbanene har også plass til alle, og mange av dem som blir med i Golf Grønn Glede velger å gå videre inn i klubben på vanlig måte (som vanlig medlem). Livet på golfbanen er meget positivt helsemessig og mange spiller golf nesten hele livet! Per Hansen, Øivind Adde og Tore Johansen 11

12 Damekomiteene Damer Årets komité har bestått av: Jessica Berngrim Løland, Gerd Irene Olsen, Marianne Aakre, Gro Lyng-Jørgensen og Mona Frosterud. Valgkomité: Lise Djerv Hillås og Kirsten Ravne Bugten. Vi startet sesongen med Vårmøte 11. april i klubbhuset med informasjon om aktiviteter i 2013 og hvor vi delte ut evaluerings skjema for å utvikle og ivareta damegruppa. Miljøutvikling og spilleformer viser seg å være et viktig tema. Damegruppa har hatt en sesong med noe lavere turnerings aktivitet en i Dette tror vi bland annet beror på en senere sesongstart en i fjor. Sportslig -Simulatorgolf på Haug. -Ecelectic turnering med 5 runder er en meget populær turnering med flest påmeldte. -Loty: Lady of the Year. Interessen har svalnet og vi i damekomiteen kan se at en forandring bør vurderes. -Matchplay: Denne type av turnering tiltrekker flere og flere damer. -9-hulls turneringer siste torsdagen i måneden når vi har damekveld i klubbhuset samt hele september. Alt fra Singelturneringer, Texas Scramble og Best Ball. Turer -Harrygolf i Strømstad hvor vi spiller 18 hull, spiser en god middag under premie utdelingen. Så blir det noe shopping etterpå for de som ønsker -Høsttur til Torreby 6-8 september. For andre året på rad samlet vi rundt 20 damer fra fredag - søndag. Dette har nå blitt en hyggelig tradisjon og til høsten er det allerede ny tur planlagt til Forsbacka. Pink Cup Med Gro Lyng-Jørgensen i spissen og et enormt engasjement fra komiteen og øvrige medlemmer i Drøbak Golfklubb klarte vi i år å samle in NOK ,- til bryst kreften. En stor takk til Henrik Bjørnstad som donerte golfklubber vi aksjonerte ut etter turneringen. Dette ble et meget vellykket arrangement. En stor takk til alle! Damekveld på klubbhuset Mai: Texas Scramble og i klubbhuset Regler med Tor Mannekengoppvisning Juni: Best Ball og etterpå møtte 20 spreke damer til Rekeaften. August: Mariannes Bonus og Quizkveld. September: Sesongs avslutning med Fårikål. 27 pyntede damer i sprudlende humør møtte Premieutdelinger LOTY Lady of the year som i år gikk til Herdis Eikemo. Eclectic - klasse A: Første plass til Mona Lervik, andre plass til Gerd Irene Olsen og tredje plass til Marit Munthe Kaas. Eclectic - klasse B: Første plass til Liv Thu, Andre plass til Jessica Berngrim Løland og tredje plass til Dorthea Åsheim. Matchplay - Årets vinner blev Tove Olafsen Økonomi Økonomien i dame gruppen er meget tilfredsstillende. Takk til alle golfene damer, damekomité, administrasjon og banearbeidere for sesongen Jessica Berngrim Løland 12

13 Senior Damer I 2013 har komiteen bestått av følgende personer: Liv M. Thu, Karin Høymyr og Elena Børke. Målet for gruppen senior damer er som tidligere å skape et uhøytidelig, sosialt fellesskap hvor alle senior damer er velkomne uten for stort prestasjonspress. Aktiviteter i 2013 Gruppen har mandager som fast spilledag. Den siste mandag i måneden har det vært varierte turneringsformer. I tillegg har det, på enkelte mandager, vært andre konkurranser som antall fairwaytreff fra utslag pr. runde, lengst drive og nærmest pinnen og færrest slag fra utslag til å hulle ut på et bestemt hull. Den årlige turen til Strømstad ble arrangert mai. 14 damer var med denne gang. I tillegg har det vært arrangert dagsturer til Onsøy, Borre, Evje og Mjølkerød. 6 damer spilte match mot Moss og Rygge golfklubb i juli. For første gang er det blitt arrangert en matchplay konkurranse. 20 damer deltok og vinner ble Ragnhild Theodorsen. I august ble den sosiale turneringen med senior herrer avholdt. 16 damer hadde i mai/juni trening med Jørgen. Oppslutningen for deltakelse på mandagene har i snitt ligget på 26 spillere. Sosialt. Første sammenkomst ble avholdt 16. april med gjennomgang av sesongens program og visning av årets nye golfklær. I mai var det gjennomgang av regler med Tor Grette, i august med en quiz om regler, og avslutning i september med får i kål. Det er plass til flere spillere og oppfordrer alle senior damer blant medlemmene til å møte opp på mandagene. I mai og juni var været dårlig, men heldigvis ble det bedre etter hvert. Banemannskapet fikk mye å stri med, isbrann, tørke og ødelagt vanningsanlegg. Men, dere står på, og takk for det. Takk også til administrasjonen for all hjelp og vennlighet. Liv M. Thu 13

14 Herrekomiteen Herregruppa har i 2013 fortsatt omtrent som året før. Vi hadde 45 betalende medlemmer mot 59 året før. Vi har organisert felles trening og arrangert tre ulike turneringer; «Årets herre», månedsturneringer og en matchturnering. I tillegg har vi spilt match mot seniorene. Sesongen ble som vanlig avsluttet med en hyggelig middag i klubbhuset med premieutdeling og hyllest til våre vinnere. Om fellestreningen Vi inviterer alle gruppas medlemmene til å delta på ukentlige fellestreninger med Jim. I januar startet vi inne på Haug med 15 deltakere fordelt på to timer. Når rangen åpnet fortsatte vi med 40 deltakere fordelt på seks partier. Og etter sommeren avsluttet vi med ca. 15 deltakere fordelt på to grupper. Om «Årets herre» Gjennom hele sesongen arrangerer vi en ukesturnering der vinneren til slutt kan kalle seg årets herre. Alle deltakerne kan levere en handikaptellende runde hver uke i sesongen. Gjennomsnittet av de åtte laveste nettoskårene teller i konkurransen. Årets herre ble Gjermund Grimsmo med et snitt på 68,50. Som året før hadde vi også en innlagt eclectic-konkurranse over hele sesongen. Kjell Atle vant denne med 55 (brutto). Totalt ble det produsert 260 birdier, 2 eagler i årets konkurranse. Noe lavere tall enn i fjor, men også en del kortere sesong. Om våre vinnere Mange i Herregruppa er aktive i klubbens turneringer. I 2013 vant Herregruppas medlemmer ti av kubbens turneringer. Vi var også aktive på klubbens lag i forbundets seriespill. Som i fjor vant vi den viktige matchen mot seniorene. Erlend Borge Turneringskomiteen Komiteen arrangerte 23 turneringer i Vi opplevde økende deltagelse, mange «nye fjes» og at flere av månedsmestrene ble fulltegnet. Pink Cup all time high. Topp 5-klubb målt i forhold til innsamlet beløp. Vellykket uttesting av Shotgun-start fredag ettermiddag på månedsmestrene mai, juni og juli (i kombinasjon med tidsstart lørdag i høstmånedene). Turneringsprogrammet bør være dynamisk, og det må løpende tilpasses medlemmenes ønsker og behov. Nattergalen havnet «under sperregrensen» for tredje år på rad, og vil derfor ikke være å finne på turneringsprogrammet for Turneringskomiteen ønsker innspill og forslag fra medlemmene hjertelig velkommen. Vi ønsker å være kommersielle i betydningen at nye/endrede turneringsformater vurderes i forhold til salgbarhet. Klubbturneringen er sosiale av natur, og de blir alltid morsommere å spille/arrangere jo større oppslutning og påmelding vi får. Turneringskomiteen har jobbet effektivt og godt, og fordelingen av arrangøransvar har gått knirkefritt. Komiteen har derfor besluttet å videreføre seg selv for Jessica Berngrim Løland, Donald MacCulloch og Torkel Lien (leder) 14

15 Valgkomiteen Valgkomiteen har gjennomført et møte. I tillegg har komiteen har flere uformelle telefonkonferanser. Det har også vært innledende dialog med styrets leder for å plukke ut ønsket kompetanse til nye styremedlemmer. Styret: To styremedlemmer og to varamedlemmer på valg. Valgkomiteen innstiller følgende: STYRET: Leder Rune Hillås IPV Nestleder Marianne M. Håkonsen Trer inn som nestleder Styremedlem Katrine Parker Gjenvalg Styremedlem Torkel Lien Gjenvalg Styremedlem Kjell Atle Nordaas IPV Styremedlem Øystein Løland Erstatter MMH Varamedlem Varamedlem Aagot Irene Skjeldal Geir Lindstrøm KONTROLLKOMITÉ Leder Nestleder Varamedlem Varamedlem Geir Myrseth Gjermund Grimsmo Marion Carlmar Erlend Borge. 15

16 5 Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport Resultatregnskap Resultatregnskap for 2013 Drøbak golfklubb Note Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, Sum driftsinntekter Lønnskostnad 1 ( ) ( ) Avskrivning varige driftsmidler 2 ( ) ( ) Annen driftskostnad 1 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (36 004) Annen renteinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 Annen rentekostnad (67 645) ( ) Sum finanskostnader Netto finans (19 720) Årsresultat (29 694) Overføringer Annen egenkapital 6 (29 694) Sum (29 694)

17 Balanse Balanse pr. 31. desember 2013 Drøbak golfklubb EIENDELER Note Anleggsmidler Golfbane, Proshop/garderober 2, Maskiner, utstyr 2, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andeler i AL Drøbak Golfhus Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Medlemslån Diverse lån Handelsbanken Kortsiktig del av langsiktig lån 3 ( ) ( ) Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld

18 Noter til årsregnskapet for 2013 Årsregnskapet er satt opp i henhold til idrettens regnskapsbestemmelser, og er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men avskrives over forventet levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap Aksjer og andeler tilknyttet selskapet er oppført til kostpris. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende eter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner Golfklubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Note 1 - Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer m.v. Lønnskostnaden består av: Lønninger Folketrygdavgift Tjenestepensjon Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn til daglig leder Daglig leder Total lønn daglig leder Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 eks. merverdiavgift utgjør ,- 18

19 Note 2 - Varige driftsmidler Bane Proshop Maskiner Sum m.v. og inventar Anskaffelseskost 1/ Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets tilgang Årets avgang Årets gevinst ved avgang Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 2,5 2, Forsikringsverdi Fullverdi Fullverdi Banen avskrives ved leieavtalens utløp i år Årets tilgang avskrives over henholdsvis 5 og 10 år. Etter en totalvurdering anses en lineær avskrivning over gjenstående leieperiode å gi en realistisk vurdering av anlegget. Note 3 Pantstiller Gjeld som er sikret ved pant og lignende Pantelån Kortsiktig del av langsiktig gjeld SUM Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Maskiner og Inventar Proshop og garderobe SUM Note 4 - Garantier og andre forpliktelser I forbindelse med opprettelse av et pantelån fra medlemmer i 1996, ved overgang fra medlemslån til andelsobligasjon, ble dette sikret gjennom utstedelse av en partialobligasjon stor kr tinglyst med pant i leieavtalen med grunneierne til baneområdet. Lånet har prioritet etter kr Panthaver er advokat Ola Petter Tandstad, valgt som representant for andelseierne på årsmøte i Leiekontrakten for baneanlegget løper i 40 år fra til Kontrakten kan sies opp av myndighetene ved behov av areal til matproduksjon. Drøbak Golfklubb har forleierett på reforhandlede vilkår dersom utleier, etter utløp av leietiden, fortsatt akter å leie ut de arealer som er omfattet av kontrakten. 19

20 Note 5 Budne midler I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr ,- Note 6 - Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Årets overskudd/-underskudd (29 694) Sum egenkapital

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I DRØBAK GOLFKLUBB. ONSDAG 17. februar 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I DRØBAK GOLFKLUBB. ONSDAG 17. februar 2016 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I DRØBAK GOLFKLUBB ONSDAG 17. februar 2016 Leder Rune Hillås åpnet møtet. Han redegjorde for status i klubben og målsetningene for 2016. Hedersnål ble tildelt Per Hansen og Odd

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2014 Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsmelding Krokhol golfklubb 2014

Årsmelding Krokhol golfklubb 2014 Årsmelding Krokhol golfklubb 2014 Innhold ÅRSMELDING 2014 4 Medlemsutvikling 4 Idrettslig aktivitet 5 Markedsarbeide 5 Veien til Golf 5 ÅRSRAPPORTER FRA GRUPPER OG KOMITEER 6 Årsrapport fra turneringskomiteen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer