Plan for idrett og fysisk aktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017"

Transkript

1 Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt av Kommunestyret

2 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen Organisering og medvirkning i planarbeidet Forholdet til andre planer 3 2 Resultatvurdering av forrige plan Resultatvurdering anleggsprogram ordinære anlegg Resultatvurdering anleggsprogram - nærmiljøanlegg Resultatvurdering mål og tiltak 5 3 Kartlegging av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg og aktivitet Kortsiktige behov ( ) Langsiktige behov 7 4 Målsetting for satsingen på idrett og fysisk aktivitet Delmål Anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Delmål Fysisk aktivitet og idrettsaktivitet: 10 5 Prioritert anleggsprogram / handlingsprogram for utbygging av anlegg Ordinære idretts- og friluftslivsanlegg Nærmiljøanlegg for uorganisert fysisk aktivitet 13 Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 2 av 13

3 1 Innledning og bakgrunn for planen Kultur- og miljøutvalget vedtok i sak 22/13 å igangsette revisjon av plan for idrett og fysisk aktivitet, for perioden Planen bygger på Plan for idrett og friluftsliv vedtatt av kommunestyret Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i denne planens prioriterte handlingsprogram. Planen skal behandles politisk, og er et verktøy for politikere, administrasjonen og idrettsorganisasjonene i den langsiktige utbyggingen av anlegg i kommunen og prioritering av oppgaver. Kulturdepartementet har utarbeidet egne bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Disse, samt andre viktige publikasjoner, er tilgjengelig på Vi hatt et godt utgangspunkt i Grimstad, med relativt god anleggsdekning, mange aktive særog fleridrettslag og et aktivt idrettsråd., Helsetjenesten, har opparbeidet et godt tilbud i Frisklivssentralen og Aktiv på dagtid for de som har behov for livsstilsendring. Sykkelbyen og Friluftsrådet Sør arbeider for å bedre forholdene på sine respektive områder. 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet Arbeidsgruppen har bestått av John Are Langmyr og Jon-Ove Heen fra Grimstad idrettsråd, Frode Taraldsen (, bygg- og eiendomstjenesten), Ove Bach (Grimstad kommune, kommunaltekniske tjenester/friluftsliv) og Karin Glomsaker (, kulturtjenesten). Kultur- og miljøutvalget har vært styringsgruppe. Oppstart av planarbeidet har vært annonsert, og det er kommet 16 innspill til planarbeidet. Et forslag til plandokument har vært til offentlig ettersyn før den politiske behandlingen. 1.2 Forholdet til andre planer Stortingsmelding nr 26 ( ) Den norske idrettsmodellen tar for seg mange av sidene ved den statlige idrettspolitikken, og gir en del signaler til kommunenes arbeid på området. Kommuneplanen for Grimstad inneholder mål og strategier som gjelder idrett og fysisk aktivitet. Dette er innarbeidet i denne planen. Aktive Austegder Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet lokale og regionale kulturanlegg er på høring samtidig som denne planen utarbeides (frist 1/ ). Grønnstrukturen er veven av små og store naturpregede områder i byer og tettsteder. Områdene har betydning for rekreasjon og friluftsliv, og kan være både naturområder, kulturlandskap eller sjønære arealer. Områdene bør være tilgjengelige fra boligområdene ved stier, gang- og sykkelveier, fortau og turveger. Planprogrammet for Grønnstrukturanalysen ble vedtatt i mai 2013, og det forventes at en har et planforslag klart i februar Friluftsrådet Sør har i perioden utført et arbeid med å kartlegge Kyststi gjennom Aust-Agder. Forvaltningsplan for friluftsområder i skjærgården i Aust-Agder legger føringer for tilrettelegging på statlig sikrede områder for friluftsliftsliv. Friluftsrådet har også hatt en kartlegging av universell utforming av friområder i Grimstad. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 3 av 13

4 2 Resultatvurdering av forrige plan Det er i perioden innvilget 14 spillemiddelsøknader til ordinære anlegg. Samlet tilskuddssum er på kr , og totalkostnaden for anleggene er på ca kr 80 mill. De søknadene som ikke er realisert, er kommunale turvegprosjekter der kommunen ikke har hatt midler til egenandelen. Nærmiljøanlegg kan innarbeides ved reviderering av planen, og godkjennes av utvalg (ikke nødvendig med kommunestyre) etter uttalelse fra idrettsrådet. Anleggsprogrammet ble revidert høsten 2011 og Resultatvurdering anleggsprogram ordinære anlegg Følgende anlegg var innarbeidet i forrige handlingsprogram for : Anlegg, ordinære anlegg Status spillemidler 2010 Levermyr stadion, kunstgress med undervarme. Grimstad Innvilget 2010 kommune kr Grimstad golfbane, treningsområde. Grimstad golfklubb Innvilget kr Levermyr stadion, friidrettsbane (rehab.). Grimstad Innvilget 2011 kommune kr Levermyr stadion, tribune-/idrettsbygg. Innvilget kr 2011 Turveg Tykkåsen og Hausland til lysløype. Grimstad kommune Ikke realisert, mangler finansiering Levermyr stadion, gressbanen (rehab.). Innvilget kr Holvika kunstgress (rehab.). Innvilget kr Grimstad trialklubb, lysanlegg. Grimstad MAU Trialklubb Innvilget kr GTIF Turnhall, Holvika. Grimstad turn og idrettsforening (GTIF) 2012 Turløype Dømmesmoen Deidalen. Delvis innvilget kr Ikke realisert, mangler finansiering Fevik stadion, kunstgressbane. IL Express Innvilget kr Kilandsenteret dagsturhytte. Grimstad Røde Kors Innvilget kr Fevik stadion, lager/garasje. IL Express Innvilget kr Grimstad turkart. Friluftsrådet Sør Innvilget kr FK Jerv klubbhus, utvidelse. FK Jerv Innvilget kr 2013 Arendal Grimstad ridesenter, ponnystall (rehab.). Arendal Innvilget 2012 Grimstad rideklubb kr Arendal Grimstad ridesenter, lager (rehab.). Arendal Søkt, men ikke innvilget enda Grimstad rideklubb Landvik skole, flerbrukshall. Ikke realisert, mangler Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 4 av 13

5 Landvik stadion, kunstgressbane. IL Imås Fjæreheia leirduebane. Grimstad Jeger og fisk. Fevik stadion, friidrettsbanen. IL Express Kilandsenteret. Søker ikke godkjent Tildelte spillemidler i perioden: finansiering Søkt, men ikke innvilget enda Ikke søkt Ikke søkt Ikke innvilget kr 2.2 Resultatvurdering anleggsprogram - nærmiljøanlegg Følgende anlegg er ferdigstillet/innvilget i perioden : Anlegg, nærmiljøanlegg Status spillemidler 2010 Kilandsenteret sandvolleyballbane, hinderløype. Grimstad Innvilget 2010 Røde Kors Langemyrjordet aktivitetsløype. Langemyrjordet Vel Innvilget kr Berge Gård, voksentrim. Søknad ikke godkjent 2011 Skarsdalen aktivitetsløype. IL Express. Ikke søkt Haugenes Basket og BMX. Haugenes Vel Innvilget kr Hesnes montessoriskole, klatrevegg Ikke søkt 2012 Fjære skole aktivitetsbinge. Innvilget Brygge for kajakkpadlere. Ikke søkt Marivoll nærmiljøkart. Lia IL Ikke søkt 2013 Myråsen balløkke. Myråsen Vel Innvilget kr Fevik skole, hinderbane/klatreanlegg. Innvilget kr Fevik skole, ballbinge. Innvilget kr Fevik skole, bandybane/isbane. Innvilget kr Tildelte nærmiljømidler i perioden kr 2.3 Resultatvurdering mål og tiltak Forrige plan hadde tre målsettinger; Idrett for alle, skal ha tilstrekkelig anleggsdekning og Friluftsliv for alle. Det var flere delmål og mange tiltak på hver av målsettingene. Manglende ressurser både i form av ansatte og budsjettmidler har gjort det vanskelig å gjennomføre mange av tiltakene. Blant de tilakene som er gjennomført er blant annet arbeidet med Frisklivssentralen (tidl. Helsekilden), FK Jerv har startet fotballfritidsordning, vi har medvirket til at Fjære barneskole og Fevik skole har søkt om spillemidler til nærmiljøanlegg, utredning av minstestandard til anleggsdekning er omtrent sluttført, prioriteringslisten for utbygging av anlegg som søker spillemidler er fulgt, Grønstrukturanalysen er under revidering, fylkeskommunen har igangsatt arbeid med kartlegging av kyststi, det har blitt avklaring mht hester i lysløypa på Dømmesmoen, og det er igangsatt Terrengkarusell som har motivert både inaktive, mosjonister og konkurranseløpere til å delta. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 5 av 13

6 3 Kartlegging av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg og aktivitet Det har de siste årene vært en offensiv utbygging av idrettsanlegg i Grimstad. Hele Levermyranlegget med gressbane og friidrettsbane er rehabilitert. Det er etablert kunstgress med undervarme og servicebygg med klubbrom, lager og garderober som tilfredsstiller kravene til Norges Fotballforbund om spill i de øvre divisjonene. I tillegg er det etablert kunstgressbaner i Holvika, Fjære, Fevik og Landvik. Disse er med på å gi gode forhold for breddeidretten. Grimstad turn og idrettsforening innviet ny turnhall i Holvika i august På finnes en søkbar base for idrettsanlegg i Grimstad og landet for øvrig. 3.1 Kortsiktige behov ( ) Anlegg Det er behov for mer attraktive nærmiljøparker i boligområder og på skoler. Mange av dagens anlegg trenger rehabilitering og fornying dersom de skal fungere som spennende områder for egenorganisert fysisk aktivitet. Ved å legge flere anlegg sammen i et område kan en skape gode møteplasser i nærmiljøene. Et godt eksempel på dette er Dahlske vgs med kunstgressløkke, skatebane, sandvolleyball og streetbasket som ligger side om side. Også ved etablerte turveger og lysløyper kan det være aktuelt å legge for eksempel trimstasjoner for styrketrening for å bedre tilbudet til egenorganisert aktivitet. Grimstad sentrum er tett befolket/bebygget, men det er få gode nærmiljøanlegg av litt størrelse som er tilrettelagt for barn og unge. En utvikling av områdene rundt Fagskolen vil være positivt både på grunn av plasseringen, og fordi dette er et bygg som rommer mange aktiviteter for barn og ungdom. Det er stort behov for rehabilitering av Fevikhallen, Holvikahallen og til dels også Grimstad svømmehall. Hallene er bygget på 70-tallet, og bærer preg av det. Kommunestyret har vedtatt at en skal si opp grunnleieavtalen der klatreklubben i dag holder til. En bør så snart som mulig arbeide for at klatreklubben finner alternative steder å utøve aktiviteten sin. Ulike alternativer har vært lansert uten at de har ført til noen avklaring. Det er sagt i kommuneplanen at en skal etablere lysløyper i de ulike delene av kommunen, for eksempel Eide og Morholt. Løypa i Eide er under planlegging av IL Eidekameratene. Trasé for løype i Morholtskogen bør også planlegges og sikres i arealplaner. Det er behov for å bedre treningstilbudet for de 2500 studentene i Grimstad. Campus er uten tilbud i dag, og nærliggende flerbrukshaller er fullbooket av trening for hovedsakelig barn og unge. Et samarbeid med Sørild FIK om flerbrukshall med flater for friidrett kan løse dette. Grimstad har et stort og aktivt skyttermiljø. I forbindelse med evt realisering av Landvikhallen bør det også realiseres innendørs skytterhall Aktivitet Nye anlegg skaper ofte ny og mer aktivitet. Det har nok en rekke av idrettslagene også erfart når de får bedre treningsfasiliteter. Særlig innendørsaktivitetene har opplevd begrenset kapasitet på treningstidene. Dette kan endre seg noe når GTIF flytter sine aktiviteter inn i egen turnhall. Dersom en får etablert nye nærmiljøanlegg, turstier, osv. vil dette legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljøene. Undersøkelser viser at jogging, sykling, svømming og skiturer er Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 6 av 13

7 viktige aktiviteter for voksne. For barn og unge er viktig at vi er oppdatert på trender innen egenorganisert aktivitet i forhold til utbygging av nye nærmiljøanlegg. Tendensen i samfunnet er at kroppsvekten øker, selv om kaloriinntaket har gått ned. Det kan skyldes mindre fysisk aktivitet. Helsemyndighetene anbefaler min 30 minutter daglig fysisk aktivitet for å bedre folks helse. Situasjonen i Aust-Agder er dårligere enn ellers i landet. For å nå inaktive må en samarbeide med flere instanser for å spre informasjon om hvilke muligheter som finnes, for eksempel egnede anlegg, og hvilke organiserte lavterskeltilbud som finnes; Frisklivssentralen, Aktiv på dagtid, Tjukkasgjengen, Helsesportslaget, med mer. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal i utgangspunktet integreres i det ordinære idrettsarbeidet. Kommunen har et samarbeid med IL Imås om et aktivitetstilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming. Det er usikkert om det er behov for ytterligere tilpassede aktivitetstilbud. 3.2 Langsiktige behov Anlegg I områdeplanlegging av større boligområde må en ta med langsiktige avsetninger av arealer til idrett, nærmiljøanlegg, lekeområder og friområder/friluftsliv. Små reguleringsplaner bør bindes opp av en større områdeplan mht utbygging av denne typen anlegg. Dersom de enkelte planene ikke er store nok til å utløse krav om anlegg, kan en løsning være at et fast beløp pr boenhet settes på et fond som senere går til utbygging av denne typen anlegg. Nye, store boligområder bør planlegges med 3 nærmiljøanlegg pr anleggssted. Disse bør være utformet slik at de stimulerer hele sanseapparatet og den motoriske utviklingen, innby til allsidig fysisk aktivitet alle årstider, og være tilpasset ulike alderstrinn. Anleggene bør være tilrettelagt som en sosial møteplass med vekt på estetikk og naturkvaliteter. Av hensyn til miljø og tilgjengelighet bør en ha fokus på at nye idrettsanlegg og boligområder mellom Arendal og Grimstad etableres langs ATP-/kollektivaksen mellom de to byene. Det er også viktig å opprettholde og tilrettelegge grønnstrukturen mellom boligområder, idrettsanlegg og friområder. Idrettsanleggene deles inn i anleggskategorier og under der igjen i ulike anleggstyper. Kategorier som ikke finnes i Grimstad er bueskyting, isanlegg, luftsportsanlegg og bowling. Det vil alltid være anleggstyper som det ikke er grunnlag for å etablere, men for eksempel stup, kampsport, rulleskiløype og amerikanske idretter kan på sikt bli aktuelle. Det kan bli behov for nye flerbrukshaller og svømmehall i et lengre perspektiv. Det er ønske om flerbrukshall både i Landvik og Eide, fortrinnsvis i den kommende fireårsperioden. I forbindelse med store boligområder, skoleutbygginger med mer bør en også tenke areal til nye store idrettsanlegg. Dersom en skal bygge nye fotballanlegg bør dette være 11 erbaner eller 7 erbaner med kunstgress. På Fevik er det ønske om fotballhall med kunstgress. Det har tidligere vært fremmet behov om rideløyper med lys. Det er ikke kommet forslag om det til denne planen, men en bør ha det i tankene når en arbeider med arealplaner i områder med større, etablerte hestemiljøer. Støy fra skyteanlegget på Fjære oppleves av en del naboer til anlegget som et problem. I samarbeid med Fjære skytterlag og Jeger og fiskerforeningen bør en vurdere alternative plasseringer av denne banen samt leirduebane. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 7 av 13

8 Kyststi Aust-Agder er et aktuelt prosjekt, og trasé for denne bør innarbeides i alle planer som berører kystsonen Aktivitet De langsiktige behovene for aktivitet skiller seg lite fra de kortsiktige. En bør tenke spesifikt på å utarbeide tilbud for ulike aldersgrupper og målgrupper, for ulike deler av kommunen, og med ulike samarbeidspartnere. Her vil både folkehelsearbeidet i kommunen og det frivillige organisasjonslivet kunne bidra. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 8 av 13

9 4 Målsetting for satsingen på idrett og fysisk aktivitet Sentrale målgrupper i arbeidet med idrett og fysisk aktivitet er som følger: Barn (6-12 år) og ungdom (13-19) vil fortsatt være de viktigste målgruppene for kommunens idrettspolitikk Personer med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Inaktive. Det er viktig å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet. Alle skal ha mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon i nærheten av der de bor. Levekår og folkehelse er ett av fire satsingsområder i kommuneplanen. Utfordringer som er spesielt nevnt der er at forebyggings- og aktiviseringsperspektivene skal vinne fram i forhold til behandling og reparasjon, og at leke/- aktivitetsarealer og turområder opprettholdes og bygges videre ut. Delmål for området er Grimstad har gode oppvekstvilkår for alle, Grimstad legger til rette for at hele befolkningen kan være fysisk aktive, og Grimstad er et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag. I en vekstkommune som Grimstad bør en også tenke langsiktig mht behov for fremtidige idrettsanlegg og turområder, og sette av tilstrekkelige og egnede arealer til dette formålet i kommuneplanens arealdel. og Grimstad idrettsråd har en samarbeidsavtale der en legger opp til faste møtepunkter for gjensidig å diskutere idrettens forhold i Grimstad, høringsinstans for en del arealplaner, uttalelser om idrettssaker, tildeling av treningstider og tilskudd med mer. Dette er en viktig arena for både kommunen og idrettsrådet. Idrettsrådet har stor kompetanse innen idrettsfaglige spørsmål i tillegg at de kjenner godt til forholdene i de ulike idrettslagene i Grimstad. må gjøre sitt for å oppfylle intensjonen i avtalen. 4.1 Delmål Anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Økt satsing på anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv Økt satsing på barne- og ungdomsidrett. Satsingen vil avspeiles i både anleggs- og aktivitetspolitikken Tiltak Etablere trimstasjoner ved lysløypene på Dømmesmoen og Fevikmarka Sørge for at det er gode nærmiljøparker i alle bydeler og på grunnskolene. Sørge for gode innendørsanlegg/flerbrukshaller for barne- og ungdomsidrettene Kartlegge og sikre turområder i gangavstand for barnehager og skoler Sikre turmuligheter og areal til fremtidige idrettsanlegg ved de store boligområdene i kommuneplanen (for eksempel Linneheia, Støle, Kleppekjær/Borgåsen og Morholt) Starte planarbeidet for lysløype i Morholtskogen. Medvirke til at lysløypa i Eide ferdigstilles Opparbeide turstier og turdrag fra boligområder til naturområder/friområder. Arbeide for å få til felles anlegg for idrett og friluftsliv i grenseområdet Fevik- Arendal Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 9 av 13

10 4.2 Delmål Fysisk aktivitet og idrettsaktivitet: Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter. Bidra til å videreutvikle talentsatsingen og toppidretten i Grimstad Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering Legge til rette for at alle barn og unge kan delta likeverdig i kultur- og fritidsaktiviteter Målrettet satsing for å nå inaktive Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særlig tilrettelegging Tiltak Prioritere aktivitetsstøtte til organisasjoner for barn og unge for å bidra til at mest mulig frivillig arbeid går til aktivitetsfremmende arbeid. Utrede kostnadene og konsekvensene ved gratis bruk av kommunale idrettsanlegg for lokale idrettslag I samarbeid med Grimstad idrettsråd vurdere om en skal utvide stipendordning for idrettstalenter til også å gjelde satsing på toppidrett Videreutvikle tilbudet med Opplevelseskort og tilskudd til fritidsaktiviteter i samarbeid med NAV og Grimstad idrettsråd. Ha noen gode turmuligheter opparbeidet etter standarden universell utforming Videreutvikle tiltak rettet mot utsatte grupper, som for eksempel Aktiv på dagtid og Frisklivssentralens ulike tilbud knyttet til livsstilsendring. Sikre egnede lokaler for disse aktivitetene. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 10 av 13

11 5 Prioritert anleggsprogram / handlingsprogram for utbygging av anlegg 5.1 Ordinære idretts- og friluftslivsanlegg Ordinære anlegg for idrett skal kunne brukes til trening og konkurranser av den organiserte idretten. Det er for en del anlegg fastsatt mål for størrelse og kvalitet. Tilskuddssatsene varierer for ulike anleggstyper/-kategorier, men er som regel begrenset til 1/3 av godkjent kostnad, inntil et fast beløp. En del av max-satsene er økt for søknadsåret Anlegg for friluftsliv er hovedsakelig anlegg i fjellet, men kan også være turveger og løyper. Denne typen anlegg kan få 50%, som regel inntil kr 1 mill. Nr Anleggsnavn Utbygger Holvika turnhall, totalt 4 søknader. GTIF 2 Arendal Grimstad ridesenter, ponnystall AGR 3 Landvik kunstgress m undervarme. IL Imås 4 Fevikhallen, rehab Campus Friidrettshall Sørild FIK (5 søknader) 6 Fevik O-kart IL Express 7 Homborsund turløype m/ lys, IL Eidekameratene 8 Groos seilsenter, jollebu, Grimstad Seilforening 9 Landvik flerbrukshall. IL Imås/ Fevik stadion, rehab. Friidrettsbane. Express 11 Hombor klubbhus, rehab., IL Eidekam. 12 Innendørs skytebane Fevikhallen rehab., Grimstad pistolskyttere Morholtskogen, lysløype. 14 Golfbanen, klubbhus. Grimstad Golfklubb 15 Vik kunstgress lager Li IL 16 Innendørs skytebane Imenes skytterlag Kostnad Kommunalt tilskudd Driftsutgifter Spillemidler Private midler (+tildelt 1200 i 2013) dugnad Vurderes pga rehab Søkt om inkl 500 mill max ekstra dugnad dugnad Max Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke beregnet Max lys 700 Ikke beregnet Dugnad Vurderes av dept. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 11 av 13

12 Langsiktig uprioritert liste: Holvikahallen rehabilitering () Idretts- og kulturhall Eide (IL Eidekameratene) Dømmesmoen lysløype, rehab. () Holvika kunstgress, lysanlegg () Turveg Hausland / Tykkåsen til Fevik lysløype () Fjæreheia leirduebane (Grimstad Jeger og fiskerforening) Fevik; ny situasjonsplan for anlegget på stadion, inkl. klubbhus, stadion, kunstgressbane 2, storhall fotball/flerbrukshall i området, 7 erbane, lysanlegg, div. nærmiljøanlegg, anl. på Moy Moner med mer Flerbrukshall Grimstad ungdomsskole () Kyststi Grimstad (, Friluftsrådet Sør, Aust-Agder fylkeskommune) Vestlandske hovedveg, østover () Grimstad svømmehall, ny (Grimstad Svømmeklubb) Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 12 av 13

13 5.2 Nærmiljøanlegg for uorganisert fysisk aktivitet Nærmiljøanlegg er anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, og skal ikke benyttes til organisert trening. En kan innvilge 50% tilskudd av godkjent kostnad, maksimalt kr Et anleggssted kan ha inntil tre søknadsenheter, dvs. motta kr i tilskudd. Ikke alle anleggene i handlingsprogrammet er kostnadsberegnet, og de er ført opp med max tilskudd. Nr Anleggsnavn Utbygger Fevik skole, grusbane, 2 Fevik skole, skateboule, 3 Haugenes/Storesand Via ferrata, klatreruter Haugenes Vel 4 Landvik stadion, Imås IL badminton/minitennis, 5 Fevik skole basketbane, 6 Storesand Ranviga lys, Fevik stadion, nærmiljø; klatreanl. IL Express 8 Fevik stadion, rehab sandvolleyball Express 9 Dømmesmoen lysløype trimstasjon, Grimstad kommune 10 Fagskolen nærmiljøpark. 11 Fevik stadion, basketbane Jerpeveien ballbinge med mer. Velforening? 13 Fevik lysløype, trimstasjon. Grimstad kommune 14 Aktivitetsområde v nytt bibliotek Grimstad kommune Fevik tennisanlegg IL Express 16 Landvik stadion, 5 er bane, løpebane, Imås IL Kostnad Kommunalt tilskudd Driftsutgifter Spillemidler Private midler (dugnad) Langsiktig uprioritert liste: Aktivitetsområde ved Smith Petersens brygge, Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 13 av 13

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Høringsutkast Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet 3 1.2 Forholdet til andre planer 3 2 Resultatvurdering

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Plan for idrett og fysisk aktivitet Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Høringsutkast sept. 2016 HØRINGSFRIST 06.11.2016 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet 3 1.2 Forholdet

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018 Planprogram Høringsframlegg Innledning Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007 2010, skal rulleres. Selve handlingsdelen

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget Møtedato: 20.01.10 Møtested: Vikhallen, (Lia IL's klubbhus Møtetid: 15:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark Emil Agersborg Bjørnå 1

Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark Emil Agersborg Bjørnå 1 Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark 2016-2020 29.09.2015 Emil Agersborg Bjørnå 1 Analyse Innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det gjort

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025 Forslag til planprogram April 2015 Høringsfrist 1/6-2015 1. Bakgrunn for revidering av planen Gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og

Detaljer

xx Høringsdokument med handlingsprogram

xx Høringsdokument med handlingsprogram xx.12.2016 Høringsdokument 12.10.16 23.11.16 2017-2029 med handlingsprogram 2017-2020 Innhold: 1. Forord 2. Resultatvurdering av forrige plan 3. Sammenheng mellom kommunale planer 4. Folkehelse, idrett

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Planprogram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune

Planprogram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune Planprogram delplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i 2017-2027 2016 Prioritert handlingsprogram 2017-2020 Uprioritert langtidsprogram 2017-2027 03.08.2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Rollag kommune Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Forslag til planprogram 18. august 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen... 3 1.2 Plankrav... 3

Detaljer

Forslag til planprogram Aktive Austegder

Forslag til planprogram Aktive Austegder Forslag til planprogram Aktive Austegder Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2014-2017 Aust-Agder fylkeskommune 27.11.2012 1 Innhold 1.

Detaljer

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Saknr. 15/2593-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Innstilling til vedtak: 1. Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Basert på «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016» Rakkestad 2016 Stein Cato Røsnæs Statlig anleggspolitikk

Detaljer

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

IDRETT FYSISK AKTIVITET FRILUFTSLIV

IDRETT FYSISK AKTIVITET FRILUFTSLIV IDRETT FYSISK AKTIVITET FRILUFTSLIV K o m m u n e d e l p l a n R Ø R O S K O M M U N E 2 0 1 4 2 0 1 7 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn s. 1 1.2 Planprosess og medvirkning s. 1 1.3 Tidsplan s. 1 2.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Idrettshaller Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Fiskumhallen Volleyballhall 624000601 Øvre Eiker kommune Loesmoen

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kortversjon av kommunedelplan 2013-2016 Bakgrunn Dette er en kortversjon av Røyken kommunes kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Spillemidler til idrettsanlegg Bestemmelser og praksis

Spillemidler til idrettsanlegg Bestemmelser og praksis Spillemidler til idrettsanlegg Daniel Kristiansen rådgiver Idrettsavdelingen, anleggsseksjonen dakr@kud.dep.no Vadsø, 1 Spillemidler til idrettsformål Økning fra 56% til 64% av Norsk Tippings overskudd

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 1: Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Ordinære idrettsanlegg SEL Fotball 2 gressbaner 1 grusbane Sel samfunnshus (garderober) Asfaltbana, Nord-Sel skole Tolstadåsen

Detaljer

«Sammen for et anleggsløft i Østfold»

«Sammen for et anleggsløft i Østfold» Anleggsseminaret 21.03.15 i regi av Østfold Idrettskrets «Sammen for et anleggsløft i Østfold» Velkommen v/hilde Stokke, leder Anleggsutvalget, ØIK «Sammen for et anleggsløft i Østfold» Program Østfold

Detaljer

Tematisk kommunedelplan

Tematisk kommunedelplan Tematisk kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2012 2019, handlingsprogram 2012-2016 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 2.0 Generelle opplysninger 3.0 Resultatvurdering av forrige

Detaljer

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder VISJON: Gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet Byrådets mål 2008 Iverksette arbeid,

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Vedtak

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Vedtak Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Vedtak Arkivsak: 200700581 Arkivkode: 511.2 Saksbeh: Tommy Grotterød Saksgang Møtedato Sak nr. Bydelsutvalget 12.11.07 171/07 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Handlingsplan 2009 1. INNLEDNING Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk Kommunedelplan for anlegg

Detaljer

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram Askim kommune Virksomhet kultur Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Forslag til planprogram Utkast november 2013 2 Innhold 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for revideringen av planen side 5

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Lånkebanen Ski og skiskytteranlegg på Bjørgan Turskilt og turstianlegg Kvam Strategiene og politisk plattform Oversikt over tilskuddsordninger Samlet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Byrådserklæringen Hele Oslos befolkning skal ha mulighet til å drive idrett og ha tilgang på gode områder

Detaljer