Plan for idrett og fysisk aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017"

Transkript

1 Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt av Kommunestyret

2 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen Organisering og medvirkning i planarbeidet Forholdet til andre planer 3 2 Resultatvurdering av forrige plan Resultatvurdering anleggsprogram ordinære anlegg Resultatvurdering anleggsprogram - nærmiljøanlegg Resultatvurdering mål og tiltak 5 3 Kartlegging av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg og aktivitet Kortsiktige behov ( ) Langsiktige behov 7 4 Målsetting for satsingen på idrett og fysisk aktivitet Delmål Anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Delmål Fysisk aktivitet og idrettsaktivitet: 10 5 Prioritert anleggsprogram / handlingsprogram for utbygging av anlegg Ordinære idretts- og friluftslivsanlegg Nærmiljøanlegg for uorganisert fysisk aktivitet 13 Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 2 av 13

3 1 Innledning og bakgrunn for planen Kultur- og miljøutvalget vedtok i sak 22/13 å igangsette revisjon av plan for idrett og fysisk aktivitet, for perioden Planen bygger på Plan for idrett og friluftsliv vedtatt av kommunestyret Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i denne planens prioriterte handlingsprogram. Planen skal behandles politisk, og er et verktøy for politikere, administrasjonen og idrettsorganisasjonene i den langsiktige utbyggingen av anlegg i kommunen og prioritering av oppgaver. Kulturdepartementet har utarbeidet egne bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Disse, samt andre viktige publikasjoner, er tilgjengelig på Vi hatt et godt utgangspunkt i Grimstad, med relativt god anleggsdekning, mange aktive særog fleridrettslag og et aktivt idrettsråd., Helsetjenesten, har opparbeidet et godt tilbud i Frisklivssentralen og Aktiv på dagtid for de som har behov for livsstilsendring. Sykkelbyen og Friluftsrådet Sør arbeider for å bedre forholdene på sine respektive områder. 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet Arbeidsgruppen har bestått av John Are Langmyr og Jon-Ove Heen fra Grimstad idrettsråd, Frode Taraldsen (, bygg- og eiendomstjenesten), Ove Bach (Grimstad kommune, kommunaltekniske tjenester/friluftsliv) og Karin Glomsaker (, kulturtjenesten). Kultur- og miljøutvalget har vært styringsgruppe. Oppstart av planarbeidet har vært annonsert, og det er kommet 16 innspill til planarbeidet. Et forslag til plandokument har vært til offentlig ettersyn før den politiske behandlingen. 1.2 Forholdet til andre planer Stortingsmelding nr 26 ( ) Den norske idrettsmodellen tar for seg mange av sidene ved den statlige idrettspolitikken, og gir en del signaler til kommunenes arbeid på området. Kommuneplanen for Grimstad inneholder mål og strategier som gjelder idrett og fysisk aktivitet. Dette er innarbeidet i denne planen. Aktive Austegder Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet lokale og regionale kulturanlegg er på høring samtidig som denne planen utarbeides (frist 1/ ). Grønnstrukturen er veven av små og store naturpregede områder i byer og tettsteder. Områdene har betydning for rekreasjon og friluftsliv, og kan være både naturområder, kulturlandskap eller sjønære arealer. Områdene bør være tilgjengelige fra boligområdene ved stier, gang- og sykkelveier, fortau og turveger. Planprogrammet for Grønnstrukturanalysen ble vedtatt i mai 2013, og det forventes at en har et planforslag klart i februar Friluftsrådet Sør har i perioden utført et arbeid med å kartlegge Kyststi gjennom Aust-Agder. Forvaltningsplan for friluftsområder i skjærgården i Aust-Agder legger føringer for tilrettelegging på statlig sikrede områder for friluftsliftsliv. Friluftsrådet har også hatt en kartlegging av universell utforming av friområder i Grimstad. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 3 av 13

4 2 Resultatvurdering av forrige plan Det er i perioden innvilget 14 spillemiddelsøknader til ordinære anlegg. Samlet tilskuddssum er på kr , og totalkostnaden for anleggene er på ca kr 80 mill. De søknadene som ikke er realisert, er kommunale turvegprosjekter der kommunen ikke har hatt midler til egenandelen. Nærmiljøanlegg kan innarbeides ved reviderering av planen, og godkjennes av utvalg (ikke nødvendig med kommunestyre) etter uttalelse fra idrettsrådet. Anleggsprogrammet ble revidert høsten 2011 og Resultatvurdering anleggsprogram ordinære anlegg Følgende anlegg var innarbeidet i forrige handlingsprogram for : Anlegg, ordinære anlegg Status spillemidler 2010 Levermyr stadion, kunstgress med undervarme. Grimstad Innvilget 2010 kommune kr Grimstad golfbane, treningsområde. Grimstad golfklubb Innvilget kr Levermyr stadion, friidrettsbane (rehab.). Grimstad Innvilget 2011 kommune kr Levermyr stadion, tribune-/idrettsbygg. Innvilget kr 2011 Turveg Tykkåsen og Hausland til lysløype. Grimstad kommune Ikke realisert, mangler finansiering Levermyr stadion, gressbanen (rehab.). Innvilget kr Holvika kunstgress (rehab.). Innvilget kr Grimstad trialklubb, lysanlegg. Grimstad MAU Trialklubb Innvilget kr GTIF Turnhall, Holvika. Grimstad turn og idrettsforening (GTIF) 2012 Turløype Dømmesmoen Deidalen. Delvis innvilget kr Ikke realisert, mangler finansiering Fevik stadion, kunstgressbane. IL Express Innvilget kr Kilandsenteret dagsturhytte. Grimstad Røde Kors Innvilget kr Fevik stadion, lager/garasje. IL Express Innvilget kr Grimstad turkart. Friluftsrådet Sør Innvilget kr FK Jerv klubbhus, utvidelse. FK Jerv Innvilget kr 2013 Arendal Grimstad ridesenter, ponnystall (rehab.). Arendal Innvilget 2012 Grimstad rideklubb kr Arendal Grimstad ridesenter, lager (rehab.). Arendal Søkt, men ikke innvilget enda Grimstad rideklubb Landvik skole, flerbrukshall. Ikke realisert, mangler Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 4 av 13

5 Landvik stadion, kunstgressbane. IL Imås Fjæreheia leirduebane. Grimstad Jeger og fisk. Fevik stadion, friidrettsbanen. IL Express Kilandsenteret. Søker ikke godkjent Tildelte spillemidler i perioden: finansiering Søkt, men ikke innvilget enda Ikke søkt Ikke søkt Ikke innvilget kr 2.2 Resultatvurdering anleggsprogram - nærmiljøanlegg Følgende anlegg er ferdigstillet/innvilget i perioden : Anlegg, nærmiljøanlegg Status spillemidler 2010 Kilandsenteret sandvolleyballbane, hinderløype. Grimstad Innvilget 2010 Røde Kors Langemyrjordet aktivitetsløype. Langemyrjordet Vel Innvilget kr Berge Gård, voksentrim. Søknad ikke godkjent 2011 Skarsdalen aktivitetsløype. IL Express. Ikke søkt Haugenes Basket og BMX. Haugenes Vel Innvilget kr Hesnes montessoriskole, klatrevegg Ikke søkt 2012 Fjære skole aktivitetsbinge. Innvilget Brygge for kajakkpadlere. Ikke søkt Marivoll nærmiljøkart. Lia IL Ikke søkt 2013 Myråsen balløkke. Myråsen Vel Innvilget kr Fevik skole, hinderbane/klatreanlegg. Innvilget kr Fevik skole, ballbinge. Innvilget kr Fevik skole, bandybane/isbane. Innvilget kr Tildelte nærmiljømidler i perioden kr 2.3 Resultatvurdering mål og tiltak Forrige plan hadde tre målsettinger; Idrett for alle, skal ha tilstrekkelig anleggsdekning og Friluftsliv for alle. Det var flere delmål og mange tiltak på hver av målsettingene. Manglende ressurser både i form av ansatte og budsjettmidler har gjort det vanskelig å gjennomføre mange av tiltakene. Blant de tilakene som er gjennomført er blant annet arbeidet med Frisklivssentralen (tidl. Helsekilden), FK Jerv har startet fotballfritidsordning, vi har medvirket til at Fjære barneskole og Fevik skole har søkt om spillemidler til nærmiljøanlegg, utredning av minstestandard til anleggsdekning er omtrent sluttført, prioriteringslisten for utbygging av anlegg som søker spillemidler er fulgt, Grønstrukturanalysen er under revidering, fylkeskommunen har igangsatt arbeid med kartlegging av kyststi, det har blitt avklaring mht hester i lysløypa på Dømmesmoen, og det er igangsatt Terrengkarusell som har motivert både inaktive, mosjonister og konkurranseløpere til å delta. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 5 av 13

6 3 Kartlegging av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg og aktivitet Det har de siste årene vært en offensiv utbygging av idrettsanlegg i Grimstad. Hele Levermyranlegget med gressbane og friidrettsbane er rehabilitert. Det er etablert kunstgress med undervarme og servicebygg med klubbrom, lager og garderober som tilfredsstiller kravene til Norges Fotballforbund om spill i de øvre divisjonene. I tillegg er det etablert kunstgressbaner i Holvika, Fjære, Fevik og Landvik. Disse er med på å gi gode forhold for breddeidretten. Grimstad turn og idrettsforening innviet ny turnhall i Holvika i august På finnes en søkbar base for idrettsanlegg i Grimstad og landet for øvrig. 3.1 Kortsiktige behov ( ) Anlegg Det er behov for mer attraktive nærmiljøparker i boligområder og på skoler. Mange av dagens anlegg trenger rehabilitering og fornying dersom de skal fungere som spennende områder for egenorganisert fysisk aktivitet. Ved å legge flere anlegg sammen i et område kan en skape gode møteplasser i nærmiljøene. Et godt eksempel på dette er Dahlske vgs med kunstgressløkke, skatebane, sandvolleyball og streetbasket som ligger side om side. Også ved etablerte turveger og lysløyper kan det være aktuelt å legge for eksempel trimstasjoner for styrketrening for å bedre tilbudet til egenorganisert aktivitet. Grimstad sentrum er tett befolket/bebygget, men det er få gode nærmiljøanlegg av litt størrelse som er tilrettelagt for barn og unge. En utvikling av områdene rundt Fagskolen vil være positivt både på grunn av plasseringen, og fordi dette er et bygg som rommer mange aktiviteter for barn og ungdom. Det er stort behov for rehabilitering av Fevikhallen, Holvikahallen og til dels også Grimstad svømmehall. Hallene er bygget på 70-tallet, og bærer preg av det. Kommunestyret har vedtatt at en skal si opp grunnleieavtalen der klatreklubben i dag holder til. En bør så snart som mulig arbeide for at klatreklubben finner alternative steder å utøve aktiviteten sin. Ulike alternativer har vært lansert uten at de har ført til noen avklaring. Det er sagt i kommuneplanen at en skal etablere lysløyper i de ulike delene av kommunen, for eksempel Eide og Morholt. Løypa i Eide er under planlegging av IL Eidekameratene. Trasé for løype i Morholtskogen bør også planlegges og sikres i arealplaner. Det er behov for å bedre treningstilbudet for de 2500 studentene i Grimstad. Campus er uten tilbud i dag, og nærliggende flerbrukshaller er fullbooket av trening for hovedsakelig barn og unge. Et samarbeid med Sørild FIK om flerbrukshall med flater for friidrett kan løse dette. Grimstad har et stort og aktivt skyttermiljø. I forbindelse med evt realisering av Landvikhallen bør det også realiseres innendørs skytterhall Aktivitet Nye anlegg skaper ofte ny og mer aktivitet. Det har nok en rekke av idrettslagene også erfart når de får bedre treningsfasiliteter. Særlig innendørsaktivitetene har opplevd begrenset kapasitet på treningstidene. Dette kan endre seg noe når GTIF flytter sine aktiviteter inn i egen turnhall. Dersom en får etablert nye nærmiljøanlegg, turstier, osv. vil dette legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljøene. Undersøkelser viser at jogging, sykling, svømming og skiturer er Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 6 av 13

7 viktige aktiviteter for voksne. For barn og unge er viktig at vi er oppdatert på trender innen egenorganisert aktivitet i forhold til utbygging av nye nærmiljøanlegg. Tendensen i samfunnet er at kroppsvekten øker, selv om kaloriinntaket har gått ned. Det kan skyldes mindre fysisk aktivitet. Helsemyndighetene anbefaler min 30 minutter daglig fysisk aktivitet for å bedre folks helse. Situasjonen i Aust-Agder er dårligere enn ellers i landet. For å nå inaktive må en samarbeide med flere instanser for å spre informasjon om hvilke muligheter som finnes, for eksempel egnede anlegg, og hvilke organiserte lavterskeltilbud som finnes; Frisklivssentralen, Aktiv på dagtid, Tjukkasgjengen, Helsesportslaget, med mer. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal i utgangspunktet integreres i det ordinære idrettsarbeidet. Kommunen har et samarbeid med IL Imås om et aktivitetstilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming. Det er usikkert om det er behov for ytterligere tilpassede aktivitetstilbud. 3.2 Langsiktige behov Anlegg I områdeplanlegging av større boligområde må en ta med langsiktige avsetninger av arealer til idrett, nærmiljøanlegg, lekeområder og friområder/friluftsliv. Små reguleringsplaner bør bindes opp av en større områdeplan mht utbygging av denne typen anlegg. Dersom de enkelte planene ikke er store nok til å utløse krav om anlegg, kan en løsning være at et fast beløp pr boenhet settes på et fond som senere går til utbygging av denne typen anlegg. Nye, store boligområder bør planlegges med 3 nærmiljøanlegg pr anleggssted. Disse bør være utformet slik at de stimulerer hele sanseapparatet og den motoriske utviklingen, innby til allsidig fysisk aktivitet alle årstider, og være tilpasset ulike alderstrinn. Anleggene bør være tilrettelagt som en sosial møteplass med vekt på estetikk og naturkvaliteter. Av hensyn til miljø og tilgjengelighet bør en ha fokus på at nye idrettsanlegg og boligområder mellom Arendal og Grimstad etableres langs ATP-/kollektivaksen mellom de to byene. Det er også viktig å opprettholde og tilrettelegge grønnstrukturen mellom boligområder, idrettsanlegg og friområder. Idrettsanleggene deles inn i anleggskategorier og under der igjen i ulike anleggstyper. Kategorier som ikke finnes i Grimstad er bueskyting, isanlegg, luftsportsanlegg og bowling. Det vil alltid være anleggstyper som det ikke er grunnlag for å etablere, men for eksempel stup, kampsport, rulleskiløype og amerikanske idretter kan på sikt bli aktuelle. Det kan bli behov for nye flerbrukshaller og svømmehall i et lengre perspektiv. Det er ønske om flerbrukshall både i Landvik og Eide, fortrinnsvis i den kommende fireårsperioden. I forbindelse med store boligområder, skoleutbygginger med mer bør en også tenke areal til nye store idrettsanlegg. Dersom en skal bygge nye fotballanlegg bør dette være 11 erbaner eller 7 erbaner med kunstgress. På Fevik er det ønske om fotballhall med kunstgress. Det har tidligere vært fremmet behov om rideløyper med lys. Det er ikke kommet forslag om det til denne planen, men en bør ha det i tankene når en arbeider med arealplaner i områder med større, etablerte hestemiljøer. Støy fra skyteanlegget på Fjære oppleves av en del naboer til anlegget som et problem. I samarbeid med Fjære skytterlag og Jeger og fiskerforeningen bør en vurdere alternative plasseringer av denne banen samt leirduebane. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 7 av 13

8 Kyststi Aust-Agder er et aktuelt prosjekt, og trasé for denne bør innarbeides i alle planer som berører kystsonen Aktivitet De langsiktige behovene for aktivitet skiller seg lite fra de kortsiktige. En bør tenke spesifikt på å utarbeide tilbud for ulike aldersgrupper og målgrupper, for ulike deler av kommunen, og med ulike samarbeidspartnere. Her vil både folkehelsearbeidet i kommunen og det frivillige organisasjonslivet kunne bidra. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 8 av 13

9 4 Målsetting for satsingen på idrett og fysisk aktivitet Sentrale målgrupper i arbeidet med idrett og fysisk aktivitet er som følger: Barn (6-12 år) og ungdom (13-19) vil fortsatt være de viktigste målgruppene for kommunens idrettspolitikk Personer med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Inaktive. Det er viktig å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet. Alle skal ha mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon i nærheten av der de bor. Levekår og folkehelse er ett av fire satsingsområder i kommuneplanen. Utfordringer som er spesielt nevnt der er at forebyggings- og aktiviseringsperspektivene skal vinne fram i forhold til behandling og reparasjon, og at leke/- aktivitetsarealer og turområder opprettholdes og bygges videre ut. Delmål for området er Grimstad har gode oppvekstvilkår for alle, Grimstad legger til rette for at hele befolkningen kan være fysisk aktive, og Grimstad er et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag. I en vekstkommune som Grimstad bør en også tenke langsiktig mht behov for fremtidige idrettsanlegg og turområder, og sette av tilstrekkelige og egnede arealer til dette formålet i kommuneplanens arealdel. og Grimstad idrettsråd har en samarbeidsavtale der en legger opp til faste møtepunkter for gjensidig å diskutere idrettens forhold i Grimstad, høringsinstans for en del arealplaner, uttalelser om idrettssaker, tildeling av treningstider og tilskudd med mer. Dette er en viktig arena for både kommunen og idrettsrådet. Idrettsrådet har stor kompetanse innen idrettsfaglige spørsmål i tillegg at de kjenner godt til forholdene i de ulike idrettslagene i Grimstad. må gjøre sitt for å oppfylle intensjonen i avtalen. 4.1 Delmål Anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Økt satsing på anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv Økt satsing på barne- og ungdomsidrett. Satsingen vil avspeiles i både anleggs- og aktivitetspolitikken Tiltak Etablere trimstasjoner ved lysløypene på Dømmesmoen og Fevikmarka Sørge for at det er gode nærmiljøparker i alle bydeler og på grunnskolene. Sørge for gode innendørsanlegg/flerbrukshaller for barne- og ungdomsidrettene Kartlegge og sikre turområder i gangavstand for barnehager og skoler Sikre turmuligheter og areal til fremtidige idrettsanlegg ved de store boligområdene i kommuneplanen (for eksempel Linneheia, Støle, Kleppekjær/Borgåsen og Morholt) Starte planarbeidet for lysløype i Morholtskogen. Medvirke til at lysløypa i Eide ferdigstilles Opparbeide turstier og turdrag fra boligområder til naturområder/friområder. Arbeide for å få til felles anlegg for idrett og friluftsliv i grenseområdet Fevik- Arendal Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 9 av 13

10 4.2 Delmål Fysisk aktivitet og idrettsaktivitet: Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter. Bidra til å videreutvikle talentsatsingen og toppidretten i Grimstad Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering Legge til rette for at alle barn og unge kan delta likeverdig i kultur- og fritidsaktiviteter Målrettet satsing for å nå inaktive Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særlig tilrettelegging Tiltak Prioritere aktivitetsstøtte til organisasjoner for barn og unge for å bidra til at mest mulig frivillig arbeid går til aktivitetsfremmende arbeid. Utrede kostnadene og konsekvensene ved gratis bruk av kommunale idrettsanlegg for lokale idrettslag I samarbeid med Grimstad idrettsråd vurdere om en skal utvide stipendordning for idrettstalenter til også å gjelde satsing på toppidrett Videreutvikle tilbudet med Opplevelseskort og tilskudd til fritidsaktiviteter i samarbeid med NAV og Grimstad idrettsråd. Ha noen gode turmuligheter opparbeidet etter standarden universell utforming Videreutvikle tiltak rettet mot utsatte grupper, som for eksempel Aktiv på dagtid og Frisklivssentralens ulike tilbud knyttet til livsstilsendring. Sikre egnede lokaler for disse aktivitetene. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 10 av 13

11 5 Prioritert anleggsprogram / handlingsprogram for utbygging av anlegg 5.1 Ordinære idretts- og friluftslivsanlegg Ordinære anlegg for idrett skal kunne brukes til trening og konkurranser av den organiserte idretten. Det er for en del anlegg fastsatt mål for størrelse og kvalitet. Tilskuddssatsene varierer for ulike anleggstyper/-kategorier, men er som regel begrenset til 1/3 av godkjent kostnad, inntil et fast beløp. En del av max-satsene er økt for søknadsåret Anlegg for friluftsliv er hovedsakelig anlegg i fjellet, men kan også være turveger og løyper. Denne typen anlegg kan få 50%, som regel inntil kr 1 mill. Nr Anleggsnavn Utbygger Holvika turnhall, totalt 4 søknader. GTIF 2 Arendal Grimstad ridesenter, ponnystall AGR 3 Landvik kunstgress m undervarme. IL Imås 4 Fevikhallen, rehab Campus Friidrettshall Sørild FIK (5 søknader) 6 Fevik O-kart IL Express 7 Homborsund turløype m/ lys, IL Eidekameratene 8 Groos seilsenter, jollebu, Grimstad Seilforening 9 Landvik flerbrukshall. IL Imås/ Fevik stadion, rehab. Friidrettsbane. Express 11 Hombor klubbhus, rehab., IL Eidekam. 12 Innendørs skytebane Fevikhallen rehab., Grimstad pistolskyttere Morholtskogen, lysløype. 14 Golfbanen, klubbhus. Grimstad Golfklubb 15 Vik kunstgress lager Li IL 16 Innendørs skytebane Imenes skytterlag Kostnad Kommunalt tilskudd Driftsutgifter Spillemidler Private midler (+tildelt 1200 i 2013) dugnad Vurderes pga rehab Søkt om inkl 500 mill max ekstra dugnad dugnad Max Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke beregnet Max lys 700 Ikke beregnet Dugnad Vurderes av dept. Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 11 av 13

12 Langsiktig uprioritert liste: Holvikahallen rehabilitering () Idretts- og kulturhall Eide (IL Eidekameratene) Dømmesmoen lysløype, rehab. () Holvika kunstgress, lysanlegg () Turveg Hausland / Tykkåsen til Fevik lysløype () Fjæreheia leirduebane (Grimstad Jeger og fiskerforening) Fevik; ny situasjonsplan for anlegget på stadion, inkl. klubbhus, stadion, kunstgressbane 2, storhall fotball/flerbrukshall i området, 7 erbane, lysanlegg, div. nærmiljøanlegg, anl. på Moy Moner med mer Flerbrukshall Grimstad ungdomsskole () Kyststi Grimstad (, Friluftsrådet Sør, Aust-Agder fylkeskommune) Vestlandske hovedveg, østover () Grimstad svømmehall, ny (Grimstad Svømmeklubb) Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 12 av 13

13 5.2 Nærmiljøanlegg for uorganisert fysisk aktivitet Nærmiljøanlegg er anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, og skal ikke benyttes til organisert trening. En kan innvilge 50% tilskudd av godkjent kostnad, maksimalt kr Et anleggssted kan ha inntil tre søknadsenheter, dvs. motta kr i tilskudd. Ikke alle anleggene i handlingsprogrammet er kostnadsberegnet, og de er ført opp med max tilskudd. Nr Anleggsnavn Utbygger Fevik skole, grusbane, 2 Fevik skole, skateboule, 3 Haugenes/Storesand Via ferrata, klatreruter Haugenes Vel 4 Landvik stadion, Imås IL badminton/minitennis, 5 Fevik skole basketbane, 6 Storesand Ranviga lys, Fevik stadion, nærmiljø; klatreanl. IL Express 8 Fevik stadion, rehab sandvolleyball Express 9 Dømmesmoen lysløype trimstasjon, Grimstad kommune 10 Fagskolen nærmiljøpark. 11 Fevik stadion, basketbane Jerpeveien ballbinge med mer. Velforening? 13 Fevik lysløype, trimstasjon. Grimstad kommune 14 Aktivitetsområde v nytt bibliotek Grimstad kommune Fevik tennisanlegg IL Express 16 Landvik stadion, 5 er bane, løpebane, Imås IL Kostnad Kommunalt tilskudd Driftsutgifter Spillemidler Private midler (dugnad) Langsiktig uprioritert liste: Aktivitetsområde ved Smith Petersens brygge, Plan for idrett og fysisk aktivitet Side 13 av 13

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Høringsutkast Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet 3 1.2 Forholdet til andre planer 3 2 Resultatvurdering

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Plan for idrett og fysisk aktivitet Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Høringsutkast sept. 2016 HØRINGSFRIST 06.11.2016 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet 3 1.2 Forholdet

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Sverre Jokstad Arkivsaknr.:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2018-2030 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1. Bakgrunn med planprogrammet... 3 2. Rammer og føringer

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Målgrupper. Barn og ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne. Inaktive

Målgrupper. Barn og ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne. Inaktive Visjon Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette er en videreføring av tidligere mål. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Planperioden 2018-2021 Høringsforslag 20.2.2017 Bakgrunn Dette planprogrammet omhandler hovedrevisjon av Kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Overordnede utfordringer for Telemark Befolkning Folketallet i Telemark var 173 037 per 1. januar 2017. Telemark er blant

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018 Planprogram Høringsframlegg Innledning Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007 2010, skal rulleres. Selve handlingsdelen

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Nyskapende aktivitetsarenaer

Nyskapende aktivitetsarenaer Kulturdepartementet Nyskapende aktivitetsarenaer Seniorrådgiver Trond Glasser Workshop: Nye typer anlegg. Bad, Park og Idrett, 25. januar 2018 Strategiutvalget for idrett mandat Utvalgets mandat er å identifisere

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget Møtedato: 20.01.10 Møtested: Vikhallen, (Lia IL's klubbhus Møtetid: 15:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark Emil Agersborg Bjørnå 1

Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark Emil Agersborg Bjørnå 1 Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark 2016-2020 29.09.2015 Emil Agersborg Bjørnå 1 Analyse Innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det gjort

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Forslag til planprogram 10.10.2017 Nes kommune Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Formål... 2 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6174 Klassering: 243/D11 Saksbehandler: Anita Saugestad SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - KOMMUNAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025 Forslag til planprogram April 2015 Høringsfrist 1/6-2015 1. Bakgrunn for revidering av planen Gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

xx Høringsdokument med handlingsprogram

xx Høringsdokument med handlingsprogram xx.12.2016 Høringsdokument 12.10.16 23.11.16 2017-2029 med handlingsprogram 2017-2020 Innhold: 1. Forord 2. Resultatvurdering av forrige plan 3. Sammenheng mellom kommunale planer 4. Folkehelse, idrett

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst

Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Saksbehandler: Sverre Jokstad Arkivsaknr.: 2016/48-14

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 217-227 INNHOLD 1 Anleggsdekning... 2 2 Kart... 3 3 Idrettsanleggsregisteret... 3 1 1 Anleggsdekning Fotball r 11'er 14

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

SEKTORPLAN KULTUR HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT )

SEKTORPLAN KULTUR HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT ) Dato: 06.10.2017 Vår ref: 17/1691-21/SHA Deres ref: Den det måtte angå SEKTORPLAN KULTUR 2018-2021 - HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT - 06.10.2017) Skaun

Detaljer

Planprogram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune

Planprogram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune Planprogram delplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i 2017-2027 2016 Prioritert handlingsprogram 2017-2020 Uprioritert langtidsprogram 2017-2027 03.08.2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder VISJON: Gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet Byrådets mål 2008 Iverksette arbeid,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Innhold Planprogram 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Formål med planprogram... 2 2. Føringer... 2 2.1. Kommunale føringer... 2 2.2.

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer