MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget Møtedato: Møtested: Vikhallen, (Lia IL's klubbhus Møtetid: 15:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon , slik at vararepresentant kan bli innkalt. Det blir felles møte med Grimstad idrettsråd fra ca kl SAKSLISTE: Saknr. Arkivsak Saktittel 001/10 10/42 REFERATSAKER 002/10 10/41 DELEGASJONSSAKER 003/10 05/1952 HAMSUNÅRET RAPPORT FRA MARKERINGEN I GRIMSTAD 004/10 08/1654 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE Grimstad, Øystein Haga Utvalgsleder Side 1

2 GRIMSTAD KOMMUNE REFERATSAKER Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kulturutvalget /10 Avgjøres av: Sektor: Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: K1- REFERATSAKER Nr Arkivsak T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 05/3142 U Knut O. Eliassen; Anne-Berte Hetland; Ellen Fretheim; Hanne Røisland; Gro Lunde; Eva Carin Næsheim Simonsen; Aage Andersen; Mariann Schlanbusch; Arne Værland; Odd Anton nilsen; Inger Johanne Bolstad; Kristin Brændeland; Tore Terkelsen; Inge Olsen; Ola Sundstrøm OPPNEVNING AV 17.MAIKOMITÉ INNKALLING TIL FØRSTE MØTE 2 08/1777 I Terje Sandkjær Foredrag fra Grundtvigseminaret på Dømmesmoen høsten /952 U offentlige instanser i hht liste Reguleringsplan for Skjeviga - nytt offentlig ettersyn 4 05/3623 I Riksteateret Riksteaterets arrangøtstrategi /1724 I Randi-Merethe B. Jacobsen Rapport fra Lia Fritidsklubb for høsten /1777 I SOS Rasisme Grimstad Regnskap og årsmelding - SOS Rasisme. 7 05/3231 I Terje Sandkjær Situasjonsrapport tema barnevandring 8 09/1859 I Asplan Viak AS Varsel om oppstart - Fevik Invest AS - Fevik Panorama - Judehavskleiva / Side 2

3 9 05/1952 I Grimstad Bys Museer 10 08/865 U GRUNNEIERE BERØRTE PARTER OFFENTLIGE INSTANSER og 249. Rapport fra Hamsunåret MELDING OM PÅBEGYNT ARBEID MED OMRÅDEREGULERING AV HAVNEOMRÅDENE I GRIMSTAD SENTRUM MED TILHØRENDE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL VEDTAK: Referatsaken tatt til etterretning. Side 3

4 GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kulturutvalget /10 Avgjøres av: Sektor: Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: K1- DELEGASJONSSAKER FKU-029/ : SØKNAD OM STØTTE TIL FOTOKURS - Eirik Sælleg Antonsen VEDTAK: I Grimstad kommunes retningslinjer for tilskudd til kulturformål står det bl.a. at det ikke gis tilskudd til kurs, studier, reiser og lignende. På bakgrunn av dette er søknaden fra Eirik Sellæg Antonsen om tilskudd på kr til fotokurs i regi av Bjerkely folkehøyskole avslått. FKU-030/ : SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOTOKURS - Dan Helge Moløkken VEDTAK: I Grimstad kommunes retningslinjer for tilskudd til kulturformål står det bl.a. at det ikke gis tilskudd til kurs, studier, reiser og lignende. På bakgrunn av dette er søknaden fra Dan Helge Moløkken om tilskudd på kr til fotokurs i regi av Bjerkely folkehøyskole avslått. FORSLAG TIL VEDTAK: Delegasjonssaken tatt til etterretning.

5 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kulturutvalget /10 Avgjøres av: Sektor: Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Karin Glomsaker K1-C45 HAMSUNÅRET RAPPORT FRA MARKERINGEN I GRIMSTAD Dokumentliste: Rapport for Hamsunfeiringen i Grimstad, datert Fakta: Den lokale komiteen for Hamsunfeiringen i Grimstad ble ledet av ordføreren. Den ble opprettet i 2007 av daværende ordfører Svein Harberg og ble tatt over av ordfører Hans Antonsen etter valget. Grimstad bys museer har hatt ansvaret for sekretariat og praktisk gjennomføring av programmet. De andre medlemmene i komiteen har vært: Kommunalsjef for kultur og oppvekst Bjørn Kristian Pedersen Biblioteksjef Brit Østerud Daglig leder Arvid Johannessen, Grimstad næringsråd Leder Ola Veigaard, Hamsunselskapet avd. Grimstad Amanuensis Oddbjørn Johannessen, Universitetet i Agder Styreleder Svein Harberg, Grimstad bys museer (fra høsten 2007) Daglig leder Anita Estensen, Grimstad bys museer/grimstad dikternes by Den nasjonale feiringen av Knut Hamsun hadde fokus på hans litteratur. I Grimstad ønsket vi å se det hele mennesket både litteraturen og politikken siden dette er nært knyttet til hans tid i Grimstad. Målet var å skape et interessant og spennende program som ville vekke lokal og nasjonal oppmerksomhet, og bidra til å styrke oppfatningen av Grimstad som Hamsunsted. Programmet har strukket seg over hele året og har vært mangeartet og rettet mot flere ulike målgrupper. De ulike arrangementene kan oppsummeres slik: - litteraturfestival, seminarer og konferanser - tilbud i den kulturelle skolesekken - opplesning av utvalgte romaner i Hamsuns forfatterskap - museumsutstilling - kunstutstillinger - teaterforestillinger - filmfremvisning - avduking av byste og oppkalling av plass - bokutgivelse - vandringer i flere av Hamsuns historiske og litterære fotspor

6 Vurdering: Det er et stort og variert program som er gjennomført i Grimstad i anledning markeringen av at det i 2009 var 150 år siden Knut Hamsuns fødsel. Komiteen skal ha ros for å tilby et program med høy kvalitet. Det har vært tilbud for alle aldersgrupper, og det har vært Hamsun i ulike kunstneriske sjangere. Flere av programpostene har fått mye omtale i både lokale, regionale og nasjonale medier. Markeringen har vist at Hamsun fremdeles skaper debatt og engasjement. Programmet er gjennomført med støtte fra bl.a. Grimstad kommune; kr av et totalbudsjett på kr Regnskapet viser et lite merforbruk på kr Rådmannen anbefaler kulturutvalget å ta rapporten til orientering. FORSLAG TIL VEDTAK: Rapporten fra markeringen av Hamsunåret 2009 i Grimstad tas til orientering.

7 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kulturutvalget /09 Plan-og økonomiutvalget /09 Kommunestyret /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /10 Eldrerådet /10 Kulturutvalget /10 Plan-og økonomiutvalget Kommunestyret Avgjøres av: Sektor: Arkivsaknr: Arkivkode: Kommunestyret Saksbeh.: Karin Glomsaker K1-143 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE Sammendrag: Planen skal være retningsgivende for Grimstad kommunes politikk for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, folkehelse og bygging av idrettsanlegg. Endring i prioritert anleggsprogram kan bare gjøres ved ny rullering eller revisjon av planen. Fremdriften i realiseringen av planlagte anlegg med kommunal finansiering avklares i de årlige behandlinger av årsbudsjett og handlingsprogram. Den økonomiske situasjonen gjør det vanskelig med store kommunale investeringer i anlegg, men flerbrukshall Landvik skole, og erstatningsbane ved utbygging av Landviktun er med i anleggsprogrammet som følge av kommunestyrets budsjettvedtak Rådmannen anbefaler at Plan for idrett og fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse tas til etterretning. Dokumentliste: 1) Plan for idrett og fysisk aktivitet folkehelse og friluftsliv, høringsutkast med vedlegg 2) Sammendrag av 20 innkomne høringsuttalelser med rådmannens merknader, vedlagt kopi av høringsuttalelsene. 3) Forslag til nytt handlingsprogram til planen 4) Kulturutvalgets sak 056/08 om igangsetting av planarbeidet og 039/09 om utsendelse på høring. (i saksmappen) Fakta: Planforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra idretten og kommunens egne faginstanser. Lag og foreninger, velforeninger, enkeltpersoner og andre har blitt invitert til å komme med innspill tidlig i planprosessen. Disse ligger som vedlegg til plandokumentet. Arbeidet med revisjon av Grimstads kommuneplan pågår, og det var ønskelig å avvente prioriteringene og styringssignalene som ligger i en vedtatt kommuneplan. Det er derfor ikke gjort vesentlige endringer i denne planens innhold og prioriteringer.

8 Plandokumentet er bygget opp i tråd med veileder for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet utgitt av Kultur- og kirkedepartementet. Selve innholdet baserer seg på forrige plan som ble vedtatt i 2006, men med en del oppdateringer og forenklinger. Planen inneholder en resultatvurdering av forrige plan (anleggsutbygging og måloppnåelse), dagens situasjon, behov for anlegg og aktivitet, mål og strategier, og anleggsprogrammene som grunnlag for prioritering av spillemiddelsøknader. Grimstad tildeles årlig mellom kr 2-4,5 millioner i spillemidler avhengig av hvilke anlegg som får innvilget sine søknader. Den samlede tildelingen til Aust-Agder avgjøres av total søknadssum (vektes 50%), befolkningsgrunnlag (25%) og anleggsdekning (25%). Samlet søknadssum er høyere enn tilsagnet: fylket får tildelt 25% av søknadssummen, hvilket innebærer at det er ca fire års ventetid fra det søkes til søknadene blir innvilget. Dette resulterer i at selv om et anlegg står oppført i kommunens prioriterte anleggsprogram ett år, kan det i verste fall ta fire år før tilsagnet gis. Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn i 30 dager, og det er kommet 20 uttalelser til planen. Det er utarbeidet et sammendrag av innkomne høringsuttalelser samt rådmannens merknader til disse. Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet som bilag til sammendraget. Vurdering: Siden forrige plan er det fra kommunens side tatt et løft for å bedre anleggssituasjonen i kommunen, spesielt for utendørsidretter som fotball og friidrett. I tillegg har idrettslagene også bidratt på anleggssiden. Planarbeidet og innspillene dokumenterer at idrettssektoren fortsatt har et etterslep innen anlegg, spesielt etterlyses mer treningstid i idrettshaller, flere kunstgressbaner utenfor sentrum og ulike typer nærmiljøanlegg for uorganisert aktivitet. Også turløyper og rideløyper er ønskede anlegg. Kommunens økonomiske utsikter i perioden vil medføre at kommunen ikke har mulighet til å imøtekomme alle de foreslåtte tiltakene og ønskene om anlegg i planen. Samtidig blir kommunen nødt til å ta utfordringene også på idrettsområdet som en del av den veksten kommunen opplever og som en forventer kommer i kommuneplanperioden. Hvor veksten kommer vil bli avgjørende for hvor og hvilke typer anlegg det er behov for. Planen inneholder en langsiktig liste over behov for anlegg, i tillegg til det prioriterte anleggsprogrammet. Grimstad idrettsråd har foreslått at spillemiddelsøknader fra lag og foreninger skal prioriteres høyere enn kommunens egne søknader, med begrunnelse at det er større økonomisk belastning for frivillige foreninger å ta opp lån for å forskuttere spillemidlene enn for kommunen. Rådmannen har forståelse for dette ønsket. Usikkerheten er da når kommunens anlegg som jo også bygges for lag og foreninger skal prioriteres i og med at det stadig kommer nye søknader fra idrettslagene. Det er bare unntaksvis at Grimstad kommune har stått ansvarlig for så mange søknader som de siste årene med Levermyranleggene og Holvika kunstgress. Rådmannen vil anbefale kommunestyret å videreføre Idrettsmillionen over 10 år (med utgangspunkt i 2006, frem til 2015), slik at en for 2010 øker rammen med kr Dette ligger inne i vedtatt budsjett/hp Det er ikke lagt inn noen økning av midler til å stimulere til fysisk aktivitet, idrettskonsulent, midler til toppidrett eller annet. Dette må så langt det er mulig prioriteres innenfor ordinære budsjettrammer. Kommunestyret har vedtatt å bygge bo- og omsorgssenter (Landviktun) på grusbanen ved Solvang. Som erstatning for denne banen skal kommunen bygge en tilsvarende grusbane med lys og parkering. Dette skal skje innen to år fra eksisterende bane ikke lenger er tilgjengelig. Det er også signalisert at det bør

9 bygges kunstgress på Landvik før bane nummer to i Holviga. Rådmannen anbefaler at dette tas til etterretning. I anleggsprogrammet til Plan for idrett og fysisk aktivitet ligger det inne to turveger som forutsetter kommunal finansiering: fra Tykkåsen/Hausland til lysløypa på Fevik og en løype fra Dømmesmoen til Deidalen. Rådmannen anbefaler at forslaget til Plan for idrett og fysisk aktivitet folkehelse og friluftsliv med rådmannens kommentarer til høringsuttalelsene, vedtas som retningsgivende for kommunens idrettspolitikk. Planens anleggsprogram vedtas som prioritering av søknader om spillemidler. Anlegg der kommunalt tilskudd/egenandel er en del av finansieringen avgjøres i kommunestyrets årlige behandling av budsjett/handlingsprogram. NY BEHANDLING AV SAKEN I 2010: I Kulturdepartementets veileder for denne plantypen heter prioriteringslisten for anlegg som skal bygges og finansieres med spillemidler handlingsprogram. For at ikke dette skal forveksles med kommunens budsjett/handlingsprogram, er benevnelsen endret til anleggsprogram i saksutredningen der det menes prioriteringslisten i Plan for idrett og friluftsliv. Arbeidsgruppa som har utarbeidet planen har hatt et nytt møte i januar der en har vurdert høringsuttalelsene til planen. Det er gjort noen korrigeringer i anleggsprogrammet, og en mindre redigering av teksten i kap. 6 (s.17 og 18) i plandokumentet. Det er tatt med en høringsuttalelse som er kommet etter fristen. En ny saksopplysning er at dersom bygging av turnhall på Levermyr fører til fjerning av ballbingen, må sannsynligvis denne erstattes med en ny ballbinge et sted i nærheten. Anleggseier (her: Grimstad kommune) har en forpliktelse til å drive nærmiljøanlegg i 20 år. Kostnad for en ny ballbinge er ca kr Anleggsprogrammet må tolkes som en prioriteringsliste der rekkefølgen på anleggene er av større betydning enn hvilket år de er oppført i. Vedlagte forslag er laget med bakgrunn i forrige plan fra 2006 og senere revideringer som også er behandlet politisk. En aktuell problemstilling er hvordan man skal forholde seg til prioriteringslisten når anlegg som står langt nede fremmer søknad før de som står foran, og kanskje også bygger anlegget. Skal søknadstidspunkt/anleggsstart være avgjørende for rekkefølgen? Da vil listen gjenspeile den faktiske utbyggingen av anlegg, men en kan risikere at den i mindre grad hensyn til det som kan være de reelle behovene for anlegg. Mange av anleggene som står på listen er ferdig bygget, men spillemidler er ikke innvilget enda. Derfor må de fortsatt være med. Dersom en ønsker å endre rekkefølgen eller legge inn nye anlegg på listen, bør de plasseres etter anlegg som allerede er ferdigstilt slik at disse kommer ut av systemet. Det er innarbeidet et nytt pkt. 5 i forslag til vedtak. Dette har vært et viktig punkt for Grimstad idrettsråd, og i forbindelse med større utbyggingsprosjekt fremover kan dette være et nyttig redskap i utvikling av gode bomiljøer i kommunen. FORSLAG TIL VEDTAK: Kommunestyret godkjenner forslag til Plan for idrett og fysisk aktivitet folkehelse og friluftsliv som retningsgivende for arbeidet videre på følgende grunnlag: 1. Rekkefølgen i anleggsprogrammet (vedlegg 3) betraktes som bindende ved prioritering av spillemiddelsøknader. Mindre endringer, prioritering av nærmiljøanlegg og overflytting av

10 anlegg fra uprioritert liste til anleggsprogrammet kan behandles av kulturutvalget etter uttalelse fra Grimstad idrettsråd. 2. Anlegg der kommunalt tilskudd/egenandel er en del av finansieringen avgjøres i kommunestyrets årlige behandling av budsjett/handlingsprogram 3. Idrettsmillionen videreføres for tiårsperioden ( ) med kr i økning av tilskuddsrammen til drift av lagseide idrettsanlegg og idrettsaktivitet. Dette søkes videreført i handlingsprogrammet dersom det er rom for det. 4. Grimstad kommune blir med i en arbeidsgruppe for å vurdere felles anlegg og interesser med Arendal. Rådmannen oppnevner representant til gruppen. 5. Det opprettes en arbeidsgruppe med representanter fra administrasjonen og Grimstad idrettsråd som skal utrede minstestandard til anleggsdekning i de ulike deler av kommunen. Rådmannen oppnevner representanter til gruppen. BEHANDLING I KULTURUTVALGET : Ø. Haga fremmet følgende forslag: Saken utsettes. VOTERING: Ø. Hagas forslag ble enstemmig vedtatt. KU-051/09 VEDTAK: Saken utsettes. PØ-101/09 VEDTAK ( ): Saken utsettes. KOMMUNESTYRETS BEHANDLING : Saken ble utsatt KS-099/09 VEDTAK: Saken utsettes.

11

12

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget Møtedato: 22.04.09 Møtested: formannskapssalen Møtetid: 15:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget Møtedato: 11.11.09 Møtested: formannskapssalen Møtetid: 15:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4

Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970 12 459. SAKSKART Side Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.06.2014 Tid:

Detaljer

Referatsaker. Oppvekst- og kulturutvalget 07.02.2012

Referatsaker. Oppvekst- og kulturutvalget 07.02.2012 Referatsaker Oppvekst- og kulturutvalget 07.02.2012 Kvenforeningenes SamarbeidsForum Sekretariatsadresse: Grete Alise Nilima Monsen Russeluftveien 300, 9517 Alta orete.alise@gmail.com M OTTATT 1U NOV 2011

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60 59, mob 400 40 120 e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60 59, mob 400 40 120 e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Møteinnkalling Kultur- og næringsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 24.09.2008 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60

Detaljer

Innst. S. nr. 314. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:8 (2008 2009)

Innst. S. nr. 314. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:8 (2008 2009) Innst. S. nr. 314 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:8 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg Dokument nr. 3:8 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 23.04.09 Møtested: Hamsun Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25 03 00, slik at vararepresentant

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer