Rapport. Interkommunal koordinerende enhet (KE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Interkommunal koordinerende enhet (KE)"

Transkript

1 Rapport Interkommunal koordinerende enhet (KE)

2 Innhold 1 Sammendrag og anbefalinger Bakgrunn Forvaltningskontoret som koordinerende enhet (KE) Organisering, styringslinje, rapportering og lokalisering Organisasjonskart Forvaltningskontoret Rutiner knyttet til individuell plan (IP) og koordinerende enhet (KE) Formål, virkeområde og definisjon Forholdet mellom habilitering og rehabilitering Definisjon av habilitering Definisjon av rehabiliteringsbegrepet Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet (KE) Kontaktpunkt for meldinger om behov for IP og koordinator Informasjon og medvirkning Kompetanse Kriterier for å få individuell plan (IP) Søknad om Individuell plan Verktøy for avklaring av behov Helhetlig pasientforløp på individnivå Koordinerende team og fagteam Organisering av koordineringsteam i Tydal, Selbu og Meråker Organisering av koordinerende fagteam i Stjørdal kommune Samhandling med fastlegen Samhandling med andre sektorer Koordinering av kommunale tjenester - systemnivå

3 4 ABC for koordinatorer Opprettelse av koordinator Generelt om vurdering av behov Tidlig innsats Kontinuerlig vurdering og evaluering Opplæring og veiledning av koordinator Ansvarsgruppe Skjema

4 1 Sammendrag og anbefalinger Kommunene i Værnesregionen bestående av kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal har utredet mulighetene for interkommunal koordinerende enhet i forvaltningskontoret. Det skal finnes en koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 7-3. Koordinerende enhet skal ha ansvar for: Kontaktpunkt for meldinger om behov for individuell plan og koordinator Internt kontaktpunkt for meldinger om behov for habilitering og rehabilitering Plan for habilitering og rehabilitering Ivareta brukermedvirkning Rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator Oppnevning av enhet som har ansvar for koordineringen Kompetanseheving om individuell plan og koordinator Opplæring og veiledning av koordinator Tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling Ivareta familieperspektivet Informasjon til befolkningen Med bakgrunn i rapporten anbefales det at kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker kommunestyre delegerer myndighet til Forvaltningskontoret for å bli kommunenes lovpålagte koordinerende enhet. Det anbefales at Forvaltningskontoret blir styrket med minst et årsverk som fordeles på kommunenes innbyggere for å ivareta kravene til en koordinerende enhet. 3

5 1.1 Bakgrunn Kommunene i Værnesregionen bestående av kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal har utredet mulighetene for interkommunal koordinerende enhet i forvaltningskontoret. Det skal finnes en koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven Forvaltningskontoret som koordinerende enhet (KE) Det interkommunale forvaltningskontoret mottar meldinger om behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering og er en integrert del av kontorets arbeid, jf. forskrift Organisering, styringslinje, rapportering og lokalisering I det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen (VR) er koordinerende enhet (KE) forankret og delegert myndighet fra de samarbeidende kommunene til Stjørdal kommune. KE har styringsmyndighet på tvers av kommunens enheter. Det må derfor forankres politisk og administrativt for å sikre at KE nedfelles i kommunenes planverk og synliggjøres i organisasjonen. KE skal ha oversikt over behov for sosial, psykososial og medisinsk habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Oversikten skal kunne danne et pålitelig kunnskapsgrunnlag for styring, dimensjonering og prioriteringer. Forvaltningskontoret må ha et system for å registrere behov og rapportere tilbake til fagrådene innen helse og oppvekst for å sikre planlegging av tjenestetilbudet i de samarbeidende kommunene i Værnesregionen. 4

6 1.4 Organisasjonskart Fagrådene innenfor helse og oppvekst kan brukes som et lederforum for å avklare problemstillinger og drøfte prinsipp saker på overordnet nivå for å sikre ledelsesforankringen og legitimiteten på tvers av fag, nivåer og sektorer. Samhandlingsleder Fagråd Helse Fagråd Oppvekst Forvaltningskontoret Fagrådets funksjon: Det er opprettet fagråd innen samarbeidsområdene helse og oppvekst. Fagrådene består av etatssjefene i de enkelte kommunene samt kommuneoverlegene. Gjennom fagrådene skal etatene i de samarbeidende kommunene ivareta faget, drift og utvikling. Samhandlingsleder er sekretær for fagrådene og legger frem saker til behandling. Ved at samhandlingsleder er sekretær for begge fagrådene gir dette gode muligheter for samordning av oppgaver og utfordringer på tvers av sektorene for å finne de beste løsningene i felleskap. 5

7 1.5 Forvaltningskontoret Det interkommunale forvaltningskontoret ble opprettet og ledes av enhetsleder som har delegert ansvar for drift, personal og økonomi. Forvaltningskontoret har hovedkontor i Stjørdal kommune hvorav Tydal, Selbu og Meråker kommune stiller lokaliteter som avdelingskontor. Forvaltningskontoret har følgende bemanning fordelt på kommunene etter folketall: Tydal: 0,4 årsverk Selbu: 1,5 årsverk Meråker: 1 årsverk Stjørdal: 7,6 årsverk Totalt består forvaltningskontoret i Værensregionen av 10,5 årsverk. Tjenesteinnhold i Forvaltningskontoret er: Vederlagsberegning. Ved innleggelse i kommunal institusjon beregnes vederlag for opphold. Vedtak om tjenester i hht.til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgslønn, støttekontakt, psykisk helsevern, transportkort etc). Tildeling av institusjonsplasser og boliger med heldøgns omsorg (Korttidsopphold og langtidsopphold) IPLOS registrering (nasjonal statistikk for pleie og omsorgssektoren.)verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og statlige myndigheter. Rapportering Forvaltningskontoret skal ha all rapportering innenfor sine tjenesteområder for alle kommunene. 6

8 2 Rutiner knyttet til individuell plan (IP) og koordinerende enhet (KE) 2.1 Formål, virkeområde og definisjon 1 formålet med forskriften: «Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. Formålet er å styrke samhandling mellom tjenesteytere og pasient/bruker og eventuelt pårørende og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.» 2.2 Forholdet mellom habilitering og rehabilitering Definisjon av habilitering Definisjon av habilitering relateres til funksjonsnedsettelser som skyldes medfødte og tidlig ervervede tilstander. Målet er å utvikle funksjonsevne og eller mestringsevne med sikte på størst fra av selvstendighet og livskvalitet Definisjon av rehabiliteringsbegrepet Definisjonen av rehabiliteringsbegepet benyttes hovedsakelig om å gjenvinne tapte funksjoner som man engang har hatt. Metodikken vil derfor være preget av relæring av tidligere funksjoner og ferdigheter. Fra definisjonen av habilitering og rehabilitering kan følgende elementer utledes som sentrale for utvikling av faglig forsvarlige tjenester: tjenestene er planlagt og målrettet pasientenes/brukerens individuelle behov og mål er utgangspunktet tjenesteyterne bistår pasienten/brukeren i å optimalisere/vinne tilbake evnen til selvstendighet og deltakelse tjenesteyterne samarbeider både i planlegging, gjennomføring og evaluering tjenester fra ulike fag og sektorer ses i sammenheng og bidrar til å realisere pasientens/brukerens mål god samhandling mellom tjenesteytere og pasient/bruker 7

9 tjenestene omhandler både fysisk, psykisk og sosial funksjon Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering «Kommunen skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i kommunen. Tjenester som inngår i kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud skal integreres i et samlet tverrfaglig re/habiliteringstilbud. 3. Koordinerende enhet (KE) Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Enheten har det overordnende ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom KE har kommunene et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Å medvirke til at tjenester ses i sammenheng slik at det blir kontinuitet i forløpene uavhengig av hvem som til enhver tid yter tjenester, er sentralt. For å oppnå intensjonen med KE slik den beskrives i lov er det behov for god kommunikasjon samt evne og vilje til samarbeid på tvers av enheter, sektorer og nivåer. For å få til dette må det skapes felles møteplasser i hver kommune hvor alle involverte parter kjenner seg forpliktet til å delta og samarbeide. Det innebærer også en felles forståelse for ansvar, oppgaver og roller. For pasienter og brukere med kroniske sykdommer, sjeldne tilstander og forløp hvor det er behov for tjenester fra begge nivåer over lengre forløp kan det være særlig viktig å beskrive partenes felles ansvar i å motvirke at pasienter og brukere blir kasteballer mellom nivåene. Kommunene må ha tilbud som dekker følgende områder: Rehabilitering somatikk Målgruppens behov er ofte relatert til funksjonsnedsettelser på grunn av sykdom og skade og gjelder alle aldersgrupper (nevrologi, KOLS, diabetes, hjerneslag etc.). Behovene skal avklares gjennom tverrfaglig kartlegging og behovsvurdering og eventuell funksjonsnedsettelse skal fanges opp gjennom jevnlige evalueringer. 8

10 Rehabilitering rus og psykisk helse Alvorlig og langvarig psykisk lidelse og eller rusmiddelproblemer. Arbeid med grunnleggende levekår som bolig/arbeid/aktivitet eller sosialt nettverk er en forutsetning for å lykkes med rehabiliteringen. Omfattende og langvarig rusmiddelavhengighet bør behandles som en kronisk lidelse. Behandling og rehabilitering er overlappende og et langsiktig arbeid hvor målet er at bruker mester sitt hverdagsliv. Habilitering barn, unge og voksne Bakgrunn for behovet kan være enten medfødt eller tidlig ervervet sykdom eller tilstand. Målgruppen kjennetegnes ved langvarige behov som varer livet ut. Behovene skal være avklart gjennom tverrfaglig og tverrsektoriell kartlegging og behovsvurdering. Innenfor alle disse kategoriene vil det være et vidt spekter av behov. Koordinerende enhet skal ha ansvar for: Kontaktpunkt for meldinger om behov for individuell plan og koordinator Internt kontaktpunkt for meldinger om behov for habilitering og rehabilitering Plan for habilitering og rehabilitering Sørge for brukermedvirkning Rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator Oppnevning av enhet som har ansvar for å koordineringen Kompetanseheving om individuell plan og koordinator Opplæring og veiledning av koordinator Tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling Ivareta familieperspektivet Informasjon til befolkningen 9

11 3.1 Kontaktpunkt for meldinger om behov for IP og koordinator Vurdering av behov for sosial, psykososial og medisinsk rehabilitering gjøres på bakgrunn av ulike former for henvendelser. Det kan være både skriftlig og muntlig henvendelse fra pasienter, brukere, henvisning fra fastlege, melding fra spesialisthelsetjenesten eller behov meldt til KE for re-habilitering, jf. forskrift 7. KE i kommunen skal motta meldinger fra helseforetak om behov for individuell plan for inneliggende pasienter. Det må også legges til rette for et samarbeid med NAV og barneverntjenesten som også er pålagt å utarbeide individuell plan i henhold til sine lovverk. Alle henvendelser skal gå til Forvaltningskontoret som kommunenes koordinerende enhet (KE). 3.2 Informasjon og medvirkning Forvaltningskontoret skal gi informasjon til pasient og bruker som er nødvendig for at vedkommende skal få oppfylt sine rettigheter. Bruker som trenger IP søker om dette til Forvaltningskontoret, dette gjelder alle enheter innenfor helse og oppvekst. Enheten bør også være synlige og tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere gjennom kommunenes nettsider og øvrige informasjonsmateriell. 3.3 Kompetanse Ansatte i forvaltningskontoret tilegner seg et helhetlig perspektiv og dypere innsikt i hvordan brukere/pasienter opplever tjenestene. Ansatte vil derfor være sentrale bidragsytere i å utvikle samhandlingskompetansen i kommunen. 3.4 Kriterier for å få individuell plan (IP) «Vi snakker om retten til IP, men hovedfokus må være retten til å leve best mulig i eget liv.» Pasient og bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 2-5. Vedkommende har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 3-1. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning pasienten og brukeren og pårørende ønsker det. 10

12 Dersom en pasient ikke har samtykkekompetanse har vedkommende nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten eller brukeren, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 3-1 tredje ledd. Den individuelle planen gir ikke pasienten og brukeren større rett til helse- og omsorgstjenester enn det som følger av det øvrige regelverket. Alle søknader om individuell plan (IP) sendes forvaltningskontoret i den kommunen vedkommende er folkeregistrert og bosatt i. 3.5 Søknad om Individuell plan Forvaltningskontoret tar i mot henvendelser på tlf , postadressen er til Forvaltningskontoret i den enkelte kommune. I Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune skal søknaden om Individuell plan sendes til Forvaltningskontoret i den kommunen brukeren er folkeregistrert. Søknaden sendes: Forvaltningskontoret Værnesregionen, avd. Tydal 7590 Tydal Forvaltningskontoret Værnesregionen, avd. Selbu 7580 Selbu Forvaltningskontoret Værnesregionen, avd. Meråker 7530 Meråker Forvaltningskontoret Værnesregionen, avd. Stjørdal Breidablikkveien Stjørdal Epostadressen til KE vil være: 11

13 Det vil knyttes flere saksbehandlere til de ulike epostadressene slik at man unngår sårbarhet ved f.eks. ferie eller sykdom. Ved å legge koordinerende enhet til Forvaltningskontoret vil enhetens rolle i å motta meldinger om behov for sosial, psykososial og medisinks rehabilitering og rehabilitering være en integrert del av kontorets arbeid. Forvaltningskontoret utreder og tilrår og skriver vedtak om IP som oversendes enheten som har ansvar for brukeren. Forvaltningskontoret vurderer hvilken enhet som er best egnet til å foreta koordineringen og som tar kontakt med den enkelte enhet/oversender vedtak til enheten og ber om at det opprettes en koordinator. Det er enhetsleder eller rektor som vurderer hvilken koordinator som skal arbeide med brukeren/eleven. Søknaden behandles i løpet av en måned og besvares ved et enkeltvedtak, jf. Forvaltningslovens bestemmelser. Ved innvilgelse av individuell plan legges ansvaret for utarbeidelsen av IP og koordinering av tjenesten til den enheten som yter tjenester til søkeren. 3.6 Verktøy for avklaring av behov 1. Kroppsfunksjon og struktur Dette omfatter: medisinske forhold knyttet til både somatisk og psykisk helse fysisk, psykisk og kognitiv fungering språk, kommunikasjon og sansefunksjoner generell almenntilstand 2. Daglige aktiviteter Dette omfatter vedkommendes evne til å utføre daglige gjøremål. 12

14 3. Deltagelse Dette omfatter hjem, familie, venner, jobb og fritid. Hvis det gjelder barn under 18 år skal barnet delta sammen med sine foresatte i samtalene og deltagelse i egen IP. 4. Omgivelser Dette omfatter sosiale og fysiske omgivelser. 3.7 Helhetlig pasientforløp på individnivå 3.8 Koordinerende team og fagteam Søknaden om IP vurderes av forvaltningskontoret. Forvaltningskontoret vurderer sakens forhold ved hjemmebesøk og samtaler med søker. Ved komplekse saker skal det innhentes samtykke for å kunne fremme saken i koordinerende team og fagteam som kvalitetssikrer samordning og samhandling for brukere med langvarige og sammensatte behov i et løsningsfokusert perspektiv. 13

15 Tverrfaglig team og fagteam innen habilitering og rehabilitering i kommunene bør ha en grunnbemanning bestående av tre profesjonsgrupper. Mål og tiltak utformes i nært samarbeid mellom fagpersonene og pasient/bruker. Aktuelle profesjonsfaglige personell som koordinerende team bør bestå av er: kommunelege, enhetsledere ved hjemmetjenesten/aldershjem, fys./ergo, enhetsleder for funksjonshemmede og helse- og omsorgsleder. 14

16 3.9 Organisering av koordineringsteam i Tydal, Selbu og Meråker Koordineringsteam: Forvaltningskontoret kaller inn, leder møtene og skriver referat. Møtes hver 14.dag. Består av tjenesteledere. Teamet skal drøfte enkeltsaker for å bidra til å løse forvaltningskontorets oppgaver i forhold til å fordele koordineringsansvar til enhetene/sonene og andre samarbeidspartnere. Teamet ledes av forvaltningskontorets representant som har den endelige beslutningsmyndigheten. Både koordinerende team og fagteam skal ha en generell oversikt over interne og eksterne habiliterings-og rehabiliteringstjenester. Teamet skal i tillegg ha en generell oversikt over egen organisasjon og aktuelle samarbeidspartnere. Tema: Generelle problemstillinger. Samhandlingsreformen hvordan sikre kompetanse, opplæring og utfordringer. Ferieavvikling etc. Samordning mellom enhetene. Samordning mellom 1 og 2 linjetjenesten. Brukersaker. Eventuelt. 15

17 Forvaltningskontoret 3.10 Organisering av koordinerende fagteam i Stjørdal kommune Stjørdal kommune består av mange ulike enheter. Prosjektgruppen foreslår videreføring av fagteam for å sikre samhandlingen med de ulike enhetene. Forvaltningskontoret er representert i de ulike fagteamene. Hvert enkelt fagteam skal ha leder, agenda og referat fra møtene. Teamene er satt sammen av ledere/koordinatorer som har myndighet til å foreta beslutninger. Følgende koordinerende fagteam er etablert i Stjørdal: 1. Fagteam barn og unge 2. Fagteam rus-psykiatri og mennesker med funksjonshemming 3. Fagteam somatikk Fagteam somatikk Fagteam barn og unge Fagteam psykiatri Teamene skal bistå forvaltningskontoret i å være pådriver i utviklingsarbeid samt drøfte og komme med innspill på rutinebeskrivelser, avvikshåndtering og utfordringer. Teamets medlemmer kan bringe inn utfordringer knyttet til brukere med sammensatte og langvarige behov. 16

18 3.11 Samhandling med fastlegen Kommunene plikter å legge til rette for samarbeid mellom kommunen og fastlegen, jf. fastlegeforskriften 8. Fastlegen har det medisinskfaglige koordineringsansvaret for sine pasienter, jf. 19 i samme forskrift og plikter å samarbeide med annet relevant personell. Før eventuell henvisning til habilitering og rehabiliterin i spesialisthelsetjenesten er det viktig at fastlegen samhandler med relevante aktører i kommunen. Det må avklare at pasient og brukers behov ikke kan ivaretas på kommunalt nivå før det henvises til spesialisthelsetjenesten Samhandling med andre sektorer Kommunen skal ved behov samhandle med personell utenfor helse- og omsorgstjenesten dersom dette er nødvendig og relevant for de beslutninger som skal tas, jf. forskrift 5. Et sentralt prinsipp innen habilitering og rehabilitering er å se tjenester i sammenheng. Oppvekst er forpliktet til å melde fra til forvaltningskontoret ved bekymringer som omhandler elevens helsetilstand. Rektor ved skolen skal oppnevne en koordinator for eleven som forplikter seg i å delta i ansvarsgruppemøter. 17

19 3.13 Koordinering av kommunale tjenester - systemnivå 4 ABC for koordinatorer Det koordinerende arbeidet er en prosess som pågår så lenge brukeren mottar langvarige og sammensatte tjenester, eller til brukeren sier fra seg behovet for koordinering. Koordinator er brukers kontaktperson og bindeledd mellom tjenesteyterne i de ulike tjenestene. Koordinator skal sammen med bruker vurdere tjenestene og om de skal endres eller avsluttes. Koordinator skal snakke med bruker og avklare hvordan man skal samarbeide. Viktige stikkord i dette arbeidet er: åpenhet, ærlighet og tydelighet, samt å avklare forventninger. Man samarbeider på ulike måter i de ulike sakene. Det koordinerende arbeidet det tverrfaglige samarbeidet foregår kontinuerlig. Koordinator skal kun ved behov innkalle til ansvarsgruppemøter. Koordinator er møteleder og sikrer at en annen representant i ansvarsgruppen fortløpende skriver referat i Sampro. Det er koordinators ansvar å veilede slik at man avklarer hvor ofte man skal ha ansvarsgruppemøter og hvem som skal delta på møtene. 18

20 4.1 Opprettelse av koordinator Ved oppnevning av koordinator skal den enkelte bruker/pasients ønske imøtekommes så langt som mulig. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for slik oppnevning. Vedtak fra Forvaltningskontoret om IP sendes til enhetsleder for enhetene innen helse og omsorgsenhetene, skole og barnehage. Enhetsleder ved de ulike enhetene, enhetsleder i barnehage eller rektor oppretter koordinator i egen enhet. Fra 2015 skal det registreres i IPLOS om brukeren har fått oppnevnt koordinator. 4.2 Generelt om vurdering av behov Tiltak som kan bistå brukeren i å gjenvinne funksjons- og mestringsevne bør som utgangspunkt prioriteres fremfor kompenserende hjelpetiltak. Vedkommendes totalsituasjon, potensial og mål må stå sentralt i vurderingen. 4.3 Tidlig innsats Enheten/skolen som får informasjon om begynnende funksjonsfall for alle brukergrupper skal melde dette til Forvaltningskontoret slik at man kan starte med tidlig tverrfaglig kartlegging. 4.4 Kontinuerlig vurdering og evaluering I et habiliterings- og rehabiliteringsforløp må det skje en kontinuerlig evaluering av bruker/pasients behov og tiltakene må justeres i samsvar med dette. 4.5 Opplæring og veiledning av koordinator Opplæring og veiledning av koordinatorer er en sentral oppgave for koordinerende enhet. Opplæring av koordinatorer bør inneholde en generell del som er relevant for alle. Aktuelle temaer for koordinatoropplæring er: Om individuell plan og koordinator rettigheter og plikter ifølge lovverket Brukermedvirkning Samhandling og kommunikasjon veiledningsmetodikk Møteledelse 19

21 Tverrfaglig samarbeid Om offentlig forvaltning Rutiner og verktøy Fagspesifikt innhold relatert til målgrupper 4.6 Ansvarsgruppe Ansvarsgrupper brukes til å koordinere arbeidet med individuell plan. En ansvarsgruppe består av brukeren og representanter for tjenester som brukeren mottar. Arbeidet i en slik gruppe kan bidra til å koordinere innsatsen og til å avklare ansvarsforhold mellom de involverte instanser. 20

22 5 Skjema Personalia Navn Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Søknad om pleie- og omsorgstjenester Personnr.11 siffer: TLFNR: Forvaltningskontoret, Værnesregionen. Telefon: Hva søkes det om? (Sett kryss) DMS, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem langtidsplass Praktisk bistand, hjemmehjelp Matombringing Sykehjem, avlastning Brukerstyrt personlig assistent Trygghetsalarm Sykehjem, korttidsplass Støttekontakt Dagsenter, eldre Sykehjem, rehabilitering Omsorgsbolig demente Dagsenter, yngre Sykehjem, rullering Omsorgslønn Dagsenter, demente Sykehjem, utredning behandling Omsorgsbolig Velferdsteknologi Barnebolig Avlastning, barn /unge Individuell plan Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Diagnose: ( Legg gjerne ved legeopplysninger) Utfyllende opplysninger ( sett kryss) Bor alene Bor sammen med andre Bor sammen med foreldre Omsorg for barn under 18 Mottar andre hjelpetiltak fra kommunen Har privat hjelp 21

23 Opplysninger om Fastlege Navn Fastlege: Adresse: Telefon: Dato for siste besøk hos fastlege: Opplysninger om Tannhelse Navn Tannlege: Adresse: Telefon: Dato for siste besøk hos tannhelsepersonell: Nærmeste pårørende Navn: Adresse: Relasjon/status: Telefon: Arbeid: Privat: Mobil: Navn: Adresse: Relasjon/status: Telefon: Arbeid: Privat: Mobil: Hjelpeverge (hvis dette er oppnevnt) Navn: Adresse: Relasjon/status: Telefon: Arbeid: Privat: Mobil: 22

24 Informert Samtykke/ Underskrift Jeg har lest og forstått informasjonen på side 4. Jeg gir med dette, saksbehandler ved Forvaltningskontoret i Værnesregionen, tillatelse til å innhente og utveksle nødvendige opplysninger med følgende instanser når det gjelder mine pleie-omsorgs- og bistandsbehov. Samtykket gjelder i den perioden jeg mottar tjenesten. Samtykket er gitt frivillig og jeg er kjent med at jeg kan trekke samtykket tilbake og sette begrensninger for innsyn i min journal. Aktuelle instanser er:( sett kryss, og/eller svar ) Fastlege/spesialist Sykehus / poliklinikk Aktuelle dag og døgntilbud Hjemmetjenesten Distriktspsykiatrisk senter Distriktsmedisinsk senter Rehabilitering Flyktningetjenesten Helsesøster/Helsestasjon Barnevern Ligningskontor, NAV-trygd/sosial (For å kunne beregne din egenandel) (svar Ja eller Nei): Andre, angi: Pårørende, angi: Diagnose kan sendes anonymt til SSB-statistikk: (svar Ja eller Nei) Reservasjoner: Dato: Underskrift: Dersom bruker ikke har samtykkekompetanse, kan samtykke gis av den som er oppnevnt som hjelpeverge eller som på annen måte har gyldig rettsgrunnlag til å samtykke på brukers vegne. 23

25 Informasjon Værnesregionen har et databasert system for saksbehandling og dokumentasjon som vi bruker i våre tjenester. Dette systemet er godkjent av Datatilsynet. Bare de personene som skal hjelpe deg får adgang til de opplysningene de trenger for å kunne utføre sitt arbeid. Du kan satte begrensninger for innsyn i din journal. Alle ansatte har lovregulert taushetsplikt. Noen av opplysningene som innhentes om deg blir sendt anonymt til Statistisk Sentralbyrå, SSB. Opplysningene lagres og brukes i en pleie og omsorgsstatistikk, IPLOS. Opplysningene blir benyttet av kommunene og statlige myndigheter til styring og planlegging av tjenestetilbudet. Du kan reservere deg mot at opplysninger om diagnose sendes inn til statistikk. Du har rett til å få vite hvilke opplysninger som blir lagret om deg. Disse opplysningene kan du få hos leder for den enheten du får tjenester fra, eller du kan kontakte forvaltningskontoret. Dersom du oppdager feil, kan du ha krav på å få feil og mangler rettet eller slettet. Du har som søker rett til innsyn i saksdokumentene. Alle vedtak som fattes kan påklages. Klageinstans vil framgå i vedtaket. Forvaltningskontoret kontakter deg dersom det er aktuelt med et hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov for tjenester sammen med deg. Søknaden sendes til adressen i den kommunen du bor. Forvaltningskontoret Forvaltningskontoret Forvaltningskontoret Forvaltningskontoret Værnesregionen Værnesregionen Værnesregionen Værnesregione Avdeling,Stjørdal Avdeling,Selbu Avdeling,Tydal Avdeling,Meråker Breidablikkveien 1 Nestansringen 20 Tydal sykehjem Meråker kommune Postboks Selbu 7590 Tydal 7530 Meråker 7500 Stjørdal 24

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Boligsosial konferanse Akershus

Boligsosial konferanse Akershus Boligsosial konferanse Akershus 20. og 21. mai 2014 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder

Detaljer

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf. 77 18 55 50 SØKER Navn: Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Generelt: Kommunen er ansvarlig for å yte

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS Juni, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing MØTEPLASSEN 2016 Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde 24.10.16 Merete Røthing Hvem er målgruppe for arbeidet? Pasienter/brukere med langvarige og/eller komplekse behov; Alvorlig

Detaljer

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune Søknad om helse- og omsorgstjenester Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 13 jfr. forvaltningslovens 13. Søknaden sendes til, Oldersletta 1, 9046 Oteren. 1. Opplysninger om søker Fødsels- og pers.nr:

Detaljer

SØKNAD OM Å FÅ STØTTEKONTAKT (Lov om sosiale tjenester 4.2 c.)

SØKNAD OM Å FÅ STØTTEKONTAKT (Lov om sosiale tjenester 4.2 c.) Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 SØKNAD OM Å FÅ STØTTEKONTAKT (Lov om sosiale tjenester 4.2 c.) Er du førstegangssøker,

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS November, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13, jf. hol. 12-1 Navn (fornavn etternavn): Adresse: Tlf.nr/Mob.nr: Bostedskommune: Bor du sammen med andre?

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune

Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf. 77 18 55 50 SØKER Navn: Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Generelt: Kommunen er ansvarlig for å yte

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Helsetjenes ter. Arbeid/skole/ barnehage BRUKER. Hjem. Fritid. Pleie og omsorg. Andre instanser

Helsetjenes ter. Arbeid/skole/ barnehage BRUKER. Hjem. Fritid. Pleie og omsorg. Andre instanser Statens helsetilsyn anbefaler at barn og voksne som har behov for samordende tiltak og tjenester over tid, bør få opprettet en ansvarsgruppe. Ansvarsgruppen drives på kommunalt nivå, men kan også ha deltakere

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert:

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert: RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for individuell plan Utarbeidet av: Koordinerende enhet: Koordineringsteam for habilitering Koordineringsteam for rehabilitering Sider: 4 Vedlegg:

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

Frokostmøte Koordinerende enhet

Frokostmøte Koordinerende enhet Frokostmøte 09.11.2017 Koordinerende enhet Bestilling Utfordringer som ble avdekket Koordinators rolle og ansvar Koordinering på ulike nivåer Koordinerende enhet oppgaver og arbeidsform Organisasjon Seksjonsleder

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM

KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM HABILITERING OG REHABILITERING RESULTAT FRA SPØRREUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT I 2015 MARIT BERGELAND - SENIORRÅDGIVER/JURIST ANNE BARKVE ANDERSEN - SENIORRÅDGIVER/

Detaljer

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet For Tjenestekontoret for barn og unge: Søknad om støttetjenester fra Virksomhet Oppvekst Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Aldersgruppe 0-23 år) Unntatt offentlighet Gjelder støttetjeneste(r)

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Arbeidsgruppe Kommunene: Christine Spence, rådgiver Oppvekst og Levekår, Stavanger kommune Anne Margrethe

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinatorhåndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinerende enhet Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3. Koordinerende enhet: «Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings-

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer