Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert:"

Transkript

1 RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for individuell plan Utarbeidet av: Koordinerende enhet: Koordineringsteam for habilitering Koordineringsteam for rehabilitering Sider: 4 Vedlegg: 2 Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn Iverksatt: 2013 Revidert: Versjon: 1 Neste revisjon: 2016 Ansvar: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering FORMÅL En individuell plan er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for samarbeid mellom tjenestemottakeren og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Individuell plan gir ikke rett til flere tjenester, men er et viktig premiss for å sikre brukermedvirkning i utforming, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet. Formålet med retningslinjene: 1. Sikre at målgruppen får tilbud om individuell plan og/eller koordinator. 2. Sikre retten til medvirkning i utforming av individuell plan og tjenestetilbudet, hvor brukerens egne ønsker og mål er i fokus. 3. Sikre at ansatte i kommunen har kunnskap om individuell plan og koordinator, og kjenner til sitt ansvar for informasjon, igangsetting, utarbeidelse, oppfølging og samarbeid. Det anbefales at arbeidet med individuell plan organiseres i en ansvarsgruppe, jf. retningslinjer for ansvarsgrupper i Hammerfest kommune. Målgruppe: Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i henhold til gjeldene lovgrunnlag. Utgangspunktet er brukernes behov for tjenester, per dags dato og i fremtiden. Det vil ved overganger i livsområder ofte være behov for koordinering av tjenestetilbudet. Tjenester: Hva som regnes som tjenester defineres ut i fra lovverket (eksempelvis helse og omsorgstjenester). Langvarige tjenester: Med behov for langvarige tjenester menes at behovet må ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år. Det å sette i gang med individuell plan er en tidkrevende prosess og dette må tas hensyn til ved vurdering av behovets varighet. Koordinerte tjenester: Med behov for koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde flere enn to tjenester. Tjenestene skal være fra forskjellige tjenesteytere, som aktivt deltar i den tverrfaglige oppfølgingen (og er som omfattet av lovverket). Livsområder: Med livsområder menes områder som forebygging/helse/omsorg, dagtid/arbeid/skole/aktivitet, bolig, fritid, økonomi og sosialt felleskap/nettverk.

2 ANSVAR Flere instanser er pålagt ansvar for utarbeidelse av individuell plan. Kommunen har i tillegg et særskilt ansvar for koordinering av individuell plan. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) har det overordnende ansvaret for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Koordineringsteam for habilitering og koordineringsteam for rehabilitering er en del av KE i Hammerfest kommune. LOVER Individuell plan og koordinator er hjemlet bredt og på tvers av flere forvaltninger. Retten til individuell plan er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven. Plikt til utarbeidelse av individuell plan er regulert innefor kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, NAV og barneverntjenester. Det er også bestemmelser om individuell plan i grunnskolen, den videregående opplæringen og voksenopplæring. Lovverk og statlige føringer: Lov om pasient- og brukerrettigheter Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om barneverntjenester Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen St.meld. nr. 47, Samhandlingsreformen Rundskriv IS 5/2013, Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer Rapport IS-1947, Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Prosjekt Familieveiviseren IS 1790, Koordinatorrollen Gjeldene veiledere for individuell plan Referanser Hammerfest kommune: Re-/habiliteringsplan Handlingsplan for rus og psykisk helse (gjeldende) Plan for pleie og omsorgstjenesten (gjeldende) Retningslinjer for koordineringsteam for rehabilitering Retningslinjer for koordineringsteam for habilitering Retningslinjer for ansvarsgrupper Informasjon om SamPro Plan for overganger, Tidlig innsats Overordnet samarbeidsavtale mellom Helse Finnmark og Hammerfest kommune Tjenesteavtale nr. 1 mellom Hammerfest kommune og Helse Finnmark Tjenesteavtale nr. 2 mellom Hammerfest kommune og Helse Finnmark Andre referanser: Visma Samhandling SamPro: Samhandling-SamPro/Overview/ Visma FLYT SamPro: https://www.individplan.no/samproui/account/logon Helsekompetanse.no:

3 Inspirasjons- og idèhefte for koordinatorer (HUSK): _sosial_husk/delprosjekt_1/presentasjoner Retningslinjer for koordinator og individuell plan UNN og kommunene: %20Rehabilitering/Dokumenter/Nedlastbar%20pdfversjon%20retningslinjer % pdf INFORMASJON OG IGANSETTING Alle tjenesteytere har en selvstendig plikt til å informere om- og igangsette arbeidet med individuell plan. Dette gjelder kommunen, så vel som spesialisthelsetjenesten og NAV. Dette betyr at den enkelte har ansvar for å informere om hva individuell plan er og til å igangsette prosesser rundt søknad, koordinator, oppstart av planarbeidet m.m. Søknad: Et ønske om individuell plan kan fremmes både muntlig og skriftlig og kan komme fra tjenestemottakeren selv, foresatte, pårørende, hjelpeverge eller andre nærpersoner. Kommunen skal også på eget initiativ vurdere om det er behov for individuell plan. Individuell plan er frivillig og skal ikke utarbeides uten samtykke. Det søkes om individuell plan på eget søknadsskjema; Søknad om pleie- og omsorgstjenester (se vedlegg). Oppnevning av koordinator i kommunen: Oppnevning av koordinator skal gjøres i den enkelte virksomhet eller i et eget fagmøte (se retningslinjer for ansvarsgrupper). Der koordinator ikke lar seg avklare, oppnevnes denne av koordineringsteam for habilitering og koordineringsteam for rehabilitering (se egne retningslinjer). Koordinator skal være ansatt i kommunen og i fast stilling. Koordinatorrollen kan ivaretas av mange ulike profesjoner. I Hammerfest kommune skal rekrutteringen av koordinator gjøres bredt, slik at oppgaven fordeles på en god måte mellom virksomhetene/tjenestene. Bruker, pårørende eller hjelpeverge skal ha medvirkning ved valg av koordinator. *Retningslinjer for individuell plan, retningslinjer for ansvarsgrupper og retningslinjer for koordineringsteamene har bestemmelser om oppnevning av koordinator, gjeldende på tvers av kommunale virksomheter/tjenester. Retten på koordinator vil gjelde uavhengig av om brukeren ønsker individuell plan eller ikke. Dersom vedkommende mottar tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunens ansvar å oppnevne koordinator og igangsette arbeidet med individuell plan. Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke i planarbeidet, jf tjenesteavtaler mellom Hammerfest kommune og Helse Finnmark, og også å koordinere arbeidet dersom kommunen ikke er involvert i oppfølgingen. Tjenesteavtale 2 åpner i tillegg for at det kan utarbeides en egen retningslinje som nærmere beskriver samarbeidet omkring individuell plan, herunder systemer for etablering og oppdatering. Tilsagn/innvilgelse av individuell plan og koordinator: Tilsagn/innvilgelse av individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som et enkeltvedtak. Avgjørelser om individuell plan kan påklages til Fylkesmannen og må være skriftlige. Hammerfest kommune har eget søknadsskjema for individuell plan og det sendes ut brev med svar på søknaden, herunder oppnevning av koordinator.

4 UTARBEIDELSE, OPPFØLGING OG SAMARBEID Koordinatoren og planeieren vil starte arbeidet med individuell plan og skal involvere tjenesteapparatet i samarbeidet. Arbeidet med individuell plan anbefales organisert i ansvarsgruppe, bestående av brukeren selv og tjenesteyterne som er involvert i oppfølgingen. Planeieren skal selv delta aktivt i arbeidet med sin individuelle plan og det skal være hans eller hennes egne mål som danner grunnlag for planen. Pårørende eller andre nærpersoner kan delta sammen med, eller på vegne av planeieren. Individuell plan er en overordnet plan og andre planer skal samordnes med denne. Det skal bare være en individuell plan. Planen skal beskrive behovet for bistand i dag og i fremtiden, og hvordan disse behovene skal møtes på en best mulig måte. Planeiers egne ressurser skal komme tydelig frem. I arbeidet med planen skal det gjøres en avklaring av ansvar og roller mellom de ulike tjenesteyterne. Nærmere om innhold i den individuelle planen kommer frem av forskrift for habilitering og rehabilitering. Koordinators rolle: Være en kontaktperson og ressurs i tjenesteapparatet for brukeren og pårørende. Sørge for nødvendig oppfølging av brukeren, med informasjon og god dialog. Sikre informert samtykke fra brukeren for samarbeid om planen (og ansvarsgruppen). Sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i planarbeidet. Følge opp, evaluere og oppdatere planen i SamPro (i samarbeid med ansvarsgruppen). Legge til rette for at planeier selv deltar i arbeidet med sin individuelle plan. Har ansvar for ansvarsgruppenes møter (se retningslinjer for ansvarsgrupper). Skal sørge for at koordinatoransvaret ved kortere fravær, delegeres i ansvarsgruppen. Skal sørge for oppretting av ny koordinator ved lengre fravær eller avslutning. Samarbeide med KE, og årlig innen 1. oktober sende inn melding av ansvarsgruppen (se retningslinjer for ansvarsgrupper). Ansvarsgruppens ansvar: De ulike deltagerne/tjenesteyterne har selv ansvar for sine områder. Det er ikke koordinator og planeier sitt ansvar å skrive den individuelle planen alene. Hensikten med individuell plan er at planen skal være et samarbeidsverktøy, som benyttes aktivt av alle involverte. Se retningslinjer for ansvarsgrupper for ansvarsgruppens oppgaver, herunder møtevirksomhet. MAL FOR INDIVIDUELL PLAN - SAMPRO Hammerfest kommune har siden 2009 brukt verktøyet SamPro i utarbeidelsen av individuell planer. SamPro er en elektronisk mal via internett, som skal sikre større grad av brukermedvirkning og lette samarbeidet mellom de involverte i planarbeidet. SamPro dekker de lovpålagte kravene til individuell plan. Det er kun i særskilte tilfeller at SamPro ikke benyttes som mal for den individuelle planen og dette skal meldes til KE, sammen med samtykket for deltagere. Nærmere om SamPro beskrives i vedlegg 2. VEDLEGG 1. Søknad om helse- og omsorgstjenester

5 2. SamPro - Verktøy for individuell plan 1,2 og 3

6 Fag- og forvaltningsenhet i Sektor helse og omsorg Postboks HAMMERFEST Telefon: E-post: SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Behandles konfidensielt Tjenester gis etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av DET SØKES OM sett kryss TJENESTER: Helsehjelp i hjemmet (Hjemmesykepleie) Psykiatrisk sykepleie Særlige hjelpetiltak rusmiddelmisbrukere Praktisk bistand daglige gjøremål Praktisk bistand opplæring (miljøarbeid) Avlastningstiltak Brukerstyrt personlig assistent Omsorgslønn Dagsenter (Rus- og psykiatritjenesten) Trygghetsalarm Matombringing Snømåking Fritid med bistand (støttekontakt) Individuell plan BOLIG: Omsorgsbolig Trygdebolig INSTITUSJONSTJENESTER: Langtidsopphold i institusjon Tidsbegrenset opphold institusjon Dagopphold Rehabilitering Avlastning Korttidsplass Avlastningsbolig (0-18 år) Søker ønsker opphold for følgende periode: F.o.m. Uke..t.o.m. Uke SØKER: Navn Fødselsnr.(11 siffer): Adresse: Telefon: Postnr: Poststed: E-post: Sivilstatus: Gift/samboer ugift separert/skilt enke/enkemann Bostatus: Bor du alene? JA NEI Dersom nei: ektefelle/samboer barn Andre Nåværende boligforhold: ordinær bolig leilighet Omsorgsbolig kommunal bolig OMSORG FOR BARN UNDER 18 ÅR Har du omsorg for barn under 18 år? Ja Nei ØKONOMISKE FORHOLD Alderspensjon Uførepensjon Annen inntekt Hjelpestønad NAV NÆRMESTE PÅRØRENDE/KONTAKTPERSON/HJELPEVERGE/FULLMEKTIG

7 Navn: Adresse Postnr: Poststed: Slektsforhold: Telefon: SØKERS FASTLEGE Navn: Telefon: Tilleggsopplysninger Opplysninger om diagnose: (legg gjerne ved legeopplysninger) BEGRUNNELSE: Begrunnelse og bakgrunn for søknaden: KOPI AV BREV/VEDTAK: Ønsker du at det sendes kopi av brev/vedtak: JA NEI Dersom Ja, til hvem: Navn: Adresse: Telefon: SAMTYKKE TIL Å INNHENTE OG UTVEKSLE NØDVENDIGE OPPLYSNINGER: Jeg gir tillatelse til behandlende enheter/avdelinger til å innhente og utveksle opplysninger med følgende instanser når det gjelder mine helse- og omsorgsbehov. fastlege/legekontor Tannhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten/poliklinikk NAV Sosialkontor Hjemmetjenester NAV (pensjonsopplysninger) Barnevernstjenesten Skatteetaten (inntekt) søker/ektefelle/samboer Psykiatriske avdelinger Andre Inntektsforhold søker/ektefelle/samboer Andre; påfør: Individuell plan

8 UNDERSKRIFT: Det må foreligge fullmakt dersom andre enn deg selv skriver under på søknaden. Ved manglende samtykkekompetanse må det legges ved en erklæring fra lege. Dato: Søkers underskrift: Dato: Ektefelle/samboers underskrift:(i forhold til samtykke inntektsopplysninger)

9 SamPro Verktøy for individuell plan 1. Generell informasjon Individuell plan er et samarbeidsverktøy mellom planeieren, tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Hammerfest kommune har siden 2009 brukt verktøyet SamPro i arbeidet med individuelle planer. SamPro er et elektronisk verktøy som tilbyr utforming av individuell plan og tverrfaglig samarbeid rundt planen. SamPro er et samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til individuell plan. SamPro er utviklet av Visma i samarbeid med flere fagmiljøer og brukergrupper. SamPro setter brukeren i fokus og er et dynamisk og levende verktøy. SamPro er tilgjengelig via internett og tilbyr et elektronisk møtested for alle involverte i individuell plan, på tvers av fag, forvaltningsnivå og privatpersoner. SamPro er bærer av den individuelle planen, og inneholder også ulike funksjoner som kalender, meldingsutveksling og dokumentarkiv. Det er planeier / bruker som bestemmer hvem som skal ha tilgang til SamPro og hvilken informasjon den enkelte skal få tilgang til. Med tilgang til internett, har man tilgang til Sampro. Tilkoblingen har sikkerhetsnivå 3 (innlogging med engangskode). Ved oppstart av arbeidet med individuell plan, opprettes denne i SamPro, med tilgang til planeier / foresatt / pårørende / verge og koordinator. Deretter skal det foreligge samtykke fra planeier, før det gis tilgang til andre deltagere (oftest deltagere i ansvarsgruppe). Koordinator for individuell plan vil gi opplæring i SamPro og legge inn tilganger i henhold til samtykket. For ytterligere informasjon eller spørsmål, kontakt koordinator for individuell plan eller se Lokal administrator for individuell plan og SamPro kan også kontaktes. Lokal administrator for individuell plan og SamPro:

10 Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, Elin D. W. Johannessen, ReHabiliteringskoordinator Tlf.: , e-post: SamPro Verktøy for individuell plan 2. En kort veileder for planeier, deltagere og koordinator Deltagere Deltagere i arbeidet med individuell plan og SamPro er oftest også deltager i ansvarsgruppen rundt planeieren / brukeren. Det er planeieren selv som bestemmer hvem som skal delta. Opplæring - Du skal ha opplæring i SamPro med koordinatoren for den individuelle planen. Opplæringen skal sikre at du får tilgang til planen og kjennskap til de ulike funksjonene i SamPro. Du har selv ansvar for å sette deg videre inn i systemet. - Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering gjennomfører opplæring i individuell plan og SamPro. Behov for opplæring meldes inn av den enkelte. Hvordan komme i gang en huskeliste 1. Søk opp nettadressen https://www.individplan.no 2. Logg inn med eget brukernavn og passord (tildelt av koordinator). 3. Engangspassord blir tilsendt på sms på mobiltelefon eller på e-post (avhengig av hva du har bedt om ved registrering). 4. Bytt passord første gangen du logger inn! 5. Dersom du har glemt passordet, kan du be SamPro lage et nytt ved å taste inn brukernavnet på innloggingssiden og velge Glemt passord? 6. Dersom du har glemt brukernavnet, kontakt koordinator for planen. Merk: Passordet må inneholde minimum 6 tegn, være en blanding av store og små bokstaver og tall. 7. Gjør deg kjent med SamPro trykk på de ulike bildene/menyene. 8. Avhengig av hvilken rolle du har, er rettighetene ulike. 9. Du har som deltager / fagperson ansvar for ditt fagområde i forhold til kartlegging, fagplaner, mål, aktiviteter og evaluering. 10. Utskrifter skal gjøres i minst mulig grad og dersom annet ikke er avtalt er det kun koordinator som har denne tilgangen. Planarbeidet Det er anbefalt at arbeidet med individuell plan organiseres i ansvarsgrupper for å sikre et tverrfaglig samarbeid. Planeier/foresatte/pårørende skal være med under hele prosessen. For hjelp og veiledning Kontakt koordinator for den individuelle planen, eventuelt kontakt lokal administrator.

11 Lokal administrator for individuell plan og SamPro: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, Elin D. W. Johannessen, ReHabiliteringskoordinator Tlf.: , e-post: SamPro Verktøy for individuell plan 3. En kort veileder for koordinatorer Koordinatorens ansvar Etablere individuell plan i SamPro. Innhente samtykke fra planeieren til deltagere i planen. Legge inn deltagere i henhold til samtykket og skrive ut samtykket for signering. Legge inn nytt brukernavn (og passord) dersom dette glemmes. Ansvar for generell opplæring av planeier / foresatte / pårørende og deltagere fra tjenesteapparatet (ansvarsgruppen). Sikre fremdrift og kontinuitet i arbeidet med planen. *Se også retningslinjer for individuell plan og retningslinjer for ansvarsgrupper. Ansvarsgruppens ansvar De ulike deltagerne / fagpersonene har selv ansvar for sine områder i planen. Det er ikke koordinator og planeier sitt ansvar å skrive planen alene. Hensikten med en individuell plan er at planen skal være et samarbeidsverktøy, som benyttes aktivt av alle involverte. Etablering av planen 1. Du og lokal administrator vil avtale tidspunkt for å opprette planen i SamPro: - På initiativ fra koordinerende enhet eller koordinator. - Planeier kan gjerne delta. - Planen legges inn i SamPro, med tilgang for planeieren, koordinator og andre deltagere i ansvarsgruppa, som planeier samtykker til. - Du (og planeier) får opplæring i de ulike funksjonene i SamPro. - Du som koordinator kan melde inn behov for opplæring i ansvarsgruppa. 2. Innhenting, registrering og arkivering av samtykke: - Det er planeieren som bestemmer hvem han/hun ønsker skal delta og hvor lenge. Det anbefales at alle faste deltagere har lik lengde på samtykket. - Når alle deltagere er lagt til skrives samtykket ut for signering av planeieren. - Samtykket sendes til koordinerende enhet sammen med skjemaet Melding av ansvarsgruppe (se retningslinjer for ansvarsgrupper). 3. Ved registrering av nye deltagere som IKKE har brukerkonto i SamPro: - Spør deltageren om han/hun allerede har brukerkonto i SamPro. - Søk opp vedkommendes navn under menyen Deltagere og Legg til deltaker.

12 - Dersom vedkommende har tilgang til SamPro, men du ikke finner denne ved søk, kontakt lokal administrator. Dobbelregistreringer av deltagere skal ikke forekomme! - Dersom du vet at deltageren ikke har brukerkonto i SamPro, søk opp navnet. Flere lignende navnevalg kommer gjerne opp på søket. Trykk Opprett ny person nederst i høyre hjørne og velg Neste. - Legg inn fullt navn, arbeidssted, stilling, fødselsdato, e-post, telefon, mobilnummer (kan skjules i planen) og rolle. - Lag et midlertidig brukernavn og passord under rediger brukerkonto. Husk å informere deltageren om at passordet skal byttes ved første innlogging. - Send brukerkonto og passord på mail til deltageren med instruksjoner for hvordan han/hun endrer dette. 4. Ved registrering av deltagere som allerede HAR brukerkonto i SamPro: - Søk opp vedkommende med navn. Trykk på riktig navn (det kan komme opp flere navn som ligner). Trykk på Bruk eksisterende person nederst i høyre hjørne og velg Neste. Fullfør registreringen ved å velge Rolle og Lagre. - Viktig: Brukerkontoen skal ikke endres for deltagere som har brukerkonto fra før av. 5. Kartlegging, en begynnelse på planen: - Kartlegging av de ulike livsområdene gjøres av koordinator og planeier. - Det er ikke nødvendig å ha med alle livsområdene, men det er viktig å få frem status, planer fremover, ressurser og hjelpebehov innenfor aktuelle områder. - Kartleggingen danner bakgrunn for mål og aktiviteter. - Det er koordinator (og ansvarsgruppa) som har ansvar for å skrive i planen på vegne av planeieren. Planeier kan selv skrive i planen dersom han/hun ønsker det, men det er ikke et krav. Han eller hun skal likevel medvirke til innholdet i planen. - De øvrige deltagerne har ansvar for å tilføye, justere og endre opplysningene under kartleggingen med sin fagbakgrunn. - Under kartleggingen ligger også fagplaner, som den enkelte fagperson har ansvar for å legge inn. Fagplanene er en del av den individuelle planen og kan være kriseplaner, IOP, pleieplaner, aktivitetsplaner, treningsplaner m.m. Fagplaner er gjerne med detaljerte. 6. Mål og aktiviteter, den viktigste delen av planen: - Det er naturlig at planeieren og koordinator begynner å jobbe med målene, med bakgrunn i kartleggingen. - Det er planeiers mål som skal komme frem. Faglige mål hører hjemme i fagplaner. - Målene legges frem for resten av ansvarsgruppen, som i felleskap vurderer aktuelle aktiviteter (tiltak, midler for å nå målet). - Aktiviteter som er i gang eller planlegges, legges inn av den som er ansvarlig. - Hvem som har ansvar for hva i planen skal avtales og legges inn under den aktuelle aktiviteten, gjerne med en frist for gjennomføring. - Planen skal danne bakgrunn for ansvarsgruppemøter og oppdatering av denne kan gjøres fremfor å skrive referater. 7. Evaluering:

13 - Planen skal jevnlig evalueres. Dette gjøres foreløpende ved bruk av kommentarfeltene for mål og aktiviteter, og oppdatering etter ansvarsgruppemøter. - En større evaluering skal gjøres årlig. - Mål (og aktiviteter) som er oppnådd eller ikke lengre aktuelle, lagres over på historikk. De skal ikke slettes! 8. Melding og kalender, hjelp til å holde kontakten og oversikten: - Møteinnkallelser og referater legges inn som melding. - Ansvarsgruppemøter og andre møter legges inn i kalenderen. - Meldingssystemet og kalenderen benyttes øvrig i den grad planeier og ansvarsgruppen ønsker det. 9. Utskrifter gjøres i minst mulig grad: - Det er kun koordinator som kan skrive ut fra planen, om ikke annet er avtalt. - Trykk på symbolet av en skriver øverst i høyre hjørne av planen. - Velg hva som ønskes utskrift av. Det er sjelden nødvendig å skrive ut hele planen. 10. Avslutte planen i SamPro: - Dersom behovet for individuell plan opphører, skal det innhentes samtykke til at planen avsluttes (evt. stilles passiv). Det samme gjelder for oppløsning av ansvarsgrupper (se retningslinjer for ansvarsgrupper). Koordinerende enhet skal ha kopi av samtykkene. - Avsluttende planer skrives ut for arkivering. - Planen avsluttes ved å legge inn sluttdato for planen og vil da ikke være synlig. - Planen kan slettes fra SamPro og dette skal alltid vurderes i samarbeid med koordinerende enhet. For hjelp og veiledning - Hjelpemanualen til SamPro finner du ved å trykke på symbolet av et spørsmålstegn øverst i høyre hjørne av planen når du er innlogget. - Du har også tilgang til manualen på nettadressen https://www.individplan.no/samproui/help/index.html. Bruk venstremenyen og + tegnet for å velge hva du ønsker å vite mer om. Lokal administrator for individuell plan og SamPro er koordinatorenes (og ansvarsgruppenes) nærmeste ressurs i planarbeidet og kan kontaktes ved hjelp til stort og smått. Benytt gjerne også andres erfaringer, det er ofte til god hjelp!

14 Lokal administrator for individuell plan og SamPro: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, Elin D. W. Johannessen, ReHabiliteringskoordinator Tlf.: , e-post:

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO 2011. Side 1 1. BAKGRUNN for prosjektet 1.1 Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Endringslogg IPLOS veileder

Endringslogg IPLOS veileder Endringslogg IPLOS veileder IPLOS - Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester Ny: «IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester» Versjon 2014 Alle henvisninger

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer