Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert:"

Transkript

1 RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for individuell plan Utarbeidet av: Koordinerende enhet: Koordineringsteam for habilitering Koordineringsteam for rehabilitering Sider: 4 Vedlegg: 2 Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn Iverksatt: 2013 Revidert: Versjon: 1 Neste revisjon: 2016 Ansvar: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering FORMÅL En individuell plan er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for samarbeid mellom tjenestemottakeren og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Individuell plan gir ikke rett til flere tjenester, men er et viktig premiss for å sikre brukermedvirkning i utforming, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet. Formålet med retningslinjene: 1. Sikre at målgruppen får tilbud om individuell plan og/eller koordinator. 2. Sikre retten til medvirkning i utforming av individuell plan og tjenestetilbudet, hvor brukerens egne ønsker og mål er i fokus. 3. Sikre at ansatte i kommunen har kunnskap om individuell plan og koordinator, og kjenner til sitt ansvar for informasjon, igangsetting, utarbeidelse, oppfølging og samarbeid. Det anbefales at arbeidet med individuell plan organiseres i en ansvarsgruppe, jf. retningslinjer for ansvarsgrupper i Hammerfest kommune. Målgruppe: Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i henhold til gjeldene lovgrunnlag. Utgangspunktet er brukernes behov for tjenester, per dags dato og i fremtiden. Det vil ved overganger i livsområder ofte være behov for koordinering av tjenestetilbudet. Tjenester: Hva som regnes som tjenester defineres ut i fra lovverket (eksempelvis helse og omsorgstjenester). Langvarige tjenester: Med behov for langvarige tjenester menes at behovet må ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år. Det å sette i gang med individuell plan er en tidkrevende prosess og dette må tas hensyn til ved vurdering av behovets varighet. Koordinerte tjenester: Med behov for koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde flere enn to tjenester. Tjenestene skal være fra forskjellige tjenesteytere, som aktivt deltar i den tverrfaglige oppfølgingen (og er som omfattet av lovverket). Livsområder: Med livsområder menes områder som forebygging/helse/omsorg, dagtid/arbeid/skole/aktivitet, bolig, fritid, økonomi og sosialt felleskap/nettverk.

2 ANSVAR Flere instanser er pålagt ansvar for utarbeidelse av individuell plan. Kommunen har i tillegg et særskilt ansvar for koordinering av individuell plan. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) har det overordnende ansvaret for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Koordineringsteam for habilitering og koordineringsteam for rehabilitering er en del av KE i Hammerfest kommune. LOVER Individuell plan og koordinator er hjemlet bredt og på tvers av flere forvaltninger. Retten til individuell plan er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven. Plikt til utarbeidelse av individuell plan er regulert innefor kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, NAV og barneverntjenester. Det er også bestemmelser om individuell plan i grunnskolen, den videregående opplæringen og voksenopplæring. Lovverk og statlige føringer: Lov om pasient- og brukerrettigheter Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om barneverntjenester Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen St.meld. nr. 47, Samhandlingsreformen Rundskriv IS 5/2013, Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer Rapport IS-1947, Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Prosjekt Familieveiviseren IS 1790, Koordinatorrollen Gjeldene veiledere for individuell plan Referanser Hammerfest kommune: Re-/habiliteringsplan Handlingsplan for rus og psykisk helse (gjeldende) Plan for pleie og omsorgstjenesten (gjeldende) Retningslinjer for koordineringsteam for rehabilitering Retningslinjer for koordineringsteam for habilitering Retningslinjer for ansvarsgrupper Informasjon om SamPro Plan for overganger, Tidlig innsats Overordnet samarbeidsavtale mellom Helse Finnmark og Hammerfest kommune Tjenesteavtale nr. 1 mellom Hammerfest kommune og Helse Finnmark Tjenesteavtale nr. 2 mellom Hammerfest kommune og Helse Finnmark Andre referanser: Visma Samhandling SamPro: Samhandling-SamPro/Overview/ Visma FLYT SamPro: Helsekompetanse.no:

3 Inspirasjons- og idèhefte for koordinatorer (HUSK): _sosial_husk/delprosjekt_1/presentasjoner Retningslinjer for koordinator og individuell plan UNN og kommunene: %20Rehabilitering/Dokumenter/Nedlastbar%20pdfversjon%20retningslinjer % pdf INFORMASJON OG IGANSETTING Alle tjenesteytere har en selvstendig plikt til å informere om- og igangsette arbeidet med individuell plan. Dette gjelder kommunen, så vel som spesialisthelsetjenesten og NAV. Dette betyr at den enkelte har ansvar for å informere om hva individuell plan er og til å igangsette prosesser rundt søknad, koordinator, oppstart av planarbeidet m.m. Søknad: Et ønske om individuell plan kan fremmes både muntlig og skriftlig og kan komme fra tjenestemottakeren selv, foresatte, pårørende, hjelpeverge eller andre nærpersoner. Kommunen skal også på eget initiativ vurdere om det er behov for individuell plan. Individuell plan er frivillig og skal ikke utarbeides uten samtykke. Det søkes om individuell plan på eget søknadsskjema; Søknad om pleie- og omsorgstjenester (se vedlegg). Oppnevning av koordinator i kommunen: Oppnevning av koordinator skal gjøres i den enkelte virksomhet eller i et eget fagmøte (se retningslinjer for ansvarsgrupper). Der koordinator ikke lar seg avklare, oppnevnes denne av koordineringsteam for habilitering og koordineringsteam for rehabilitering (se egne retningslinjer). Koordinator skal være ansatt i kommunen og i fast stilling. Koordinatorrollen kan ivaretas av mange ulike profesjoner. I Hammerfest kommune skal rekrutteringen av koordinator gjøres bredt, slik at oppgaven fordeles på en god måte mellom virksomhetene/tjenestene. Bruker, pårørende eller hjelpeverge skal ha medvirkning ved valg av koordinator. *Retningslinjer for individuell plan, retningslinjer for ansvarsgrupper og retningslinjer for koordineringsteamene har bestemmelser om oppnevning av koordinator, gjeldende på tvers av kommunale virksomheter/tjenester. Retten på koordinator vil gjelde uavhengig av om brukeren ønsker individuell plan eller ikke. Dersom vedkommende mottar tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunens ansvar å oppnevne koordinator og igangsette arbeidet med individuell plan. Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke i planarbeidet, jf tjenesteavtaler mellom Hammerfest kommune og Helse Finnmark, og også å koordinere arbeidet dersom kommunen ikke er involvert i oppfølgingen. Tjenesteavtale 2 åpner i tillegg for at det kan utarbeides en egen retningslinje som nærmere beskriver samarbeidet omkring individuell plan, herunder systemer for etablering og oppdatering. Tilsagn/innvilgelse av individuell plan og koordinator: Tilsagn/innvilgelse av individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som et enkeltvedtak. Avgjørelser om individuell plan kan påklages til Fylkesmannen og må være skriftlige. Hammerfest kommune har eget søknadsskjema for individuell plan og det sendes ut brev med svar på søknaden, herunder oppnevning av koordinator.

4 UTARBEIDELSE, OPPFØLGING OG SAMARBEID Koordinatoren og planeieren vil starte arbeidet med individuell plan og skal involvere tjenesteapparatet i samarbeidet. Arbeidet med individuell plan anbefales organisert i ansvarsgruppe, bestående av brukeren selv og tjenesteyterne som er involvert i oppfølgingen. Planeieren skal selv delta aktivt i arbeidet med sin individuelle plan og det skal være hans eller hennes egne mål som danner grunnlag for planen. Pårørende eller andre nærpersoner kan delta sammen med, eller på vegne av planeieren. Individuell plan er en overordnet plan og andre planer skal samordnes med denne. Det skal bare være en individuell plan. Planen skal beskrive behovet for bistand i dag og i fremtiden, og hvordan disse behovene skal møtes på en best mulig måte. Planeiers egne ressurser skal komme tydelig frem. I arbeidet med planen skal det gjøres en avklaring av ansvar og roller mellom de ulike tjenesteyterne. Nærmere om innhold i den individuelle planen kommer frem av forskrift for habilitering og rehabilitering. Koordinators rolle: Være en kontaktperson og ressurs i tjenesteapparatet for brukeren og pårørende. Sørge for nødvendig oppfølging av brukeren, med informasjon og god dialog. Sikre informert samtykke fra brukeren for samarbeid om planen (og ansvarsgruppen). Sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i planarbeidet. Følge opp, evaluere og oppdatere planen i SamPro (i samarbeid med ansvarsgruppen). Legge til rette for at planeier selv deltar i arbeidet med sin individuelle plan. Har ansvar for ansvarsgruppenes møter (se retningslinjer for ansvarsgrupper). Skal sørge for at koordinatoransvaret ved kortere fravær, delegeres i ansvarsgruppen. Skal sørge for oppretting av ny koordinator ved lengre fravær eller avslutning. Samarbeide med KE, og årlig innen 1. oktober sende inn melding av ansvarsgruppen (se retningslinjer for ansvarsgrupper). Ansvarsgruppens ansvar: De ulike deltagerne/tjenesteyterne har selv ansvar for sine områder. Det er ikke koordinator og planeier sitt ansvar å skrive den individuelle planen alene. Hensikten med individuell plan er at planen skal være et samarbeidsverktøy, som benyttes aktivt av alle involverte. Se retningslinjer for ansvarsgrupper for ansvarsgruppens oppgaver, herunder møtevirksomhet. MAL FOR INDIVIDUELL PLAN - SAMPRO Hammerfest kommune har siden 2009 brukt verktøyet SamPro i utarbeidelsen av individuell planer. SamPro er en elektronisk mal via internett, som skal sikre større grad av brukermedvirkning og lette samarbeidet mellom de involverte i planarbeidet. SamPro dekker de lovpålagte kravene til individuell plan. Det er kun i særskilte tilfeller at SamPro ikke benyttes som mal for den individuelle planen og dette skal meldes til KE, sammen med samtykket for deltagere. Nærmere om SamPro beskrives i vedlegg 2. VEDLEGG 1. Søknad om helse- og omsorgstjenester

5 2. SamPro - Verktøy for individuell plan 1,2 og 3

6 Fag- og forvaltningsenhet i Sektor helse og omsorg Postboks HAMMERFEST Telefon: E-post: SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Behandles konfidensielt Tjenester gis etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av DET SØKES OM sett kryss TJENESTER: Helsehjelp i hjemmet (Hjemmesykepleie) Psykiatrisk sykepleie Særlige hjelpetiltak rusmiddelmisbrukere Praktisk bistand daglige gjøremål Praktisk bistand opplæring (miljøarbeid) Avlastningstiltak Brukerstyrt personlig assistent Omsorgslønn Dagsenter (Rus- og psykiatritjenesten) Trygghetsalarm Matombringing Snømåking Fritid med bistand (støttekontakt) Individuell plan BOLIG: Omsorgsbolig Trygdebolig INSTITUSJONSTJENESTER: Langtidsopphold i institusjon Tidsbegrenset opphold institusjon Dagopphold Rehabilitering Avlastning Korttidsplass Avlastningsbolig (0-18 år) Søker ønsker opphold for følgende periode: F.o.m. Uke..t.o.m. Uke SØKER: Navn Fødselsnr.(11 siffer): Adresse: Telefon: Postnr: Poststed: E-post: Sivilstatus: Gift/samboer ugift separert/skilt enke/enkemann Bostatus: Bor du alene? JA NEI Dersom nei: ektefelle/samboer barn Andre Nåværende boligforhold: ordinær bolig leilighet Omsorgsbolig kommunal bolig OMSORG FOR BARN UNDER 18 ÅR Har du omsorg for barn under 18 år? Ja Nei ØKONOMISKE FORHOLD Alderspensjon Uførepensjon Annen inntekt Hjelpestønad NAV NÆRMESTE PÅRØRENDE/KONTAKTPERSON/HJELPEVERGE/FULLMEKTIG

7 Navn: Adresse Postnr: Poststed: Slektsforhold: Telefon: SØKERS FASTLEGE Navn: Telefon: Tilleggsopplysninger Opplysninger om diagnose: (legg gjerne ved legeopplysninger) BEGRUNNELSE: Begrunnelse og bakgrunn for søknaden: KOPI AV BREV/VEDTAK: Ønsker du at det sendes kopi av brev/vedtak: JA NEI Dersom Ja, til hvem: Navn: Adresse: Telefon: SAMTYKKE TIL Å INNHENTE OG UTVEKSLE NØDVENDIGE OPPLYSNINGER: Jeg gir tillatelse til behandlende enheter/avdelinger til å innhente og utveksle opplysninger med følgende instanser når det gjelder mine helse- og omsorgsbehov. fastlege/legekontor Tannhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten/poliklinikk NAV Sosialkontor Hjemmetjenester NAV (pensjonsopplysninger) Barnevernstjenesten Skatteetaten (inntekt) søker/ektefelle/samboer Psykiatriske avdelinger Andre Inntektsforhold søker/ektefelle/samboer Andre; påfør: Individuell plan

8 UNDERSKRIFT: Det må foreligge fullmakt dersom andre enn deg selv skriver under på søknaden. Ved manglende samtykkekompetanse må det legges ved en erklæring fra lege. Dato: Søkers underskrift: Dato: Ektefelle/samboers underskrift:(i forhold til samtykke inntektsopplysninger)

9 SamPro Verktøy for individuell plan 1. Generell informasjon Individuell plan er et samarbeidsverktøy mellom planeieren, tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Hammerfest kommune har siden 2009 brukt verktøyet SamPro i arbeidet med individuelle planer. SamPro er et elektronisk verktøy som tilbyr utforming av individuell plan og tverrfaglig samarbeid rundt planen. SamPro er et samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til individuell plan. SamPro er utviklet av Visma i samarbeid med flere fagmiljøer og brukergrupper. SamPro setter brukeren i fokus og er et dynamisk og levende verktøy. SamPro er tilgjengelig via internett og tilbyr et elektronisk møtested for alle involverte i individuell plan, på tvers av fag, forvaltningsnivå og privatpersoner. SamPro er bærer av den individuelle planen, og inneholder også ulike funksjoner som kalender, meldingsutveksling og dokumentarkiv. Det er planeier / bruker som bestemmer hvem som skal ha tilgang til SamPro og hvilken informasjon den enkelte skal få tilgang til. Med tilgang til internett, har man tilgang til Sampro. Tilkoblingen har sikkerhetsnivå 3 (innlogging med engangskode). Ved oppstart av arbeidet med individuell plan, opprettes denne i SamPro, med tilgang til planeier / foresatt / pårørende / verge og koordinator. Deretter skal det foreligge samtykke fra planeier, før det gis tilgang til andre deltagere (oftest deltagere i ansvarsgruppe). Koordinator for individuell plan vil gi opplæring i SamPro og legge inn tilganger i henhold til samtykket. For ytterligere informasjon eller spørsmål, kontakt koordinator for individuell plan eller se Lokal administrator for individuell plan og SamPro kan også kontaktes. Lokal administrator for individuell plan og SamPro:

10 Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, Elin D. W. Johannessen, ReHabiliteringskoordinator Tlf.: , e-post: SamPro Verktøy for individuell plan 2. En kort veileder for planeier, deltagere og koordinator Deltagere Deltagere i arbeidet med individuell plan og SamPro er oftest også deltager i ansvarsgruppen rundt planeieren / brukeren. Det er planeieren selv som bestemmer hvem som skal delta. Opplæring - Du skal ha opplæring i SamPro med koordinatoren for den individuelle planen. Opplæringen skal sikre at du får tilgang til planen og kjennskap til de ulike funksjonene i SamPro. Du har selv ansvar for å sette deg videre inn i systemet. - Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering gjennomfører opplæring i individuell plan og SamPro. Behov for opplæring meldes inn av den enkelte. Hvordan komme i gang en huskeliste 1. Søk opp nettadressen 2. Logg inn med eget brukernavn og passord (tildelt av koordinator). 3. Engangspassord blir tilsendt på sms på mobiltelefon eller på e-post (avhengig av hva du har bedt om ved registrering). 4. Bytt passord første gangen du logger inn! 5. Dersom du har glemt passordet, kan du be SamPro lage et nytt ved å taste inn brukernavnet på innloggingssiden og velge Glemt passord? 6. Dersom du har glemt brukernavnet, kontakt koordinator for planen. Merk: Passordet må inneholde minimum 6 tegn, være en blanding av store og små bokstaver og tall. 7. Gjør deg kjent med SamPro trykk på de ulike bildene/menyene. 8. Avhengig av hvilken rolle du har, er rettighetene ulike. 9. Du har som deltager / fagperson ansvar for ditt fagområde i forhold til kartlegging, fagplaner, mål, aktiviteter og evaluering. 10. Utskrifter skal gjøres i minst mulig grad og dersom annet ikke er avtalt er det kun koordinator som har denne tilgangen. Planarbeidet Det er anbefalt at arbeidet med individuell plan organiseres i ansvarsgrupper for å sikre et tverrfaglig samarbeid. Planeier/foresatte/pårørende skal være med under hele prosessen. For hjelp og veiledning Kontakt koordinator for den individuelle planen, eventuelt kontakt lokal administrator.

11 Lokal administrator for individuell plan og SamPro: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, Elin D. W. Johannessen, ReHabiliteringskoordinator Tlf.: , e-post: SamPro Verktøy for individuell plan 3. En kort veileder for koordinatorer Koordinatorens ansvar Etablere individuell plan i SamPro. Innhente samtykke fra planeieren til deltagere i planen. Legge inn deltagere i henhold til samtykket og skrive ut samtykket for signering. Legge inn nytt brukernavn (og passord) dersom dette glemmes. Ansvar for generell opplæring av planeier / foresatte / pårørende og deltagere fra tjenesteapparatet (ansvarsgruppen). Sikre fremdrift og kontinuitet i arbeidet med planen. *Se også retningslinjer for individuell plan og retningslinjer for ansvarsgrupper. Ansvarsgruppens ansvar De ulike deltagerne / fagpersonene har selv ansvar for sine områder i planen. Det er ikke koordinator og planeier sitt ansvar å skrive planen alene. Hensikten med en individuell plan er at planen skal være et samarbeidsverktøy, som benyttes aktivt av alle involverte. Etablering av planen 1. Du og lokal administrator vil avtale tidspunkt for å opprette planen i SamPro: - På initiativ fra koordinerende enhet eller koordinator. - Planeier kan gjerne delta. - Planen legges inn i SamPro, med tilgang for planeieren, koordinator og andre deltagere i ansvarsgruppa, som planeier samtykker til. - Du (og planeier) får opplæring i de ulike funksjonene i SamPro. - Du som koordinator kan melde inn behov for opplæring i ansvarsgruppa. 2. Innhenting, registrering og arkivering av samtykke: - Det er planeieren som bestemmer hvem han/hun ønsker skal delta og hvor lenge. Det anbefales at alle faste deltagere har lik lengde på samtykket. - Når alle deltagere er lagt til skrives samtykket ut for signering av planeieren. - Samtykket sendes til koordinerende enhet sammen med skjemaet Melding av ansvarsgruppe (se retningslinjer for ansvarsgrupper). 3. Ved registrering av nye deltagere som IKKE har brukerkonto i SamPro: - Spør deltageren om han/hun allerede har brukerkonto i SamPro. - Søk opp vedkommendes navn under menyen Deltagere og Legg til deltaker.

12 - Dersom vedkommende har tilgang til SamPro, men du ikke finner denne ved søk, kontakt lokal administrator. Dobbelregistreringer av deltagere skal ikke forekomme! - Dersom du vet at deltageren ikke har brukerkonto i SamPro, søk opp navnet. Flere lignende navnevalg kommer gjerne opp på søket. Trykk Opprett ny person nederst i høyre hjørne og velg Neste. - Legg inn fullt navn, arbeidssted, stilling, fødselsdato, e-post, telefon, mobilnummer (kan skjules i planen) og rolle. - Lag et midlertidig brukernavn og passord under rediger brukerkonto. Husk å informere deltageren om at passordet skal byttes ved første innlogging. - Send brukerkonto og passord på mail til deltageren med instruksjoner for hvordan han/hun endrer dette. 4. Ved registrering av deltagere som allerede HAR brukerkonto i SamPro: - Søk opp vedkommende med navn. Trykk på riktig navn (det kan komme opp flere navn som ligner). Trykk på Bruk eksisterende person nederst i høyre hjørne og velg Neste. Fullfør registreringen ved å velge Rolle og Lagre. - Viktig: Brukerkontoen skal ikke endres for deltagere som har brukerkonto fra før av. 5. Kartlegging, en begynnelse på planen: - Kartlegging av de ulike livsområdene gjøres av koordinator og planeier. - Det er ikke nødvendig å ha med alle livsområdene, men det er viktig å få frem status, planer fremover, ressurser og hjelpebehov innenfor aktuelle områder. - Kartleggingen danner bakgrunn for mål og aktiviteter. - Det er koordinator (og ansvarsgruppa) som har ansvar for å skrive i planen på vegne av planeieren. Planeier kan selv skrive i planen dersom han/hun ønsker det, men det er ikke et krav. Han eller hun skal likevel medvirke til innholdet i planen. - De øvrige deltagerne har ansvar for å tilføye, justere og endre opplysningene under kartleggingen med sin fagbakgrunn. - Under kartleggingen ligger også fagplaner, som den enkelte fagperson har ansvar for å legge inn. Fagplanene er en del av den individuelle planen og kan være kriseplaner, IOP, pleieplaner, aktivitetsplaner, treningsplaner m.m. Fagplaner er gjerne med detaljerte. 6. Mål og aktiviteter, den viktigste delen av planen: - Det er naturlig at planeieren og koordinator begynner å jobbe med målene, med bakgrunn i kartleggingen. - Det er planeiers mål som skal komme frem. Faglige mål hører hjemme i fagplaner. - Målene legges frem for resten av ansvarsgruppen, som i felleskap vurderer aktuelle aktiviteter (tiltak, midler for å nå målet). - Aktiviteter som er i gang eller planlegges, legges inn av den som er ansvarlig. - Hvem som har ansvar for hva i planen skal avtales og legges inn under den aktuelle aktiviteten, gjerne med en frist for gjennomføring. - Planen skal danne bakgrunn for ansvarsgruppemøter og oppdatering av denne kan gjøres fremfor å skrive referater. 7. Evaluering:

13 - Planen skal jevnlig evalueres. Dette gjøres foreløpende ved bruk av kommentarfeltene for mål og aktiviteter, og oppdatering etter ansvarsgruppemøter. - En større evaluering skal gjøres årlig. - Mål (og aktiviteter) som er oppnådd eller ikke lengre aktuelle, lagres over på historikk. De skal ikke slettes! 8. Melding og kalender, hjelp til å holde kontakten og oversikten: - Møteinnkallelser og referater legges inn som melding. - Ansvarsgruppemøter og andre møter legges inn i kalenderen. - Meldingssystemet og kalenderen benyttes øvrig i den grad planeier og ansvarsgruppen ønsker det. 9. Utskrifter gjøres i minst mulig grad: - Det er kun koordinator som kan skrive ut fra planen, om ikke annet er avtalt. - Trykk på symbolet av en skriver øverst i høyre hjørne av planen. - Velg hva som ønskes utskrift av. Det er sjelden nødvendig å skrive ut hele planen. 10. Avslutte planen i SamPro: - Dersom behovet for individuell plan opphører, skal det innhentes samtykke til at planen avsluttes (evt. stilles passiv). Det samme gjelder for oppløsning av ansvarsgrupper (se retningslinjer for ansvarsgrupper). Koordinerende enhet skal ha kopi av samtykkene. - Avsluttende planer skrives ut for arkivering. - Planen avsluttes ved å legge inn sluttdato for planen og vil da ikke være synlig. - Planen kan slettes fra SamPro og dette skal alltid vurderes i samarbeid med koordinerende enhet. For hjelp og veiledning - Hjelpemanualen til SamPro finner du ved å trykke på symbolet av et spørsmålstegn øverst i høyre hjørne av planen når du er innlogget. - Du har også tilgang til manualen på nettadressen Bruk venstremenyen og + tegnet for å velge hva du ønsker å vite mer om. Lokal administrator for individuell plan og SamPro er koordinatorenes (og ansvarsgruppenes) nærmeste ressurs i planarbeidet og kan kontaktes ved hjelp til stort og smått. Benytt gjerne også andres erfaringer, det er ofte til god hjelp!

14 Lokal administrator for individuell plan og SamPro: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, Elin D. W. Johannessen, ReHabiliteringskoordinator Tlf.: , e-post:

SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Tjenester gis etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m 24.6.2011 DET SØKES OM sett kryss Tjenester: Bolig: Helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie) Omsorgsbolig Psykiatrisk sykepleie Trygdebolig

Detaljer

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum:

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Gjelder for: Prosedyrenavn: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Sist revidert: Side: KOORDINATOR OG INDIVIDUELL PLAN Oppvekstsjef: Elisabeth Jonassen Omsorgssjef:

Detaljer

SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Tjenester gis etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m 24.6.2011 DET SØKES OM sett kryss Tjenester: Bolig: Helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie) Omsorgsbolig - Nerstranda Psykiatrisk sykepleie

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper

RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper Utarbeidet av: ReHabiliteringskoordinator, Elin D. W. Johannessen Sider: 3 Vedlegg: 3 Godkjent av: Koordineringsteam for rehabilitering

Detaljer

Individuell plan og koordinator

Individuell plan og koordinator Individuell plan og koordinator Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Helse-, Rehabilitering og Omsorg SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan SØKNAD OM INDIVIDUELL

Detaljer

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester, koordinering og individuell plan

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester, koordinering og individuell plan Unntatt offentligheten Off.loven 13.1 ledd/forvaltn.loven 13 GJERDRUM KOMMUNE Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester, koordinering og individuell plan Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

Jeg søker om tjenester til en person jeg er foresatt eller verge for

Jeg søker om tjenester til en person jeg er foresatt eller verge for SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OM SØKNADEN Søker Jeg søker om tjenester til meg selv Har du fått hjelp til å fylle ut søknaden? Ja Nei Hvis ja av hvem: Jeg søker om tjenester til en person jeg er

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf. 77 18 55 50 SØKER Navn: Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Generelt: Kommunen er ansvarlig for å yte

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Østre Toten kommune Individuell plan i SamPro Informasjon til brukere, pårørende, foreldre og samarbeidspartnere

Østre Toten kommune Individuell plan i SamPro Informasjon til brukere, pårørende, foreldre og samarbeidspartnere Østre Toten kommune Individuell plan i SamPro Informasjon til brukere, pårørende, foreldre og samarbeidspartnere Østre Toten Kommune har tatt i bruk SamPro som elektronisk verktøy for tverrfaglig samhandling.

Detaljer

Individuell plan Koordinerende enhet for habilitering ogrehabilitering Koordinator

Individuell plan Koordinerende enhet for habilitering ogrehabilitering Koordinator Individuell plan Koordinerende enhet for habilitering ogrehabilitering Koordinator Solvor Skaar, ergoterapeut Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Utviklingshemning uten kjent årsak Frambu, 6. mars 2015

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2 (revidert oktober 2017)

Tjenesteavtale nr 2 (revidert oktober 2017) Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: Tjenesteavtale nr 2 (revidert oktober 2017) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS November, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

Stafettlogg i SamPro Informasjon til foreldre, barn/ungdom og andre samarbeidspartnere

Stafettlogg i SamPro Informasjon til foreldre, barn/ungdom og andre samarbeidspartnere Stafettlogg i SamPro Informasjon til foreldre, barn/ungdom og andre samarbeidspartnere Gjennom Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) har Østre Toten kommune innført nye rutiner og arbeidsmåter for å øke kvaliteten

Detaljer

RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET

RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 23.8.2013 Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Innhold Rutiner og

Detaljer

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum:

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Gjelder for: Prosedyrenavn: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Sist revidert: Side: ANSVARSGRUPPE Oppvekstsjef: Elisabeth Jonassen Omsorgssjef: Iren Hovstein

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS Juni, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN (navn)

INDIVIDUELL PLAN (navn) Torsken kommune Koordinerende enhet 9380 Gryllefjord INDIVIDUELL PLAN (navn) Her settes det inn bilde eller annet som er personlig relatert til tjenestemottaker. Utarbeidet av: (navn) 1 Individuell plan.

Detaljer

Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune

Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf. 77 18 55 50 SØKER Navn: Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Generelt: Kommunen er ansvarlig for å yte

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE En beskrivelse av modell for utarbeidelse av Individuell Plan for mennesker med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparat.

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Regional konferansen i Oslo 3 desember. 2012 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator NSH 27 mai 2013 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering 1 To forskrifter blir til EN ny Forskrift

Detaljer

BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG

BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG Hva er en elektronisk stafettlogg? Elektronisk stafettlogg er et verktøy som benyttes i samarbeidet rundt et barn eller ungdom. Stafettloggen kan være et verktøy i samarbeidet

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Individuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere

Individuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere Individuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere Tromsø kommune bruker Sampro som elektronisk verktøy for tverrfaglig samhandling. I dette skrivet får du informasjon om Sampro, samt kort

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet For Tjenestekontoret for barn og unge: Søknad om støttetjenester fra Virksomhet Oppvekst Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Aldersgruppe 0-23 år) Unntatt offentlighet Gjelder støttetjeneste(r)

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Samhandling rundt barn og unge - koordinator, individuell plan og andre veier til Rom

Samhandling rundt barn og unge - koordinator, individuell plan og andre veier til Rom Avdelings Samhandling rundt barn og unge - koordinator, individuell plan og andre veier til Rom Frokostseminar 14.03.19 Hva skal vi si? Litt om hvem vi er Hva er samhandling og hvorfor er det viktig? Hvordan

Detaljer

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester Sigdal kommune Helse- og omsorgsavdelingen 3350 Prestfoss Unntatt offentlighet jf. offl. 13 første ledd, jf. Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester Opplysninger om søker/hjelpetrengende bruk BLOKKBOKSTAVER

Detaljer

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Barn- og ungeneheten ved koordinerende enhet EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN - èn port inn - Dette er ment som et nyttig verktøy for alle som skal være personlig koordinator for en individuell

Detaljer

Egensøknad. Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Egensøknad. Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

- i Sel kommune TIDLIG INNSATS

- i Sel kommune TIDLIG INNSATS Samarbeidsmøterretningslinjer og organisering - i Sel kommune TIDLIG INNSATS Innholdsfortegnelse 1 Retningslinjer og organisering av samarbeidsmøter rundt barn/unge og foreldre.... 1 1.1 Retningslinjer

Detaljer

Kim Espen Hansen Koordinator for barn og unge, Tildelingsenheten Østre Toten kommune

Kim Espen Hansen Koordinator for barn og unge, Tildelingsenheten Østre Toten kommune 22.11.2018 Kim Espen Hansen Koordinator for barn og unge, Tildelingsenheten Østre Toten kommune https://www.youtube.com/watch?v=5yk1wid3mjs&list=p LBtufYO5NMptfoxIK8mmMSVAiOu_vwXN8&index=6 Grunnleggende

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus HS avdelingen. v/ Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti Hjemmetjenesteleder

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Individuell plan og tverrfaglig samarbeid

Individuell plan og tverrfaglig samarbeid Individuell plan og tverrfaglig samarbeid av Seniorrådgiver Eilin Reinaas Innledning Hva er en individuell plan? Hvem har rett på en individuell plan? Hvem må utarbeide planen? https://helsedirektoratet.no/sider/indi

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud Helhetlig tjenestetilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune Søknad om helse- og omsorgstjenester Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 13 jfr. forvaltningslovens 13. Søknaden sendes til, Oldersletta 1, 9046 Oteren. 1. Opplysninger om søker Fødsels- og pers.nr:

Detaljer

Helse - og omsorgstjenester - søknad - PDF

Helse - og omsorgstjenester - søknad - PDF Informasjon Skjemaet fylles ut og skal deretter skrives ut og undertegnes. Følg veiledningen på siste side for utskrift. Etter mottatt søknad, vil Tildelingskontoret ta kontakt for en samtale.søknaden

Detaljer

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13, jf. hol. 12-1 Navn (fornavn etternavn): Adresse: Tlf.nr/Mob.nr: Bostedskommune: Bor du sammen med andre?

Detaljer

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinatorhåndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinerende enhet Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3. Koordinerende enhet: «Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings-

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/etat for forvaltning Intern korrespondanse Saksnr.: 201007940-22 Saksbehandler: KJMO Emnekode: SARK-03 Til: Forvaltningsenheten Sone Sør v/ Ann Wigdis Wilhelmsen Fra:

Detaljer

SØKNAD FOR INDIVIDUELL PLAN. 1. PERSONALOPPLYSNINGER Navn:

SØKNAD FOR INDIVIDUELL PLAN. 1. PERSONALOPPLYSNINGER Navn: SØKNAD FOR INDIVIDUELL PLAN 1. PERSONALOPPLYSNINGER Navn: Personnummer: Telefonnr.: Adresse: Postnr./sted: Hjelpeverge/fullmektig: 2. Hvilke tjenester har du i dag som ønskes koordinert? Tjenester/virksomhet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER REFERANSE TILHØRENDE TVERRETATLIG PROSESS FOR RESSURSTEAMET OG BEHANDLING AV SAKER FOR BARN OG VOKSNE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER 1. FORMÅL Retningslinjene

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR

INDIVIDUELL PLAN FOR Kommunene i Telemark INDIVIDUELL PLAN FOR Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Versjon 4, febr 215 Informasjon om Individuell

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN 1 Innholdsfortegnelse PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN... 3 Avklaring om individuell plan skal utarbeides... 3 Starten på planprosessen... 3

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester Sigdal kommune Helse- og omsorgsavdelingen 3350 Prestfoss Unntatt offentlighet jf. offl. 13 første ledd, jf. Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester Opplysninger om søker/hjelpetrengende bruk BLOKKBOKSTAVER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER REFERANSE TILHØRENDE TVERRETATLIG PROSESS FOR RESSURSTEAMET OG BEHANDLING AV SAKER FOR BARN OG VOKSNE MED SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER 1. FORMÅL Retningslinjene skal sikre

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing MØTEPLASSEN 2016 Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde 24.10.16 Merete Røthing Hvem er målgruppe for arbeidet? Pasienter/brukere med langvarige og/eller komplekse behov; Alvorlig

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Koordinerte og målrettede tjenester i helhetlige rehabiliteringsforløp

Koordinerte og målrettede tjenester i helhetlige rehabiliteringsforløp Koordinerte og målrettede tjenester i helhetlige rehabiliteringsforløp Samhandlingskonferansen Helgeland 14.-15.nov 18 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Tema Innledning om opptrappingsplanen for habilitering

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Helsetjenes ter. Arbeid/skole/ barnehage BRUKER. Hjem. Fritid. Pleie og omsorg. Andre instanser

Helsetjenes ter. Arbeid/skole/ barnehage BRUKER. Hjem. Fritid. Pleie og omsorg. Andre instanser Statens helsetilsyn anbefaler at barn og voksne som har behov for samordende tiltak og tjenester over tid, bør få opprettet en ansvarsgruppe. Ansvarsgruppen drives på kommunalt nivå, men kan også ha deltakere

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer