Vår referanse /LLU. Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 - kjøp av tjenestepensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse 200800187-/LLU. Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 - kjøp av tjenestepensjon"

Transkript

1 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPA«TEM««F- HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks BERGEN Saknr.o^lJOé o/l^f^ Dok.nr. 5É> 16 APR Arkivnr. 2^\ Saksh. Eksp. U.off. Deres referanse Vår referanse /LLU Dato ^. a^-ac^io Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 - kjøp av tjenestepensjon 1. Innledning Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Hordaland til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) datert 2L januar 2008 med oversendelse av krav om lovlighetskontroll av Hordaland fylkestings vedtak i sak 79/07 om 'Tenestepensjon - val av leverandør", samt til etterfølgende korrespondanse i samme sak. Vi beklager at behandlingen av denne saken tar svært lang tid. En av flere årsaker til dette er at lovlighetskontroll på anskaffelsesrettens område reiser en rekke svært kompliserte spørsmål, og departementets kompetanse til å behandle denne type saker er fremdeles ikke fullt ut avklart. 2. Spørsmål omfattet av kravet om lovlighetskontroll Kravet om lovlighetskontrollen er formulert gjennom følgende to spørsmål: 1) "Kanfylkestingetgjera eit vedtak med hemmeleg saksutgreiing? Fylkestinget sine medlemmer som ikkje er medlemmer av Administrasjonsutvalet, har ikkje hatt tilgong til heile saksgrunnlaget. Fylkestinget sine medlemmer fekk vaiet mellom å ta fylkesrådmannen si Postadresse Kontoradresse Telefon Konkurransepolitisk avdeling Saksbehandler Postboks 8004 Dep Akersg Telefaks Liv Lunde N-0030 OSLO Org no

2 saksutgreiing og konklusjon til følgje eller Terje Søviknes (Frp) sin konklusjon. Når hegge desse refererer til same konsulentrapport unnateke offentlegheit, og dei kjem med to ulike konklusjonar, må fylkestinget sine medlemmer røysta i meir etter tru enn realitetar i saka." 2) "Fylkestinget sine medlemmer frå SV, Ap. Sp og Raudt vil også få vurdert om kriteria for anbod ogføresetnadane i vedtaket om å innhenta anbodpå ny tenestepensjonsleverandør, er følgd i denne saka. ff vedtak i fylkesutvalet Det skal minnast om at også vektinga innan dei ulike kriteria var unntake offentlegheit." Det første spørsmålet er forelagt Kommunal- og regionaldepartementet som i brev av 25. august 2009 konkluderte som følger: "Kommunal- og regionaldepartementet kan på bakgrunn av sakens opplysninger ikke se at manglende innsyn i konsulentrapporten fra AON Grieg medførte at Fylkestinget i Hordaland sitt vedtak av i sak 79/07 var ulovlig. Departementets vurdering er således at lovlighetsklagens punkt 1 etter dette ikke tas til følge." Kopi av Kommunal- og regionaldepartementets brev følger vedlagt. 3. Kompetanse til å foreta lovlighetskontroll av saker etter lov om oflfentiige anskaffelser Denne aktuelle saken reiser ikke bare kompliserte spørsmål knyttet til anvendelse av anskaffelsesregelverket på inngåelse av tjenestepensjonsavtaler, men også spørsmål om når departementet har kompetanse til å treffe vedtak om lovlighetskontroll og hvor langt denne kompetansen strekker seg. Etter ordlyden i 59 første ledd første punktum er det "avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon" som er gjenstand for departementets lovlighetskontroll. Ut fra bestemmelsens ordlyd kan det derfor synes som enhver beslutning truffet av et kommunalt eller fylkeskommunalt organ er gjenstand for departementets lovlighetskontroll. I lovens forarbeider presiseres det imidlertid at departementets lovlighetskontroll bare gjelder "avgjørelsens offentligrettslige sider".^ Departementet skal derfor ikke ta stilling til privatrettslige spørsmål, herunder spørsmål av kontraktsrettslig, erstatningsrettslig eller tingsrettslig karakter.2 En offentlig anskaffelse ligger i skjæringspunktet mellom offentlig og privat rett. Selve kontraktsinngåelsen er normalt av privatrettslig karakter, mens beslutningsprosessen styres av lov om offentlige anskaffelser som er offentligrettslige prosedyreregler. 1 Se bl.a. Otprp. nr. 42 ( ), særmerknader til 59 nr 4. 2 Se Karnov, kommentarer til kommuneloven note 756. Side 2

3 Videre fremgår det samme sted at det kun er "endelig avgjørelse" som kan bringes inn for kontroll. Særlig etter lovendring av 19. juni 2009 nr. 88, sett i sammenheng med uttalelser i forarbeidene til lovendringen, synes det rimelig klart at prosessledende avgjørelser som utgangspunkt ikke kan gjøres til gjenstand for selvstendig lovlighetskontroll, men kan prøves som ledd i prøvingen av den endelige realitetsavgjørelsen.^ FAD har imidlertid merket seg at Kommunal- og regionaldepartementet i ovennevnte brev av 25. august 2009 skriver: "En avtale mellom fylkeskommunen og en leverandør om levering av tjenestepensjon må som utgangspunkt regnes som en privatrettslig disposisjon. Departementet legger imidlertid tilgrunn at et vedtak i fylkestinget om valg av slik leverandør regnes som en offentligrettslig disposisjon/har offentligrettslige sider, som kan lovlighetskontrolleres. Departementet vurderer etter dette at vedtaket i Hordaland fylkesting av sak 79/09 kan være gjenstand for lovlighetskontroll, jf. kommuneloven 59." FAD vil videre understreke at siden departementets eventuelle prøvelsesrett begrenser seg til de offentligrettslige sidene av saken, vil FAD i høyden kunne uttale seg om hvorvidt ovennevnte vedtak er i strid med anskaffelsesregelverket. FAD har ikke kompetanse til å ta stilling til hvilke konsekvenser et eventuelt brudd på regelverket vil få for avtalen mellom fylkeskommunen og leverandøren av tjenestepensjon. 4. Hensiktsmessigheten av å foreta lovughetskontroll på denne sakstypen Skulle departementet komme til at det foreligger brudd på anskaffelsesregelverket, vil det kunne være uklart hvilke konsekvenser dette skal få for de involverte partene. At departementet ikke har kompetanse til å ta stilling til hvilke privatrettslige konsekvenser et vedtak om at anskaffelsesregelverket er brutt skal få, betyr ikke nødvendigvis at departements vedtak ikke får slike virkninger. Lovlighetskontrollen kan ikke påklages/ankes, og det kan være utfordrende å sikre full belysning av ofte komplekse faktiske og rettslige spørsmål uten tilsvarende saksbehandlingsregler som de som foreligger for domstolen. Som det ble uttalt i Ot.prp. nr. 58 ( ) om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner m.v.: "Lovlighetskontrollen baserer seg i regelen på en skriftlig saksbehandling. Det kontradiktoriske prinsippet vil være mindre fremtredende enn ved en rettssak, og saksopplysningen kan dermed ikke forventes å være like god." Niåere er det etablert andre, alternative klageordninger innen saksområdet offentiige anskaffelser som S5nies mer hensiktmessige. Man har opprettet et eget klageorgan for spørsmål 3 Se bla. Ot.prp. nr. 17 ( ) pkt og Side 3

4 knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser, Klagenemnda for offentiige anskaffelser (KOFA). Behovet for å få avgjort tvil eller uenighet innad i kommunen i form av lovlighetskontroll, og med dette slippe domstolsbehandling, er derfor liten. I tillegg kan spørsmål om overtredelser av anskaffelsesregelverket også bringes inn for EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og her stilles det ikke krav til saklig klageinteresse. Dette sjmet deles av også av det såkalte Håndhevelsesutvalget som har fått som oppdrag å utrede det samlede regelverket for håndhevelse av anskaffelsesregelverket i forbindelse med gjennomføringen av det nye håndhevelsesdirektivet.^ Utvalget, som er bredt sammensatt med representanter fra både offentlig og privat sektor og akademia, har enstemmig gitt uttrykk for tilsvarende betenkeligheter, og kom på denne bakgrunn med følgende oppfordring: "Utvalget mener at denne kontrollen bør ses i sammenheng med håndhevelsessystemet for øvrig, og ber lovgiver vurdere å innføre et unntak fra lovlighetskontroll etter kommuneloven 59, for saker som gjelder offentlige anskaffelser. "^ Videre uttales: "På bakgrunn av problemene i forbindelse med lovlighetskontroll av avgjørelser om offentlige anskaffelser, og at det allerede eksisterer andre klagemuligheter, anbefaler utvalget at de ansvarlige norske myndigheter innfører et unntak fra kommuneloven 59 for disse sakene. "^ FAD vil i den videre oppfølgning av denne utredningen vurdere grundig om det er grunnlag for å foreslå et slikt unntak og om et slikt unntak i tilfelle vil få virkning også for saker som er mottatt av fylkesmennene og departementet før vedtakelsen av lovendringen. Dette vil sees i sammenheng med den samlede gjennomgang av håndhevelsesmekanismer på dette feltet. 5. Anvendelse av anskaffelsesregelverket ved inngåelse av tjenestepensjonsavtaler Det følger av forskrift om offentlige anskaffelser 1-3 (2) bokstav f) at forskriften ikke får anvendelse på ansettelsesavtaler. Hvorvidt dette unntaket kommer til anvendelse når det offentlige som arbeidsgiver inngår avtale med et forsikrings- eller pensjonsselskap om kjøp av tjenestepensjon for sine ansatte, er et rettslig uavklart spørsmål. Dette spørsmålet skal behandles i sak C-271/08 som EU-domstolen skal behandle, trolig til høsten. Saken gjelder riktignok tyske forhold, men antas å ville gi veiledning også ved vurderingen av norske forhold. 4 Direktiv 2007/66/EF. 5 NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser side NOU side Side 4

5 Det oppstår også et spørsmål om den offentlige oppdragsgiver er forpliktet til å følge regelverket for offentlige anskaffelser når en kunngjøring først er skjedd, uavhengig om oppdragsgiveren opprinnelig vor forpliktet til å foreta en slik kunngjøring. Innebærer en slik kunngjøring med andre ord at regelverkets unntaksbestemmelser blir satt ut av spill i det aktuelle tilfellet? EU-domstolen besvarte dette spørsmålet benektende i Z)M«<ia/^.'' Oppdragsgiver var kun bundet av de generelle prinsipper i EU-traktaten. Det foreligger imidlertid avgjørelser fra KOFA som synes å legge motsatt standpunkt til grunn, men dette synes å være begrunnet på kontraktsrettslig grunnlag. Som utgangspunkt faller, som nevnt i punkt 3 ovenfor, kontraktsmessige spørsmål utenfor FADs kompetanse til å foreta lovlighetskontroll etter kommuneloven Videre behandhng av saken Den videre behandling av denne saken vil avvente til departementet har fått en nærmere avklaring på spørsmålet om lovlighetskontroll på saker etter anskaffelsesregelverket. Under enhver omstendighet må den nærmere behandling avvente til det foreligger en nærmere rettslig avklaring gjennom dom i EU-retten i sak C-271/08 på spørsmålet om hvorvidt anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse ved inngåelse av tjenestepensjonsavtaler. FAD ber vennligst om å bli underrettet dersom det i denne saken foreligger forhold som gjør at saken ikke lenger har aktuell interesse slik at begjæringen om lovlighetskontroll ikke lenger opprettholdes. Med hilsen J/an A. Halvorsen (e.f.) kspedisjonssjef Liv Lunde seniorrådgiver Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet Vedlegg: Kommunal- og regionaldepartementets brev av 25. august Sak C-45/87 Side 5

6 IHI DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT ^ FORNYINGS-OG \ I ADK^iNiSTRASJONSDEPARTEMENTET I Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep. 2S åle 3 I 0030 OSLO i ARKIVKODE: V^ ^,^_. Tn.mwww«iwi»g*.i «l».,.mic>..j,^.i.m. Ill - " i SAKSNR: i?,o ^ffo l6l' ^_J Deres ref Vår ref Dato /CPM 08/ ESG 2 5'AUG 2009 Sak om lovli^etskontroll etter kommuneloven 59 - Hordaland vedtak i sak 79/07 fylkestings Vi viser til brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av , der det bes om at Kommunal- og regionaldepartementet vurderer lovligheten av vedtak om valg av leverandør truffet av Hordaland fylkesting den , sak 79/07. Vi beklager at det har tatt lang tid å behandle saken. Saken har blant annet reist noen spørsmål knyttet til virkeområdet til kommuneloven 59, som det har vært nødvendig å vurdere nærmere. Om Hordaland fylkestings vedtak i sak 79/07 kan lovlighetskontrolleres Kommuneloven 59 slår generelt fast at fylkesmannen/departementet kan foreta lovlighetskontroll av avgjørelser som er truffet av folkevalgte organ eller av den kommimale eller fylkeskommunale administrasjonen. Utgangspunktet er at det bare er de forvaltnings- og offentligrettslige sider ved en kommunal eller fylkeskommunal avgjørelse som kan være gjenstand for lovlighetskontroll, mens privatrettslige sider eller disposisjoner som hovedregel faller utenfor lovlighetskontrollens område, se Rundskriv H-2123 pkt En avtale mellom fylkeskommunen og en leverandør om levering av tjenestepensjon må som utgangspunkt regnes som en privatrettslig disposisjon. Departementet legger imidlertid til grunn at et vedtak i fylkestinget om valg av slik leverandør regnes som en offentiigrettslig disposisjon/har offentligrettslige sider, som kan lovlighetskontrolleres. Departementet vurderer etter dette at vedtaket i Hordaland fylkesting av sak 79/07 kan være gjenstand for lovlighetskontroll, jf. kommuneloven 59. Postadresse: Kontoradresse: Telefon «Soa_Navn» Postboks 8112 Dep Akersg /«Soa Tlf» Telefaks: 0032 OSLO Org. nr.; «Soa_Fax» Saksbehandler: «Sbr_Navn» «Sbr Tlf»

7 Sakens bal^rmm Etter vedtak i Hordalandsfylkestingom å konkurranseutsette leveranse av tjenestepensjon forfylkeskommunensansatte, ble det høsten 2007 avholdt en anbudskonkurranse. Det ble levert tilbudfra tre leverandører, hhv. Vital, KLP og Storebrand. Innkjøp av tjenestepensjon for offentlig ansattefølgerlov og forskrift om offentlige anskaffelser, ogtilbudenekunne ikke tas inn i en åpen saksfremstilling. Det gårfremav opplysningene at det på denne bakgrunn ble utarbeidet en rapport av konsulentselskapet AON Grieg med en vurdering av de uliketilbudeneog en anbefaling om valg av leverandør, og at denne rapporten ble unntatt for innsjm. På bakgrunn av rapporten utarbeidetfylkesrådmannen et sammendrag som skulle gi grunnlag forfylkestingetsmedlemmer til å treffe en avgjørelse. Vedtaket i fylkestinget den ble truffet i samsvar med anbefaling i konsulentrapporten og fylkesrådmannenstilrådning,og KLP ble valgt som fortsatt leverandør av ^enestepensjoner. Klagerne, bestående avfirefylkestingsrepresentanterfrasv, Sp, Ap og Rødt, mener at sammendragetfrafylkesrådmannenikke gavfylkestingetsmedlemmer tilstrekkelig informasjon til å treffe en saklig begrunnet avgjørelse om valg av leverandør av tjenestepensjon, og at man genereltfikkfor litentidtilå sette seg mn i saken. På bakgrunn av atfylkestingetsmedlenmier ikkefikktilgangtil/innsyni hele saksmaterialet, stiller klagerne spørsmål om vedtaket i Hordalandfylkestingden om valg av leverandør var lovlig. Departementets vurdering Wkårene for å settefremen lovlighetsklage etter kommuneloven 59 nr. 1 og 2 anses oppfylt Etter kommuneloven 59 nr. 4 skal det ved lovlighetskontroll tas stillingtilom den påklagede avgjørelsen er innholdsmessig lovlig, er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og er blitttilpå lovlig måte. Kommuneloven 59 er avgrenset til kontroll av avgjørelsens lovlighet, og departementet har ikke hjemmel til å overprøvefylkestingetsev. politiske vurderinger. Den sentrale vurderingen i den aktuelle saken er om manglende inns5m for de folkevalgte i saksdokumenter (konsulenfrapporten) medfører atfylkestingeti Hordaland sin avgjørelse i sak 79/07 er blitttilpå ulovlig måte, jf. kommuneloven 59 nr. 4 bokstav c. Departementet legger til grunn atfylkestingetsom det øverste folkevalgte organ i fylket, jf. kommuneloven 6, på generelt grunnlag må kunne be om å få seg forelagt informasjon og opplysninger som det selv anser som relevant og vesentlig for å kunne treffe avgjørelse i en sak. Dersomfylkestingetfinnerat det som besluttende organ ikke hartilstrekkeliggnmnlagtilå treffe en avgjørelse i en sak,tilsieralminnelige forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig saksbehandling atfylkestingetsom Side 2

8 utgangspunkt må kunne be om ytterligere opplysninger, og/eller vente med å treffe vedtak inntil mer dokumentasjon foreligger. Folkevalgtes mnsynsrett er ikke konkret regulert i kommuneloven, men detfremgårav lovens 40 nr. 5 atfylkestingetselv skal fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om de saker som er under behandling. Viderefølgerdet av departementets veiledende normalreglement til kommuneloven 40 nr. 5 om folkevalgtes innsynsrett. Rundskriv H-2142 pkt 1.1 og 1.2, at fylkestinget som overordnet organ for hele denfylkeskommunaleforvaltningen som utgangspunkt har retttilinnsjm i allefylkeskommunalesaksdokumenter. Når det gjelder saksdokumenter/opplysninger som er imntattfrainnsyn,fremgårdet av Rundskriv H-2142 pkt 4.1 at de folkevalgtes innsynsrett som hovedregel ikke gjelder for taushetsbelagte opplysninger. Imidlertid kan det folkevalgte organet ved flertallsvedtak likevel kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkonmiende organ, jf. forvaltningsloven 13 b, nr. 2. Departementet leggertilgrunn at vurderingen av hvorvidt det folkevalgte organet har behov for Iqennskaptildokumenter eller opplysninger som er unntattfrainnsyn for å behandle og treffe vedtak i en sak, som utgangspunkt må foretas av det folkevalgte organet selv. Det foreligger i det aktuelletilfelletikke opplysninger som tyder på at fylkestinget ønsket mer tid til å vurdere saken. Det vises her til at SV ba om utsettelse av saken for å utrede konsekvensene ytterligere, men at dette ble nedstemt av et knapt flertall. Det antas videre atfylkestingetmed alminneligflertallkunne bedt om å få seg forelagt konsulenfrapporten i et lukket møte, jf. kommuneloven 31 nr. 3, jf. 35 nr. 1, og således få mulighettilå gjøre seg kjent med den informasjon og de vurderinger som lå til grunn for sammendraget Det foreligger imidlertid ikke opplysninger som tyder på at fylkestinget konkret ba om å få seg forelagt konsulenfrapporten som var unntatt fra innsyn, eller andre dokumenter/opplysninger knjrttet til vurdering av tilbudene utover det som alt varfremlagt,førdetfraffavgjørelsen om valg av leverandør. På denne bakgrunn legger departementettilgrunn at Hordalandfylkesting,på det tidspunktet avgjørelsen ble truffet selv vurderte at det forelåtilsfrekkeliginformasjon og vartilsfrekkeliggrunnlagtilå kunnefreffeen avgjørelse om valg av leverandør av tjenestepensjon forfylkeskommunensansatte. Departementet kan ikke se det er gnmnlag for å overprøve denne vurderingen. Side 3

9 Konklusjon Kommunal- og regionaldepartementet kan på bakgrunn av sakens opplysninger ikke se at manglende innsjm i konsulenfrapporten fra AON Grieg medførte at Fylkestinget i Hordaland sitt vedtak av i sak 79/07 var ulovlig. Departements vurdering er således at lovlighetsklagens punkt 1 etter dette ikke tas til følge. Med hilsen Lf.) avdelingsdirektør.(amaaaa^cld Elen Schmedling Gimnæs rådgiver Side 4

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en avtale med Kommunalbanken AS om å låne 70 000 000 kroner i forbindelse med behov for investeringer blant annet til oppføring av Finnsnes ungdomsskole,

Detaljer

Prop. 12 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 12 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 12 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett) Innhold 1

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet

Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon Utredning Knutepunkt Sørlandet Innhold 1 Innledning... 2 2 Interkommunalt styre... 2 2.1 Hjemmel... 2 2.1.1 Formål... 3 2.1.2 Karakteristiske trekk ved

Detaljer

Dato: 3.desember 2010

Dato: 3.desember 2010 Bystyrets kontor Registrert 050111 Bksaknr. 200915430/17 BYST-0200 BERGEN KOMMUNE Kommuneadvokaten Notat Saksnr.: 200982020-1 Saksbehandler: INMY Emnekode: ADV-0301 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Bystyredirektør

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Utarbeidet av advokatfirmaet Thommessen v/gunnar

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kjøpt saksbehandlertjenester til sin kommunale barnevernstjeneste for kr. 1 571 113,- uten å kunngjøre anskaffelsen. Klagenemnda fant at dette utgjorde

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk tre kontrakter med Utviklingssenteret AS om prosjektledelse og ytterligere bistand i forbindelse med prosjektet "Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen".

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/44 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/44 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har kjøpt elektrisk kraft fra Fitjar kraftlag i svært lang tid, uten at anskaffelsen på noe tidspunkt har vært kunngjort. Klagenemnda fant at innklagedes

Detaljer

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Til: Fra: Foreningen Pensjonskontoret v/anne Karin Andreassen Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Ingrid Lund og Espen Bakken Oslo, 9. januar 2015 Ansvarlig advokat: Espen Bakken E-post: eib@adeb.no Vår

Detaljer

Vedtaket som kravet gjelder ble gjort med 15 mot 12 stemmer, basert på benkeforslag.

Vedtaket som kravet gjelder ble gjort med 15 mot 12 stemmer, basert på benkeforslag. Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND Att: Rådmannen Bergen, 23. januar 2009 E-post: paal.heldal@eurojuris.no Ansvarlig advokat: Pål Heldal Vår ref. 3640 Skolesaken - krav om lovlighetskontroll Jeg

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Innst. S. nr. 173. I markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Sammendrag (1999-2000) Dokument nr. 8:38 (1999-2000) Til Stortinget

Innst. S. nr. 173. I markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Sammendrag (1999-2000) Dokument nr. 8:38 (1999-2000) Til Stortinget Innst. S. nr. 173 (1999-2000) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE Vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009 Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren Rapport til KS 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KPMG for KS. Rapporten er svar på FOU prosjekt 114009, sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BRISKEBYSAKEN - LÆRING OG FORSLAG TIL KONKRETE TILTAK SOM FØLGE AV GRANSKNINGEN

SAKSFRAMLEGG BRISKEBYSAKEN - LÆRING OG FORSLAG TIL KONKRETE TILTAK SOM FØLGE AV GRANSKNINGEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Braathen Arkiv: D11 - Arkivsaksnr.: 10/414 Behandles i: HAMAR KOMMUNESTYRE HAMAR FORMANNSKAP HAMAR FORMANNSKAP HAMAR KOMMUNESTYRE BRISKEBYSAKEN - LÆRING OG FORSLAG TIL

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Næringslivets HovedorgfuJisasjon. Magni Elsheim, Kai Krtiger, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Næringslivets HovedorgfuJisasjon. Magni Elsheim, Kai Krtiger, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Statens pensjonskasse et gebyr på 170000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IT-konsulenttjenester. Gebyret utgjorde ca. 11,8 prosent av anskaffelsens

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer