SELSKAPSKONTROLL AV FORUS NÆRINGSPARK AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELSKAPSKONTROLL AV FORUS NÆRINGSPARK AS"

Transkript

1 SELSKAPSKONTROLL AV FORUS NÆRINGSPARK AS STAVANGER, SANDNES OG SOLA KOMMUNER JANUAR 2010

2 Forsidefoto: Forus Næringsparks årsmelding for 2008

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, kommunenes administrasjon, og selskapet. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og uttalelsene 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Selskapets kommentar... 7 Eiernes kommentar Rapporten Innledning Bakgrunn, formål og problemstillinger Kort om metode Faktabeskrivelse Innledning Nærmere om selskapet Vurderinger Selskapsforhold Avtalemessige forpliktelser Forpliktelser vis a vis offentlige instanser Juridiske forhold Organisatoriske forhold Miljø Fremtidsutsikter Særskilt om samarbeid med private aktører Selskapets økonomiske utvikling Nærmere om datterselskap og tilknyttede selskap Eiernes rolle Styrets rolle Konklusjon og anbefalinger Vedlegg Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

4 SAMMENDRAG Bakgrunn for kontrollen Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll , vedtatt av kommunestyrene i eierkommunene Sola, Sandnes og Stavanger. I denne selskapskontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølgning av eierskapet i Forus Næringspark AS med datterselskaper, etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalgene i alle eierkommunene. Fra kontrollutvalgenes bestilling framgår det at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? Hvilke insentivordninger innefor tomteutvikling er etablert, og fungerer disse etter sin hensikt? Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? Hvilken praksis i forhold til anskaffelser og offentlighet utøver selskapet? Metode Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Selskapskontrollen bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne kilder, herunder Foretaksregisteret, mv. Bruken av kilder utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål og ikke en materiell kontroll av selskapets funksjon. Funn Mye av våre vurderinger av praksis er gjort opp mot KS sine anbefalinger om eierskap. Det har vi gjort mer eksplisitt i denne rapporten enn tidligere. To år etter at første versjon kom ut, framstår anbefalingene som godt egnete målestokker å vurdere kommunale selskaper og kommuners eieroppfølging opp i mot. Her gjengis de viktigste funn i selskapskontrollen: Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

5 Selskapet har etter innhentelse av juridiske betenkninger konkludert med det ikke omfattes av reglene om offentlige anskaffelser og offentlighetsloven Rutiner for valg av styremedlemmer i datterselskap åpner for at medlemmer i styret i selskapet også kan velges som styremedlemmer i datterselskapene. Sett opp mot nevnte KS-anbefalinger finner vi at eierne ikke har innført obligatorisk opplæring i eierutøvelse for folkevalgte (anbefaling nr 1), definert begrunnelse for politisk representasjon i styret (14), fastlagt rutiner for valg av eierorgan (7), satt kvalifikasjonskrav for valg av styremedlemmer (8), eller etablert rutiner for løpende evaluering av styrearbeidet (11). Det er ikke fastsatt etiske retningslinjer for driften av selskapet (anbefaling 18). Når det gjelder spørsmålet om insentivordning ved tomteutvikling og samarbeid med private aktører, er det på rene at styret har et uttalt mål om likebehandling ved innledning av samarbeid om tomteutvikling, og at det ikke er etablert rammer som tilgodeser private investorer på bekostning av selskapsinteressen. Det er imidlertid ikke formalisert. Konklusjon Det er ikke avdekket forhold som tilsier at eiere, styre og selskap opptrer i strid med gjeldende lovgivning, offentlige pålegg, vedtekter, styreinstruks eller fastlagte strategier. Dette tilsier at det er en tilfredsstillende grad av eierstyring i selskapet. Det presiseres at grunnlaget for selskapet, når det forholder seg til offentlighetsloven og reglene om offentlige anskaffelser, er en juridisk betenkning utarbeidet av selskapets advokat. Det er ikke grunnlag for å trekke konklusjonene i tvil, men understrekes at denne betenkningen i seg selv har begrenset autoritativ verdi. Funnene i kontrollen viser for øvrig at eierne ikke opptrer i tråd med flere av anbefalingene om eierskap fra KS Eierforum, herunder anbefalingen om utarbeidelse av etisk grunnlag for driften av virksomheten. Etter endringene i selskapets vedtekter i 2007 har selskapet ganske vidt handlingsrom og kan alene eller sammen med andre kommunale/interkommunale organ også engasjere seg i virksomhet som direkte eller indirekte forventes å gi ny næringsvirksomhet i Stavangerregionen. Vi minner her om endringene i forvaltningsloven, som etter utløpet av inneværende valgperiode i langt større grad enn i dag gjør alle de sentrale politikere som i dag utgjør selskapets styre, inhabile i kommunenes behandling av saker som vedrører selskapet. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

6 Anbefalinger Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen, jf ovenfor, anbefaler Rogaland Revisjon IKS at eierne bør ta stilling til om de vil etterleve eller eventuelt begrunne hvorfor de ikke følger hele eller deler av følgende KS anbefalinger om eierskap: KS anbefaling nr. 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte KS anbefaling nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan KS anbefaling nr. 8 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor KS anbefaling nr. 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene KS anbefaling nr. 12 Styresammensetning i konsernmodell KS anbefaling nr. 14 Om habilitet og politisk representasjon styrene KS anbefaling nr. 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer I tillegg anbefales det at selskapet Formaliserer prinsippene for samarbeid med private aktører. Vurderer egnete måter å legge seg tettere opp til det offentlige anskaffelsesregelverket, ettersom det er underlagt offentlig eierskap og kontroll. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

7 SELSKAPETS KOMMENTAR Styret i Forus Næringspark behandlet rapporten i møte Følgende uttalelse ble vedtatt: Styret vil innledningsvis bemerke at selskapskontrollens vurderinger er holdt opp mot KS rapport om anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. Rapporten er utarbeidet i regi av KS Eierforum og datert september Verken rapporten eller tidligere forarbeider til rapporten er tidligere gjort kjent for Forus Næringspark. Styret kjenner heller ikke til at rapporten er oversendt eierkommunene for formell behandling. Styret har således verken hatt grunnlag for å gjøre seg kjent med denne rapportens generelle vurderinger eller de mer konkrete anbefalinger innen nærværende selskapskontroll ble påbegynt. KS-rapportens anbefalinger retter seg i betydelig grad inn mot eierne av kommunale virksomheter. De fleste merknader som er fremkommet i selskapskontrollrapporten fra Rogaland Revisjon er forhold som omhandler eierkommunenes ansvarsområder. Dette gjelder: definering av begrunnelse for politisk representasjon i styrene; jf. KS anbefaling nr. 14; fastlegging av rutiner for valg av eierorgan; jf. KS-anbefaling nr. 7; definering av kvalifikasjonskrav for valg av styremedlemmer; jf. KS anbefaling nr 18. Av de mer konkrete anbefalinger som omhandler selskapets løpende virksomhet mer direkte har styret merket seg: Anbefaling nr 3: Selskapsmål og selskapsstrategier regelmessig vurdering av selskapets vedtekter. Styret konstaterer at selskapet etterlever eierforumets anbefaling om å ha utarbeidet mål og strategier for selskapets virksomhet samt at hensiktsmessigheten av vedtektene er vurdert som følge av endringer i selskapsstrategi. Anbefaling nr 8: Gjennomføring av eiermøter. Styret konstaterer at selskapet etterlever eierforumets anbefaling om å gjennomføre eiermøter ved at selskapets representantskap (30 medlemmer) møter 1 2 ganger årlig for å behandle årsberetning, regnskap, strategi og øvrige vedtektsfestede saker. Styret viser også til at det gjennomføres to årlige møter med eierkommunenes rådmenn. Møtet omfatter og kommunenes planfaglige ledelse og næringssjefer/ansvarlige. Anbefaling nr 11: Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene. Styret har gjennom særskilt styreinstruks klargjort ansvars-, oppgave- og rollefordeling mellom styret og daglig leder og daglig leders fullmakter. Styret gjennomfører videre årlige strategiseminarer hvor søkelyset rettes mot strategi og tilfredsstillende virksom- Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

8 hetsdrift. Styret avgir årsberetninger som ivaretar aksjelovens krav samt hva gjelder redegjørelse for virksomhetens resultater strekker seg vesentlig ut over minstekravene. Styret tar til etterretning at det anbefales å gjennomføre årlige egenevalueringer av styrets arbeid og vil sette dette på dagsorden på førstkommende styremøte. Anbefaling nr 12: Styresammensetning i konsernmodell. Det er anbefalt at styremedlemmer i morselskapet ikke sitter i styret i datterselskapene. Forus Næringspark har praktisert dette forholdet som følger: I heleide datterselskap hvor daglig leder i FNP også er daglig leder av datterselskapet, har datterselskapenes generalforsamlinger i de seinere år valgt styremedlemmer som verken er styremedlemmer i næringsparken eller er ansatt i næringsparken. Dette gjelder Forus Utvikling AS og Forus Parkering AS. Å velge ansatt i FNP som styremedlem synes uaktuelt. I selskaper hvor FNP har medeierskap og hvor daglig leder i FNP også er daglig leder av selskapet, har selskapets generalforsamling valgt styremedlemmer som også er medlem av FNP`s styre samt i tillegg eksternt styremedlem. Dette gjelder Gjesdal Næringspark (50%) hvor det er inngått forvaltningsavtale med Forus Næringspark. I selskaper hvor FNP har medeierskap, men daglig leder ikke utøver den daglige ledelse av selskapet, har styret nominert daglig leder som styremedlem og denne er også blitt valgt på selskapenes generalforsamling. Dette omfatter selskapene Ipark Eiendom AS og Pilen Eiendom AS. Styret vil gjennomgå retningslinjer/praksis for oppnevning av styremedlemmer i tilknytning til kommunevalgperiodens utløp. Anbefaling nr 18: Etiske retningslinjer. Styret legger til grunn at det blir utarbeidet etiske retningslinjer for næringsparkens virksomhet. Forslag til retningslinjer tas opp til behandling på førstkommende styremøte. Det anbefales videre i selskapsrapporten at næringsparken formaliserer prinsippene for samarbeid med private aktører. Næringsparken har pt et formalisert samarbeid med andre eiendomsutviklere gjennom Ipark Eiendom AS. Ipark Eiendom har to aksjonærer Smedvig Eiendom (54,5 %) og Forus Næringspark (45,5 %). Forus Næringspark var blant de opprinnelige stifterne av stiftelsen Rogaland Kunnskapspark og har i alle vært representert i stiftelsens styre. Stiftelsen besluttet etter hvert å skille virksomhetens profesjonelle aktiviteter ut i to virksomhetsområder Rogaland Kunnskapspark AS og Kunnskapsparken Eiendom AS. Forus Næringspark var representert i styret i eiendomsselskapet. I 2008 ble næringsparken tilbudt å overta stiftelsens aksjepost i eiendomsselskapet. De to selskapene ble samtidig omdannet til Ipark AS og Ipark Eiendom AS. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

9 Pilen Eiendom AS. Pilen Eiendom ble etablert i 2004 etter oppkjøp av 90 mål fra to private grunneiere. Selskapets formål var konkurrerende til Forus Næringspark. FNP hadde imidlertid et nærliggende tomteareal som mest hensiktsmessig lot seg utvikle sammen med det øvrige arealet. FNP ble invitert til medeierskap i selskapet gjennom å skyte inn tomtearealet som tingsinnskudd. Selskapets formål er nå i ferd med å fullføres og næringsparken er i ferd med å selge seg ut av selskapet. Det synes for styret nærliggende å ta spørsmålet om evt. formalisering av prinsipper for samarbeid med private aktører opp til nærmere vurdering på førstkommende styremøte. Det anbefales til slutt i selskapsrapporten at en vurderer hensiktsmessige måter å legge seg opp til det offentlige anskaffelsesregelverket. Styret er tilfreds med at det i selskapsrapporten fremholdes at selskapet har etablert rutiner og praksis for kjøp av tjenester som langt på vei forholder seg til hensynet til anskaffelsesreglene, og utviser ansvarlig skjønn for ivaretakelse av selskapsinteressen... Med utgangspunkt i at selskapet ikke er underlagt anskaffelsesreglene kan en slik ivaretakelse av selskapsinteressen neppe sies å reise spørsmål ved selskapets disposisjoner eller eierstyringen på området. Styret vil for egen regning tilføye at selskapet så langt som hensiktsmessig skal konkurranseutsette innkjøp av varer, konsulenttjenester og utbyggingsoppdrag. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

10 EIERNES KOMMENTAR Følgende uttalelse er mottatt : Oversendelsesbrevet: Eierkommunene viser til henvendelse, datert , vedrørende høringsuttalelse knyttet til rapporten fra selskapskontrollen av Forus Næringspark AS. Det spesifiseres i henvendelsen at det er eierrepresentantene som deltar på generalforsamlingen som utøver eierfunksjonen i selskapet og at generalforsamlingen følgelig skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten, jf 15 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkesk. Det bemerkes imidlertid at kommunene i tråd med tidligere praksis ved selskapskontroller bør ta stilling til om uttalelsen skal samordnes internt i kommunen, for eksempel koordinert av rådmannen, eller på tvers av kommunene i retning av en felles høringsuttalelse fra eierne. Rådmennene i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har på bakgrunn av dette tatt et initiativ til å utarbeide et utkast til felles høringsuttalelse som videre er koordinert med eierrepresentantene i de respektive kommunene. Rådmennene oversender herved en felles høringsuttalelse på vegne av eierrepresentantene som deltok på ordinær generalforsamling i Med vennlig hilsen Den interkommunale eierskapsgruppen/ på vegne av kommunenes eierrepresentanter på generalforsamlingen i Eierkommunenes høringsmerknader Eierkommunenes merknader begrenser seg til anvendelsen av KS Eierforums anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak som grunnlag for vurdering av kommunenes forvaltning av eierinteressene i selskapet. KS Eierforum er et kompetansenettverk for offentlig utøvelse av eierskap i kommunal sektor. Kommunene Sandnes og Stavanger er medlem av KS Eierforum. Selskapskontrollen skal utføres i tråd med kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg samt kontrollutvalgenes bestilling. Kontrollutvalgene skal bl.a. påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jf 14 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkesk. I rapporten presiseres det at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk operer i tråd med formålet. Selskapskontrollen har ikke avdekket at eierne, styret og selskap opptrer i strid med gjeldende lovgivning, offentlige pålegg, vedtekter, styreinstruks eller fastlagte strategier. Eierkom- Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

11 munene tar til etterretning at det konkluderes med at det er en tilfredsstillende grad av eierstyring i selskapet. Rogaland Revisjon IKS introduserer et skifte i metodebruken ved å anvende anbefalingene fra KS Eierforum eksplisitt som vurderingskriterier for kommunenes eierstyring. Metodevalget kan begrunnes med at anbefalingene vil kunne danne et grunnlag for en helhetlig vurdering av om kommunene har etablert tilfredsstillende rammer for eierstyring. KS Eierforum sine anbefalinger tar opp sentrale forhold mht. utøvelse av kommunalt eierskap i selskaper. Det et omfattende arbeid å revidere eksisterende eierskapsmeldinger i eierkommunene. Revisjonsbehovet må knyttes både opp mot prinsipielle sider ved alle typer selskaper og selskapene spesielt. Eierstyring av Forus Næringspark AS bygger på vedtatte eierskapsmeldinger og resultatrapporteringer som er behandlet i eierkommunene, samt selskapsrettslige dokumenter. De ovennevnte anbefalingene fra KS Eierforum er ikke behandlet i de respektive kommune- og bystyrene og ligger således ikke eksplisitt til grunn for kommunenes forvaltning av eierinteressene i selskapet. Anbefalingene kan dermed ikke alene danne utgangspunktet for analyser av eierrepresentantenes utøvelse av eierinteressene i selskapets eierorgan. Tilsvarende kan anbefalingene heller ikke legges ensidig til grunn for en analyse av styrets forvaltning av selskapet. Eierkommunene er følgelig av den oppfatning at det er lite hensiktsmessig å bedømme kommunens eierstyring på bakgrunn av anbefalingene fra KS Eierforum. Eierkommunene anser det som naturlig at Rogaland Revisjon IKS i stedet har fokus på å foreta en uttømmende evaluering av kommunenes eierstyring på bakgrunn av vedtak og forutsetninger gitt av de respektive kommune- og bystyrene. Eierkommunene har i samarbeid utarbeidet overordende prinsipper for eierstyring. Prinsippene er utviklet med utgangspunkt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse samt statens prinsipper for godt eierskap. De overordnede prinsippene for eierstyring er vedtatt av kommunestyrene og danner det naturlige utgangspunktet for en evaluering av kommunenes eierstyring. I rapporten gis det kun en kort omtale av prinsippene, og uten at disse synes å være aktivt benyttet i vurderingene. Vinteren 2007 avsluttet styret sitt strategiarbeid og fremmet resultatene for behandling i eierkommunene. Dette omfattet blant annet strategiske valg om endring av vedtektene for å legge et grunnlag for at selskapet skal kunne tilpasse sin virksomhetsprofil til også å engasjere seg i utviklingen av næringsarealer innen Stavanger-regionen. Kommune- og bystyrene behandlet og godkjente endringene. Eierkommunene savner at selskapskontrollen belyser virkninger av disse strategiske endringene. En selskapskontroll vil kunne avdekke og gi ny innsikt i ulike forhold som er av betydning for kommunens forvaltning av eierinteressene. I rapportens konklusjon og anbefalinger overfor eierne henvises det kun til anbefalingene fra KS Eierforum. Rapporten gir ikke nærmere kommenterer til hver av anbefalingene. Den tydeliggjør derfor heller ikke konsekvensene for kommunenes eierstyring ved at den enkelte anbefaling ikke overholdes. Eierkommunene er derfor av den oppfatning at selskapskontrollen på dette området i begrenset grad tilfører kommunene ny innsikt i forhold som er av betydning for eierstyringen. Sign. Sign. Sign. Håkon Rege Norunn Østråt Koksvik Odd Kristian Reme Sola kommune Sandnes kommune Stavanger kommune Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

12 RAPPORTEN Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

13 1.1 INNLEDNING BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTIL- LINGER Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll vedtatt av kommunestyrene i eierkommunene Sola, Sandnes og Stavanger. I denne selskapskontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i Forus Næringspark AS med datterselskaper etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalgene i alle eierkommunene. I selskapskontrollen framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? Hvilke insentivordninger innefor tomteutvikling er etablert og fungerer disse etter sin hensikt? Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? Hvilken praksis i forhold til anskaffelser og offentlighet utøver selskapet? Når det gjelder behandling av datterselskaper og tilknyttede selskap vil dette begrense seg til en kort redegjørelse for de respektive selskap, samt en vurdering av hva som er gjort med hensyn til eieroppfølging av disse KORT OM METODE Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. I tillegg vil kontrollutvalgenes bestillinger bli nærmere undersøkt. Utover dette vil kontrollen ikke gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser. Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opere- Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

14 rer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således utenfor denne kontrollen. Rapporten bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne kilder, herunder Foretaksregisteret, mv. Bruken av kilder utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. Den samlede dokumentasjon om selskapet mottatt fra eiere, styret og daglig leder fremgår av dokumentliste i vedlegg 1. Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret og administrasjon som det verken kan forventes at eierne har kjennskap til eller alene gir en verdi for vurdering av eierstyringen. Når den allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde som igjen er av sentral verdi for vurdering eierstyringen i selskapet. Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med utgangspunkt i følgende kilder: Lov og forskrift Selskapets vedtekter Eiermeldinger KS Eierforums anbefalinger for eierstyring 1 Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Det vil si at det som i utgangspunktet er i orden ikke vil være gjenstand for nærmere omtale eller vurdering. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med eierkommunenes planer for selskapskontroll samt de problemstillinger kontrollutvalgene i de samme kommuner har vedtatt. Rogaland Revisjon IKS er i en prosess med å videreutvikle vår tilnærming til selskapskontroll etter fem års kjent praksis blant våre kunder. Det spesielle i denne rapporten er at vi har anvendt en langt mer eksplisitt bruk av KS-anbefalingene. Disse har vært gjennom en meget positiv utvikling siden etableringen. Se lenkene i fotnoten under. I dette arbeidet har vi hatt bistand fra advokat Øyvind Schage Førde ved Nedre Romerike distriktsrevisjon. Arbeidet er fulgt opp av leder forvaltningsrevisjon Bård Humberset og revisjonsdirektør Cicel Aarrestad. 1 Første versjon av anbefalingene kom høsten 2007, siste versjon er fra september I rapporten er brukt versjonen fra januar KS sine nettsider inneholder dessverre ikke tidligere versjoner. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

15 1.2 FAKTABESKRIVELSE INNLEDNING 2 Forus Næringspark AS ( Forus eller selskapet ) er en av de største næringsparkene i Norge og er eiet av kommunene Stavanger (49 %), Sandnes (49 %) og Sola (2 %). Næringsparken ligger strategisk plassert og er et resultat av et nært kommunalt samarbeid, med formål om en best mulig tilretteleggelse for næringslivet i regionen. I dag er rundt 1000 ulike virksomheter etablert på Forus med til sammen over medarbeidere. Her er landets ledende oljeselskaper, entreprenørbedrifter, produksjonsbedrifter, dataselskaper, handels og servicevirksomhet. Næringsområdet vokser stadig. Ferdig utbygget er næringsområdet på daa fordelt på eierkommunene. I tillegg kommer områder i Sandnes og Stavanger som grenser opp til området. På Sola-siden byggemodnes tomter i takt med etterspørselen. I tillegg vil Forus gjennomgå en kontrollert fortetting for å utvikle området ytterligere. Nytt areal er under oppkjøp for utvikling til næringsformål. Forus Næringspark har fire ansatte. Daglig leder (100 %) som også innehar funksjonen som daglig leder av Forus Utvikling AS, Forus parkering AS og Gjesdal Næringspark AS. Utbyggingssjef (100 %) som er en delt funksjon med Forus Utvikling AS på 50/50 basis. Prosjektleder (100 %) som også utøver tilsvarende oppgaver for Forus Utvikling og Gjesdal Næringspark Sekretariatsleder (100 %) som ivaretar sekretariatsfunksjonene også for tilknyttede selskap. I forbindelse med utvikling og salg av tomteareal engasjeres ekstern bistand ved behov. Selskapets administrasjon er lokalisert i Forus Næringspark. Konsernkart: Forus Næringspark AS Forus Parkering AS (100%) Forus Utvikling AS (100%) Stavangerregionen Næringsutvikling AS (100%) 2 Informasjonen er hentet fra selskapets hjemmeside Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

16 Forus Næringspark har følgende tilknyttede selskaper (eierandel i parentes) Ipark Eiendom AS (45,5 %) Gjesdal Næringspark AS (50 %) Pilen Eiendom AS (20 %) Se nærmere omtale av datterselskaper under punkt Selskapene er innarbeidet i morselskapet etter egenkapitalmetoden I Stavanger kommunes eiermelding 2008 heter det følgende om selskapets vedtekter og engasjementer: 2 Selskapets formål er alene eller i samarbeid med andre offentlige og/eller private virksomheter å erverve, tilrettelegge og utnytte tomtearealer i Stavanger-regionen i samsvar med de til en hver tid gjeldende arealplaner for områder som forutsettes utlagt til næringsvirksomhet eller offentlige formål som har tilknytning til næringsvirksomhet. Tomtene kan selges eller bortfestes og selskapet kan likeledes forstå oppføring av bygg til næringsvirksomhet og foreta utleie eller salg av bygg til dette formål. Selskapet kan videre engasjere seg i drift og vedlikehold av kommunal-teknisk infrastruktur i næringsområder og inngå avtaler med kommuner om dette. Selskapet kan alene eller sammen med andre kommunale/interkommunale organ også engasjere seg i virksomhet som direkte eller indirekte forventes å gi ny næringsvirksomhet i Stavangerregionen. Vedtak om engasjement etter dette ledd krever ¾ flertall i styret. Selskapet skal ikke gi utbytte og eventuelt overskudd skal hvert år tillegges selskapets formue. Ved eventuell likvidasjon skal selskapets formue fordeles på medlemskommunene i forhold til det antall aksjer hver enkelt kommune NÆRMERE OM SELSKAPET Det følgende er basert på samtale med daglig leder og åpne kilder SELSKAPSFORHOLD Samtlige forhold rundt registrering og etablering av selskapet er i orden. Formålsbestemmelsen i selskapets vedtekter er relativt vidt utformet og dekker virksomhetsområder fra drift til forvaltning og utvikling av eiendom, samt drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur. Dette kan skje både i egen regi og også i samarbeid med offentlig eller private aktører. Daglig leder har bekreftet at selskapet driver i tråd med vedtektene. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

17 Det er ikke avdekket ansettelses- leverandør- eller andre kommersielle forhold til nærstående av ansatte eller styret. Daglig leders instruks er ikke definert særskilt, men fremgår av detaljert styreinstruks AVTALEMESSIGE FORHOLD Det er ikke avdekket forhold som tilsier manglende overholdelse av avtalemessige forpliktelser. Selskapets forsikringsanliggender er i orden og vurderes løpende, herunder styreansvarsforsikring. Selskapets har inngått ordinær leieavtale om sine administrasjonslokaler. Det er ikke inngått leasingavtaler av betydning. De heftelser som påhviler selskapets tomteareal relaterer seg enkeltheftelser etablert av tidligere eiere og er således ikke stiftet av selskapet selv. Det er ikke avgitt garantier fra selskapet utover at solgte tomter er garantert byggeklare ved overdragelse Av gjenkjøpsavtaler knytter det seg kun forkjøpsrett til overdratte tomter for selskapet. Handelsbanken har pant i selskapets tomteareal som sikkerhet for innvilget trekkrettighet. Ifølge daglig leder har selskapet ikke uoppgjorte erstatnings- eller mangelskrav. Rådgivningsbistand benyttes i relativt stor grad i det organisasjonen utgjør fem ansatte og ressursbehovet ved utvikling og salg av tomter til tider krever betydelig mer enn det er kapasitet til internt. Daglig leder anslår utgiftene til ekstern rådgivning i lav- og høykonjunktur til henholdsvis ca MNOK 1 og MNOK Særlig om forholdet til reglene om offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Simonsen AS ble engasjert for å avklare om virksomheten var omfattet av reglene om offentlige anskaffelser. Fra konklusjonen av den omfattende vurderingen foretatt av Advokatfirmaet Simonsen datert 23. februar 2009 fremgår: Eierkommunene i Forus Næringspark AS er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. De kan således ikke tildele vare- eller tjenestekontrakter (eller entrepriser) til Forus Næringspark AS eller Forus Utvikling AS eller andre datterselskaper av Forus Næringspark AS ift. FOA Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

18 13 (h) uten anbudskonkurranse idet selskapet ikke er å anse som offentligrettslig organ. Forus Næringspark AS kan derimot inngå kontrakter uten å benytte regelverket for offentlige anskaffelser. Vår konklusjon er således at Forus Næringspark AS antas ikke å være omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Selskapet har ved kjøp av varer og tjenester forholdt seg til denne konklusjonen og anser seg derfor ikke bundet av reglene om offentlige anskaffelser. Selskapet har allikevel interne anbudsrutiner som skal sikre at selskapet oppnår best mulige avtaler. Særlige viktige hensyn her er blant annet pris, kompetanse, leveringsdyktighet og konkret kunnskap om utviklingsanliggender i Forus Næringspark. Et grunnleggende krav er at leverandørene innehar de nødvendige autorisasjoner for å kunne ta på seg de aktuelle oppdrag. Søk på herunder historiske søk, viser at selskapet ikke har lagt sine anskaffelser ut på dette anbudsområdet FORPLIKTELSER VIS A VIS OFFENTLIGE INSTANSER Selskapet har, i følge daglig leder, med unntak av uavklarte spørsmål rundt merverdiavgift (i mindre størrelsesorden), ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser, herunder skatteoppkrever og skattekontoret. I følge daglig leder overholder selskapet øvrige offentlige pålegg og formelle krav til driften. Immaterielle rettighet til navn, internettadresse og logo er registrert og beskyttet JURIDISKE FORHOLD Det er ikke avdekket forhold som viser at selskapet har pågående eller potensielle tvister for domstolene. Når det gjelder forholdet til offentlighetsloven har Advokatfirmaet Simonsen AS avgitt en juridisk betenkning datert 23. september 2009 av om offentlighetsloven får anvendelse på selskapet. Fra konklusjonen fremgår følgende: Vi er etter dette kommet frem til at Forus Næringspark AS i hovedsak driver næringsvirksomhet i direkte konkurranse med og på samme vilkår som vilkår som private, og at følgelig offentlighetsloven og offentlighetsforskriften ikke får anvendelse på selskapets virksomhet. Vi finner at selskapet på sine nettsteder publiserer styresaker og protokoller, og angir hvilke deler som er unntatt offentlighet. Det skilles her mellom orienteringssaker og beslutningssaker, og for begge kategorier en offentlig og en lukket del. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

19 Fra internt notat fra daglig leder til styret i selskapet, datert 24. mars 2009 fremgår følgende om praktisering av offentlighet og endring av styreinstruks: Styrets saksdokumenter er i alminnelighet offentlige. Saksdokumenter som omhandler forhold av forretningsmessig eller konkurransemessig karakter eller hvor det foreligger annen saklig grunn som gjelder Forus Næringspark eller annen part, unntas offentlig innsyn. Det er ikke holdepunkter for å fastslå et denne praksis er endret etter mottagelsen av notatet fra Advokatfirmaet Simonsen AS. Dette notatet ble som nevnt avgitt i september inneværende ORGANISASJON Det er ingen uavklarte ansettelsesforhold. Det er ikke inngått bonusavtaler med noen av de ansatte. Sykefraværet i selskapet er generelt meget lavt, men det prosentvise fraværet er utsatt på grunn av lavt antall ansatte MILJØ Til hvert prosjekt blir det utarbeidet en egen HMS-plan som en egen del av utbyggingskontrakten. Det foretas regelmessige kontroller av overholdelse og dette er eget tema som følges opp på hvert byggemøte. Videre er det lav terskel for rapportering av mulige brudd på planen, ifølge daglig leder. Når det gjelder utslippsfare på selskapets tomteareal overtas alle vann- og avløpsanlegg av den enkelte kommune ved ferdigstillelse. Potensielle utslipp blir således et kommunalt ansvar. Ved opparbeidelse av nye områder har selskapet ansvaret. Mulig utslippsfare på disse anses imidlertid som liten ettersom det her ikke er utviklet infrastruktur som medfører slik fare. Ifølge daglig leder er organisasjonen så vidt liten at det ikke byr på utfordringer å overholde lovpålagte HMS-krav internt. Selskapets interne drift utgjør ingen miljøfare FREMTIDSUTSIKTER Sentrale faktorer for selskapets videre drift er at eierne ser seg tjent med å fortsette sitt eierskap, at det faktisk er omsetning av selskapets tomter, samt at det er konkurranse ved oppkjøp av nye tomter. Ikke subsidier slik det var tidligere. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

20 Når det gjelder forhold som utgjør en potensiell risiko for driftsforutsetningene, er dette i hovedsak den reguleringsrisiko som løper ved utvikling av nye tomter og den til enhver tid løpende risiko for svingninger i markedet SÆRSKILT OM SAMARBEID MED PRIVATE AKTØRER Det foreligger ikke formelle begrensninger for å innlede samarbeid med private aktører. Styret har imidlertid besluttet at det skal utvises et varsomhetsprinsipp i de saker dette skjer. Det er imidlertid ikke utarbeidet entydige retningslinjer. I de to prosjekter selskapet er involvert p.t. er det foretatt en sak til sak vurdering. I Pilen Eiendom AS er det eksempelvis fem eiere og selskapets bidrag har vært ni mål tomt som vederlag for 20 % av aksjene. Grunnlaget for transaksjonen har vært en pragmatisk vurdering basert på eierforholdene til tomtene. Styret har videre uttalt at dersom det tas initiativ til et nytt prosjekt, skal alle investorene likebehandles. Det må i slike tilfeller gjøres en konkret vurdering med en aktsomhetspolicy som førende, uten å avstenge for felles investeringer SELSKAPETS ØKONOMISKE UTVIKLING Regnskapet føres etter regnskapsloven. Regnskap 2007 viste et årsresultat på kroner, mens regnskap for 2008 viser et negativt årsresultat på kroner. Regnskap 2007 viste egenkapital på ca. 377 mill kroner, og tilsvarende for 2008 viser egenkapital på ca 358 mill kroner. Tabellen nedenfor viser selskapets økonomiske utvikling de 2 siste årene 3 : Nøkkeltall: Resultatregnskap: Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Resultatgrad % 28,37 43,80 Balanseregnskap: Sum eiendeler Egenkapital Sum gjeld Nøkkeltall: Likviditetsgrad 2,30 5,47 Egenkapitalprosent 64 82,39 Gjeldsgrad 0,56 0,22 Total rentabilitet % 5 6,90 Våre kommentarer til årsregnskapene Nøkkeltallene 4 har blitt mye dårligere i 2008 enn året før. Men nøkkeltallene synes tilfredsstillende for begge årene. 3 Kilde selskapets årsrapport og Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

21 Vi ser likevel at årsresultatet har gått fra et overskudd på 22 millioner kroner i 2007 til et underskudd på 19 millioner kroner i Det dårlige resultatet i 2008 skyldes nedskrivning av aksjene i Gjesdal Næringspark AS med 28 millioner kroner (se punkt som følger). Vi vil også bemerke at en stor del av selskapets likviditet ligger i at tomter er ført opp som omløpsmidler (her varebeholdning). Selskapets regnskap er a jour per. 30. september Ikke gjengitt her NÆRMERE OM DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP 5 Forus Utvikling AS er 100 % eiet av Forus Næringspark AS og har forretningskontor på samme adresse. Resultatet for 2008 var Bokført egenkapital pr utgjør kr Balansesum utgjør kr Selskapets formål er å finansiere og opparbeide rekkefølgetiltak i henhold til særskilte bestemmelser i reguleringsplaner for Forus Næringspark. Stavangerregionen Næringsutvikling AS er 100 % eiet av Forus Næringspark AS. Selskapet har forretningsadresse i Professor Olav Hansens vei i Stavanger kommune. Resultat for 2008 er kr Bokført egenkapital pr utgjør kr Balansesum utgjør kr det er avgitt i konsernbidrag i dette selskapet. Selskapets formål er å arbeide med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Forus Parkering er 100 % eid av Forus Næringspark AS og har samme forretningskontor. Resultatet for 2008 er kr Bokført egenkapital pr utgjør kr Balansesum utgjør kr Det er avgitt kr i konsernbidrag til dette selskapet. Selskapets formål er å føre opp og inngå avtaler om drift av felles parkeringsanlegg på Forus. Ipark Eiendom AS (tidligere Rogaland Kunnskapspark) er et 45 % eid datterselskap av Forus Næringspark AS. Selskapet har forretningsadresse Professor Olav Hanssens vei i Stavanger kommune. Resultatet for 2008 er kr Bokført egenkapital pr utgjør kr Balansesum utgjør kr Resultat, egenkapital og totalkapital er for selskapet totalt. Selskapets formål er å forvalte eiendom. Selskapet har ingen ansatte i det administrasjon og drift er ivaretatt av Peter Smedvig AS. Gjesdal Næringspark AS er 50 % eid datterselskap av Forus Næringspark AS. Selskapet har forretningsadresse Rettedalen 1 i Gjesdal kommune. Resultatet for 2008 er kr Bokført egenkapital pr utgjør kr Balansesum utgjør 4 Dette gjelder størrelser for lønnsomhet (resultatgrad og rentabilitet), likviditet (likviditetsgrad), soliditet (egenkapitalandel) og gjeldsgrad. Normer for nøkkeltall vil variere fra bransje til bransje. 5 Hentet fra selskapets årsrapport 2008 Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

22 kr Resultat, egenkapital og totalkapital er for selskapet totalt. Selskapets formål er å klargjøre næringstomter for salg i Gjesdal kommune. På tross av til dels store tap i datterselskapene i 2008 er det både ifølge daglig leder, styret og revisor grunnlag for fortsatt drift TILBAKEMELDING FRA EIERE EGENERKLÆRINGER FRA EIERREPRESENTANTENE FOR STAVANGER, SANDNES OG SOLA KOMMUNE Vi sendte i forbindelse med kontrollen ut et brev med egenerklæringsskjema til kommunenes eierrepresentanter. Med eierrepresentanter menes de som på vegne av eier skal møte på selskapets generalforsamling. Samtlige av eierne har besvart spørsmålene i egenerklæringen. Nedenfor gjengis de mest sentrale punktene i svarene fra eierrepresentantene. I de tilfeller tilbakemeldingen fra eierrepresentantene har vært forskjellige vil dette fremgå eksplisitt. Valget av selskapsform skyldes eiernes felles ønske om et eget rettsubjekt som sentral aktør for utvikling av eiendom på vegne av eierkommunene. Samtlige eiere har utarbeidet eiermelding med fastsettelse av de respektive kommuners prinsipper for eierskap. Videre er disse avstemt i fellesskap mellom eierkommunene. Det er ikke utarbeidet konkrete eierskapsstrategier for selskapet. Stavanger kommune har imidlertid vedtatt utarbeidelse av slike. Det er innarbeidet rapporteringsrutiner til eierne gjennom behandling av årsregnskap slik loven foreskriver. Enkeltsaker av særlig betydning behandles i bedriftsforsamling og eller generalforsamling. Det er ikke etablert rapporteringsrutiner utover dette. I tillegg avholdes det to kontaktmøter i året med representanter fra eiernes administrasjon. Av vedtatte retningslinjer for styret og administrasjon er det utarbeidet styreinstruks datert 1. april Her fremgår det blant annet at daglig leder følges opp på styremøter og i årlig medarbeidersamtale. Eiernes målformuleringer og etiske retningslinjer er blant annet fastsatt i de respektive kommuners eiermeldinger. For Stavanger kommune sin del er det utarbeidet etiske retningslinjer for virksomheter direkte underlagt kommunen. Disse danner utgangspunktet for selskapets etiske retningslinjer. Hvis ikke ordfører møter på generalforsamling blir fullmektig gitt konkret mandat som grunnlag for de beslutninger som fattes. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

23 Det var på kontrolltidspunktet ikke etablert ordning for opplæring av eierrepresentanter i de respektive eierkommuner. Sandnes kommune har imidlertid etablert et eget opplæringsprogram for nye bystyrer hvor alle folkevalgte inviteres. Samtlige eiere mente at eierrepresentantene har en god forståelse av eierrollens betydning og funksjon. Utover krav om kjønnsrepresentasjon i styret har eierne ikke definert kriterier for valg av styremedlemmer. Det er videre ikke etablert rutiner for regelmessig evaluering av styret. Eieroppfølgingen skjer i hovedsak gjennom deltagelse på selskapets generalforsamling og behandling. Dette er av Stavanger kommune begrunnet i hensynet til likebehandling av aksjonærene TILBAKEMELDING FRA STYRET EGENERKLÆRING DATERT 23. SEPTEMBER 2009 Vi sendte i forbindelse med kontrollen ut et brev med egenerklæringsskjema til selskapets styre, og oppsummerer svaret nedenfor. Rapportering til eierne skjer gjennom generalforsamling, årsberetning og en til to møter i representantskapet i året. I tillegg rapporterer styret til eierne etter anmodning. Utover dette er det ikke etablert ruiner for rapportering. Det er ikke etablert konkrete eierskapsstrategier for selskapet. Kommunestyrene har imidlertid godkjente prinsipper for eierstyring og årlig behandling av sine respektive eierskapsmeldinger. Når det gjelder målformuleringer, verdidokumenter og etiske retningslinjer forholder styret seg til selskapets strategidokument av 1. oktober 2008 og godkjent styreinstruks. Administrasjonen har utarbeidet risikovurderinger som løpende er forelagt styret for behandling. Styret følger opp daglig leder på styremøtene i forbindelse med fremleggelse av saker, og i årlig medarbeidersamtale. Når det gjelder utarbeidelse av planverk for selskapet er dette fastsatt i form av årsbudsjett, handlingsprogram, finansiell strategi som alle er styregodkjent. I tillegg er det utarbeidet finansreglement av 22. juni Fullmakt til daglig leder fremgår eksplisitt av styreinstruks, men er ikke utarbeidet særskilt instruks for dette ansvaret. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

24 Styret er bevisst ansvaret for overholdelse av reglene om offentlige anskaffelser og offentlighetsloven, og forholder seg i denne sammenheng til de konklusjoner som ble utarbeidet av Advokatfirma Simonsen DA på oppdrag fra selskapet (se over). Fra styreinstruksen pålegges det selskapet et ansvar for avviksrapportering. Avvik i utbyggingsprosjekter rapporteres som eget punkt på alle byggemøter. Det er ikke utarbeidet retningslinjer for styresammensetning. I datterselskap hvor selskapet utøver den daglige ledelse, utpekes styremedlemmer enten blant styremedlemmer og/eller eksternt. I selskap hvor Forus Næringspark har eierinteresser er daglig leder valgt som styremedlem. Styrets medlemmer mottar årlig godtgjørelse i størrelsesorden kr Med hensyn til nærstående problematikk forholder styret seg til kommuneloven, styreinstruksen og særskilte retningslinjer vedtatt av den enkelte kommune. Det er ikke utarbeidet rutiner for løpende styreevaluering. For hvert nye byggeprosjekt utarbeides det en egen HMS-plan. Styret er ikke kjent med at det er begått irregulære eller straffbare forhold relatert til selskapet med datterselskaper TILBAKEMELDING FRA REVISOR Det er ikke avgitt nummererte brev til selskapet da det ikke har vært forhold av en slik art at det har vært nødvendig og anser den informasjon som er avgitt fra selskapet som dekkende. Det er medgått bistand utover ordinær revisjon på kr Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

25 1.3 VURDERINGER Nedenstående vurderinger følger den samme inndelingen som under punkt 3 om faktum. Vurderingene har som hovedformål å behandle eierstyringen i forhold de kriterier som er nevnt under punkt 2.2. Vurderingene bygger på den informasjon som er presentert under rapportens punkt 3 om faktum SELSKAPSFORHOLD Det er ikke avdekket forhold som reiser problemstillinger ved eierstyringen på dette punkt. Selskapet har alle forhold rundt formell etablering og organisering i orden. Eierne har et bevisst forhold til valg av selskapsform. Dette er i overensstemmelse med KS anbefalinger om eierstyring nr 4 Vurderinger og valg av selskapsform. Videre er det innarbeidet et bevisst forhold til håndtering av nærstående problematikk i styreinstruksen av 1. april Dette er i tråd med første del i KS anbefalinger om eierskap nr. 14 Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene. Når det gjelder politisk representasjon, fremgår det av KS-anbefalingene at man som hovedregel kritisk bør vurdere å unngå dette i selskapsstyrer. Det kan på denne bakgrunn være behov for en nærmere begrunnelse for politisk representasjon i styret fra eierne i Forus Næringspark. Det presiseres at endringen av habilitetsbestemmelsen i forvaltningslovens 6 som trer i kraft fra 2011, medfører at politikere i langt større grad enn i dag vil anses inhabile i saker som vedrører forholdet mellom selskapet og kommunen. Kommunene presiserer at valgordningen i selskapet hva gjelder styret skjer ihht nominasjon fra eierkommunene. Kandidater til generalforsamlingen april 2008 ble nominert av kommune- og bystyrene i oktober 2007 og valg av styre ble foretatt av generalforsamlingen i selskapet i april 2008, kfr. skriv fra selskapet av I styreinstruksen er det fastsatt beløpsgrenser for styrehonorar, samt en begrunnelse for godtgjørelsen. Dette er i samsvar med KS anbefalinger om eierskap nr. 16 Godtgjøring til styremedlemmer. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

26 1.3.2 AVTALEMESSIGE FORPLIKTELSER Det er ikke avdekket forhold som tilsier at selskapet misligholder sine avtalemessige forpliktelser. Følgelig er det heller ikke indikasjoner på manglende eierstyring på dette punkt SÆRLIG OM FORHOLDET TIL REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Ettersom selskapet er heleid av offentlige aksjonærer er det i utgangspunktet naturlig å vurdere om virksomheten er underlagt reglene om offentlige anskaffelser. For å avklare dette spørsmålet engasjerte Forus Næringspark ekstern juridisk rådgiver til å foreta en vurdering. Konklusjonen var at selskapet ikke var omfattet av dette regelverket. Selskapet har ved valget av en slik fremgangsmåte, uavhengig av konklusjonen, tatt aktive skritt for definere sin rettslige posisjon, og på denne måten vist ansvar for overholdelse av gjeldene regler. For øvrig er det ikke grunn til å reise tvil rundt utfallet av konklusjonen i betenkningen, på tross av at det dreier seg om en skjønnsmessig vurdering av de rådende forhold. At selskapet allikevel har etablert rutiner for kjøp av tjenester som langt på vei forholder seg til hensynene bak anskaffelsesreglene, og utviser ansvarlig skjønn for ivaretakelse av selskapsinteressen. Det er imidlertid på det rene at selskapet har etablert flere faste leverandørforhold, herunder til advokat, regnskapsfører og revisor uten at oppdraget har vært konkurranseutsatt. Begrunnelsen for dette fra selskapets side har vært at en opprettholdelse av de nevnte leverandørforhold blant annet medfører besparelser på oppstartsressurser ved nye oppdrag, at det sikrer selskapet en høy prioritet hos den aktuelle leverandør, samt at man sikres en høy grad av kompetanse ved at man kan få bistand hos prefererte medarbeidere hos leverandøren. Med utgangspunkt i at selskapet ikke er underlagt anskaffelsesreglene kan en slik ivaretakelse av selskapsinteressen neppe sies å reise spørsmål ved selskapets disposisjoner eller eierstyringen på dette området. På den annen side er selskapet offentlig heleid og kontrollert, og det kan stilles forventninger om at man søker å forholde seg aktivt til det offentlige anskaffelsesregelverket. Vi anbefaler selskapet å vurdere egnete måter å gjøre det på. Selskapskontroll av Forus Næringspark Stavanger, Sandnes, Sola

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS Selskapskontroll Vardø kommunale Bolig og Eiendomsselskap AS Side 1 Rapport fra Eierskapskontroll Sammendrag Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL NORASONDE AS Til: Fra: Kontrollutvalgene i eierkommunene Nedre Romerike Distriktsrevisjon og Østre Romerike revisjonsdistrikt Dato: Januar 2014 Bakgrunn, formål og problemstillinger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL ROAF IKS Et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum Til: Fra: Kontrollutvalgene i eierkommunene Nedre

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/13 Dato: 03.12.13, kl. 08.00 10.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Gerd Windsland, møtte for Antonsen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 06.06.16 kl. 12.30 14.00 Sted: Minne Kultursenter ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (Strandveien 1 AS) KOMMUNENE SKEDSMO, LØRENSKOG, RÆLINGEN, NITTEDAL, FET, SØRUM

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (Strandveien 1 AS) KOMMUNENE SKEDSMO, LØRENSKOG, RÆLINGEN, NITTEDAL, FET, SØRUM EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (Strandveien 1 AS) KOMMUNENE SKEDSMO, LØRENSKOG, RÆLINGEN, NITTEDAL, FET, SØRUM AUGUST 2015 INNHOLD 1 Innledning 2 2 Metode 4 3 Nærmere om «selskapene» og status 6 4

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar. 1. STYRETS ANSVAR Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/12 Dato: 26.06.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, nestleder Idar Tronstad, medlem Trond Birkeland, medlem

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra Eierskapskontroll i Nora-senteret IKS

Sammendrag. Rapport fra Eierskapskontroll i Nora-senteret IKS Rapport fra Eierskapskontroll i Nora-senteret IKS Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll 2009-2012 vedtatt av kommunestyrene i Sør-Varanger, Vadsø. Båtsfjord,

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Eierskapskontroll. Borgheim Sentrumsbygg AS

Eierskapskontroll. Borgheim Sentrumsbygg AS Eierskapskontroll Borgheim Sentrumsbygg AS 2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune i perioden mars til september

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer