Frivillighetsmeldingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillighetsmeldingen 2007-2011"

Transkript

1 Frivillighetsmeldingen Revidert januar 2012

2 Innhold: 1. Frivillighet i Norge og Askim Verdiplattform Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper Samarbeidsprosjekter/partnerskap mellom Askim kommune, frivillige organisasjoner og næringsliv Frivillig arbeid i kommunale tjenester Medvirkningsprosesser Samarbeid med næringslivet Dagens situasjon: Avslutning... 22

3 1. Frivillighet i Norge og Askim Et trekk ved dagens samfunnsutvikling er at det flyttes grenser mellom offentlig virksomhet, privat næringsliv og det sivile samfunn. Det har vokst frem en erkjennelse om at det offentlige ikke kan løse alle oppgaver, og at dette kanskje heller ikke er ønskelig. Frivillige aktører gjør en betydelig samfunnsinnsats. På ulike arenaer inngås ent gjensidig forpliktende samarbeid/partnerskap mellom likeverdige partnere for å få oppgaver løst. Som det står i Visjonsplanen, ønsker Askim kommune å legge til rette for et lokaldemokrati som involverer innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsvirksomheter på en annen måte enn tidligere. Det legges derfor til rette for engasjement, deltakelse og ansvar i beslutnings og gjennomføringsprosessene. Frivillig arbeid har lang tradisjon i Norge, men er nå i endring som samfunnslivet ellers. Forskning og erfaring viser at felleskapskulturen og dugnadsviljen fortsatt står sterkt, men enkeltmennesker synes ikke i samme grad å ville delta i tradisjonelt forpliktende organisasjonsarbeid. På landsbasis opplever imidlertid organisasjonene større pågang av folk som vil engasjere seg mer ad-hoc i kortvarige og uforpliktende sammenhenger. Dette kalles gjerne for den nye frivilligheten. Det oppstår nye organisasjoner som ikke nødvendigvis er medlemsbaserte, det dannes lokale organisasjoner uten nasjonale ledd samt flere aksjons- og prosjektorganisasjoner. Dette ser vi også i vårt lokalsamfunn i prosjekt som Mindre kriminalitet i Askim samt ved frivillig innsats gjennom Frivillighetssentralen og Home- Start Familiekontakten. Askim kommune ønsker å skape gode rammeforutsetninger både for tradisjonelle frivillige organisasjonene og for den nye frivilligheten. Denne Frivillighetsmeldingen er et forsøk på å skape forutsigbarhet og inspirere til frivillighet. Det skal være enkelt å være frivillig og enkelt å bruke frivillige. Definisjon av begrepet frivillighet Den tredje sektor domineres av private, frivillige organisasjoner drevet på fellesskaplig, ikkeoffentlig basis, gjerne med allmennyttig eller ideelt formål. I prinsippet omfatter den tredje sektor virksomhet som er privat initiert uten å ha profitt og egennytte som mål. Den står i alminnelighet for kollektive goder, humanitære verdier og løsning av fellesoppgaver i frivillig regi uten offentlig styring. (NOU 1988:17 - Korvaldutvalget) Denne definisjonen, som har hatt bred oppslutning, favner vidt. Det er allikevel et spørsmål om den tar opp i seg den nye frivilligheten hvor selv organisasjonsstrukturen kan løs, aksjons og ad hoc preget.

4 En annen enkel og praktisk definisjon av frivillighet er : Oppgaven løses av fri vilje uten kompensasjon. (Annica Øygarden) Hva omfatter denne Frivillighetsmeldingen? Ansvarsaksen Privat/frivillig Privat/frivillig ansvar Kommunalt ansvar Kommunal ansvar med bistand fra med bistand fra kommunen frivillige Hentet fra Øvre Eiker kommune og Annica Øygarden De to midterste feltene er gråsonene mellom offentlig og frivillig sektor, og kommunal frivillighetspolitikk bør rette seg mot dette samarbeidet. Sentrale føringer Stortingsmelding nr 27 ( ) OM statens forhold til frivillige organisasjoner understreker at frivillige organisasjoner er viktig for videreutvikling av velferdssamfunnet, og at man ønsker å støtte deltakelse i lokale lag og foreninger. Frivillighetssentraler ble et fast tiltak i 1995 med et årlig tilskudd over statsbudsjettet, mens Home-Start, Familiekontakten, Norge ble et fast tiltak fra 2002 med et årlig tilskudd fra Barne- og likestillingsdepartementet. For å koordinere den statlige frivillighetspolitikken, ble frivillighetsfeltet i sin helhet lagt til Kultur og kirkedepartementet i KOU 2003:3 Velferd, Virkelighet og Visjoner utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund, anbefaler økt samarbeid med frivillige organisasjoner for å møte utfordringer innenfor kommunens kjerneoppgaver som tjenesteyting, samfunnsutvikling og demokratiutvikling. KS rapporten På sporet av lokal frivillighetspolitikk? (2005) peker på tre områder hvor frivillighet spiller en viktig rolle: Tjenesteyter Det er innenfor velferd de frivillige kan ha mest å tilby i samarbeid med kommunene,

5 både innfor det kultur/næringspolitiske og humanitære og sosiale arbeidet. Dette gjelder særlige områder hvor kommunen har begrenset kapasitet, og der de frivillige kan tilby noe kommunen ikke kan. Samfunnsutvikler De frivillige organisasjonene har tradisjonelt hatt en viktig samfunnsutviklerrolle. I svært mange tilfeller har man sett at de frivillige organisasjonene er kreative både når det gjelder å peke på ulike behov som må løses og hvordan de løses. Skole i demokrati De frivillige organisasjonene er som kommunene demokratiske aktører gjennom sin organisering og styrings- og arbeidsform. Med bakgrunn i dette har også kommuner og frivillige organisasjoner gode forutsetninger for å samarbeide. Regjeringen Stoltenberg 2005, har i Soria Moria erklæring utformet En ny og helhetlig frivillighetspolitikk. Grunnlaget for erklæringer er at: - frivillig arbeid er meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet - frivillige yter betydelige økonomisk bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon - frivillig virksomhet er i endring - for å sikre rekruttering, må det administrative arbeidet i organisasjonene reduseres Regjerningen vil legge fram en Stortingsmelding om frivillighet før sommeren Stortingsmelding nr.39 Frivillighet for alle, gjennomgår frivillighetens rolle i samfunnet og dens betydning for sosial kapital. Regjeringen legger opp til en ny og helhetlig frivillighetspolitikk, hvor det overordnede målet er å støtte aktivt opp under utviklingen av et levende sivilsamfunn. Regjeringen ser frivillig sektor som en grunnpilar i demokrati og velferdssamfunn, og det vil være et hovedmål å stimulere til økt deltakelse og engasjement, særlig fra grupper som i dag faller utenfor det frivillige organisasjonslivet. Kultur- og kirkedepartementet legger fire hovedstrategier til grunn for å støtte aktivt opp om frivillig sektor og bidra til økt deltakelse: Bedre rammebetingelser for frivillig sektor Økt oppmerksomhet om ressurser til lokal aktivitet og «lavterskelaktivitet» Økt oppmerksomhet om inkludering og integrering Styrket kunnskap og forskning I meldingen er det drøftet nærmere hvordan dette skal gjennomføres, og det er foreslått en rekke tiltak, som: Regjeringen vil etablere et eget forskningsprogram i 2008 knyttet til frivillig sektor

6 Det legges til rette for en fortsatt betydelig satsing på idrettsforskning i de kommende år Det skal utarbeides et satellittregnskap for frivillig sektor Regjeringen vil ta initiativ på nordisk nivå for å se på mulighetene for å øke oppmerksomheten om frivillig sektors betydning, utvikling og utfordringer Et tema for Stortingsmeldingen er inkluderingsbegrepet. Det er i utgangspunktet vidt og omfatter alle grupper og individer som av en eller annen grunn kan falle utenfor velferdssamfunnet. Det redegjøres for mål for integrering og inkludering, og det gis eksempler på gode tiltak. Det redegjøres også for flere undersøkelser om deltakelse i frivillige organisasjoner fra personer med innvandrerbakgrunn. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i arbeidet for en bedre folkehelse og bidrar også til vesentlig velferdsproduksjon. Utfordringene i helse- og omsorgssektoren er store, og bidrag fra frivillighetssektoren er avgjørende i opprettholdelsen av velferdssamfunnet Lokale føringer Fra tema 6 i kommunens Visjonsplan sies det: I Askim skal innbyggerne, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling, herunder ivareta alle innbyggernes behov for tilgjengelighet. Slik gjør vi det: Inviterer innbyggere, næringsliv og interessegrupper til å delta i plan- og utviklingsprosesser og gi konkrete tilbakemeldinger om resultatene. Forpliktende partnerskap skal inngås mellom Askim kommune og frivillige organisasjoner. Forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i et gjensidig forpliktende samarbeid mellom frivillige, kommune og andre offentlige virksomheter. Vi skal skape og koordinere møteplasser for dialog og samarbeid mellom offentlige virksomheter, næringslivet, interessegrupper og frivillige. Vi skal tilrettelegge for at vårt flerkulturelle lokalsamfunn har møteplasser for alle befolkningsgrupper. Denne politikken er nedfelt i system for balansert målstyring med gjennomgående mål om

7 Aktiv deltakelse og samfunnsutvikling som skal synliggjøres gjennom å utvikle gode møteplasser og forpliktende samarbeid/ partnerskap. Tema 5 Barn og unge skal være kommunens satsningsområde Slik gjør vi det et av tiltakene: Sørger for at ungdom i alle aldersgrupper får et mangfoldig fritidstilbud. Tilbudene må også fange opp aldersgruppene år. Spørreundersøkelse til frivillige lag og foreninger I 2007 gjennomførte Askim kommune en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 170 lag og foreninger i kommunen. Kun 34 foreninger har svart, men det er en styrke ved materiale at alle typer organisasjoner er representert. Tema som gjennomgående i undersøkelsen er arbeid med barn og unge og kulturarbeid. Undersøkelsen viser noen hovedtendenser: Halvparten av foreningene samarbeider i dag med det offentlige Klart ønske om å styrke samarbeidet med kommunen Liten grad av samarbeid mellom lag og foreninger Stor interesse for deltakelse i felles forum Utformings av planen I tillegg til spørreundersøkelsen har det vært avholdt to åpne møter med lag og foreninger. Det har vært nedsatt en administrativ arbeidsgruppe. Denne har blant annet hatt to møter med en referansegruppe bestående av representanter for frivillig arbeid. Frivillighetsmeldingen har følgende kapitler: 1. Frivillighet i Norge og Askim 2. Verdiplattform 3. Kommunal bistand til lag og interessegrupper 4. Samarbeidsprosjekter/partnerskap mellom Askim kommune, frivillige organisasjoner og næringsliv 5. Frivillig arbeid i kommunale tjenester

8 6. Medvirkningsprosesser 7. Samarbeid med næringslivet 8. Avslutning Flere tiltak kan knyttes til mer enn ett av hovedområdene som er beskrevet i planen. Vi har som intensjon av hvert av områdene skal beskrives med nå-situasjon, mål og tiltak. Det vil derfor bli noen gjentakelser av tiltak i meldingen. For å gi en totaloversikt, er det laget en skjematisk oversikt over foreslåtte tiltak til slutt i Frivillighetsmeldingen. Tiltaksplanen som ble politisk behandlet i 2007 og som det her refereres til, er den delen som i dag blir referert som handlingsplan og som også er blitt justert.

9 2. Verdiplattform For å utvikle et levende og allsidig lokalsamfunn, er det nødvendig med et godt samarbeid på tvers av de ulike sektorene: kommunen, frivillig sektor og næringslivet. Askim kommune har fokus på samarbeid, ut fra et ønske om å utvikle gode samarbeidsformer hvor de kommunale virksomhetene, innbyggerne, de frivillige organisasjonene og næringsvirksomhetene bygger på hverandre og støtter opp under hverandre. (Visjonsplanen, s 13) God kommunal tilrettelegging for frivillig arbeid kan bidra til å styrke engasjementet, det frivillige tilbudet samt utviklingen av lokal identitet og fellesskap. Medvirkning fra frivillige inn i kommunale beslutningsprosesser styrker lokaldemokratiet ved at flere interesser og synspunkter kommer og gir politikerne et bredere beslutningsgrunnlag. Frivillig arbeid kan gi den enkelte mulighet for å ta ansvar, livsutfoldelse og sosialt felleskap. Det har vært gjennomført idedugnader både blant virksomhetsleder og referansegruppe av frivillige om å utvikle et verdigrunnlag for selve det samarbeidet som utøves mellom kommunen og de frivillige lag og foreninger. Dette verdigrunnlaget må preget både de kommunale virksomhetene og de frivillige organisasjonene i de samarbeidsrelasjonene som utvikles. Visjon: Askimsamfunnet er et livskraftig lokalsamfunn for alle! Verdigrunnlag for samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og Askim kommune bygger: Gjensidig respekt og forståelse for hverandres behov, ansvar og roller God forankring i kommunen og organisasjonen Dialog Forståelse av den gjensidige avhengigheten Åpen og fleksibel tilnærming som tar utgangspunkt i det enkelte samarbeid/prosjekt

10 3. Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper Dagens situasjon: Askimsamfunnet har et rikt og tradisjonelt organisasjonsliv med om lag 150 forskjellige lag og foreninger, hvorav 55 er barn - og ungdomsorganisasjoner. Barn- og ungdomsorganisasjonene utgjør en vesentlig del, men det er tilbud til alle aldersgrupper. Organisasjonene kan grupperes i idrettsorganisasjoner, religiøse organisasjoner, sang-, musikk-, og teaterorganisasjoner, speiderorganisasjoner samt diverse andre. Vi har noen paraplyorganisasjoner som Askim idrettsråd og Askim kulturforum. Det er utviklet et mange gode tilskuddsordninger, spesielt til aktiviteter knyttet til barn- og unge under 20 år. Sammenlignet med andre kommuner viser tabellen nedenfor at hver forening som mottar støtte i Askim får et forholdsvis høyt beløp sammenlignet med andre kommuner, men antall lag og foreninger som får støtte ligger forholdsvis lavt. KOSTRA Askim Eidsberg Rakkestad Trøgstad Spydeberg Kommune Gr. 08 Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd Enhet: Frivillige lag Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr. lag som mottar tilskudd Enhet: Kroner Askim kommune yter dessuten fri husleie til aktiviteter for barn og unge under 20 år. Dette er ikke tilfelle for alle omliggende kommunene. Foreningene opplever dette som en viktig tilskuddsordning. De ulike foreningene samarbeider med mange av Askim kommunes virksomheter. Kultur og Fritid har en særlig rolle som forvalter av tilskuddene samt som veileder til de frivillige. Kommunen har imidlertid ingen frivillighetskoordinator, og det er derfor begrenset hvor mye støtte og veiledning som kan gis. Dette avsnittet omhandler faste og generelle støtteordninger.

11 Mål Kommunal bistand til frivillige organisasjoner skal bidra til å: styrke medansvar, engasjement, solidaritet og medmenneskelighet tilby varierte fritidsaktiviteter bygge barn og unge til gode samfunnsborgere integrere innvandrere og styrke fellesskapet Tiltak Kulturstøtte til barn- og unge - grunntilskudd Askim kommune gir et økonomisk bidrag (grunntilskudd) til alle organisasjoner som aktiviserer barn og unge under 20 år. Bidragets størrelse er relatert til tre forhold: medlemsmassen under 20 år, kontingenten som kreves inn og aktiviteten i organisasjonen. For 2007 utgjør dette kr derav kr til idrettsorganisasjoner. For 2011 utgjør dette kr derav kr til idrettsorganisasjoner. Det er utarbeidet «Retningslinjer for kulturstøtte i Askim kommune». I tillegg har vi «Kriterier for å være støtteberettiget» og en «Fordelingsnøkkel» som alle ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Støtte til drift av egne bygg/lokaler/anlegg * Størrelsen på støtten egne bygg/lokaler/anlegg er også her knyttet opp til medlemsmassen under 20 år og aktiviteten. Lederopplæring * Lederutdanning (vid definisjon) støttes med opp til 90 % av kostnadene i henhold til retningslinjene for kulturstøtte. Underskuddsgaranti for arrangementer * - Spesielle arrangement gis også en underskuddsgaranti etter visse satser i henhold til retningslinjene for kulturstøtte. Styrke budsjettet med frie kulturmidler til arrangementer og prosjekter * I budsjett for 2007 er det satt av totalt kr til diverse kulturaktiviteter. Dette innbefatter sporadiske arrangement på ulike arenaer (eks. rockekonserter i Sløydsalen), samt det som gis i underskuddsgaranti til forestillinger og arrangement. Dette gir lite rom for å støtte mer aksjonspreget frivillige initiativ som lokal prosjekter og arrangementer. En

12 større økonomisk buffer av frie kulturmidler som kan disponeres gjennom hele året, kan være med å inspirere til lokale initiativ. Gratis disponering av lokaler Kommunen stiller idrettsanlegg, skolelokaler og andre kommunale lokaler til rådighet for organisasjonenes møtevirksomhet, øvelser, kamper og trening. For aktiviteter knyttet til barn og unge er dette gratis. Det er et viktig bidrag som organisasjonene setter stor pris på og som stimulerer til aktivitet. Investeringer i, og drift av lokaler og anlegg Kommunen bruker betydelige ressurser på investeringer og drift av anlegg, bygg og møtelokaler som stilles til de frivillige organisasjoners disposisjon. Bistand og veiledning Det gis bistand og veiledning ved søknad om tilskudd fra kommune eller andre instanser. Videre kan det gis veiledning fra fagpersoner i kommunen i forhold til arbeid med mennesker i ulike situasjoner. Både Home - Start og Frivillighetssentralen har nedfelt mulighet for fagveiledning i sine partnerskapsavtaler. Legge til rette for at lag og foreninger kan øke sine inntekter og redusere sine utgifter Kommunen kan legge til rette for at lag og foreninger kan få inntekter ved å utføre oppdrag for kommune som for eksempel kafédrift og vakthold. Videre kan utgiftene reduseres ved at lag og foreninger kan låne utstyr (f.eks. instrumenter, notestativer osv.) eller få tjenester fra kommunen. Forskuttering av tippemidler Ved iverksetting av prosjekter finansiert gjennom tippemidler, forskutterer kommunen beløpet til tilskuddet er utbetalt.

13 4. Samarbeidsprosjekter/partnerskap mellom Askim kommune, frivillige organisasjoner og næringsliv Dagens situasjon: Et av tiltakene i Visjonsplan for at innbyggere, næringsvirksomheter og organisasjoner skal bidra til en god samfunnsutvikling, er inngåelse av partnerskap. Et partnerskap består av likeverdige, selvstendige partnere som arbeider sammen i forhold til klart definert oppgaver. Et slikt samarbeid/partnerskap kan være med på å forene krefter og koordinere krefter. Det gir mulighet for å utvikle gode og nyttige samarbeidsformer hvor det frivillige tilbudet og kommunens arbeid bygger på og støtter opp under hverandre. Det er foretatt en spørreundersøkelse til kommunens virksomheter som viser et stort og sammensatt samarbeid mellom kommunale virksomheter og frivillige arbeid. Som eksempler kan nevnes skolesamarbeid med Bondekvinnelaget om et mat- og gårdsprosjekt, skolenes samarbeid med Home- Start om Etter skoletid tilbud, Kultur og Fritid`s samarbeid med Askim historielag om ulike arrangementer og Sosial tjenesters samarbeid med Frivillighetssentralen om et lavterskelprosjekt for unge med rus/atferdsproblematikk. Nettverk friluftsliv, Nettverk for barn- og unge i faresonen og Partnerskap for utvikling av Romsåsen gruver er eksempler på partnerskap hvor kommunen er en av flere aktører. Kommunen har videre omfattende partnerskapsavtaler med Frivillighetssentralen og Home- Start Familiekontakten. Gjennom disse avtalene ytes direkte lønnstilskudd, driftstilskudd og fri husleie. Kommunen har også de senere årene støttet prosjektet Etter skoletid som drives ved barneskolene i regi av Home- Start, Familiekontakten (HFSA). Kommunen samarbeider med de omlag 15 lag og foreninger som benytter lokaler i Frivillighetens Hus, Parkveien 1. Det er oppnevnt et husråd som har ansvar for retningslinjer for utleie samt utvikling av lokalene. Leder for HSFA er sekretær og medlem i Husrådet, og har direkte ansvar for utleie. Foreningene betaler en liten leie som disponeres av Husrådet. Mål: Løse samfunnsoppgaver i formelt samarbeid med frivillige aktører og/ næringslivet. Tiltak: Mal for partnerskapsavtaler Det er utarbeidet en mal for partnerskapsavtaler som foreslås benyttet av virksomhetene. 1. Mål og hensikt for samarbeidet/partnerskapet

14 2.Kort beskrivelse av de ulike partnerne 3.Partnernes bidrag og forpliktelser 4.Ledelse av samarbeidet/partnerskapet 5.Avtalens varighet 6.Oppsigelse Spørreundersøkelse til næringslivet Det gjennomføres spørreundersøkelse til næringslivet for å undersøke mulige nye områder for samarbeid Forankring hos ansatte i virksomhetene Det må arbeides for å utvikle og forankre intensjon og holdninger til samarbeid og partnerskap med frivillige aktører og næringslivet hos ledere og ansatte i virksomhetene.

15 5. Frivillig arbeid i kommunale tjenester Dette forstås som: Frivillige yter bistand inn i de ulike virksomhetene som et supplement til kommunens tjenester. Arbeidet ytes uten krav til gjenytelser, ut over eventuell utgiftsdekning. Dagens situasjon: Lag og foreninger legger ned en betydelig frivillig innsats. Dette er et vesentlig element for at Askim er og skal være et levende lokalsamfunn preget av aktiviteter og omsorg. En spørreundersøkelse ut til virksomhetene viser at det er et omfattende og variert samarbeid med frivillige hvor de på ulike måter yter bistand i virksomheten. Som eksempler kan nevnes Røde Kors` besøkstjeneste og menighetenes samlinger på Løkentunet, skigruppas oppkjøring av løyper i samarbeid med Teknisk drift og Home- Starts samarbeid med Familiens hus. Nevnes kan også Eldreuka som arrangeres hvert år på Løkentunet hvor det gis vaksiner og innføring i brannforebyggende arbeid. De ulike samarbeidsprosjektene er formalisert i varierende grad. Det behov for bistand fra enkeltpersoner og grupper. Referansegruppen påpeker at det er viktig at det frivillige arbeidet kommer i tillegg til det kommunale tjenestetilbudet. Mål: Frivillig arbeid inn i kommunale tjenester skal bidra til å: Styrke nettverksbyggingen mellom mennesker Forebygge ensomhet og sosiale problemer Øke trivsel, trygghet og engasjement i lokalsamfunnet Tiltak: Forankring hos de ansatt Utvikle og forankre intensjon og holdninger til frivillig arbeid inn i tjenestene hos ansatte i virksomhetene. Avklare forventninger Legge til rette for frivillig arbeid ute på virksomhetene ved å - avklare forventninger og grenseoppgang mellom kommunale tjenester og frivillig arbeid gjerne i form av en partnerskapsavtale - legge til rette for frivillige arbeid fra enkeltpersoner og organisasjoner i både avgrenset og mer langvarig engasjement

16 - sikre nødvendig samhandling mellom frivillige og tjenestesteder Kontaktpersoner i virksomhetene Frivillige lag og foreninger uttrykker et behov for faste kontaktpersoner i virksomhetene Årlig møteplass Den enkelte virksomhet som benytter frivillige har en årlig sammenkomst/møteplass for dialog hvor de frivilliges innsats blir verdsatt og sett. Storsamling hvert annet år Det utvikles en møteplass hvor kommunale virksomheter kan presentere sine behov og frivillige lag og foreninger kan si noe om hva de ønsker å bidra med. Under punkt om medvirkning er det foreslått en storsamling hvert annet år med et aktuelt og inspirerende tema hvor de frivillige kan presentere sitt arbeid. På denne møteplassen kan kommunens virksomheter også presentere behov for frivillige inn i tjenestene.

17 6. Medvirkningsprosesser Dagens situasjon: Kommunen gjennomfører mange medvirkningsprosesser med innbyggere og frivillige lag og foreninger. Det er medvirkning knyttet til utvikling av tjenestene gjennom deltagelse i brukerrådene, og ved utarbeidelse av strategiske planer for samfunnsutvikling og tjenesteutvikling. Kommunen benytter seg av tradisjonelle metoder som høringer, spørreundersøkelser, informasjonsmøter og direkte kontakt med administrasjonen. Kommunen inviterer imidlertid i stadig større grad innbyggere og lag og foreninger til åpne medvirkningsprosesser tidlig i planfasen. Dette gir stor mulighet for påvirkning. Som eksempler på slike prosesser kan nevnes det store samfunnsseminaret ved utarbeidelse av Visjonsplanen, referansegruppearbeidet ved utvikling av denne meldingen og åpent temamøte i forbindelse med utarbeidelse av Oppvekstplanen. I forbindelse med utarbeidelse av Plan for Ungdom, skole og sysselsetting vil man kjøre en medvirkningsprosess med ungdommer som har droppet ut av videregående skole. På lang sikt tror vi dette vil styrke engasjementet og være identitetsbyggende i forhold til Askim som bosted og lokalsamfunn. Det store utfordringen er imidlertid å få med seg alle grupper i samfunnet. Demokratiundersøkelsen CLEAR viste at innvandrere i Askim ble opplevd som lite deltagende i samfunnslivet både av dem selv og andre innbyggere. Innvandrergruppen mente de trengte støtte for å kunne delta, og det er nå bestemt at det skal opprettes et innvandrerråd som trer i kraft etter kommunevalget Mål: I Askim skal innbyggere, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling. Tiltak: Representanter i brukerråd Lag og foreninger representerer brukerinteresser i brukerråd der det er naturlig. Medvirkningsprosesser ved planer og utredninger Lag og foreninger inviteres til medvirkningsprosesser ved utarbeidelse av aktuelle strategiske planer. Det bør legges vekt på medvirkning tidlig i planprosessene. Høringsinstanser Lag og foringer benyttes som høringsinstanser på aktuelle planer og saker.

18 Informasjon fra frivillige lag og foreninger på kommunens nettsider Frivillige lag og foreninger tilbys å legge ut informasjon på kommunens webportal. Lag og foreninger har selv ansvar for å legge ut aktuell informasjon. Dialogmøte med politikerne Det gjennomføres et dialogmøte med politikerne en gang pr år for lag og foreninger og innbyggere med utgangspunkt i et aktuelt tema. Dette er et forslag fra politisk evalueringsutvalg som referansegruppen gir sin tilslutning til. Det bør være et åpent møte hvor legges til rette for at lag og foreninger kan komme med forslag til tema og ta opp saker som er av interesse for dem. Storsamling for frivilligheten hvert annet år Det arrangeres en storsamling for alle lag og foreninger hvert annet år. Representanter for frivillige og kommunen planlegger samlingen som legges til det halvåret hvor det ikke er dialogmøte med politikerne. Samlingen bør ha som mål å gi inspirasjon. Det bør være et aktuelt tema samt en presentasjon av lag og foreninger. Her kan det være en ide og koble på næringslivet som kan presentere hva de kan bidra med. Videre kan de kommunale tjenestene presentere seg og sitt behov for frivillig arbeid inn i tjenestene. Temanettverk mellom lag og foreninger og kommunen Det opprettes nettverk på aktuelle tema hvor kommunen og lag og foreninger uavhengig av aldersgrupper, kan delta. Aktuelle tema for nettverk er for eksempel lederopplæring, helse, opplevelser. På denne måten kan man utnytte hverandres kompetanse og ressurser, effektivisere arbeidet, spre ideer og skape grunnlag for samarbeid mellom organisasjoner. Involvering av lovbestemte råd og utvalg som Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede Frivillige lag og foreninger er representert i disse organene. Arbeidet her bør utvides til å omfatte mer åpne dialog og medvirkningsprosesser i tillegg til formell behandling av saker. Råd for frivillighet og folkehelse Mandatet til kommunens folkehelseråd bør utvides til å innbefatte det frivillige arbeidet, og samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og foreninger. Det er allerede god representasjon av frivillige lag og foreninger i rådet, men det bør utvides noe. Vi tror dette kan vitalisere arbeidet i rådet, og bli en god møteplass mellom det offentlige og frivillige

19 med fokus å bidra til det gode liv i Askimsamfunnet. Rådets ansvar i forhold til iverksetting av Frivillighetsmeldingen må konkretiseres.

20 7. Samarbeid med næringslivet Dagens situasjon: Det er økende fokus på samarbeid mellom frivillig lag og foreninger og næringslivet. Ikke minst mellom kultur og næring. Østfold fylkeskommune starter opp et prosjekt på dette tema hvor Askim deltar. Et helt grunnleggende prinsipp for dette samarbeidet er at barn skal delta i frivillig aktivitet ut ifra eget ønske og uten å være påvirket av eventuell sponsing eller annet samarbeid med næringslivet. De frivilliges hovedmotivasjon til samarbeid med næringslivet er å skaffe inntekter til det frivillige arbeidet. Næringslivets motivasjon kan derimot være med sammensatt som Samfunnsengasjement Goodwill/godt omdømme Organisasjonsutvikling Merkevarebygging Troverdighet Erfaring både nasjonalt og lokalt er at næringslivet ønsker mest å samarbeide med de store organisasjonene. Det blir derfor et hovedspørsmål om det er mulig å hjelpe de små organisasjonene til å for til et godt og innbringende samarbeid med næringslivet. Dette bildet er ikke helt entydig, men det synes som om det er forholdsvis lite samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og næringslivet. Næringslivet sponser imidlertid frivillig lag og foreninger i noen grad. Bedrifter med sterk lokal tilknytning synes å ha størst engasjement. Det kan også spille inn at næringslivet har forandret seg fra å være bygd på store hjørnesteinsbedrifter til mange små bedrifter. Det er ingen møtepunkt mellom frivillige lag og foreninger og næringslivet, og utfordringen blir om kommunen kan bidra til å styrke samarbeidet og utveksling av ressurser til nytte for både frivillige og næringsliv. Mål: Bidra til å styrke samarbeidet mellom næringslivet og frivillige lag og foreninger slik at begge parter har nytte av samarbeidet. Tiltak: Spørreundersøkelse Kommunen gjennomfører en spørreundersøkelse for å undersøke i hvilken grad og på

21 hvilken måte, næringslivet kan tenke seg samarbeid med kommunen og frivillige lag og foreninger Møteplasser Invitere næringslivet inn til samarbeid ved deltakelse i storsamling for frivillighet og i eventuelle temanettverk. Kommunen tar initiativ til å utvide den lokale yrkes- og utdanningsmessen til å inkludere frivillige lag og foreninger. Gjensidighet i samarbeidet Kommunen er proaktiv for å stimulere til et bredere samarbeid enn kun økonomisk støtte fra næringslivet til lag og foreninger. Hva kan frivillige lag og foreninger bidra med inn i næringslivet? Kommunen er sammen med lag og foreninger pådrivere for å utvikle et gjensidig partnerskap til beste for Askimsamfunnet. Markedsplasskonseptet Kommunen undersøker muligheten for å prøve ut markedsplass konsept som er en børs for utveksling av tjenester og ressurser mellom frivillige lag og foreninger og næringslivet. Kommunen vil her ha rollen som tilrettelegger. Næringsutvikler som brobygger Kommunens næringsutvikler får hovedansvar for å arbeide for samarbeid, partnerskap og møteplasser mellom frivillige og næringslivet.

22 7. Skjematisk oversikt over foreslåtte tiltak Nr Tiltak Ansvarlig Når 1. Kulturstøtte til barn- og unge - Kultur og fritid Årlig behandling grunntilskudd 2. Støtte til drift av ene Kultur og fritid Årlig behandling bygg/lokaler/anlegg 3. Støtte til lederopplæring Kultur og fritid Behandles etter søknad 4. Underskuddsgaranti for arrangementer Kultur og fritid/rådmannen Behandles etter søknad 5. Styrke budsjettet med frie kulturmidler til arrangementer og prosjekter 6. Gratis disponering av lokaler for Servicetorget Årlig behandling aktiviteter knyttet til barn og unge 7. Investeringer i og drift av lokaler og anlegg 8. Bistand og veiledning 9. Legge til rette for at lag og foreninger kan øke sine inntekter og redusere sine utgifter 10. Forskuttering av tippemidler 11. Mal for partnerskapsavtaler 12. Spørreundersøkelse til næringslivet Utviklingsenheten Forankring hos ansatte i Virksomhetsledere virksomhetene intensjon og holdninger til frivillighet 14. Avklare forventninger mellom Virksomhetsledere kommunale tjenester og frivillig arbeid 15. Kontaktpersoner i virksomhetene Virksomhetsledere Årlig møteplass i virksomheter som Virksomhetsledere benytter frivillige inn i tjenestene 17. Storsamling for alle lag og Rådet for folkehelse og 2008, 2010 foreninger, kommunale virksomheter og næringslivet frivillighet 18. Lag og foreninger som Virksomhetsledere brukerrepresentanter i brukerråd 19. Lag og foreninger inviteres til Rådmann/saksbehandlere medvirkningsprosesser ved utarbeidelse av strategiske planer 20. Lag og foreninger benyttes som Rådmann/saksbehandlere høringsinstanser på aktuelle planer og saker 21. Mulighet for informasjon fra frivillige lag og foreninger på kommunens nettsider

23 22. Årlig dialogmøte med politikere en gang pr år med utgangspunkt i aktuelt tema 23. Temanettverk mellom lag og foreninger i kommunen 24. Opprettelse av rådet for folkehelse og frivillighet 25. Gjensidighet i samarbeidet med næringslivet pådriver for å utvikle gjensidige partnerskap mellom lag og foreninger, næringsliv og kommune 26. Markedsplasskonseptet undersøker muligheten for å prøve ut dette Bystyret/rådmannen 2008, 2009, 2010, 2011 Rådet for folkehelse og frivillighet Bystyret/rådmannen 2007 Virksomhetene, Utviklingsenheten ved næringsutvikler, Utviklingsenheten 2008

24 8. Avslutning Denne Frivillighetsmeldingen gjelder fra perioden Etter fire år, bør den rulleres. Det vil være ulike aktører som har ansvar for å iverksette tiltakene. Det kan være nødvendig en videreføring av en administrativ arbeidsgruppe som har fokus på at Frivillighetsmeldingen med dens intensjoner og tiltak iverksettes. Råder for folkehelse og frivillighet bør ha ansvar for fellesarrangementer som storsamlinger og iverksetting av aktuelle nettverk. Kommunen + frivilligheten = et livskraftig lokalsamfunn for alle!

Frivillighetsmelding for Askim

Frivillighetsmelding for Askim Frivillighetsmelding for Askim 2007-2011 Frivillighetsmelding for Askim 2007 2011 Innhold: 1. Frivillighet i Norge og Askim...3 2. Verdiplattform...9 3. Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper...

Detaljer

Frivillighetsmeldingen Handlingsplan for frivillighet og folkehelse for 2012-2016 Strategier og tiltak

Frivillighetsmeldingen Handlingsplan for frivillighet og folkehelse for 2012-2016 Strategier og tiltak Frivillighetsmeldingen Handlingsplan for frivillighet og folkehelse for 2012-2016 Strategier og tiltak (Kapittel 3 i Frivillighetsmeldingen) Strategi 1 Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper.

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK 2017-2020 Klipping av fotballbanen på Funnefoss stadion, 1962. Foto: Ukjent Høringsu tkast, Plattform for helhetli g frivillighetspolitikk 2017-2020

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer

Det må utformes en politikk overfor de frivillige organisasjonene fra kommunenes side som gir dem større forutsigbarhet og bedre vilkår.

Det må utformes en politikk overfor de frivillige organisasjonene fra kommunenes side som gir dem større forutsigbarhet og bedre vilkår. Sammendrag De siste tiårene har det vært en sterkt økende oppmerksomhet mot de frivillige organisasjonene som representerer det vi kaller for den tredje sektor eller for sivilsamfunnets organisasjoner.

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE.

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.12.2010 Sak: 380/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE Behandling: Innstillingen

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

På sporet av en lokal frivillighetspolitikk? Ina Kathrine Ruud, KS Skedsmokorset,

På sporet av en lokal frivillighetspolitikk? Ina Kathrine Ruud, KS Skedsmokorset, På sporet av en lokal frivillighetspolitikk? Ina Kathrine Ruud, KS Skedsmokorset, 10.06.05 Kommunen - Demokratisk nivå nærmes innbyggerne - Tjenester - Samfunnsutvikling Frivillig sektor Demokratisk aktør:

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Hvorfor klimaplaner? Presentasjon

Hvorfor klimaplaner? Presentasjon Hvorfor klimaplaner? Pålegg fra sentrale myndigheter og internasjonale klimaavtaler Kommunen som en stor aktør innen klimatiltak Kommunen som enkeltmenneskets nærmeste overordnede Kommunen som juridisk

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling ASKØY KOMMUNE Pr. 1.1.2017 28.821 Askøy i utvikling Forventet i 2030 36.949 Askøy i utvikling Fagavdeling kultur og idrett med 7 ansvarsområder. 250 registrerte lag og foreninger Idrettsråd (47 lag) Askøy

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Frivillighetskommunen Drammen

Frivillighetskommunen Drammen Frivillighetskommunen Drammen 1 Norges første Frivillighetskommune! Pris fra Frivillighet Norge og KS For å anerkjenne og inspirere kommuner til god frivillighetspolitikk med positiv effekt for frivillige

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Sammen mot 2022 (SM2022). Saksordfører: Per Anton Rakkestad

Sammen mot 2022 (SM2022). Saksordfører: Per Anton Rakkestad ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Terje Kristiansen Saksmappe: 2012/8879-29888/2012 Arkiv: 461 Sammen mot 2022 (SM2022). Saksordfører: Per Anton Rakkestad Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 60/12 Formannskapet 26.09.2012

Detaljer

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-23 Dato: 21.05.15 FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune - «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune Offentlig Privat Frivillig sektor «Den raskeste måten å skape forbedringer på i et nærmiljø er å spre god praksis

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 25.10.2017 SAK VEDRØRENDE INNVANDRERRÅD Helse- og omsorgssjefens forslag til

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007)

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Andel som har deltatt i frivillig arbeid siste år Land Norge Sverige Island Danmark Storbritannia USA Nederland Frankrike Australia Andel deltakere

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Samhandle med lokalsamfunnet

Samhandle med lokalsamfunnet Samhandle med lokalsamfunnet Folkevalgt lederskap av lokalsamfunnet Stille seg i spissen for den lokale utviklingen Men involvere innbyggerne Være åpen for nye løsninger i politikk, organisering og praksis

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

Frivillighetsmelding

Frivillighetsmelding KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komitè næring, kultur og miljø 12.06.2012 012/12 SFO Komitè næring, kultur og miljø 18.09.2012 016/12 SFO Kommunestyret 04.10.2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten.

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. 1. INNLEDNING: Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Brukermedvirkning

Detaljer

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 6 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt l tld lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik Samspillet mellom kommune og frivillighet Lars Nervik Leder Haugesund Røde Kors 36 år i frivillighet i Rogaland Røde Kors og Haugesund Røde Kors Frivillighetspolitikk hva legger vi egentlig i dette begrepet?

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Innspill til frivilligmelding

Innspill til frivilligmelding Innspill til frivilligmelding Resultat fra undersøkelse blant frivillige organisasjoner i Telemark Foto: John Haagen Gjems Frivilligundersøkelse 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hvem har svart på undersøkelsen?...

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon Vellenes Fellesorganisasjon Kulturdepartementet Frivillighetsmelding@kud.dep.no 0030 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: Therese Koppang-epost 15.06.2017 kl. 15.15 Erik Sennesvik 06.08.2017

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020)

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Frivillighet handler om menneskelige verdier som omsorg, trygghet, medmenneskelighet. Sitatene er hentet fra innspill som er

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Frivillighet Norge Interessepoli:sk samarbeidsforum 280 medlemmer - mer enn 50 000 lokallag

Detaljer

Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen i en by, sammen med medskaperne og stedsskaperne:

Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen i en by, sammen med medskaperne og stedsskaperne: o Fra oppsøkende virksomhet og aktiviteter i nabolag og byrom, -til en bred bevegelse og et nettverk for samskaping, transformasjon og hverdagsinnovasjon Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune FORELØPIG UTKAST PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune 1. OPPDRAGET I arbeidet med reformen har den enkelte kommunene fått ansvar for å utrede egen kommune for eventuell vurdering av sammenslåing med

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker

Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker Saksframlegg Saksbehandler: Alf Harald Holmboe Saksnr.: 17/6 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer