Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!"

Transkript

1 Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning Brukerens ansvar... 3 Prinsipp... 4 Regulering NRK med elkjele og felles styring Standard regulering C samkjøring varmepumpe og elektrokjele... 5 Standard C instruks... 6 Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data Driftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. Elektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs Programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe enten via mail eller på telefon. Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Side 2

3 Brukerveiledning. w w w. n e. n o Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Automatikken du har kjøpt brukes til å kontrollere en varmepumpe sammen med en elkjele. Brukerens ansvar Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. Dette gjør deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. Etterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye. Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks. Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter, les Norsk Standard 4622 Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader eller andre uregelmessigheter. Emballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres. Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette. Eier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Dersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overføres til bruker. Aggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på indre og ytre miljø begrenses. Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet. Novema kulde as bærer ikke garantiansvar når: Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke. Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er grunnlag for bestillingen. Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift. Våre instruksjoner ikke er fulgt. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen. Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Novema kulde kontaktes for godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde. Side 3

4 Prinsipp w w w. n e. n o Regulering NRK med elkjele og felles styring. For å samkjøre varmepumpe og annen varmekilde kan man styre dette via en felles regulator R1 med fyringskurve. Ønsket temperatur i T1 settes da som en funksjon av utetemperatur i T3 Regulator R1 øker da først varmepumpen type NRL til 10 volt, dersom det fremdeles trengs mere varme legges så elektrokjelen inn for å tilfredsstille ønsket temperatur i T1. I varmepumpe defineres da hvilken temperatur som tilsvarer 0 10 V. Regulatoren gir ikke signal uten at f.eks. et driftsignal er kommet fra hoved pumpe. Dersom retur blir høyere en f.eks. 48 C i T2 så reduseres effekten på kjelen. Dette for å hindre at varmepumpe stopper grunnet for høy retur Side 4

5 w w w. n e. n o Standard regulering C samkjøring varmepumpe og elektrokjele STANDARD C For å samkjøre varmepumpe og annen varmekilde kan man styre dette via en felles regulator R1 med fyringskurve. Ønsket temperatur i T1 settes da som en funksjon av utetemperatur i T3 Regulator R1 øker da først varmepumpen til 10 volt, dersom det fremdeles trengs mere varme legges så elektrokjelen inn for å tilfredsstille ønsket temperatur i T1. I varmepumpe defineres da hvilken temperatur som tilsvarer 0 10 V. Regulatoren gir ikke signal uten at f.eks. et driftsignal er kommet fra hoved pumpe. Dersom retur blir høyere en f.eks. 48 C i T2 så reduseres effekten på kjelen. Dette for å hindre at varmepumpe stopper grunnet for høy retur BESKRIVELSE Komponenter leveres løst med tilhørende skap. Regulator R1 regulerer etter innstilt fyringskurve i T1. Først legges varmepumpe inne med full effekt, hvis det ikke er nok så legger elkjele inn sin effekt. Begge effektene legges inn trinnvis etter regulatorens 0 10 V signal. Giver T2 er en maksbegrenser som skal hindre for varmt vann tilbake til varmepumpen. Den legger ut effekt på elektrokjelen hvis temperaturen i T2 overstiger innstilt verdi. Regulator må også forrigles over pumper og eventuell vp drift. UTSTYR 1 stk Regulator med betjeningsenhet 2 Vanngivere 1 Utegiver Trafo Plastkabling Elskjema Side 5

6 w w w. n e. n o Standard C instruks Varmepumpe og el. kjele styring i sekvens med ute kompensert turtemperatur og maks. begrensning av returtemperatur. BETJENING AV ANLEGGET MED SIEMENS SYNCO 700 RMU710B REGULATOR Betjeningsknapper BETJENINGSENHET RMZ790 Info knappen benyttes til å få nøkkelinformasjon om anlegget: - Driftsvelger - forvalg, tilstand (status) og årsak til tilstanden - Driftsbryter - forvalg, tilstand (status) og årsak til tilstanden - Tidsprogram - i dag - Regulatorer - settpunkter og viktige aktuelle verdier - Apparat tilstand - Normalt vises Anlegg OK, alternativt vises feilmelding Trykk gjentatte ganger på Info - knappen eller vri på OK - knappen for å se infosidene. OK knappen benyttes til å betjene anlegget. Trykk på denne for å komme inn i hovedmenyen, vri for å velge meny og trykk igjen. Vri for å endre verdier og trykk for å bekrefte. ESC knappen benyttes for å gå tilbake i menyene og for å avbryte. Alarm knappen til venstre merket med klokkesymbol blinker ved aktiv alarm. Trykk på denne for å kvittere (gir fast lys) og ev. tilbakestille en alarm (lyset slukker). NB! Undersøk alltid årsaken til en alarm før kvittering og tilbakestilling, og tilkall ev. service. Hovedmenyen - De viktigste punktene: - Tidsprogram Innstillinger av anleggets driftstider. Ukeprogram. Dette skal være programmert med kontinuerlig dagdrift og skal ikke endres. - Driftsvelger Valg av driftsmodus skal stå i Auto. Auto = Styring iht. programmerte driftstider og temperaturer Komfort = Konstant dagdrift med normal temperatur. Redusert drift = Konstant dagdrift med redusert temperatur Økonomi = Nattdrift, dvs. anlegget er av. - Innganger Her leses aktuelle verdier for alle aktive innganger. - Funksjonsblokker Her leses status på regulatorens utganger Side 6

7 w w w. n e. n o Regulator For endring av ønsket turtemperatur. Her vises aktuelle verdier og innstillinger. Ved endring av settpunkt for turtemperatur velges Nedre settp. komfort. Denne innstillingen representerer startpunktet i kurven for utekompensering, dvs. den laveste temperaturinnstillingen. Ved synkende utetemperatur vil turtemperaturen heves iht. den innstilte kurve. Aktuelt settpunkt for turtemperaturen vises her. Turtemperaturen reduseres når returtemperaturen overskrider innstilt settpunkt for maksbegrensning på returen. Tid / dato Her stilles aktuell tid og dato. Alarmer Her vises inntil 10 eksisterende alarmer, de 10 siste alarmer i alarmhistorikk og alarmstatus meldingsbus. Kun for autorisert servicepersonell: For å endre regulatorens innstillinger, må man endre adgangsnivå til Service. For å gjøre dette trykker man inn Esc og OK knappene samtidig. Funksjonsbeskrivelse Regulatoren styrer varmepumpen og el. kjelen i sekvens for å holde en utekompensert turtemperatur. Ved økende varmebehov styres varmepumpen fra % og deretter styres el. kjelen fra %. Motsatt ved synkende varmebehov. Det innstilte settpunkt representerer den laveste turtemperaturen. Det aktuelle settpunktet blir kalkulert iht. gjeldende kurve. Når settpunktet i regulatoren endres, vil kurven parallellforskyves. For endring av settpunktet, se under Regulator i hovedmenyen ovenfor. For å forhindre for høy returtemperatur til varmepumpen, vil en maksbegrenser redusere utgangssignalet til el.kjelen. Kun for autorisert servicepersonell: Dersom man ønsker å endre settpunktet I hovedmenyen på servicenivå velger man først Innstillinger og deretter Regulator 1. I menyen vil man settpunkt under Settpunkter sett S.p.komf.varme til 35 C (eller ønsket laveste setpunkt) Dersom man ønsker å endre kurven for utekompensering, må man endre adgangsnivå til Service. Se ovenfor: I hovedmenyen på servicenivå velger man først Innstillinger og deretter Regulator 1. I menyen vil man finne kurven under Kompensering/avvik. Her kan innstillingene for Vinterkomp. endres. [S.p. komp. 1] start er den utetemperatur hvor kompenseringen begynner. [S.p. komp. 1] stopp er den utetemperatur hvor kompenseringen slutter. [S.p. komp. 1] delta er den endringen av turtemperaturen man ønsker fra [S.p. komp. 1]. start til [S.p. komp. 1] stopp. Eksempel: Hvis settpunktet i regulatoren er satt til 35 C, [S.p. komp. 1] start er 10 C, [S.p. komp. 1] stopp er -15 C og [S.p. komp. 1] delta er 20K, så vil det kalkulerte settpunktet for turtemperaturen være 35 C ved 15 C ute og 35 C + 20K = 55 C ved -15 C ute. Da får du en kurve som dette: Side 7

8 Spør oss om: mini splitt, multi splitt, viftekovenktorer, tak kasetter, befuktere, kuldeprodukter, varmepumper, akkumuleringstanker, pumper, platevekslere, elektrokjeler, tørrkjølere, luftkjølte kondensatorer, tele og datakjøling, kjøl og frys, service, montasje og reservedeler. Skedsmokorset tlf.: Fredrikstad tlf.: Bergen tlf.: Trondheim tlf.: