SOSIAL TRYGGHET NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIAL TRYGGHET NORGE"

Transkript

1 SOSIAL TRYGGHET NORGE 3. utgave Utgitt av Sosialdepartementet Forlagt av Universitetsforlaget Oslo - Bergen - Tromsø

2 Innhold 1. INNLEDNING Fra almisser til mer organisert fattigforsorg Industrialisering - Nye sosiale problemer - De første forebyggende tiltak Sosialpolitikken følger konjunkturbevegelsene Gjenreising og ny sosialpolitisk målsetting Oversikt over lover og andre offentlige tiltak med virkninger for den sosialpolitiske utvikling Hovedtrekk i den sosialpolitiske utvikling Oversikt over en del av de siste års meldinger, lover og andre offentlige tiltak med virkninger for den sosialpolitiske utviklingen (Se også s. 325J DEN SOSIALE ADMINISTRASJON Sentraladministrasjonen I Departementenes oppgaver Styrer og direktorater utenfor departementene Den fylkeskommunale administrasjon Den lokale, sosiale administrasjon ARBEIDSMARKEDET Sysselsettingspolitikken Utviklingen på arbeidsmarkedet , 3.3. Lønnsutvikling ' 3.4. Flyttinger og innvandring Den samlede arbeidsmarkedsetat Arbeidsformidling ~.." Yrkesrettleiing Arbeidspsykologisk service VERNETILTAK OG REGULERING AV ARBEIDSFORHOLD Historikk Arbeidervernet i dag Sikring av sunne og trygge arbeidsvilkår 60 VII

3 4.4. Arbeidsulykker Arbeidstid Særlige regler om arbeid av kvinner Særlige regler om barn og unge arbeidstakere Arbeidslønn, oppsigelse, arbeidsreglement m.v Arbeidstilsynets organisasjon Distriktstilsynet ledes av en distriktssjef Ferie med lønn Jordbruksarbeidere Hushjelper Sjømenn ATTFØRING AV YRKESHEMMEDE Innledning Arbeidsformidlingen og de yrkeshemmede Opplæring av yrkeshemmede Statens attføringsinstitutter Senter for arbeidspsykologi og attføring i Nord-Norge Vernet arbeid VELFERDSTILTAK FOR ENKELTE ARBEIDSTAKERGRUPPER Vern og Velferd Statens velferdsråd for handelsflåten Den norske Sjømannsmisjon Velferdstjenesten i forsvaret Velferdsarbeid blant fiskere Bedriftslegeordningen Bedriftenes personalkostnader BOLIGBYGGING Utviklingen i boligforsyningen Boligbehov - boligetterspørsel Boligmiljøspørsmål Boligfinansiering Finansiering av utbedring av boliger Bostøtte Den Norske Stats Husbank OFFENTLIGE TRYGDEORDNINGER, PENSJONSTRYGDER OG ANDRE ORDNINGER Folketrygden Krigspensjonering Pensjonstrygder Andre ordninger Samordning av trygdeytelser Trygderetten 146 VIII

4 9. HELSEARBEID Kampen mot de alvorligste sykdommer Forebyggende helsearbeid Kontroll med næringsmidler og vårt kjemiske miljø Helsestellets lokale, regionale og sentrale organer Helseinstitusjonene Helsepersonellet Apotekvesenet Folketannrøkta og de offentlige tannleger Helsearbeid i skolene - skoletannrøkt Legekontroll for sjøfolk Kampen mot tuberkulosen Psykisk helsevern - Omsorgen for sinnslidende Psykiatriske institusjoner for voksne Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Helsevern for psykisk utviklingshemmede - Omsorgen for åndssvake Helsevern for epileptikere - omsorgen for epileptikere Omsorg for vanføre.' FAMILIEN OG SAMFUNNET Innledning Befolkningsforhold og familiestatistikk Foreldres rettigheter og plikter Økonomisk, helsemessig og sosial støtte til familiene Ungdom og fritid Forbrukerveiledning Likestilling : DE ELDRE I SAMFUNNET Aldringen i befolkningen Distriktsvise forskyvninger De eldres økonomiske stilling Boliger for eldre Tiltak for hjemmeboende eldre Alders- og sykehjem Eldreomsorgens organer Tilrettelegging av eldreomsorgen i fremtiden OMSORGEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE Historikk Endret målsetting for omsorgen Omsorgen for funksjonshemmede i dag og i morgen SOSIAL OMSORG Historikk Klientell 211 IX

5 13.3. Den sosiale administrasjon i kommunen Loven i praksis BARNEVERN Lov om barnevern Barnevernsnemndas oppgaver Nemndas behandling av sakene Adopsjon Barnevernstatistikk Behandlingstilbud for barn og ungdom med tilpasningsvansker Barneverninstitusjonene Anbringelse av barn utenfor hjemmet Pedagogisk-psykologisk rådgivning Unge lovbrytere Ettervern VERN MOT ALKOHOLSKADER Innledning Det forebyggende arbeidet. Edruskapsvern Behandling av alkoholskader. Alkoholistomsorgen Statens edruskapsdirektorat Statens institutt for alkoholforskning - SIFA VERN MOT NARKOTIKASKADER Innledning Misbrukets omfang Forebygging, behandling, ettervern Særlige offentlige organer UTDANNING AV SOSIAL- OG HELSEPERSONELL Innledning : Førskolelærere Spesiallærere Kurs for internatpersonell ved spesialskolene Barnevernspedagoger Sykepleiere Røntgenografer/radiografer Sykepleiere med spesialutdanning i psykiatrisk sykepleie Norges sykepleierhøyskole Jordmødre Helsesøstre Bedriftssykepleiere Diakoniarbeidere Fysioterapeuter Mensendieck-sykegymnaster 251

6 Arbeidsterapeuter Hjemmesykepleievirksomhet Hjelpepleiere innen somatisk sykepleie, psykiatrisk sykepleie og vernepleie Tilleggskurs for hjelpepleiere : Vernepleiere i helsevern for psykisk utviklingshemmede Barnepleiere Samaritter Legesekretærer Husmorvikarer, hjemmehjelpere Opplæring og etterutdanning av aldershjemsstyrere Yrkesrettleier Arbeidsformidler, sjømannsformidler Attføringstjenestemann Arbeidsformidlingens etatskole " Sosialarbeidere Personell ved sosialkontorer og nemnder Personell til fengselvesenet ' FRIVILLIGE ORGANISASJONER ' Innledning Norges Røde Kors Landsforening Norske Kvinners Sanitetsforening Nasjonalforeningen for Folkehelsen Norsk Folkehjelp Blå Kors i Norge Diakoniråd for Den norske kirke Forbundet for Multipel Sklerose Foreningen for blødere i Norge Foreningen Norges Døvblinde Foreningen til Bekjempelse av Cerebral Parese Frelsesarméen i Norge Hjemmet for Døve Kofoedskolen Krigsinvalideforbundet Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Landsforeningen for psykotiske barn Landsforeningen mot Kreft Landsforeningen mot poliomyelitt Mental Barnehjelp Norges Astma- og Allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Husmorforbund : Norges Landsforbund for Sukkersyke Norges Vanførelag 281 XI

7 Norges Vernesamband Norges Epilepsiforbund Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede Norsk Landsforening for Laryngektomerte Norsk Misjon blant Hjemløse Norsk Psoriasisforbund Norsk Revmatiker Forbund Norske Døves Landsforbund Norske Kvinners Nasjonalråd Oslo Indremisjon Støttelaget for Åndssvake i Oslo Andre organisasjoner og foreninger Samarbeid og samordning NORGE I DET MELLOMFOLKELIGE, SOSIALE SAMARBEID Innledning De Forente Nasjoner Det internasjonale flyktningearbeid Norges utviklingsbistand innen den sosiale sektor Europeisk samarbeid Nordisk samarbeid SOSIALFORSKNING Hvorfor sosialforskning? Organiseringen av sosialforskningen i Norge Finansieringen av sosialforskningen Kontakten mellom sosialforskningen og administrasjonen AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Innledning Forskjellige former for trygghet Forskjellige nivå på ytelsene i trygde- og sosialsektoren Begrensede ressurser «Problemskapende krefter» - forebygging «Primær forebygging» «Sekundær forebygging» Endringer i tilbudsapparatets organisasjon og innhold Klientinnflytelse/Rettssikkerhet Sosialpolitiske tiltak kan bli et middel til å opprettholde skjevheter i samfunnet 322 TILLEGG Oversikt over en del av de siste års meldinger, lover og andre offentlige tiltak med virkninger for den sosialpolitiske utviklingen 325 LITTERATURLISTE 329 REGISTER 339