GAB som grunnlag for eiendomstaksering. GeoNorge Sesjon B9, torsdag 6. mai kl kl Inge W. Danielsen, Trondheim kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAB som grunnlag for eiendomstaksering. GeoNorge 2004. Sesjon B9, torsdag 6. mai kl.16.00 kl.17.00 Inge W. Danielsen, Trondheim kommune."

Transkript

1 1 GAB som grunnlag for eiendomstaksering. GeoNorge Sesjon B9, torsdag 6. mai kl kl Inge W. Danielsen, Trondheim kommune. 1. En presentasjon av innlederen: Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTH med snart 30 års fartstid fra offentlig virksomhet. Jeg har By- og regionplanlegging som hovedfag med vannforsyning og avløpbehandling som støttefag. Jeg er dermed ikke medlem av familien Geodata, men lang fartstid med mangeartet praksis gjør meg i stand til å se hvordan kommunal og privat tjenesteyting og offentlig forvaltning kan forbedres gjennom smart bruk av geodata. Jeg klarer også å kommunisere med medlemmer av familien Geodata, noe som ikke trenger å være så enkelt. 2. Orientering: Trondheim kommune besluttet i 2002 å gjennomføre alminnelig taksering av eiendommer som betaler eiendomsskatt. Arbeidet skulle være ferdig innen januar 2004 slik at ny takst dannet grunnlag for eiendomsskatten dette året. Det var ingen mulighet til å oversitte tidsfristen. Kommunen hadde ingen konkret metode for gjennomføring av arbeidet. Eiendomsmassen som skulle takseres besto av ca eiendommer, bygninger, leiligheter. Oppdraget ble gitt i august Prosjektet hadde dermed 16 måneder til å planlegge, utvikle og gjennomføre jobben. Arbeidet ble prosjektorganisert. 3. Alternativene: Vi kunne i utgangspunktet velge mellom tre hovedalternativer for gjennomføring alminnelig taksering: 1. Gammelmåten der vi som i 1985 sendet ut ca 30 takstfolk som takserer eiendommene med utgangspunkt i hva de ser ved befaring. Et grunnleggende krav for takseringen er likebehandling av eiendomsbesitterne. Denne metoden kan vanskelig tilfredsstille dette kravet. 2. Bruk av markedet der vi bruker miljøene som driver taksering og omsetning av eiendommer. Vi fikk tre innspill fra markedet. Disse viste at markedet på ingen måte kunne bistå oss da de ikke kunne gi akseptabel pris, akseptabel framdrift eller akseptabel standard på arbeidet. 3. Bruk av kommunens eiendomsregister (GAB) kombinert med kommunens eiendomskart, kunderegister og fagprogrammet KomTek som håndterer de store mengdene med ulike typer data om eiendommene. Vi valgte å bruke kommunens eiendomsregister. Jeg vil i det etterfølgende i. orientere om metoden ii. fortelle litt om erfaringene iii. fortelle litt om vegen videre

2 2 4. Orientering om metoden: Nedenfor gjennomgås valgt metode for gjennomføring av alminnelig taksering. Den har flere fordeler: Metoden har lave totalkostnader i forhold til andre kjente metoder. Metoden gir grunnlag for likebehandlingen av eiendomsbesitterne. Metoden bidrar til ajourføring av kommunens GAB-register og gir dermed varige verdier i driftorganisasjonen. Ajourførte registre kan bidra til ytterligere effektivisering av kommunens forvaltning og tjenesteyting. Metoden skiller mellom fakta på eiendommen som hentes inn gjennom kommunens GABregister, og vurderinger som hentes inn gjennom analyser om prisutvikling og besiktigelse av den enkelte eiendom. Gjennom et faglig hjelpesystem (Komtek), håndteres all informasjonen om den enkelte eiendom slik at vi får både beregnet taksten og skatten som skal utskrives på den enkelte eiendom. Metoden stiller krav til at kommunen moderniserer daglig drift slik at en gjennom hver dag holder orden på sine eiendomsregistre, og oversikt over godkjenning, igangsetting og ferdigstillelse av nye bygninger og anlegg i kommunen. Listen nedenfor viser hovedelementene i takseringsmetoden: 1. Juridiske, politiske og administrative rammeavklaringer. 2. Prosjektplan 3. Skanning av byggesaksarkiv, hvis hensiktsmessig. 4. Ajourføring av GAB 5. Analyse av eiendommer som skal takseres, kategorisering av eiendommer, verdiutvikling, verdiforskjeller, takseringsmetoder og takseringsprinsipper 6. Kvalitetsikring 7. Utarbeiding av liste over eiendommer som skal ha fritak iht. 5 i lov om eiendomsskatt. 8. Informasjon til eiendomsbesitterne 9. Tilrettelegging for besiktigelse 10. Gjennomføring av besiktigelse 11. Fastsetting av takstforslag 12. Behandling av takstforslag i takstnemnd 13. Behandling av liste over eiendommer som skal ha fritak fra eiendomsskatt iht. 7 i lov om eiendomsskatt i kommunen. 14. Analyse av inntektspotensialet i eiendomsskatten 15. Klargjøring for utsending av skattetakstskjema til eiendomsbesittere og regningsmottaker. 16. Utsending av skattetakstskjema og utlegging av skattelister til offentlig ettersyn. 17. Avklare metode og praktisk opplegg for behandling av klager på eiendomsskatt 18. Mottak og behandling av klager på eiendomsskatt 4. Erfaringene: En hovederfaring er at hele takseringsarbeidet består av en lang og kompleks produksjonskjede der hvert element i kjeden påvirker andre elementer. Det stilles dermed store krav til prosjektledelse, flerfaglighet, samspill mellom fagområdene og logistikk i produksjonen. Prosjektet stiller krav til generalistkompetanse, spesialistkompetanse og samspill mellom kompetansegruppene.

3 3 Nå henvender jeg meg til Geodatafamilien og jeg vil dermed ha fokus på erfaringene som kan være av interesse for denne faggruppen. Erfaring 1: Dette var ingen øvelse. En vellykket gjennomføring krevde kvalitet i alle ledd fra første stund. Da vi så at enkelte aktører i omgivelsene ikke fulgte opp arbeidsavtaler om bidrag iht. omforent tidsfrist, tok vi dette opp klart og tydelig. Dette skapte rystelser i kommuneorganisasjonen de første gangene, men etter hvert bidro vår adferd til økt kvalitetsfokus i alle ledd. Når det gjaldt å sikre kvalitet på registrene, krevde dette ca 50% av prosjektkostnadene, dvs ca 8 millioner kroner til å få orden på GAB og kunderegistre. Når det gjaldt samspillet mellom medarbeiderne, krevde dette klar tale der vi kontrollerte hverandre og sa i fra om feil og avvik. En slik adferd krevde en trygg arbeidskultur. Når det gjaldt kommunikasjonen med eiendomsbesitterne, utviklet vi en strategi og et praktisk opplegg for kommunikasjon som kvalitetsmessig langt overgikk kommunikasjonsopplegget som kommunen tidligere hadde utviklet og benyttet. Erfaring 2: Arbeidet besto av både utvikling og av ordinær produksjon. Sammen med Geoservice AS utviklet vi både hjelpeverktøy, produksjonslinjer og arbeidsmetoder med sikte på kvalitet og høy produktivitet. Dette var krevende da prosjektet egentlig var et gedigent produksjonsprosjekt som stiller krav til stabile produksjonsforhold, mens utviklingsarbeidet preges av turbulens diskusjoner, testing, endirnger og beslutninger. Utviklingsarbeidet lå en armlengde foran produksjonen. Dette viste at prosjektet hadde risiko i seg. Den ordinære produksjonen som skal preges av klare produksjonslinjer, klar arbeidsfordeling og klare produksjonsmål, hadde ingen tilsvarende produksjon å sammenligne seg med. Da resultatkravene var entydige, vurderte vi både økt bemanning og innføring av tre skift for å tilfredsstille disse kravene. Erfaring 3: Fagfolk er fagfolk. La fagfolkene gjøre det de er gode på! La byggesaksbehandlerne få slippe å ajourføre GAB. Deres kompetanse er lovverk og plangrunnlag som gjør dem i stand til å behandle søknader iht. plan- og bygningslov på en god måte. Geodatamiljøet må ta ansvar for ajourhold av registre. Når kommunene nå iverksetter skanning av innkommet post, vil samspillet mellom saksbehandlerne på plan- og bygningsenheten og geodatamiljøet som håndterer registrene ikke være noe problem. Kampen om saksmappene forsvinner. Erfaring 4: Fokus endrer seg. Fra ajourføring av registre til bruk av registre. Bruken av GAB eksploderer når registeret først er ajourført. Det er ikke akseptabelt å sitte med registre som ikke er ajourført.

4 4 Erfaring 5: Vi må utvikle ett kunderegister der de daglige endringene i registrene håndteres en gang. Kommunene må bestemme hvordan registrene bygges opp, ikke tilfeldige leverandører av hjelpesystemer. De fleste kommunene har mange kunderegistre, og mange har problemer med å holde registrene à jour. Som tjenesteleverandør må kommunene ha oversikt over hvilke tjenester som produseres og hvem som mottar disse. Erfaring 6: Internsalget må økes. Politisk og administrativ ledelse i Trondheim er nå tilhengere av å utvikle geodatavirksomheten i kommunen etter å ha sett praktiske eksempler på bruk av geodata i produksjon og i politiske beslutningsprosesser. Utfordringen er å selge inn hvordan systematisk håndtering av geodata gir konkrete forbedringer i forvaltning og tjenesteyting gjennom. Vår erfaring er at den beste metoden for internt salg er å vise til konkrete forbedringer. Ett eksempel: Fremskrittspartiet i Trondheim er motstander av eiendomsskatt. Likevel er Fremskrittspartiet en konstruktiv medspiller når det gjelder å utvikle en effektiv metode for taksering og saksbehandling da dette effektiviserer offentlig sektor. Erfaring 7: Vi utnytter for dårlig teknologien til å effektivisere tjenesteyting og forvaltning. Effektiv utnyttelse kreves kunnskaper om behovene i tjeneste- og forvaltningsområdene (kundebehovene), noe en får ved å arbeide tett opp mot de aktørene som har disse behovene. Både utviklingsmiljøene og miljøene som forvalter geodata må kjenne kundebehovene. De daglige endringene i registrene må håndteres effektivt. Vi må utvikle verktøy og prosedyrer som gjør det mulig å håndtere endringene i registrene en gang. Teknologien stiller krav til kompetanse (teoretisk kunnskap + praktisk erfaring). Kommunale nettverk og produksjon på tvers av kommunegrensene kan sikre riktig og stabil kompetanse her. Erfaring 8: Kommunene sitter med en kompetanse som er vanskelig å erstatte Dette gjør at samspillet mellom linjeorganisasjoner og prosjektorganisasjoner må være nært og godt. Kommunene er i en posisjon som gjør dem i stand til å kjenne brukerbehovene og dermed være i stand til å utvikle gode løsninger for den enkelte bruker. Dette må utnyttes. Erfaring 9: Prosjektet har medført til store endringer i daglig drift i kommunen. Vi har fått inn ny kompetanse, ny ansvarsdeling og nye prosedyrer i daglig drift. Prosjektet bidrar til å effektivisere og kvalitetssikre forvaltningen av registre generelt og forvaltning av lov om eiendomsskatt spesielt. Erfaring 10: Vi må ha direkte kontakt med GAB-databasen. Matrikkelprosjektet er en trussel for oss.

5 5 Kommunen har i prosjektet investert ca 8 mill kroner i å ajourføre sine registre, herunder GAB. Gjennom et kommunikasjonsopplegg med eiendomsbesitterne har vi løpende rettet opp feil i registeret og sendt ut korrigerte data fra registrene umiddelbart. Gjennom ny teknologi kan vi nå ajourføre både GAB og det digitale kartverket gjennom en operasjon. Matrikkelprosjektet har vært mye diskutert i geodatamiljøet. Matrikkelprosjektet har imidlertid konsekvenser langt ut over geodatamiljøet. Matrikkelprosjektet skisserer løsninger som har konsekvenser for kommunal produksjon og forvaltning, og som dermed er av betydning både for adminstrativ og politisk ledelse i kommunene. Med utgangspunkt i at det er kommunene som laster inn informasjon i databasen GAB, og at det er kommunene gjennom teoretisk kunnskap og praksis har kompetanse i forhold til mange brukerbehov, må eierskap til register, utvikling av teknologiske løsninger og avtaler om oppgavedeling mellom staten og kommunene skje gjennom et samarbeid der utgangspunktet er at staten og kommunene er likeverdige parter. Diktat fra staten overfor kommunene om løsninger her hører en annen tid til. 5. Vegen videre Nå har ca 230 kommuner innført eiendomsskatt. Alminnelig taksering skjer normalt hvert 10.år. Trondheim kommune har gjennom prosjektet utviklet kompetanse som kommunen ikke trenger de neste årene. Samtidig ser en at andre kommuner har behov for å lære av erfaringene fra Trondheim kommune. Dette tar vi konsekvensen av. Det er politisk og administrativt avklart at vi kan bistå andre kommuner som skal gjennomføre alminnelig taksering. Vi bistår nå Bodø, Malvik, Åfjord, Porsgrunn, Bergen og Stavanger kommuner. I dag er arbeidet organisert gjennom en prosjektorganisasjon der vi fører prosjektregnskap for hver oppgave vi påtar oss. Siktemålet er å etablere en egen, juridisk organisasjon som eies av kommunen og som kan utvikle dette fagområdet og bistå egen kommune og andre kommuner her. Med dagens teknologi stilles det ikke lenger krav til at samarbeidet mellom kommuner krever felles kommunegrense. Trondheim kan nå bistå andre både med tradisjonell rådgiving og med konkret produksjon, eksempelvis skanning av arkiv og ajourføring av GAB. Dette er etter vårt syn en god løsningen på de faglige utfordringene kommunene står overfor både når det gjelder utvikling og ajourhold av registre og når det gjelder forvaltning av lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Verran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i skattetakstnemnda i møte 25. februar og 2. mars 2005. Innholdsfortegnelse 1. OM ANALYSEN... 3

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 28.01.2009. Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lenvik kommune 2008-2009 Forord Sakkyndig nemnd, sakkyndig klagenemnd og administrasjonen i Lenvik kommune gjennomfører

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av sakkyndig nemnd 23. April 2015 Versjon 2/15 Innhold 0 Endringshistorikk... 3 1 Om Rammer og retningslinjer... 4 1.1 Hva dokumentet

Detaljer

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09. Leka kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.2015 i sak 01/15 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.1. HVA

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet Namdalseidkommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering wezweet Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt,

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet prioritere kunde/bruker perspektivet og starte opp med systematiske brukerundersøkelser av kommunens tjenester.

2. Bystyret ber byrådet prioritere kunde/bruker perspektivet og starte opp med systematiske brukerundersøkelser av kommunens tjenester. Dato: 7. desember 2010 Byrådssak 1003/11 Byrådet Balansert målstyring - arbeidet fremover BJOL SARK-032-201018118-1 Hva saken gjelder: Bystyret fattet i møte 27.01.03 ved behandling av b.sak 018/03 slikt

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer