VEDTEKT FOR TAKSERING AV FASTE EIENDOMMER I BERGEN KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKT FOR TAKSERING AV FASTE EIENDOMMER I BERGEN KOMMUNE."

Transkript

1 VEDTEKT FOR TAKSERING AV FASTE EIENDOMMER I BERGEN KOMMUNE.

2 Kapittel 1 - utskriving av eiendomsskatt 1 Eiendomsskatt Eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i Bergen der bystyret i medhold av eiendomsskattelovens 3 har avgjort at det skal skrives ut eiendomsskatt, og hvor det ikke er gjort unntak i eller i medhold av eiendomsskatteloven, jr lovens kapittel 2. 2 Redusert eiendomsskatt Bystyret vedtar i medhold av eiendomsskattelovens 10, for hvert budsjettår, hvilke satser som skal nyttes ved utskriving av eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens 12, bokstav D, kan bystyret vedta at eiendomsskatt skal skrives ut etter lavere sats i deler av kommunen som bare delvis er utbygd på byvis, jf eiendomsskattelovens 3. 3 Fritak for eiendomsskatt Bystyret kan med hjemmel i eiendomskattelovens 7, bokstav c, bestemme at en bygning som helt eller delvis tjener til beboelse, kan være helt eller delvis fritatt for eiendomsskatt i et tidsrom av inntil 3 år, regnet fra den tid da bygningen er ferdig. 4 Grunnlag for utskriving av eiendomsskatt Eiendomsskatt skrives ut på grunnlag av vedkommende eiendoms skattetakst den 1. januar i budsjettåret. Kommunen kan likevel skrive ut eiendomsskatt på grunnlag av takst avholdt etter 1. januar, dersom de forandringer som har foranlediget den nye taksten, har vært foretatt før 1. januar. Hvis en skattetakst er påklaget i rett tid, legges resultatet av overtaksten til grunn for utskrivingen, selv om overtaksten er avholdt etter 1. januar i vedkommende budsjettår. Kapittel 2 - Taksering 5 Takst Ved taksering til eiendomsskatt skal det tas utgangspunkt i det beløp som eiendommen etter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antas å kunne avhendes for under ett ved fritt salg under vanlige omsetningsforhold. Eiendommen takseres med bygninger og øvrige faste innretninger og tilbehør uansett eierforhold. Ved taksering av fabrikker og andre industrielle anlegg medtas maskiner og annet som fremstår som en uskillelig del av anlegget. Taksten skal spesifiseres slik at det i tilfelle går frem hvor meget som faller på 1) grunn

3 2) bygning. Taksten skal for øvrig fastsettes i henhold til utfyllende retningslinjer som vedtas av byrådet. 6 Gjennomføring av besiktigelse Eiendomsskattekontoret skal foreta besiktigelse av eiendommene og avgi en fullstendig rapport med begrunnet forslag til skattetakst som skal inneholde følgende opplysninger: 1. Eiendommens registernummer (gnr/bnr/fnr/snr) og grunnareal 2. Når eiendommen er bebygget: a. byggeår/eventuelt påkostningsår b. bygningens bruksareal c. antall etasjer d. hva bygningen blir brukt til (bolig, næring, garasje osv.) Av rapporten skal det også fremgå om eiendommens standard er god, middels eller dårlig. For øvrig skal takseringen skje i samsvar med vedtektenes 5. For saksbehandlere som tilrettelegger grunnlaget for fastsetting av takst gjelder inhabilitetsreglene i vedtektenes 11 tilsvarende. 7 Alminnelig taksering Alminnelig taksering av samtlige skattepliktige eiendommer i Bergen avholdes regelmessig hvert 10. år. Alminnelig taksering kan også avholdes med kortere mellomrom såfremt bystyret under særlige forhold finner grunn til det. Etter at den alminnelige taksering er avsluttet, legges takstprotokollene ut til offentlig ettersyn i 3 uker. Utleggelsen kunngjøres i dagspressen. De skattetakster som er fastsatt ved alminnelig taksering, får først virkning fra og med 1. januar etter at takstprotokollen er lagt ut. 8 Omtaksering Takstnemnden skal etter forslag fra Eiendomsskattekontoret foreta omtaksering av en eiendom (jf byskattelovens 4, tredje ledd, jf eiendomskattelovens 33): 1) Når grunnarealet er delt ved kart- og delingsforretning. De utskilte deler skal samtidig takseres. 2) Når bygning er revet eller ødelagt av brann eller lignende. 3) Når bygning er ferdig oppført eller delvis tatt i bruk og dens verdi må antas å utgjøre kr eller mer. Takstnemnden kan dessuten etter forslag fra Eiendomskattekontoret foreta omtaksering av en eiendom: 1) Når det har vært avholdt kartforretning over grunnarealet og forskjellen mellom tidligere anslått, og nytt beregnet areal, ikke er helt uvesentlig. 2) Når en bygning er forbedret ved ominnredning, tilbygging eller lignende og bygningens verdi som følge av dette må antas å ha steget med kr eller mer. 3) Når eiendommens verdi må antas å være vesentlig forøket eller forminsket som følge av ny regulering, anlegg av nye gater eller veier, framlegging av vann og kloakk

4 eller lignende. Eiendommens eier kan ved skriftlig henvendelse til Eiendomsskattekontoret forlange at det holdes omtaksering i de tilfeller som er nevnt i første og annet ledd. Begjæringen må i tilfelle være fremsatt innen 1. november før budsjettåret, jf byskattelovens 4, siste ledd. Ved omtaksering skal eiendommens verdi så vidt mulig vurderes etter samme målestokk som ved siste alminnelige taksering. 9 Overtakst Så vel vedkommende eiendoms eier som Byrådet kan begjære en taksering prøvet ved overtakst. Dette gjelder både verdifastsettelse fastsatt ved alminnelig taksering og ved omtaksering. Begjæringen må være skriftlig og kommet inn til Eiendomsskattekontoret innen 3 uker fra den dag da utlegging av takstprotokollen ble kunngjort, eller resultatet av en foretatt omtaksering ble meddelt vedkommende eiendoms eier. Eiendomsskattekontoret skal sørge for at overtakst avholdes så snart som mulig etter at begjæringen er kommet inn. Kapittel 3 - Behandling i takstnemnd og overskattetakstkommisjon 10 Takstnemnd/overskattetakstkommisjon Til å foreta alminnelig taksering ( 7) og omtaksering ( 8) oppnevner bystyret, i samsvar med byskattelovens 4, en takstnemnd med 3 medlemmer (leder, nestleder og et medlem). Dessuten velges personlig varamedlem for alle. Til å foreta overtakst ( 9) oppnevner bystyret en overskattetakstkommisjon på 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Bystyret peker ut leder og nestleder til takstnemnd og overskattetakstkommisjon blant medlemmene. Valgperioden er 4 år. Medlemmer av takstnemnden og overskattetakstkommisjonen har rett til å nekte å motta gjenvalg for den nærmest følgende valgperiode. Leder og medlemmer i takstnemnden og overskattetakstkommisjonen har rett til godtgjørelse i henhold til Honorarreglement for folkevalgte i Bergen kommune. 11 Behandling - inhabilitet Under alminnelig taksering og ved omtaksering fastsettes taksten av en samlet takstnemnd på grunnlag av forslag fra Eiendomsskattekontoret. Overtakster fastsettes av overskattetakstkommisjonen. Et medlem av takstnemnden eller overskattetakstkommisjonen er inhabil til å delta i fastsettelse av taksten når vedkommende; 1. selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen 2. er i slekt med eller svogerskap med en som er nevnt under nr. 1 i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken, 3. er eller har vært gift med eller forlovet med eller er fosterfar eller fostermor

5 eller fosterbarn til en eier, 4. er verge for en person nevnt under nr. 1, eller 5. er styrer eller medlem av styret for et selskap, forening, sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen. Likedan er vedkommende inhabil når det foreligger andre særegne omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Nemnden treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil. Kapittel 4 - Diverse bestemmelser 12 Eiers opplysningsplikt Eieren av en eiendom skal uoppfordret gi Eiendomsskattekontoret underretning om omstendigheter som medfører at takstnemnden skal foreta omtaksering av eiendommen etter vedtektenes 8. Ved taksering av en eiendom har så vel eiendommens eier som bestyrer plikt til å meddele de opplysninger som han sitter inne med om eiendommens alder og beskaffenhet, bruk, kostnad og lignende, så fremt Eiendomsskattekontoret, takstnemnden eller overskattetakstkommisjonen ber om disse opplysninger. 13 Ikrafttredelse Denne vedtekt trer i kraft fra 1. januar Fra samme dato oppheves tidligere vedtekt av 1. mai 1996.

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

Innhold. Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011

Innhold. Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011 - Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011 Innhold 1 Sakkyndig nemnd og ankenemnd... 3 1.1 Sakkyndig nemnd... 3 1.2 Sakkyndig ankenemnd... 3 1.3 Møteplikt... 3 1.4 Oppnevnelse av nye nemndsmedlemmer og fratredelse...

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 Gruppemøter kl:?? Offentlig versjon Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: NB NB Mehamn hotell MIDDAGSTALLERKEN. Møtet fortsetter på samfunnshuset. Møtedato: NB 19.12.2008 Tid: 1130 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang 1 KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Av advokat Hans O. Bang (à-jour per juli 2013) Innhold 1. Eiendomsskattevedtaket... 5 1.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven 1... 5 1.2 Avgjørelsesmyndighet,

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE

TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE Takstvedtektene gjeld frå 2013 1 Takstnemnd og overtakstnemnd 1.1 Takstnemnd Taksering av alle eigedomsskattepliktige eigedomar i kommunen med unntak av vasskraftverk,

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER 1. Innledning Ved lov av 16. juni 2006 nr 25 ble det foretatt

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling Side 1 av 29 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.05.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 26.03.2011. 1 Formål SWC skal fremme country

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret Hvaler kommune Saksnr 2012/1462 - Økonomiplan og årsbudsjett 2013-2016 - Doknr 5 Arkivkode 100 Saksbehandler Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato:23.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandlere Annette T. Pettersen og Laila E. Thorvik Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 32/14

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Sparebanken Øst er dannet ved sammenslutning mellom DrammensBanken Skoger Sparebank og Eiker Sparebank. DrammensBanken Skoger

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013 LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet mars 2013 Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 971 322 934MVA Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - hovedforeningen:

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer