Røros Kulturskole en skole for framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røros Kulturskole en skole for framtiden"

Transkript

1 RØROS KOMMUNE Røros Kulturskole en skole for framtiden Plan for utvikling i perioden KULTURSKOLE FOR ALLE

2 Vedtak i kommunestyret den sak 57/13: 1. På prinsipielt grunnlag vedtas framlagte plan for utvikling av Røros kulturskole. 2. Tiltak knyttet til planen som gir økonomiske uttellinger, behandles hvert år i forbindelse med Røros kommunes budsjett. 3. Planen rulleres hvert 2. år.

3 Forord Bakgrunnen for utredningen er nedfelt i vedtak i kommunestyret 29. november 2012, sak 12/75. Rådmannen nedsatte en arbeidsgruppe bestående av: Bjørg Tørres Lindstad (frivillig kulturliv) Kyle Hanslien (lærer kulturskolen) Mari Eggen (tillitsvalgt) Morten Tøndel (kultursjef) Nils Graftås (rektor kulturskolen - leder) Gruppen har i løpet av perioden fått nyttige innspill og vært i dialog med en rekke organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. Hjertelig takk til alle som har bidratt. En stor takk også til alle ansatte som hver dag bidrar til å videreutvikle kulturskolen. En takk også til Sandefjord kulturskole og Tolga kulturskoles som vi har lånt noen definisjoner fra. Til slutt en takk til politikerne som bestilte planen. Vi håper og tror den vil være en god styrepinne for den videre utviklingen av kulturskolen, til det beste for våre barn og unge spesielt og kulturlivet på Røros generelt. For arbeidsgruppen Nils Graftås, leder Røros Arkivfoto Foto: Atle Auran Røros kulturskole plan for perioden Foto billedkunst: Kyle Hanslien Side 1

4 Innholdsfortegnelse Forord... 1 Innledning og sammendrag... 4 Bakgrunn... 7 Mandat... 7 Forankring... 7 Historikk... 9 Røros kulturskole i dag Undervisningssteder Røros Kulturskole Framtiden Visjon Mål Virksomheten Breddetilbud kulturskole for alle Døråpneren Kjernevirksomheten Fordypning Ressurssenter Målgrupper Innhold Kulturskoletimen Musikk Visuelle kunstfag Teater Dans Sceneproduksjon Kreativ skriving Talentutvikling Andre kulturfag og det utvidede kulturbegrep Personalet Kulturelt ressurssenter Dialogmøter Ungdoms Hus Røros kulturskole plan for perioden Side 2

5 Det frivillige kulturlivet/kulturinstitusjonene Samarbeid med grunnskolen og SFO Samarbeid med barnehagene Samarbeid med PP-Tjenesten Samarbeid med voksenopplæringa Samarbeid med Røros videregående skole Samarbeid med biblioteket Samarbeid med Ungdommens Kulturmønstring (UKM) og Den kulturelle skolesekken (DKS) Folkehelseperspektivet Samarbeid med andre Interkommunalt samarbeid Lokaler - undervisningssteder og utvikling av kulturskolen i Verket Røros Brekken og Glåmos skole Verket Røros Produksjonslokaler for kultur Fase Fase Matriser for utvikling av elevplasser - ulike fagområder Elevplassutvikling fagområder Økonomi og kostnadsutvikling Elevavgift Prognose for kostnadsutvikling Investeringer VEDLEGG Røros kulturskole plan for perioden Side 3

6 Innledning og sammendrag Å ha mulighet til å uttrykke seg gjennom og/eller oppleve kunst og kultur er en nødvendighet for det enkelte mennesket og for samfunnet i sin helhet. Kunst og kulturutfoldelse er en livsnerve i vår tilstedeværelse og en forutsetning for vårt demokrati. Denne kraften bygges og skapes hos det enkelte menneske i samspill med det lokalsamfunnet vi bor i. Kulturskolen er en betydelig del av selve grunnmuren i dette samspillet og i det lokale kulturlivet. Vår oppgave handler derfor ikke bare om den enkelte pianotimen, om ballettklassen og andre aktiviteter. Som offentlig opplæringsinstitusjon er kulturskolen en viktig bidragsyter til å skape tenkende, kreative, selvstendige og uttrykksfulle medmennesker til det samfunnet vi lever i. Kulturskolen har et samfunnsansvar. På Røros er et aktivt kulturliv en forutsetning for et levende lokalsamfunn. Samspillet mellom profesjonelle kulturarbeidere og institusjoner, frivillige lag og foreninger på de ene siden og lokalt næringsliv og i særdeleshet reiselivsbransjen, en uvurderlig motor i en bærekraftig utvikling. Kulturnæringene er den sterkest voksende næringen i landet. De aller fleste aktørene i dette segmentet, både profesjonelle utøvere og kulturarbeidere, medlemmer i frivillige lag og foreninger m.m. har sin bakgrunn i kulturskolen. I forhold til folketallet er det for tiden spesielt mange tidligere kulturskoleelever som tar høyere utdanning som utøvende kunstnere. Kulturskolen har en rekke opptredener i forbindelse med konferanser og andre arrangementer. Kulturskolen bidrar til bygging av merkevaren Destinasjon Røros. Kulturskolen er en bærebjelke i det lokale kulturlivet og en positiv utvikling av kulturskolen vil være en viktig faktor for å opprettholde og videreutvikle Rørossamfunnet. Utredningen tar for seg en rekke områder for videre utvikling både med tanke på innhold, samarbeidsparter, lokaler og økonomi. Dokumentet drøfter både langsiktige og kortsiktige mål. Hvordan den framtidige kulturskolen til slutt vil se ut, vil imidlertid avhenge av en del andre faktorer i samfunnsutvikling som vi ikke kan forutse eller har kontroll over. Vi mener likevel at utredningen skal gi oss et godt styringsredskap for videre utvikling. Planene skal evalueres og rulleres hvert andre år. Vi ønsker å utvikle et betydelig bredere tilbud innen de eksisterende uttrykksformene og å reetablere tilbud innen teater og kreativ skriving. Fra høsten 2013 inngår kulturskolen et samarbeid med Agendateateret. Innen visuell kunst foreslår vi å utvide aktiviteten og tilbyr uttrykksformer som keramikk og film og foto. Høsten 2013 starter et nytt tiltak, Keramikk i Bergstaden, i samarbeid med skolen og lokale keramikere. Tiltaket har fått stimuleringsmidler fra Norsk Kulturskoleråd. Sentralt i regjeringens kulturpolitikk, Kulturløft 3, står utvikling av kulturskolen, særlig i forhold til grunnskolen og som kulturelt ressurssenter i kommunen. I den videre utviklingen skal kulturskolen samarbeide tett, både med andre offentlige institusjoner og med det frivillige kulturlivet. Vi skal utvikle et faglig nært og godt samarbeid til felles nytte og glede. Det er de samme barna det handler om. Regjerningen peker på nødvendigheten av kulturskolen som en viktig faktor for sosial utjevning. Til dette formålet er det foreslått at det kommer statlige stimuleringsmidler som kulturskolen skal forsøke å nyttiggjøre seg. For å kunne imøtekomme denne utviklingen er vi avhengig av et bredt spekter av kompetanse blant de ansatte. Kulturskolens lærere er den viktigste ressursen for videre utvikling. Kulturskolen skal sørge for kompetanseheving i lærerstaben og der det er behov, tilsette nye lærere med annen Røros kulturskole plan for perioden Side 4

7 kompetanse. Hvis utviklingen gjennomføres i tråd med planen vil det i 2024 være ca 11 årsverk i kulturskolen, mot 5,3 i dag. Flere av disse årsverkene må sannsynligvis besettes av tilflyttere. Med den nye kulturskolen blir Verket Røros en pulserende arena der barn, unge og voksne møtes til utfoldelse og opplevelse innen idrett og kultur under samme tak, både på dagtid og kveldstid. Etter snart 25 år i midlertidige og lite tilrettelagte lokaler på 7 forskjellige steder, ble den nye kulturskolen, byggetrinn 1, i Verket Røros realisert høsten Denne inneholder tilrettelagte lokaler for musikk og visuelle kunstfag, en videreføring på dagens nivå. Realiseringen av byggetrinn 2 er en viktig forutsetning for videre utvikling av kulturskolen. Byggetrinn 2 inneholder sal for dans og teater (blackbox/scenen) og en kultursal, en tilrettelagt og fleksibel sal for produksjon av en rekke ulike kulturuttrykk (Gamle gymsalen). Røros mangler en sal der teaterlag, korpsene, korene, større billedkunstprosjekter har mulighet for å utvikle prosjekter over tid. Bruk av denne salen blir et bredt samarbeid mellom alle aktørene i kulturlivet på Røros, særlig de frivillige organisasjonene. Å finne en fornuftig organisering og økonomi i forhold til dette vil ha stor betydning for lag og foreninger på Røros. Det er et mål å utnytte lokalene på best mulig måte slik at bygningen fylles av aktivitet både på dagtid og kveldstid. Det er en forutsetning at en får til et godt sambruk mellom kulturskolen, grunnskolen, barnehagene, og det frivillige kulturliv m.fl. Kulturskolen har i dag undervisning både ved Brekken og Glåmos skole. Det er særlig viktig for de yngste barna at kulturskoletilbudet er lokalisert i nærmiljøet. Kulturskolens aktiviteter bidrar til å utvikle gode lokalsamfunn. Kulturskolen på Røros skal derfor, så langt det lar seg gjøre, prioritere å opprettholde og utvikle aktiviteten og samarbeidet med Brekken og Glåmos skole. De senere årene har det ikke vært rom for vedlikehold og investeringer. Det har resultert i stor slitasje og behov for opprusting av inventar og utstyr. I forbindelse med ny kulturskole er det derfor behov for betydelig opprusting og investering. Nødvendig investering er beregnet til 1,5 mill. kroner. Det er bevilget kr i Utvalget foreslår tilsvarende bevilgning i 2014 og I tråd med stipulert elevtallsutvikling og utvikling innen de ulike fagene, har utvalget gjort en beregning av kostnadsutviklingen over perioden. Med et betydelig bredere og mer omfattende tilbud og et økt antall samarbeidsparter, er det rimelig å anta et potensiale på 700 elevplasser i løpet av perioden. De største kostnadsøkningene ligger naturlig nok på lønnsmidler i forbindelse med den stipulerte elevplass økningen. Økt aktivitet vil også resultere i flere årsverk, og tilflyt av nye arbeidsplasser/arbeidstakere. Prognosen vil gi ca. 11 årsverk i 2024 mot 5,3 årsverk i dag. I perioden øker kostnadene til husleie. Dette er et resultat av vedtak i kommunestyret om etablering av ny kulturskole i Verket Røros. Tallene for 2013 gjenspeiler kostnadene for husleie i Øgle, der bare musikkavdelingen hadde tilhold i midlertidige og ikke tilrettelagte lokaler. Det må tas i betrakting at kulturskolen inntil høsten 2012 har holdt til i kommunalt eid bygningsmasse. Det foreligger ingen kostnadsberegning i forholdt til dette. Kulturskolen skal søke å ta del i ulike utviklingsprosjekter der statlige stimuleringsmidler bidrar til å utvikle ulike områder. Planen har vært ute til åpen høring. Det har kommet få skriftlige uttalelser, men planen har høstet svært mange positive muntlige tilbakemeldinger. Røros kulturskole plan for perioden Side 5

8 Noen nøkkeltal (avrundet)l: År Antall elever Utgifter Inntekter Husleie Resultat (kommunal andel) Kostnad pr.elev Planen skal evalueres og rulleres hvert 2. år. Røros kulturskole plan for perioden Side 6

9 Bakgrunn Mandat Bakgrunnen for utredningen er nedfelt i vedtak i kommunestyret 29. november 2012, sak 12/75. Rådmannen nedsatte en arbeidsgruppe bestående av Bjørg Tørres Lindstad (frivillig kulturliv), Kyle Hanslien (lærer kulturskolen) Mari Eggen (tillitsvalgt), Morten Tøndel (kultursjef), Nils Graftås (rektor kulturskolen) Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å berøre følgende punkter i utredningen: - Kulturskolens samfunnsmessige betydning/rolle i Rørossamfunnet - Faglig innhold tilbud til eleven - Samarbeidspartnere - Fysisk tilrettelegging behov knyttet til innhold - Vurdering av interkommunalt samarbeid - Økonomiske effekter i forhold til drifts- og investeringsbudsjett Forankring Kulturskolens virksomhet er forankret i ulike målformuleringer, lovtekster og meldinger - lokalt, regionalt og nasjonalt. Røros kommune: Vi skal gi barn, unge og voksne grunnleggende kompetanse for videre utdanning og personlig utvikling. Vi vil utvikle kreativitet gjennom alle uttrykksformer. Vedtekter Røros kulturskole: Formål: Kulturskolen på Røros er et lovpålagt tilbud til alle barn og unge i Røros kommune. Kulturskolen skal gi et kvalitativt godt og tilpasset undervisningstilbud til alle som har lyst, til en rimelig kostnad. Tilbudet skal gis innenfor musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. Kulturskoleloven: Vedtatt i Stortinget den 5. juni 1997 i Opplæringsloven: Musikk- og kulturskoletilbud: Alle kommunar skal, aleine eller i samarbeid med andre kommunar, ha eit musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Ingen forskrift Kulturloven: Vedtatt i Stortinget medvirkning fra En generell rammelov, som presiserer statens overordnede ansvar for kulturpolitikken, men også forpliktelsene for kommunene Loven sier innledningsvis: 1. Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk. Kulturløft III Regjeringens satsing innen kultur: Røros kulturskole plan for perioden Side 7

10 En betydelig styrking av grunnmuren i det lokale kulturlivet kulturskolen, biblioteket og det frivillige kulturlivet Lovfesting av Kulturskoletimen eet gratis tilbud til alle barn trinn. Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det, kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. Det skal legges til rette for synliggjøring av kulturskolen og for talentutvikling. Strategiplan - Skapende læring - Strategi for kunst og kultur i opplæringen (Kunnskapsdepartementet): Et sentralt tema i strategiplanen er å videreutvikle den kommunale musikk- og kulturskolen som lokalt ressurssenter for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Kulturskolen utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre : Veiledning for kulturskolene utgitt av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Meld. St. 20 ( ) - På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU 2013: 4 - Kulturutredningen 2014 Meld. St. 23 ( )- Visuell kunst Meld. St. 10 ( ) - Kultur, inkludering og deltaking Bilde av Ela Ødegård Røros kulturskole plan for perioden Side 8

11 Historikk Røros musikkskole ble opprettet i De første årene gikk med til generell etablering, og det ble fokusert på individuell instrumentalopplæring, barnekor og utprøving av et samarbeid med Røros skolekorps. Fra høsten 1992 startet Røros musikkskole en offensiv for å imøtekomme behovet for dirigenttjenester til det frivillige musikkliv. Mange av lagene hadde gjennom lengre tid hatt en ustabil dirigentsituasjon. Ved å ansette dirigenter, eller lærere med direksjon i fagkretsen, og organisere avlønning og sosiale ytelser gjennom musikkskolen, fikk vi en større forutsigbarhet for det frivillige musikkliv, og en regulert og oversiktlig arbeidssituasjon for dirigenter. Det ble også opprettet flere nye gruppetilbud som fikk stor oppslutning. Musikkbarnehage på Røros og på Glåmos, samspillgruppe for elever med spesielle behov, og nye barnekor ved Røros og Glåmos skole. Statsstøtteordningen som ga øremerkede overføringer for hver nyetablert time i musikkskolen, gjorde det mulig å investere overskuddet fra gruppetimene i flere nye individuelle elevplasser. I løpet av få år fikk hele det frivillige musikkliv sin dirigenttjeneste gjennom musikkskolen. Det ble solgt dirigenttjenester og lærere til nabo- kommunene Os, Tolga og Holtålen, og lærere fra musikkskolen hadde ansvar for musikk- opplæringa ved Røros skole. I 1995 var det 350 elever ved skolen, og totalt 550 personer fikk ukentlig musikktjeneste gjennom Røros musikkskole. År 2000 startet prosessen med integrering av andre kunstfag og med det en etablering av en kulturskole. Første skritt på veien var utprøving av et nytt tilbud i klassisk ballett. Høsten 2002 startet 8 nye elever opplæring i en langsiktig prosess fram mot gode ballettferdigheter. Mange falt fra og nye kom til. Etter hvert utviklet det seg til et sjeldent godt ballettmiljø som har gitt både elever og publikum mange gleder gjennom årene. I dag teller ballettgruppen 40 elever. Våren 2004 kom Drama/Teater inn som tilbud gjennom musikkskolen. Med Ungdommens hus som arbeidsplass var to grupper aktive hele vårsemesteret, og de avsluttet sin arbeidsprosess før sommerferien, med to forestillinger, der musikkelever fikk den utfordrende oppgaven å være teatermusikere. Neste kunstuttrykk var bildende kunst. 25 nye elever startet opp med kunstfag høsten Disse elevene ble etter hvert synlige med utstillinger parallelt med skolens konserter og årvisse bidrag ved UKM. Røros musikkskole fikk nå status som kulturskole, og nye satsingsområder ble tradisjonsdans (2005) og skapende skriving (2006). Det viste seg å bli vanskelig å få langvarig oppslutning om de siste tilbudene. En stor andel av barn og unge på Røros har vært elever ved Røros kulturskole. For noen har det vært en utprøving av skolens tilbud for en kortere periode, mens andre har gått hele veien fra musikkleik i 3-5 års alder til fullført videregående skole. Denne innføringa i kulturfagenes håndverk har gitt mange elever mestring og glede i hverdagen, mens andre har fått kompetanse til å gå aktivt inn i det frivillige kulturliv. Røros kulturskole plan for perioden Side 9

12 Hver sommer opplever byens befolkning det storslagne utespelet Elden Mange av aktørene, fra statister til hovedrolleinnhavere, har hatt sin første sceneopptreden ved kulturskolekonserter i kinosalen i Rørosheimen eller i det tradisjonsrike Sangerhuset. Spesielt interesserte elever har valgt seg inn på videregående skole med kulturfagtilbud. I enkelte 10. klasser har opptil 25 % av elevene gått den retningen. Videregående skoler på Tynset, Vinstra og Trondheim har vært naturlige steder å søke seg til. Høyskoleutdanning har vært neste trinn for noen av elevene. Bårdarakademiet, Musikkvitenskap i Oslo, NTNU i Trondheim, Ole Bull akademiet på Voss, Musikkonservatoriet i Kristiansand, Barratt Due Musikkinstitutt og Musikkhøyskolen i Oslo har mottatt elever fra Røros kulturskole. Du finner tidligere elever på scenen ved Trøndelag teater, som utøvere i prisbelønte folkemusikkgrupper, som utøvere i Trondheimsolistene og Trondheim symfoniorkester, og som vinnere av landskappleiken i Folkemusikk. Alle er produkter av det frodige kulturlivet på Røros og viktige ambassadører for sin hjemkommune. I august 2013 flyttet Røros kulturskole inn i nye, og for første gang, tilrettelagte lokaler for alle kulturuttrykk, samlet under ett tak. Det bør være slutten på en 25-årig omflakkende tilværelse. Det startet med et lite kontor i det som den gang var Ungdomsklubben. Så fulgte en periode i den gamle presteboligen ved Røros skole. Neste stoppested var Rørosheimen og her var skolen i en lang stabil periode. Rørosheimen ble solgt og det var ei tapper personalgruppe som deretter gjennomførte arbeidshverdagen sin i det gamle fraflyttede alderspensjonatet på Hagan. Oppvekstetaten flyttet ut av sine lokaler i Peder Hjorts gate, og kulturskolen etablerte seg nok en gang i nye lokaler. Nå fulgte en god periode før neste forflytning, som gikk over gata til Øgle. Det har vært en stor belastning for både elever og ansatte å ha en så omflakkende arbeids- hverdag. Mye ressurser har gått med til forflytning, omstilling og nyetablering. Når kulturskolens personale har klart å møte disse utfordringene i sin hverdag med positiv innstilling, med primært ønske om å gi elevene et godt faglig utbytte, er det utrykk for en høy arbeidsmoral og stort engasjement. De nye lokalene i Verket bør være starten på en ny fruktbar epoke i Røros kulturskoles historie, til glede for barn og ungdom på Røros og for hele Rørosbefolkningen. Røros kulturskole plan for perioden Side 10

13 Røros kulturskole i dag Røros kulturskole har i dag 252 elever og 15 ansatte/lærere fordelt på 5, 08 årsverk. Kulturskolen tilbyr undervisning innen musikk, dans og billedkunst (GSI oktober 2012). Fordeling uttrykksform Musikk Billedkunst Dans Fordeling alder 6-12 år år år 6 % 17 % 77 % 31 % 7 % 62 % Røros kulturskole plan for perioden Side 11

14 Fordeling stillingstørrelser 15 lærere - gj.sn 0,38 % stilling ,3 9 8,4 6 5, Fordeling årsverk Totalt 5,08 årsverk - 15 ansatte - gjen.sn. 0,38 % stilling Elever Saplg/prosjekt Adm 15 % 21 % 64 % Undervisningssteder Kulturskolens virksomhet foregår i dag i hovedsak på Røros i skolens nye lokaler i Verket, men det foregår også noe undervisning på Glåmos og Brekken skoler. Hoveddelen av undervisningen forgår etter skoletid og utover ettermiddagen. Røros kulturskole plan for perioden Side 12

15 Røros Kulturskole Framtiden Visjon Røros kulturskole skal, gjennom kunst og kultur, bidra til å skape gode oppvekstsvilkår som gir barn og unge lyst på livet og evne til å takle det, slik at hver og en får følelse av mestring, utvikling og opplevelse. Mål Røros kulturskole skal være kommunens kulturelle ressurssenter. Kulturskolen skal være et tilbud til alle barn og unge i kommunen. Tilbudet skal være rimelig. Vi skal ha et nært samarbeid med barnehagene, grunnskolene, andre kommunale/offentlige enheter og det frivillige kulturliv. Virksomheten Ofte brukes nedenfor stående pyramide for å illustrere kulturskolens virksomhet. I tillegg kommer kulturskolens oppgave som kulturfaglig ressurssenter for alle kulturorganisasjoner og institusjoner i kommunen. Tilbudene skal utvikles over tid og med utgangspunkt i interesser i elevmassen, tilgjengelige lærerressurser og økonomi. Definisjon: Vi benytter i utredningen er definisjon av kunstfag på samme måte som innenfor utøvende og skapende kunst- og kunstpedagogiske utdanninger. I hovedsak dreier dette seg om musikk, dans, teater, visuelle kunstfag og skapende skriving. Fordypning Kjernetilbud Breddetilbud Kulturfaglig ressurssenter for alle kulturorganisasjoner og institusjoner i kommunen. En kort beskrivelse av hva man mener med de ulike områdene: Røros kulturskole plan for perioden Side 13

16 Breddetilbud kulturskole for alle Døråpneren Bred faglig vinkling, gjerne med introduksjon til flere uttrykksformer for kunst - en Karusell Andre eksempler er kulturbarnehage, Musikk ved livets begynnelse, Skrivedans m.m. Hovedvekt på opplevelse, men også med innlæring av kunstneriske ferdigheter. Mulighet for kortvarige smakebit -kurs Lavterskeltilbud, ingen krav til forkunnskaper Små eller ingen krav til egeninnsats utenom undervisningstimene 1 ukentlig fremmøte Grupper fra Tilbudenes varighet: uker Kulturskoletimen Finansiering: Lav egenandel eller gratis Breddetilbudet finnes i liten grad i dagens kulturskole. Kulturskoletimen er et statlig tiltak for å nå denne målgruppen/målsettingen. Kjernevirksomheten Skal kvalifisere deltakere til det frivillige kulturlivet, og/eller gi innføring i kulturfagenes håndverk tilpasset elevens interesser og evner Det forventes en viss egeninnsats 1 eller 2 ukentlige fremmøter. Tilbudet følger skoleåret og kan, ut fra fagets egenart bli gitt i komprimerte tidsbolker Hvert fremmøte minst minutter Grupper fra 2 12, alt etter elevgruppens sammensetting og kunstfagets egenart. Enkeltundervisning kan forekomme der det er naturlig Elevene som er tatt opp har rett til å fortsette med tilbudet frem til tilbudets aldersbestemte avslutning Finansieres i noen grad gjennom egenbetaling Denne virksomheten er det som i stor grad kjennetegner dagens kulturskole. Fordypning Eleven skal kunne kvalifisere seg og utvikle ferdigheter med tanke på kunstfaglinjer i videregående skole, høyere utdanning og med tanke på å bli profesjonell kunst/kulturarbeider Høye krav til egeninnsats Undervisning i støttedisipliner (for eksempel teori og hørelære, kunsthistorie, m.m.) 2 4 ukentlige fremmøter evt. Lørdagskole Hvert fremmøte minst 30 minutter Små grupper eller enkeltundervisning i hoveddisiplin og klasser i støttedisipliner Tilbudenes varighet: 38 uker (følger skoleåret), evalueres for videre deltakelse 1 gang pr semester Elevbetaling som ved kjernetilbud Dette tilbudet vil omfatte relativt få elever fra hver enkelt kommune. Utvikling av et fordypningstilbud bør derfor skje i et nært samarbeid mellom kommunene i Fjellregionen. Et slikt tilbud kan med fordel utvikles i samarbeid med store arrangement i regionen som Vinterfestspill i Bergstaden, Litteraturfest, Elden m.fl. Våren 2013 ble et første møte ang. et slikt tilbud/samarbeid avholdt. Røros kulturskole plan for perioden Side 14

17 Ressurssenter Samarbeid med det frivillige kulturlivet og andre aktuelle samarbeidsparter om kortvarige kurs innen spesielle tema, som for eksempel folkedans, fortellerkunst, foto/film, sminke, teatersport m.m. Målgrupper Elever i tidlig fase av livet Gi barn og unge introduksjon og innføring i kunstens verden i tidlig fase av livet gjennom opplevelsesorientert virksomhet. Møte med barn og unge gjennom førskoletilbud, musikk/kultur ved livets begynnelse, Kulturskoletimen m.m. Elever som kan gi avgjørende bidrag til fritidskulturlivet i regionen/egen utvikling Dyktiggjøre elever slik at de kan bidra til levedyktighet i lokale korps, kor, orkestre, teatergrupper og kunstforening Kunstfaglig håndverksopplæring for elever som ikke ønsker/har mulighet til å delta i organisert kulturaktivitet, men ønsker elevplass for egen utvikling Elever med profesjonelle ambisjoner Elever som skal kvalifisere seg til opptak ved videregående og senere høgskoleutdanning slik at de kan arbeide profesjonelt som utøvende kunstnere. Også for elever som vil satse som næringsdrivende eller ansatte i privat eller offentlig kulturvirksomhet innen for andre kunstneriske fagområder som f.eks. mediebransjen, orkestre, teater, kunsthåndverk, m.m. Elever som får et forbedret livsinnhold - folkehelseperspektiv PU Innfasing av flyktninger Barnevern Skole- dropouts alternativ læringsarena Barn, unge og voksne gjennom kompetansesentervirksomhet i samarbeid med grunnskolen, andre offentlige kulturvirksomheter og det frivillige kulturliv. Innhold Musikkteateret kan være et bilde på den framtidige kulturskolen. Her smelter alle kunstfagene sammen i en helhet, der elevene deltar i et samspill der en får opplevelse, innblikk og kunnskap om både teater, musikk, dans, visuelle kunstfag, kreativ skriving m.m. Lovfestingen av kulturskolene er forankret i Opplæringsloven. Loven pålegger hver kommune å ha en kulturskole, men sier lite om innhold og omfang. Derfor har en stor grad av lokal innvirkning på innholdet. I dag har kulturskolen tilbud innen musikk, dans og billedkunst. I nærmeste framtid er det nærliggende å tenke seg at man videreutvikler kulturskolen til også å omfatte teater og kreativ skriving. Røros kulturskole plan for perioden Side 15

18 Kulturskoletimen Kulturskoletimen er et nytt pålagt tiltak. Tiltaket er gratis og frivillig og skal tilbys elever i trinn. Timen skal ligge i tiknytning skolehverdagen, men skal ikke være en del av den ordinære fag- og timefordelingen. Ansvarlig for tiltaket er kommunen. I Røros kommune er oppvekst og skolene i samarbeid med kulturskolen ansvarlige for gjennomføringen. Tilbudet skal være et breddetilbud der elevene får smake på ulike kulturuttrykk gjennom året. Musikk Kulturskolen har i dag opplæring på: Strykeinstrumenter Treblåseinstrumenter (fløyte, klarinett, saksofon m.m.) Messingblåseinstrumenter (trompet, kornett, trombone m.m.) Slagverk/trommer Gitar/bass Piano/keyboard Sang Innen musikkområdet er det ønskelig å bidra til styrking av eksiterende virksomheter, utvide instrumenttilfanget og etablere flere samspillformer. Tilbud om opplæring på andre instrumenter og nye samspillformer skal spenne over et bredt spekter av ulike genre. Det vil være viktig å ta vare på og videreutvikle tradisjonen innen folkemusikk/-dans. På sikt skal de etableres tilbud innen musikkproduksjon og produksjon for sal og scene (KultArr) Visuelle kunstfag Røros har sterke tradisjoner og høy kompetanse innen visuelle kunstfag. I dag har vi opplæring innen bildende kunst. Framover vil vi utvikle og utvide tilbudet med: Keramikk og skulptur Foto, film og animasjon I tråd med utviklingen innen teater og dans er det naturlig med et samarbeid innen: Kostyme Scenografi Teaterrekvisita Sminke Teater Teaterfaget vil stå sentralt i en videreutvikling av kulturskole. Dette fordi faget naturlig tar inn i seg elementer fra alle de andre fagområdene og mye av Bilde av Ragni Nyplass produksjonskompetansen man bygger opp innen teater er overførbar til andre fagområder. Det er naturlig å utvikle tilbud innen teater, i nært samarbeid med Agendateateret, Bergstaden Teaterlag og Elden. Agendateateret vil fra høsten 2014 inngå et samarbeid med kulturskolen. Røros kulturskole plan for perioden Side 16

19 I tillegg til den ordinære teaterfaglige undervisningen er det naturlig å knytte opplæring i ulike andre disipliner til området som: Produksjonsledelse Kostyme Scenografi Teaterrekvisita Sminke Lyd/lys Dans I dag har kulturskolen et kvalitativt svært godt tilbud innen klassisk ballett. I samarbeid med lokale krefter er det naturlig å tenke seg en utvikling der kulturskolen kan tilby aktiviteter innen: Folkedans Moderne dans Sceneproduksjon Faget Sceneproduksjon har den senere tid fått stadig større oppmerksomhet. Det forgår flere utviklingsprosjekter på området. Røros har særlige forutsetninger for å utvikle dette fagfeltet med gode øvingsarenaer som UKM, DKS, Ungdommens Hus, Litteraturfest Røros, Vinterfestspill, Martnan, Elden m.m. Faget kan med fordel knyttes til utvikling av teaterområdet og det kan gjerne sees i sammenheng med valgfaget i skolen Produksjon for sal og scene. Kreativ skriving Kreativ skriving er til nå et lite utviklet område i kulturskolen. Dette ønsker vi å gjøre noe med i nært samarbeid med biblioteket, skolene og evt. Litteraturfest. Talentutvikling En viktig del av kulturskolens virksomhet er å kunne tilby tilrettelagt undervisning til de av elevene som ønsker å fordype seg ekstra i kunstfaget og som innehar gode forutsetninger for å nå langt. Elevgrunnlaget for et godt opplegg av denne type er for lite i bare i Røros kommune. Det er derfor satt i gang et arbeid for å utvikle et talentutviklingsprogram for alle kommunene i Fjellregionen. Dette omfatter kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal. Prosjektet knyttes opp mot og støttes av de nasjonale/regionale kunsthøgskolene og Norsk Kulturskoleråd og deres satsing innen området. Det skal utvikles program innen alle kunstfagene, med utgangspunkt i hvert fags egenart. Andre kulturfag og det utvidede kulturbegrep Med utgangspunkt i et mangfoldig kulturliv på Røros er det nærliggende å tenke seg at kulturskolens fagområder utvides til også å omfatte kulturarv, kulturminnevern, matkultur, seterkultur m.m. Ulike kulturuttrykk som sporadisk dukker opp i ungdomskulturen og forskjellige trender i tiden. På 70-talet ble idretten en del av kulturbegrepet innen den offentlige forvaltning og det utvidede kulturbegrep. Det finnes eksempler på kulturskoler som har aktiviteter både innen idrett og inne for eksempel matkultur. Røros kulturskole plan for perioden Side 17

20 Kulturskolen skal være åpen for å drøfte endringer i innhold perioden og i det tidsperspektivet vi opererer med i planen kan mye kje, både med tanke på politiske retninger og endringer i samfunnet forøvrig. Inntil videre er det et ønske om å avgrens virksomheten til de områdene som er omtalt i planen. Personalet Den viktigste ressursen for en langsiktig og god utvikling av kulturskolen er personalet. Det er i dag 15 ansatt i Røros kulturskole. Mange av disse er ansatt i små stillinger og har gjerne flere arbeidsgivere. Det er i dag 5,3 årsverk i kulturskolen Kulturskolelærerens hverdag er ofte preget av omflakkende tilværelse på ettermiddag og kveld og lite kontakt med andre voksenpersoner/kolleger. For å videreutvikle en kulturskole med de visjoner og mål som er satt opp, er det avgjørende å endre rammevilkårene for de ansatte. Det er viktig for Røros kommune å bygge opp og beholde ansatte med høy kompetanse. Det er i hovedsak tre moment som må legges vekt på i tiden framover: Etablering av kombinerte stillinger i samarbeid med hele oppvekst- og kultursektoren, andre kommunale/offentlige enheter og fritidskulturlivet Ha gode fysiske omgivelser som tilrettelagte undervisningsrom, arbeidsrom og personalrom, gjerne sammen med andre Være tilknyttet et større pedagogisk/kulturfaglig miljø. Delta aktivt i og være en pådriver for pedagogisk utvikling innen de estetiske fagområdene Med utgangspunkt i prognosen for elevtallsutvikling og et utvidet samarbeid med andre vil det utgjøre en økning til ca 11,3 årsverk i 2024 Kulturskolen skal sørge for kompetanseheving i lærerstaben og etter behov tilsette nye lærere med annen kompetanse. Til sammen skal kulturskolen ha lærere som favner et bredt spekter innen kunstfag, pedagogikk og metodikk: Grunnpedagogen ekspert på nybegynneropplæring/smågruppeundervisning Storgruppepedagogen ensembleledelse, klasseundervisning, prosjekt- og produksjonskompetanse (breddetilbud, Kulturskoletimen m.m.) Talentutvikleren spisskompetanse som utøvende/skapende pedagog forbilde Kulturelt ressurssenter Kulturskolen skal være et faglig ressurssenter med høy kompetanse innen alle kunstfagene. Gjennom et bredt og nært samarbeid med alle kulturaktørene i kommunen skal vi kunne bidra til en positiv utvikling innen hele kulturfeltet, med særlig vekt på barn og unge. Som kommunal offentlig opplæringsinstitusjon skal kulturskolen samarbeide med kommunale enheter som kulturetaten, oppvekstsektoren og helsesektoren. Det er spesielt viktig med et godt samarbeid mellom oppvekst- og kulturetaten i kommunen for på best mulig måte å legge til rette for et bredt kommunalt tilbud på kulturområdet. Eksisterende samarbeidsarenaer som UKM (Ungdommens kulturmønstring) og DKS (Den kulturelle skolesekken) skal videreutvikles. Røros kulturskole plan for perioden Side 18

21 Det er viktig å presisere at kulturskolen er en opplæringsinstitusjon og skolens kjernevirksomhet er undervisning. Dialogmøter I forbindelse med utredningsarbeidet har vi gjennomført en rekke dialogmøter med ulike kulturaktører: 1. Fritidskulturlivet/kulturinstitusjoner representanter fra korps, kor, folkedans/musikk, kunstforening, bibliotek, Litteraturfest, amatørteater 2. Grunnskolene 3. Barnehagene 4. PPT-tjenesten Det vil være viktig, også i framtida, å opprettholde og videreutvikle den gode kontakten og dialogen Barnehagen på kulturskolekonsert Ungdoms Hus Ungdoms Hus er en svært aktiv kulturarena med en rekke konserter, forestillinger og prosjekter. Det er vesentlig at aktivitetene i Ungdoms Hus er lavterskeltilbud og har fokus på deltakelse, involvering og identitet. Deltakeravgift i prosjekter i Ungdomsklubben skal være så lav som mulig. I nært samarbeid med Ungdomsklubben skal kulturskolen: Samarbeid om videreføring av Agendateateret Ta initiativ til prosjekter rettet særlig mot ungdommer i alderen år Bistå med faglige ressurser i ulike kulturprosjekter Samarbeide om felles personale der det er naturlig Samarbeid om innkjøp og bruk av utstyr og rekvisitter innen ulike uttrykksformer Samarbeid om bruk av nye og eksisterende lokaler Det frivillige kulturlivet/kulturinstitusjonene Dialogmøtene bidro til en kontakt og økt forståelse for hverandres virksomhet og et sterkt ønske om mer samarbeid på tvers av organisasjonene og institusjonene. Gjennomgående ble det ytret ønske om å kunne bruke hverandres kompetanse på en bedre måte. Det er derfor behov for en bedre kartlegging av kompetansen i de ulike lagene, også til gjensidig nytte for samarbeidet med kulturskolen og med skoleverket og barnehagene. Kulturskolen på Røros samarbeider i dag med flere ulike lag og foreninger i det frivillige kulturliv. Dette samarbeidet skal videreutvikles. Det er vesentlig at kulturskolen bistår de eksisterende og eventuelt nye organisasjonen på en konstruktiv måte. Det er ikke noe mål at kulturskolen skal overta eksisterende virksomhet, men bistå med faglig veiledning og ressurser. For eksempel slik medlemmene i skolekorpset får sin opplæring i kulturskolen, mens korpset selv organiserer samspillet og driver organisasjonen. Modellen kan gjerne overføres til andre virksomheter både innen musikk og andre uttrykksformer. Røros kulturskole plan for perioden Side 19

22 Det er særlig tre samarbeidsområder man ser for seg framover: Kulturskolen skal tilby faglige ressurser som instruktører, dirigenter, kursholdere og annen kunstfaglig kompetanse, samt bidra med veiledning i forhold til utvikling av eksisterende og nye kulturaktiviteter. Kulturskolen kan tilby instruktører til kortere kurs, workshops m.m. Samarbeide om lokaler som for eksempel øvingssal for dans og teater, øvingsrom for musikk, samspillsrom, kunstverksted, musikkbinge, rom for produksjon av foto/film/animasjon m.m. Med de nye lokalene i Veket, ligger det godt til rette for at Kulturskolen og Verket blir en flott møteplass for barn og unge med forskjellige aktiviteter. Samarbeid om felles utnyttelse av utstyr innen alle kunstuttrykk Kartlegging av kompetanse innen det frivillige kulturlivet gjennomføres av kulturetaten i forbindelse med arbeidet med strategisk kulturplan. Samarbeid med grunnskolen og SFO I grunnskolen møter vi alle barna. For å realisere visjonen om en kulturskole for alle er det vesentlig med et nært samarbeid med grunnskolen. Et nært og godt samarbeid forutsetter etablering av kombinerte stillinger, nærhet til og sambruk av lokaler og god kontakt mellom kulturskolen og skolens lærere. Generell del av læreplanen musiske menneske. I Skapende læring - Strategi for kunst og kultur i opplæringen er utvikling av kulturskolen og samarbeid mellom skole og kulturskole et sentralt tema. Det er en kjensgjerning i dag at grunnskolen generelt mangler kvalifiserte lærer innen de estetiske fagene. Gjennom et nært samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO skal kulturskolen bidra til styrke kompetansen og realisere kompetansemålene i læreplanen. De politiske signalene de senere år peker i stadig større grad i retning mot helhetsskolen og en ytterligere integrering/styrket samarbeid mellom grunnskolen og kulturskolen. I St. meld. 20 ( ) - På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen kommer dette enda tydeligere til syne. I hvert av punktene under De estetiske fagene Departementet vil: er kulturskolen nevnt som et verktøy til videre utvikling. Gjennom innføringen av Kulturskoletimen, bidrar regjeringen å styrke dette samarbeidet. I nært samarbeid med grunnskolene skal kulturskolen: Ha et faglig og personalmessig samarbeid Bidra til å styrke måloppnåelsen i læreplanen innen de estetiske fagene Ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av Kulturskoletimen Ta initiativ til og delta i ulike prosjekter innen de estetiske fagene Kulturskolen skal tilby kompetanse/aktivitet som støtter opp om skolens ansvar for tilrettelagt undervisning - en Alternativ læringsarena der det er formålstjenlig for eleven Kulturskolen skal være en aktiv samarbeidspartner i forbindelse med Den kulturelle skolesekken Samarbeid med barnehagene Å kunne delta i kulturaktivitet i tidlig alder har betydning for utvikling og dannelse av mennesket. I møte med barnehagene i kommunen er det en betydelig vilje til samarbeid. I et nært samarbeid skal kulturskolen: Utvikle kulturaktiviteter for denne aldersgruppen Røros kulturskole plan for perioden Side 20

23 Deltakelse og bistand i ulike prosjekter, gjerne knyttet til tverrfaglige prosjekter basert på kunst og kulturaktivitet som verktøy for barns utvikling både innen motorikk og språk Undersøke muligheten for utnytelse av felles personale, både eksisterende og ved nyansettelser Gjennomføre jevnlig forstillinger/konserter/utstillinger med elevene i kulturskolen Samarbeid med PP-Tjenesten PP-Tjeneste er en uavhengig tilrådingsenhet i forhold til barn og unge med behov for tilrettelagt undervisning/opplegg i skole og barnehage. I tråd med utvikling av hele mennesket (jfr. Læreplanens generelle del), kan kulturaktivitet gjerne være et tiltak som anbefales som virkemiddel for å bedre situasjonen til enkle barn og unge. PP-tjenesten og kulturskolen skal samarbeide om aktuelle tiltak i hvert enkelt tilfelle- etter samtykke fra foresatte. Samarbeid med voksenopplæringa Voksenopplæringa er en lovpålagt kommunal tjeneste som ligger under oppvekstetaten i Røros kommune. Virksomheten er hjemlet både i opplæringsloven og introduksjonsloven. Voksenopplæring skal fylle hovedsakelig to forskjellige funksjoner; Opplæring av voksne som av ulike årsaker ikke har fullført grunnutdanning og kan ha forskjellig grad av hemminger, og opplæring av innvandrere i norsk språk og kultur. Det pågår i dag et samarbeid med kulturskolen i forbindelse med gruppa Bergstaden Blandadrops, en gruppe voksne psykisk utviklingshemmede. Det har også pågått et prosjekt, Verdens barn forteller, som har tatt i bruk norske barn og innvandrerbarnas egen kultur. Det har vært et samarbeid mellom Fjøsakademiet, DKS og grunnskolen. Voksenopplæringa og kulturskolen kan framover blant annet samarbeide om følgende tiltak: Videreutvikle tiltak rettet mot mennesker med ulike hemminger, både voksne, barn og unge Gjennom kulturaktivitet, bidra til at innvandrere på en bedre måte blir inkludert i vårt samfunn og til at vi får en bedre forståelse for hverandres kulturelle ståsted Samarbeid med Røros videregående skole Med den nye lokaliseringen av kulturskolen i Verket Røros, ligger kulturskolen og Røros videregående skole (RVGS) nærmest vegg i vegg. RVGS har i dag tilbud innen Design og håndverk og innen Media og kommunikasjon, fag som har veldig mye til felles med de tilbudene kulturskolen ønsker å utvikle innen visuelle kunstfag. For barn og unge som ønsker å jobbe med visuelle kunstfag er det viktig å ha synlige mål og veier å gå videre på i nærmiljøet. Å utvikle et bedre samarbeid mellom kulturskolen og Røros videregående skole vil ha positive ringvirkninger for begge institusjonene, både med hensyn til økt rekruttering og faglig utvikling, og til det beste for de ungdommene som ønsker å utdanne seg innafor disse fagene. Områder som ligger til rette samarbeid: Utvikle et sterkere faglig samarbeid og utnytte hverandres kompetanse. På sikt å skape et større fagmiljø både innen visuelle kunstfag og på tvers av ulike uttrykk. Røros kulturskole plan for perioden Side 21

24 Sørge for sammenheng mellom innholdet i kulturskoleundervisningen i forhold til fagplanene innen de estetiske fagområdene i videregående skole. Felles fokus på å bidra til å styrke mulighetene for fordypning innen kunstfagene med tanke på yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning og profesjonelle karrierer - talentutviklingsprogram. Sambruk av tilrettelagt lokaler tilpasset virksomheten. Sambruk av ressurskrevende utstyr. Samarbeid med biblioteket Biblioteket er en sterkt tilstedeværende kulturinstitusjon i lokalsamfunnet. Det har tradisjonelt vært lite samarbeid mellom kulturskolen og biblioteket. Dette ønsker vi å gjøre noe med. I et nært samarbeid skal kulturskolen: Opprette en egen disiplin innen kreativ skriving Ta initiativ til prosjektbaserte skriveverksteder, gjerne i et samarbeid mellom biblioteket, grunnskolen og kulturskolen Delta i forbindelse med Litteraturfest i Bergstaden et årlig arrangement Samarbeid med Ungdommens Kulturmønstring (UKM) og Den kulturelle skolesekken (DKS) Nasjonalt og på fylkesnivå er det tegnet en samarbeidsavtale mellom UKM, DKS og Norsk Kulturskoleråd. Avtalen skal sikre at barn og unge opplever en sammenheng mellom de ulike tiltakene innen offentlig kulturaktivitet i kommunene. Grovt sagt så kan en dele inn ansvarsfordelingen mellom de ulike organisasjonene på følgende måte: Opplæring Kulturskolen Opplevelse DKS Utfoldelse UKM De er ulikt hvordan samarbeidet blir praktisert i de ulike kommunene. I forbindelse med den lokal tilretteleggingen skal kulturskolen: Delta i arbeidsgruppa lokalt for koordinering av DKS Samarbeide med skolen om forberedelser til besøk fra DKS-programmet Delta i prosjekter i forbindelse med den lokale DKS-potten Delta med elever/grupper i forbindelse med UKM Delta som arrangører i forbindelse med UKM (Ung arrangør eget fag) Røros kulturskole plan for perioden Side 22

25 Folkehelseperspektivet Et stadig sterkere fokus blir satt på forholdet mellom kultur og helse. Kulturaktivitet bidrar sterkt til både fysisk og mental helse. Det er vesentlig å se på sammenhengen og helheten i et folkehelseperspektiv. I tråd Røros kommune sine mål skal Kulturskolen skal være en aktiv deltaker for å fremme folkehelseperspektivet i all aktivitet. Samarbeid med andre Kulturskolen skal kunne samarbeide med et bredt spekter av øvrige kulturinstitusjoner/personer i lokalsamfunnet, som for eksempel galleriene, konsertstedene, lokale kunstnere innen ulike genre m.m. Samarbeide kan variere fra praktiske ting som sambruk av lokaler og utstyr til samarbeidsprosjekter, felles personale, kunstneriske innslag m.m. Interkommunalt samarbeid. Det foregår i dag et utstrakt samarbeid mellom kommunene i Fjellregionen. Dette gjelder både i forbindelse med felles prosjekter knyttet til elevaktivitet, om faglig utvikling og om lønntekniske samarbeid for felles ansatte. I dag har vi felles ansatte med kulturskolene både i Holtålen, Os, Tolga og selger tjenester til Tynset. Det pågår for tiden en prosess for å utvikle et talentutviklingsprosjekt for ungdommer i hele Fjellregionen. Dette samarbeidet skal i framtiden videreutvikles og styrkes. Det har tidligere vært vurdert samarbeid om felles ledelse og merkantile tjenester. Foreløpig har man konkludert med at det er viktig med den nærheten en lokalt plassert ledelse/tjeneste representerer, både med hensyn til de ansatt og ikke minst i forhold til brukergruppene og et økende samarbeid mellom kulturskolen, skolene og det frivillige kulturliv. Med et interkommunalt samarbeid på dette området antar man at det uansett da må styrkes med mellomledere/merkantile funksjoner i den enkelte kommune. Dette vil sannsynligvis kunne bidra til minimale økonomiske besparelser. Røros kulturskole plan for perioden Side 23

26 Lokaler - undervisningssteder og utvikling av kulturskolen i Verket Røros Brekken og Glåmos skole. Kulturskolen har i dag undervisning både ved Brekken og Glåmos skole. Særlig ved Brekken skole er det utviklet over tid et godt og integrert samarbeid med kulturskolen. Det er særlig viktig for de yngste barna at kulturskoletilbudet er lokalisert i nærmiljøet. Kulturskolens aktiviteter bidrar til å utvikle gode lokalsamfunn. I den framtidige kulturskolen står det sentralt å utvikle et nært og godt samarbeid med grunnskolene og SFO, samt det frivillige kulturlivet. Kulturskolen på Røros skal derfor, så langt det lar seg gjøre, prioritere å opprettholde og utvikle aktiviteten og samarbeidet med Brekken og Glåmos skole. Verket Røros Verket Røros en ny og pulserende arena der barn, unge og voksne møtes til utfoldelse og opplevelse innen idrett og kultur under samme tak. Høsten 2013 ble kulturskolen etablert i nye permanente lokaler i Verket, Fase 1. Utbyggingen i Fase 1 tar i hovedsak høyde for en videreføring av dagens aktiviteter og elevtall. En forutsetning for videre utvikling av kulturskolen med flere elevplasser, et bredere tilbud og flere samarbeidsparter (kompetansesenter), er gjennomføring av Fase 2 i henhold til plan for utbygging. Ved en framtidig mer fleksibel organisering av undervisningen både dagtid og ettermiddag, mener vi å kunne ta høyde for stipulerte elevplass økningen ved realiseringen av Fase 2 Produksjonslokaler for kultur Med produksjonslokaler for kultur menes arealer som er tilrettelagt for å arbeide med, ha undervisning i og øving i innen ulike kulturaktiviteter fra musikk og dans til teater, billedkunst og kreativ skriving. I Storstuggu har vi en flott visningsarena for de fleste uttrykksformer, særlig knyttet til teater, musikk og dans. I tillegg til å gi rom for lokale konserter og forestillinger, har Storstuggu også en viktig funksjon som arena for produksjoner som kommer utenfra, både for kommersielle og ikkekommersielle aktører som Riksteateret, Vinterfestspill, nasjonale og internasjonale artister m.fl. Storstuggu er også en vesentlig del av Røros kurs- og konferansesenter. For Rørossamfunnet generelt og kulturlivet spesielt er det viktig at Storstuggu fortsetter og videreutvikler disse funksjonene. Dette gjør imidlertid at lokalene ikke er særlig egnet som produksjonslokaler for kulturvirksomhet. Spesielt gjelder dette for de som trenger lengre øvings- og produksjonstid som Bergstaden Teaterlag, Elden, ulike danse- og musikkproduksjoner. Ofte tilgodeses de fleste kulturaktivitetene med rom som egentlig er tiltenkt en annen aktivitet, som gymsaler, flerbruks hus (også dette i de fleste tilfeller idrettshaller), klasserom, kinosaler og lagerrom. Kulisser må rigges opp og ned for hver øving. Snekring av kulissene må som regel gjøres en helt annen plass. Stoler, notestativ og slagverkutstyr må rigges opp og ned, lyd og lysanlegg rigges opp og ned, malearbeider må tas med hjem for tørking osv., osv. Lokalenes beskaffenhet og de akustiske forhold er ikke tilrettelagt for aktiviteten, slik som for idretten. Det finnes det ingen norm og krav for utforming av lokaler til ulike kulturformål. Røros kulturskole plan for perioden Side 24

27 I dag legges det ned betydelig arbeidsinnsats og ressurser i midlertidig rigging og tilrettelegging av forskjellige lokaler til øving og produksjon av ulike typer kulturaktiviteter. Foruten kulturskolen, grunnskolen og barnehagene, gjelder det et bredt spekter av kulturaktører som; Teatermiljøet med Bergstaden Teaterlag, Agendateateret, Elden. Vinterfestspill, kunstmiljøet, korene og korpsene, folkemusikk/-dansmiljøet og det øvrige fritidskulturlivet. Det er et sterkt behov for lokaler der stoler, kulisser, lyd og lysrigg, trommesett og notestativer kan stå og rekvisita, scenografi og malingsarbeider kan tørke. Sentralt i tilretteleggingen for en felles produksjons/arrangementsarena for hele kulturlivet på Røros, er bruken av den gamle gymsalen i Røroshallen (inkl. scenen). En riktig tilrettelegging av dette arealet vil ha stor betydning for et pulserende, produktivt og samarbeidende kulturliv. Arenaen skal ikke komme i stede for eksiterende lokaler, men komme i tillegge til og dekke et sårt tiltrengt behov i det frivillige kulturlivet. Gode lokaler til disse formålene setter spesielle krav til byggetekniske løsninger. Det gjelder derfor å legge til rette for fleksible løsninger og sambruk i bred forstand. Det vil være vesentlig å finne gode sambruksløsninger med grunnskolen og barnehagene, andre kommunale og offentlige enheter og frivillige lag og foreninger. En kan også tenke seg sambruk med unge kunstnere i etableringsfasen. Fase 1 Fase 1 i utbyggingen ferdigstilles høsten 2013 og inneholder tilrettelagte rom for billedkunst og musikk. I billedkunstavdelingen lages det et eget verksted for keramikk med ovn. Musikkrommene lydisoleres etter angitte standarder for lydtransmisjon og etterklangstid. Scenerommet i salen disponeres på samme vis som tidligere til dans. Foajéen blir oppholds- og venterom for elevene. Se vedlegg, tegning Fase 2 I fase 2 bygges scenerommet om til en blackboks for dans og teater. Rommet lydisoleres mot tilstøtende rom og etableres med speil, barrer, lysbommer og -rigg og scenetrekk for små forestillinger. Rommet ferdigstilles etter planen høsten Gymsalen ominnredes til en fleksibel sal for kulturproduksjon og -visning. Salen bør kunne deles i to eller flere deler på en enkel måte slik at flere aktiviteter kan forgå samtidig. Salen bør på en enkel måte omgjøres slik at hele gulvflaten kan brukes, slik som i dag. Det blir avgjørende å finne gode sambruksløsninger mellom Røros kommune ved kulturskole, grunnskolen og barnehagene, det frivillige kulturlivet og Verket. Røros kulturskole plan for perioden Side 25

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole

Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole Tlf. 62 49 65 30 E-post: kulturskolen@tolgaskole.no Hjemmeside: www.tolgakulturskole.no Et helhetlig

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

* Hans Willoch Bræin

* Hans Willoch Bræin * Hans Willoch Bræin * De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018 Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014 Forslag 1 Innhold 1) Bakgrunn og historikk Side 3 2) Behovsanalyse / Situasjonsbeskrivelse Side

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS Saksframlegg Høring - Rammeplan Kulturskole Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hanne Blekken 14/1200 Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS 10.06.2014 Rådmannens forslag: 1. Eidsberg

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS Saksframlegg Ny rammeplan for kulturskolen - høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Skjelbred FE - C09, HIST - 14/446 14/684 Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN NORSK KULTURSKOLERÅD Sør-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Visjon - Kulturskole for alle Norsk Kulturskoleråd Sør-Trøndelag vil sette dagsorden ved å reise viktige debatter, spre dokumentasjon og drive

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2014/1918-0 Saksbehandler: Ingvild Aas Dato: 26.05.2014 Saksframlegg Høring - Ny rammeplan for kulturskolen, "mangfold og fordypning" Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kulturskolene i status - utviklingstrekk. bl.a. basert på undersøkelse gjennomført i februar 2009

Kulturskolene i status - utviklingstrekk. bl.a. basert på undersøkelse gjennomført i februar 2009 Kulturskolene i 2009 - status - utviklingstrekk bl.a. basert på undersøkelse gjennomført i februar 2009 Hva forbinder vi med Den norske kulturskolen? The BlackSheeps fra landets minste kulturskole (!)

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11. Kulturdepartementet postmottak@kud.deo.no Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.mars 2013-06-26 Nasjonalt senter for kunst og kultur(kks) har lest utvalgets

Detaljer

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Verdigrunnlag Kunst og kultur som metode Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Kunstens egenverdi Læreren

Detaljer

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv,

Detaljer

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan Kulturskoleplan 2016-2018 Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt: En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Kunsten

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

PLATTFORM PLATTFORM PLATTFORM PLATTFORM. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM PLATTFORM PLATTFORM PLATTFORM. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM PLATTFORM PLATTFORM PLATTFORM Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Innhold Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 Bakgrunn og historikk... 3 Overordnede føringer... 4 Kulturskolen legger

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk kulturskoleråds fagavdeling har i løpet av våren gjennomgått

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplanen - generell del Generell del er todelt, med 14 underkapitler: Kapittel 1 - rolle, mål og noe innhold/ organisering Kapittel 2 - rammer

Detaljer

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal:

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal: LIERNE KULTURSKOLE Rektor Ingela Landén Skogmo ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD: 1. Grunnlaget. Visjoner og mål 2. Skoleåret 2014 2015. Planer 3. Rammer og pedagogikk 4. Ressurser og tall 5. Økonomi 6. Kulturskolen

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt

1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Rådet for folkemusikk og folkedans (rff@hf.ntnu.no), Norsk senter for folkemusikk og folkedans (rff@hf.ntnu.no), Ole Bull Akademiet (oba@olebull.no),

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling:

Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling: NORSK KULTURSKOLERÅD KULTURSKOLETIMEN OG PROFESJONSFORSTÅELSE Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling:

Detaljer

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan Kulturskoleplan Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt : En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Til grunn for

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009.

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. SKEDSMO KOMMUNE Undervisningssektoren Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. 27.01.2009 G. M u s ik k - o g k u ltu rs k o le n F. S k o le fritid s - o rd n in g e n E. B a rn e h a g e H. V o

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Kulturpoli)kk for fram)den

Kulturpoli)kk for fram)den Kulturpoli)kk for fram)den? KULTURLOVEN 1: Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i Eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE

OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE 1. Bakgrunn og formål I kommunal planstrategi 2012-2016 er det vist til at temaplan for kulturskolen skal startes opp i løpet av perioden. Temaplan kulturskole

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Vedtekter for Aure kulturskole

Vedtekter for Aure kulturskole Vedtekter for Aure kulturskole Pkt. 10 er revidert etter vedtak i kommunestyret PS 78/14, den16.12.14 Innhold VEDTEKTER FOR AURE KULTURSKOLE... 3 1.0 Målsetting... 3 2.0 Innhold... 3 3.0 Samarbeid... 3

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

16/958 16/ , A30 Gunvor Elene Thorsrud

16/958 16/ , A30 Gunvor Elene Thorsrud Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 06.12.2016 077/16 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 16/958 16/8402 144, A30 Gunvor Elene Thorsrud Innføring av Rammeplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

Virksomhetsplan for perioden

Virksomhetsplan for perioden 1 Virksomhetsplan for perioden 2013-2015 Norsk kulturskoleråd Nordland skal medvirke til å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Norsk kulturskoleråd Nordlands virksomhet

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser. www.hadeland.kulturskole.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KREPSEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 15.

Detaljer

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport.

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport. Fra: Solgunn Normann [solgunn.normann@vikna.kommune.no] Sendt: 15. februar 2011 10:24 Til: Postmottak KD Kopi: 'svein.kaare.haugen@kulturskoleradet.no' Emne: Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole Fagplan kulturkarusellen Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Rådmannen Kommunedelplan for kunst og kultur 2016-2028 Planprogram, høringsutkast Innledning og bakgrunn Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen

ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen Saksbeh.: Stig Rune Kroken Tlf.: Deres ref: Vår ref: 2011/1934-8718/2011 Ark: SAØEK : A30 Dato: 28.03.2011 Fremskritts Parti Øvre Eiker Att. Ole-Johnny Myrvold

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer