[start forord] Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[start forord] Forord"

Transkript

1 [start forord] Forord Dette er ikke en lærebok i juss, men en enkel innføring i forsvareryrkets praktiske del. Det er ikke en bok for de garvede og viderekomne, men i første rekke en innføringsbok for den ferske og nysgjerrige. Og det er kanskje også en bok hvor aktorer og bistandsadvokater kan finne nyttig stoff. Hensikten har vært å gi en praktisk oversikt over hva forsvarere gjør, må tenke på og være forberedt på. Det er de praktiske håndgrepene som er temaet, og i liten grad selve rettsreglene. Det betyr på ingen måte at jussen ikke er viktig. Siden denne boka kom i første utgave i 1996, har det skjedd svært mye i straffeprosessen. EMK har gjort sitt inntog for fullt, og Høyesterett har kommet med grunnleggende og viktige avgjørelser som bare i begrenset grad er reflektert i straffeprosessloven, som på sin side har gjennomgått mange endringer, og som nå skal revideres. Men innenfor rammen av denne boka er det bare rom for å berøre enkelte hovedregler. Det kunne ha vært skrevet mer i en bok som denne om avhørsteknikker og prosedyre. Årsaken til at det ikke er skrevet mer enn det er, er på ingen måte at jeg mener dypere kunnskap om disse emnene er unødvendig. Tvert imot: Det som presteres av avhør og prosedyre i norske rettssaler, er sjelden for den store kunst å regne, dels er det godt håndverk, dels er det svakt håndverk. Det er all grunn til å arbeide aktivt med å forbedring på dette området. Jeg tror imidlertid at den som vil etablere seg i forsvareryrket, har en lang rekke ting å lære seg før man begynner å finslipe sine avhørs- og prosedyreteknikker. Men også denne boka gir noen tanker med på veien om dette; leder denne boka til litt større bevissthet omkring utspørring, skal jeg være fornøyd. 5

2 forord Likeledes kunne det vært skrevet mer om etikk. Men det står likevel mer i denne utgaven enn i den første. Utviklingen i disse årene har satt mer fokus på etikken enn tidligere. Det er likevel begrenset hvilken glede man som praktiker har av de kloke tanker som finnes i teorien. En forsvarer vil jevnlig måtte bevege seg i det andre i beste fall vil mene er etikkens gråsoner. I praksis kommer man fra dette ved å holde fast på det som er forsvarerens grunnleggende oppgave: å forsvare klienten, samtidig som man skal oppføre seg som folk. Verre er det egentlig ikke. Men det kan være lurt å reflektere over en del etiske spørsmål i forkant; slike refleksjoner kan bidra til å bli bevisst hva slags forsvarer (og menneske) man vil framstå som. Det er ikke gitt at alle er enige i de råd og synspunkter som denne boka inneholder. Det er derfor viktig å understreke at man kan nærme seg mange av disse problemstillingene på ulike måter, uten at den ene behøver å være riktigere enn den andre. Litt av poenget med boka er å gi den uerfarne forsvarer et grunnlag for å tenke gjennom hva han eller hun selv gjør, og til å skaffe seg egne meninger om hva som fungerer best for den enkelte. Boka er i all hovedsak skrevet på grunnlag av egne erfaringer som forsvarer gjennom 14 år, herunder som fast forsvarer for byrett og lagmannsrett. Men etter dette har jeg også gjort meg observasjoner og tanker som dommer. Og som menneske, ikke minst på bakgrunn av medias dekning av rettssaker. Det er gledelig å se at det med årene har kommet mer litteratur forsvarere kan ha glede av. Ikke minst gjelder dette Nils Erik Lie: Parts- og vitneavhør og Eivind Kolflaaths bok Bevisbedømmelse i praksis. Også Audun Kristoffer Kjus' doktoravhandling Sakens fakta. Fortellingsstategier i straffesaker er inspirerende lesning. Svein Magnussens Vitnepsykologi kan gi mye inspirasjon med tanke på vitneavhør. Lade, januar 2015 Tor Langbach 6

3 Innholdsoversikt kapittel 1 innledning kapittel 2 prinsipielle spørsmål kapittel 3 krav og forventninger til en forsvarer kapittel 4 forsvarerens relasjoner kapittel 5 forsvarers rettsstilling kapittel 6 sakens oppstart oppdraget og oppnevning kapittel 7 varetektsfengsling kapittel 8 etterforskningsfasen kapittel 9 forberedelser til hovedforhandling kapittel 10 planlegging av hovedforhandlingen kapittel 11 hovedforhandlingen noen generelle spørsmål kapittel 12 hovedforhandlingen den praktiske gjennomføringen kapittel 13 hovedforhandlingen: vitneavhør kapittel 14 hovedforhandlingen: prosedyre kapittel 15 anke kapittel 16 salær kapittel 17 klage på andre aktører

4 soversikt advokatforskriften kapittel 12. regler for god advokatskikk retningslinjer for forsvarere etiske prinsipper for dommeratferd domsregister lovregister stikkord

5 Innhold kapittel 1 innledning kapittel 2 prinsipielle spørsmål Hvorfor være forsvarer? Forskjellen på å være forsvarer og prosessfullmektig Menneskelige og umenneskelige krav til forsvareren Forsvarerens personlige normer og verdier Noen utviklingstrekk Innledning Noen endringer i forsvareres arbeidsforhold og rolle Sakene har blitt mer omfattende Flere spesielle saker Internasjonalisering av kriminaliteten Annen type etterforskning Styrking av fornærmedes stilling Forholdet til media Sterkere fokusering på siktedes stilling Rettskildespørsmål kapittel 3 krav og forventninger til en forsvarer Noen grunnleggende råd Etiske krav til forsvareren Innledning Retten til å frasi seg vervet Regelen Feilaktige eller ufullstendige opplysninger Klienten vil ikke følge advokatens råd Særlige omstendigheter tilståelse overfor forsvareren Bistand til uriktig forklaring

6 3.2.4 Oppdrag man ikke skal ta Inhabilitetsregler i lovgivningen Oppdrag for flere siktede i samme sak Tidligere klient er innblandet i saken Kompaniskap, kontorfellesskap o.l Oppdrag man ikke bør ta Saken berører et småsamfunn Sivil sak går over i straffesaks form Klientnapping Handlingen er i strid med forsvarerens egen etikk Er forsvarer bundet av klientens syn på skyldspørsmålet? Faglige krav til forsvareren Faglige krav Faglig utvikling Faglig oppdatering Lovgivning Erfaringsarkiv Publikasjoner mv Å lære av den enkelte sak Retorikk kapittel 4 forsvarerens relasjoner Relasjonen til klienten Relasjonens basis Klientens forventninger Intimisering med klienten Forholdet til fornærmede Forholdet til politiet Forholdet til domstolene Forholdet til media kapittel 5 forsvarers rettsstilling Innledning Oppnevning som offentlig forsvarer Oversikt En eller flere forsvarere? Fratreden Advokatfullmektiger Innledning Opptreden på vegne av prinsipalen Utgangspunktet: kan opptre Unntakene i straffesaker Forholdet prinsipal fullmektig ellers

7 5.3.3 Egen oppnevning av fullmektigen Prosessfullmakten Generelt Begjæringer under etterforskningen Begjæringer mv. i rettsmøter Anke over dommer Anke over kjennelser og beslutninger Har forsvarer edisjonsplikt? Retten til kontakt med klienten Møteretten ved politiavhør Retten til tilgang til saksdokumentene Om saksdokumentene Hvilke dokumenter møter man? Påtegningsarkene dok Personaliadokumentene dok Utskriften av straffe- og bøteregistret Etterforskningsdokumentene mv Retten til dokumentinnsyn oversikt Dokumentinnsyn i etterforskningsfasen Hovedregelen Unntak Taushetsplikt som vilkår Siktede og saksdokumentene Behandling av begjæringen Rettsmøter under etterforskningen utvidet innsynsrett Hovedforhandlingen Forsvarers rett til saksdokumentene Tiltaltes tilgang til saksdokumentene Retten til varsel om rettsmøter Plikten til å bidra til forkynnelse Retten til å begjære etterforskningsskritt Forsvarerens ytringsrett Utgangspunktet Begrensninger Forsvareren og forbud mot offentlig gjengivelse Rettsmøter i enedommersaker Uttalelser om rettslige avgjørelser Forsvarerens taushetsplikt Innledning Hva taushetsplikten omfatter Særlige regler om lovbestemt taushetsplikt Taushetsplikt etter pålegg fra retten Taushetsplikt hvor siktede er utelukket fra et rettsmøte Taushetsplikt som vilkår for dokumentinnsyn

8 5.14 Forsvarers meldeplikt Meldeplikt om hvitvasking Avvergingsplikt etter straffeloven Meldeplikt til barnevernet? Beslag hos forsvarere Privatengasjert forsvarers stilling kapittel 6 sakens oppstart oppdraget og oppnevning Oppdraget Generelt Saker der forsvarer kontaktes av klienten Avhørssakene Oppnevning som forsvarer på etterforskningsstadiet Trafikksaker Saker der man oppnevnes direkte av retten Oppnevning som offentlig forsvarer Sentralt: Hvem betaler? Hva er en «offentlig» forsvarer? Offentlig advokat Oppnevning av retten Oppnevning av påtalemyndigheten Retten til fritt forsvarervalg og berammelsen Under etterforskningen Generelt under etterforskningen Utvidet rett til offentlig forsvarer: strpl. 100, 2. ledd Besøksforbud i eget hjem mv Pågripelse Varetektsfengsling Hovedforhandling Hovedregel: alltid forsvarer Unntak: tilståelse Unntak: noen sakstyper Unntak: Siktede gir avkall på retten til forsvarer Særreaksjon, forvaring mv.: alltid forsvarer Psykotisk og psykisk utviklingshemmet Pådømmelse som tilståelsessak Hovedregel Unntak Særtilfelle Gjenåpningssak Hvem oppnevner? Bostedsforbeholdet Oversikt

9 6.6.2 Søknaden Skifte av behandlende domstol Erstatning for utgifter til privat antatt forsvarer Erstatning for forsvarerutgifter etter strpl Annen tilkjennelse av godtgjørelse til privat forsvarer: særlige forhold kapittel 7 varetektsfengsling Generelt Forsvarerens oppgaver ved fengsling Forhåndskontakt med politiet Dokumentene Hvilke dokumenter får man? Hva skal man lete etter? Fengslingsbegjæringen Siktelsen Siktedes forklaringer Bevisene Straffeattesten Gjennomgang av saken med siktede Samtalesituasjonen Innholdet i samtalen med siktede Hva må avklares på forhånd? Generelt Skal han erkjenne straffeskyld eller ikke? Skal han forklare seg i retten? Bør han godta fengsling? Rettsmøtet Hvem er dommer? Åpne eller lukkede dører Referatforbudet Gangen i rettsmøtet Pådømmelse? Fengslingsvilkårene regulær fengsling etter strpl. 171, 1. ledd Innledning Den straffbare handlingen strafferammen Skjellig grunn til mistanke De spesielle vilkår Er fengsling et uforholdsmessig inngrep? Generelt Sakens art Siktedes situasjon Siktedes alder

10 7.8 Andre fengslingsgrunnlag De svært alvorlige sakene Fengsling av utilregnelige strpl. 171, 2. ledd Hvem dette gjelder Alternativ plassering i stedet for varetekt Alternativ plassering i varetekt Utlendingsfengsling Konkursfengsling Forsvarers sluttinnlegg Innledning Generelt Siktede har samtykket i varetekt Fengslingsspørsmålet er opplagt Fengslingsspørsmålet er prosedabelt Valg av hovedlinje for prosedyren Tilpasning til den enkelte dommer Nærmere om prosedyren Skjellig grunn Unnvikelsesfare Fare for bevisforspillelse Gjentakelsesfare Restriksjoner Fengslingstiden Kjennelsen Anke over fengslingskjennelsen Siktede blir ikke fengslet Siktede fengsles Anke i rettsmøtet Støtteskriv fra forsvareren Senere anke Ankegrunner Lagmannsrettens behandling av ankesaken Videre anke Bør han senere begjæres løslatt? Fengslingsforlengelse Kontorforlengelse Tempoet i etterforskningen Varsel om rettsmøtet Mindreårige Det videre arbeid med saken Kontakt med klienten i fengselet Betydningen av å holde kontakten Beskjeder fra siktede o.l

11 Praktisk hjelp til siktede Siktedes situasjon under varetekten Siktedes tilgang på saksdokumentene Siktede flyttes kapittel 8 etterforskningsfasen Formålet med etterforskningen Ledelse av etterforskningen Forsvarerens oppgaver Forsvarers begjæring om etterforskningsskritt Generelt Hva er det aktuelt å gjøre? Begjære vitner avhørt nå? Begjære rettspsykiatrisk undersøkelse eller personundersøkelse? Begjære undersøkelse av vitner, typisk fornærmede? Egne undersøkelser Innhenting av dokumenter fullmakt fra siktede Rekonstruksjon av handlingen Konfrontasjon med vitner/fornærmede Siktedes politiforklaring Bør siktede forklare seg til politiet nå? Alternativer til å forklare seg nå Forsvarerens deltakelse i politiavhør Dommeravhør Oppnevning av sakkyndige Bruk av egne sakkyndige? Ukjente livsområder Arbeid i forhold til klienten Bør han tilstå? Tilståelsesdom Samarbeid med påtalemyndigheten Bør forsvarer samarbeide med påtalemyndigheten? Hva kan det forhandles om? Oversikt Forelegg Forhandlinger om innholdet i påtalevedtaket Forhandlinger om reaksjonsspørsmålet «strafftilsagn» Konsekvenser av upåregnelig utvikling Særlig om mindreårige

12 kapittel 9 forberedelser til hovedforhandling Hva må gjøres? Gjennomgang av dokumentene Forsvarer mottar kopier Rask gjennomgang: Hva skal man se etter? Noen nærmere kontroller Varetektfradraget Straffe- og bøteregisterutskriftene Erstatningsforbehold Gjennomgang av tiltalen påtalespørsmålet Innledning Hører saken inn under norske domstoler? Er tiltale tatt ut av rett påtalemyndighet? Foreligger lovens betingelser for påtale? Sjekk lovens påtaleregler Sjekk om lovlig påtalebegjæring foreligger Er påtalebegjæringen framsatt i rett tid? Gjennomgang av tiltalen det straffbare forhold Tiltalens konkretisering Dekkes gjerningsbeskrivelsen av straffebestemmelsen? Idealkonkurrens Er eventuell fornærmet angitt? Forbehold om andre reaksjoner enn straff? Skjerpet gjentakelsesstraff Gjennomgang av sakens faktum Første gjennomgang Tiltaltes forklaring Er angivelsene i tiltalen rent faktisk korrekte? Medvirkning Foreløpige juridiske vurderinger Innledning Fortsatt forbrytelse? Er noen av handlingene foreldet? Subsumsjonsgraden Hvilke alternativer foreligger? Foreligger i tilfelle påtalebegjæring? Forsøk på forseelse? Foreldelsesfristen blir annerledes Gjennomgang av påtalemyndighetens bevisoppgave Innledning Er det påberopt dokumentbevis i strid med loven? Fjernavhør? Dokumentasjonsforbehold? Kronvitner uten forklaringsplikt?

13 9.8 Konferanse med tiltalte Innledning Den første samtalen Personalia og personlige forhold Endret livsførsel? Økonomiske forhold Skyldspørsmålet: Få et klart svar! Tiltaltes forslag til vitneførsel Tiltalte ønsker støttespillere i retten Tiltaltes forhold til saksdokumentene Den videre kontakt med klienten Forsvarers bevisoppgave Frist for bevisoppgave Bevisoppgavens form og adressater Innholdet Vitner Vitner med taushetsplikt Dokumentbevis Åstedsbefaring Personundersøkelse Rettspsykiatrisk/primærpsykiatrisk undersøkelse Andre spørsmål Uformelt møte om saken? Tidsplan Opplysning om hva tiltalte vil erkjenne Innsigelser Fagkyndige meddommere? Meddommere i foreleggssak? kapittel 10 planlegging av hovedforhandlingen Målet for forsvarerens arbeid Hvilke mål kan man ha? Klienten har urealistiske forventninger Betydningen av en gjennomtenkt strategi Hva er strategi? Hvordan velge strategi? Hovedtilnærmingen til saken Eksempler på hovedtilnærminger Tiltalte har ikke begått den handling tiltalen beskriver Han har begått handlingen, men noe mangler for straffbarhet Straffrihetsgrunner

14 Manglende subjektiv skyld Manglende tilregnelighet Alle poster i tiltalen må analyseres Psykologisk strategi Den alternative historien Historiefortellinger i retten Hva er en alternativ historie? Hvordan skape den alternative historien? Noen eksempler på strategier Innledning Straffeutmålingssaken Tiltaltes forklaring Bevisførselen Nødvergesaken Trodde tiltalte seg angrepet? Ble han redd? Skape «forvirring» Hva er dette? Fokusering på uvesentligheter Overfokusering på formalitetsbrudd under etterforskningen Overfokusering på angivelige mangler ved etterforskningen Innsigelser under hovedforhandlingen Planlegging av presentasjonsformen kapittel 11 hovedforhandlingen noen generelle spørsmål Hovedforhandlingens betydning Forsvarerens opptreden i retten Seriøs framtreden Markering av distanse til klienten Hvordan opptre i retten? Vær deg selv! Unoter Lyder og kroppsspråk Gjentakelse av svar Unødvendig engasjement Antrekk Tiltaleformen Bruk av rettstolk Bør tolk brukes? Hvordan bruke tolken

15 kapittel 12 hovedforhandlingen den praktiske gjennomføringen Rettens sammensetning Gangen i en hovedforhandling Åpning av hovedforhandlingen Habilitetsspørsmål Meddommerne Spørsmål om lukkede dører Utskyting av lagrettemedlemmer Framgangsmåten Bør utskytingsretten benyttes? Hvem bør skytes ut? Tiltalte uteblir Situasjonen Kan saken fremmes i tiltaltes fravær? Møter vitnene? Tiltalte: personalia og standpunkt til skyldspørsmålet Generelt Personalia Tiltaltes standpunkt til tiltalen Aktors innledning Innledning fra forsvareren? Avhøret av tiltalte Bør han forklare seg for retten? Lovens regler om avhøret Dommerens og aktors avhør Forsvarerens avhør Opplesning av tiltaltes forklaring Betingelsene i strpl Hva kan leses opp? kapittel 13 hovedforhandlingen: vitneavhør Innledning De rettslige rammene for avhøret Hvem foretar avhør? Spørsmål som ikke har noe med saken å gjøre Spørsmål til belysning av vitnets vandel mv Hensynet til vitnet Ledende spørsmål Vitnets forutsetninger for å snakke «sant» Innledning Forutsetningene for å registrere hendelsen

16 Vitnets tolking av hendelsen Vitnets forutsetninger for å gjenfortelle Planlegging av vitneavhørene Strategien for saken Hensikten med å føre vitnet Vitnenes rekkefølge Strategi for utspørringen av det enkelte vitnet Farlige og positive vitner De «farlige» vitnene De «positive» vitnene Gangen i avhøret Hvordan rent praktisk forberede spørsmålsstillingen? Skrive ned spørsmålene på forhånd? Skal svarene skrives ned? Tiltaltes forhold til vitneavhørene Vitnet begjæres avhørt uten at tiltalte er til stede Tiltaltes oppførsel Spørsmål fra tiltalte Tiltaltes bemerkninger til vitnenes forklaringer Gjennomføring av avhøret Hva er et avhør? Ulike typer spørsmål Språkbruken Still korte spørsmål og ett spørsmål av gangen Nærmere om noen typer spørsmål Åpne og lukkede spørsmål Hovedspørsmål og avledede spørsmål Ledende spørsmål Bebreidende spørsmål Argumenterende spørsmål Det fatale spørsmål Noen taktiske momenter Avhør av motpartens vitner Eksempel: vitnets evne til å registrere Eksempel: Vitnet husker detaljer Vitnet «husker ikke» Vitnet unnviker Vitnet overdriver Opplesning av vitneforklaringer

17 kapittel 14 hovedforhandlingen: prosedyre Generelt om prosedyren Innledning Prosedyrens formål Prosedyren som kommunikasjon Generelt om forberedelser Skyld- og straffeutmålingsprosedyre En strategi for prosedyren den alternative historien Betydningen for prosedyren Et eksempel Skyldprosedyrens oppbygning Generelt Innledende momenter Forklar loven Tiltaltes person Nøytralisering av generelle ugunstige faktorer Bevisene Generelt Vitneførselen Den negative tilnærmingen: Hva saken mangler Generelt angrep på etterforskningen Problematiske politiforklaringer Oppsummering av bevisførselen Noen spesielle situasjoner Håpløse saker Nødvergesaken Straffeutmålingsprosedyre Forberedelsene En disposisjon Duplikk? Tiltaltes siste ord Domsavsigelse og forkynnelse Medieomtale av dommen kapittel 15 anke Generelt Domfeltes ankefrist Påtalemyndighetens anke Ankens form Skriftlig anke Muntlig anke

18 Foreløpig anke Anke via telefaks og skjermbrev Ankens adressat Lagmannsrettens siling (strpl. 321) De alvorligste sakene Saker som gjelder bot/inndragning Andre saker Anke mht. borgerlige rettskrav Annet etterarbeid Generelt Uttalelse i sak om voldsoffererstatning Søknad om benådning Søknad om soningsutsettelse Innkreving av bøter mv Søknad om ettergivelse inndragning og saksomkostninger Soningsspørsmål Erstatning for uberettiget forfølgning kapittel 16 salær Salær til offentlig forsvarer Generelt Arbeidsoppgaven Hovedreglene Fengslingssaker Tilståelsessaker Hovedforhandling Noen særlige spørsmål Etterarbeid Reisefravær Pauser og ventetid Anke over salærfastsettelsen kapittel 17 klage på andre aktører Klage på advokater Klage på tjenestemenn i påtalemyndigheten Klage på dommere Dommeretikk Tilsynsutvalget for dommere Klage på sakkyndige

19 advokatforskriften kapittel 12. regler for god advokatskikk retningslinjer for forsvarere etiske prinsipper for dommeratferd litteratur domsregister lovregister stikkord

STRAFFEPROSESS - Vår 2014

STRAFFEPROSESS - Vår 2014 STRAFFEPROSESS - Vår 2014 Jo Stigen, UiO INNLEDNING Hva menes med «straffeprosess»? Grunnleggende prinsipper: - Rettferdig rettergang (fair hearing) - Offentlig forfølgning - Upartiskhet - Humanitet -

Detaljer

STRAFFEPROSESS - Vår 2017

STRAFFEPROSESS - Vår 2017 STRAFFEPROSESS - Vår 2017 En tentativ oversikt over progresjonen (Jo Stigen, UiO) DAG 1: (Andenæs, kap. 1-5) INNLEDNING Hva menes med «straffeprosess»? Grunnleggende prinsipper: - Rettferdig rettergang

Detaljer

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 42 (2007-2008) Odelstingsbeslutning nr. 42 Jf. Innst. O. nr. 27 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) År 2008 den 7. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

[[start tittel] tor langbach. forsvareren

[[start tittel] tor langbach. forsvareren [[start tittel] tor langbach forsvareren start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 2. utgave, 1. opplag 2015 ISBN-978-82-05- Omslag: Gyldendal Juridisk Sats: have a book Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt

Detaljer

steinar fredriksen innføring i straffeprosess

steinar fredriksen innføring i straffeprosess steinar fredriksen innføring i straffeprosess Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 1. utgave 2006 2. utgave 2009 3. utgave 2013, 1. opplag ISBN 978-82-05-44925-1 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: Type-it

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 10.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-180900SAK-BORG/04 Lagdommer Lagmann Lagmann Kristel Heyerdahl Espen Bergh Erik Melander Siktet Anders Behring Breivik

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 10.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-088455SAK-BORG/04 Dommere: Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius Svein Kristensen Siktet Bjarte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( )

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( ) Lovvedtak 105 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L (2012 2013), jf. Prop. 147 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Innf0ring i straffeprosess

Innf0ring i straffeprosess Steinar Fredriksen Innf0ring i straffeprosess GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Kapittel 1 Innledning 17 1.1 Hva er straffeprosess? 17 1.2 Hvem gjelder reglene i straffeprosessen for? 17 1.3 Hvilke hensyn skal

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

DEL I Innledende problemstillinger DEL II Vitnepsykologiske utgangspunkter DEL III Feilkildene

DEL I Innledende problemstillinger DEL II Vitnepsykologiske utgangspunkter DEL III Feilkildene Innhold DEL I Innledende problemstillinger... 15 1 Prinsippet om fri bevisbedømmelse... 17 2 Faktum er viktigst... 19 3 Forklaringer er de viktigste bevismidler... 20 4 Eksaminasjonens betydning... 21

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i NORGES HØYESTERETT Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i HR-2011-01540-U, (sak nr. 2011/1243), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Gangen i en straffesak Hva er straffeprosess? Tre hovedfunksjoner: Å avgjøre skyldspørsmålet Å avgjøre reaksjonsspørsmålet Å

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte Straffesaker I Tilståelsesdom I n dommer dømmer i saken I Spesielle vilkår, den tiltalte må tilstå og godta dom på dette stadiet I Meddomsrettssaker r Fagdommeren far med seg to lekdommere I Tiltalte møter

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Juridisk bistand i saker om menneskehandel

Juridisk bistand i saker om menneskehandel Juridisk bistand i saker om menneskehandel Bistandsadvokatens rolle Advokat Ann-Cathrin Marcussen Advokatfellesskapet Rognlien & Djønne m fl Fornærmede - Begrepet " Fornærmede innehaver av en slik interesse

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Hvordan finne fram i Oslo tingrett. domstolsverdenen?

Hvordan finne fram i Oslo tingrett. domstolsverdenen? Hvordan finne fram i Oslo tingrett domstolsverdenen? SKUP 21.3.2015 Hva er utfordringene? Hvorfor er det ugreit? Vanskelig regelverk 66 tingretter og 6 lagmannsretter Mye skjønn ulik praksis De viktigste

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett.

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-028 (arkivnr: 15/496) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer OSLO TINGRETT Deres referanse Vår referanse Dato 11.04.2012 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer Foranlediget av spørsmål fra advokat

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

«Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe?» Vitne:

«Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe?» Vitne: Forsikringer i rettsmøter De tre første persongruppene gir forsikring i hver sak, de tre siste gir engangsforsikring første gang de møter. Alle forsikringer avgis stående og før forklaringen avgis. Svaret

Detaljer

Side 1 av 12 Behandling av fengslinger og fjernmøter Nummer: 2008/01 Retningslinjens formål: Sikre enhetlig behandling og smidig gjennomføring av fengslingssaker. Retningslinjene gjelder også for Oslo

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

Lovvedtak 3. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 57 L ( ), jf. Prop. 141 L ( )

Lovvedtak 3. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 57 L ( ), jf. Prop. 141 L ( ) Lovvedtak 3 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 57 L (2010 2011), jf. Prop. 141 L (2009 2010) I Stortingets møte 16. november 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt. Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt. Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold RVTS - MIDT Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold Her menes både barn som har blitt direkte utsatt for vold,

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2012 truffet vedtak i Sak nr: 33/12 (arkivnr: 201200426-21) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tidligere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. oktober 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01835-A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven Innhold 1 Innledning.................................................. 15 1.1 Emnet.................................................. 15 1.2 Perspektivet.............................................. 16

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007/mars

Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007/mars Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007/mars 2010 Innhold Oppgaver 4 Forvaltningsjuristen 4 Mellommenneskelige

Detaljer

BISTANDSADVOKAT. Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015

BISTANDSADVOKAT. Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015 BISTANDSADVOKAT Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015 Advokat Ingrid Holm Ellingsen Angell Advokatfirma AS, Bodø ihe@angell-co.no Tema: Bistandsadvokat-ordningen 1. Hva er bistandsadvokat-ordningen?

Detaljer

Samling for meddommerne i Kristiansand tingrett

Samling for meddommerne i Kristiansand tingrett Samling for meddommerne i Kristiansand tingrett Niels Henrik Abels Hus 23.11.2016 kl. 16.30 23.11.2016 Kristiansand tingrett 1 Program Innledning v/sorenskriver Yngve Svendsen Gangen i en straffesak og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-02532-A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-087 (arkivnr: 17/1035) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 24.01.2014 i Frostating lagmannsrett, Saksnr.: Dommere: 14-01051 3SAK-FROS Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sissel Endresen Marit Forsnes Arne K. Uggerud Ankende

Detaljer

Innhold. Del 1 Straffeloven av 20. mai 2005 nr

Innhold. Del 1 Straffeloven av 20. mai 2005 nr Innholdsangivelse Innhold Lovteksten Margtekst Nøkkelkommentarer Straffenivå Utvalgte dommer Stikkordregister omfatter en henvisning til hver lovbestemmelse med tema og side. er à jour per april 2015.

Detaljer

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt RVTS - MIDT Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold Her menes både barn som har blitt direkte utsatt for vold,

Detaljer

Fornærmet A Advokat Ronald Pedersen

Fornærmet A Advokat Ronald Pedersen KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 11.05.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-078897SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne M. Samuelson Per Racin Fosmark Jan-Fredrik Wilhelmsen Fornærmet A Advokat

Detaljer

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013 Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett Skedsmo Rådhus Januar 2013 Temaer som behandles Om rettssystemet og Nedre Romerike tingrett Meddommernes rolle/oppgaver Valg til meddommerutvalget Dommeres

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Innst. O. nr. 55 (2000-2001)

Innst. O. nr. 55 (2000-2001) Innst. O. nr. 55 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven og domstolloven mv. (forkynnelse av dommer og enkelte justeringer i to-instansreglene mv.) Ot.prp.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mai 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-00971-A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02468-A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

STRAFFEPROSESSFORELESNINGER II H 12 Professor Jon T. Johnsen

STRAFFEPROSESSFORELESNINGER II H 12 Professor Jon T. Johnsen STRAFFEPROSESSFORELESNINGER II H 12 Professor Jon T. Johnsen KONTROLL DOMSPRINSIPPET 1 DOMSGRUNNER 1.1 Sakens gjenstand og straffekravene 1.1.1 "Gjenstand" 1.1.2 Straffepåstandene 1.2 Avgjørelsesgrunner

Detaljer

OM VARETEKTSFENGSLING

OM VARETEKTSFENGSLING Rundskriv Del nr. 1/1, fra RIKSADVOKATEN R. 76/76 Oslo, 18. mars 1976. Statsadvokaten i OM VARETEKTSFENGSLING I. Bruk av varetektsfengsel. Det er særlig i den senere tid fremkommet kritikk mot politiets

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim.

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. OSLO TINGRETT -----BESLUTNING --- -- Avsagt: 04.11.2011 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om fjernmøte i fengslingssak Oslo politidistrikt Politiadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør

Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør + Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør Hva er politiet sin oppgave Hva møter man hos politiet Forventninger til politiet Etterforskning /avhør SO-koordinator

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. mai 2011 avsa Høyesterett beslutning i HR-2011-00898-A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører OSLO TINGRETT ----- --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om lukkede dører Oslo politidistrikt Politiadvokat Pål - Fredrik Hjort

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov Justisdepartementet NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov Stine Sofies Stiftelse arbeider for en barndom uten vold gjennom å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, samt ivareta barnets pårørende

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

Innhold. Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19

Innhold. Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19 Innhold Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19 Kapittel 1 Lovens formål og anvendelse 21 1-1. Lovens formål 21 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen

Detaljer

Innst. O. nr. 27. ( ) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 11 ( )

Innst. O. nr. 27. ( ) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 11 ( ) Innst. O. nr. 27 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for

Detaljer

Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L ( ) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om

Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L ( ) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L (2014-2015) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om dommeravhør. Trondheim Fosen Melhus Orkdal 100 saker

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-099 (arkivnr: 16/1391) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Norsk straffeprosess

Norsk straffeprosess Johs. Andenaes Norsk straffeprosess 4. utgave Samlet utgave ved Tor-Geir Myhrer UNIVERSITETSFORLAGET INNLEDNING Kap. 1. Sivilprosess og straffeprosess 1 I. Uttrykket prosess 1 II. Kravene til en god prosessordning

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 24.03.1995 Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 24.03.1995 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Disposisjon: Kort om tilskuddskriminalitet Forholdet mellom anmeldelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-043 (arkivnr: 16/605) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Nasjonal samling for skoler Geir Engebretsen Oslo tingrett mars 2012 Hovedutfordringene Omfanget 160 bistandsadvokater representerer nesten 800 fornærmede

Detaljer

Gjennomgang av fakultetsoppgave i etikk. v/advokat Marianne K. Bahus

Gjennomgang av fakultetsoppgave i etikk. v/advokat Marianne K. Bahus Gjennomgang av fakultetsoppgave i etikk v/advokat Marianne K. Bahus www.advokat-bahus.no marianne@advokat-bahus.no Oppgaveteknikk Å stille relevante spørsmål Å evne å skille mellom hovedspørsmål og mer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: MED-OTIR/02. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Lillian Steen Finn Arne Karlsen. Nygaard.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: MED-OTIR/02. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Lillian Steen Finn Arne Karlsen. Nygaard. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 19.09.2012 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-092501MED-OTIR/02 Tingrettsdommer Tone Haave Lillian Steen Finn Arne Karlsen Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Kai-Gunnar

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-007057ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Dommeren

Detaljer