[start forord] Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[start forord] Forord"

Transkript

1 [start forord] Forord Dette er ikke en lærebok i juss, men en enkel innføring i forsvareryrkets praktiske del. Det er ikke en bok for de garvede og viderekomne, men i første rekke en innføringsbok for den ferske og nysgjerrige. Og det er kanskje også en bok hvor aktorer og bistandsadvokater kan finne nyttig stoff. Hensikten har vært å gi en praktisk oversikt over hva forsvarere gjør, må tenke på og være forberedt på. Det er de praktiske håndgrepene som er temaet, og i liten grad selve rettsreglene. Det betyr på ingen måte at jussen ikke er viktig. Siden denne boka kom i første utgave i 1996, har det skjedd svært mye i straffeprosessen. EMK har gjort sitt inntog for fullt, og Høyesterett har kommet med grunnleggende og viktige avgjørelser som bare i begrenset grad er reflektert i straffeprosessloven, som på sin side har gjennomgått mange endringer, og som nå skal revideres. Men innenfor rammen av denne boka er det bare rom for å berøre enkelte hovedregler. Det kunne ha vært skrevet mer i en bok som denne om avhørsteknikker og prosedyre. Årsaken til at det ikke er skrevet mer enn det er, er på ingen måte at jeg mener dypere kunnskap om disse emnene er unødvendig. Tvert imot: Det som presteres av avhør og prosedyre i norske rettssaler, er sjelden for den store kunst å regne, dels er det godt håndverk, dels er det svakt håndverk. Det er all grunn til å arbeide aktivt med å forbedring på dette området. Jeg tror imidlertid at den som vil etablere seg i forsvareryrket, har en lang rekke ting å lære seg før man begynner å finslipe sine avhørs- og prosedyreteknikker. Men også denne boka gir noen tanker med på veien om dette; leder denne boka til litt større bevissthet omkring utspørring, skal jeg være fornøyd. 5

2 forord Likeledes kunne det vært skrevet mer om etikk. Men det står likevel mer i denne utgaven enn i den første. Utviklingen i disse årene har satt mer fokus på etikken enn tidligere. Det er likevel begrenset hvilken glede man som praktiker har av de kloke tanker som finnes i teorien. En forsvarer vil jevnlig måtte bevege seg i det andre i beste fall vil mene er etikkens gråsoner. I praksis kommer man fra dette ved å holde fast på det som er forsvarerens grunnleggende oppgave: å forsvare klienten, samtidig som man skal oppføre seg som folk. Verre er det egentlig ikke. Men det kan være lurt å reflektere over en del etiske spørsmål i forkant; slike refleksjoner kan bidra til å bli bevisst hva slags forsvarer (og menneske) man vil framstå som. Det er ikke gitt at alle er enige i de råd og synspunkter som denne boka inneholder. Det er derfor viktig å understreke at man kan nærme seg mange av disse problemstillingene på ulike måter, uten at den ene behøver å være riktigere enn den andre. Litt av poenget med boka er å gi den uerfarne forsvarer et grunnlag for å tenke gjennom hva han eller hun selv gjør, og til å skaffe seg egne meninger om hva som fungerer best for den enkelte. Boka er i all hovedsak skrevet på grunnlag av egne erfaringer som forsvarer gjennom 14 år, herunder som fast forsvarer for byrett og lagmannsrett. Men etter dette har jeg også gjort meg observasjoner og tanker som dommer. Og som menneske, ikke minst på bakgrunn av medias dekning av rettssaker. Det er gledelig å se at det med årene har kommet mer litteratur forsvarere kan ha glede av. Ikke minst gjelder dette Nils Erik Lie: Parts- og vitneavhør og Eivind Kolflaaths bok Bevisbedømmelse i praksis. Også Audun Kristoffer Kjus' doktoravhandling Sakens fakta. Fortellingsstategier i straffesaker er inspirerende lesning. Svein Magnussens Vitnepsykologi kan gi mye inspirasjon med tanke på vitneavhør. Lade, januar 2015 Tor Langbach 6

3 Innholdsoversikt kapittel 1 innledning kapittel 2 prinsipielle spørsmål kapittel 3 krav og forventninger til en forsvarer kapittel 4 forsvarerens relasjoner kapittel 5 forsvarers rettsstilling kapittel 6 sakens oppstart oppdraget og oppnevning kapittel 7 varetektsfengsling kapittel 8 etterforskningsfasen kapittel 9 forberedelser til hovedforhandling kapittel 10 planlegging av hovedforhandlingen kapittel 11 hovedforhandlingen noen generelle spørsmål kapittel 12 hovedforhandlingen den praktiske gjennomføringen kapittel 13 hovedforhandlingen: vitneavhør kapittel 14 hovedforhandlingen: prosedyre kapittel 15 anke kapittel 16 salær kapittel 17 klage på andre aktører

4 soversikt advokatforskriften kapittel 12. regler for god advokatskikk retningslinjer for forsvarere etiske prinsipper for dommeratferd domsregister lovregister stikkord

5 Innhold kapittel 1 innledning kapittel 2 prinsipielle spørsmål Hvorfor være forsvarer? Forskjellen på å være forsvarer og prosessfullmektig Menneskelige og umenneskelige krav til forsvareren Forsvarerens personlige normer og verdier Noen utviklingstrekk Innledning Noen endringer i forsvareres arbeidsforhold og rolle Sakene har blitt mer omfattende Flere spesielle saker Internasjonalisering av kriminaliteten Annen type etterforskning Styrking av fornærmedes stilling Forholdet til media Sterkere fokusering på siktedes stilling Rettskildespørsmål kapittel 3 krav og forventninger til en forsvarer Noen grunnleggende råd Etiske krav til forsvareren Innledning Retten til å frasi seg vervet Regelen Feilaktige eller ufullstendige opplysninger Klienten vil ikke følge advokatens råd Særlige omstendigheter tilståelse overfor forsvareren Bistand til uriktig forklaring

6 3.2.4 Oppdrag man ikke skal ta Inhabilitetsregler i lovgivningen Oppdrag for flere siktede i samme sak Tidligere klient er innblandet i saken Kompaniskap, kontorfellesskap o.l Oppdrag man ikke bør ta Saken berører et småsamfunn Sivil sak går over i straffesaks form Klientnapping Handlingen er i strid med forsvarerens egen etikk Er forsvarer bundet av klientens syn på skyldspørsmålet? Faglige krav til forsvareren Faglige krav Faglig utvikling Faglig oppdatering Lovgivning Erfaringsarkiv Publikasjoner mv Å lære av den enkelte sak Retorikk kapittel 4 forsvarerens relasjoner Relasjonen til klienten Relasjonens basis Klientens forventninger Intimisering med klienten Forholdet til fornærmede Forholdet til politiet Forholdet til domstolene Forholdet til media kapittel 5 forsvarers rettsstilling Innledning Oppnevning som offentlig forsvarer Oversikt En eller flere forsvarere? Fratreden Advokatfullmektiger Innledning Opptreden på vegne av prinsipalen Utgangspunktet: kan opptre Unntakene i straffesaker Forholdet prinsipal fullmektig ellers

7 5.3.3 Egen oppnevning av fullmektigen Prosessfullmakten Generelt Begjæringer under etterforskningen Begjæringer mv. i rettsmøter Anke over dommer Anke over kjennelser og beslutninger Har forsvarer edisjonsplikt? Retten til kontakt med klienten Møteretten ved politiavhør Retten til tilgang til saksdokumentene Om saksdokumentene Hvilke dokumenter møter man? Påtegningsarkene dok Personaliadokumentene dok Utskriften av straffe- og bøteregistret Etterforskningsdokumentene mv Retten til dokumentinnsyn oversikt Dokumentinnsyn i etterforskningsfasen Hovedregelen Unntak Taushetsplikt som vilkår Siktede og saksdokumentene Behandling av begjæringen Rettsmøter under etterforskningen utvidet innsynsrett Hovedforhandlingen Forsvarers rett til saksdokumentene Tiltaltes tilgang til saksdokumentene Retten til varsel om rettsmøter Plikten til å bidra til forkynnelse Retten til å begjære etterforskningsskritt Forsvarerens ytringsrett Utgangspunktet Begrensninger Forsvareren og forbud mot offentlig gjengivelse Rettsmøter i enedommersaker Uttalelser om rettslige avgjørelser Forsvarerens taushetsplikt Innledning Hva taushetsplikten omfatter Særlige regler om lovbestemt taushetsplikt Taushetsplikt etter pålegg fra retten Taushetsplikt hvor siktede er utelukket fra et rettsmøte Taushetsplikt som vilkår for dokumentinnsyn

8 5.14 Forsvarers meldeplikt Meldeplikt om hvitvasking Avvergingsplikt etter straffeloven Meldeplikt til barnevernet? Beslag hos forsvarere Privatengasjert forsvarers stilling kapittel 6 sakens oppstart oppdraget og oppnevning Oppdraget Generelt Saker der forsvarer kontaktes av klienten Avhørssakene Oppnevning som forsvarer på etterforskningsstadiet Trafikksaker Saker der man oppnevnes direkte av retten Oppnevning som offentlig forsvarer Sentralt: Hvem betaler? Hva er en «offentlig» forsvarer? Offentlig advokat Oppnevning av retten Oppnevning av påtalemyndigheten Retten til fritt forsvarervalg og berammelsen Under etterforskningen Generelt under etterforskningen Utvidet rett til offentlig forsvarer: strpl. 100, 2. ledd Besøksforbud i eget hjem mv Pågripelse Varetektsfengsling Hovedforhandling Hovedregel: alltid forsvarer Unntak: tilståelse Unntak: noen sakstyper Unntak: Siktede gir avkall på retten til forsvarer Særreaksjon, forvaring mv.: alltid forsvarer Psykotisk og psykisk utviklingshemmet Pådømmelse som tilståelsessak Hovedregel Unntak Særtilfelle Gjenåpningssak Hvem oppnevner? Bostedsforbeholdet Oversikt

9 6.6.2 Søknaden Skifte av behandlende domstol Erstatning for utgifter til privat antatt forsvarer Erstatning for forsvarerutgifter etter strpl Annen tilkjennelse av godtgjørelse til privat forsvarer: særlige forhold kapittel 7 varetektsfengsling Generelt Forsvarerens oppgaver ved fengsling Forhåndskontakt med politiet Dokumentene Hvilke dokumenter får man? Hva skal man lete etter? Fengslingsbegjæringen Siktelsen Siktedes forklaringer Bevisene Straffeattesten Gjennomgang av saken med siktede Samtalesituasjonen Innholdet i samtalen med siktede Hva må avklares på forhånd? Generelt Skal han erkjenne straffeskyld eller ikke? Skal han forklare seg i retten? Bør han godta fengsling? Rettsmøtet Hvem er dommer? Åpne eller lukkede dører Referatforbudet Gangen i rettsmøtet Pådømmelse? Fengslingsvilkårene regulær fengsling etter strpl. 171, 1. ledd Innledning Den straffbare handlingen strafferammen Skjellig grunn til mistanke De spesielle vilkår Er fengsling et uforholdsmessig inngrep? Generelt Sakens art Siktedes situasjon Siktedes alder

10 7.8 Andre fengslingsgrunnlag De svært alvorlige sakene Fengsling av utilregnelige strpl. 171, 2. ledd Hvem dette gjelder Alternativ plassering i stedet for varetekt Alternativ plassering i varetekt Utlendingsfengsling Konkursfengsling Forsvarers sluttinnlegg Innledning Generelt Siktede har samtykket i varetekt Fengslingsspørsmålet er opplagt Fengslingsspørsmålet er prosedabelt Valg av hovedlinje for prosedyren Tilpasning til den enkelte dommer Nærmere om prosedyren Skjellig grunn Unnvikelsesfare Fare for bevisforspillelse Gjentakelsesfare Restriksjoner Fengslingstiden Kjennelsen Anke over fengslingskjennelsen Siktede blir ikke fengslet Siktede fengsles Anke i rettsmøtet Støtteskriv fra forsvareren Senere anke Ankegrunner Lagmannsrettens behandling av ankesaken Videre anke Bør han senere begjæres løslatt? Fengslingsforlengelse Kontorforlengelse Tempoet i etterforskningen Varsel om rettsmøtet Mindreårige Det videre arbeid med saken Kontakt med klienten i fengselet Betydningen av å holde kontakten Beskjeder fra siktede o.l

11 Praktisk hjelp til siktede Siktedes situasjon under varetekten Siktedes tilgang på saksdokumentene Siktede flyttes kapittel 8 etterforskningsfasen Formålet med etterforskningen Ledelse av etterforskningen Forsvarerens oppgaver Forsvarers begjæring om etterforskningsskritt Generelt Hva er det aktuelt å gjøre? Begjære vitner avhørt nå? Begjære rettspsykiatrisk undersøkelse eller personundersøkelse? Begjære undersøkelse av vitner, typisk fornærmede? Egne undersøkelser Innhenting av dokumenter fullmakt fra siktede Rekonstruksjon av handlingen Konfrontasjon med vitner/fornærmede Siktedes politiforklaring Bør siktede forklare seg til politiet nå? Alternativer til å forklare seg nå Forsvarerens deltakelse i politiavhør Dommeravhør Oppnevning av sakkyndige Bruk av egne sakkyndige? Ukjente livsområder Arbeid i forhold til klienten Bør han tilstå? Tilståelsesdom Samarbeid med påtalemyndigheten Bør forsvarer samarbeide med påtalemyndigheten? Hva kan det forhandles om? Oversikt Forelegg Forhandlinger om innholdet i påtalevedtaket Forhandlinger om reaksjonsspørsmålet «strafftilsagn» Konsekvenser av upåregnelig utvikling Særlig om mindreårige

12 kapittel 9 forberedelser til hovedforhandling Hva må gjøres? Gjennomgang av dokumentene Forsvarer mottar kopier Rask gjennomgang: Hva skal man se etter? Noen nærmere kontroller Varetektfradraget Straffe- og bøteregisterutskriftene Erstatningsforbehold Gjennomgang av tiltalen påtalespørsmålet Innledning Hører saken inn under norske domstoler? Er tiltale tatt ut av rett påtalemyndighet? Foreligger lovens betingelser for påtale? Sjekk lovens påtaleregler Sjekk om lovlig påtalebegjæring foreligger Er påtalebegjæringen framsatt i rett tid? Gjennomgang av tiltalen det straffbare forhold Tiltalens konkretisering Dekkes gjerningsbeskrivelsen av straffebestemmelsen? Idealkonkurrens Er eventuell fornærmet angitt? Forbehold om andre reaksjoner enn straff? Skjerpet gjentakelsesstraff Gjennomgang av sakens faktum Første gjennomgang Tiltaltes forklaring Er angivelsene i tiltalen rent faktisk korrekte? Medvirkning Foreløpige juridiske vurderinger Innledning Fortsatt forbrytelse? Er noen av handlingene foreldet? Subsumsjonsgraden Hvilke alternativer foreligger? Foreligger i tilfelle påtalebegjæring? Forsøk på forseelse? Foreldelsesfristen blir annerledes Gjennomgang av påtalemyndighetens bevisoppgave Innledning Er det påberopt dokumentbevis i strid med loven? Fjernavhør? Dokumentasjonsforbehold? Kronvitner uten forklaringsplikt?

13 9.8 Konferanse med tiltalte Innledning Den første samtalen Personalia og personlige forhold Endret livsførsel? Økonomiske forhold Skyldspørsmålet: Få et klart svar! Tiltaltes forslag til vitneførsel Tiltalte ønsker støttespillere i retten Tiltaltes forhold til saksdokumentene Den videre kontakt med klienten Forsvarers bevisoppgave Frist for bevisoppgave Bevisoppgavens form og adressater Innholdet Vitner Vitner med taushetsplikt Dokumentbevis Åstedsbefaring Personundersøkelse Rettspsykiatrisk/primærpsykiatrisk undersøkelse Andre spørsmål Uformelt møte om saken? Tidsplan Opplysning om hva tiltalte vil erkjenne Innsigelser Fagkyndige meddommere? Meddommere i foreleggssak? kapittel 10 planlegging av hovedforhandlingen Målet for forsvarerens arbeid Hvilke mål kan man ha? Klienten har urealistiske forventninger Betydningen av en gjennomtenkt strategi Hva er strategi? Hvordan velge strategi? Hovedtilnærmingen til saken Eksempler på hovedtilnærminger Tiltalte har ikke begått den handling tiltalen beskriver Han har begått handlingen, men noe mangler for straffbarhet Straffrihetsgrunner

14 Manglende subjektiv skyld Manglende tilregnelighet Alle poster i tiltalen må analyseres Psykologisk strategi Den alternative historien Historiefortellinger i retten Hva er en alternativ historie? Hvordan skape den alternative historien? Noen eksempler på strategier Innledning Straffeutmålingssaken Tiltaltes forklaring Bevisførselen Nødvergesaken Trodde tiltalte seg angrepet? Ble han redd? Skape «forvirring» Hva er dette? Fokusering på uvesentligheter Overfokusering på formalitetsbrudd under etterforskningen Overfokusering på angivelige mangler ved etterforskningen Innsigelser under hovedforhandlingen Planlegging av presentasjonsformen kapittel 11 hovedforhandlingen noen generelle spørsmål Hovedforhandlingens betydning Forsvarerens opptreden i retten Seriøs framtreden Markering av distanse til klienten Hvordan opptre i retten? Vær deg selv! Unoter Lyder og kroppsspråk Gjentakelse av svar Unødvendig engasjement Antrekk Tiltaleformen Bruk av rettstolk Bør tolk brukes? Hvordan bruke tolken

15 kapittel 12 hovedforhandlingen den praktiske gjennomføringen Rettens sammensetning Gangen i en hovedforhandling Åpning av hovedforhandlingen Habilitetsspørsmål Meddommerne Spørsmål om lukkede dører Utskyting av lagrettemedlemmer Framgangsmåten Bør utskytingsretten benyttes? Hvem bør skytes ut? Tiltalte uteblir Situasjonen Kan saken fremmes i tiltaltes fravær? Møter vitnene? Tiltalte: personalia og standpunkt til skyldspørsmålet Generelt Personalia Tiltaltes standpunkt til tiltalen Aktors innledning Innledning fra forsvareren? Avhøret av tiltalte Bør han forklare seg for retten? Lovens regler om avhøret Dommerens og aktors avhør Forsvarerens avhør Opplesning av tiltaltes forklaring Betingelsene i strpl Hva kan leses opp? kapittel 13 hovedforhandlingen: vitneavhør Innledning De rettslige rammene for avhøret Hvem foretar avhør? Spørsmål som ikke har noe med saken å gjøre Spørsmål til belysning av vitnets vandel mv Hensynet til vitnet Ledende spørsmål Vitnets forutsetninger for å snakke «sant» Innledning Forutsetningene for å registrere hendelsen

16 Vitnets tolking av hendelsen Vitnets forutsetninger for å gjenfortelle Planlegging av vitneavhørene Strategien for saken Hensikten med å føre vitnet Vitnenes rekkefølge Strategi for utspørringen av det enkelte vitnet Farlige og positive vitner De «farlige» vitnene De «positive» vitnene Gangen i avhøret Hvordan rent praktisk forberede spørsmålsstillingen? Skrive ned spørsmålene på forhånd? Skal svarene skrives ned? Tiltaltes forhold til vitneavhørene Vitnet begjæres avhørt uten at tiltalte er til stede Tiltaltes oppførsel Spørsmål fra tiltalte Tiltaltes bemerkninger til vitnenes forklaringer Gjennomføring av avhøret Hva er et avhør? Ulike typer spørsmål Språkbruken Still korte spørsmål og ett spørsmål av gangen Nærmere om noen typer spørsmål Åpne og lukkede spørsmål Hovedspørsmål og avledede spørsmål Ledende spørsmål Bebreidende spørsmål Argumenterende spørsmål Det fatale spørsmål Noen taktiske momenter Avhør av motpartens vitner Eksempel: vitnets evne til å registrere Eksempel: Vitnet husker detaljer Vitnet «husker ikke» Vitnet unnviker Vitnet overdriver Opplesning av vitneforklaringer

17 kapittel 14 hovedforhandlingen: prosedyre Generelt om prosedyren Innledning Prosedyrens formål Prosedyren som kommunikasjon Generelt om forberedelser Skyld- og straffeutmålingsprosedyre En strategi for prosedyren den alternative historien Betydningen for prosedyren Et eksempel Skyldprosedyrens oppbygning Generelt Innledende momenter Forklar loven Tiltaltes person Nøytralisering av generelle ugunstige faktorer Bevisene Generelt Vitneførselen Den negative tilnærmingen: Hva saken mangler Generelt angrep på etterforskningen Problematiske politiforklaringer Oppsummering av bevisførselen Noen spesielle situasjoner Håpløse saker Nødvergesaken Straffeutmålingsprosedyre Forberedelsene En disposisjon Duplikk? Tiltaltes siste ord Domsavsigelse og forkynnelse Medieomtale av dommen kapittel 15 anke Generelt Domfeltes ankefrist Påtalemyndighetens anke Ankens form Skriftlig anke Muntlig anke

18 Foreløpig anke Anke via telefaks og skjermbrev Ankens adressat Lagmannsrettens siling (strpl. 321) De alvorligste sakene Saker som gjelder bot/inndragning Andre saker Anke mht. borgerlige rettskrav Annet etterarbeid Generelt Uttalelse i sak om voldsoffererstatning Søknad om benådning Søknad om soningsutsettelse Innkreving av bøter mv Søknad om ettergivelse inndragning og saksomkostninger Soningsspørsmål Erstatning for uberettiget forfølgning kapittel 16 salær Salær til offentlig forsvarer Generelt Arbeidsoppgaven Hovedreglene Fengslingssaker Tilståelsessaker Hovedforhandling Noen særlige spørsmål Etterarbeid Reisefravær Pauser og ventetid Anke over salærfastsettelsen kapittel 17 klage på andre aktører Klage på advokater Klage på tjenestemenn i påtalemyndigheten Klage på dommere Dommeretikk Tilsynsutvalget for dommere Klage på sakkyndige

19 advokatforskriften kapittel 12. regler for god advokatskikk retningslinjer for forsvarere etiske prinsipper for dommeratferd litteratur domsregister lovregister stikkord

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler.

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler. Rettsmøtene skritt for skritt gjengir i detalj hva som skjer i norske rettssaler i første instans, fra begynnelse til slutt. Med utgangspunkt i hva dommeren sier, beskrives rettsmøtene skritt for skritt.

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Det juridiske fakultet Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Siw Skogstad Johnsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Kvalitet i varetektsarbeidet: Del 3: Noen perspektiver på varetekt. Trond Danielsen og Vegard Karlsen

Kvalitet i varetektsarbeidet: Del 3: Noen perspektiver på varetekt. Trond Danielsen og Vegard Karlsen Kvalitet i varetektsarbeidet: Del 3: Noen perspektiver på varetekt Trond Danielsen og Vegard Karlsen Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Oslo, desember 2007 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

Advokaters opplysningsplikt på skatterettens område

Advokaters opplysningsplikt på skatterettens område Mastergradsoppgave JUS399 Juridisk fakultet Universitetet i Bergen Advokaters opplysningsplikt på skatterettens område - og en vurdering av om den bør utvides Kandidatnr: 152142 Veileder: Bjarte Straume

Detaljer

Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor

Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor Av Kathrine Jessen Frøysa Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008 1. Innledning... 1

Detaljer

2 2. j u l i - s a k e n

2 2. j u l i - s a k e n OSLO TINGRETT D o m s t o l s a r b e i d e t i 2 2. j u l i - s a k e n E R F A R I N G S R A P P O R T Rapportens tittel: Erfaringsrapport. Domstolsarbeidet i 22. juli-saken Utgitt av: Oslo tingrett,

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling

Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling Rapport avgitt den 17. oktober 2008 av utvalg for forsvareretikk, nedsatt av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for Ingeniørfag Studieretning: Brannsikkerhet

Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for Ingeniørfag Studieretning: Brannsikkerhet Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for Ingeniørfag Studieretning: Brannsikkerhet Av: Kandidatnummer: 57 Cathrine Lie Kandidatnummer: 1 Anita Westman Haugesund 2005 I Oppgavens tittel:

Detaljer

NORGE- en rettsstat for alle?

NORGE- en rettsstat for alle? NORGE- en rettsstat for alle? NORGE- en rettsstat for alle?... 1 En rapport om holdninger til minoriteter i det norske rettsvesen... 5 Forord... 5 - Hvordan behandles personer med minoritetsbakgrunn, det

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Side 1 av 12 Behandling av fengslinger og fjernmøter Nummer: 2008/01 Retningslinjens formål: Sikre enhetlig behandling og smidig gjennomføring av fengslingssaker. Retningslinjene gjelder også for Oslo

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

UTENFOR MUREN. - en håndbok for deg som er pårørende

UTENFOR MUREN. - en håndbok for deg som er pårørende UTENFOR MUREN - en håndbok for deg som er pårørende Utenfor muren - en håndbok for deg som er pårørende Heftet er skrevet og utgitt av Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) Redaktører: Hanne Hamsund og

Detaljer

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Begjæring om tilbakekallelse av oppnevning av advokat

Detaljer

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-107166MED-STAV Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen

Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2009 Portrett: Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen side 21 23 Blogging i rettssalen side 11 14 Tema: TU-undersøkelse s. 5 7 TU virker! Tilsynsutvalget for dommere

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Barnehusevalueringen. Barnehusevalueringen 2012. Elisiv Bakketeig, Mette Berg, Trond Myklebust og Kari Stefansen. Delrapport 1.

Barnehusevalueringen. Barnehusevalueringen 2012. Elisiv Bakketeig, Mette Berg, Trond Myklebust og Kari Stefansen. Delrapport 1. Denne rapporten publiseres som delrapport 1 av «Barnehusevalueringen 2012». Delrapport 2, som utgis av NOVA, handler om hvordan barn ivaretas i barnehusene, og hvordan samarbeidet mellom de aktørene som

Detaljer