Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 av 12 Behandling av fengslinger og fjernmøter Nummer: 2008/01 Retningslinjens formål: Sikre enhetlig behandling og smidig gjennomføring av fengslingssaker. Retningslinjene gjelder også for Oslo politidistrikt, Politiets Utlendingsenhet, Kripos og Økokrim. Utarbeidet: 2008 Sist oppdatert / gjennomgått: Februar I kraft fra 19. mai Neste planlagte gjennomgang: Mai 2015 Ansvarlig: E-post: Sammenheng med andre retningslinjer: Innhold 1. Innledning. 2. Politiets begjæringer. 2.1 Begjæringer etter straffeprosessloven. 2.2 Begjæringer etter utlendingsloven. 3. Gjennomføring. 3.1 Varsler og oppmøte. 3.2 Beramming og tidsavsetting. 3.3 Underretning. Tingrettsdommer Ina Strømstad 3.4 Oversending av begjæring og saksdokumenter. 3.5 Pådømmelse i fengslingsmøte. 3.6 Særlig om klausulering. Retningslinjer ved fjernmøter i tilståelsessak og fjernavhør av vitner nr. 2006/03. Retningslinjer OTIR nr. 2008/02 Dokumenthåndtering av saker i medhold av straffeprosessloven 100 a. 4. Ved siktedes samtykke til fengslingsforlengelse og/eller kontorforretning. 5 Fjernmøte. 5.1 Begjæringen. 5.2 Rettens beslutning.

2 Side 2 av Gjennomføringen. 6. Lørdagsfengslinger. 7. Helligdagsfengslinger. 8. Fengslinger i jule og påskeuken. 9. Begjæringer om løslatelse. 10. Meddelelse av fengslingskjennelsen. 11. Andre hastesaker. SAMTYKKESKJEMA FENGSLINGER OSLO TINGRETT. 1. Innledning I retningslinjene benyttes for enkelhets skyld aktor og forsvarer om politiets representant og fremstiltes prosessfullmektig, ref. utlendingsloven. "Politiet" er samlebetegnelse for Oslo politidistrikt (OPD), PU, Kripos og Økokrim hvis ikke annet fremgår. Avdelingene i Oslo tingrett har ansvar for fengslingene hver sin uke. Samarbeidsavdelingene bistår ved behov. Seksjonslederen står for den løpende kontakten med Ekspedisjonen og politiet. 2. Politiets begjæringer 2.1 Begjæringer etter straffeprosessloven I begjæring om ny fengsling skal politiet innta følgende: 1. Siktedes navn, fødselsdato og hvor vedkommende sitter fengslet 2. Tidspunkt for pågripelse klokkeslett og dato 3. Ønsket fengslingstid og hvorfor den ikke kan settes kortere 4. Hvorfor det foreligger skjellig grunn til mistanke av hvilke straffbare forhold 5. Om siktede har avgitt forklaring, om straffeskyld er erkjent og henvisning til dokumentnummer for siktedes forklaring(er) 6. Vitneforklaringer som antas å ha betydning for fengslingsspørsmålet med henvisning til dokumentnummer 7. Angivelse av spesielt fengslingsvilkår, som begrunnes 8. Om fengslingsalternativer er vurdert og hvorfor slike ikke kan benyttes 9. Hvorfor fengsling ikke vil være et uforholdsmessig inngrep 10. Restriksjoner som blir begjært, hvorfor disse er nødvendig, for hvor lenge 11. Om dokumenter skal klausuleres og begrunnelse for dette, se punkt Om det vil bli begjært lukket rettsmøte og begrunnelse for dette 13. Navn på aktor, aktors telefonnummer, faksnummer og e post

3 Side 3 av Om det er oppnevnt forsvarer etter 98, 1. ledd og i så fall hvem 15. Dato og klokkeslett for fengslingen og salnummeret 16. Ved bruk av tolk tolkespråk og ev. navn på tolken I begjæring om fengslingsforlengelse skal politiet i tillegg: 17. Kortfattet redegjøre for hvilke etterforskningsskritt som er gjennomført i perioden 18. Angi hvilke etterforskningsskritt som gjenstår 19. Oppgi når saken ventes ferdig etterforsket 20. Angi forventet tidspunkt for påtalemessig behandling og om det er vurdert forhåndsreservasjon av tid for hovedforhandling 21. Henvise til tidligere rettsbøker som inneholder drøftelser av betydning for rettens vurdering av om vilkårene for fortsatt fengsling er til stede eller ikke 22. Angi hvilke nye saksdokumenter som antas å ha betydning for fengslingsspørsmålet 23. Om det ved meddelelse av kjennelsen etter en eventuell kontorforretning er nødvendig med bruk av tolk og på hvilket språk 24. Angi om påtalemyndigheten ønsker at rettsmøtet om fengslingsforlengelse avholdes som fjernmøte og om forsvarer har innsigelser mot dette (se pkt. 5). Siktelser/tiltaler som påberopes som grunnlag for fengsling, legges bak påtegningsarket. Forsvarerkopiene skal merkes tydelig med forsvarers navn, dato og klokkeslett for rettsmøte. Er det behov for rettslig avhør, må dette begjæres særskilt. Slikt avhør vil som den klare hovedregel ikke kunne finne sted i fengslingsmøtet. 2.2 Begjæringer etter utlendingsloven I begjæringen om ny fengsling gis en kort beskrivelse av asylhistorien. Punktene 1 3, 7 9, skal inntas. Det skal opplyses når utreise kan forventes. I begjæringen om fengslingsforlengelse skal politiet i tillegg innta punktene Det skal opplyses når utreise kan forventes. 3. Gjennomføring 3.1 Varsler og oppmøte Politiet har ansvaret for at forsvarer og eventuell verge, barneverntjeneste, bistandsadvokat og tolk varsles i tide. Siktede og eventuell tolk skal være til stede i tinghusets arrest senest en halv time før rettsmøtet er berammet, slik at forsvarer får konferert med siktede før fengslingsmøtet begynner. Hvis det er flere siktede i samme sak, skal tidspunkt for rettsmøte angis for hver av de siktede. Er det oppnevnt flere forsvarere og flere av de siktede trenger tolk må det innkalles tilstrekkelig antall tolker til å sikre fremdriften. Aktor avklarer med dommeren om alle de siktede i så fall skal være tilgjengelig fra første rettsmøte i saken. Hvis mulig bør aktor først ha rådført seg med forsvarerne.

4 Side 4 av Beramming og tidsavsetting Politiet berammer rettsmøter for forlengelser og nye fengslinger på de rettssalene tingretten har anvist. Økokrim, Kripos og PU samordner tidspunktet for sine fremstillinger med Oslo pd. Ved beramming skal politiet så vidt mulig påse at det ikke vil oppstå avviklingsproblemer ved at samme aktor eller forsvarer settes på saker som berammes samtidig. Politiet påser også at turnusforsvarers saker berammes på samme fengslingssal. Rettsmøter for behandling av fengslingsforlengelser berammes fortløpende fra kl Det avsettes ordinært 45 minutter for hver sak og for hver fremstilt. Dersom sakens omfang eller andre forhold tilsier at det er behov for mer tid, avsetter politiet den tid som antas å ville medgå. Det berammes ikke mer enn 4 fengslingsforlengelser på hver sal, med mindre annet er avtalt med fengslingsavdelingen. Rettsmøter for behandling av nye fengslingerberammes fortløpende fra kl Oppstart senere enn kl må avtales særskilt med fengslingsavdelingen. Det avsettes ordinært 60 minutter for hver fremstilt. Dersom sakens omfang eller andre forhold tilsier at det er behov for mer tid, avsetter politiet den tid som antas å ville medgå. Det berammes ikke mer enn 3 fengslinger på hver sal, med mindre annet er avtalt med fengslingsavdelingen. Når det anses hensiktsmessig, kan rettsmøte for behandling av nye fengslinger etter særskilt avtale med seksjonsleder på fengslingsavdelingen berammes fra kl på egen fengslingssal. Dersom det ved forlengelser blir berammet på mer enn 5 saler eller ved nye fengslinger på flere enn 3 saler, skal politiet gi særskilt beskjed til seksjonsleder i fengslingsavdelingen. Hvis det blir behov for å beramme forlengelser på mer enn 4 saler, kan politiet, i stedet for å beramme på en femte sal, etter særskilt avtale med seksjonsleder på fengslingsavdelingen fortsette å beramme på en av de andre salene etter lunsj fra kl Det samme gjelder hvis det fremstilles flere enn 4 siktede i samme sak og det er ønskelig å bruke samme aktor og dommer i alle fengslingsmøtene. Politiet må i alle tilfeller vurdere om dette er hensiktsmessig i forhold til hvor mange nye fengslinger som påregnes denne dagen. 3.3 Underretning Politiet underretter Ekspedisjonen om antall forlengelser kl dagen før fengslingsmøtet ved å oversende berammingsoversikt ( timeplan ) til tingretten pr e post På samme måte underretter politiet om antall nye fengslinger senest sammen dag kl. 11 (på lørdag gjelder egne rutiner, se nedenfor). Av berammingsoversikten skal det fremgå om rettsmøtet kan gjennomføres som fjernmøte. Kommunikasjonsenheten i Oslo tingrett har ansvaret for kontakten med pressen, og for å legge forholdene til rette for pressens arbeide. 3.4 Oversending av begjæring og saksdokumenter

5 Side 5 av 12 Politiet skal fremme begjæring om forlenget fengsling så tidlig at siktede og forsvareren kan få varsel senest dagen før rettsmøtet holdes, jf. strpl. 185 fjerde ledd. Politiet skal som den klare hovedregel levere saksdokumentene til Ekspedisjonen to dager i forveien, og under ingen omstendigheter senere enn kl dagen før rettsmøtet. Politiet skal ved nye fengslinger som er berammet fra kl. 1300,levere saksdokumentene til Ekspedisjonen senest kl samme dag. I forkant av OPDs oversendelse av saksdokumentene skal saken være overført til tingretten via Stifinner. I forkant av PUs oversendelse skal begjæringen sendes på e post til PU Den kan sendes pr. e post før den er endelig, slik at retten får påbegynt innregistreringen. Samtidig med levering til Ekspedisjonen skal kopisett til forsvarer være tilgjengelig for avhenting i skranken i Ekspedisjonen. Politiet sender påtegningen per telefaks eller e post til forsvarer og underretter om at kopisett/eventuelle nye dokumenter kan hentes i Ekspedisjonen. Er dokumentmengden betydelig, skal den leveres direkte til forsvarer. Dersom rettsmøte for behandling av nye fengslinger i samråd med fengslingsavdelingen er berammet før kl. 1300, avtales det særskilt når saksdokumentene skal være levert Ekspedisjonen. 3.5 Pådømmelse i fengslingsmøte Ønsker politiet å få pådømt saken som enedommersak i fengslingsmøte, må det fremsettes særskilt begjæring om dette så raskt som mulig. Retten er i utgangspunktet positive til dette. Aktor må ha vært i kontakt med forsvarer på forhånd, slik at en vet om det er grunnlag for pådømmelse. Dersom det begjæres tilståelsesdom og fengsling i samme rettsmøte, skal det minimum settes av en halv time ekstra. Aktor informerer seksjonsleder på fengslingsavdelingen om tilståelsesbegjæringer og tiden som er satt av. Før tilståelsessak berammes må aktor ha vært i kontakt med fremstillingskontoret for å avklare hvor mange fengslinger det er denne dagen og om det er kapasitet til også å behandle begjæring om tilståelsesdom. 3.6 Særlig om klausulering Klausuleringen må begrunnes i påtegningen, med en presis henvisning til de aktuelle dokumentene. Politiet skal om mulig avklare på forhånd om forsvarer/siktede har innvendinger mot klausulering. Hvis dette blir et stridstema i fengslingsmøte, må aktor sørge for at det settes av tid til behandling av spørsmålet. Kjennelsen bør skrives slik at den ikke avslører innholdet i klausulerte dokumenter.

6 Side 6 av Ved siktedes samtykke til fengslingsforlengelse og/eller kontorforretning Det bør avklares så tidlig som mulig om siktede vil samtykke i forlenget fengsling og/eller i at spørsmålet avgjøres ved kontorforretning. Oslo tingrett har utarbeidet et eget skjema som fortrinnsvis bør brukes ved samtykke, se vedlegg. Så snart forsvarer vet at siktede vil samtykke, underrettes tingretten og politiet om dette, og forsvarer sender straks samtykkeerklæring med sine bemerkninger til politiet på telefaks og tingretten på telefaks Hvis samtykkeerklæring er utarbeidet i fengselet, sender forsvarer likevel sine bemerkninger i anledning samtykkeerklæringen til tingretten og politiet. Det må av samtykkeerklæringen klart fremgå hva samtykket omfatter og om samtykket også gjelder rettens behandling av fengslingsbegjæringen som kontorforretning. Hvis samtykket ikke samsvarer med politiets begjæring, må det uttrykkelig fremgå at det samtykkes i at saken uansett avgjøres ved kontorforretning. 5 Fjernmøte 5.1 Begjæringen Begjæring om fengslingsforlengelse ved fjernmøte merkes med rødt Haster stempel, og ordet Fjernmøte skal fremgå i overskriften. OPD sender begjæring om fengslingsforlengelse ved fjernmøte med eget bud og i tillegg via Stifinner eller e post til senest 2 dager før fjernmøte skal finne sted. PU sender sine begjæringer med eget bud innen samme frist. Ekspedisjonen gir beskjed til fengslingsavdelingen om at det er innkommet begjæring om fjernmøte i sak om fenglingsforlengelse. Dersom begjæringen er kommet på e post, videresender Ekspedisjonen den til fengslingsavdelingen. I politiets begjæring om fengslingsforlengelse skal det fremgå om rettsmøtet ønskes avholdt som fjernmøte. Begjæringen skal da inneholde opplysning om forsvarer har hatt innsigelser til fjernmøte, ev. om forsvarer ikke har besvart politiets henvendelse om fjernmøte innen en gitt frist om det kreves samtykke om siktede har samtykket stedet siktede skal delta fra om videokonferanseutstyr er tilgjengelig der på det aktuelle tidspunkt om forsvarer og eventuell tolk er til stede i rettssalen eller der siktede er kontaktinformasjon: aktors telefonnummer og e postadresse

7 Side 7 av 12 navn og telefonnummer til kontaktperson i fengselet der fjernmøte skal skje/trandum IP adresse salnummer (se pkt. 5.3), dato og klokkeslett for rettsmøtet Aktor sørger også for at det fremgår av berammingsoversikten som sendes retten innen kl dagen før rettsmøtet, at rettsmøtet kan avholdes som fjernmøte, jf. pkt Aktor sender kopi av begjæringen på telefaks eller e post til det fengsel siktede befinner seg i og varsler dessuten om begjæringen på telefon. Saksdokumentene må være levert til Ekspedisjonen senest 2 dager i forveien, og på påtegningsarket må det være særskilt markert at politiet ønsker fjernmøte. 5.2 Rettens beslutning Dommeren avgjør om rettsmøtet skal gjennomføres som fjernmøte,og meddeler aktor om begjæringen er tatt til følge eller ikke, senest kl dagen før rettsmøtet om fengslingsforlengelse. Beslutningen sendes via Stifinner eller e post til aktor med bekreftelse på tid og sted for hvor lyd og bildeoverføring skal skje. Beslutningen tas inn i LOVISA, slik at den fremgår av dokumentlisten. Saksbehandler underretter dessuten aktor per telefon om at beslutningen er sendt via e post, og i så tilfelle om fjernmøte ikke ble besluttet. Dommeren henviser til beslutningen i rettsboken som føres for rettsmøtet. 5.3 Gjennomføringen Dersom dommer har besluttet fjernmøte, gir fengslingsavdelingen beskjed på e post til Internserviceenheten, som er teknisk ansvarlig for at videokonferanseutstyr klargjøres i rettssalen. Utstyret skal være klart og forbindelsen koblet opp i god tid før rettsmøtet begynner. Hvis fengslingsavdelingen ordner det praktiske, skal Internserviceenheten ha beskjed. Dersom videoutstyr mot formodning ikke er tilgjengelig, må Internservice umiddelbart gi beskjed til den som har begjært fjernmøte om at fremstilling likevel vil være nødvendig. Når rettsmøtet skal gjennomføres som fjernmøte, varsler politiet forsvarer og sender innkalling til siktede og beslutning om fjernmøte per telefaks til det fengsel siktede befinner seg. Politiet varsler fengselet på e post senest kl dagen før rettsmøtet. Sal 156 og sal 164 har permanent utstyr for fjernmøte. I tillegg finnes mobilt utstyr. 6. Lørdagsfengslinger I henhold til avtale mellom påtalemyndigheten og tingretten skal begjæringer om varetektsfengslinger i det alt vesentlige skje på ordinære virkedager. På lørdager behandles verken begjæring om fengslingsforlengelse eller begjæring om løslatelse med

8 Side 8 av 12 mindre løslatelsesbegjæringen er grunnet i at siktede har sittet lenge og fortsatt sitter i politiarresten. Lørdagsfengslinger forberedes ved at fengslingsavdelingen fredag mellom kl og 1400 gir beskjed til resepsjonen om hvilken dommer og saksbehandler som skal behandle fengslingsbegjæringene. Politiet underretter tingretten og turnusforsvarer om antall fengslinger fredagen før via telefon eller e post, og senest lørdag formiddag kl. 1000, da dommer og saksbehandler påbegynner fengslingsvakten. Dersom flere enn 5 siktede skal fremstilles for fengsling, skal rettsmøtene berammes på to saler, og seksjonsleder på fengslingsavdelingen skal ha beskjed om dette innen kl dagen før. Kun etter særskilt avtale med seksjonsleder på fengslingsavdelingen kan det fremstilles mer enn 5 siktede på en sal. Politiet må sørge for tilstrekkelig med arrestforvarere, aktorer og tolker. Politiet sender siktelse og påtegningsark per telefaks og via Stifinner til fengslingsavdelingen etter hvert som sakene er klare fra politiets side. PU sender begjæringen på e post til PU Retten ønsker begjæringen så tidlig som mulig; den oversendes pr. e post så snart den i det vesentligste er ferdig, slik at retten kan begynne innregistreringen. Senest kl skal politiet levere saksdokumentene direkte på fengslingssalen. Politiet sørger for at den/de siktede blir brakt til tinghuset senest kl for konferanse med forsvarer og sørger dessuten for at eventuell tolk er til stede samtidig. Hvis ikke dommeren bestemmer annet, begynner fengslingsmøtet kl Politiet lager berammingsoversikt ("timeplan") med rekkefølgen og oppstartstidspunkt. Det settes normalt av 30 minutter til PU fengsling og 45 minutter til fengslinger etter straffeprosessloven. Politiet gir forsvarer og tolk beskjed om når de skal møte. Politiet koordinerer med PU, slik at PUs fengslinger kommer med på listen. Forsvarer må gis tilstrekkelig tid til å gjennomgå saksdokumentene og ha samtale med siktede. 7. Helligdagsfengslinger Fengslinger på helligdager skjer som på lørdagsfengslinger, men følgende gjelder særskilt: Ved to sammenhengende helligdager skal retten sørge for å avvikle eventuelle fengslingsmøter på den andre helligdagen. Navn og telefonnummer på dommer og saksbehandler formidles av fengslingsavdelingen til politiet innen kl siste vanlige arbeidsdag før to sammenhengende helligdager. Politiet gir senest kl dagen før eventuelt fengslingsmøte beskjed til tingrettens saksbehandler og turnusforsvarer om det er behov for fengslingsmøte på helligdag eller ikke. 8. Fengslinger i jule og påskeuken

9 Side 9 av 12 I jule og påskeuken behandles ikke begjæringer om fengslingsforlengelse. Disse behandles uken før og forsøkes fordelt jevnt utover. Ny fengslingsperiode kan i utgangspunktet regnes fra den dato den gamle utløper i jule eller påskeuken, og ikke fra datoen vedkommende fremstilles (Se Rt ). I påskeuken er de vakt på langfredag og 2. påskedag. Jule og nyttårsaften starter rettsmøtet kl Den/de siktede blir brakt til Tinghuset senest kl for konferanse med sin forsvarer. Politiet sender siktelse og påtegningsark pr telefaks og via Stifinner til fengslingsavdelingen etter hvert som de er klare. Saksdokumentene leveres i Ekspedisjonen senest kl Fengslinger i romjulen og påsken holdes som ved lørdags og helligdagsfengslinger, men slik at saksdokumentene leveres i Ekspedisjonen innen kl Begjæringer om løslatelse Begjæringer om løslatelse skal i regelen sendes til politiet, som med mindre siktede løslates, berammer saken så snart det er praktisk mulig sammen med forlengelser eller nye fengslinger. Løslatelsesbegjæringer behandles ikke på lørdager med mindre løslatelsesbegjæringen er grunnet i at siktede har sittet lenge og fortsatt sitter i politiarresten. Er en løslatelsesbegjæring grunnet i at siktede har sittet lenge i politiarresten, skal begjæring som er fremsatt for politiet innen kl. 1200, behandles senest neste virkedag. Dette gjelder ikke hvis siktede straks overføres til varetektscelle. Løslatelsesbegjæring som forsvarer har sendt direkte til tingretten legges til vedkommende fengslingsavdeling og innregistreres der. Avdelingen videresender begjæringen til politiet, som enten løslater siktede eller berammer saken så snart det er praktisk mulig og forbereder for øvrig behandlingen av saken i retten. Rettens saksnummer i LOVISA påføres begjæringen og benyttes ved politiets oversendelse av saksdokumentene ved eventuell forlengelse. Politiet sender også løslatelsesbegjæringene til retten via Stifinner, og oppgir da rettens saksnummer i LOVISA. 10. Meddelelse av fengslingskjennelsen Fengslingskjennelsen skal meddeles siktede. Den skal ikke forkynnes. Dette gjelder uansett om siktede er til stede i rettsmøte eller ikke. Er ikke siktede til stede i rettsmøtet, skal kjennelsen fakses til det fengselet siktede sitter i innen utløpet av kontortiden. Dette gjelder uavhengig av hvem som skal meddele kjennelsen til siktede. Kan kjennelsen etter kontorforretning meddeles siktede uten bruk av tolk, vil retten som hovedregel anmode fengslet om å gjøre dette. Hvis det er nødvendig å bruke tolk for å få meddelt kjennelsen til siktede i fengslet, vil Oslo tingrett enten anmode forsvarer om å meddele kjennelsen til siktede, eller selv gjøre avtale med tolk og fengselet om hvordan dette skal skje. Det er inngått avtale med representanter for forsvarerne om at de kan påta seg å meddele kjennelsen til siktede når saken er avgjort ved kontorforretning.

10 Side 10 av 12 Hvis siktede både har samtykket til kontorforretning og fengsling får forsvarer godtgjørelse for en ekstra halvtime for å meddele dette på telefon, eller ved neste fengselsbesøk. I de tilfellene siktede samtykker til kontorforretning, men ikke til fortsatt fengsling vil forsvareren få dekket en telefonkonferanse, eller et fengselsbesøk på inntil en time for å meddele kjennelsen. Godtgjørelse for å meddele kjennelsen dekkes utenom stykkprisforskriften. Eventuell reise til fengslet dekkes også. Regningen for tolk som benyttes for å meddele kjennelsen sendes Oslo tingrett. Oversikt over hvilket fengsel siktede sitter i fremgår av listene varsling om fremstilling, som kommer i e posten sammen med fengslingslistene. Dessuten skal det fremgå av politiets påtegning i saksdokumentene hvor siktede sitter fengslet, samt om det er nødvendig med bruk av tolk og på hvilket språk for å meddele kjennelsen. En kopi av kjennelsen skal alltid sendes til forsvarer på e post. Av e posten skal det også fremgå om retten ønsker at forsvarer skal meddele kjennelsen til siktede. Kjennelsen sendes til OPD på Stifinner, til PU på e post PU til Økokrim på e post og til Kripos på e post I alle saker skal skjemaet "meling om fengsling" enten leveres til fremstiller i salen eller faxes fengselet umiddelbart (innen kontortid samme dag). I tillegg skal skjemaet sendes på e post til fremstillingen. Når saksdokumentene returneres politiet/pu/kripos/økokrim/lagmannsrett m.fl. skal det alltid være med et oversendelsesbrev. Påse at embete står øverst i adressefeltet og ikke politijuristens navn. I oversendelsesbrevet skal det fremgå tydelig om kjennelsen er meddelt i rettsmøtet, om retten har anmodet forsvarer om å meddele kjennelsen til siktede eller om kjennelsen er sendt til fengselet (opplys hvilket) for meddelelse til siktede. 11. Andre hastesaker Fengslingsavdelingen skal i tillegg til fengslingssakene også behandle KK saker og andre begjæringer som det haster å ta stilling til, og som kan behandles som kontorforretninger. KK sakene behandles slik det er beskrevet i Retningslinjer OTIR nr. 2008/02 Dokumenthåndtering av saker i medhold av straffeprosessloven 100 a. SAMTYKKESKJEMA - FENGSLINGER OSLO TINGRETT (Lenke til Word-versjon av skjemaet)

11 Side 11 av 12 SAMTYKKESKJEMA - FENGSLINGER OSLO TINGRETT For siktede: Navn i trykte bokstaver: Fødsels og personnummer: 1. Kontorforretning ( ) Jeg er kjent med politiets begjæring om varetektsfengsling og samtykker i fengsling som begjært, samt at fengslingsspørsmålet avgjøres uten min eller min forsvarers tilstedeværelse. eller ( ) Jeg er kjent med politiets begjæring om varetektsfengsling. Jeg samtykker ikke i fengsling som begjært, men jeg samtykker i at fengslingsspørsmålet avgjøres uten at jeg eller min forsvarer er til stede. 2. Fjernmøte ( ) Jeg er kjent med at politiet ønsker at rettsmøtet om fengslingsforlengelse avholdes som fjernmøte med lyd og bildeoverføring. Jeg samtykker til at rettsmøtet kan gjennomføres som fjernmøte. eller ( ) Jeg er kjent med at politiet ønsker at rettsmøtet om fengslingsforlengelse avholdes som fjernmøte med lyd og bildeoverføring. Jeg samtykker ikke til at rettsmøtet gjennomføres som fjernmøte. Jeg har følgende bemerkninger til at rettsmøtet gjennomføres som fjernmøte: sted og dato: signatur: Siktedes samtykke sendes straks forsvarer på telefaks. 2. For forsvarer:

12 Side 12 av 12 Navn i trykte bokstaver: Fengslingsmøte berammet : (dato skal fylles ut!) (Eventuell utløpsdato, inneværende fengslingsperiode: ) Politiets saksnummer : Jeg finner det ubetenkelig at fengslingsspørsmålet avgjøres uten rettsmøte. Hvis retten anmoder om det, vil jeg sørge for at kjennelsen blir meddelt siktede mot den godtgjørelse som fremgår av Oslo tingretts rundskriv om Varetektsfengslinger. Eventuelle bemerkninger: eller Jeg finner det ubetenkelig at rettsmøtet om fengslingsforlengelse gjennomføres som fjernmøte. Eventuelle bemerkninger: sted og dato: signatur: Forsvarer sender skjemaet til politiet på telefaks , med kopi til Oslo tingrett på telefaks så snart som mulig, og hvis det lar seg gjøre innen kl dagen før. Opprettet av Markus Iestra, :44

2 2. j u l i - s a k e n

2 2. j u l i - s a k e n OSLO TINGRETT D o m s t o l s a r b e i d e t i 2 2. j u l i - s a k e n E R F A R I N G S R A P P O R T Rapportens tittel: Erfaringsrapport. Domstolsarbeidet i 22. juli-saken Utgitt av: Oslo tingrett,

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler.

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler. Rettsmøtene skritt for skritt gjengir i detalj hva som skjer i norske rettssaler i første instans, fra begynnelse til slutt. Med utgangspunkt i hva dommeren sier, beskrives rettsmøtene skritt for skritt.

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Det juridiske fakultet Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Siw Skogstad Johnsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT Steder for frihetsberøvelse på Gardermoen 22. april 2015 Innhold 1 Om Sivilombudsmannens forebyggingsmandat...

Detaljer

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Begjæring om tilbakekallelse av oppnevning av advokat

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer