Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 av 12 Behandling av fengslinger og fjernmøter Nummer: 2008/01 Retningslinjens formål: Sikre enhetlig behandling og smidig gjennomføring av fengslingssaker. Retningslinjene gjelder også for Oslo politidistrikt, Politiets Utlendingsenhet, Kripos og Økokrim. Utarbeidet: 2008 Sist oppdatert / gjennomgått: Februar I kraft fra 19. mai Neste planlagte gjennomgang: Mai 2015 Ansvarlig: E-post: Sammenheng med andre retningslinjer: Innhold 1. Innledning. 2. Politiets begjæringer. 2.1 Begjæringer etter straffeprosessloven. 2.2 Begjæringer etter utlendingsloven. 3. Gjennomføring. 3.1 Varsler og oppmøte. 3.2 Beramming og tidsavsetting. 3.3 Underretning. Tingrettsdommer Ina Strømstad 3.4 Oversending av begjæring og saksdokumenter. 3.5 Pådømmelse i fengslingsmøte. 3.6 Særlig om klausulering. Retningslinjer ved fjernmøter i tilståelsessak og fjernavhør av vitner nr. 2006/03. Retningslinjer OTIR nr. 2008/02 Dokumenthåndtering av saker i medhold av straffeprosessloven 100 a. 4. Ved siktedes samtykke til fengslingsforlengelse og/eller kontorforretning. 5 Fjernmøte. 5.1 Begjæringen. 5.2 Rettens beslutning.

2 Side 2 av Gjennomføringen. 6. Lørdagsfengslinger. 7. Helligdagsfengslinger. 8. Fengslinger i jule og påskeuken. 9. Begjæringer om løslatelse. 10. Meddelelse av fengslingskjennelsen. 11. Andre hastesaker. SAMTYKKESKJEMA FENGSLINGER OSLO TINGRETT. 1. Innledning I retningslinjene benyttes for enkelhets skyld aktor og forsvarer om politiets representant og fremstiltes prosessfullmektig, ref. utlendingsloven. "Politiet" er samlebetegnelse for Oslo politidistrikt (OPD), PU, Kripos og Økokrim hvis ikke annet fremgår. Avdelingene i Oslo tingrett har ansvar for fengslingene hver sin uke. Samarbeidsavdelingene bistår ved behov. Seksjonslederen står for den løpende kontakten med Ekspedisjonen og politiet. 2. Politiets begjæringer 2.1 Begjæringer etter straffeprosessloven I begjæring om ny fengsling skal politiet innta følgende: 1. Siktedes navn, fødselsdato og hvor vedkommende sitter fengslet 2. Tidspunkt for pågripelse klokkeslett og dato 3. Ønsket fengslingstid og hvorfor den ikke kan settes kortere 4. Hvorfor det foreligger skjellig grunn til mistanke av hvilke straffbare forhold 5. Om siktede har avgitt forklaring, om straffeskyld er erkjent og henvisning til dokumentnummer for siktedes forklaring(er) 6. Vitneforklaringer som antas å ha betydning for fengslingsspørsmålet med henvisning til dokumentnummer 7. Angivelse av spesielt fengslingsvilkår, som begrunnes 8. Om fengslingsalternativer er vurdert og hvorfor slike ikke kan benyttes 9. Hvorfor fengsling ikke vil være et uforholdsmessig inngrep 10. Restriksjoner som blir begjært, hvorfor disse er nødvendig, for hvor lenge 11. Om dokumenter skal klausuleres og begrunnelse for dette, se punkt Om det vil bli begjært lukket rettsmøte og begrunnelse for dette 13. Navn på aktor, aktors telefonnummer, faksnummer og e post

3 Side 3 av Om det er oppnevnt forsvarer etter 98, 1. ledd og i så fall hvem 15. Dato og klokkeslett for fengslingen og salnummeret 16. Ved bruk av tolk tolkespråk og ev. navn på tolken I begjæring om fengslingsforlengelse skal politiet i tillegg: 17. Kortfattet redegjøre for hvilke etterforskningsskritt som er gjennomført i perioden 18. Angi hvilke etterforskningsskritt som gjenstår 19. Oppgi når saken ventes ferdig etterforsket 20. Angi forventet tidspunkt for påtalemessig behandling og om det er vurdert forhåndsreservasjon av tid for hovedforhandling 21. Henvise til tidligere rettsbøker som inneholder drøftelser av betydning for rettens vurdering av om vilkårene for fortsatt fengsling er til stede eller ikke 22. Angi hvilke nye saksdokumenter som antas å ha betydning for fengslingsspørsmålet 23. Om det ved meddelelse av kjennelsen etter en eventuell kontorforretning er nødvendig med bruk av tolk og på hvilket språk 24. Angi om påtalemyndigheten ønsker at rettsmøtet om fengslingsforlengelse avholdes som fjernmøte og om forsvarer har innsigelser mot dette (se pkt. 5). Siktelser/tiltaler som påberopes som grunnlag for fengsling, legges bak påtegningsarket. Forsvarerkopiene skal merkes tydelig med forsvarers navn, dato og klokkeslett for rettsmøte. Er det behov for rettslig avhør, må dette begjæres særskilt. Slikt avhør vil som den klare hovedregel ikke kunne finne sted i fengslingsmøtet. 2.2 Begjæringer etter utlendingsloven I begjæringen om ny fengsling gis en kort beskrivelse av asylhistorien. Punktene 1 3, 7 9, skal inntas. Det skal opplyses når utreise kan forventes. I begjæringen om fengslingsforlengelse skal politiet i tillegg innta punktene Det skal opplyses når utreise kan forventes. 3. Gjennomføring 3.1 Varsler og oppmøte Politiet har ansvaret for at forsvarer og eventuell verge, barneverntjeneste, bistandsadvokat og tolk varsles i tide. Siktede og eventuell tolk skal være til stede i tinghusets arrest senest en halv time før rettsmøtet er berammet, slik at forsvarer får konferert med siktede før fengslingsmøtet begynner. Hvis det er flere siktede i samme sak, skal tidspunkt for rettsmøte angis for hver av de siktede. Er det oppnevnt flere forsvarere og flere av de siktede trenger tolk må det innkalles tilstrekkelig antall tolker til å sikre fremdriften. Aktor avklarer med dommeren om alle de siktede i så fall skal være tilgjengelig fra første rettsmøte i saken. Hvis mulig bør aktor først ha rådført seg med forsvarerne.

4 Side 4 av Beramming og tidsavsetting Politiet berammer rettsmøter for forlengelser og nye fengslinger på de rettssalene tingretten har anvist. Økokrim, Kripos og PU samordner tidspunktet for sine fremstillinger med Oslo pd. Ved beramming skal politiet så vidt mulig påse at det ikke vil oppstå avviklingsproblemer ved at samme aktor eller forsvarer settes på saker som berammes samtidig. Politiet påser også at turnusforsvarers saker berammes på samme fengslingssal. Rettsmøter for behandling av fengslingsforlengelser berammes fortløpende fra kl Det avsettes ordinært 45 minutter for hver sak og for hver fremstilt. Dersom sakens omfang eller andre forhold tilsier at det er behov for mer tid, avsetter politiet den tid som antas å ville medgå. Det berammes ikke mer enn 4 fengslingsforlengelser på hver sal, med mindre annet er avtalt med fengslingsavdelingen. Rettsmøter for behandling av nye fengslingerberammes fortløpende fra kl Oppstart senere enn kl må avtales særskilt med fengslingsavdelingen. Det avsettes ordinært 60 minutter for hver fremstilt. Dersom sakens omfang eller andre forhold tilsier at det er behov for mer tid, avsetter politiet den tid som antas å ville medgå. Det berammes ikke mer enn 3 fengslinger på hver sal, med mindre annet er avtalt med fengslingsavdelingen. Når det anses hensiktsmessig, kan rettsmøte for behandling av nye fengslinger etter særskilt avtale med seksjonsleder på fengslingsavdelingen berammes fra kl på egen fengslingssal. Dersom det ved forlengelser blir berammet på mer enn 5 saler eller ved nye fengslinger på flere enn 3 saler, skal politiet gi særskilt beskjed til seksjonsleder i fengslingsavdelingen. Hvis det blir behov for å beramme forlengelser på mer enn 4 saler, kan politiet, i stedet for å beramme på en femte sal, etter særskilt avtale med seksjonsleder på fengslingsavdelingen fortsette å beramme på en av de andre salene etter lunsj fra kl Det samme gjelder hvis det fremstilles flere enn 4 siktede i samme sak og det er ønskelig å bruke samme aktor og dommer i alle fengslingsmøtene. Politiet må i alle tilfeller vurdere om dette er hensiktsmessig i forhold til hvor mange nye fengslinger som påregnes denne dagen. 3.3 Underretning Politiet underretter Ekspedisjonen om antall forlengelser kl dagen før fengslingsmøtet ved å oversende berammingsoversikt ( timeplan ) til tingretten pr e post På samme måte underretter politiet om antall nye fengslinger senest sammen dag kl. 11 (på lørdag gjelder egne rutiner, se nedenfor). Av berammingsoversikten skal det fremgå om rettsmøtet kan gjennomføres som fjernmøte. Kommunikasjonsenheten i Oslo tingrett har ansvaret for kontakten med pressen, og for å legge forholdene til rette for pressens arbeide. 3.4 Oversending av begjæring og saksdokumenter

5 Side 5 av 12 Politiet skal fremme begjæring om forlenget fengsling så tidlig at siktede og forsvareren kan få varsel senest dagen før rettsmøtet holdes, jf. strpl. 185 fjerde ledd. Politiet skal som den klare hovedregel levere saksdokumentene til Ekspedisjonen to dager i forveien, og under ingen omstendigheter senere enn kl dagen før rettsmøtet. Politiet skal ved nye fengslinger som er berammet fra kl. 1300,levere saksdokumentene til Ekspedisjonen senest kl samme dag. I forkant av OPDs oversendelse av saksdokumentene skal saken være overført til tingretten via Stifinner. I forkant av PUs oversendelse skal begjæringen sendes på e post til PU Den kan sendes pr. e post før den er endelig, slik at retten får påbegynt innregistreringen. Samtidig med levering til Ekspedisjonen skal kopisett til forsvarer være tilgjengelig for avhenting i skranken i Ekspedisjonen. Politiet sender påtegningen per telefaks eller e post til forsvarer og underretter om at kopisett/eventuelle nye dokumenter kan hentes i Ekspedisjonen. Er dokumentmengden betydelig, skal den leveres direkte til forsvarer. Dersom rettsmøte for behandling av nye fengslinger i samråd med fengslingsavdelingen er berammet før kl. 1300, avtales det særskilt når saksdokumentene skal være levert Ekspedisjonen. 3.5 Pådømmelse i fengslingsmøte Ønsker politiet å få pådømt saken som enedommersak i fengslingsmøte, må det fremsettes særskilt begjæring om dette så raskt som mulig. Retten er i utgangspunktet positive til dette. Aktor må ha vært i kontakt med forsvarer på forhånd, slik at en vet om det er grunnlag for pådømmelse. Dersom det begjæres tilståelsesdom og fengsling i samme rettsmøte, skal det minimum settes av en halv time ekstra. Aktor informerer seksjonsleder på fengslingsavdelingen om tilståelsesbegjæringer og tiden som er satt av. Før tilståelsessak berammes må aktor ha vært i kontakt med fremstillingskontoret for å avklare hvor mange fengslinger det er denne dagen og om det er kapasitet til også å behandle begjæring om tilståelsesdom. 3.6 Særlig om klausulering Klausuleringen må begrunnes i påtegningen, med en presis henvisning til de aktuelle dokumentene. Politiet skal om mulig avklare på forhånd om forsvarer/siktede har innvendinger mot klausulering. Hvis dette blir et stridstema i fengslingsmøte, må aktor sørge for at det settes av tid til behandling av spørsmålet. Kjennelsen bør skrives slik at den ikke avslører innholdet i klausulerte dokumenter.

6 Side 6 av Ved siktedes samtykke til fengslingsforlengelse og/eller kontorforretning Det bør avklares så tidlig som mulig om siktede vil samtykke i forlenget fengsling og/eller i at spørsmålet avgjøres ved kontorforretning. Oslo tingrett har utarbeidet et eget skjema som fortrinnsvis bør brukes ved samtykke, se vedlegg. Så snart forsvarer vet at siktede vil samtykke, underrettes tingretten og politiet om dette, og forsvarer sender straks samtykkeerklæring med sine bemerkninger til politiet på telefaks og tingretten på telefaks Hvis samtykkeerklæring er utarbeidet i fengselet, sender forsvarer likevel sine bemerkninger i anledning samtykkeerklæringen til tingretten og politiet. Det må av samtykkeerklæringen klart fremgå hva samtykket omfatter og om samtykket også gjelder rettens behandling av fengslingsbegjæringen som kontorforretning. Hvis samtykket ikke samsvarer med politiets begjæring, må det uttrykkelig fremgå at det samtykkes i at saken uansett avgjøres ved kontorforretning. 5 Fjernmøte 5.1 Begjæringen Begjæring om fengslingsforlengelse ved fjernmøte merkes med rødt Haster stempel, og ordet Fjernmøte skal fremgå i overskriften. OPD sender begjæring om fengslingsforlengelse ved fjernmøte med eget bud og i tillegg via Stifinner eller e post til senest 2 dager før fjernmøte skal finne sted. PU sender sine begjæringer med eget bud innen samme frist. Ekspedisjonen gir beskjed til fengslingsavdelingen om at det er innkommet begjæring om fjernmøte i sak om fenglingsforlengelse. Dersom begjæringen er kommet på e post, videresender Ekspedisjonen den til fengslingsavdelingen. I politiets begjæring om fengslingsforlengelse skal det fremgå om rettsmøtet ønskes avholdt som fjernmøte. Begjæringen skal da inneholde opplysning om forsvarer har hatt innsigelser til fjernmøte, ev. om forsvarer ikke har besvart politiets henvendelse om fjernmøte innen en gitt frist om det kreves samtykke om siktede har samtykket stedet siktede skal delta fra om videokonferanseutstyr er tilgjengelig der på det aktuelle tidspunkt om forsvarer og eventuell tolk er til stede i rettssalen eller der siktede er kontaktinformasjon: aktors telefonnummer og e postadresse

7 Side 7 av 12 navn og telefonnummer til kontaktperson i fengselet der fjernmøte skal skje/trandum IP adresse salnummer (se pkt. 5.3), dato og klokkeslett for rettsmøtet Aktor sørger også for at det fremgår av berammingsoversikten som sendes retten innen kl dagen før rettsmøtet, at rettsmøtet kan avholdes som fjernmøte, jf. pkt Aktor sender kopi av begjæringen på telefaks eller e post til det fengsel siktede befinner seg i og varsler dessuten om begjæringen på telefon. Saksdokumentene må være levert til Ekspedisjonen senest 2 dager i forveien, og på påtegningsarket må det være særskilt markert at politiet ønsker fjernmøte. 5.2 Rettens beslutning Dommeren avgjør om rettsmøtet skal gjennomføres som fjernmøte,og meddeler aktor om begjæringen er tatt til følge eller ikke, senest kl dagen før rettsmøtet om fengslingsforlengelse. Beslutningen sendes via Stifinner eller e post til aktor med bekreftelse på tid og sted for hvor lyd og bildeoverføring skal skje. Beslutningen tas inn i LOVISA, slik at den fremgår av dokumentlisten. Saksbehandler underretter dessuten aktor per telefon om at beslutningen er sendt via e post, og i så tilfelle om fjernmøte ikke ble besluttet. Dommeren henviser til beslutningen i rettsboken som føres for rettsmøtet. 5.3 Gjennomføringen Dersom dommer har besluttet fjernmøte, gir fengslingsavdelingen beskjed på e post til Internserviceenheten, som er teknisk ansvarlig for at videokonferanseutstyr klargjøres i rettssalen. Utstyret skal være klart og forbindelsen koblet opp i god tid før rettsmøtet begynner. Hvis fengslingsavdelingen ordner det praktiske, skal Internserviceenheten ha beskjed. Dersom videoutstyr mot formodning ikke er tilgjengelig, må Internservice umiddelbart gi beskjed til den som har begjært fjernmøte om at fremstilling likevel vil være nødvendig. Når rettsmøtet skal gjennomføres som fjernmøte, varsler politiet forsvarer og sender innkalling til siktede og beslutning om fjernmøte per telefaks til det fengsel siktede befinner seg. Politiet varsler fengselet på e post senest kl dagen før rettsmøtet. Sal 156 og sal 164 har permanent utstyr for fjernmøte. I tillegg finnes mobilt utstyr. 6. Lørdagsfengslinger I henhold til avtale mellom påtalemyndigheten og tingretten skal begjæringer om varetektsfengslinger i det alt vesentlige skje på ordinære virkedager. På lørdager behandles verken begjæring om fengslingsforlengelse eller begjæring om løslatelse med

8 Side 8 av 12 mindre løslatelsesbegjæringen er grunnet i at siktede har sittet lenge og fortsatt sitter i politiarresten. Lørdagsfengslinger forberedes ved at fengslingsavdelingen fredag mellom kl og 1400 gir beskjed til resepsjonen om hvilken dommer og saksbehandler som skal behandle fengslingsbegjæringene. Politiet underretter tingretten og turnusforsvarer om antall fengslinger fredagen før via telefon eller e post, og senest lørdag formiddag kl. 1000, da dommer og saksbehandler påbegynner fengslingsvakten. Dersom flere enn 5 siktede skal fremstilles for fengsling, skal rettsmøtene berammes på to saler, og seksjonsleder på fengslingsavdelingen skal ha beskjed om dette innen kl dagen før. Kun etter særskilt avtale med seksjonsleder på fengslingsavdelingen kan det fremstilles mer enn 5 siktede på en sal. Politiet må sørge for tilstrekkelig med arrestforvarere, aktorer og tolker. Politiet sender siktelse og påtegningsark per telefaks og via Stifinner til fengslingsavdelingen etter hvert som sakene er klare fra politiets side. PU sender begjæringen på e post til PU Retten ønsker begjæringen så tidlig som mulig; den oversendes pr. e post så snart den i det vesentligste er ferdig, slik at retten kan begynne innregistreringen. Senest kl skal politiet levere saksdokumentene direkte på fengslingssalen. Politiet sørger for at den/de siktede blir brakt til tinghuset senest kl for konferanse med forsvarer og sørger dessuten for at eventuell tolk er til stede samtidig. Hvis ikke dommeren bestemmer annet, begynner fengslingsmøtet kl Politiet lager berammingsoversikt ("timeplan") med rekkefølgen og oppstartstidspunkt. Det settes normalt av 30 minutter til PU fengsling og 45 minutter til fengslinger etter straffeprosessloven. Politiet gir forsvarer og tolk beskjed om når de skal møte. Politiet koordinerer med PU, slik at PUs fengslinger kommer med på listen. Forsvarer må gis tilstrekkelig tid til å gjennomgå saksdokumentene og ha samtale med siktede. 7. Helligdagsfengslinger Fengslinger på helligdager skjer som på lørdagsfengslinger, men følgende gjelder særskilt: Ved to sammenhengende helligdager skal retten sørge for å avvikle eventuelle fengslingsmøter på den andre helligdagen. Navn og telefonnummer på dommer og saksbehandler formidles av fengslingsavdelingen til politiet innen kl siste vanlige arbeidsdag før to sammenhengende helligdager. Politiet gir senest kl dagen før eventuelt fengslingsmøte beskjed til tingrettens saksbehandler og turnusforsvarer om det er behov for fengslingsmøte på helligdag eller ikke. 8. Fengslinger i jule og påskeuken

9 Side 9 av 12 I jule og påskeuken behandles ikke begjæringer om fengslingsforlengelse. Disse behandles uken før og forsøkes fordelt jevnt utover. Ny fengslingsperiode kan i utgangspunktet regnes fra den dato den gamle utløper i jule eller påskeuken, og ikke fra datoen vedkommende fremstilles (Se Rt ). I påskeuken er de vakt på langfredag og 2. påskedag. Jule og nyttårsaften starter rettsmøtet kl Den/de siktede blir brakt til Tinghuset senest kl for konferanse med sin forsvarer. Politiet sender siktelse og påtegningsark pr telefaks og via Stifinner til fengslingsavdelingen etter hvert som de er klare. Saksdokumentene leveres i Ekspedisjonen senest kl Fengslinger i romjulen og påsken holdes som ved lørdags og helligdagsfengslinger, men slik at saksdokumentene leveres i Ekspedisjonen innen kl Begjæringer om løslatelse Begjæringer om løslatelse skal i regelen sendes til politiet, som med mindre siktede løslates, berammer saken så snart det er praktisk mulig sammen med forlengelser eller nye fengslinger. Løslatelsesbegjæringer behandles ikke på lørdager med mindre løslatelsesbegjæringen er grunnet i at siktede har sittet lenge og fortsatt sitter i politiarresten. Er en løslatelsesbegjæring grunnet i at siktede har sittet lenge i politiarresten, skal begjæring som er fremsatt for politiet innen kl. 1200, behandles senest neste virkedag. Dette gjelder ikke hvis siktede straks overføres til varetektscelle. Løslatelsesbegjæring som forsvarer har sendt direkte til tingretten legges til vedkommende fengslingsavdeling og innregistreres der. Avdelingen videresender begjæringen til politiet, som enten løslater siktede eller berammer saken så snart det er praktisk mulig og forbereder for øvrig behandlingen av saken i retten. Rettens saksnummer i LOVISA påføres begjæringen og benyttes ved politiets oversendelse av saksdokumentene ved eventuell forlengelse. Politiet sender også løslatelsesbegjæringene til retten via Stifinner, og oppgir da rettens saksnummer i LOVISA. 10. Meddelelse av fengslingskjennelsen Fengslingskjennelsen skal meddeles siktede. Den skal ikke forkynnes. Dette gjelder uansett om siktede er til stede i rettsmøte eller ikke. Er ikke siktede til stede i rettsmøtet, skal kjennelsen fakses til det fengselet siktede sitter i innen utløpet av kontortiden. Dette gjelder uavhengig av hvem som skal meddele kjennelsen til siktede. Kan kjennelsen etter kontorforretning meddeles siktede uten bruk av tolk, vil retten som hovedregel anmode fengslet om å gjøre dette. Hvis det er nødvendig å bruke tolk for å få meddelt kjennelsen til siktede i fengslet, vil Oslo tingrett enten anmode forsvarer om å meddele kjennelsen til siktede, eller selv gjøre avtale med tolk og fengselet om hvordan dette skal skje. Det er inngått avtale med representanter for forsvarerne om at de kan påta seg å meddele kjennelsen til siktede når saken er avgjort ved kontorforretning.

10 Side 10 av 12 Hvis siktede både har samtykket til kontorforretning og fengsling får forsvarer godtgjørelse for en ekstra halvtime for å meddele dette på telefon, eller ved neste fengselsbesøk. I de tilfellene siktede samtykker til kontorforretning, men ikke til fortsatt fengsling vil forsvareren få dekket en telefonkonferanse, eller et fengselsbesøk på inntil en time for å meddele kjennelsen. Godtgjørelse for å meddele kjennelsen dekkes utenom stykkprisforskriften. Eventuell reise til fengslet dekkes også. Regningen for tolk som benyttes for å meddele kjennelsen sendes Oslo tingrett. Oversikt over hvilket fengsel siktede sitter i fremgår av listene varsling om fremstilling, som kommer i e posten sammen med fengslingslistene. Dessuten skal det fremgå av politiets påtegning i saksdokumentene hvor siktede sitter fengslet, samt om det er nødvendig med bruk av tolk og på hvilket språk for å meddele kjennelsen. En kopi av kjennelsen skal alltid sendes til forsvarer på e post. Av e posten skal det også fremgå om retten ønsker at forsvarer skal meddele kjennelsen til siktede. Kjennelsen sendes til OPD på Stifinner, til PU på e post PU til Økokrim på e post og til Kripos på e post I alle saker skal skjemaet "meling om fengsling" enten leveres til fremstiller i salen eller faxes fengselet umiddelbart (innen kontortid samme dag). I tillegg skal skjemaet sendes på e post til fremstillingen. Når saksdokumentene returneres politiet/pu/kripos/økokrim/lagmannsrett m.fl. skal det alltid være med et oversendelsesbrev. Påse at embete står øverst i adressefeltet og ikke politijuristens navn. I oversendelsesbrevet skal det fremgå tydelig om kjennelsen er meddelt i rettsmøtet, om retten har anmodet forsvarer om å meddele kjennelsen til siktede eller om kjennelsen er sendt til fengselet (opplys hvilket) for meddelelse til siktede. 11. Andre hastesaker Fengslingsavdelingen skal i tillegg til fengslingssakene også behandle KK saker og andre begjæringer som det haster å ta stilling til, og som kan behandles som kontorforretninger. KK sakene behandles slik det er beskrevet i Retningslinjer OTIR nr. 2008/02 Dokumenthåndtering av saker i medhold av straffeprosessloven 100 a. SAMTYKKESKJEMA - FENGSLINGER OSLO TINGRETT (Lenke til Word-versjon av skjemaet)

11 Side 11 av 12 SAMTYKKESKJEMA - FENGSLINGER OSLO TINGRETT For siktede: Navn i trykte bokstaver: Fødsels og personnummer: 1. Kontorforretning ( ) Jeg er kjent med politiets begjæring om varetektsfengsling og samtykker i fengsling som begjært, samt at fengslingsspørsmålet avgjøres uten min eller min forsvarers tilstedeværelse. eller ( ) Jeg er kjent med politiets begjæring om varetektsfengsling. Jeg samtykker ikke i fengsling som begjært, men jeg samtykker i at fengslingsspørsmålet avgjøres uten at jeg eller min forsvarer er til stede. 2. Fjernmøte ( ) Jeg er kjent med at politiet ønsker at rettsmøtet om fengslingsforlengelse avholdes som fjernmøte med lyd og bildeoverføring. Jeg samtykker til at rettsmøtet kan gjennomføres som fjernmøte. eller ( ) Jeg er kjent med at politiet ønsker at rettsmøtet om fengslingsforlengelse avholdes som fjernmøte med lyd og bildeoverføring. Jeg samtykker ikke til at rettsmøtet gjennomføres som fjernmøte. Jeg har følgende bemerkninger til at rettsmøtet gjennomføres som fjernmøte: sted og dato: signatur: Siktedes samtykke sendes straks forsvarer på telefaks. 2. For forsvarer:

12 Side 12 av 12 Navn i trykte bokstaver: Fengslingsmøte berammet : (dato skal fylles ut!) (Eventuell utløpsdato, inneværende fengslingsperiode: ) Politiets saksnummer : Jeg finner det ubetenkelig at fengslingsspørsmålet avgjøres uten rettsmøte. Hvis retten anmoder om det, vil jeg sørge for at kjennelsen blir meddelt siktede mot den godtgjørelse som fremgår av Oslo tingretts rundskriv om Varetektsfengslinger. Eventuelle bemerkninger: eller Jeg finner det ubetenkelig at rettsmøtet om fengslingsforlengelse gjennomføres som fjernmøte. Eventuelle bemerkninger: sted og dato: signatur: Forsvarer sender skjemaet til politiet på telefaks , med kopi til Oslo tingrett på telefaks så snart som mulig, og hvis det lar seg gjøre innen kl dagen før. Opprettet av Markus Iestra, :44

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim.

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. OSLO TINGRETT -----BESLUTNING --- -- Avsagt: 04.11.2011 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om fjernmøte i fengslingssak Oslo politidistrikt Politiadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 10.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-180900SAK-BORG/04 Lagdommer Lagmann Lagmann Kristel Heyerdahl Espen Bergh Erik Melander Siktet Anders Behring Breivik

Detaljer

OM VARETEKTSFENGSLING

OM VARETEKTSFENGSLING Rundskriv Del nr. 1/1, fra RIKSADVOKATEN R. 76/76 Oslo, 18. mars 1976. Statsadvokaten i OM VARETEKTSFENGSLING I. Bruk av varetektsfengsel. Det er særlig i den senere tid fremkommet kritikk mot politiets

Detaljer

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 42 (2007-2008) Odelstingsbeslutning nr. 42 Jf. Innst. O. nr. 27 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) År 2008 den 7. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-007057ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Dommeren

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning Oslo tingrett Personskadeerstatning - allmennprosess - Retningslinjer for behandling av personskadeerstatningssaker. For pasientskadesaker gjelder retningslinjene så langt de passer. Januar 2009 Plikter

Detaljer

Lovvedtak 3. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 57 L ( ), jf. Prop. 141 L ( )

Lovvedtak 3. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 57 L ( ), jf. Prop. 141 L ( ) Lovvedtak 3 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 57 L (2010 2011), jf. Prop. 141 L (2009 2010) I Stortingets møte 16. november 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 10.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-088455SAK-BORG/04 Dommere: Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius Svein Kristensen Siktet Bjarte

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

"PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD

PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD RUNDSKRIV Del II nr. 4/1983. fra RIKSADVOKATEN Oslo, 28. desember 1983. R. 2617/83 Statsadvokaten i Politinzesteren i "PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 15.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 11-145752SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Vincent Galtung Hans-Petter

Detaljer

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( )

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( ) Lovvedtak 105 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L (2012 2013), jf. Prop. 147 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører OSLO TINGRETT ----- --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om lukkede dører Oslo politidistrikt Politiadvokat Pål - Fredrik Hjort

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning

Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning Intern melding 2012-005V2 Saksnummer: 11/3720-7 Dato: 01-02.2012 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Barnets rettigheter Rett til å uttale

Detaljer

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D A D V O K A T E N E ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D I KONT@ ]røllesskap MEDLEMMER AV DEN N O ^ K E ADVOKATFORENING w w w.advokatene-lea-haavik-helland.no Rune Leander

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L ( ) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om

Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L ( ) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L (2014-2015) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om dommeravhør. Trondheim Fosen Melhus Orkdal 100 saker

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Tingrett - Lagmanssretter/Høyesterett Påtalemyndighetens kontor Riksadvokaten Nr. Vår ref. Dato G - 13/2003-4

Detaljer

RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen

RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen 1. Prioritering av saken rutiner etter hvor søkeren er i saksforløpet 1.1 Når en person søker beskyttelse ved pågripelse 1.2 Søkeren

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-099 (arkivnr: 16/1391) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni

Detaljer

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23.

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23. VEDLEGG 4 Retningslinjer for nemndsbehandling av vilkår for overdragelse og innløsning av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale 1. Virkeområde Retningslinjene er

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring 1. Forskriftens virkeområde Reglene i denne forskriften gjelder for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 31 jf. 22 første ledd og der retten

Detaljer

IM V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse 2.

IM V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse 2. IM 2012-005V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Kriterier / Prosess Personopplysninger Vedtak Navn Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato og personnummer Kjønn

Detaljer

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( )

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( ) Besl. O. nr. 8 Jf. Innst. O. nr. 3 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) År 1999 den 26. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven

Detaljer

SALTEN TINGRETT. Den 11. oktober 2007 kl ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. dommerfullmektig Kristian Jarland

SALTEN TINGRETT. Den 11. oktober 2007 kl ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. dommerfullmektig Kristian Jarland SALTEN TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 11. oktober 2007 kl. 1200 ble rettsmøte holdt i Salten tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Rettsvitne: Saken gjelder: 07-142507ENE-SALT dommerfullmektig

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-03/2015 15/2834 20.08.2015 Retningslinjer for dekning av utgifter til transport av tiltalte/innsatte. Ansvarsfordeling

Detaljer

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff Lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 25. april 2016, Kriminalomsorgsdirektoratet Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff 1 Innkalling til straffegjennomføring - valg

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

Avgjørelse av saker i stornemnd

Avgjørelse av saker i stornemnd Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 24.01.2014 i Frostating lagmannsrett, Saksnr.: Dommere: 14-01051 3SAK-FROS Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sissel Endresen Marit Forsnes Arne K. Uggerud Ankende

Detaljer

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( )

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( ) Lovvedtak 87 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2015 2016), jf. Prop. 68 L (2015 2016) I Stortingets møte 8. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven

Detaljer

Barnevernet og politiets ansvar for barns omsorg og rettssikkehet

Barnevernet og politiets ansvar for barns omsorg og rettssikkehet Barnevernet og politiets ansvar for barns omsorg og rettssikkehet Presentasjon 7.11.13 Ved pob. Hanne Blomfeldt Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser Omsorg og rettssikkerhet 11.11.2013 Side 2 Politiet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

Hvordan finne fram i Oslo tingrett. domstolsverdenen?

Hvordan finne fram i Oslo tingrett. domstolsverdenen? Hvordan finne fram i Oslo tingrett domstolsverdenen? SKUP 21.3.2015 Hva er utfordringene? Hvorfor er det ugreit? Vanskelig regelverk 66 tingretter og 6 lagmannsretter Mye skjønn ulik praksis De viktigste

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

Innst. 49 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 112 L ( )

Innst. 49 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 112 L ( ) Innst. 49 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 112 L (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven (utvidelse

Detaljer

FJERNMØTE OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER FORSLAG OM PERMANENTE REGLER

FJERNMØTE OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER FORSLAG OM PERMANENTE REGLER Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2009 S.nr. 200802270 FJERNMØTE OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER FORSLAG OM PERMANENTE REGLER 1. Innledning... 1 2. Gjeldende rett...2 3. Erfaringene med prøveordningen Videokonferanseprosjektet

Detaljer

RIKSADVOKATEN HØRING FORSLAG OM PERMANENTE REGLER OM FJERNMØTE OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

RIKSADVOKATEN HØRING FORSLAG OM PERMANENTE REGLER OM FJERNMØTE OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER JUSTISDEPARTEMEN RIKSADVOKATEN z 2 stri 7nng SP(S Ç. L_CK DOg.M4. ARK1VKODE: Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO REF.: VÅR REF.: Ra 05-285 BFE/jaa 820.4 DATO: 18.09.09 HØRING

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer OSLO TINGRETT Deres referanse Vår referanse Dato 11.04.2012 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer Foranlediget av spørsmål fra advokat

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige - Utarbeidelse av begjæring om tiltak - Rollen som partsrepresentant i fylkesnemnda Stig Ravnestad Bergen kommune - kommuneadvokaten Del 1: Utarbeidelse av begjæring

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

I. Varsel om søksmål etter tvisteloven 5-2

I. Varsel om søksmål etter tvisteloven 5-2 INTERNE RETNINGSLINJER Rettssaker og saker for internasjonale overvåkningsorganer Formål: Legge til rette for et godt og effektivt samarbeid med Regjeringsadvokaten om rettssaker, gi utgangspunkter for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Bull og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Bull og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Bull og Arntzen i HR-2016-02153-U, (sak nr. 2016/1712), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Høringsnotat 10. april 2015. Forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker (hurtigspor)

Høringsnotat 10. april 2015. Forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker (hurtigspor) Justis- og beredskapsdepartementet Høringsnotat 10. april 2015 Forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker (hurtigspor) 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Innledning...

Detaljer

Rundskriv fra Riksadvokaten Ra Rundskriv nr. 4/2004 Oslo, 31. mars 2004

Rundskriv fra Riksadvokaten Ra Rundskriv nr. 4/2004 Oslo, 31. mars 2004 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 04-135 612.2 Rundskriv nr. 4/2004 Oslo, 31. mars 2004 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PÅTALEKOMPETANSE I MEDHOLD AV STRAFFEPROSESSLOVEN 67 TREDJE LEDD ANNET PUNKTUM

Detaljer

BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK DEN 11. FEBRUAR OG 22. APRIL 2015

BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK DEN 11. FEBRUAR OG 22. APRIL 2015 Kriminalomsorgen Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten Sivilombudsmannen PB 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref: Vår ref: Dato: 2015/93 201500989-4 30.09.2015 BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Språkanalyser. Formål Sikre effektiv saksflyt i UNE når UNE beslutter å gjennomføre en språkanalyse.

Rutinebeskrivelse. Språkanalyser. Formål Sikre effektiv saksflyt i UNE når UNE beslutter å gjennomføre en språkanalyse. Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47 Intern melding 2012-004 vedlegg 6 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47 1 Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA REGION ØST - STRAFFEPROSESSUTVALGETS UTREDNING NOU 2016:24 NY STRAFFEPROSESSLOV

HØRINGSUTTALELSE FRA REGION ØST - STRAFFEPROSESSUTVALGETS UTREDNING NOU 2016:24 NY STRAFFEPROSESSLOV Kriminalomsorgen region øst Kriminalomsorgsdirektoratet Deres ref: Vår ref: Dato: 201700298-13 08.06.2017 HØRINGSUTTALELSE FRA REGION ØST - STRAFFEPROSESSUTVALGETS UTREDNING NOU 2016:24 NY STRAFFEPROSESSLOV

Detaljer

VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER

VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER - 1 - VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Regler for. Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Mekling

Regler for. Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Mekling Regler for Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning Mekling Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning Henrik Ibsens gate 100, NO-0255

Detaljer

Rettssaker og saker for internasjonale overvåkningsorganer

Rettssaker og saker for internasjonale overvåkningsorganer INTERNE RETNINGSLINJER Rettssaker og saker for internasjonale overvåkningsorganer Formål: Legge til rette for et godt og effektivt samarbeid med Regjeringsadvokaten om rettssaker, gi utgangspunkter for

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Samarbeidsrutine. Tromsø politistasjon, Statens barnehus Tromsø og barneverntjenesten i Tromsø kommune

Samarbeidsrutine. Tromsø politistasjon, Statens barnehus Tromsø og barneverntjenesten i Tromsø kommune Samarbeidsrutine Tromsø politistasjon, Statens barnehus Tromsø og barneverntjenesten i Tromsø kommune OM RUTINEN Denne rutinen gir retningslinjer og føringer for samhandling mellom politiet og barneverntjenesten

Detaljer

22. juli-saken - informasjon til overføringsdomstolene

22. juli-saken - informasjon til overføringsdomstolene OSLO TINGRETT KONTOR: C.J. HAMBROS PL. 4 TLF: 22 03 52 00 FAKS: 22 03 53 53 POSTADRESSE: POSTBOKS 8023 DEP, 0030 OSLO Internett: www.domstol.no/oslotingrett E-post: oslo.tingrett.eksp@domstol.no Til de

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34 IM 2010-046V8 Saksnummer: 07/4335-2 Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje og fvl 34 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn,

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. Sammensetning og valg av takstnemndene.

Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. Sammensetning og valg av takstnemndene. Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. 1. Sammensetning og valg av takstnemndene. Til å foreta verdsettelse av verk og bruk i Leka kommune i henhold til

Detaljer

Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand

Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand Stadig flere utenlandske myndigheter engasjerer seg gjennom sine utenriksstasjoner i barnevernsaker som involverer deres statsborgere. Utenriksstasjoner

Detaljer

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Dette er ikke en lærebok i juss, men en enkel innføring i forsvareryrkets praktiske del. Det er ikke en bok for de garvede og viderekomne, men i første rekke en innføringsbok for

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V3 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer

Oppgaven inviterer heller ikke i særlig grad til å ta opp strafferettslige spørsmål (selv om det vises til strl. 162).

Oppgaven inviterer heller ikke i særlig grad til å ta opp strafferettslige spørsmål (selv om det vises til strl. 162). Sensorveiledning JUS4211 (dag 2) I Innledning Oppgaven reiser spørsmål innenfor straffeprosess og menneskerettigheter. De rettslige grunnlagene er å finne i straffeprosessloven (til dels også domstolsloven

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer