Solmunde & Partners ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solmunde & Partners ASA"

Transkript

1 Q3 211 Denne rapport/analyse er utarbeidet ved hjelp av kilder som vurderes som pålitelige. Solmunde & Partners garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysen reflekterer Solmunde & Partners oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Solmunde & Partners forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analysen skal ikke forstå som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Solmunde & Partners påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Solmunde & Partners kan eie verdipapirer/andeler i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer/andeler. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Solmunde & Partners. Solmunde & Partners ASA Torgalmenning 1, 514 Bergen PO box 848 Sentrum, 587 Bergen, Norway tlf: Org.nr

2 Q3 211 Vi har lagt et svært turbulent kvartal bak oss. Økende frykt for ny resesjon, samt den vanskelige gjeldsituasjonen i EU synes å være årsakene. Det er mange som er overrasket over at veksten har vært såpass lav så langt i 211. Det viser seg også at veksten for Q1 er blitt rapportert for høy, både i Europa, men spesielt i USA. Dette setter den europeiske sentralbankens rentehevning i et spesielt lys, og med sommerens turbulens taler mye for at rentehevningen var prematur, og skulle den europeiske økonomien fortsette i det samme svake sporet som hittil i år, så vil man kunne se at ECB senker renten igjen. Vi tror det er nok vekstkraft i deler av Europa til at en resesjon unngås, men det forutsetter at man snarlig finner en løsning på gjeldsproblematikken. I containerkedet har ratene falt kert. Med stadig tilførsel av ny tonnasje i de større segmentene, er dette kanskje ikke overraskende. I vårt segment, feedersegmentet, er tilførselen av ny tonnasje derimot svært begrenset, og ratene har også holdt seg bedre i dette segmentet. Ettersom containervolumene nå begynner å komme tilbake på 28-nivå, synes dette segmentet å være lovende fremover, selv om vi har fått en noe større usikkerhet tilbake i det korte perspektivet. I short sea kedet (general cargo/bulk/mpp) ble også 3. kvartal svakt, slik at hele 211 så langt har vært svakt. Vi har tidligere pekt på hendelsene i Egypt/Midt Østen/Nord Afrika, høy bunkerspris, russisk eksportforbud mot korn, og gjeldssituasjonen i middelhavslandene, som bidragsytere til dette svake kedet. Som vi antydet i forrige rapport, er det er grunn til å forvente oppgang herfra, ettersom vi sesongmessig går inn i en sterkere periode, samt at kedet generelt er godt balansert. Dette kan synes å slå til idet sportratene helt mot slutten av tember har steget kert. Når det gjelder våre bareboatprosjekter genererer alle positiv kontantstrøm. BBS Bulk I,III, V, VII, VIII, IX, X og XI generer sågar en kontantstrøm som er høyere enn budsjettert. Selvsagt er det også hyggelig å konstatere at det i ust/tember har vært utbetalinger til investorene i BBS Bulk I og i S&P Bulk X. MAKROBILDET Som vi bemerket i vår forrige rapport overrasket veksten i USA negativt i Q1. Med lavere vekst i USA er det kanskje bare å forvente at veksten i Europa (særlig Tyskland) også avtar, via lavere eksport, og 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, USA Business Confidence (ISM) 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Germany Business Confidence (IFO) som vi ser, så har det materialisert seg. Figurene over viser ISM indeksen i USA og IFO indeksen i Tyskland, og vi ser klart at de begge har indikert lavere vekst, selv om ISM indeksen i USA snudde litt opp i tember. Som vi flere ganger tidligere har sagt, så forventer vi at veksten innledningsvis i oppgangskonkturen kan bli noe avdempet, og ujevn. Vi har ikke forventet en dobbel-dip i økonomien, og dette ble gjentatt i vår forrige Q-Rapport. Gjennom de siste månedene har vi likevel først erfart at man rapporterte høyere vekst en det som faktisk har været tilfellet i Q1, samt at 2

3 Q3 211 veksten utover i året også har vært svak. På bakgrunn av det må vi nok regne med at veksten i 211 blir noe lavere enn før antatt, både i USA og i Europa, og vi tror man kan forvente at veksten kanskje blir,5% lavere enn før antatt. Med press for å redusere budsjettunderskudd både i USA og Europa, mangler økonomien fiskale stimuli, som ville vært sårt tiltrengt i denne fasen av konkturen, og med noe begrensning på pengepolitiske våpen, må man nok si at faren for en resesjon er høyere. Når vi likevel tror at vi styrer klar en resesjon, så er det fordi mange av problemene man hadde i 28 er i ferd med å løses/er løst. Bedriftenes balanser er mye sterkere nå, og selskapene er svært likvide. For en del sektorer er etterspørselen ennå så lav at det er vanskelig å få den lavere (f. eks konstruksjon), slik at man ikke kan forvente negative sjokk herfra. Selv om arbeidsledigheten er høy, og jobbskapingen noe lav, så er det ingenting som ligger til rette for sterkt økende arbeidsledighet. Ved et eventuelt nytt sjokk vil bedrifter og husholdningene kutte i sparingen, og ikke i forbruk. Usikkerheten i finanskedet er negativt, men bankene har mye likviditet, i motsetning til i 28. S&P ANALYSE: ER DER SAMVARIASJON MELLOM DE STORE OG SMÅ SKIPENES INNTJENING? Er der noen forbindelse mellom rater og inntjening i storbulksegmentet, og rater og inntjening i short sea? Figuren viser historisk utvikling i de to størrelsene (TCE siden tember 21). Vi legger umiddelbart merke til at der er stor forskjell i volatilitet, og ved nærmere beregning viser det seg at standardavviket er 66% for storbulk, og 27% for short sea. Figuren gjør det vanskelig og rent visuelt avgjøre om storbulkrater og rater i short sea svinger i takt, så vi har foretatt en beregning av korrelasjonen, altså i hvor stor grad disse størrelsene svinger i samme takt. Vi beregner korrelasjonskoeffesienten til 71%, og dette tilsier at det er en viss sammenheng mellom disse ratene (øverste figur, blå kurve er short sea). Hvis vi normaliserer ratene, som vi har gjort i den neste figuren, ser vi hvordan samvariasjonen tydeligere trer frem. Vi ser at der er samvariasjon, men også at utslagene i storbulksegmentet er mye større. Vi ser for eksempel at i lavkonkturen i så falt storbulkratene mye mer enn ratene i short sea. Vi ser også at ratene i storbulksegmentet steg veldig mye mer i høykonkturen i Vi legger merke til at samvariasjonen har vært ganske tett i årene etter finanskrisen, (nederste figur, blå kurve er storbulk). UTVIKLINGEN I SHORT SEA MARKEDET Q3 fortsatte i samme svake spor som Q1 og Q2, men i siste halvdel av tember snudde kedet kert opp. Som figuren fra Norbroker under viser, så gjelder dette for alle skipsstørrelser, men økningen er spesielt sterk for størrelsen rundt 3 5 dwt. Norske Norbrokers peker i sin siste ukerapport på at spesielt frakt av korn ut fra Baltikum driver kedet. For 3 5 dwt er TC inntjeningen tilbake på nivå med uar 211, men også for 6 5 dwt er inntjeningen tilbake på de noe høyere nivåene vi så tidligere i år. Norbrokers tror imidlertid det bare er et tidsspørsmål før også de større skipene opplever den sterke oppgangen i inntjeningen. Forbedringen i Short Sea kedet bekreftes også av engelske HC Chartering, som i sin siste ukerapport skriver at aktivitetsnivået har 3

4 oktober 9 november 9 desember 9 uar 1 ruar 1 s 1 il 1 1 i 1 i 1 ust 1 tember 1 oktober 1 november 1 desember 1 uar 11 ruar 11 s 11 il i 11 i 11 ust 11 tember 11 EUR / Day Q3 211 vært overraskede lavt lenge, men at etterspørselen nå er klart stigende, og at balansen i kedet nå ligger i skipseiernes favør Earnings estimates on TC basis 24 months (Norbroker) TC/Day ( ) TEU Hom 28. (Hamburg Index) TC/Day ( ) TEU Hom 612. (Hamburg Index) dwt 175 dwt 25 dwt 35 dwt 65 dwt Som tidligere rapportert, i containerkedet har feederskipene (de mindre containerskipene) endelig fått en etterlengtet rateoppgang. Som vi har understreket i våre tidligere rapporter, så kunne man forvente en mer kert rateoppgang først når siste feederskip er ute av opplag. Generelt har containerkedet falt kert i sommer, grunnet tilførsel av ny tonnasje, mens kedet for de mindre containerskipene, feederkedet, har hold seg noe bedre, som figurene over til høyre viser. SKIPSBESØK PÅ MV OOCL NEVSKIY (MV BJØRG) dec nov okt Alle skip som eies/administreres under Solmunde&Partners-paraplyen har jevnlige besøk av representanter fra våre tekniske sabeidspartnere. I Solmunde&Partners legger vi vekt på at også vi landkrabber tidvis er om bord i skipene. Dette fordi vi lærer mye, men også fordi mannskapet om bord setter pris på besøk fra representanter for skipenes eiere. Fra 4. til 15. i år var Oocl Nevskiy (MV Bjørg) i dokk i Gdansk for å gjennomføre sin 1 års klassing. Solmunde & Partners, ved daglig leder Marius Engen og Petter Skulstad, besøkte skipet sammen med Håvard Våge og Paul van Buren fra Vaage Ship Management, vår skipstekniske sabeidspartner. Skipet fremstår nå i meget god stand og det er meget godt vedlikeholdt av mannskapet. Kaptein Vladimir Bazylyuk kunne rapportere om et meget solid og godt skip, som han og hans mannskap er stolte av å seile på. Marius Engen, daglig leder i Solmunde & Partners, overrakte en drakt fra Sportsklubben Brann til kaptein Vladimir Bazylyuk. Dette var ment som en gest for å vise at eierne av MV Oocl Nevskiy (MV Bjørg) setter stor pris på mannskapets gode innsats for solid vedlikehold av skipet, og vi håper draktvalget også kan akteres av investorene utenfor Bergen og omlands grenser PORTRETT: HARALD REIGSTAD, STYRETS LEDER BBS BULK IV dec nov okt Harald Reigstad (51) har vært styreleder i BBS Bulk IV siden starten, i 27. Harald er gift, har tre barn, og er oppvokst og bor i Bergen. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1985), og har sitt daglige virke i Ceragon (tidligere Nera Networks), hvor han har arbeidet siden han var nyutdannet. Han er bl.a. innkjøpsansvarlig for administrative tjenester og investeringskjøp. Harald har også vært styremedlem i Tradebroker og ISAL, som begge er innkjøpsorganisasjoner. På fritiden er Harald engasjert fotballtrener, og har ellers både fotball, sykling, fiske og hagearbeid som fritidsinteresser. 4

5 Q3 211 NYANSATT I SOLMUNDE&PARTNERS: SILJE ENGEN RYSJEDAL I Solmunde&Partners er vi svært glade for å kunne ønske Silje Engen Rysjedal velkommen som Financial Controller. Silje har nylig avsluttet sin Mastergrad i Business and Economics ved Handelshøyskolen BI, og har fra tidligere en Bachelorgrad i eiendomsmegling fra samme institusjon. Silje har god arbeidserfaring ved siden av studiene, og har blant annet jobbet som revisjonsmedarbeider i FH Revisjon, og som oppgjørsmedarbeider i DnB Nor Meglerservice. Silje vil primært arbeide med daglig økonomisk oppfølging/analyse i forbindelse med våre aktive selskaper. Hun vil også være sentral i organiseringen av, samt delta i de fleste styremøter og generalforsamlinger/selskapsmøter, og i alt arbeid rundt disse møtene. VÅR SISTE PROSJEKT S&P BULK XI. OVERTAGELSE I LØPET AV OKTOBER Tegningsperioden i dette prosjektet er avsluttet, og det forventes overtagelse av MV Arklow Rally i løpet av oktober. Solmunde&Partners har et mindre antall andeler til slags, og disse selges til kostpris. Interesserte investorer bes henvende seg til Solmunde&Partners, eller til en av våre sabeidspartnere. MV Arklow Rally er ca. 5 dwt (etter kapasitetsutvidelse), og er bygget i 22, ved Bijls Lemmer B.V i Holland. Skipet er et general cargoskip, er ca. 9 meter langt, og har MaK maskineri. AVSLUTNING Vi har nå bak oss omtrent et år med svakere utvikling enn forventet, i verdensøkonomien og i våre shippingsegmenter. Selv om vi har forventet en ujevn utvikling etter finanskrisen, har utviklingen likevel overrasket på nedsiden. De fiskale budsjetter er strammere enn de ellers ville vært, og dette forklarer en del. Urolighetene knyttet til gjeldssituasjonen i EU er også negativt, men hvis politikerne klarer å løse disse problemene, ser vi det som mest sannsynlig at dennne meget svake perioden avløses av en periode med noe sterkere vekst igjen. For våre investorer er det utvilsomt tilfredsstillende at langt de fleste av våre prosjekter er basert på lange bareboatkontrakter, slik at prosjektene sikres stabil inntjening, selv i krevende tider. En fordel med en svak utvikling er selvsagt at vi i Solmunde&Partners får anledning til å tilrettelegge og tilby investering i nye prosjekter, hvor skipspriser er relativt attraktive. I 21 plasserte vi S&P Bulk X, og i vårt siste prosjekt, S&P Bulk XI, er vi snart klar for oppstart. Fortsatt er det muligheter til å gjøre svært interessante prosjekter. Tilslutt vil vi vise til vår nye nettside, som ble lansert i ust. Her er det anledning til å få en oversikt over de enkelte prosjekter som vi har tilrettelagt, og er forretningsfører for. Flere detaljer vil komme etter hvert. Man vil også tidvis finne aktuelle nyheter/stoff. Vi vil også etter hvert forsøke å synliggjøre annenhåndskedet på disse sidene. 5

Solmunde & Partners ASA

Solmunde & Partners ASA Q2 2011 Denne analysen er utarbeidet ved hjelp av kilder som vurderes som pålitelige. Solmunde & Partners garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysen

Detaljer

GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE

GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE Q4 Q-Rapport MAKROBILDET Som vi resonnerte i vår forrige kvartalsrapport, så ville man i Europa kunne unngå negativ vekst hvis man hurtig klarte å få kontroll over kredittmarkedet. Dessverre brukte europeiske

Detaljer

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs Månedsrapport 8/13 Ny optimisme i volatile finansmarkeder Markedet Finansmarkedene har i juli vært preget av optimisme, til tross for nye usikkerhetsmomenter og til dels stor volatilitet. Både børs og

Detaljer

TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014

TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014 TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK 100 000 EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK 10 000 000 TEGNINGSPERIODE

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd 2013 slangens år Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Ifølge

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

MARKEDSRAPPORT ANGST, BÆVEN OG ET SKARPT BLIKK SEPTEMBER 2011

MARKEDSRAPPORT ANGST, BÆVEN OG ET SKARPT BLIKK SEPTEMBER 2011 ANGST, BÆVEN OG ET SKARPT BLIKK Mens store deler av verden hadde sommerferie, brøt panikken løs i finansmarkedene. Det som virkelig utløste tillitskrisen var Standard and Poor s ydmykende nedgradering

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 1 Solmunde&Partners ASA inviterer til investering i shippingprosjekt S&P Bulk XI DIS MV Arklow Rally General Cargo, 5 000

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 33. 14. august 2006 Tilbakeblikk på uke 32. Uke 32 var bl.a. preget av Feds rentemøte og terrorfrykt og det ble en tung uke for de fleste børsene rundt om i

Detaljer

Pengetrykking og børsoppgang i Europa?

Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Norcaps investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her for å lese mer Pengetrykking har hatt en positiv

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Høyere inflasjon i vente?

Høyere inflasjon i vente? Høyere inflasjon i vente? Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer