Solmunde & Partners ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solmunde & Partners ASA"

Transkript

1 Q Denne analysen er utarbeidet ved hjelp av kilder som vurderes som pålitelige. Solmunde & Partners garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysen reflekterer Solmunde & Partners oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Solmunde & Partners forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analysen skal ikke forstå som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Solmunde & Partners påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Solmunde & Partners kan eie verdipapirer/andeler i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer/andeler. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Solmunde & Partners. Solmunde & Partners ASA Torgalmenning, 5014 Bergen PO box 848 Sentrum, 5807 Bergen, Norway tlf: Org.nr

2 Q EN VERDENSØKONOMI I FLERE HASTIGHETER I andre kvartal har vi sett en noe svakere økonomisk vekst i USA, mens veksten i Europa holder seg brukbart oppe, til tross for budsjettinnstramminger og uro i kreditt/finanskedene. Vi regner med at den økonomiske aktiviteten i Europa kommer opp på samme nivå som i 2008 mot slutten av Den positive utviklingen i verdensøkonomien fortsetter altså, men veksten er ennå noe skjevt fordelt. Som vi tidligere har antydet, så vil man først kunne se robust stigning i TC-ratene i feedersegmentet (container) når siste skip er ute av opplag. Der er vi nå, og siden oktober 20 har utviklingen i ratene vært konsistent og positiv. Ettersom containervolumene nå begynner å komme tilbake på 2008-nivå, synes dette segmentet å være svært lovende fremover, ettersom få nye skip er levert, og en del skraping av eldre tonnasje er foretatt. Dette er godt nytt for investorene i BBS Containerfeeder, Portlink Pacer og i Orion Containership. I short sea kedet (general cargo/bulk/mpp) har andre kvartal fortsatt som første, altså noe svakt. Hendelsene i Egypt/Midt Østen/Nord Afrika har preget kedet. Høy bunkerspris har vært en utfordring, og mye russisk tonnasje er kommet til Europa, og dette har bidratt til svake kedet. Det er grunn til å forvente oppgang herfra, ettersom vi sesongmessig går inn i en sterkere periode, samt at kedet generelt er godt balansert, slik at den forventede økonomiske veksten sannsynligvis løfter aktivitets - og ratenivå. For våre bareboatprosjekter, BBS Bulk I,III, V, VII, VIII, IX, X og XI har kontantstrømmen vært noe bedre enn budsjettert. I BBS Bulk II, IV og VI har størrelsen på rateutsettelsen blitt noe større enn man forventet, grunnet et svakere ked, men også disse prosjektene genererer positiv kontantstrøm. I containerprosjektene har ratene krøpet oppover, og i dette segmentet ser man lys i tunnelen. Generelt for de aktuelle prosjektene har styrene, sammen med Solmunde&Partners, arbeidet med å få til utbetalinger fra selskapene, og vil fortsette med det arbeidet. I S&P Bulk X ligger det an til utbetaling til høsten. Sammen med Solmunde&Partners følger styrene i bareboatprosjektene utviklingen i skipsverdier nøye, da utbetalinger herfra vil være avhengig av en stabil utvikling i skipsverdier (ref. låneavtalene). MAKROBILDET Veksten i verdensøkonomien lå på 4,3% ved inngangen til andre kvartal. Veksten har overasket noe negativt i USA (se f.eks ISM-indeksen under), mens den overasket positivt i Europa, drevet av 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 USA Business Confidence (ISM) 120,00 1,00 0,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 Germany Business Confidence (IFO) investeringer i Tyskland og Frankrike. Andre kvartal har vært preget av virkningene etter jordskjelvet / tsunamien i Japan, uroen i Nord Afrika, samt høy oljepris. Den umiddelbare virkningen fra Japan er supply chain disruption, som demper veksten i industriproduksjonen, også i andre land enn Japan, på grunn av stopp i leveranse av deler. På lengre sikt vil etterspørselen etter olje, gass og metallråvarer øke i Japan, noe som er positivt for shipping, men landet vil kunne få negativ vekst i Som vi flere ganger tidligere har sagt, så forventer vi at veksten innledningsvis i oppgangskonjunkturen kan bli noe avdempet, og ujevn. Vi har ikke forventet en dobbel-dip i økonomien, og vi synes utviklingen så langt i høyeste grad støtter dette standpunkt. Vi tror videre at vekstpausen i USA er midlertidig, og at veksten kommer 2

3 .07 jun.07 nov.07 apr.08 sep jul.09 des.09 mai. okt..11 Q tilbake til høsten. Arbeidsledigheten faller, og inntektene øker, noe som gir høyere forbruksvekst. Vi har også i det siste sett at den relativt høye spareraten er noe avtagende, og dermed øker konsumet. For året forventer vi en vekst på 2,5-3,0% i USA. I Euroland holder veksten seg brukbart oppe, til tross for budsjettinnstrammingene. Den eksportledede veksten får nå også hjelp av vekst i forbruk og investeringer, på basis av lavere arbeidsledighet. Det forventes en vekst rundt 2% i snitt, men ujevnt fordelt, med negativ vekst i Hellas og Portugal, og frisk vekst i Baltikum, Tyskland, Frankrike og Norden (unntatt Dank). Tilbudssiden i europeisk short sea shipping er behandlet flere ganger I Solmunde&Partners forskjelllige rapporter og analyser. Etterspørselssiden vil ha fokus i denne analysen. Ettersom statistikk for transportert volum på skip er tilgjengelig, men ikke helt fersk, vil vi her fokusere på europeisk handel, og la det være en indikator på utviklingen på etterspørselssiden. Vi erkjenner selvsagt at handel med varer vil være utført på forskjellige transportkilder, men antar her relativt stabil fordeling mellom de forskjellige kildene. Vi ser imidlertid først på korrelasjonen mellom volumer fraktet på short sea skip, og den generelle økonomiske aktiviteten i Europa. Corelation between Short Sea shipping volumes and EU GDP level (Source: Eurostat) 3 S&P ANALYSE. EUROPEISK BNP VEKST, VEKST I HANDEL OG EUROPEISK SHORT SEA SHIPPING q q q q q1 20 q2 20 Short Sea Shipping (mill. tonnes) EU 27 GDP Correlation 91,9 % I Q ble det fraktet 663 mill. tonn på short sea skip. Ett år senere, i Q var volumet falt kraftig, til 567 mill. tonn., et fall på hele 14,5%. I Q2 20 har short sea volumene steget til 589 mill. tonn, men det er fremdels 11,2% under Q nivået. Vi har ikke tilgjengelig nyere tall. Vi vet at europeiske økonomien har vokst videre siden Q2 20, og vi vet også at spesielt volumene innenfor containershipping har hatt en fin stigning. Selv om tallseriene vi her behandler er kort, vil det likevel være svært interessant å beregne korrelasjonen mellom dem. Som vi ser så er korrelasjonen mellom det generelle aktivitetsnivå i Europa (BNP-nivå), og volumer fraktet på short sea skip svært høy, 91,9%. EU27 Internal and External Trade (in EUR bn. Source: Eurostat) Intra EU27(exp =imp (dispatch es)) EU27 exp EU27 imp Europeisk handel vil utgjøres av handel internt mellom landene, hvor eksport og import nødvendigvis vil være lik, og handel mellom disse landene og resten av verden, altså import pluss eksport. Figuren over viser utviklingen i disse størrelsene. Som man ser så falt handelen kraftig høsten 2008, og bunnet ut i august 2009, hvoretter den har steget siden, og synes å være i ferd med å nå nivåene før konjunkturnedgangen/finanskrisen. Figuren øverst på neste side viser de samme data, men som et 3 mnd. glidende gjennomsnitt for å glatte over, og for å få frem trendene. Vi merker oss at aktiviteten synes å avta noe høsten 20, men at den tar seg opp igjen i starten av Vi har også sett på hvordan handelen fordeler seg mellom de forskjellige varelagene. Vi har sett på utviklingen fra 2006, der 2006=1, og konsentrert oss om intra-europahandel (bildet er det samme om man tar med eksport/import). Figuren viser det samme mønsteret som de øvrige figurene, nemlig et kraftg fall høsten 2008, hvor bunnen nås høsten 2009, og en forbedring derfra.

4 .07 jun.07 nov.07 apr.08 sep jul.09 des.09 mai. okt..11 Q Vi ser likevel at vareslagene har hatt en noe forskjellig utvikling. Food/Drink/Tobacco hadde en mindre kert fall, og har siden steget til nivåer som ligger over toppen i Kraftigst fall hadde Raw materials og Manufactured goods, og siden bunnen har disse kategoriene hatt en positiv, men noe svakere utvikling. Det ser også ut som disse varegruppene har hatt en fallende tendens gjennom høsten 20. Vi har tidligere og i andre sammenhenger vist at utviklingen i volumene i containershipping har utviklet seg bedre enn for eksempel volumene i bulk/general cargo. Hvis vi tør våge oss inn på en tolkning av de foreliggende data sett opp mot det faktum, så vil det være nærliggende å koble den positive utviklingen i frakt av Food/Drink/Tobacco til den positive utviklingene i containervolumene høsten 20, som nå tangere volumene fra toppåret Videre kan det være relevant å koble utviklingen av volumene i Raw materials og Manifactured Goods med utviklingen i bulk/general cargosegmentet, hvor vi vet at ratenivået har hatt en stagnerende/fallende tendens siden sommeren 20, men at de side starten av 2011 synes å ha snudd oppover igjen. EU27 Internal and External Trade (in EUR bn. Source: Eurostat) 250,0 230,0 2,0 190,0 170,0 150,0 130,0 1,0 90,0 70,0 50, j a n. m a r. m a i. j u l. F o o d,d r i n k, to b a c c o E n er g y p r o d u c ts s ep. Intra EU27(exp =imp (dispatch es)) EU27 exp EU27 imp n o v. j a n. 11 R a w M a ter i a l M a n u fa c tu r ed g o o d s Vi har ikke handelsdata for s i år, så må vi gå til andre kilder for å få en pekepinn om utviklingen i denne måneden. Vi har søkt i data fra europeiske havner for om mulig å få fersk statistikk. For første kvartal har Hamburg sett en økning i sitt containervolum på 18,2%, og en økning i general cargo var 15,0%. Antwerpen hadde en økning i sitt containervolum på 7,8%. Conventional/breakbulk var opp 11,7%. I Rotterdam steg containervolumet med 12,0%, mens general cargo var opp 35,0%. Dette skulle tyde på at handelen internt i Europa fortsetter å stige også i s.. Q2 har fortsatt i samme spor som Q1, og kedet er nå rundt samme nivå som for et år siden. Dette er utvilsomt noe uventet for oss, og for mange andre aktører i kedet. Samtidig er bunkersprisen ca. 50% høyere (se figuren øverst på neste side fra Bunkerworld) Det er spesielt utviklingen for skip rundt 6000dwt som har vært negativ første halvår Her har TC-inntjeningen falt med over EUR 00/dag. For de mindre segmentene synes utviklingen å ha snudd oppover igjen, etter en svakere inngang på året. Forklaringen på forskjellen kan delvis være at det er i de minste segmentene knapt leveres ny tonnasje i det hele tatt. Ettersom kedsaktørene mener at de fundamentale forhold skulle tilsi høyere rater, i.e. høyere økonomiske aktivitet i år enn i fjor, er man skyldig gode forklaringer på utviklingen. Man peker på situasjonen i Nord-Afrika, samt på de høye bunkersprisene, samt på mange russiske skip som p.g.a. eksportforbud på korn fra Russland, tilbyr tonnasje i Europa. 4 UTVIKLINGEN I SHORT SEA MARKEDET 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0,0 5, Short Sea spot rates ($/ton) På grunnlag av data fra Clarkson Research Services Ltd. har Solmunde&Partners ASA beregnet en gjennomsnittlig fraktrate fra 5 short sea-ruter: ECUK/N. Spain, ECUK/ARAG, Lower Baltic/ARAG, French Bay/ECUK og WCUK/East Med

5 Q Inngangen til 2011 har vært som siste halvdel av 20, altså et ked preget av manglende retning. Vi tror også at kedet har tatt seg en pause grunnet avtagende virkning av de europeiske stimulipakkene i forbindelse med finanskrisen. Vi gjentar at vi tror at problemet primært skyldes at vi er i en fase av konjunkturoppgangen hvor forhandlingsmakten i ratekedet ennå ligger hos lasteeier, men at dette forholdet nå etter hvert vil vippe over til skipseierne, som da lettere vil kunne presse ratene høyere. Som tidligere rapportert, i containerkedet har feederskipene (de mindre containerskipene) endelig fått en etterlengtet rateoppgang. Som vi har understreket i våre tidligere rapporter, så kunne man forvente en mer kert rateoppgang først når siste feederskip er ute av opplag. Der er vi omtrent nå, og som figurene viser, så viser dette segmentet nå en viss styrke. Fra sist rapport forventet vi en Hamburg Index på rundt 6 000/dag for skipsstørrelser som OOCL Nevskiy (MV Bjørg, BBS Containerfeeder), og det synes som vi har passert det nivået nå. For skipsstørrelser som Porlink Pacer viser Hamburg Index et nivå på 3000/dag. Dette betyr at nye TC kontrakter gjøres til dette nivået i kedet i dag. Som vi tidligere har sagt, så forventes at volumene i containerkedet vil tangere volumene før finanskrisen i løpet av Det forventes tosifret vekst i 2011 og 2012 (Alphaliner), mens flåteveksten forventes å være begrenset. I feedersegmentet er ordreboken liten, bare 4,2%, og gitt at etterspørselen (containervolumene) passerer 2008-nivået i løpet av året, vil vi kunne oppleve en kert stramhet i dette segmentet i løpet av året, og dermed en mer kert rateoppgang enn det vi har sett så langt. UTVIKLINGEN I SOLMUNDE&PARTNERS PROSJEKTER TC/Day ( ) TEU Hom 280. (Hamburg Index) dec nov okt sep aug jul jun mai apr TC/Day ( ) TEU Hom 612. (Hamburg Index) dec nov okt sep aug jul jun mai apr Det er fortsatt få transaksjoner i annenhåndskedet for skip i våre segmenter, slik at det er vanskelig å ha bestemte oppfatninger om utviklingen av skipsprisene i andre kvartal. Bareboatprosjektene samlet, som utgjør 75% av Solmunde&Partners prosjekter, har levert kontantstrøm omtrent som forventet, og det er tilfredsstillende. Solmunde&Partners arbeider sammen med de respektive stryrer målbevist for å få til utbetalinger fra prosjektene etter finanskrisen, og vi vil komme tilbake med informasjon om dette etter hvert som det blir aktuelt. I S&P Bulk X forventes utbetaling i henhold til budsjett. MV OOCL Nevskiy (MV Bjørg) var i dokk i mai, hvor hun gjennomførte sin årsklassing. MV Andrea Anon (MV Anita C) var i dokk i april, hvor hun gjennom gikk sin 5 årsklassing, se bildet over hvor skipet ligger i tørrdokk på Astelleros de Santander S.A. i Spania. 5

6 Q Emisjonen i BBS Containerfeeder I DIS ble vellykket, og inntjeningen i selskapet utvikler seg positivt. Solmunde&Partners arbeider også med en rettet emisjon i Orion Containership AS, og investorer bes kontakte Solmunde&Partners ved interesse. PORTRETT: PAAL MARTENS Vi i Solmunde&Partners ønsker i Q-Rapportene fra tid til annen å presentere personer som har en fremtredende rolle i våre prosjekter. Som styreformann i BBS Short Sea, BBS Bulk I og BBS Bulk II har Paal Martens utvilsomt det. Paal er også investor i disse selskapene, og investeringene gjøres i stor grad gjennom hans eget selskap, Toppenhaug Shipping AS, hvor han også er adm.dir. Mange vil kjenne Paals bakgrunn. Som mangeårig direktør / administrerende direktør i det kjente bergenske skipsverftet Mjellem&Karlsen har han mye erfaring fra skipsbygging og shipping. Han har også vært adm.dir i Multiwave AS, (oilservice, seismikk). Paals utdannelse er fra University of Newcastle, Depart. of Naval Architecture & Shipbuilding ( B.Sc. Honours degree), og denne utdannelsen kommer på toppen av Sjøkrigsskolen i Bergen, og senere arbeid som offiser på inefartøy. Paal er også arbeidende styreformann i Maritimt Forum Bergensregionen. Paal er gift med Patricia Ann Martens, og har to voksne sønner. NYANSATT I SOLMUNDE&PARTNERS: KJELL BUGGE I Solmunde&Partners er vi svært glade for å kunne ønske Kjell Bugge velkommen som Portfolio Manager. Han vil spesielt konsentrere seg om oppfølging av eksisterende - og nye investorer. Kjell har en lang og innholdsrik karriere i norsk finans, og har bl.a. arbeidet med analyse i Dyno og Orkla. Videre har han vært direktør i Nevi, og ledet porteføljeforvaltningen i PRE Invest. I Carnegie hadde han ansvaret for analysearbeidet innenfor industrisektoren, og deltok også i tilrettelegging av emisjoner i aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner. I A. Sundvall ledet han arbeidet med analyse og megling på aksjesiden, og i Atlantic Securities var han adm.dir og leder for corporatevirksomheten. I de senere år har han drevet egen virksomhet, som konsulent, og med investeringer innenfor eiendom og aksjer. Kjell er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har en mastergrad fra Universitetet i Chicago, med fokus på finans, regnskap og statistikk. Kjell er Chartered Financial Analyst fra CFA Institute, Charlottesville, USA. NYTT PROSJEKT: S&P BULK XI, MED TEGNINGSFRIST 30. JUNI Vi er midt i tegningsperioden på vårt neste prosjekt, S&P Bulk XI, et prosjekt som vi ønsket skulle være mest mulig likt S&P Bulk X, vårt forrige prosjekt, og som ble plassert hos investorer i Bergen/Vestlandet, Kristiansand og i Oslo, sommeren 20. Det er hyggelig å konstatere at S&P Bulk X siden oppstart august 20 faktisk har gått noe bedre enn forventet, og planlagte utbetalinger til investorene forventes å følge budsjettet. Vårt siste prosjekt er altså S&P Bulk XI, og her er tegningsfristen 30. juni. Prosjektet kan man få en nærmere presentasjon av ved henvendelse til våre sabeidspartnere. Investorer er også hjertelig velkomne til å ta direkte kontakt med Solmunde&Partners. AVSLUTNING Vi må kunne slå fast at utviklingen i våre keder har vært svakere enn forventet de siste 12 måneder. Første kvartal 2011 har forløpt omtrent som høsten forløp, med et noe anemisk general cargo/bulkked, og vi har ikke sett noen forbedring i andre kvartal. Vi tror som tidligere likevel at etterspørselsveksten i økonomiene nå er sterk nok til å løfte ratene videre. Veksten i Europa vil kunne tangere nivået fra 2008 sent i år. I feedersegmentet har vi ingen opplagssituasjon lenger, og ratene kan forventes å fortsette oppover. Vi oppfordrer våre investorer til å ta kontakt med oss eller våre sabeidspartnere, slik at man kan få en statusgjennomgang av sine shippinginvesteringer hos oss. Til slutt vil vi benytte denne anledningen til å ønske alle våre investorer og sabeidspartnere en riktig god sommer! 6

Solmunde & Partners ASA

Solmunde & Partners ASA Q3 211 Denne rapport/analyse er utarbeidet ved hjelp av kilder som vurderes som pålitelige. Solmunde & Partners garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysen

Detaljer

120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,

120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40, Q1 2012 Q-Rapport 1 01-01-2000 01-08-2000 01-03-2001 01-10-2001 01-05-2002 01-12-2002 01-07-2003 01-02-2004 01-09-2004 01-04-2005 01-11-2005 01-06-2006 01-01-2007 01-08-2007 01-03-2008 01-10-2008 01-05-2009

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE

GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE Q4 Q-Rapport MAKROBILDET Som vi resonnerte i vår forrige kvartalsrapport, så ville man i Europa kunne unngå negativ vekst hvis man hurtig klarte å få kontroll over kredittmarkedet. Dessverre brukte europeiske

Detaljer

TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014

TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014 TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK 100 000 EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK 10 000 000 TEGNINGSPERIODE

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte

Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte 13.08.08 Sour c e: Reut er s EcoWin Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 5,75% og følger dermed referansebanen fra Pengepolitisk Rapport

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Holberggrafene

Holberggrafene Holberggrafene 01.08.2014 1 Fra vondt til verre i Finland 2 So far, so good (I) 3 Source: Reuters EcoWin Något mer tråkigt 9,5 9,0 8,5 80 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Arbeidsledighet 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Holberggrafene

Holberggrafene Holberggrafene 04.04.2014 1 Afrika er ikke et land There are huge differences between the countries in Africa. It's misleading to treat them as one and the same. Life expectancy in Cape Verde is for example

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 27. november 2009

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 27. november 2009 1 Ukens Navn påholberggraf presentasjon 27. november 2009 Hollandsk syke eller norsk psyke? Antall trygdede i Norge i yrkesaktiv alder Kilde: NOU 2009:10 (Fordelingsutvalget) 2 40% av alle 60-åringer er

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Holberggrafene. 12. mai 2017

Holberggrafene. 12. mai 2017 Holberggrafene 12. mai 2017 1 Et adrenalinkick på 20.000 mrd. kroner Med et daglig forbruk på 95 millioner fat olje og en gjennomsnittlig oljepris 35 dollar, utgjorde verdien av verdens oljeforbruk i fjor

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS

TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK 100 000 EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK 10 000 000 TEGNINGSPERIODE 1.9

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport din egen rådgiver NORCAP Markedsrapport August 2009 din egen rådgiver Sommeren endte litt opp Juni + Juli: Oslo børs: +1,7% S&P 500: +5,5% FTSE World: +6% FTSE Emerging: +6,9% Oljepris: +6,9% Sommeren

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte Månedsrapport 06/14 Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte SSB s investeringsundersøkelse sendte en støkk i markedet i forrige uke. Den indikerte en solid nedgang i oljeinvesteringene det kommende

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2009

Markedsrapport. Desember 2009 Markedsrapport Desember 2009 Utvikling forrige måned November Oslo børs: +5,1% S&P 500: +5,1% FTSE All World: +3,7% MSCI Emerging: +2,7% Oljepris: +2,8% Kilde: Bloomberg Dubai-sjokket Månedens oppgang

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Uke 36, 2011 Ukerapport laks Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,1 Endring sist uke -1, % Endring i år 1,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,9 Siste % sist uke %

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Mars 2009 Også Februar endte ned Oslo børs: -5% S&P 500-8,9% FTSE World -7,8% FTSE Emerging -4,0% Oljepris: 0% Er du en tviler? I en tid hvor negative nyheter dominerer nyhetsbildet

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett Økonomiske Utsikter Agenda Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum MET Valutahandel på nett 2 Norden vs Euroland og USA 6 BNP Prosentvis endring år/år 4 2 0-2 -4-6 Q1

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Februar 2009 Januareffekten uteble selv om det begynte hyggelig Oslo børs: +0,2% S&P 500-9,6% FTSE World -9,9% FTSE Emerging -7,6% Oljepris: +3,6% Like ille som 30-tallet? Gjentatte

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 9 2012. Lakseprisene svakt ned til 28 NOK/kg Fantastiske eksporttall: Opp 37% å/å i uke 8

Ukerapport laks. Uke 9 2012. Lakseprisene svakt ned til 28 NOK/kg Fantastiske eksporttall: Opp 37% å/å i uke 8 Uke 9 212 Ukerapport laks Lakseprisene svakt ned til 28 NOK/kg Fantastiske eksporttall: Opp 37% å/å i uke 8 Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob.

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke - en hurtig og tabloid fremstilling Hallgeir Isdahl 14.09.10 2 3 Gjeninnhentingen blir annerledes Kina og sør-øst Asia blir mer dominant Kina er nå verdens

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Januar 2009 Godt nytt år! Bli med på Norcaps ekspert - konkurranse 2009 1. Oslo Børs Hovedindeks 31.12.09? 2. Oljeprisen 31.12.09? 3. Styringsrenten hos Norges Bank 31.12.09? 4. Endring

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015?

Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015? Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015? Terje Vassdal UiT Handelshøgskulen Torskefiskkonferansen 23.oktober 2014, Radisson Blu Hotel, Tromsø Tema for denne presentasjonen Det er generelt en negativ

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. April 2010

NORCAP Markedsrapport. April 2010 NORCAP Markedsrapport April 2010 Utvikling i Mars Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Mars 4,7% 4,8% 5,5% 6,1% 5,8% 9,27% Hittil i år 1,4% 4,9% 2,7% 3,4% 4,5%

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Uke 35, 2011 Ukerapport laks Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Holberggrafene. 27. januar 2017

Holberggrafene. 27. januar 2017 Holberggrafene 27. januar 2017 1 Bolig fenger 2 Vi har over halvparten av formuen vår i bolig Husholdningenes samlede formue Bolig 5.400 mrd. 54% Hytter 600 mrd. 6% 10.000 mrd. kroner Bankinnskudd 1.200

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedsrapport. Januar 2010

Markedsrapport. Januar 2010 Markedsrapport Januar 2010 Utvikling i desember Desember Oslo børs: +3,9% S&P 500: +0,6% FTSE All World: -0,1% MSCI Emerging: +0,1% Oljepris: -2,5% Oslo børs noterte en god måned til tross for midlertidig

Detaljer

Holberggrafene. 20. mars 2015

Holberggrafene. 20. mars 2015 1 Holberggrafene 20. mars 2015 QE(r) i USA, Japan og Europa preger finansmarkedene - Høyere aksjepriser, lave renter og store valutabevegelser ECBs plan for kjøp av obligasjoner (Volum pr. mnd. inntil

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Uke 34, 2011 Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M.

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer