Solmunde & Partners ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solmunde & Partners ASA"

Transkript

1 Q Denne analysen er utarbeidet ved hjelp av kilder som vurderes som pålitelige. Solmunde & Partners garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysen reflekterer Solmunde & Partners oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Solmunde & Partners forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analysen skal ikke forstå som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Solmunde & Partners påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Solmunde & Partners kan eie verdipapirer/andeler i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer/andeler. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Solmunde & Partners. Solmunde & Partners ASA Torgalmenning, 5014 Bergen PO box 848 Sentrum, 5807 Bergen, Norway tlf: Org.nr

2 Q EN VERDENSØKONOMI I FLERE HASTIGHETER I andre kvartal har vi sett en noe svakere økonomisk vekst i USA, mens veksten i Europa holder seg brukbart oppe, til tross for budsjettinnstramminger og uro i kreditt/finanskedene. Vi regner med at den økonomiske aktiviteten i Europa kommer opp på samme nivå som i 2008 mot slutten av Den positive utviklingen i verdensøkonomien fortsetter altså, men veksten er ennå noe skjevt fordelt. Som vi tidligere har antydet, så vil man først kunne se robust stigning i TC-ratene i feedersegmentet (container) når siste skip er ute av opplag. Der er vi nå, og siden oktober 20 har utviklingen i ratene vært konsistent og positiv. Ettersom containervolumene nå begynner å komme tilbake på 2008-nivå, synes dette segmentet å være svært lovende fremover, ettersom få nye skip er levert, og en del skraping av eldre tonnasje er foretatt. Dette er godt nytt for investorene i BBS Containerfeeder, Portlink Pacer og i Orion Containership. I short sea kedet (general cargo/bulk/mpp) har andre kvartal fortsatt som første, altså noe svakt. Hendelsene i Egypt/Midt Østen/Nord Afrika har preget kedet. Høy bunkerspris har vært en utfordring, og mye russisk tonnasje er kommet til Europa, og dette har bidratt til svake kedet. Det er grunn til å forvente oppgang herfra, ettersom vi sesongmessig går inn i en sterkere periode, samt at kedet generelt er godt balansert, slik at den forventede økonomiske veksten sannsynligvis løfter aktivitets - og ratenivå. For våre bareboatprosjekter, BBS Bulk I,III, V, VII, VIII, IX, X og XI har kontantstrømmen vært noe bedre enn budsjettert. I BBS Bulk II, IV og VI har størrelsen på rateutsettelsen blitt noe større enn man forventet, grunnet et svakere ked, men også disse prosjektene genererer positiv kontantstrøm. I containerprosjektene har ratene krøpet oppover, og i dette segmentet ser man lys i tunnelen. Generelt for de aktuelle prosjektene har styrene, sammen med Solmunde&Partners, arbeidet med å få til utbetalinger fra selskapene, og vil fortsette med det arbeidet. I S&P Bulk X ligger det an til utbetaling til høsten. Sammen med Solmunde&Partners følger styrene i bareboatprosjektene utviklingen i skipsverdier nøye, da utbetalinger herfra vil være avhengig av en stabil utvikling i skipsverdier (ref. låneavtalene). MAKROBILDET Veksten i verdensøkonomien lå på 4,3% ved inngangen til andre kvartal. Veksten har overasket noe negativt i USA (se f.eks ISM-indeksen under), mens den overasket positivt i Europa, drevet av 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 USA Business Confidence (ISM) 120,00 1,00 0,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 Germany Business Confidence (IFO) investeringer i Tyskland og Frankrike. Andre kvartal har vært preget av virkningene etter jordskjelvet / tsunamien i Japan, uroen i Nord Afrika, samt høy oljepris. Den umiddelbare virkningen fra Japan er supply chain disruption, som demper veksten i industriproduksjonen, også i andre land enn Japan, på grunn av stopp i leveranse av deler. På lengre sikt vil etterspørselen etter olje, gass og metallråvarer øke i Japan, noe som er positivt for shipping, men landet vil kunne få negativ vekst i Som vi flere ganger tidligere har sagt, så forventer vi at veksten innledningsvis i oppgangskonjunkturen kan bli noe avdempet, og ujevn. Vi har ikke forventet en dobbel-dip i økonomien, og vi synes utviklingen så langt i høyeste grad støtter dette standpunkt. Vi tror videre at vekstpausen i USA er midlertidig, og at veksten kommer 2

3 .07 jun.07 nov.07 apr.08 sep jul.09 des.09 mai. okt..11 Q tilbake til høsten. Arbeidsledigheten faller, og inntektene øker, noe som gir høyere forbruksvekst. Vi har også i det siste sett at den relativt høye spareraten er noe avtagende, og dermed øker konsumet. For året forventer vi en vekst på 2,5-3,0% i USA. I Euroland holder veksten seg brukbart oppe, til tross for budsjettinnstrammingene. Den eksportledede veksten får nå også hjelp av vekst i forbruk og investeringer, på basis av lavere arbeidsledighet. Det forventes en vekst rundt 2% i snitt, men ujevnt fordelt, med negativ vekst i Hellas og Portugal, og frisk vekst i Baltikum, Tyskland, Frankrike og Norden (unntatt Dank). Tilbudssiden i europeisk short sea shipping er behandlet flere ganger I Solmunde&Partners forskjelllige rapporter og analyser. Etterspørselssiden vil ha fokus i denne analysen. Ettersom statistikk for transportert volum på skip er tilgjengelig, men ikke helt fersk, vil vi her fokusere på europeisk handel, og la det være en indikator på utviklingen på etterspørselssiden. Vi erkjenner selvsagt at handel med varer vil være utført på forskjellige transportkilder, men antar her relativt stabil fordeling mellom de forskjellige kildene. Vi ser imidlertid først på korrelasjonen mellom volumer fraktet på short sea skip, og den generelle økonomiske aktiviteten i Europa. Corelation between Short Sea shipping volumes and EU GDP level (Source: Eurostat) 3 S&P ANALYSE. EUROPEISK BNP VEKST, VEKST I HANDEL OG EUROPEISK SHORT SEA SHIPPING q q q q q1 20 q2 20 Short Sea Shipping (mill. tonnes) EU 27 GDP Correlation 91,9 % I Q ble det fraktet 663 mill. tonn på short sea skip. Ett år senere, i Q var volumet falt kraftig, til 567 mill. tonn., et fall på hele 14,5%. I Q2 20 har short sea volumene steget til 589 mill. tonn, men det er fremdels 11,2% under Q nivået. Vi har ikke tilgjengelig nyere tall. Vi vet at europeiske økonomien har vokst videre siden Q2 20, og vi vet også at spesielt volumene innenfor containershipping har hatt en fin stigning. Selv om tallseriene vi her behandler er kort, vil det likevel være svært interessant å beregne korrelasjonen mellom dem. Som vi ser så er korrelasjonen mellom det generelle aktivitetsnivå i Europa (BNP-nivå), og volumer fraktet på short sea skip svært høy, 91,9%. EU27 Internal and External Trade (in EUR bn. Source: Eurostat) Intra EU27(exp =imp (dispatch es)) EU27 exp EU27 imp Europeisk handel vil utgjøres av handel internt mellom landene, hvor eksport og import nødvendigvis vil være lik, og handel mellom disse landene og resten av verden, altså import pluss eksport. Figuren over viser utviklingen i disse størrelsene. Som man ser så falt handelen kraftig høsten 2008, og bunnet ut i august 2009, hvoretter den har steget siden, og synes å være i ferd med å nå nivåene før konjunkturnedgangen/finanskrisen. Figuren øverst på neste side viser de samme data, men som et 3 mnd. glidende gjennomsnitt for å glatte over, og for å få frem trendene. Vi merker oss at aktiviteten synes å avta noe høsten 20, men at den tar seg opp igjen i starten av Vi har også sett på hvordan handelen fordeler seg mellom de forskjellige varelagene. Vi har sett på utviklingen fra 2006, der 2006=1, og konsentrert oss om intra-europahandel (bildet er det samme om man tar med eksport/import). Figuren viser det samme mønsteret som de øvrige figurene, nemlig et kraftg fall høsten 2008, hvor bunnen nås høsten 2009, og en forbedring derfra.

4 .07 jun.07 nov.07 apr.08 sep jul.09 des.09 mai. okt..11 Q Vi ser likevel at vareslagene har hatt en noe forskjellig utvikling. Food/Drink/Tobacco hadde en mindre kert fall, og har siden steget til nivåer som ligger over toppen i Kraftigst fall hadde Raw materials og Manufactured goods, og siden bunnen har disse kategoriene hatt en positiv, men noe svakere utvikling. Det ser også ut som disse varegruppene har hatt en fallende tendens gjennom høsten 20. Vi har tidligere og i andre sammenhenger vist at utviklingen i volumene i containershipping har utviklet seg bedre enn for eksempel volumene i bulk/general cargo. Hvis vi tør våge oss inn på en tolkning av de foreliggende data sett opp mot det faktum, så vil det være nærliggende å koble den positive utviklingen i frakt av Food/Drink/Tobacco til den positive utviklingene i containervolumene høsten 20, som nå tangere volumene fra toppåret Videre kan det være relevant å koble utviklingen av volumene i Raw materials og Manifactured Goods med utviklingen i bulk/general cargosegmentet, hvor vi vet at ratenivået har hatt en stagnerende/fallende tendens siden sommeren 20, men at de side starten av 2011 synes å ha snudd oppover igjen. EU27 Internal and External Trade (in EUR bn. Source: Eurostat) 250,0 230,0 2,0 190,0 170,0 150,0 130,0 1,0 90,0 70,0 50, j a n. m a r. m a i. j u l. F o o d,d r i n k, to b a c c o E n er g y p r o d u c ts s ep. Intra EU27(exp =imp (dispatch es)) EU27 exp EU27 imp n o v. j a n. 11 R a w M a ter i a l M a n u fa c tu r ed g o o d s Vi har ikke handelsdata for s i år, så må vi gå til andre kilder for å få en pekepinn om utviklingen i denne måneden. Vi har søkt i data fra europeiske havner for om mulig å få fersk statistikk. For første kvartal har Hamburg sett en økning i sitt containervolum på 18,2%, og en økning i general cargo var 15,0%. Antwerpen hadde en økning i sitt containervolum på 7,8%. Conventional/breakbulk var opp 11,7%. I Rotterdam steg containervolumet med 12,0%, mens general cargo var opp 35,0%. Dette skulle tyde på at handelen internt i Europa fortsetter å stige også i s.. Q2 har fortsatt i samme spor som Q1, og kedet er nå rundt samme nivå som for et år siden. Dette er utvilsomt noe uventet for oss, og for mange andre aktører i kedet. Samtidig er bunkersprisen ca. 50% høyere (se figuren øverst på neste side fra Bunkerworld) Det er spesielt utviklingen for skip rundt 6000dwt som har vært negativ første halvår Her har TC-inntjeningen falt med over EUR 00/dag. For de mindre segmentene synes utviklingen å ha snudd oppover igjen, etter en svakere inngang på året. Forklaringen på forskjellen kan delvis være at det er i de minste segmentene knapt leveres ny tonnasje i det hele tatt. Ettersom kedsaktørene mener at de fundamentale forhold skulle tilsi høyere rater, i.e. høyere økonomiske aktivitet i år enn i fjor, er man skyldig gode forklaringer på utviklingen. Man peker på situasjonen i Nord-Afrika, samt på de høye bunkersprisene, samt på mange russiske skip som p.g.a. eksportforbud på korn fra Russland, tilbyr tonnasje i Europa. 4 UTVIKLINGEN I SHORT SEA MARKEDET 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0,0 5, Short Sea spot rates ($/ton) På grunnlag av data fra Clarkson Research Services Ltd. har Solmunde&Partners ASA beregnet en gjennomsnittlig fraktrate fra 5 short sea-ruter: ECUK/N. Spain, ECUK/ARAG, Lower Baltic/ARAG, French Bay/ECUK og WCUK/East Med

5 Q Inngangen til 2011 har vært som siste halvdel av 20, altså et ked preget av manglende retning. Vi tror også at kedet har tatt seg en pause grunnet avtagende virkning av de europeiske stimulipakkene i forbindelse med finanskrisen. Vi gjentar at vi tror at problemet primært skyldes at vi er i en fase av konjunkturoppgangen hvor forhandlingsmakten i ratekedet ennå ligger hos lasteeier, men at dette forholdet nå etter hvert vil vippe over til skipseierne, som da lettere vil kunne presse ratene høyere. Som tidligere rapportert, i containerkedet har feederskipene (de mindre containerskipene) endelig fått en etterlengtet rateoppgang. Som vi har understreket i våre tidligere rapporter, så kunne man forvente en mer kert rateoppgang først når siste feederskip er ute av opplag. Der er vi omtrent nå, og som figurene viser, så viser dette segmentet nå en viss styrke. Fra sist rapport forventet vi en Hamburg Index på rundt 6 000/dag for skipsstørrelser som OOCL Nevskiy (MV Bjørg, BBS Containerfeeder), og det synes som vi har passert det nivået nå. For skipsstørrelser som Porlink Pacer viser Hamburg Index et nivå på 3000/dag. Dette betyr at nye TC kontrakter gjøres til dette nivået i kedet i dag. Som vi tidligere har sagt, så forventes at volumene i containerkedet vil tangere volumene før finanskrisen i løpet av Det forventes tosifret vekst i 2011 og 2012 (Alphaliner), mens flåteveksten forventes å være begrenset. I feedersegmentet er ordreboken liten, bare 4,2%, og gitt at etterspørselen (containervolumene) passerer 2008-nivået i løpet av året, vil vi kunne oppleve en kert stramhet i dette segmentet i løpet av året, og dermed en mer kert rateoppgang enn det vi har sett så langt. UTVIKLINGEN I SOLMUNDE&PARTNERS PROSJEKTER TC/Day ( ) TEU Hom 280. (Hamburg Index) dec nov okt sep aug jul jun mai apr TC/Day ( ) TEU Hom 612. (Hamburg Index) dec nov okt sep aug jul jun mai apr Det er fortsatt få transaksjoner i annenhåndskedet for skip i våre segmenter, slik at det er vanskelig å ha bestemte oppfatninger om utviklingen av skipsprisene i andre kvartal. Bareboatprosjektene samlet, som utgjør 75% av Solmunde&Partners prosjekter, har levert kontantstrøm omtrent som forventet, og det er tilfredsstillende. Solmunde&Partners arbeider sammen med de respektive stryrer målbevist for å få til utbetalinger fra prosjektene etter finanskrisen, og vi vil komme tilbake med informasjon om dette etter hvert som det blir aktuelt. I S&P Bulk X forventes utbetaling i henhold til budsjett. MV OOCL Nevskiy (MV Bjørg) var i dokk i mai, hvor hun gjennomførte sin årsklassing. MV Andrea Anon (MV Anita C) var i dokk i april, hvor hun gjennom gikk sin 5 årsklassing, se bildet over hvor skipet ligger i tørrdokk på Astelleros de Santander S.A. i Spania. 5

6 Q Emisjonen i BBS Containerfeeder I DIS ble vellykket, og inntjeningen i selskapet utvikler seg positivt. Solmunde&Partners arbeider også med en rettet emisjon i Orion Containership AS, og investorer bes kontakte Solmunde&Partners ved interesse. PORTRETT: PAAL MARTENS Vi i Solmunde&Partners ønsker i Q-Rapportene fra tid til annen å presentere personer som har en fremtredende rolle i våre prosjekter. Som styreformann i BBS Short Sea, BBS Bulk I og BBS Bulk II har Paal Martens utvilsomt det. Paal er også investor i disse selskapene, og investeringene gjøres i stor grad gjennom hans eget selskap, Toppenhaug Shipping AS, hvor han også er adm.dir. Mange vil kjenne Paals bakgrunn. Som mangeårig direktør / administrerende direktør i det kjente bergenske skipsverftet Mjellem&Karlsen har han mye erfaring fra skipsbygging og shipping. Han har også vært adm.dir i Multiwave AS, (oilservice, seismikk). Paals utdannelse er fra University of Newcastle, Depart. of Naval Architecture & Shipbuilding ( B.Sc. Honours degree), og denne utdannelsen kommer på toppen av Sjøkrigsskolen i Bergen, og senere arbeid som offiser på inefartøy. Paal er også arbeidende styreformann i Maritimt Forum Bergensregionen. Paal er gift med Patricia Ann Martens, og har to voksne sønner. NYANSATT I SOLMUNDE&PARTNERS: KJELL BUGGE I Solmunde&Partners er vi svært glade for å kunne ønske Kjell Bugge velkommen som Portfolio Manager. Han vil spesielt konsentrere seg om oppfølging av eksisterende - og nye investorer. Kjell har en lang og innholdsrik karriere i norsk finans, og har bl.a. arbeidet med analyse i Dyno og Orkla. Videre har han vært direktør i Nevi, og ledet porteføljeforvaltningen i PRE Invest. I Carnegie hadde han ansvaret for analysearbeidet innenfor industrisektoren, og deltok også i tilrettelegging av emisjoner i aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner. I A. Sundvall ledet han arbeidet med analyse og megling på aksjesiden, og i Atlantic Securities var han adm.dir og leder for corporatevirksomheten. I de senere år har han drevet egen virksomhet, som konsulent, og med investeringer innenfor eiendom og aksjer. Kjell er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har en mastergrad fra Universitetet i Chicago, med fokus på finans, regnskap og statistikk. Kjell er Chartered Financial Analyst fra CFA Institute, Charlottesville, USA. NYTT PROSJEKT: S&P BULK XI, MED TEGNINGSFRIST 30. JUNI Vi er midt i tegningsperioden på vårt neste prosjekt, S&P Bulk XI, et prosjekt som vi ønsket skulle være mest mulig likt S&P Bulk X, vårt forrige prosjekt, og som ble plassert hos investorer i Bergen/Vestlandet, Kristiansand og i Oslo, sommeren 20. Det er hyggelig å konstatere at S&P Bulk X siden oppstart august 20 faktisk har gått noe bedre enn forventet, og planlagte utbetalinger til investorene forventes å følge budsjettet. Vårt siste prosjekt er altså S&P Bulk XI, og her er tegningsfristen 30. juni. Prosjektet kan man få en nærmere presentasjon av ved henvendelse til våre sabeidspartnere. Investorer er også hjertelig velkomne til å ta direkte kontakt med Solmunde&Partners. AVSLUTNING Vi må kunne slå fast at utviklingen i våre keder har vært svakere enn forventet de siste 12 måneder. Første kvartal 2011 har forløpt omtrent som høsten forløp, med et noe anemisk general cargo/bulkked, og vi har ikke sett noen forbedring i andre kvartal. Vi tror som tidligere likevel at etterspørselsveksten i økonomiene nå er sterk nok til å løfte ratene videre. Veksten i Europa vil kunne tangere nivået fra 2008 sent i år. I feedersegmentet har vi ingen opplagssituasjon lenger, og ratene kan forventes å fortsette oppover. Vi oppfordrer våre investorer til å ta kontakt med oss eller våre sabeidspartnere, slik at man kan få en statusgjennomgang av sine shippinginvesteringer hos oss. Til slutt vil vi benytte denne anledningen til å ønske alle våre investorer og sabeidspartnere en riktig god sommer! 6

GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE

GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE Q4 Q-Rapport MAKROBILDET Som vi resonnerte i vår forrige kvartalsrapport, så ville man i Europa kunne unngå negativ vekst hvis man hurtig klarte å få kontroll over kredittmarkedet. Dessverre brukte europeiske

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 1 Solmunde&Partners ASA inviterer til investering i shippingprosjekt S&P Bulk XI DIS MV Arklow Rally General Cargo, 5 000

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 34. 21. august 2006 Tilbakeblikk på uke 33. Uke 33 ble en sterk uke både i Norge og internasjonalt etter at amerikanske makrotall viste at inflasjonen i USA

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Pengetrykking og børsoppgang i Europa?

Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Norcaps investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her for å lese mer Pengetrykking har hatt en positiv

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer