GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE"

Transkript

1 Q4 Q-Rapport

2 MAKROBILDET Som vi resonnerte i vår forrige kvartalsrapport, så ville man i Europa kunne unngå negativ vekst hvis man hurtig klarte å få kontroll over kredittmarkedet. Dessverre brukte europeiske politikere nokså lang tid i fjor høst før man tilslutt fikk en betinget enighet omkring fremtidig budsjettdisiplin. Dette har utvilsomt påvirket veksten i området negativt, og flere land i Europa har sannsynligvis hatt negativ vekst i Q4. Om euroområdet som helhet har hatt negativ vekst i Q4, eller vil ha negativ vekst i Q, gjenstår å se, men det kan nå ikke utelukkes. Vi tror, som mange, at hvis veksten er / blir negativ, så blir resesjonen kort, og ikke dyp. Vi antydet i vår forrige rapport at rentehevningen i Europa i H var prematur, og som vi så, så fikk vi en rentenedsettelse igjen fra den europeiske sentralbanken ut på høsten. ECB har gjort tilgjengelig for europeiske banker et svært stort 3-årslån, til en rente på %. Som pant tillates også obligasjoner utstedt i de såkalte PIIGS-landene. Mange europeiske banker har, gjennom låneopptak i ECB, således plassert pengene i f.eks gresk, spansk og italiensk statsgjeld, til høy rente, og operasjonene har ført til at rentene på gjelden i disse landene har falt. Figuren viser utvikling i italiensk statsrente, og vi ser tydelig at den har falt de siste ukene, og figurens siste notering er 5,34%. Tiden får vise om rentene i disse landene forblir på disse lavere nivåene, men det er klart at dette gjør at det blir lettere for disse landene å betjene gjelden sin. Det er jo ellers å håpe at noe av disse lånene fra ECB kommer bedriftene til gode, i form av at kredittmarkedet i Europa begynner å fungere mer normalt igjen (og at ikke alle pengene blir stående på konto i sentralbanken). ECB rørte ikke renten i januar, men mener å se tegn til at stabilisering av den økonomiske aktiviteten, og at lånene er begynt å sirkulere i økonomien, og at det ikke er de samme bankene som har lånt pengene, som plasserer dem hos ECB. Det arbeides også med et nytt stort 3-års lån, samt at man ser på bankenes reservekrav. I realiteten har kredittmarkedet vært svært dårlig det siste halve året, så alt dette er godt nytt. I så måte var det også positivt å registrere at auksjonene som Italia holdt i romjulen, ble gjort til lavere renter enn forventet. For de kortere løpetidene ble renten sågar halvert. Det samme opplevde Spania en uke tidligere. Også de siste auksjonene i januar var positive. I landene med stor statsgjeld foregår det nå en intern devaluering. Ettersom landene jo ikke har sin egen valuta, så kan man ikke tilføre likviditet og devaluere sin valuta, for slik og lettere komme ut av krisen. I stedet må man kutte i offentlige budsjetter og lønninger. Med økende gjeld har enkelte stater kunnet gi relativt romslige lønnsøkninger over tid, og det er dette som nå reverseres nokså hurtig. Disse landene forbedrer nå sin langsiktige konkurransekraft, noe som er nødvendig for dem, men i det makroøkonomiske perspektivet betyr dette at det fortsatt er lite offentlig stimuli til økonomiene i Europa. Vi tror det viktigste er at landene med stor gjeld viser en troverdig langsiktig plan for å få kontroll med gjeld og underskudd, men at man passer på at veksten ikke strupes helt. Man vil imidlertid kunne håpe på stimuli via eksport, til USA og Asia, og den negative effekten av innstrammingen i de statlige budsjetter vil ikke bli verre fremover.

3 I USA har man ført en offensiv pengepolitikk, og veksten der har vært overraskende god. De fleste tall tyder på at denne underliggende trenden vil fortsette. Vi har tidligere pekt på viktigheten av at arbeidsledigheten kommer ned, og det ser nå ut som om dette er i ferd med å skje, om enn nokså sakte så langt. Imidlertid synes jobbskapingen nå å akselerere. Dette er svært positivt for den samlende etterspørselen i økonomien. Etter at myndighetene over noe tid har forsøkt å dempe veksten i Kina, for å unngå overoppheting, prøver man nå å stimulere økonomien igjen, gjennom pengepolitiske tiltak. Dette ser ut til å virke, i det den kinesiske PMI kom inn på 5,3, opp fra 49, fra måneden før, noe som indikerer økende aktivitet i Kina igjen. Som vi flere ganger tidligere har sagt, så forventer vi at veksten innledningsvis i oppgangskonjunkturen, etter den kraftige resesjonen i Q3 8-H 9, kan bli noe avdempet, og ujevn. Figurene nedenfor viser ISM indeksen i USA og IFO indeksen i Tyskland, og vi ser at de begge har indikert lavere vekst over en tid, men at spesielt ISM indeksen i USA har snudd, og indikerer nå god vekst. I Tyskland var IFO noe bedre enn forventet, og det kan synes som nedgangen er i ferd med å bunne ut. Kombinert med andre gode nyheter fra Tyskland, som for eksempel et arbeidsmarked i stadig forbedring, forventet eksportvekst, og en svært god ZEW indeks, gjør at vi forventer fortsatt vekst her.. 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 5,, USA Business Confidence (ISM),,, 9, 8,, 6, 5, 4, Germany Business Confidence (IFO) GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE I BBS Bulk I, BBS Bulk III, BBS Bulk V, BBS Bulk VII, BBS Bulk VIII og BBS Bulk IX, samt i S&P Bulk X og S&P Bulk XI, har utviklingen vært svært god, og selskapene har generert kontantstrøm som har ligget over budsjett. I BBS Bulk I, BBS Bulk III, og i S&P Bulk X har man også foretatt utbetalinger til investorene, i henhold til plan. I BBS Bulk II, IV og VI genereres også positiv kontantstrøm, og selskapene har også en solid kontantbeholdning. Imidlertid er man i dialog med Flinter om en ytterligere ratereduksjon, grunnet Flinters utfordrende likviditetssituasjon. For de prosjektene med risiko på inntektssiden har det svake markedet i skapt utfordringer, og man er i dialog med finansierende banker om avdragsutsettelser, for å sikre kontantstrømmer. Solmunde&Partners plasserte et nytt prosjekt hos investorer i Q3. Den. november ble skipet i S&P Bulk XI overtatt, og overtagelse / oppstart har gått fint, og 3

4 oppstartskostnadene ligger rundt budsjett. Vi viser ellers til de prosjektspesifikke rapportene for kvartalet. Solmunde&Partners legger litt om på rapporteringen til investorene, ved at stoff som omhandler de aktuelle markedene mer generelt, behandles i Q-Rapporten (denne rapporten), mens stoff som vedrører de enkelte prosjektene behandles i de prosjektspesifikke kvartalsrapportene. S&P ANALYSE: HVOR VIKTIG ER DEN HØYE BUNKERSPRISEN? Er der noen betydelig sammenheng mellom bunkerskostnader (drivstoffkostnader) og et skips/rederis resultater og lønnsomhet. Åpenbart, ettersom bunkerskostnadene utgjør en relativt stor del av et skips 5 % kostnader. Figuren viser rateutvikling (spot) for % short sea, og utviklingen i 5 % bunkersprisen er ment å illustrere et par interessante poenger. % 5 % Der kan forventes å være en positiv sammenheng % mellom utviklingen i skipsrater og oljeprisen. Når tidene er gode, og S h o r t S ea s p o t 3 8 c s t b u n k er p r i c es, R o tter d a m, $ / T o n n e etterspørselen høy, etterspørres både skipsfartstjenester og olje (bunkers). Korrelasjonen mellom spotratene og bunkersprisen er såpass stor som 3% frem til mai 9. Imidlertid, fra mai 9 og frem til i dag sank korrelasjonen kraftig, til lave 8%. Mens bunkerskost normalt vil ligge rundt 9-% av brutto fraktinntekt, vil man i kunne ha opplevd at bunkerkost har steget til rundt 3% av brutto fraktinntekt. Figuren til venstre Modellskip. Kontantstrøm (EUR/dag) presenterer et 6 utvalg scenarier 4 for et modellskip, 5dwt., og søylene viser - inntjening i - EUR/dag, til eierne. Det -4 understrekes at -6 Dårlig marked, høy Dårlig marked, "normal" Dårlig marked, høy Normal inntjening, normal modellen er en bunkerspris,lav kjøpspris, bunkerspris bunkerspris bunkerspris relativt grov lav belåning tilnærming. Vi ser av søylen til høyre at i et normaltilfelle, hvor man har et godt marked, og normal bunkerspris, så genereres det positiv kontantstrøm. I et dårlig marked, og med dagens høye bunkerspris, genereres negativ kontantstrøm, mens i det samme dårlige markedet, men med en mer normal bunkerspris, ville kontantstrømmen ligge nærmere null. Vi ser altså at den høye bunkersprisen vi har i dag, er ganske avgjørende. I et scenario der markedet er dårlig, og bunkersprisen høy, mens derimot finanskostnadene er lave (skipets pris er lav, og belåningsgraden er lav), genereres det også negativ kontantstrøm, men dog hele EUR 35/dag bedre, slik at også opprinnelig kjøpspris og belåningsgrad er avgjørende faktorer. 4

5 UTVIKLINGEN I SHORT SEA MARKEDET Vi antydet i Q3-Rapporten at vi kunne forvente en bedring i short sea-markedet, og den forventningen har slått til. Spotratene steg markert fra siste halvdel av september og frem til midt i 4, 3 5, 3, 5,, 5,, 5, S h o r t S e a ($ / to n ) P å g ru n n la g a v d a ta f ra C la rks o n R e s e a rc h Se rvic e s L td. h a r So lm u n d e & P a rtn e rs A SA b e re g n e t e n g je n n o m s n ittlig f ra ktra te f ra 5 s h o rt s e a - ru te r: E C U K / N. Sp a in, E C U K / A R A G, L o w e r B a ltic / A R A G, F re n c h B a y/ E C U K o g W C U K / E a s t M e d november. Som vanlig falt ratene noe tilbake når vi nærmet oss julehøytiden (se chart fra Clarkson), men den underliggende trenden synes å være nokså god. Det er verdt å gjenta at i dette markedssegmentet er der levert lite ny tonnasje de siste årene, og at ordreboken fortsatt er liten. Det er etterspørselsiden som har vært en utfordring, og en rekke negative enkelthendelser i gjentas forhåpentligvis ikke i, samt at det er berettiget håp om en noe høyere økonomisk vekst, noe som gjør oss til forsiktige optimister. Som tidligere rapportert, i containermarkedet fikk feederskipene (de mindre containerskipene) endelig en etterlengtet rateoppgang i H. Som vi har understreket i våre tidligere rapporter, så kunne man forvente en mer markert rateoppgang først når siste feederskip var ute av opplag. Generelt har containermarkedet falt markert, grunnet tilførsel av ny tonnasje innenfor de store containerskipene, mens markedet for de mindre containerskipene har falt noe mindre. Etter 8 måneder med sammenhengende vekst og rateoppgang i containermarkedet, hvor inntjeningen har steget jevnt, overrasket juli og august negativt. Det er ingen tvil om at den økonomiske og politiske uroen som har preget sommeren og høsten, og da spesielt i Hellas og Italia, har skapt usikkerhet i den vestlige økonomien, og på fraktvolumene. En intensivering av konfliktene i Nord-Afrika hadde en klar negativ innvirkning på fraktvolumene. Videre hadde også jordskjelvet i Japan en meget negativ effekt. Veksten i eksport var på over 3 % i første kvartal, mens tilbakegangen i eksporten var på over 4% i andre kvartal. På tross av alle disse negative hendelsene var det forventet at veksten i containermarkedet ville fortsette langs den gode trenden utover høsten, men dessverre uteble det tradisjonelt sett gode høstmarkedet. Det underliggende bildet er imidlertid positivt, og global containeretterspørsel økte med 8% i, nor-sør og intra-regional trade var opp %. Tilførselen av ny feedertonnasje var %, mens det igjen var stor tilførsel av store skip, +5%, og det er dette som skaper ubalanser i containermarkedet BESØK HOS ARKLOW SHIPPING Solmunde&Partners har hatt et svært godt samarbeid med Arklow Shipping over mange år, og har gjort mange prosjekter med dem som samarbeidspartner. I vårt siste prosjekt, S&P Bulk XI overtok vi MV Arklow Rally i november i fjor, og dette skipet går på en bareboat til Arklow Shipping. Gjennom disse årene har vi hatt fornøyelsen av å besøke selskapet mange ganger. I fjor møtte vi Arklow Shipping tre ganger. I april møtte vi selskapet for en generell oppdatering, mens vi i juni hadde med oss Sparebanken Vest, finansierende bank i vårt siste prosjekt. 5

6 På bildet ser vi styret i BBS Bulk V, som besøkte Arklow Shipping i fjor sommer. Bildet er tatt utenfor selskapets hovedkontor, foran den karakteristiske skulpturen som pryder inngangen. Som en del av selskapsstrukturen i BBS Bulk V har man også et irsk selskap, og i forbindelse med styremøtet i det selskapet, besøkte man også Arklow Shipping. Fra høyre ser vi Tor Arne Solberg-Johansen, Jakob Haugen, Knut R. Nergaard (styrets formann), og Helge Lilletvedt. Marius Engen, daglig leder i Solmunde&Partner, ses ytterst til venstre, og fotograf er Petter Skulstad, også Solmunde&Partners. For oss i Solmunde&Partners er slike besøk både nødvendige og nyttige. Gjennom dem får vi oppdatert oss på utviklingen i selskapet, spesifikk informasjon omkring våre enkeltprosjekter, samt verdifull innsikt i markedet, slik Arklow Shipping vurderer det. AVSLUTNING Selv om vi har forventet en ujevn utvikling etter finanskrisen, har utviklingen likevel overrasket på nedsiden i, og selv om Asia, og spesielt Kina har høy vekst, og USA viser tiltagende vekst, så ligger veksten i Europa +/- null i øyeblikket. Vi tror imidlertid øket eksport, et tysk arbeidsmarked i bedring, enighet om budsjettdisiplin og gjeld, og ikke minst ECBs likviditetstilførsel, kan være i ferd med å snu veksten til noe mer positiv i Europa. De fleste av våre prosjekter har jo fast rate og stabil inntjening, og med lite kontrahering av nye skip er markedet velbalansert, og det skal nødvendigvis ikke så mye høyere vekst til i Europa før markedet strammer seg til, og rater og skipspriser begynner å stige. Vi oppfordrer investorene til å ta kontakt med oss i Solmunde&Partners for en gjennomgang av de aktuelle prosjektene; vi synes alltid det er hyggelig å få snakke med våre investorer, som vi ellers ønsker alt godt i året som nå har begynt. 6

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Hellas på vei ut av euroen?

Hellas på vei ut av euroen? Hellas på vei ut av euroen? 26. januar 2015 Med 99.8% av stemmene talt opp, ligger Syriza an til å få 149 mandater i parlamentet, 1 mandat unna rent flertall. Syriza vil nå forhandle med The Independent

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD Tema lærdommer fra finanskrisen Den økonomiske krisen i Europa FØR KRISEN Gode tider optimisme og undervurdering av risiko gjorde det lett å finansiere oppbygging av gjeld i Europa 500 LÆRDOMMER Lærdom

Detaljer