Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!"

Transkript

1 Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

2 INNHOLD Ordførerkandidat side 3 Økonomi og forvaltning side 4 Vestby kommune som arbeidsgiver side 5 Skole og oppvekst side 6 - Barnehage side 6 - Skole side 8 - SFO side 11 Kultur, idrett og folkehelse side 12 Helse og omsorg side 13 Miljø og klima side 14 Kommunens lokalsamfunn: side 17 Son side 17 Hølen side 18 Garder side 18 Vestby side 19 Hvitsten side 20 Kandidatene for Bygdelista i Vestby side 21 «ET FRISKT PUST I LOKALPOLITIKKEN!» 2

3 KJÆRE VESTBYVELGER Jeg er glad i Vestby og alt det som skjer i vår kommune. Jeg stiller som ordførerkandidat fordi jeg tror Vestby kommune trenger et friskt pust i lokalpolitikken. For meg er det viktig å være tydelig og troverdig. Jeg vil sette samarbeid høyt, også på tvers av politiske partier. Jeg skal være samlende - og står på for alle i kommunen. Jeg ønsker å vise respekt for alle politiske meningsutvekslinger og håper å kunne bidra til en ny og ærlig politisk kultur i Vestby kommune. Hvis velgerne ønsker meg som første kvinnelige ordfører, vil dere få en tydelig, inkluderende, samlende og politisk engasjert ordfører. Gjennom min brede erfaring som leder vil jeg gjøre alt jeg kan for å være en dyktig leder av kommunestyret og sørge for et godt samarbeid både med rådmann og de andre politiske partier. Ta en titt på programmet vårt, - se på våre mål og tiltak. Våre listekandidater er flinke, kloke mennesker med forskjellig alder, yrke og interesser som ønsker å gjøre sitt beste for kommunen. Et politisk skifte i Vestby kommune kan bidra til en ny giv, nye ideer og nytt politisk klima. GODT VALG! Hilsen Eirin Stuhaug Bolle Bygdelista i Vestby sin ordførerkandidat, Eirin Stuhaug Bolle 3

4 ØKONOMI OG FORVALTNING Bygdelista vil være en garantist for sunn og forsvarlig økonomisk utvikling i Vestby kommune. Bygdelista vil derfor: Sørge for at Vestby kommune til enhver tid har en sunn økonomi - med positivt driftsresultat på 2-3% eller bedre. Arbeide for at rullering av kommuneplanen og kommunens handlingsplan (økonomi) skal skje samtidig, samt ta hensyn til prognoser for lengre perioder en de lovpålagte 4 årene i handlingsplanen. Tilpasse utbygging til infrastruktur og ikke motsatt. Pålegge utbyggerne en større andel av kostnaden knyttet til utbygging av infrastruktur (skole og barnehager, VA) relatert til utbyggingen de gjennomfører. Lage langsiktige planer for vekst, med konsekvensutredning av fortetting med tanke på skolekapasitet, barnehager, vann og avløp og trafikk. Arbeide for en fornuftig balanse mellom eie og leie av eiendom. Sørge for salg av eiendom som ikke er i bruk eller som kan utnyttes bedre av andre i et langsiktig perspektiv. Sikre at vedlikeholdsplanen på kommunens eiendommer iverksettes, slik at forfall unngås. Utrede sikring og reparasjon av vannledning fra Vannsjø. Sørge for å lage en plan for å legge egne rør for overvann i alle eldre boligfelt og sikre at alle boliger påkobles disse. Styrke kommunens byggekontroll. Øke kommunens kontroll av beplantning og bebyggelse langs kommunale veier for å trygge myke trafikanter Utrede muligheten for høydebegrensing på trær i tettbebygde strøk, samt en kommunal ordning for fjerning. Redusere antall kommunestyrerepresentanter fra 34 til 27 medlemmer. Redusere godtgjørelser for politikere for styreverv og komitedeltakelse der dette kan anses som en del av deres stilling eller verv som politikere. Overføre ansvar fra politikere til kommuneadministrasjon. Styrke kommuneadministrasjonen slik at de kan ivareta sine forpliktelser. Ikke innføre skatt på bolig. 4

5 VESTBY KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER Bygdelista vil arbeide for å sikre at Vestby kommunes administrasjon har nødvendig kompetanse og ressurser slik at kommunens tjenester blir utført effektivt med god kvalitet. Bygdelista vil derfor: Utvide rådmannens ledergruppe med en kompetanseperson (uten politisk tilknytning). Personen skal ha ansvar for kommunikasjon med private aktører og planlegging av videre næringsutvikling. Utrede muligheten til å opprette vikarpool i samarbeid med nabokommunene innenfor hvert resultatområde (RO område). At Vestby kommune utarbeider egne karriereprogrammer som sikrer de ansatte en faglig utvikling og karrieremulighet. Arbeide for at Vestby kommune til en hver tid har tilstrekkelig antall lærlingplasser for å sikre fremtidig god rekruttering. I samarbeid med de ansattes organisasjoner vil vi at kommunen skal prøve ut ulike turnusordninger som bedrer kvaliteten på tjenestene og gir de ansatte flere valgmuligheter i forhold til å jobbe turnus som passer dem. 5

6 SKOLE OG OPPVEKST I Vestby kommune skal alle barn og unge få muligheten til å oppleve gode barnehager, skoler og SFO. Det er viktig at barna får utvikle seg. De må finne sin plass gjennom lek, fellesskap og læring. BARNEHAGE Vestby kommune må prøve å unngå overetablering av barnehager i deler av kommunen. Vi må sørge for å skape like rammevilkår for private og kommunale barnehager. Bygdelista vil derfor: Se på justering av tilskuddsordninger til private og kommunale barnehager slik at de reflekterer faktiske kostnader inkludert husleie. Tilrettelegge for at private barnehageaktører kan etablere seg på lik linje med kommunale barnehager. Konkurranseutsette driften av 50% av kommunalt eide barnehager, der kommunen kun skal eie bygget. I dag er det et ganske stort sykefravær blant de ansatte i barnehagene og bruk av ulike vikarer kan ofte gi utfordringer for barna. Bygdelista ønsker å redusere sykefraværet og sikre at det settes inn vikarer og at man har faste vikarer tilgjengelig Bygdelista vil derfor: Ha fokus på trivsel, sykdomsbegrensende tiltak og andre tiltak som kan redusere fraværet. Faste vikarer dedikert til hver barnehage for å gi barna trygge rammer. 6

7 SKOLE OG OPPVEKST BARNEHAGE Kommunen flytter barna mellom de kommunale barnehagene i ferier. Dette er økonomisk lønnsomt, men skaper ofte utrygge rammer for barna og ny tilpasningsperiode. Bygdelista vil gi barna trygge rammer også i ferier. Bygdelista vil derfor: La barna i alle barnehager få lov til å gå i samme barnehage også i ferier Investeringer i barnehager blir ofte en kommunal oppgave som en konsekvens av utbygging. Bygdelista mener at utbygger av boligfelt må dekke større deler av bygge- og tomtekostnader. Bygdelista vil derfor: Etablere særskilt infrastrukturbidrag for å dekke barnehager Inkludere barnehagedekning som vurderingskriterium for alle utbygginger. 7

8 SKOLE OG OPPVEKST SKOLE Vårt mål er at alle våre barn og unge skal kunne gå ut i arbeidslivet etter en god opplevelse av skolen, med hensyn til kunnskap, ferdigheter, nysgjerrighet og kreativitet. Sunn og frisk ungdom er vår fremtidige ressurs. Vi må sørge for å utfordre deres kreativitet og nytenkning. Ved positive stimuli vil vi kunne oppleve fremtidsrettede løsninger både i private og offentlige skoler. Skolestrukturen må være tilpasset befolkningsveksten fra nye boligfelt, samt fortetting av eksisterende boligfelt. Skolegrenser justeres for å flytte barn mellom skoler på bekostning av barnas sosiale nettverk. Bygdelista vil sørge for skolestruktur med riktig kapasitet på riktig sted. Bygdelista vil derfor: At eksisterende og nye reguleringsplaner må utredes i forhold til skolekapasitet. At infrastrukturbidrag til skole må standardiseres per boenhet og legges inn i gebyrregulativet, for å dekke kostnader til investeringer i skoler. FORUTSIGBARHET Det kan være vanskelig å få kvalifiserte vikarer i skolen. Bygdelista vil derfor øke fleksibiliteten innenfor eksisterende personell. Bygdelista vil derfor: Øke rammetimetallet per lærer for å øke muligheten for å benytte lærere fra samme skole og klassetrinn til å dekke opp vikarbehovet ved sykdom (Hamar-modellen). LÆRERTETTHET Lærerne opplever stadig økende krav til læring, kompetanse og utdanning, som krever mer tid til oppfølging av elevene. Bygdelista ønsker en lærerstand som er faglig oppdatert og som leverer best mulig resultater. For å få til dette vil Bygdelista: Øke lærertettheten Støtte videreutdanning av lærere Sette klare kompetansekrav ved rekruttering av nye lærere uavhengig av alderstrinn. 8

9 SKOLE OG OPPVEKST INNAKTIVITET 15-åringer er mer stillesittende enn åringer. Innaktivitet er et økende samfunnsproblem og medvirker til økte helseforskjeller mellom grupper i befolkningen. Bygdelista mener at skolen skal bidra til å sette elevene bedre i stand til å ta vare på egen helse. Det er viktig å øke antall timer med fysisk aktivitet i tidlig alder. Derfor vil bygdelista: Implementere en time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever. Aktivitetene skal være varierte og utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter, stimulere til mestring, glede og læring på tvers av fag- og fagområder. Tilbudet skal være integrert i fagene og gjennomføres innenfor ordinær skolehverdag. MOBBING Barn i skolen opplever mobbing daglig. Bygdelista ønsker å fjerne mobbing og skape glade elever. For å få til dette vil bygdelista: Øke ressurser til trivselsleder-ordningen i skolen og støtte opp om antimobbekoordinator. Tilrettelegge for at ungdomsskolene i kommunen skal bli «MOT skoler». Vi må sette fokus på elevene og inkludere familiene i tiltak for å hindre gjentakelse av mobbing. Jobbe for å synliggjøre mørketall og sikre at forebygging av mobbing blir satt som første prioritet hos alle rektorer i Vestby kommune. 9

10 SKOLE OG OPPVEKST SOMMERSKOLE Mange faller fra i overgangen fra ungdomsskolen til videregående. Folkehelseprofilen som gjøres årlig, viser at ungdom som faller fra skolen er høyere enn landsgjennomsnittet. Dette betyr at vi må ta ekstra tak i denne utfordringen. Bygdelista vil at de som henger etter skal få hjelp på et tidlig stadium. Støtte opp om sommerskoletilbud for avgangselever i ungdomsskolen. Inkludere fysisk aktivitet som del av sommerskolen, her med spesielt tilbud om svømming. Utvide og videreutvikle sommerskoletilbudet til å gjelde alle trinn på ungdomsskolen og barneskolen. MOBILFRI SKOLEHVERDAG Private mobiltelefoner og ipader skaper problemer knyttet til spredning av bilder, mobbing og ukonsentrasjon i timer og friminutt. Bygdelista vil redusere forstyrrelser i skolehverdagen, og gi barna en mobilfri hverdag. For å få til dette vil bygdelista: Forby bruk av privat mobiltelefon og ipader i barneskolen. ØKE ELEKTRONISK EFFEKTIVITET IT kunnskaper har blitt en stadig viktigere del av vårt samfunn, dessverre er evnen til å arbeide effektivt fortsatt lav. Bygdelista ønsker å øke elevenes evne til å arbeide effektivt elektronisk. Derfor vil Bygdelista: Gi lærere og elever tilgang til arbeidsverktøy som benyttes i arbeidslivet. 10

11 SKOLE OG OPPVEKST SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SFO ordningen administreres og defineres forskjellig fra skolekrets til skolekrets. Bygdelista mener at SFO tiden gir mulighet for ytterligere aktiviteter. SFO tilbudet bør være variert, innholdsrikt og ha et innhold ut over ren oppbevaring. Derfor ønsker Bygdelista at: SFO tilbudet skal integreres tettere med skolen og ha mer innhold i form av idrettsaktiviteter, kultur og annen organisert idrett fra lokale krefter. SFO skal tilby leksehjelp med kvalifisert personale. Det fastsettes en bemanningsnorm for SFO og krav til kompetanse for at de ansatte skal kunne ivareta kravet om leksehjelp. 11

12 KULTUR, IDRETT OG FOLKEHELSE Vi må skape et samfunn som fremmer helse og forebygger sykdom. Friske innbyggere er fornøyde innbyggere. En viktig del av det forebyggende er å legge til rette for en aktiv livsstil og et mangfoldig friluftsliv. FRILUFTSLIV Naturen og turområdene i Vestby kommune er vår kulturarv. Bygdelista vil derfor: Sørge for sikring og tydelig vern av markagrensene i Vestby og nabokommunene i et interkommunalt samarbeid. Stimulere til prosjekter hvor kommunen, næringen, lag og foreninger går sammen om en helhetlig plan for å stimulere til en aktiv og sunn livsstil. Støtte utbygging av ny flerbrukshall i Son, i tilknytning til skole, når kommuneøkonomien tillater det. Bygge svømmehall i tilknytning til Vestby Arena, når økonomien tillater det. Anlegget skal være tilpasset idrettens behov, slik at man kan tilby svømmeidrettens fire disipliner, svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo. Renovere og bygge ut Vestbyhallen slik at den tilfredsstiller dagens krav til håndball-arena, samt gi nødvendig garderobekapasitet til utendørsarenaer. En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever. Tilbudet skal være integrert i fagene og gjennomføres innenfor ordinær skolehverdag. Støtte opp om opparbeidelse av trygge turstier og skiløyper der folk bor, dette er den rimeligste og enkleste måten å få folk ut i naturen og i form. Sikre grønne lunger og friområder. Sørge for utvikling av en av kommunens badestrender, slik at man kan heise det anerkjente miljømerket Blått flagg. Det innebærer bl.a. bygging av fiskebrygge og svømmerampe. IDRETTEN. Bygdelista ønsker muligheter for alle til å drive med idrett og fysisk aktivitet. Det er særlig viktig at barn og unge får positive opplevelser med fysisk aktivitet. Bygdelista vil derfor: Tilpasse temperaturen på vannet i Grevlingen til ulike brukergruppers behov, øke åpningstiden og utnytte eksisterende anlegg bedre. Sørge for å tilrettelegge for og inkludere bevegelseshemmede og personer med spesielle behov i kommunens idrettsanlegg. Det må derfor utredes behov for tilpasset ekstrautstyr til alle kommunale idrettsanlegg. Vi ønsker å tilrettelegge for en skatepark/bmx-park på Vestby Arena Utrede nye ballbinger og hockeybane i Måneveien og i Randemfaret, med tilknyttet lekeplass. Gi alle idretter lik støtte til drift av anlegg gjennom plenklipping, brøyting og hallmuligheter, også golf, skytterbaner og seilforeninger. 12

13 HELSE OG OMSORG HELSE OG OMSORG Bygdelista vil det skal være trygt og godt å bo i Vestby kommune. Alle har vi ønske om et godt og aktivt liv fra vi er små til vi blir eldre. De fleste av dagens eldre ønsker en sosial og aktiv hverdag. Samtidig skal de føle seg trygge på at omsorgstilbudet er der når de trenger det. Derfor vil Bygdelista: Legge til rette for turnusordninger og/eller vikarpool, som passer brukeren i omsorgsektoren. Eksempel på turnusordning kan være 3 på 7 av osv. Målet er sammen med ansatte og brukere finne muligheter for bedre samhandling. Sørge for økt interkommunal kompetanse innen psykisk helse og PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder). Styrke rusvernarbeidet, både innen forebyggende og rehabilitering. Samarbeide med private og ideelle aktører for å skape et enda bedre velferdstilbud. Se på hvordan man i en tidlig fase kan veilede eldre for å forlenge tiden de kan bo hjemme. Utrede et eget tilbud for unge pleietrengende i form av samarbeid med nabokommunene og se på evt. en samlokalisering. ELDRE Det skal være godt å bli gammel i Vestby. Derfor vil Bygdelista: Sørge for å tilrettelegge for boliger med fellestjenester og fellesfunksjoner for seniorer. 4 av 10 seniorer ønsker dette tilbudet. Etterstrebe faste pleiere til pleietrengende som mottar pleie i hjemmet. Standardisere tjenesteleveransen. Utrede ansettelse av egen kompetanseperson som skal sikre oppfølging av pensjonister bosatt i kommunen og legge til rette for lavskalatilbud med både private og ideelle organisasjoner, for å holde eldre i god form så lenge som mulig. Sørge for å øke antall timer og aktiviteter knyttet til fysisk aktivitet på alders- og sykehjem, spesielt med fokus på tilpasset styrketrening. Vi ønsker å skape et sykehjem i henhold til modell fra Lotte aldershjem i Danmark. Utfordre kulturskolen og grunnskolen til å bidra ved arrangement på alders- og sykehjem, hvor kultursjefen har det koordinerende ansvaret for tiltaket. Fortsette å støtte frivilliges arbeid innen helse- og omsorgsektoren. 13

14 MILJØ OG KLIMA Bygdelista ønsker å redusere påvirkning på miljø og klima. Vi må beholde en grønn kommune. For å møte klimautfordringene må vi vri forbruk og produksjon over i en mer klimavennlig retning. Derfor vil Bygdelista: Utrede muligheten for Flexx busser, som kjører faste runder rundt om i kommunen. Målet er lett og trygg transport til/fra privatbolig til sentrum, idrettsanlegg og kjøpesentre på en effektiv måte. Støtte opp om areal- og transportplan for Oslo/Akershus Støtte opp om sykkelveier og veiskulder til ferdsel for sykkel mellom de ulike tettstedene i Vestby. Sikre beplantning og belysning langs kommunale veier Sørge for sykkelparkering. God tilgang på sykkelparkering er nøkkelen til å få flere pendlere til å kombinere sykkel med tog og buss. Sykkelparkeringsanlegg ved knutepunktene Son- og Vestby togstasjon må være lett tilgjengelig og ha høy standard. Anleggene må være sikret mot tyveri og hærverk. Sørge for gode sykkelparkeringsløsninger i Son og Vestby sentrum. STRANDLINJER OG KYSTSONER Vestbys badestrender stenges tidvis grunnet høyt innhold av tarmbakterier i vannet. Dette kommer av overløp fra renseanlegget, noe som blant annet skyldes for liten kontroll med overvann fra boligfelt. Bygdelista ønsker å sikre kontroll med overvann tilført kloakkledningsnettet. Sikre gjennomføring av en kontroll av samtlige boligfelt i Vestby kommune med tanke på bortføring av overvann. Oppgradere overvannsledninger i samtlige boligfelt, gjennomføre kontroll av tilkopling. 14

15 MILJØ OG KLIMA TILRETTELEGGE KROKSTRAND TIL BEVEGELSESHEMMEDE Vestby kommune har en unik strandlinje, men den er ikke lett tilgjengelig for bevegelseshemmede. Bygdelista ønsker å gi bevegelseshemmede tilgang til tilrettelagte strandområder. Sørge for oppgradering og bygging av fiske- og svømmerampe på Krokstrand, slik at det blir tilgjengelig for bevegelseshemmede også med rullestol. PARKER OG FELLESOMRÅDER Parker og fellesområder i vel og foreninger er til glede for innbyggerne. For å sette fokus på det viktige arbeidet og den glede opparbeidede og stelte områder gir, ønsker bygdelista å innføre en årlig markering, for å synliggjøre innsatsen og motivere til et rent, pent og trivelig nærmiljø. Etablere en forskjønnelsespris for miljø og estetikk. OMRÅDE- OG MILJØVERN Vestby kommune må sørge for å sikre fremtidige ressurser som skog og friområder. Bygdelista ønsker å ivareta friluftsområder og sikre fremtidens ressurser. Sikre vern av markagrensene i Vestby og nabokommunene i et interkommunalt samarbeid. I størst mulig grad forhindre nedbrytning på dyrket mark. Legge til rette for handel, men samtidig skjerme lokalbefolkningen ved å etablere handel i områder nærme knutepunkter mot E6 og jernbane. I tillegg støtte opp om avkjøringer til handelsområder som ikke påvirker lokaltrafikken. 15

16 MILJØ OG KLIMA GRØNN KOMMUNAL DRIFT Presset på miljø er økende og kommunen må ta sitt ansvar for å være bevisst i sine innkjøp og avtaler slik at de både er energi- og miljøbesparende. At Vestby kommune ved fornyelse av bilparken går over til mer miljøvennlige biler. Sette nye mål for egne og næringslivets byggeprosjekter, med fokus på miljøvennlig, energiøkonomiserende og tydelig økt andel av grønn beplanting på, ved og rundt byggene. At flere av kommunens virksomheter blir miljøsertifisert. Målet er at alle kommunale virksomheter skal sertifiseres i løpet av perioden. 16

17 LOKALSAMFUNN Vestby kommune har mange flotte tettsteder. Bygdelista er opptatt av å bevare stedenes særpreg, samtidig som de får utvikle seg. Det er forskjellige behov, ønsker og interesser hos våre innbyggere i forhold til hvor de bor og hvordan de ønsker sitt nærmiljø. SON Bygdelista er opptatt av skolekapasiteten i Son. Det er viktig at kapasiteten holder følge med befolkningsveksten. Det må tilrettelegges for lokal aktivitet innen idrett og friluftsliv slik at barn, unge og eldre får gode og sunne oppvekstsvilkår. Sikre at det er en fornuftig regulering av nye boligfelt. I tillegg må fortetting av boligfelt begrenses til skolekapasiteten i området. Støtte opp om flerbruksplan for området. Bygge ny flerbrukshall i tilknytning til skole, når kommuneøkonomien tillater det. Støtte en omkjøringsvei nord og syd fra Sletta om Deør til Øra omkring Brevik, for å øke trafikksikkerheten i området i forbindelse med den planlagte boligveksten. Tilrettelegge for nye parkeringsløsninger i samarbeid med grunneiere og interessenter i området Son Nord. Tilrettelegge for parkering for sykler i Son sentrum og ved Sonsveien stasjon. Stille seg positive til utvikling av mindre næringsområde omkring Sonsveien stasjon og E6 avkjøring til Son, for lite arealkrevende virksomhet med fokus på teknologi, kunnskap og kompetanse. Gjennomgå kommuneplanen for Son for å se på en forsiktig og fremtidig utbygging, i takt med skolekapasitet. Sikre og kartlegge særskilt brannsikring av spesielt verdifull bebyggelse. Reorganisere havnedriften i Son og samlokalisere havnedrift og turistvirksomhet Kartlegge kystlinjen for å avklare spesielt sårbare områder. Gå gjennom beredskapsplanen for sikring av spesielt sårbar kystlinje. Det er viktig å påse at den er fullstendig og koordinert med Skjærgårdstjenester og Havnevesenet. 17

18 LOKALSAMFUNN HØLEN Bygdelista er opptatt av at Hølen beholder sitt særpreg. Det bygges og planlegges flere boligområder i Hølen. Det er viktig at veksten reguleres, slik at utviklingen av stedet er forsvarlig og ikke reduserer det eksisterende tjenestetilbudet. Tilpasse utbyggingstakten i Hølen til allerede planlagt skolekapasitet At eventuell videre utvidelse av Hølen skole må dekkes av infrastrukturbidrag fra utbygger Selge gamle Hølen skole Utforme en trafikkavviklingsplan for Hølen med fokus på utvikling av sentrum. GARDER Sikre grunnlag for en 1-4 skole i Garder. Legge til rette for boligfelt nærme Garder sentrum Sørge for kontrollert befolkningsvekst for å sikre grunnlag for skoletilbudet Utforme en kommunedelplan for Garder i samarbeid med befolkningen. Stoppe all videre bygging frem til en slik overordnet plan er etablert. 18

19 LOKALSAMFUNN VESTBY Vestby Sentrum/Sole Bygdelista ønsker å utvikle et sentrum hvor både unge, familier og eldre ønsker å bo og oppholde seg. Vi ønsker at boligveksten i sentrum tilrettelegges med en tydelig miljø- og folkehelseprofil. Få til en avtale om flytting av Vestby Mølle ut av Vestby sentrum Få til en dialog med arealkrevende næring som blir berørt av sentrumsplanen. Schaus buss er ønsket flyttet lenger nord/sør i kommunen. Inkludere Asola-bygget og øvrig næringsbygg i dette området i sentrumsplanen for å få en helhetlig utbygging av området opp til Vestby senter, og flytte tungtrafikken ut av sentrum. Støtte parkeringsløsning under bakken og boliger i høyden (minimum 4 etg.). Konsentrere befolkningsveksten til ca. 80% vær Vestby sentrum og 20% vekst utenom sentrum. Bygge skatepark/bmx-park i nærheten av Vestby sentrum. Randem/Høgda Bygdelista er opptatt av at Randem/Høgda utvikler seg og får et tilbud tilgjengelig som gjør området familievennlig. Bygge ny ringvei fra Norwegian Outlet til Krom. Regulere OBOS-skogen til boligfelt som integreres med Randem og eksisterende bebyggelse rundt Schaus buss. Utrede ny barnehage ved bakeriet - med gode muligheter for turer i skog og natur. Eksisterende barnehage på Randem selges eller omreguleres. Utrede ny ballbinge og hockeybane i Måneveien. Utrede ny ballbinge og Hockeybane i Randemfaret med tilknyttet lekeplass. 19

20 LOKALSAMFUNN VESTBY Pepperstad/Krusebyen Bygdelista ønsker å utvikle området, i takt med skolekapasiteten. Det krever at man er flinke til gradvis fortetting og sikrer at det er et godt fritidstilbud i området. Bruke alle nødvendige midler for å få utbygger av siste del av boligfeltet til å gjennomføre avtalt kryssutbygging i henhold til signerte avtaler med Statens Veivesen. Etablere en plan for området Krusebyen- Pepperstad, som legger til rette for en gradvis fortetting og utbygging i takt med skolekapasitet. Etablere vann, vei og kloakk til Brattåsen. Etablere ny reguleringsplan for Brattåsen for å sikre ordnede forhold, og mulighet for omgjøring til helårsboliger på lengre sikt. Ha en skolekapasitet tilpasset fremtidig bebyggelse Renovere og bygge ut Vestbyhallen slik at den tilfredsstiller dagens krav til håndball-arena, samt gi nødvendig garderobekapasitet til utendørsarenaer. Gå i dialog med Ruter for å øke kollektivtilbudet til Pepperstad Se på mulighet for å forbedre gang- og sykkelvei med beplanting og lys fra Vestby sentrum til Pepperstad. HVITSTEN Bygdelista ønsker å få frem Hvitsten sitt særpreg og dyrke dette i samarbeid med lokale krefter. Tilrettelegge for utvikling og bidra til et godt samarbeid om spennende prosjekter. 20

21 KANDIDATENE FOR BYGDELISTA BYGDELISTA REPRESENTERER HELE KOMMUNEN Eirin Stuhaug Bolle Ordførerkandidat Fra Hølen Bjørn Skaug Listekandidat nr. 2 Fra Hvitsten Bodil Holter Listekandidat nr. 3 Fra Hølen Anne Grethe Klæboe Listekandidat nr. 4 Fra Son Steinar Bernt Hansen Listekandidat nr. 5 Fra Vestby Thor Einar Ombustvedt Listekandidat nr. 6 Fra Son Kari Finstad Listekandidat nr. 7 Fra Vestby Roar Isaksen Listekandidat nr. 8 Fra Vestby Kent Werner Skjeltorp Listekandidat nr. 9 Fra Såner Jeanette Banini Listekandidat nr. 10 Fra Son Stein Gunnar Thorsnes Listekandidat nr. 11 Fra Hølen Kim Thyrum Listekandidat nr. 12 Fra Vestby/Garder 21

22 KANDIDATENE FOR BYGDELISTA Jostein Haugh Listekandidat nr. 13 Fra Son Janne Lise Byberg Listekandidat nr. 14 Fra Vestby Kristine Amdam Listekandidat nr. 15 Fra Son Knut Terje Karlstad Listekandidat nr. 16 Fra Hølen Maija Kristine Graham Smestad Listekandidat nr. 17 Fra Vestby Eva Elisabeth Røine Listekandidat nr. 18 Fra Vestby Steinar Thuft Listekandidat nr. 19 Fra Vestby Wenche Halland Sandbæk Listekandidat nr. 20 Fra Hølen «Din stemme teller. Stem Bygdelista!» Wenche Edwin Listekandidat nr. 21 Fra Son Trond Søderholm Listekandidat nr. 22 Fra Hølen Se bygdelistavestby.no GODT VALG! 22

23 KANDIDATENE FOR BYGDELISTA BYGDELISTA REPRESENTERER HELE KOMMUNEN Bygdelista ønsker å representere innbyggerne på en god måte. Vi er derfor stolte av å kunne presentere våre listekandidater med god spredning fra våre tettsteder i kommunen. Mange av våre kandidater har politisk erfaring fra før. I tillegg har våre kandidater bred og god arbeidserfaring både fra offentlig- og privat sektor. Ønsker du et parti inn i kommunestyre med stor faglig kompetanse og erfaring, bør du stemme Bygdelista! LISTEKANDIDATER 9 % 27 % 32 % 32 % SON HØLEN VESTBY HVITSTEN Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! GODT VALG! 23

24 Trykket av: Næringstjenester AS

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Program 2015-2019. Vestby FrP

Program 2015-2019. Vestby FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Program 2015-2019 Vestby FrP VÅR ORDFØRERKANDIDAT: Trygve Thorsen Vi er nå en av landets mest veldrevne kommuner og den størrelse som anses som bærekraftig uten sammenslåing.

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel!

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Kunnskap og like muligheter Et sunt og trygt oppvekstmiljø er grunnsteinen i enhver trivselkommune. Vi som

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda.

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. INFORMASJON Eidsvoll KrF 2015-2019 KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. Eidsvoll krf facebook / www.krf.no / www.krf.no/akershus Pensjonert

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

DU KAN. stole på oss

DU KAN. stole på oss DU KAN stole på oss Program for Lund Høyre 2015-2019 Kjære velger. Det er lett å være stolt av Lund. Kommunen er i vekst og tilbyr innbyggerne gode og trygge oppvekstsvilkår og gode tjenester. Det skal

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer