Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!"

Transkript

1 Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

2 INNHOLD Ordførerkandidat side 3 Økonomi og forvaltning side 4 Vestby kommune som arbeidsgiver side 5 Skole og oppvekst side 6 - Barnehage side 6 - Skole side 8 - SFO side 11 Kultur, idrett og folkehelse side 12 Helse og omsorg side 13 Miljø og klima side 14 Kommunens lokalsamfunn: side 17 Son side 17 Hølen side 18 Garder side 18 Vestby side 19 Hvitsten side 20 Kandidatene for Bygdelista i Vestby side 21 «ET FRISKT PUST I LOKALPOLITIKKEN!» 2

3 KJÆRE VESTBYVELGER Jeg er glad i Vestby og alt det som skjer i vår kommune. Jeg stiller som ordførerkandidat fordi jeg tror Vestby kommune trenger et friskt pust i lokalpolitikken. For meg er det viktig å være tydelig og troverdig. Jeg vil sette samarbeid høyt, også på tvers av politiske partier. Jeg skal være samlende - og står på for alle i kommunen. Jeg ønsker å vise respekt for alle politiske meningsutvekslinger og håper å kunne bidra til en ny og ærlig politisk kultur i Vestby kommune. Hvis velgerne ønsker meg som første kvinnelige ordfører, vil dere få en tydelig, inkluderende, samlende og politisk engasjert ordfører. Gjennom min brede erfaring som leder vil jeg gjøre alt jeg kan for å være en dyktig leder av kommunestyret og sørge for et godt samarbeid både med rådmann og de andre politiske partier. Ta en titt på programmet vårt, - se på våre mål og tiltak. Våre listekandidater er flinke, kloke mennesker med forskjellig alder, yrke og interesser som ønsker å gjøre sitt beste for kommunen. Et politisk skifte i Vestby kommune kan bidra til en ny giv, nye ideer og nytt politisk klima. GODT VALG! Hilsen Eirin Stuhaug Bolle Bygdelista i Vestby sin ordførerkandidat, Eirin Stuhaug Bolle 3

4 ØKONOMI OG FORVALTNING Bygdelista vil være en garantist for sunn og forsvarlig økonomisk utvikling i Vestby kommune. Bygdelista vil derfor: Sørge for at Vestby kommune til enhver tid har en sunn økonomi - med positivt driftsresultat på 2-3% eller bedre. Arbeide for at rullering av kommuneplanen og kommunens handlingsplan (økonomi) skal skje samtidig, samt ta hensyn til prognoser for lengre perioder en de lovpålagte 4 årene i handlingsplanen. Tilpasse utbygging til infrastruktur og ikke motsatt. Pålegge utbyggerne en større andel av kostnaden knyttet til utbygging av infrastruktur (skole og barnehager, VA) relatert til utbyggingen de gjennomfører. Lage langsiktige planer for vekst, med konsekvensutredning av fortetting med tanke på skolekapasitet, barnehager, vann og avløp og trafikk. Arbeide for en fornuftig balanse mellom eie og leie av eiendom. Sørge for salg av eiendom som ikke er i bruk eller som kan utnyttes bedre av andre i et langsiktig perspektiv. Sikre at vedlikeholdsplanen på kommunens eiendommer iverksettes, slik at forfall unngås. Utrede sikring og reparasjon av vannledning fra Vannsjø. Sørge for å lage en plan for å legge egne rør for overvann i alle eldre boligfelt og sikre at alle boliger påkobles disse. Styrke kommunens byggekontroll. Øke kommunens kontroll av beplantning og bebyggelse langs kommunale veier for å trygge myke trafikanter Utrede muligheten for høydebegrensing på trær i tettbebygde strøk, samt en kommunal ordning for fjerning. Redusere antall kommunestyrerepresentanter fra 34 til 27 medlemmer. Redusere godtgjørelser for politikere for styreverv og komitedeltakelse der dette kan anses som en del av deres stilling eller verv som politikere. Overføre ansvar fra politikere til kommuneadministrasjon. Styrke kommuneadministrasjonen slik at de kan ivareta sine forpliktelser. Ikke innføre skatt på bolig. 4

5 VESTBY KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER Bygdelista vil arbeide for å sikre at Vestby kommunes administrasjon har nødvendig kompetanse og ressurser slik at kommunens tjenester blir utført effektivt med god kvalitet. Bygdelista vil derfor: Utvide rådmannens ledergruppe med en kompetanseperson (uten politisk tilknytning). Personen skal ha ansvar for kommunikasjon med private aktører og planlegging av videre næringsutvikling. Utrede muligheten til å opprette vikarpool i samarbeid med nabokommunene innenfor hvert resultatområde (RO område). At Vestby kommune utarbeider egne karriereprogrammer som sikrer de ansatte en faglig utvikling og karrieremulighet. Arbeide for at Vestby kommune til en hver tid har tilstrekkelig antall lærlingplasser for å sikre fremtidig god rekruttering. I samarbeid med de ansattes organisasjoner vil vi at kommunen skal prøve ut ulike turnusordninger som bedrer kvaliteten på tjenestene og gir de ansatte flere valgmuligheter i forhold til å jobbe turnus som passer dem. 5

6 SKOLE OG OPPVEKST I Vestby kommune skal alle barn og unge få muligheten til å oppleve gode barnehager, skoler og SFO. Det er viktig at barna får utvikle seg. De må finne sin plass gjennom lek, fellesskap og læring. BARNEHAGE Vestby kommune må prøve å unngå overetablering av barnehager i deler av kommunen. Vi må sørge for å skape like rammevilkår for private og kommunale barnehager. Bygdelista vil derfor: Se på justering av tilskuddsordninger til private og kommunale barnehager slik at de reflekterer faktiske kostnader inkludert husleie. Tilrettelegge for at private barnehageaktører kan etablere seg på lik linje med kommunale barnehager. Konkurranseutsette driften av 50% av kommunalt eide barnehager, der kommunen kun skal eie bygget. I dag er det et ganske stort sykefravær blant de ansatte i barnehagene og bruk av ulike vikarer kan ofte gi utfordringer for barna. Bygdelista ønsker å redusere sykefraværet og sikre at det settes inn vikarer og at man har faste vikarer tilgjengelig Bygdelista vil derfor: Ha fokus på trivsel, sykdomsbegrensende tiltak og andre tiltak som kan redusere fraværet. Faste vikarer dedikert til hver barnehage for å gi barna trygge rammer. 6

7 SKOLE OG OPPVEKST BARNEHAGE Kommunen flytter barna mellom de kommunale barnehagene i ferier. Dette er økonomisk lønnsomt, men skaper ofte utrygge rammer for barna og ny tilpasningsperiode. Bygdelista vil gi barna trygge rammer også i ferier. Bygdelista vil derfor: La barna i alle barnehager få lov til å gå i samme barnehage også i ferier Investeringer i barnehager blir ofte en kommunal oppgave som en konsekvens av utbygging. Bygdelista mener at utbygger av boligfelt må dekke større deler av bygge- og tomtekostnader. Bygdelista vil derfor: Etablere særskilt infrastrukturbidrag for å dekke barnehager Inkludere barnehagedekning som vurderingskriterium for alle utbygginger. 7

8 SKOLE OG OPPVEKST SKOLE Vårt mål er at alle våre barn og unge skal kunne gå ut i arbeidslivet etter en god opplevelse av skolen, med hensyn til kunnskap, ferdigheter, nysgjerrighet og kreativitet. Sunn og frisk ungdom er vår fremtidige ressurs. Vi må sørge for å utfordre deres kreativitet og nytenkning. Ved positive stimuli vil vi kunne oppleve fremtidsrettede løsninger både i private og offentlige skoler. Skolestrukturen må være tilpasset befolkningsveksten fra nye boligfelt, samt fortetting av eksisterende boligfelt. Skolegrenser justeres for å flytte barn mellom skoler på bekostning av barnas sosiale nettverk. Bygdelista vil sørge for skolestruktur med riktig kapasitet på riktig sted. Bygdelista vil derfor: At eksisterende og nye reguleringsplaner må utredes i forhold til skolekapasitet. At infrastrukturbidrag til skole må standardiseres per boenhet og legges inn i gebyrregulativet, for å dekke kostnader til investeringer i skoler. FORUTSIGBARHET Det kan være vanskelig å få kvalifiserte vikarer i skolen. Bygdelista vil derfor øke fleksibiliteten innenfor eksisterende personell. Bygdelista vil derfor: Øke rammetimetallet per lærer for å øke muligheten for å benytte lærere fra samme skole og klassetrinn til å dekke opp vikarbehovet ved sykdom (Hamar-modellen). LÆRERTETTHET Lærerne opplever stadig økende krav til læring, kompetanse og utdanning, som krever mer tid til oppfølging av elevene. Bygdelista ønsker en lærerstand som er faglig oppdatert og som leverer best mulig resultater. For å få til dette vil Bygdelista: Øke lærertettheten Støtte videreutdanning av lærere Sette klare kompetansekrav ved rekruttering av nye lærere uavhengig av alderstrinn. 8

9 SKOLE OG OPPVEKST INNAKTIVITET 15-åringer er mer stillesittende enn åringer. Innaktivitet er et økende samfunnsproblem og medvirker til økte helseforskjeller mellom grupper i befolkningen. Bygdelista mener at skolen skal bidra til å sette elevene bedre i stand til å ta vare på egen helse. Det er viktig å øke antall timer med fysisk aktivitet i tidlig alder. Derfor vil bygdelista: Implementere en time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever. Aktivitetene skal være varierte og utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter, stimulere til mestring, glede og læring på tvers av fag- og fagområder. Tilbudet skal være integrert i fagene og gjennomføres innenfor ordinær skolehverdag. MOBBING Barn i skolen opplever mobbing daglig. Bygdelista ønsker å fjerne mobbing og skape glade elever. For å få til dette vil bygdelista: Øke ressurser til trivselsleder-ordningen i skolen og støtte opp om antimobbekoordinator. Tilrettelegge for at ungdomsskolene i kommunen skal bli «MOT skoler». Vi må sette fokus på elevene og inkludere familiene i tiltak for å hindre gjentakelse av mobbing. Jobbe for å synliggjøre mørketall og sikre at forebygging av mobbing blir satt som første prioritet hos alle rektorer i Vestby kommune. 9

10 SKOLE OG OPPVEKST SOMMERSKOLE Mange faller fra i overgangen fra ungdomsskolen til videregående. Folkehelseprofilen som gjøres årlig, viser at ungdom som faller fra skolen er høyere enn landsgjennomsnittet. Dette betyr at vi må ta ekstra tak i denne utfordringen. Bygdelista vil at de som henger etter skal få hjelp på et tidlig stadium. Støtte opp om sommerskoletilbud for avgangselever i ungdomsskolen. Inkludere fysisk aktivitet som del av sommerskolen, her med spesielt tilbud om svømming. Utvide og videreutvikle sommerskoletilbudet til å gjelde alle trinn på ungdomsskolen og barneskolen. MOBILFRI SKOLEHVERDAG Private mobiltelefoner og ipader skaper problemer knyttet til spredning av bilder, mobbing og ukonsentrasjon i timer og friminutt. Bygdelista vil redusere forstyrrelser i skolehverdagen, og gi barna en mobilfri hverdag. For å få til dette vil bygdelista: Forby bruk av privat mobiltelefon og ipader i barneskolen. ØKE ELEKTRONISK EFFEKTIVITET IT kunnskaper har blitt en stadig viktigere del av vårt samfunn, dessverre er evnen til å arbeide effektivt fortsatt lav. Bygdelista ønsker å øke elevenes evne til å arbeide effektivt elektronisk. Derfor vil Bygdelista: Gi lærere og elever tilgang til arbeidsverktøy som benyttes i arbeidslivet. 10

11 SKOLE OG OPPVEKST SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SFO ordningen administreres og defineres forskjellig fra skolekrets til skolekrets. Bygdelista mener at SFO tiden gir mulighet for ytterligere aktiviteter. SFO tilbudet bør være variert, innholdsrikt og ha et innhold ut over ren oppbevaring. Derfor ønsker Bygdelista at: SFO tilbudet skal integreres tettere med skolen og ha mer innhold i form av idrettsaktiviteter, kultur og annen organisert idrett fra lokale krefter. SFO skal tilby leksehjelp med kvalifisert personale. Det fastsettes en bemanningsnorm for SFO og krav til kompetanse for at de ansatte skal kunne ivareta kravet om leksehjelp. 11

12 KULTUR, IDRETT OG FOLKEHELSE Vi må skape et samfunn som fremmer helse og forebygger sykdom. Friske innbyggere er fornøyde innbyggere. En viktig del av det forebyggende er å legge til rette for en aktiv livsstil og et mangfoldig friluftsliv. FRILUFTSLIV Naturen og turområdene i Vestby kommune er vår kulturarv. Bygdelista vil derfor: Sørge for sikring og tydelig vern av markagrensene i Vestby og nabokommunene i et interkommunalt samarbeid. Stimulere til prosjekter hvor kommunen, næringen, lag og foreninger går sammen om en helhetlig plan for å stimulere til en aktiv og sunn livsstil. Støtte utbygging av ny flerbrukshall i Son, i tilknytning til skole, når kommuneøkonomien tillater det. Bygge svømmehall i tilknytning til Vestby Arena, når økonomien tillater det. Anlegget skal være tilpasset idrettens behov, slik at man kan tilby svømmeidrettens fire disipliner, svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo. Renovere og bygge ut Vestbyhallen slik at den tilfredsstiller dagens krav til håndball-arena, samt gi nødvendig garderobekapasitet til utendørsarenaer. En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever. Tilbudet skal være integrert i fagene og gjennomføres innenfor ordinær skolehverdag. Støtte opp om opparbeidelse av trygge turstier og skiløyper der folk bor, dette er den rimeligste og enkleste måten å få folk ut i naturen og i form. Sikre grønne lunger og friområder. Sørge for utvikling av en av kommunens badestrender, slik at man kan heise det anerkjente miljømerket Blått flagg. Det innebærer bl.a. bygging av fiskebrygge og svømmerampe. IDRETTEN. Bygdelista ønsker muligheter for alle til å drive med idrett og fysisk aktivitet. Det er særlig viktig at barn og unge får positive opplevelser med fysisk aktivitet. Bygdelista vil derfor: Tilpasse temperaturen på vannet i Grevlingen til ulike brukergruppers behov, øke åpningstiden og utnytte eksisterende anlegg bedre. Sørge for å tilrettelegge for og inkludere bevegelseshemmede og personer med spesielle behov i kommunens idrettsanlegg. Det må derfor utredes behov for tilpasset ekstrautstyr til alle kommunale idrettsanlegg. Vi ønsker å tilrettelegge for en skatepark/bmx-park på Vestby Arena Utrede nye ballbinger og hockeybane i Måneveien og i Randemfaret, med tilknyttet lekeplass. Gi alle idretter lik støtte til drift av anlegg gjennom plenklipping, brøyting og hallmuligheter, også golf, skytterbaner og seilforeninger. 12

13 HELSE OG OMSORG HELSE OG OMSORG Bygdelista vil det skal være trygt og godt å bo i Vestby kommune. Alle har vi ønske om et godt og aktivt liv fra vi er små til vi blir eldre. De fleste av dagens eldre ønsker en sosial og aktiv hverdag. Samtidig skal de føle seg trygge på at omsorgstilbudet er der når de trenger det. Derfor vil Bygdelista: Legge til rette for turnusordninger og/eller vikarpool, som passer brukeren i omsorgsektoren. Eksempel på turnusordning kan være 3 på 7 av osv. Målet er sammen med ansatte og brukere finne muligheter for bedre samhandling. Sørge for økt interkommunal kompetanse innen psykisk helse og PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder). Styrke rusvernarbeidet, både innen forebyggende og rehabilitering. Samarbeide med private og ideelle aktører for å skape et enda bedre velferdstilbud. Se på hvordan man i en tidlig fase kan veilede eldre for å forlenge tiden de kan bo hjemme. Utrede et eget tilbud for unge pleietrengende i form av samarbeid med nabokommunene og se på evt. en samlokalisering. ELDRE Det skal være godt å bli gammel i Vestby. Derfor vil Bygdelista: Sørge for å tilrettelegge for boliger med fellestjenester og fellesfunksjoner for seniorer. 4 av 10 seniorer ønsker dette tilbudet. Etterstrebe faste pleiere til pleietrengende som mottar pleie i hjemmet. Standardisere tjenesteleveransen. Utrede ansettelse av egen kompetanseperson som skal sikre oppfølging av pensjonister bosatt i kommunen og legge til rette for lavskalatilbud med både private og ideelle organisasjoner, for å holde eldre i god form så lenge som mulig. Sørge for å øke antall timer og aktiviteter knyttet til fysisk aktivitet på alders- og sykehjem, spesielt med fokus på tilpasset styrketrening. Vi ønsker å skape et sykehjem i henhold til modell fra Lotte aldershjem i Danmark. Utfordre kulturskolen og grunnskolen til å bidra ved arrangement på alders- og sykehjem, hvor kultursjefen har det koordinerende ansvaret for tiltaket. Fortsette å støtte frivilliges arbeid innen helse- og omsorgsektoren. 13

14 MILJØ OG KLIMA Bygdelista ønsker å redusere påvirkning på miljø og klima. Vi må beholde en grønn kommune. For å møte klimautfordringene må vi vri forbruk og produksjon over i en mer klimavennlig retning. Derfor vil Bygdelista: Utrede muligheten for Flexx busser, som kjører faste runder rundt om i kommunen. Målet er lett og trygg transport til/fra privatbolig til sentrum, idrettsanlegg og kjøpesentre på en effektiv måte. Støtte opp om areal- og transportplan for Oslo/Akershus Støtte opp om sykkelveier og veiskulder til ferdsel for sykkel mellom de ulike tettstedene i Vestby. Sikre beplantning og belysning langs kommunale veier Sørge for sykkelparkering. God tilgang på sykkelparkering er nøkkelen til å få flere pendlere til å kombinere sykkel med tog og buss. Sykkelparkeringsanlegg ved knutepunktene Son- og Vestby togstasjon må være lett tilgjengelig og ha høy standard. Anleggene må være sikret mot tyveri og hærverk. Sørge for gode sykkelparkeringsløsninger i Son og Vestby sentrum. STRANDLINJER OG KYSTSONER Vestbys badestrender stenges tidvis grunnet høyt innhold av tarmbakterier i vannet. Dette kommer av overløp fra renseanlegget, noe som blant annet skyldes for liten kontroll med overvann fra boligfelt. Bygdelista ønsker å sikre kontroll med overvann tilført kloakkledningsnettet. Sikre gjennomføring av en kontroll av samtlige boligfelt i Vestby kommune med tanke på bortføring av overvann. Oppgradere overvannsledninger i samtlige boligfelt, gjennomføre kontroll av tilkopling. 14

15 MILJØ OG KLIMA TILRETTELEGGE KROKSTRAND TIL BEVEGELSESHEMMEDE Vestby kommune har en unik strandlinje, men den er ikke lett tilgjengelig for bevegelseshemmede. Bygdelista ønsker å gi bevegelseshemmede tilgang til tilrettelagte strandområder. Sørge for oppgradering og bygging av fiske- og svømmerampe på Krokstrand, slik at det blir tilgjengelig for bevegelseshemmede også med rullestol. PARKER OG FELLESOMRÅDER Parker og fellesområder i vel og foreninger er til glede for innbyggerne. For å sette fokus på det viktige arbeidet og den glede opparbeidede og stelte områder gir, ønsker bygdelista å innføre en årlig markering, for å synliggjøre innsatsen og motivere til et rent, pent og trivelig nærmiljø. Etablere en forskjønnelsespris for miljø og estetikk. OMRÅDE- OG MILJØVERN Vestby kommune må sørge for å sikre fremtidige ressurser som skog og friområder. Bygdelista ønsker å ivareta friluftsområder og sikre fremtidens ressurser. Sikre vern av markagrensene i Vestby og nabokommunene i et interkommunalt samarbeid. I størst mulig grad forhindre nedbrytning på dyrket mark. Legge til rette for handel, men samtidig skjerme lokalbefolkningen ved å etablere handel i områder nærme knutepunkter mot E6 og jernbane. I tillegg støtte opp om avkjøringer til handelsområder som ikke påvirker lokaltrafikken. 15

16 MILJØ OG KLIMA GRØNN KOMMUNAL DRIFT Presset på miljø er økende og kommunen må ta sitt ansvar for å være bevisst i sine innkjøp og avtaler slik at de både er energi- og miljøbesparende. At Vestby kommune ved fornyelse av bilparken går over til mer miljøvennlige biler. Sette nye mål for egne og næringslivets byggeprosjekter, med fokus på miljøvennlig, energiøkonomiserende og tydelig økt andel av grønn beplanting på, ved og rundt byggene. At flere av kommunens virksomheter blir miljøsertifisert. Målet er at alle kommunale virksomheter skal sertifiseres i løpet av perioden. 16

17 LOKALSAMFUNN Vestby kommune har mange flotte tettsteder. Bygdelista er opptatt av å bevare stedenes særpreg, samtidig som de får utvikle seg. Det er forskjellige behov, ønsker og interesser hos våre innbyggere i forhold til hvor de bor og hvordan de ønsker sitt nærmiljø. SON Bygdelista er opptatt av skolekapasiteten i Son. Det er viktig at kapasiteten holder følge med befolkningsveksten. Det må tilrettelegges for lokal aktivitet innen idrett og friluftsliv slik at barn, unge og eldre får gode og sunne oppvekstsvilkår. Sikre at det er en fornuftig regulering av nye boligfelt. I tillegg må fortetting av boligfelt begrenses til skolekapasiteten i området. Støtte opp om flerbruksplan for området. Bygge ny flerbrukshall i tilknytning til skole, når kommuneøkonomien tillater det. Støtte en omkjøringsvei nord og syd fra Sletta om Deør til Øra omkring Brevik, for å øke trafikksikkerheten i området i forbindelse med den planlagte boligveksten. Tilrettelegge for nye parkeringsløsninger i samarbeid med grunneiere og interessenter i området Son Nord. Tilrettelegge for parkering for sykler i Son sentrum og ved Sonsveien stasjon. Stille seg positive til utvikling av mindre næringsområde omkring Sonsveien stasjon og E6 avkjøring til Son, for lite arealkrevende virksomhet med fokus på teknologi, kunnskap og kompetanse. Gjennomgå kommuneplanen for Son for å se på en forsiktig og fremtidig utbygging, i takt med skolekapasitet. Sikre og kartlegge særskilt brannsikring av spesielt verdifull bebyggelse. Reorganisere havnedriften i Son og samlokalisere havnedrift og turistvirksomhet Kartlegge kystlinjen for å avklare spesielt sårbare områder. Gå gjennom beredskapsplanen for sikring av spesielt sårbar kystlinje. Det er viktig å påse at den er fullstendig og koordinert med Skjærgårdstjenester og Havnevesenet. 17

18 LOKALSAMFUNN HØLEN Bygdelista er opptatt av at Hølen beholder sitt særpreg. Det bygges og planlegges flere boligområder i Hølen. Det er viktig at veksten reguleres, slik at utviklingen av stedet er forsvarlig og ikke reduserer det eksisterende tjenestetilbudet. Tilpasse utbyggingstakten i Hølen til allerede planlagt skolekapasitet At eventuell videre utvidelse av Hølen skole må dekkes av infrastrukturbidrag fra utbygger Selge gamle Hølen skole Utforme en trafikkavviklingsplan for Hølen med fokus på utvikling av sentrum. GARDER Sikre grunnlag for en 1-4 skole i Garder. Legge til rette for boligfelt nærme Garder sentrum Sørge for kontrollert befolkningsvekst for å sikre grunnlag for skoletilbudet Utforme en kommunedelplan for Garder i samarbeid med befolkningen. Stoppe all videre bygging frem til en slik overordnet plan er etablert. 18

19 LOKALSAMFUNN VESTBY Vestby Sentrum/Sole Bygdelista ønsker å utvikle et sentrum hvor både unge, familier og eldre ønsker å bo og oppholde seg. Vi ønsker at boligveksten i sentrum tilrettelegges med en tydelig miljø- og folkehelseprofil. Få til en avtale om flytting av Vestby Mølle ut av Vestby sentrum Få til en dialog med arealkrevende næring som blir berørt av sentrumsplanen. Schaus buss er ønsket flyttet lenger nord/sør i kommunen. Inkludere Asola-bygget og øvrig næringsbygg i dette området i sentrumsplanen for å få en helhetlig utbygging av området opp til Vestby senter, og flytte tungtrafikken ut av sentrum. Støtte parkeringsløsning under bakken og boliger i høyden (minimum 4 etg.). Konsentrere befolkningsveksten til ca. 80% vær Vestby sentrum og 20% vekst utenom sentrum. Bygge skatepark/bmx-park i nærheten av Vestby sentrum. Randem/Høgda Bygdelista er opptatt av at Randem/Høgda utvikler seg og får et tilbud tilgjengelig som gjør området familievennlig. Bygge ny ringvei fra Norwegian Outlet til Krom. Regulere OBOS-skogen til boligfelt som integreres med Randem og eksisterende bebyggelse rundt Schaus buss. Utrede ny barnehage ved bakeriet - med gode muligheter for turer i skog og natur. Eksisterende barnehage på Randem selges eller omreguleres. Utrede ny ballbinge og hockeybane i Måneveien. Utrede ny ballbinge og Hockeybane i Randemfaret med tilknyttet lekeplass. 19

20 LOKALSAMFUNN VESTBY Pepperstad/Krusebyen Bygdelista ønsker å utvikle området, i takt med skolekapasiteten. Det krever at man er flinke til gradvis fortetting og sikrer at det er et godt fritidstilbud i området. Bruke alle nødvendige midler for å få utbygger av siste del av boligfeltet til å gjennomføre avtalt kryssutbygging i henhold til signerte avtaler med Statens Veivesen. Etablere en plan for området Krusebyen- Pepperstad, som legger til rette for en gradvis fortetting og utbygging i takt med skolekapasitet. Etablere vann, vei og kloakk til Brattåsen. Etablere ny reguleringsplan for Brattåsen for å sikre ordnede forhold, og mulighet for omgjøring til helårsboliger på lengre sikt. Ha en skolekapasitet tilpasset fremtidig bebyggelse Renovere og bygge ut Vestbyhallen slik at den tilfredsstiller dagens krav til håndball-arena, samt gi nødvendig garderobekapasitet til utendørsarenaer. Gå i dialog med Ruter for å øke kollektivtilbudet til Pepperstad Se på mulighet for å forbedre gang- og sykkelvei med beplanting og lys fra Vestby sentrum til Pepperstad. HVITSTEN Bygdelista ønsker å få frem Hvitsten sitt særpreg og dyrke dette i samarbeid med lokale krefter. Tilrettelegge for utvikling og bidra til et godt samarbeid om spennende prosjekter. 20

21 KANDIDATENE FOR BYGDELISTA BYGDELISTA REPRESENTERER HELE KOMMUNEN Eirin Stuhaug Bolle Ordførerkandidat Fra Hølen Bjørn Skaug Listekandidat nr. 2 Fra Hvitsten Bodil Holter Listekandidat nr. 3 Fra Hølen Anne Grethe Klæboe Listekandidat nr. 4 Fra Son Steinar Bernt Hansen Listekandidat nr. 5 Fra Vestby Thor Einar Ombustvedt Listekandidat nr. 6 Fra Son Kari Finstad Listekandidat nr. 7 Fra Vestby Roar Isaksen Listekandidat nr. 8 Fra Vestby Kent Werner Skjeltorp Listekandidat nr. 9 Fra Såner Jeanette Banini Listekandidat nr. 10 Fra Son Stein Gunnar Thorsnes Listekandidat nr. 11 Fra Hølen Kim Thyrum Listekandidat nr. 12 Fra Vestby/Garder 21

22 KANDIDATENE FOR BYGDELISTA Jostein Haugh Listekandidat nr. 13 Fra Son Janne Lise Byberg Listekandidat nr. 14 Fra Vestby Kristine Amdam Listekandidat nr. 15 Fra Son Knut Terje Karlstad Listekandidat nr. 16 Fra Hølen Maija Kristine Graham Smestad Listekandidat nr. 17 Fra Vestby Eva Elisabeth Røine Listekandidat nr. 18 Fra Vestby Steinar Thuft Listekandidat nr. 19 Fra Vestby Wenche Halland Sandbæk Listekandidat nr. 20 Fra Hølen «Din stemme teller. Stem Bygdelista!» Wenche Edwin Listekandidat nr. 21 Fra Son Trond Søderholm Listekandidat nr. 22 Fra Hølen Se bygdelistavestby.no GODT VALG! 22

23 KANDIDATENE FOR BYGDELISTA BYGDELISTA REPRESENTERER HELE KOMMUNEN Bygdelista ønsker å representere innbyggerne på en god måte. Vi er derfor stolte av å kunne presentere våre listekandidater med god spredning fra våre tettsteder i kommunen. Mange av våre kandidater har politisk erfaring fra før. I tillegg har våre kandidater bred og god arbeidserfaring både fra offentlig- og privat sektor. Ønsker du et parti inn i kommunestyre med stor faglig kompetanse og erfaring, bør du stemme Bygdelista! LISTEKANDIDATER 9 % 27 % 32 % 32 % SON HØLEN VESTBY HVITSTEN Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! GODT VALG! 23

24 Trykket av: Næringstjenester AS

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s. Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Program for Gjøvik Venstre 2015 2019

Program for Gjøvik Venstre 2015 2019 Program for Gjøvik Venstre 2015 2019 1 Venstre er et sosialliberalt parti som kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Vi ønsker et samfunn hvor folk har mulighet til å skape sin egen vei

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030.

OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030. OM VESTBY KOMMUNE. Vestby kommune er en veldrevet, dynamisk kommune med flott beliggenhet mot sjøen, god infrastruktur og mange muligheter for videre utvikling. Vestby kommune har vokst enormt de siste

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer