Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 23.10.2014 Kommunestyret 11.11.2014"

Transkript

1 Arkiv: 3067 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Rune Illum Høgh Plan Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs E12 mellom kryss Brennåsveien og regulert atkomst til Polarsirkelen Lufthavn. Sluttbehandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs Kommunestyret Rådmannens innstilling Vedleggsliste finnes på slutten av saksframlegget. Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar Rana kommune PLAN 3067: DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS E12 MELLOM KRYSS BRENNÅSVEIEN OG REGULERT ATKOMST TIL POLARSIRKELEN LUFTHAVN. Sist revidert , med tilhørende bestemmelser sist revidert , og planbeskrivelse datert Rådmannen i Rana, Saksopplysninger Bakgrunn Reguleringsplan for POLARSIRKELEN LUFTHAVN ble vedtatt i kommunestyrets møte som sak 82/09. Ved det offentlige ettersynet skrev Statens vegvesen blant annet følgende i brev datert : Statens Vegvesen har også i prosessen vært tydelig på at flyplassutbyggingen også må medføre at det bygges trafikksikker gang-/sykkelveg langs E-12 inn mot Gruben og sykkelvegnettet i Mo. I saksutredningen er det beskrevet at godkjent reguleringsplan for gang-/sykkelveg skal foreligge før bygging av atkomstveg til lufthavna starter. Reguleringsplan er i seg selv ingen garanti for at en utbygging vil finne sted (innen rimelig tid). Vi mener et en ved etablering av sentral infrastruktur på Helgeland må være tilstrekkelig fremtidsrettet. Vi krever derfor at en i planbestemmelsene tilføyer rekkefølgebestemmelse som fastslår at før flyplassen åpnes skal det være etablert gang-/sykkelveg langs E-12 inn mot Gruben og Mo. Dette er en innsigelse. Dette medførte at følgende ble tatt med i reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt sammen med planen for øvrig:

2 Før flyplassen tas i bruk, skal: - ny hovedveg mellom E-12 og flyplassen, inkludert gang-/sykkelveg, være ferdig bygget. - det være etablert gang-/sykkelveg langs E-12 inn mot Gruben og Mo. - ny Granheiveg, inkludert tverrforbindelse til Fagerlia være ferdig bygget. - ny vannforsyning for eksisterende bebyggelse i Steinbekkhaugen og Skuggheia være etablert. Denne planprosessen er altså nødvendig for at flyplassen kan bli operativ. Gjeldende planer I kommunedelplan for Mo og omegn som ble vedtatt er planområdet er generelt beliggende i LNF1 område. Framtidig gang- og sykkelvei er inkludert i kommunedelplanen. Planprosess Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble gjort med annonse i Rana Blad og med brev til berørte parter. Følgende har kommet med skriftlige innspill til planen: 1. NVE, Rolv Kristian Brendås, Sameiet Brennåsveien 130, Statnett, Sametinget, Reindriftsforvaltningen i Nordland, Statens vegvesen, Ingen av innspillene har så langt betydning for planprosessen. Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn ble gjort av MPR-utvalget på møte Varsling om offentlig ettersyn ble gjort med annonse i Rana Blad samt med brev til rettighetshavere og naboer datert Følgende har kommet med skriftlige merknader: 1. NVE, : «Videre minner vi om at dersom det planlegges utfyllinger i vassdraget må mer detaljerte planer sendes oss for nærmere vurdering iht. vannressurslovens bestemmelser om konsesjonsplikt. I og med at dette etter det vi kan se ikke er beskrevet at det ønskes gjennomført utfyllinger i vassdrag anser vi at dette ikke er en problemstilling her.» Det planlegges ikke utfyllinger i vassdrag. 2. Statens Vegvesen, : Krever 175 meter siktlinje (krav ved 90km/t) vist på plankart. Henstiller til tydeliggjørelse av hvordan ny G/S tilknyttes eksisterende G/S ved kryss Brennåsen. Henstiller til at gjeldene standard for G/S overholdes. Forbeholder sig rett til ytterligere innspill/innsigelser senere i prosessen. Side 2 av 5

3 Plankart revideres slik 175m siktlinjer ved kryss framgår. Likeledes fjernes mulighet for at gjeldene standard for G/S kan fravikes slik at standarden (G/S tverrprofil: 3,0m med 0,25m skulder på hver side) må overholdes. Tilslutning til eksisterende G/S ved kryss Brennåsen tydeliggjøres også på plankart. Angående Vegvesenets rett til ytterligere innspill, er vi litt forundret over Vegvesenets standardformulering om dette. Det burde være kjent for Vegvesenet at det ikke er flere muligheter for innspill eller innsigelser etter høring og det offentlige ettersyn er avsluttet og planen går til sluttbehandling. 3. Ruth Bang, : Ønske om avkjørsel fra Brennåsvei mot sør. Denne eiendommen ligger langt utenfor planområdet og berøres ikke av denne reguleringsplanen. 4. Granåsen Velforening, : Forslag om omlegging langs Brennåsveien. «Det er så å si ingen bebyggelse langs den planlagte traseen, mens det langs Brennåsveien er tett bebyggelse, herunder mange barn og unge som har Brennåsveien som sin skolevei. Det er i saksutredningen sagt at «planen vil være fordelaktig for barn og unge og kan bidra til å minske faren for trafikkulykker». Det er betraktelig større andel barn og unge som ferdes langs Brennåsveien»... «Vi vil på bakgrunn av overstående argumentasjon foreslå at den planlagte gang/- sykkelveien langs E12 i stedet legges langs Brennåsveien og Bjørnlia.» Plankontoret har ønsket å etterkomme merknad om alternativ linjeføring langs Brennåsveien. Dette er imidlertid avist av Statens Vegvesen med begrunnelsen «Erfaringer viser at en syklist fra et sted til et annet velger den korteste og raskeste vei til målet. De syklende langs E12 vil ikke bli ivaretatt ved å gå for alternativ trasé som foreslått, da de med stor sannsynlighet velger å sykle på bilvegen fremfor å velge en omvei»... «Behovet for gang- og sykkelvei langs Brennåsveien er sikkert stort, men dette blir er kommunalt ansvar»... «Vi konkluderer derfor med at vi ikke ønsker å endre traseen for gang- og sykkelveien langs E12, men beholde den som er i gjeldene reguleringsplan.» Korrespondanse ved Vegvesenet følger som trykt bilag. 5. Naturvernforbundet, : «Vi er enig i valgte profil på gang-/sykkelveg, men det må ikke åpnes opp for å redusere standarden slik det antydes i saksframstillingen av økonomiske årsaker. Dette er lite framtidsrettet.» Som nevnt til merknad nummer 2 er mulighet for fravik fra gjeldene standard for gangog sykkelvei fjernet i revidert planforslag. 6. Joar Furuheim, : Henstiller til at G/S plasseres i trasé umiddelbart langs E12 av hensyn til elg. «Min begrunnelse bygger på erfaring med elgens oppførsel i forhold til mennesker og trafikk. Når gående/syklende beveger seg langs veien inne i skogen og det er dyr mellom veiene, så velger dyr den letteste rømningsvei. Dette kan da ende med rømning over bilveien og derav risiko for kollisjon med bil!» Side 3 av 5

4 Det er plankorets vurdering at trafikkmengden på framtidig G/S vil ha meget begrenset virkning på elgens adferd. Vi mener at gang- og sykkelveiens karakter av turvei bør prioriteres. 7. Statnett, : «Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs E12, kommer i berøring med Statnetts eksisterende ledning Svartisen Rana. Vi ber om at dere tidlig i planfasen tar kontakt med ledningsmester Dagfinn Hansen, tlf / » Dette er medtatt i reguleringsbestemmelsen. 8. Nordlands Fylkeskommune, : Ingen merknader, dog: «Vi vil likevel bemerke at den vedlagte planbeskrivelsen til reguleringsplanen er mangelfull og virkninger av planen ikke er godt nok opplyst» Planbeskrivelse har blitt revidert. Beliggenhet Vestre del av planen ligger ca. 4,5km i luftlinje fra Mo i Rana sentrum og fortsette ca. 3,5 km mot øst langs E12. Trafikkulykker og trafikkmengder Det er registrert 16 trafikkulykker på strekningen de siste 30 årene. Det er kun registrert lettere skader på personer. ÅDT var i kjøretøyer med 11 % tunge. Med et tidsperspektiv på 20 år, antar vi at ÅDT i 2032 blir 2000 med 12 % tunge. Naturmangfold Registreringer av naturmangfold er basert på Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase. Beiteområde for elg (lokal verdi) berører planområdet. Planområdet er ellers preget av granskog med liten til god bonitet. Beskrivelse av planforslaget Lengden av gang- og sykkelveien vil bli ca. 3,5 km. Der hvor det er naturlig, kan veien bli liggende i god avstand fra E12 slik at den kan oppfattes som en turvei. Tverrprofilet på gang- og sykkelveien er 3,0 m asfaltert bredde med 0,25 m skulder på hver side. Avstanden mellom skulder på gang- og sykkelveien og skulder på kjøreveien er 3,0 m eller mer. Ved at skråningene langs gang- og sykkelveien er slakere enn 1:3, kan rekkverk sløyfes. Arealer mellom E12 og G/S reserveres til framtidig oppgradering av kurvatur. Reguleringsplanen legger således opp til en framtidig skiltet fartsgrense på strekningen kan være 90 km/t. Planen vil ikke ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og den avviker ikke fra overordnet plan. Planarbeidet vurderes ikke å kreve planprogram eller falle inn under forskrift om konsekvensutredning. Planen vil være fordelaktig for barn og unge og kan bidra til å minske faren for trafikkulykker. Side 4 av 5

5 Vi viser til vedlegg for full ROS-analyse. Der er ikke funnet alvorlige risikoer i forbindelse med framtidig G/S. Vurdering Vi anbefaler at planen vedtas. TEKNISK avdeling Sverre Å. Selfors Teknisk sjef Inger Blikra plansjef Vedlegg: 1 Plankart tegnforklaring 2 Plankart 3 Reguleringsbestemmelser 4 Planbeskrivelse 5 ROS-analyse 6 Innkomne merknader 7 Korrespondanse med Statens Vegvesen Side 5 av 5

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune Innhold 1 Forord... 3 2 Innledning... 4 3 Hva er en detaljregulering... 5 4 Bakgrunn for planforslaget... 5 4.1 Planområdet... 5 4.2 Målsettinger for planforslaget... 5 4.3 Tiltakets forhold til forskrift

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46.

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.09.2014 59790/2014 2012/4460 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/165 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 MERKNADSBEHANDLING I PLANUTVALGET-ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GLOMFJORD - B503 LILLE GLOMVATNET NORD

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 07/1655-40 Arknr.: PLA 200901 Saksbehandler: Marit Killingrød Bjørke BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 34/11 27.09.2011 Plan og byggesaksutvalget 16/12

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse 28 1445 HEER Vår ref.: 0711673fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: 07.09.2008 GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer