FOTBALL- HÅNDBALL-FRIIDRETT-TRIM-HOCKEY-INNEBANDY-SANDVOLLEY-SENIORGRUPPE-MARKEDSRÅD-HOVEDSTYRE ÅRSMØTE IL SØRFJELL. 12 mars 2008 kl.19.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOTBALL- HÅNDBALL-FRIIDRETT-TRIM-HOCKEY-INNEBANDY-SANDVOLLEY-SENIORGRUPPE-MARKEDSRÅD-HOVEDSTYRE ÅRSMØTE IL SØRFJELL. 12 mars 2008 kl.19."

Transkript

1 FOTBALL- HÅNDBALL-FRIIDRETT-TRIM-HOCKEY-INNEBANDY-SANDVOLLEY-SENIORGRUPPE-MARKEDSRÅD-HOVEDSTYRE ÅRSMØTE IL SØRFJELL 12 mars 2008 kl KLUBBHUSET, EYDEHAVN. Dagsorden: 1. Åpning. 2. Konstituering av møtet. 3. Info fra idrettens kompetansesenter v/solveig Pedersen 4. Utmerkelser for Bevertning - pause 6. Årsberetninger Regnskap Hovedstyre Fastsettelse kontingent 9. Innkomne forslag. Ett forslag, fellesidrettslig trener koordinator i regi av hovedstyret. 10. Budsjett Hovedstyre Valg 12. Avslutning

2 IL Sørfjell Hovedstyret ÅRSBERETNING FOR Hovedstyrets tillitsvalgte Hovedstyret: Hovedleder: Rune Stiansen, valgt for 1 år Nestleder: Edward Terjesen, 1 år, ikke på valg Sekretær: Ole Tom Tjuslia, 2 år, ny Kasserer: Olav Brottveit, 1 år, ikke på valg Styremedlem/ Leder av dansegalla/ Markedsråd: Kjell Svanor, 2 år, gjenvalg Styremedlem: Tom Svendsen, 2 år, gjenvalg Varamedlem: Åshild Tønnessen, 2 år, gjenvalg Leder barneidrett: Jannicke J. Drageset t.o.m Merete Stokke, f.o.m Leder friidrett: Siri Moland Leder fotball: Arne Sørbo Leder håndball: Tom Simonsen Leder hockey: Øyvind Pedersen Leder innebandy: Alf Inge Mull Leder volleyball: Martin Mjånes Markedsråd: Leder: Kjell Svanor, 2 år, gjenvalg Nestleder: Alf Larsen, 1 år, ikke på valg Sekretær: Ole Tom Tjuslia, 1 år, ikke på valg Banekomite: Overtatt av fotballstyret Husstyre: Leder: Tore Madsen, 2 år, gjenvalg Nestleder: Kjell Svanor, 1 år, ikke på valg Medlem: Henrik B. Henriksen, 2 år, gjenvalg Revisorer: Solvor Ek Hayes, 1 år, ikke på valg Roar Helgesen, 2 år, ny Medlemskartotek: Inge Ellingsen Representasjon/Sørfjell-medlemmer med tillitsverv i andre organisasjonsledd: Utsendinger til Arendal idrettsråds årsmøte 2008: Rune Stiansen, Edward Terjesen, Olav Brottveit, Ole Tom Tjuslia, John Tellmann Tjuslia og Kjell Svanor Medlem i Arendal idrettsråds valgkomité 2008: Rune Stiansen Styremedlem i Arendal idrettsråd: Tore Madsen Medlem i Arendal bystyres ishallutvalg: Ole Tom Tjuslia Varamedlem i Arendal bystyres ishallutvalg: Rune Stiansen 2. Møter og saker: Hovedstyret har avholdt sju møter og har behandlet 70 saker. Frammøtet har vært jevnt godt.

3 2.1. De viktigste sakene: Hovedstyrets viktigste saker har vært: Kontingent/treningsavgift, administrasjon og drift av systemet Oppfølging av gruppene, utvikling og stilling i idrettslaget Ishall, kommunen og media Dansegalla Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Planlegging av nye anlegg, anleggsbehov Dagskonferanse i anledning åpning av ny havn Strategiseminar Forskuttering av ballbingen på Eydehavn skole, utestående hos Arendal kommune Hjemmesiden Tre kjente medlemmer som er gått bort i løpet av året, deltakelse i arrangement av minnestund Forholdet til Arendal idrettsråd Sosiale treffsteder og medarbeidersamlinger Bingo, idrettens styringsrett som spillentreprenør og idrettslaget som lotteriverdig formål Idrettslagets økonomiske stilling Anlegget Eydehavn gressbane Nedenunder kommenteres de enkelte saksområdene som nevnt ovenfor: Kontingent/treningsavgift, administrasjon og drift av systemet Hovedstyret har gjennom året arbeidet med å finne et system for innkreving av kontingent og treningsavgift som er enkelt og funksjonelt for lagene, gruppene og hovedstyret. Mot slutten av året er det funnet en god løsning. Oppfølging av gruppenes utvikling og stilling i idrettslaget Selve kjerneoppgavene i idrettslaget utføres i gruppene og barneidretten. Hovedstyret har derfor lagt stor vekt på å følge med på utviklingen av idrettstilbudet i regi av gruppene. Det har variert noe hvordan status for gruppene har vært, noe også avhengig av den enkelte gruppes tradisjon og utgangspunkt. Den største gruppa er fotball, som også er den eldste. Det har vært en bekymring for hele idrettslaget at det de siste to årene ikke har vært tilbud til de eldste utøverne i aldersbestemte klasser. Mot slutten av året har fotballgruppa gjort en stor innsats for å videreutvikle det idrettslige tilbudet som har manglet. Tilbudet innen seniornivået holder stand. Håndballgruppa har hatt en jevnere utvikling, men mangler tilbud på seniornivå. Håndballgruppa er lagets nest største gruppe. Friidrettsgruppa har slitt og har vært nede i en bølgedal, men har vært aktive i mobilisering av nye utøvere blant de aller yngste for å legge et godt grunnlag for vekst. Friidrettsgruppa har gjennom de siste 15 årene opparbeidet mye god kompetanse på toppidrettsutvikling, og det er en utfordring å bibeholde denne kompetansen. Framtida ser mye lysere ut enn for bare ett år siden. Ishockeygruppa er fortsatt en liten gruppe, men har ledere som legger ned et stort arbeid i reise til ishaller der det er mulig å delta i seriespill og trene. Gruppas tilbud er i jevn vekst. Barneidretten gir et bredt og allsidig tilbud, og deltakertallet holder stand. Barneidretten gir et viktig introduksjonstilbud for barna, og det er viktig at ikke bare hovedstyret, men også gruppene støtter opp om denne aktiviteten. Det aller siste som har vært drøftet, har vært å reetablere en ordinær barneidrettsskole, noe vi håper vil lykkes. Innebandy og volleyball er mindre aktiviteter, men har sine trofaste utøvere og gir et godt supplementstilbud til de store gruppene. Seniorgruppa gir også et svært viktig sosialt tilbud til især våre eldre medlemmer, og er et viktig samlingspunkt i idrettslaget. Ikke minst skal de ha stor takk for sin omtanke for klubbhuset.

4 Dansegalla Dansegallakomiteen og markedsrådet undre Kjell Svanors ledelse har holdt stand og arrangert tre gallaer også i 2008, noe som er et av lagets og gruppenes viktigste inntektsbidrag. Arrangementene krever stor dugnadsinnsats fra gruppene, ca. 100 personer fra torsdag til søndag hver helg dansegalla arrangeres. Dansegallaene fungerer også som en viktig sosial møteplass i nærmiljøet, og bidrar slik også til å være et godt virkemiddel for å virkeliggjøre fleridrettslagets rolle som sosial institusjon. Fremdeles er det flere av våre nestorer som drar lasset i dansegallaarrangementene, og det er naturlig å rette en stor takk til alle som deltar i dansegallakomiteen: Kjell Svanor, Henrik B. Henriksen, Jens P. Christensen, Tore Madsen, Øyvind Karlsen, Terje Karlsen, Gerd Torill Gjertsen, Arnulf Gjertsen, Alf Larsen, Rune Stiansen og Ole Tom Tjuslia. I tillegg kommer representantene for gruppene. Ikke minst vil vi takke Kjell Svanor som samvittighetsfullt ivaretar ansvaret som koordinator og leder. Det er særdeles hyggelig at Sørfjell er blitt et begrep i dansegallamiljøet i landet som helhet, og er en populær arrangør. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Planlegging av nye anlegg og formidling av anleggsbehov Planlegging og gjennomføring av idrettsanlegg i kommunene skjer gjennom kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Arendal kommune varslet revisjon av planen i 2008, og bad idrettslagene om innspill. Hovedstyret nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede og sende inn våre anleggsbehov og anleggsønsker. Gruppa har bestått av Tom Svendsen, leder, Fritz Ekløff og Roger Homdrom, medlemmer, med Ole Tom Tjuslia som sekretær. Sørfjell meldte inn ønske om rehabilitering av Stuenes stadion fra naturgress til kunstgress, lysløype og ishall. Kunstgress på Stuenes stadion ligger inne i kommunens handlingsprogram med bevilgning og spillemidler i Lysløype er tatt med på noe lengre sikt, mens ishall er lagt på is pga. kommunens økonomiske situasjon. Dette gjør at Sørfjell må vise tålmodighet i bestrebelsene på å skaffe ishall, men det er viktig at vi arbeider langsiktig med dette anleggsbehovet og ikke gir opp. Åpning av ny havn, med Canal street-konsert og dagskonferanse Sørfjell ble bedt om å bidra på to områder i anledning åpning av ny havn: dugnad i forbindelse med tilrigging og nedrigging av konsertarenaen og bistå i planlegging og gjennomføring av dagskonferanse om transport fra vei til sjø. Det var dessverre svak respons på dugnadsinnsats midt på sommeren, mens Randolph Chr. Endresen var Sørfjells representant i programkomiteen for konferansen. Han holdt også innlegg på konferansen. Konferansen samlet 70 deltakere. Oppdraget viser at Sørfjell spiller en viktig rolle som bidragsyter i stedsutviklingen i lagets område. Strategiseminar. Framtidsprosjekt i regi av Aust-Agder idrettskrets Tidlig i året satte hovedstyret på dagsorden å arrangere et strategiseminar for å legge til rette for at idrettslaget kunne øke sitt fokus på å styrke vår kompetanse på planlegging og ta grep om framtida. Noe av bakgrunnen er at det ble en voksende felles erkjennelse at det fokus på økonomien som inntraff etter 2001 med betydelig underbalanse i idrettslagets økonomi og alle de anstrengelser som ble gjort for å rette kursen opp, har tatt for mye av oppmerksomheten fra idrettslagets kjerneaktiviteter. Vi henvendte oss til idrettskretsen, som besøkte oss 4. februar d.å. med to formelt skolerte klubbguider i Norges idrettsforbund, Eivind Bjørkavåg og Hans Olav Uldal, supplert av organisasjonssjef Ole Goderstad, som iverksatte et nyutviklet klubbutviklingskonsept i NIF hos oss. 11 av lagets tillitsvalgte deltok, og dette ble starten på en lengre prosess som har ett års perspektiv. Hovedstyret mener idrettslaget er veldig tjent med denne prosessen, som ikke minst bidrar til at vi som til daglig opplever at vi står i en giversituasjon, får nødvendige impulser og oppmerksomhet tilbake. Den største gevinsten er at vi får et større fokus på fellesskapet og organisasjonen. Forskuttering av ballbingen på Eydehavn skole, utestående hos Arendal kommune Hovedstyret har lenge forsøkt å få kommunen i tale for å komme til en minnelig ordning med sluttoppgjør i forbindelse med finansieringen av ballbingen på Eydehavn skole. Gjentatte henvendelser har ikke resultert i respons. Vi snakker om et beløp på i overkant av kr ,-. Hjemmesiden Vi har lenge arbeidet med å forbedre hjemmesiden vår. Høsten 2008 lyktes det endelig å rekruttere en frivillig medarbeider med interesse for og kompetanse innen IKT som har påtatt seg ansvaret som redaktør. Hjemmesiden blir et viktig verktøy i idrettslagets utviklingsarbeid framover. Tre kjente medlemmer som er gått bort i løpet av året, deltakelse i arrangement av minnestund Det er ikke vanlig å nevne medlemmer som er gått bort i løpet av året ved navns nevnelse. I 2008 opplevde vi likevel at Knutta, alias Knut A. Olsen, Johanne Fjeldstad(jan.09) og Reidar Broms Andersen(jan. 09) gikk bort. Disse tre var søyler i idrettslagets sosiale miljø og ikke minst historie, og Johanne Fjeldstad og Reidar Broms Andersen sågar æresmedlemmer. Som ledd i å ivareta vår rolle som sosial institusjon deltok vi enten alene eller sammen med flere

5 foreninger og institusjoner i å arrangere minnestund. Vi er glade for at vi har fått være med og vise disse og deres nærmeste en siste ære og en siste hilsen. Disse tre har skrevet sine navn inn i idrettslagets historie med gullbokstaver. Sosiale arenaer og medarbeidersamlinger Hovedstyret har også i 2008 arrangert sommerfest på Buøya og julebord på klubbhuset for idrettslagets tillitsvalgte. Det er en av arenaene der vi får påfyll og god anledning til å dyrke gode vennskap som oppstår i et godt frivillig medarbeiderskap i Sørfjell, en tradisjon vel verd å ta vare på, som ikke minst bidrar til at vi utvikler en felles sosial og kulturell kapital i vår organisasjon. Bingo, idrettens styringsrett som spillentreprenør og idrettslaget som lotteriverdig formål Det har i løpet av høsten 2008 kommet til en uenighet om idrettens rolle som spillentreprenør berettiger dette organet noen styringsrett over de idrettslagene som deltar i kraft av lotteriverdige formål og forvaltere av spillelisenser. Saken er ikke avklart så langt. Idrettslagets økonomiske stilling Totalt sett er hovedstyret tilfreds med IL Sørfjells økonomiske stilling som konsern, men peker på at det er ulike situasjoner fra regnskapsenhet til regnskapsenhet i idrettslaget. Lagets soliditet er tilfredsstillende. Våre viktigste inntektskilder er dansegalla, LAM-midler, bingo, medlemskontingent, kulturmidler og arrangementsinntekter i gruppene. Midt i alt dette er det fortsatt grunn til å påpeke at idrettslagets fortsatt har frivillighet som bærebjelke i det arbeid som utføres i løpet av året. Anlegget Eydehavn gressbane Vi er særlig heldig stilt som har et glimrende anlegg for fotball midt i hjertet av Eydehavn sentrum, med tilhørende garderobeanlegg og klubbhus med klubbrom og møterom. Anlegget holder fortsatt en god standard, ikke minst takket være en stor innsats fra banekomiteen og husstyret. 3. Hovedstyrets vurdering av året: Hovedstyret har maktet å løse de viktigste oppgavene, og vil særlig peke på at vi har lykkes i å finne løsninger for en bedre hjemmeside, et mer hensiktsmessig administrasjonssystem for kontingent og treningsavgift, vi er kommet i gang med organisasjonsutviklingsarbeidet og vi bibeholder den gode innsatsen innen dansegalla, særlig fotball og friidrett har maktet å konsolidere stillingen og utvide tilbudene sine til barn og unge, og vi har lykkes å få innpasset rehabilitering av Stuenes stadion til kunstgress i 2011, samt etablert målet i kommunen om å tilrettelegge turløype med lys i vår kommunedel, noe som er viktig ikke minst som et bidrag til styrking av folkehelsa. Negativt er at vi ikke har lykkes i å skaffe anlegg til hockeygruppa. Vi ønsker å rette en stor takk til Aust-Agder idrettskrets for det viktige bidraget til vårt utviklingsarbeid, og vil også takke alle ledere og tillitsvalgte i egne rekker for trofast arbeid gjennom nok et godt år. Rune Stiansen (s.) Hovedleder Ole Tom Tjuslia (s.) sekretær

6 Årsberetning fra markedsrådet for 2008 Markedsrådet har i 2008 bestått av: Leder: Kjell Svanor, arrangement, reklame, PR og sponsorer Medlemmer: Henrik B. Henriksen, planlegging, avtaler, innkjøp Øyvind Karlsen, teppesjef m.m. Tore Madsen, vaktleder, arrangement Alf Larsen, ansvarlig vaktlister arrangement og friidrett Olav Brottveit, kasserer og regnskapsfører Ina Steinsholm, kasserer 1 arr. Ragnar Jacobsen, kasserer 1 arr. Jens Petter Christensen, innkjøp drikkevarer Gerd Torill Gjertsen, kiosk, innkjøp mat Arnulf Gjertsen, arrangement Arne Jenssen, vaktleder, arrangement Anders Thorbjørnsen, vaktleder, arrangement Ole Tom Tjuslia, søknader, det offentlige Fritz Y. Jenssen, avtale Lundberg Arild Solvang, tilrigging m.m. Trygve Dønnestad, tilrigging m.m. Arne Sørbo, tilrigging m.m. Knut Atle Schive, tilrigging,nattevakt m.m. Margit Holen, listeansvarlig håndball Gunn Sørensen og Kristin Bråten, listeansvarlig fotball Øyvind Pedersen, listeansvarlig hockey Hovedleder Rune Stiansen har også tiltrådt markedsrådet, deltatt på møtene og har medvirket som vaktleder på arrangementene. Markedsrådet / gallakomitéen har hatt seks møter i løpet av året, og har i hovedsak behandlet bare én sak på hvert møte: planlegging og gjennomføring av dansegalla. I 2008 har det vært arrangert to dansegallaer i Stueneshallen, med danseglade gjester på hvert arrangement. Inkludert gallaen i desember 2007 hadde vi en brutto omsetning på kr og med et netto resultat på kr Lederen vil takke alle medlemmene i gallakomitéen for en kjempeinnsats i Uten denne flotte gjengen hadde det ikke vært mulig å gjennomføre våre gallaer. Jeg vil også takke alle dere andre som også deltar på de store dugnadene. Det er ca.120 mennesker som trår til på hver galladugnad. Takker også alle sponsorer for et velvillig samarbeid. Hilsen Kjell Svanor

7 Årsberetning for IL Sørfjell håndball 2008 Styret har i 2008 bestått av: Tom Simonsen, leder Aud Fjermedal, sekretær Ellen C. Berntzen, styremedlem Margit Holen, styremedlem Kjell Arne Kallestad, styremedlem Hilde Jensen, styremedlem Anne Stiansen, styremedlem Olav Brottveit, regnskapsfører Styret har i 2008 hatt 3 styremøter, og det har vært 2 møter med trenerene og oppmenn. Håndballgruppa stilte i sesongen 2007/2008 med følgende lag i aktivitets og kretsserien i regi av Region SørVest Norge: G/J 00, G/J 99, G/J 98, G/J 97, J 96, G 96 og 95, J 93/94 og G94 sammen med Trauma. Før sesongen 2008/2009 var det heldigvis lite utskriftninger på trenersiden, dette ser jeg på som veldig positivt og bidrar til god kontinuitet i håndballgruppa. Resultatene på håndballbanen viser også at Sørfjell igjen er en fryktet motstander, noe som ikke var tilfellet kort tid tilbake. Mer detaljer finnes i årsmeldingene fra lagene. Sesongen 2008/2009 stiller vi med følgende lag: G/J 01, G/J 00, G/J 99, G/J 98, G/J 97, J96, G 96 og 95, J95 Vi har i sesongen 2008/2009 fortsatt samarbeidet med TGS Arendal, en satsning som i mai 2008 ble overtatt av IK Grane. Vi holder fortsatt en lav profil, og bidrar ikke økonomisk til satsningen. Nytt denne sesongen er at også Hisøy er med i samarbeidet. I denne sammenheng ønsker jeg å takke Anne-Kari Espeland og Gerd-Torill Gjertsen, disse sørger for gjennomføringen av arrangement ifb. kampene til TGS. Gruppa har opparbeidet seg en bra økonomi, og årets regnskap viser et overskudd på i overkant Kr 8.000,-. Våre inntekter kommer hovedsaklig fra dansegalla, treningsavgifter, kiosksalg, bingo og tilskudd fra hovedstyret. Jeg viser til regnskapet for mer detaljer. Håndballåret 2008 har vært et flott år, med mange gode resultater og grei kontroll på økonomien. I tillegg er det gledlig at stadig flere unge gutter og jenter finner veien til hallen, håndballgruppa vokser seg stadig større og større. Dessverre står ikke gruppas vekst i forhold til tildelt treningstid, antall timer i Stueneshallen er redusert betydelig de 2 siste årene, noe jeg mener hemmer vår vekst. Her har vi en solid jobb å gjøre ovenfor Arendal Kommune.

8 Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Denne ordningen tredde i kraft 1. januar Håndballgruppa innhentet politiattest på alle våre trenere og hjelpetrener i november Attestene ble utstedt av Politiet i Arendal uten anmerkninger. Dommersituasjonen i håndballgruppa er dårlig. I 2008 er det kun Svein Erik Andersen som har dømt for klubben, så her det nye styret en jobb å gjøre. Vi bør få flere til å dømme, slik at vi i fremtiden unngår gebyrer for mangel på dommere. Til slutt vil jeg først og fremst takke våre trenere, som ukentlig trør til med treninger og kamper for våre utøvere. Jobben de gjør er uvurderlig, så tusen takk skal dere ha. Sportslig hilsen Tom Simonsen Leder, IL Sørfjell Håndball

9 IL Sørfjell ÅRSRAPPORT FOTBALLGRUPPA FOTBALLSESONGEN 2008 ER OVER OG SESONGEN HAR VÆRT EN GOD SESONG. VED UTGANGEN AV 2008 HADDE VI CA. 240 AKTIVE. VI HAR NÅ LAG FRA 7 ÅR TIL DE ELDSTE PÅ 60 ÅR. NÅR DET GJELDER DE ALDERSBESTEMTE KLASSENE HAR DET VÆRT GODE RESULTATER I SPESIELT VÅRT JENTER 16 LAGET SOM VANT SERIEN OG ET PAR CUP`ER. NÅR DET GJELDER SENIOR SÅ HAR DET IKKE GÅTT SÅ BRA. DESSVERRE TRAKK TRENEREN SEG LIKE FØR SERIESTART OG LAGET HAR SLITT MED Å HA NOK SPILLERE, ETTER ENDT VÅRSESONG VAR DET SÅ DÅRLIG AT VI VURDERTE Å TREKKE LAGET FRA SERIEN. MEN DET SKAL SIES AT DE SPILLERNE VI HADDE TOK ETT KRAFTTAK SLIK AT VI FIKK SPILT ALLE KAMPENE. JEG VIL OGSÅ FÅ NEVNE AT OLE IVAR GUNDERSEN OVERTOK SOM TRENER OG HAN HAR GJORT EN KJEMPEJOBB FOR KLUBBEN. MEN A-LAGET VIL OGSÅ I 2009 SPILLE I 4.DIV. SOMMERTURNERINGA GIKK SOM PLANLAGT I JUNI. OG VI HADDE CA LIKE MANGE LAG SOM I OG OVERSKUDDET VAR MEGET BRA, CA. 100.TUSEN. DETTE ER EN FORDOBLING FRA ÅRET FØR. NÅR DET GJELDER DUGNADSÅNDEN I FOTBALLGRUPPA SÅ ER DEN MEGET BRA. VÅRE PLIKTER VAR I ÅR ER SOM TIDLIGERE, DANSEGALLA, TELLING PÅ MENY OG SOMMERTURNERINGA. DETTE BETYR MYE ØKONOMISK FOR OSS SLIK AT DET ER VIKTIG AT ALLE STILLER OPP PÅ DISSE DUGNADENE.

10 ØKONOMIEN I FOTBALLGRUPPA ER GOD. I ÅR HAR VI ETT LITE OVERSKUDD I FORHOLD TIL I 2007 DA VI HADDE ET UNDERSKUDD. FOTBALLGRUPPA VIL TAKKE ALLE TRENERE, OPPMENN OG FORELDRE FOR EN KJEMPE INNSATS I UTEN DERE KUNNE VI IKKE DRIVE FOTBALLGRUPPA SÅ TUSEN TAKK ALLE SAMMEN. MED HILSEN. STYRET.

11 ÅRSBERETNING FRIIDRETSGRUPPA Etter at 2007 ble et labert år, startet 2008 med et veldig bra overskudd, takket være Alf og Håvard som i andre halv del av 2007 drev gruppa videre. Styret bestemte seg raskt for en aksjon for å finne flere utøvere. Det klarte vi i første kvartal med å sende informasjon til skoler i nærmiljøet. I høst sendte vi ut ny informasjon, og da valgte vi å sende til Stuenes, Eydehavn, Nesheim og Flosta skole, som ga bra resultat. Gruppa har nå ca. 35 utøvere. Med hjelp av Arne og Jan har vi klart å gjennomføre 4 løp i løpskarusellen. Ny rekord i 2008 med 170 deltakere. Vi valgte å søke Sørfjell HS om kr ,- i støtte til premier, og det fikk vi. Som tidligere år hadde vi avslutning med pølser og brus på Buøya. Vi må si oss fornøyd med gode resultat for våre utøvere. Utøverne i 11 års klasse har hatt flotte resultater i lengde, ball, kule, 600m og høyde. I år har vi kun deltatt på en stafett og det var Arendal stafetten. Vi hadde mix lagt i 11 års klasse som fungerte bra. De vant! Vi har i år tatt kontakt med Arendal kommunen vedr. oppussing av Stuenes Stadion. Det har ført til at vi har tatt dugnad med nedvask av huset innvendig og nye gardiner. Kommunen har bidratt med 8.000,-. Ut i fra tilbakemeldingen friidrettsgruppa har fått fra kommunen er de villig til nytt møte med oss våren Vi ser frem til dette. Vi har også kjøpt inn nytt spyd og baller til innetrening i Stuenes Hallen. Pga. få utøvere og foreldre i vårsesongen, har vi ikke påtatt oss å arrangere stevner i Vi satser i 2009 å arrangere et klubb stevne. Vi kommer nærmere tilbake på dette. Friidrettsgruppa arrangerte en sommeravslutning med grill mat og en juleavslutning med risgrøt. Vi serverte frukt siste trening før vi flyttet inn i Stuenes hallen. Vi har også i år bestilt nye dresser for utøvere som ønsket det. Disse ble sponset med kr. 100,- av friidrettsgruppa og kr. 100,- fra HS-Sørfjell. Inntektene i år har vi fått fra dugnad danse galla og vareopptelling på Prix. Klubben har nå ca. kr ,-. Vi er svært fornøyd med arbeidet styret, trenere og foreldre har gjort denne sesongen, og ønsker å jobbe videre med dette i Lykke til alle sammen i 2009! Leder Siri Moland

12 Årsmelding IL Sørfjell Hockey Arendal 2008 Styret har bestått av følgende personer: Leder Øyvind Pedersen Nestleder Edward Terjesen Forretningsfører Morten Due-Sørensen Styremedlem Solvår Hayes Styremedlem Rune Pettersen Foreldrekontakt Rune Pettersen Sportslig: Avsluttet turneringsserie med G12, hvor vi kunne innkassere et poeng i serien. Guttene har hevet seg betraktelig fra siste sesong, og de målsettinger vi satt oss ble oppnådd. Et U14 lag ble påmeldt i U13 serien, og i løpet av kampene i 2008 så har guttene hevet seg enda noen hakk. Ingen poeng så langt, men målsetting om en seier denne sesong er innen rekkevidde. Grunnlaget ble lagt under barmarkstreningen Hovedtrener Morten Due-Sørensen har gjort en fantastisk jobb, og han skal en stor ære for at guttene har blitt så gode som de er. Morten har også vært på trenerkurs, og blir sannsynligvis den første Trener II i Ishockey på Agder. Styret: Vi har hatt 2 styremøter, flere har det ikke vært behov for, da de fleste i styret er å finne på og ved banen de fleste treninger. Ishall: Etter en lang kamp så har Bystyret valgt å ikke gå videre for å bygge ishall. I allefall ikke før Det jobbes iherdig med andre løsninger. Av andre ting så er det jobbet med Gratisprinsippet for organisert idrett og dette fikk vi igjennom i bystyret i November. Det har ikke fungert på samme måte som hallene, men dette jobbes videre med i Øyvind Pedersen Leder

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

IL Sørfjell deltok på arrangementet Sørfjell/Trauma (-97) vs Grane 2 - Fotballkamp på Eydehavn gressbane.

IL Sørfjell deltok på arrangementet Sørfjell/Trauma (-97) vs Grane 2 - Fotballkamp på Eydehavn gressbane. Kjetil Sørensen Tatt ut i ledergruppe Thomas Hansen fra Saltrød i Arendal er tatt ut til prosjektet «Ung Leder» i Norges Friidrettsforbund. 17-åringen er en av regionens mest lovende i slegge, kule og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING VISJON: Idrett og aktivitet i et utviklende miljø til beste for medlemmene 2012 går inn i historebøkene som ett år preget med ekstrem god

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Nr. 1 2010 35. Årgang

Nr. 1 2010 35. Årgang Nr. 1 2010 35. Årgang Leder n Da har vi kommet godt ut i det nye året. Aktivitetene på denne årstiden er i full gang både ute og inne. Det er tid for å stoppe opp og ta et tilbakeblikk på hva vi har gjort,

Detaljer