FOTBALL- HÅNDBALL-FRIIDRETT-TRIM-HOCKEY-INNEBANDY-SANDVOLLEY-SENIORGRUPPE-MARKEDSRÅD-HOVEDSTYRE ÅRSMØTE IL SØRFJELL. 12 mars 2008 kl.19.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOTBALL- HÅNDBALL-FRIIDRETT-TRIM-HOCKEY-INNEBANDY-SANDVOLLEY-SENIORGRUPPE-MARKEDSRÅD-HOVEDSTYRE ÅRSMØTE IL SØRFJELL. 12 mars 2008 kl.19."

Transkript

1 FOTBALL- HÅNDBALL-FRIIDRETT-TRIM-HOCKEY-INNEBANDY-SANDVOLLEY-SENIORGRUPPE-MARKEDSRÅD-HOVEDSTYRE ÅRSMØTE IL SØRFJELL 12 mars 2008 kl KLUBBHUSET, EYDEHAVN. Dagsorden: 1. Åpning. 2. Konstituering av møtet. 3. Info fra idrettens kompetansesenter v/solveig Pedersen 4. Utmerkelser for Bevertning - pause 6. Årsberetninger Regnskap Hovedstyre Fastsettelse kontingent 9. Innkomne forslag. Ett forslag, fellesidrettslig trener koordinator i regi av hovedstyret. 10. Budsjett Hovedstyre Valg 12. Avslutning

2 IL Sørfjell Hovedstyret ÅRSBERETNING FOR Hovedstyrets tillitsvalgte Hovedstyret: Hovedleder: Rune Stiansen, valgt for 1 år Nestleder: Edward Terjesen, 1 år, ikke på valg Sekretær: Ole Tom Tjuslia, 2 år, ny Kasserer: Olav Brottveit, 1 år, ikke på valg Styremedlem/ Leder av dansegalla/ Markedsråd: Kjell Svanor, 2 år, gjenvalg Styremedlem: Tom Svendsen, 2 år, gjenvalg Varamedlem: Åshild Tønnessen, 2 år, gjenvalg Leder barneidrett: Jannicke J. Drageset t.o.m Merete Stokke, f.o.m Leder friidrett: Siri Moland Leder fotball: Arne Sørbo Leder håndball: Tom Simonsen Leder hockey: Øyvind Pedersen Leder innebandy: Alf Inge Mull Leder volleyball: Martin Mjånes Markedsråd: Leder: Kjell Svanor, 2 år, gjenvalg Nestleder: Alf Larsen, 1 år, ikke på valg Sekretær: Ole Tom Tjuslia, 1 år, ikke på valg Banekomite: Overtatt av fotballstyret Husstyre: Leder: Tore Madsen, 2 år, gjenvalg Nestleder: Kjell Svanor, 1 år, ikke på valg Medlem: Henrik B. Henriksen, 2 år, gjenvalg Revisorer: Solvor Ek Hayes, 1 år, ikke på valg Roar Helgesen, 2 år, ny Medlemskartotek: Inge Ellingsen Representasjon/Sørfjell-medlemmer med tillitsverv i andre organisasjonsledd: Utsendinger til Arendal idrettsråds årsmøte 2008: Rune Stiansen, Edward Terjesen, Olav Brottveit, Ole Tom Tjuslia, John Tellmann Tjuslia og Kjell Svanor Medlem i Arendal idrettsråds valgkomité 2008: Rune Stiansen Styremedlem i Arendal idrettsråd: Tore Madsen Medlem i Arendal bystyres ishallutvalg: Ole Tom Tjuslia Varamedlem i Arendal bystyres ishallutvalg: Rune Stiansen 2. Møter og saker: Hovedstyret har avholdt sju møter og har behandlet 70 saker. Frammøtet har vært jevnt godt.

3 2.1. De viktigste sakene: Hovedstyrets viktigste saker har vært: Kontingent/treningsavgift, administrasjon og drift av systemet Oppfølging av gruppene, utvikling og stilling i idrettslaget Ishall, kommunen og media Dansegalla Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Planlegging av nye anlegg, anleggsbehov Dagskonferanse i anledning åpning av ny havn Strategiseminar Forskuttering av ballbingen på Eydehavn skole, utestående hos Arendal kommune Hjemmesiden Tre kjente medlemmer som er gått bort i løpet av året, deltakelse i arrangement av minnestund Forholdet til Arendal idrettsråd Sosiale treffsteder og medarbeidersamlinger Bingo, idrettens styringsrett som spillentreprenør og idrettslaget som lotteriverdig formål Idrettslagets økonomiske stilling Anlegget Eydehavn gressbane Nedenunder kommenteres de enkelte saksområdene som nevnt ovenfor: Kontingent/treningsavgift, administrasjon og drift av systemet Hovedstyret har gjennom året arbeidet med å finne et system for innkreving av kontingent og treningsavgift som er enkelt og funksjonelt for lagene, gruppene og hovedstyret. Mot slutten av året er det funnet en god løsning. Oppfølging av gruppenes utvikling og stilling i idrettslaget Selve kjerneoppgavene i idrettslaget utføres i gruppene og barneidretten. Hovedstyret har derfor lagt stor vekt på å følge med på utviklingen av idrettstilbudet i regi av gruppene. Det har variert noe hvordan status for gruppene har vært, noe også avhengig av den enkelte gruppes tradisjon og utgangspunkt. Den største gruppa er fotball, som også er den eldste. Det har vært en bekymring for hele idrettslaget at det de siste to årene ikke har vært tilbud til de eldste utøverne i aldersbestemte klasser. Mot slutten av året har fotballgruppa gjort en stor innsats for å videreutvikle det idrettslige tilbudet som har manglet. Tilbudet innen seniornivået holder stand. Håndballgruppa har hatt en jevnere utvikling, men mangler tilbud på seniornivå. Håndballgruppa er lagets nest største gruppe. Friidrettsgruppa har slitt og har vært nede i en bølgedal, men har vært aktive i mobilisering av nye utøvere blant de aller yngste for å legge et godt grunnlag for vekst. Friidrettsgruppa har gjennom de siste 15 årene opparbeidet mye god kompetanse på toppidrettsutvikling, og det er en utfordring å bibeholde denne kompetansen. Framtida ser mye lysere ut enn for bare ett år siden. Ishockeygruppa er fortsatt en liten gruppe, men har ledere som legger ned et stort arbeid i reise til ishaller der det er mulig å delta i seriespill og trene. Gruppas tilbud er i jevn vekst. Barneidretten gir et bredt og allsidig tilbud, og deltakertallet holder stand. Barneidretten gir et viktig introduksjonstilbud for barna, og det er viktig at ikke bare hovedstyret, men også gruppene støtter opp om denne aktiviteten. Det aller siste som har vært drøftet, har vært å reetablere en ordinær barneidrettsskole, noe vi håper vil lykkes. Innebandy og volleyball er mindre aktiviteter, men har sine trofaste utøvere og gir et godt supplementstilbud til de store gruppene. Seniorgruppa gir også et svært viktig sosialt tilbud til især våre eldre medlemmer, og er et viktig samlingspunkt i idrettslaget. Ikke minst skal de ha stor takk for sin omtanke for klubbhuset.

4 Dansegalla Dansegallakomiteen og markedsrådet undre Kjell Svanors ledelse har holdt stand og arrangert tre gallaer også i 2008, noe som er et av lagets og gruppenes viktigste inntektsbidrag. Arrangementene krever stor dugnadsinnsats fra gruppene, ca. 100 personer fra torsdag til søndag hver helg dansegalla arrangeres. Dansegallaene fungerer også som en viktig sosial møteplass i nærmiljøet, og bidrar slik også til å være et godt virkemiddel for å virkeliggjøre fleridrettslagets rolle som sosial institusjon. Fremdeles er det flere av våre nestorer som drar lasset i dansegallaarrangementene, og det er naturlig å rette en stor takk til alle som deltar i dansegallakomiteen: Kjell Svanor, Henrik B. Henriksen, Jens P. Christensen, Tore Madsen, Øyvind Karlsen, Terje Karlsen, Gerd Torill Gjertsen, Arnulf Gjertsen, Alf Larsen, Rune Stiansen og Ole Tom Tjuslia. I tillegg kommer representantene for gruppene. Ikke minst vil vi takke Kjell Svanor som samvittighetsfullt ivaretar ansvaret som koordinator og leder. Det er særdeles hyggelig at Sørfjell er blitt et begrep i dansegallamiljøet i landet som helhet, og er en populær arrangør. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Planlegging av nye anlegg og formidling av anleggsbehov Planlegging og gjennomføring av idrettsanlegg i kommunene skjer gjennom kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Arendal kommune varslet revisjon av planen i 2008, og bad idrettslagene om innspill. Hovedstyret nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede og sende inn våre anleggsbehov og anleggsønsker. Gruppa har bestått av Tom Svendsen, leder, Fritz Ekløff og Roger Homdrom, medlemmer, med Ole Tom Tjuslia som sekretær. Sørfjell meldte inn ønske om rehabilitering av Stuenes stadion fra naturgress til kunstgress, lysløype og ishall. Kunstgress på Stuenes stadion ligger inne i kommunens handlingsprogram med bevilgning og spillemidler i Lysløype er tatt med på noe lengre sikt, mens ishall er lagt på is pga. kommunens økonomiske situasjon. Dette gjør at Sørfjell må vise tålmodighet i bestrebelsene på å skaffe ishall, men det er viktig at vi arbeider langsiktig med dette anleggsbehovet og ikke gir opp. Åpning av ny havn, med Canal street-konsert og dagskonferanse Sørfjell ble bedt om å bidra på to områder i anledning åpning av ny havn: dugnad i forbindelse med tilrigging og nedrigging av konsertarenaen og bistå i planlegging og gjennomføring av dagskonferanse om transport fra vei til sjø. Det var dessverre svak respons på dugnadsinnsats midt på sommeren, mens Randolph Chr. Endresen var Sørfjells representant i programkomiteen for konferansen. Han holdt også innlegg på konferansen. Konferansen samlet 70 deltakere. Oppdraget viser at Sørfjell spiller en viktig rolle som bidragsyter i stedsutviklingen i lagets område. Strategiseminar. Framtidsprosjekt i regi av Aust-Agder idrettskrets Tidlig i året satte hovedstyret på dagsorden å arrangere et strategiseminar for å legge til rette for at idrettslaget kunne øke sitt fokus på å styrke vår kompetanse på planlegging og ta grep om framtida. Noe av bakgrunnen er at det ble en voksende felles erkjennelse at det fokus på økonomien som inntraff etter 2001 med betydelig underbalanse i idrettslagets økonomi og alle de anstrengelser som ble gjort for å rette kursen opp, har tatt for mye av oppmerksomheten fra idrettslagets kjerneaktiviteter. Vi henvendte oss til idrettskretsen, som besøkte oss 4. februar d.å. med to formelt skolerte klubbguider i Norges idrettsforbund, Eivind Bjørkavåg og Hans Olav Uldal, supplert av organisasjonssjef Ole Goderstad, som iverksatte et nyutviklet klubbutviklingskonsept i NIF hos oss. 11 av lagets tillitsvalgte deltok, og dette ble starten på en lengre prosess som har ett års perspektiv. Hovedstyret mener idrettslaget er veldig tjent med denne prosessen, som ikke minst bidrar til at vi som til daglig opplever at vi står i en giversituasjon, får nødvendige impulser og oppmerksomhet tilbake. Den største gevinsten er at vi får et større fokus på fellesskapet og organisasjonen. Forskuttering av ballbingen på Eydehavn skole, utestående hos Arendal kommune Hovedstyret har lenge forsøkt å få kommunen i tale for å komme til en minnelig ordning med sluttoppgjør i forbindelse med finansieringen av ballbingen på Eydehavn skole. Gjentatte henvendelser har ikke resultert i respons. Vi snakker om et beløp på i overkant av kr ,-. Hjemmesiden Vi har lenge arbeidet med å forbedre hjemmesiden vår. Høsten 2008 lyktes det endelig å rekruttere en frivillig medarbeider med interesse for og kompetanse innen IKT som har påtatt seg ansvaret som redaktør. Hjemmesiden blir et viktig verktøy i idrettslagets utviklingsarbeid framover. Tre kjente medlemmer som er gått bort i løpet av året, deltakelse i arrangement av minnestund Det er ikke vanlig å nevne medlemmer som er gått bort i løpet av året ved navns nevnelse. I 2008 opplevde vi likevel at Knutta, alias Knut A. Olsen, Johanne Fjeldstad(jan.09) og Reidar Broms Andersen(jan. 09) gikk bort. Disse tre var søyler i idrettslagets sosiale miljø og ikke minst historie, og Johanne Fjeldstad og Reidar Broms Andersen sågar æresmedlemmer. Som ledd i å ivareta vår rolle som sosial institusjon deltok vi enten alene eller sammen med flere

5 foreninger og institusjoner i å arrangere minnestund. Vi er glade for at vi har fått være med og vise disse og deres nærmeste en siste ære og en siste hilsen. Disse tre har skrevet sine navn inn i idrettslagets historie med gullbokstaver. Sosiale arenaer og medarbeidersamlinger Hovedstyret har også i 2008 arrangert sommerfest på Buøya og julebord på klubbhuset for idrettslagets tillitsvalgte. Det er en av arenaene der vi får påfyll og god anledning til å dyrke gode vennskap som oppstår i et godt frivillig medarbeiderskap i Sørfjell, en tradisjon vel verd å ta vare på, som ikke minst bidrar til at vi utvikler en felles sosial og kulturell kapital i vår organisasjon. Bingo, idrettens styringsrett som spillentreprenør og idrettslaget som lotteriverdig formål Det har i løpet av høsten 2008 kommet til en uenighet om idrettens rolle som spillentreprenør berettiger dette organet noen styringsrett over de idrettslagene som deltar i kraft av lotteriverdige formål og forvaltere av spillelisenser. Saken er ikke avklart så langt. Idrettslagets økonomiske stilling Totalt sett er hovedstyret tilfreds med IL Sørfjells økonomiske stilling som konsern, men peker på at det er ulike situasjoner fra regnskapsenhet til regnskapsenhet i idrettslaget. Lagets soliditet er tilfredsstillende. Våre viktigste inntektskilder er dansegalla, LAM-midler, bingo, medlemskontingent, kulturmidler og arrangementsinntekter i gruppene. Midt i alt dette er det fortsatt grunn til å påpeke at idrettslagets fortsatt har frivillighet som bærebjelke i det arbeid som utføres i løpet av året. Anlegget Eydehavn gressbane Vi er særlig heldig stilt som har et glimrende anlegg for fotball midt i hjertet av Eydehavn sentrum, med tilhørende garderobeanlegg og klubbhus med klubbrom og møterom. Anlegget holder fortsatt en god standard, ikke minst takket være en stor innsats fra banekomiteen og husstyret. 3. Hovedstyrets vurdering av året: Hovedstyret har maktet å løse de viktigste oppgavene, og vil særlig peke på at vi har lykkes i å finne løsninger for en bedre hjemmeside, et mer hensiktsmessig administrasjonssystem for kontingent og treningsavgift, vi er kommet i gang med organisasjonsutviklingsarbeidet og vi bibeholder den gode innsatsen innen dansegalla, særlig fotball og friidrett har maktet å konsolidere stillingen og utvide tilbudene sine til barn og unge, og vi har lykkes å få innpasset rehabilitering av Stuenes stadion til kunstgress i 2011, samt etablert målet i kommunen om å tilrettelegge turløype med lys i vår kommunedel, noe som er viktig ikke minst som et bidrag til styrking av folkehelsa. Negativt er at vi ikke har lykkes i å skaffe anlegg til hockeygruppa. Vi ønsker å rette en stor takk til Aust-Agder idrettskrets for det viktige bidraget til vårt utviklingsarbeid, og vil også takke alle ledere og tillitsvalgte i egne rekker for trofast arbeid gjennom nok et godt år. Rune Stiansen (s.) Hovedleder Ole Tom Tjuslia (s.) sekretær

6 Årsberetning fra markedsrådet for 2008 Markedsrådet har i 2008 bestått av: Leder: Kjell Svanor, arrangement, reklame, PR og sponsorer Medlemmer: Henrik B. Henriksen, planlegging, avtaler, innkjøp Øyvind Karlsen, teppesjef m.m. Tore Madsen, vaktleder, arrangement Alf Larsen, ansvarlig vaktlister arrangement og friidrett Olav Brottveit, kasserer og regnskapsfører Ina Steinsholm, kasserer 1 arr. Ragnar Jacobsen, kasserer 1 arr. Jens Petter Christensen, innkjøp drikkevarer Gerd Torill Gjertsen, kiosk, innkjøp mat Arnulf Gjertsen, arrangement Arne Jenssen, vaktleder, arrangement Anders Thorbjørnsen, vaktleder, arrangement Ole Tom Tjuslia, søknader, det offentlige Fritz Y. Jenssen, avtale Lundberg Arild Solvang, tilrigging m.m. Trygve Dønnestad, tilrigging m.m. Arne Sørbo, tilrigging m.m. Knut Atle Schive, tilrigging,nattevakt m.m. Margit Holen, listeansvarlig håndball Gunn Sørensen og Kristin Bråten, listeansvarlig fotball Øyvind Pedersen, listeansvarlig hockey Hovedleder Rune Stiansen har også tiltrådt markedsrådet, deltatt på møtene og har medvirket som vaktleder på arrangementene. Markedsrådet / gallakomitéen har hatt seks møter i løpet av året, og har i hovedsak behandlet bare én sak på hvert møte: planlegging og gjennomføring av dansegalla. I 2008 har det vært arrangert to dansegallaer i Stueneshallen, med danseglade gjester på hvert arrangement. Inkludert gallaen i desember 2007 hadde vi en brutto omsetning på kr og med et netto resultat på kr Lederen vil takke alle medlemmene i gallakomitéen for en kjempeinnsats i Uten denne flotte gjengen hadde det ikke vært mulig å gjennomføre våre gallaer. Jeg vil også takke alle dere andre som også deltar på de store dugnadene. Det er ca.120 mennesker som trår til på hver galladugnad. Takker også alle sponsorer for et velvillig samarbeid. Hilsen Kjell Svanor

7 Årsberetning for IL Sørfjell håndball 2008 Styret har i 2008 bestått av: Tom Simonsen, leder Aud Fjermedal, sekretær Ellen C. Berntzen, styremedlem Margit Holen, styremedlem Kjell Arne Kallestad, styremedlem Hilde Jensen, styremedlem Anne Stiansen, styremedlem Olav Brottveit, regnskapsfører Styret har i 2008 hatt 3 styremøter, og det har vært 2 møter med trenerene og oppmenn. Håndballgruppa stilte i sesongen 2007/2008 med følgende lag i aktivitets og kretsserien i regi av Region SørVest Norge: G/J 00, G/J 99, G/J 98, G/J 97, J 96, G 96 og 95, J 93/94 og G94 sammen med Trauma. Før sesongen 2008/2009 var det heldigvis lite utskriftninger på trenersiden, dette ser jeg på som veldig positivt og bidrar til god kontinuitet i håndballgruppa. Resultatene på håndballbanen viser også at Sørfjell igjen er en fryktet motstander, noe som ikke var tilfellet kort tid tilbake. Mer detaljer finnes i årsmeldingene fra lagene. Sesongen 2008/2009 stiller vi med følgende lag: G/J 01, G/J 00, G/J 99, G/J 98, G/J 97, J96, G 96 og 95, J95 Vi har i sesongen 2008/2009 fortsatt samarbeidet med TGS Arendal, en satsning som i mai 2008 ble overtatt av IK Grane. Vi holder fortsatt en lav profil, og bidrar ikke økonomisk til satsningen. Nytt denne sesongen er at også Hisøy er med i samarbeidet. I denne sammenheng ønsker jeg å takke Anne-Kari Espeland og Gerd-Torill Gjertsen, disse sørger for gjennomføringen av arrangement ifb. kampene til TGS. Gruppa har opparbeidet seg en bra økonomi, og årets regnskap viser et overskudd på i overkant Kr 8.000,-. Våre inntekter kommer hovedsaklig fra dansegalla, treningsavgifter, kiosksalg, bingo og tilskudd fra hovedstyret. Jeg viser til regnskapet for mer detaljer. Håndballåret 2008 har vært et flott år, med mange gode resultater og grei kontroll på økonomien. I tillegg er det gledlig at stadig flere unge gutter og jenter finner veien til hallen, håndballgruppa vokser seg stadig større og større. Dessverre står ikke gruppas vekst i forhold til tildelt treningstid, antall timer i Stueneshallen er redusert betydelig de 2 siste årene, noe jeg mener hemmer vår vekst. Her har vi en solid jobb å gjøre ovenfor Arendal Kommune.

8 Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Denne ordningen tredde i kraft 1. januar Håndballgruppa innhentet politiattest på alle våre trenere og hjelpetrener i november Attestene ble utstedt av Politiet i Arendal uten anmerkninger. Dommersituasjonen i håndballgruppa er dårlig. I 2008 er det kun Svein Erik Andersen som har dømt for klubben, så her det nye styret en jobb å gjøre. Vi bør få flere til å dømme, slik at vi i fremtiden unngår gebyrer for mangel på dommere. Til slutt vil jeg først og fremst takke våre trenere, som ukentlig trør til med treninger og kamper for våre utøvere. Jobben de gjør er uvurderlig, så tusen takk skal dere ha. Sportslig hilsen Tom Simonsen Leder, IL Sørfjell Håndball

9 IL Sørfjell ÅRSRAPPORT FOTBALLGRUPPA FOTBALLSESONGEN 2008 ER OVER OG SESONGEN HAR VÆRT EN GOD SESONG. VED UTGANGEN AV 2008 HADDE VI CA. 240 AKTIVE. VI HAR NÅ LAG FRA 7 ÅR TIL DE ELDSTE PÅ 60 ÅR. NÅR DET GJELDER DE ALDERSBESTEMTE KLASSENE HAR DET VÆRT GODE RESULTATER I SPESIELT VÅRT JENTER 16 LAGET SOM VANT SERIEN OG ET PAR CUP`ER. NÅR DET GJELDER SENIOR SÅ HAR DET IKKE GÅTT SÅ BRA. DESSVERRE TRAKK TRENEREN SEG LIKE FØR SERIESTART OG LAGET HAR SLITT MED Å HA NOK SPILLERE, ETTER ENDT VÅRSESONG VAR DET SÅ DÅRLIG AT VI VURDERTE Å TREKKE LAGET FRA SERIEN. MEN DET SKAL SIES AT DE SPILLERNE VI HADDE TOK ETT KRAFTTAK SLIK AT VI FIKK SPILT ALLE KAMPENE. JEG VIL OGSÅ FÅ NEVNE AT OLE IVAR GUNDERSEN OVERTOK SOM TRENER OG HAN HAR GJORT EN KJEMPEJOBB FOR KLUBBEN. MEN A-LAGET VIL OGSÅ I 2009 SPILLE I 4.DIV. SOMMERTURNERINGA GIKK SOM PLANLAGT I JUNI. OG VI HADDE CA LIKE MANGE LAG SOM I OG OVERSKUDDET VAR MEGET BRA, CA. 100.TUSEN. DETTE ER EN FORDOBLING FRA ÅRET FØR. NÅR DET GJELDER DUGNADSÅNDEN I FOTBALLGRUPPA SÅ ER DEN MEGET BRA. VÅRE PLIKTER VAR I ÅR ER SOM TIDLIGERE, DANSEGALLA, TELLING PÅ MENY OG SOMMERTURNERINGA. DETTE BETYR MYE ØKONOMISK FOR OSS SLIK AT DET ER VIKTIG AT ALLE STILLER OPP PÅ DISSE DUGNADENE.

10 ØKONOMIEN I FOTBALLGRUPPA ER GOD. I ÅR HAR VI ETT LITE OVERSKUDD I FORHOLD TIL I 2007 DA VI HADDE ET UNDERSKUDD. FOTBALLGRUPPA VIL TAKKE ALLE TRENERE, OPPMENN OG FORELDRE FOR EN KJEMPE INNSATS I UTEN DERE KUNNE VI IKKE DRIVE FOTBALLGRUPPA SÅ TUSEN TAKK ALLE SAMMEN. MED HILSEN. STYRET.

11 ÅRSBERETNING FRIIDRETSGRUPPA Etter at 2007 ble et labert år, startet 2008 med et veldig bra overskudd, takket være Alf og Håvard som i andre halv del av 2007 drev gruppa videre. Styret bestemte seg raskt for en aksjon for å finne flere utøvere. Det klarte vi i første kvartal med å sende informasjon til skoler i nærmiljøet. I høst sendte vi ut ny informasjon, og da valgte vi å sende til Stuenes, Eydehavn, Nesheim og Flosta skole, som ga bra resultat. Gruppa har nå ca. 35 utøvere. Med hjelp av Arne og Jan har vi klart å gjennomføre 4 løp i løpskarusellen. Ny rekord i 2008 med 170 deltakere. Vi valgte å søke Sørfjell HS om kr ,- i støtte til premier, og det fikk vi. Som tidligere år hadde vi avslutning med pølser og brus på Buøya. Vi må si oss fornøyd med gode resultat for våre utøvere. Utøverne i 11 års klasse har hatt flotte resultater i lengde, ball, kule, 600m og høyde. I år har vi kun deltatt på en stafett og det var Arendal stafetten. Vi hadde mix lagt i 11 års klasse som fungerte bra. De vant! Vi har i år tatt kontakt med Arendal kommunen vedr. oppussing av Stuenes Stadion. Det har ført til at vi har tatt dugnad med nedvask av huset innvendig og nye gardiner. Kommunen har bidratt med 8.000,-. Ut i fra tilbakemeldingen friidrettsgruppa har fått fra kommunen er de villig til nytt møte med oss våren Vi ser frem til dette. Vi har også kjøpt inn nytt spyd og baller til innetrening i Stuenes Hallen. Pga. få utøvere og foreldre i vårsesongen, har vi ikke påtatt oss å arrangere stevner i Vi satser i 2009 å arrangere et klubb stevne. Vi kommer nærmere tilbake på dette. Friidrettsgruppa arrangerte en sommeravslutning med grill mat og en juleavslutning med risgrøt. Vi serverte frukt siste trening før vi flyttet inn i Stuenes hallen. Vi har også i år bestilt nye dresser for utøvere som ønsket det. Disse ble sponset med kr. 100,- av friidrettsgruppa og kr. 100,- fra HS-Sørfjell. Inntektene i år har vi fått fra dugnad danse galla og vareopptelling på Prix. Klubben har nå ca. kr ,-. Vi er svært fornøyd med arbeidet styret, trenere og foreldre har gjort denne sesongen, og ønsker å jobbe videre med dette i Lykke til alle sammen i 2009! Leder Siri Moland

12 Årsmelding IL Sørfjell Hockey Arendal 2008 Styret har bestått av følgende personer: Leder Øyvind Pedersen Nestleder Edward Terjesen Forretningsfører Morten Due-Sørensen Styremedlem Solvår Hayes Styremedlem Rune Pettersen Foreldrekontakt Rune Pettersen Sportslig: Avsluttet turneringsserie med G12, hvor vi kunne innkassere et poeng i serien. Guttene har hevet seg betraktelig fra siste sesong, og de målsettinger vi satt oss ble oppnådd. Et U14 lag ble påmeldt i U13 serien, og i løpet av kampene i 2008 så har guttene hevet seg enda noen hakk. Ingen poeng så langt, men målsetting om en seier denne sesong er innen rekkevidde. Grunnlaget ble lagt under barmarkstreningen Hovedtrener Morten Due-Sørensen har gjort en fantastisk jobb, og han skal en stor ære for at guttene har blitt så gode som de er. Morten har også vært på trenerkurs, og blir sannsynligvis den første Trener II i Ishockey på Agder. Styret: Vi har hatt 2 styremøter, flere har det ikke vært behov for, da de fleste i styret er å finne på og ved banen de fleste treninger. Ishall: Etter en lang kamp så har Bystyret valgt å ikke gå videre for å bygge ishall. I allefall ikke før Det jobbes iherdig med andre løsninger. Av andre ting så er det jobbet med Gratisprinsippet for organisert idrett og dette fikk vi igjennom i bystyret i November. Det har ikke fungert på samme måte som hallene, men dette jobbes videre med i Øyvind Pedersen Leder

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Markedsrådet kan nå se tilbake på flere år med flere særdeles vellykkede arrangementer.

Markedsrådet kan nå se tilbake på flere år med flere særdeles vellykkede arrangementer. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2005 mars 2006 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Edward Terjesen, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

HOVEDÅRSMØTE ONSDAG 14. MARS 2012 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET, EYDEHAVN

HOVEDÅRSMØTE ONSDAG 14. MARS 2012 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET, EYDEHAVN IL SØRFJELL Stiftet 1916 HOVEDÅRSMØTE ONSDAG 14. MARS 2012 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET, EYDEHAVN 1. Åpning/velkomst ved hovedleder Kjetil Sørensen 2. Konstituering med valg av dirigent, sekretær og to protokollunderskrivere,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. Bane: Styremedl. Info: Styremedl. Sponsor: Styremedl. Utdanning: Vibeke Molvik Eriksen Gina Blomberg

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. bane: Styremedl. informasjon: Styremedl. sponsor: Styremedl. utdanning: Gina Blomberg Stein Ove Haugen

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Denne årsberetningen omfatter vårsesong og høstsesong 2013 og fram til nå. Vi har hatt 3 styremøter, og 3 trenermøter. Årsmøtet ble avholdt 11. februar 2013 Tillitsvalgte:

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning Årsmelding 2013 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Knut Nytun Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Ikke besatt Styremedlem: Ola Holen Styremedlem: Tor Egil Selsjord Varamedlem: Are Bakkhag Møter

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre.

Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre. Ranheim, 28.01.2014 Vil du være med på å løfte Ranheim Idrettslag videre? Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre.

Detaljer

Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013

Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013 Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013 Versjon 0.3, november 2011 Hakadal Idrettslag, Postboks 113, 1488 Hakadal, Org.nr. i Enhetsregisteret: 983 951 244 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015

Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015 Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Foredrag fra Svein Lien fra Aust-Agder Idrettskrets Kort info om hovedsponsor Servering av varm suppe Ca. 19.30

Detaljer

Ha ndballgruppen. Årsberetning håndballgruppen Innledning. 2. Håndballstyre og støtteapparat. 3.0 Økonomi

Ha ndballgruppen. Årsberetning håndballgruppen Innledning. 2. Håndballstyre og støtteapparat. 3.0 Økonomi Ha ndballgruppen 1. Innledning Årsberetning Håndballsesongen er fra august til juni, mens Hasle Løren Idrettslag følger kalenderåret. Denne årsberetningen dekker derfor 2. halvdel sesongen 2012/2013 og

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG Årsmøte 2005 i Fagernes idrettslag ble avholdt på Blåbærmyra den 28. februar 2005. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 22.00 Tilstede

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd

ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd Idrettsleiren er Norges største fleridrettsleir med tilbud om ca. 20 ulike idretter og fokus på allsidighet og idrettsglede. I fjor var det ny deltakerrekord med 570

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa Styrets årsberetning 2015 GIF Innebandygruppa Tillitsvalgte. Styrets sammensetning i perioden har vært: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Sportslig leder eldre: Sportslig leder yngre: Varamedlem: Ann

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer