IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!"

Transkript

1 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden. Kommentarer:Ingen Forslag: Vedtak:Godkjent Sak$3) Velgedirigent,referent,samt2medlemmertilåunderskriveprotokollen. Kommentarer: Forslag: Dirigent:KjellOlavEinarsve Referent:TronVedulTronstad Underskriver1:KjellStokkan Underskriver2:AntonBryhn Vedtak:Godkjent Sak$4) Behandleidrettslagetsårsberetningoggruppeårsmeldinger. a) Arbeidsutvalget(Sevedlegg1) Kommentarer:Ingen b) Fotballavdelingen(Sevedlegg2) Kommentarer:Lederlatilpåmøtet:AntalldommereiILAasguteni2014varni ellerti. Kommentarfraårsmøtet:Seniorlagetrykketoppfrasjettetilfemtedivisjoni c) Friidrettsavdelingen(Sevedlegg3) Kommentarer:Ingen d) StokkvolaTusenårssti(Sevedlegg4) Kommentarer:Ingen e) Treningssenteret(Sevedlegg5) Kommentarer:Ingen f) Trimavdelingen(Sevedlegg6) Kommentarer:Kommentarfraårsmøtet:Hvorforharviikkeegenbokpå SkordalsvolaogSlettvollan?Svar:Godtinnspillsomtrimavdelingentarmedseg videre.

2 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Sak$5) Behandleidrettslagetsoggruppenesregnskapirevidertstand(sevedlegg7for alleavdelingenesregnskap) a) Hovedavdelingen Kommentarer: Kommentarfrarevisor:Revisoranbefalerregnskapetgodkjentavårsmøtet. Kommentarfrakasserer:DetliggertoMVAYkompensasjoneriinntektpgaenfeil gjortiidrettsforbundeti nokblegitti gave frafotballavdelingen tilkunstgressbane.detteliggerunderkonto3940inntektgaveoggrasrotandeli regnskapet. Spørsmålfraårsmøtet:Erslik gave Yhåndteringvanligpraksis?Svar:Detmå væreviktigstatpengenegårtildetermentbrukttil.detskalhovedavdelingen sørgefor.hviskunstgressanleggetmotformodningikkeblirrealisertgår pengenetilbaketilfotballavdeling. Forslag:Årsmøtetgodkjennerhovedavdelingensregnskap. Vedtak:Godkjent b) Fotballavdelingen Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Revisoranbefalerregnskapetgodkjent avårsmøtet. Forslag:Årsmøtetgodkjennerfotballavdelingensregnskap. Vedtak:Godkjent c) Friidrettsavdelingen Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Kassabeholdningenmåkontrolleres. Revisoranbefalerregnskapetgodkjentavårsmøtet. Spørsmålfraårsmøtet:Kontingentserikkeuttilåværebetalt.Svar:Sesak6e. Forslag:Årsmøtetgodkjennerfriidrettsavdelingensregnskap,forutsattat kassabeholdningenblirkontrollertavlederogkassererogsattinnpåbankkonto. Vedtak:Godkjent d) Håndballavdelingen Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Revisoranbefalerregnskapetgodkjent avårsmøtet. Forslag:Årsmøtetgodkjennerhåndballavdelingensregnskap. Vedtak:Godkjent e) Skiavdelingen Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Minneromatkontantbilagmåattesteres avtopersonerihenholdtilinstruks.revisoranbefalerregnskapetgodkjentav årsmøtet. Forslag:Årsmøtetgodkjennerskiavdelingensregnskap. Vedtak:Godkjent f) StokkvolaTusenårssti Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Revisoranbefalerregnskapetgodkjent avårsmøtet.

3 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel KommentarfralederiStokkvolaTusenårssti:50000NOKskalsettesavtil fremtidigvedlikeholdavstienihenholdtilstatuttene. Forslag:ÅrsmøtetgodkjennerStokkvolaTusenårsstisregnskap. Vedtak:Godkjent g) Treningssenteret Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Noenavbilagenemåattesteresavleder. Revisoranbefalerregnskapetgodkjentavårsmøtet. Kommentarfraårsmøtet:Renovasjonbetalesavtreningssenteretsidendetkun erdesombrukersøppeldunkenutenforklubbhuset. Forslag:Årsmøtetgodkjennertreningssenteretsregnskap,forutsattatleder attestererbilagenesomblepåpekt. Vedtak:Godkjent h) Trimavdelingen Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Revisoranbefalerregnskapetgodkjent avårsmøtet. Kommentarfraårsmøtet:HvorforfårtrimYavdelingenLAMYmidlernårdetkuner barnfra6y19årsomliggersomgrunnlagfordenneutbetalingen?svar:midlene fordelesmedenfordelingsnøkkelvedtattavårsmøtet,mendennefordelingen kanvisepå. Forslag:Årsmøtetgodkjenenrtrimavdelingensregnskap. Vedtak:Godkjent Sak$6) Behandleforslagogsaker. a) StokkvolaTusenårssti Info:Forslagfrahovedstyret:StarteoppnyavdelingunderHovedlagetforåta varepåanleggsomstier,ogtilhørendeanleggogturløypersombrukesavil Aasguten.PengersomkommerinntilStokkvolaTusenårstiskaldisponeresav avdelingen. Kommentarer:Spørsmålfraårsmøtet:HvorforkanikkeTrimavdelingenta ansvarforstien?svar:detkreverganskemyeinnsatsforådriftestokkvola Tusenårssti,noevitrorblirformyeforTrimavdelingen. Forslag:StokkvolaTusenårsstiopprettessomegenavdeling. Vedtak:Godkjent. b) Husstyret/Trim Info:LiteaktivitetiTrimogstoraktivitetpåklubbhuset.StyretiTrimkantavare påklubbhusetitilleggtiloppgaverdeharidag. Forslag:Trimavdelingenvidereføresmednyearbeidsoppgaver. Itilleggblirklubbhusetnyttansvarsområde.Arbeidsutvalgetutarbeiderny instruksforklubbhuset. Kommentarer:Ingen Forslag:Forslagetovergodkjennesavårsmøtet. Vedtak:Godkjent

4 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel c) ÅsenTreningssenter Info:Forslagfrahovedstyret:ÅsenTreningssenterstartessomnyavdelingunder Hovedlaget. InstruksfordriftutarbeidesavArbeidsutvalget. Kommentarer:Ingen Forslag:Forslagetovergodkjennesavårsmøtet. Vedtak:Godkjent d) Medlemskontingent Info:Forslagfrahovedstyret:Ungdomifamilieblirt.o.m.19årslikatdefølger sisteåretvifårstøttefordemvialammidler. Kommentarer:Spørsmålfraårsmøtet:Blirdennealdersgrensensamkjørtmed Treningssenteret?Svar:Ja,detblir19Yårgrenseforfamiliemedlemmerpå treningssenteretogså. Forslag:Forslagetovergodkjennesavårsmøtet. Vedtak:Godkjent e) Friidrett Info:Forslagfrahovedstyret:Pga.høykontingenttilNordYTrøndelag friidrettskretsønskerviåavslutteforholdettilkretsen. Kommentarer:Dagenskontingenter6000NOKnoesomermyepengerforå arrangereettenestearrangement. Kommentarfraårsmøtet:Detersyndhvisdetteblirvedtatt.Vikangåglippav mangepengerhvisvigårutavkretsenogdeltakerekanikkerepresentereil Aasgutenikonkurranser. Forslagfraårsmøtet:Friidrettsavdelingabørundersøkernærmereogvikanta oppsakenigjenpådetekstraordinæreårsmøtetviskalhasenereiår. Forslag:Friidrettsavdelingaundersøkersakennærmereogvitaroppsakenigjen påekstraordinærtårsmøte. Vedtak:Godkjent f) Hedersdiplom Info:HovedstyretharvedtattatfølgendepersonerfårILAasgutens hedersdiplom:kjellolaveinarsve,kjerstihusby,josteinøien,perolavskjesol, FranckUdeogKjellStokkan. g) Høgseterrennet:Endringavstatutter Info:EndringerigjennomføringavHøgseterrennetmåinnistatutteneog godkjennesavbådeilaasgutenogskjelstadmarkil.endringeneermerketmed rødtunder. 4. Hvertlagoppnevnerrennfunksjonærerforsindelavarrangementetforhvert rennisamsvarmedvedlagteretningslinjer/malforarrangementet. 6. Iløypaskaldetværeminst3mat/suppestasjoner.Lagetsomharinnkomsten oppretter2stasjoneroglagetsomharstarten1stasjon.itilleggskaldetvære saftåfåvedinnkomsten.detteerihtnsf sturrennreglement.viserellerstil retningslinjene.

5 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel 7. KlasseinndelingenskalværeisamsvarmedNSFsturrennreglement,etter modellfraflyktningerennet,medbådeturrennklasser(konkurranseklasser medtidtaking)og2trimklasser enmedtidtakingogenuten. 10. Starttider: Trimklasseutentidtaking: kl.09:00 10:00(10:30) Trimklassemedtidtaking: kl.10:00 Turrenn/konkurranseklasser,K/M66årogeldre:kl.10:00 Turrenn/konkurranseklasser,K/M17 65år:kl.10:30(11:00) Styretkanendredissetidspunktenedersomdeterformålstjenlig. 12. Detføresdatabasertkartotekoverresultatene.Ansvaretforvedlikeholdav kartotekettilleggesenpersonfrahvertlag.allebeggelagskalhainnsyni kartoteketviahjemmesidenetillagene. Detutarbeidesfullstendigresultatlisteforalleklassermedtidtaking,samt listeoverallesomharfullførtitrimklassen.beggelisteneskalogså inneholdeantallårhverenkeltdeltakerharfullført.resultatlisteneskal leggesutpåbeggelagshjemmesider bådekonkurranseogtrim. 13. Hvertlagføreregetregnskap.Alleinntekterogutgifter,medunntakav inntekter/utgiftervedkiosk/restaurantsalg,parkeringsavgiftogpreparering avløypersomerrelevanteforrennettasmed.overskuddellerunderskudd fordelesliktmellomlagenesåsnartregnskapeneforeligger.detskalavholdes etregnskapsmøtehvertårhvorbilagenegjennomgås. Kommentarer:SkjelstadmarkILharkommentertatstatutteneikkemåblifor detaljerteslikatdetblirtilhinderforarrangementet.deterogsåretningslinjer somliggertilgrunnforarrangementetsomermerdetaljerte. Kommentarfraårsmøtet:Hvorformårennetstartesåtidlig?Deterkomplisert medlogistikkenrundtløpetogdeterveldigtraveltommorgenen.svar:dethar kommetønskefratekniskdelegertomattrimklasseneskalstartetidlig.dettefor åfåtilmedaljeseremoniinnerimeligtidetterrennet. Kommentar:Erfaringerfraandreløp(foreksempelskirennettilTourde Tomtvatn)eratdetfungerermedflatstart.Detbleforøvrigpåpektatunder TourdeTomtvatngårikketrimYogturklassenlikelangt,ogmanunngårderforat detblirstortidsdifferansemellominnkomstene. Kommentar:Detstårforøvrigistatutteneat Styret(iHøgseterrennet)kan endredissetidspunktenedersomdeterformålstjenlig,slikatendringerkan gjøresutenavstatutteneendresigjen. Forslag:Endringenegodkjennes,menvianbefaleratstyretserpåstarttidspunkt ogvurdereomdettekanendres. Vedtak:Godkjent. Sak$7) Fastsettemedlemskontingent2016 Info:Skalmedlemskontingentenendresi2016? Kommentarer:Kommentarfraårsmøtet:Deterikkebehovforåøkekontingentenså lengeøkonomienersomdeneriidrettslaget.deterviktigereatvifårmedflere medlemmer,ennatnoenfåbetalermer. Kommentarfraårsmøtet:Detharværtetterspurtmedlemskortflereganger.Dettebør væremuligåfåtil.svar:viseromdetermuligåfåtilmedlemskortidennye medlemsregisterordningenviharbegyntåbruke.

6 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Forslag:Kontingentenholdesuendretogidrettslagetundersøkeromdetermuligåfåtil etmedlemskort. Vedtak:Godkjent Sak$8) BehandleidrettslagetsorganisasjonsYogstrategiplan Info:Ingennyeforslag,menmedendringenefradetteårsmøtetmåorganisasjonsplanen oppdateres.detteblirendringersommågodkjennespånesteårsmøte. Kommentarer:Ingen Sak$9) Valg Info:Forslagfravalgkomiteen: Arbeidsutvalg: Leder:KjellOlavEinarsve(gjenvalg,1år) Kasserer:KatrineSelvenforTorbjørnNyborg(2år) Styremedlem:StineBergforLoviseHovdal(2år) Vara:ThoreTvete(gjenvalg,2år) Husstyret/Trim: Leder:TorbjørnNyborg(gjenvalg,1år) ToreReinås(2år) JosteinLillenes(2år) Fotball: Leder:VegardHovdal(1år) MadsJørgenNesjøforJonasMyhr(2år) KristofferVordalforRonnyBerg(2år) Nyttstyremedlem:TerjeHøiseth(2år) ØyvindEvenhus(gjenvalg,1år) Treningssenteret: Leder:LoviseHovdal(1år) Nestleder:AnnCathrinFossum(2år) Kasserer:JørgenReitan(2år) Sekretær:HildeHegge(1år) Styremedlem:HåvardHusby(1år) Styremedlem:SveinungMossing(2år) Styremedlem:MaikenSandberg(2år) StokkvolaTusenårssti: Leder:PerOlavSkjesol(1år) Nestleder:TrondRevhaug(1år) Kasserer:KjellStokkan(2år) Styremedlem:GauteEvenhus(1år) Styremedlem:AsbjørnAndersen(2år) Høgseterrennkomite: Leder:KjerstiHusby(Frastyretiski,1år) OlavNonstad(2år) PerArneOpheim(2år) Revisorer: TerjeSkjesol(gjenvalg,1år) AstridRevhaugforAnneEvenhus(2år)

7 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Kommentarer:Høgseterrennkomiteenmåtroligøkesiframtiden,mengjøresikkenoe mednå.valgiskiavdelingenoghåndballavdelingentaspåekstraordinærtårsmøtefør sommeren. Forslag:Valgkomiteensforslaggodkjennes. Vedtak:Godkjent Signaturer: KjellStokkan AntonBryhn

8 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel ÅrsrapportforArbeidsutvalget2014. Vedlegg1 Leder : Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Vara: Vara: Kjell Olav Einarsve Gaute Evenhus Tron Vedul Tronstad Torbjørn Nyborg Lovise Hovdal Jon Hiberg Thore Tvete Møter: Hovedstyret har avholdt 8 møter og 2 møter i Arbeidsutvalget. Møtesaker har bla. vært organisering og drift i laget, Klubbhus, Kunstgressanlegg og Treningssenter. Hjemmesiden: Denne fungerer bra,. Vi har link til alle sponsorer som ønsker det og det er lett for oss å legge ut informasjon. Oppfordrer alle til å følge med på informasjon om lagets aktiviteter som blir lagt ut her. Kontingent. Vi skal ha kontingent av alle som skal trene på Treningssentret da de må være medlem. Dette hjelper oss litt med å få opp antallet medlemmer samt at vi har en aktiv kasserer som følger opp. Viktig at alle som er med på aktiviteter er medlem. Profilering: Det har vært salg av skiklær og annet klubbtøy, som gensere og t-skjorter. Og vi har kjøpt inn en stor banner som kan brukes på arrangement. Anlegg: Fjellet: Her er det skiftet armaturer i lysløypa, og det er satt opp stolper for lys i akebakken. Det er også gjort noe arbeid på broer på rundløypa om Slettvollan Gressbanen : Vanlig vedlikehold, samt at det jobbes for å få til Kunstgressanlegg. Stallmyra : Her er det pløyd opp igjen, og Fotball skal inn med Gravemaskin for å rette opp litt, da det er 1 meter høydeforskjell. Ble utsatt til 2014 og nå er det utsatt til Klubbhuset: Ledige lokaler blir nå brukt til møterom for Idrettslaget samt at vi har litt utleie. Økonomi: Lagets økonomi må kunne betegnes som god. Takket være våre sponsorer, støtte fra det offentlige gjennom LAM midler, Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Og støtte fra privatpersoner. Alle lagets regnskap blir ført av Kjell og Torild på Åsen Regnskapslag. Sluttkommentar: Arbeidsutvalget ønsker å takke tillitsvalgte i laget for innsatsen i året som har gått, både de som nå velger å avslutte sitt verv og de som ønsker å være med videre. Det jobbes godt i alle avdelinger,slik at det er muligheter for å aktivisere både liten og stor i IL Aasguten. Åsenfjord 12. Februar 2015 For Hovedstyret i IL Aasguten. Leder Kjell Olav Einarsve.

9 Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sportslig leder: Materialforvalter: Sekretær: Anlegg: ILAasguten Årsberetning 2014 IL Aasguten fotball Andreas Aune / Vegard Hovdal Vegard Hovdal / Anette Aas Øyvind Evenhus Ronny Berg Magni Ude Jennifer Boneng Jonas Myhr Respekt Samhold Trivsel Vedlegg2 Det er avholdt 8 styremøter. Overordnede mål for sesongen 2014: Flest mulig, lengst mulig. Tilrettelegge og skape ei trygg, positiv ramme rundt og i trenings-/kampsituasjon. Alle spillere skal føle at de har en trener og lagkontakt(er), vi skal stille med dommere til kamper, ha like drakter og tilfredsstillende anlegg og utstyr. Skape godt miljø og gode opplevelser for spillere og foreldre. Få sendt minst en dommer på rektrutteringsdommer-kurs. Gi tilbud om trenerkurs, om dette er ønskelig. Spesifikke mål for sesongen 2014: Fylle opp reklametavla. (Nesten) Pusse opp garderobene. (Ikke utført) Få grønt gress på Stallmyra. (Ikke utført) Arrangere fem dugnader: Morsdagsmiddag, gule ildtopper, grendakamper og knøtteturnering, pizzalotteri, julestjerner (ikke gjennomført). Alle lag deltar på en cup ( ønske om flere lag på samme cup). Lag og spillere: Vi hadde 13 lag i tillegg til ett samarbeidslag med Tangmoen (J 16).162 spillere, 35 trenere og lagkontaker. 1 mann på trenerkurs. Økonomi: Se årsregnskap.

10 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Inntektene kommer fra spilleravgifter, dugnader, sponsorer og div. støtteordninger. Vedtak fra fotballstyret 2013; nkr,- overført til kunstgressanlegg. Takk Fotballen takker alle bidragsytere, dugnadsfolk og ildsjeler for støtten i sesongen Takket være deres frivillighetsarbeid er det mulig å praktisere fotball under trygge og gode rammer i Il Aasguten. Takk

11 Respekt Samhold Trivsel ILAasguten I.L.Aasguten,Friidrettsavdeling2014 Vedlegg3 Styretssammensetningi2014harvært: Leder:AntonBryhn Nesteleder:AnnCathrineFossum Sekretær:ØyvindKolbrek Kasserer:VernerJuliussen Styremedlemmer:KarinMariePedersen.ElinRingenogAnitaLøkkenfrahøsten2014 Itilleggstiltetidligeremedlemmeravfriidrettsstyretvelvilligopppåvåre arrangementer. Allidrett$ PeriodenejanuartilaprilogaugusttildesemberarrangerteviAllidrettengangiuka forbarnunderskolealder.frahøsten2014erdettejusterttilbarnf.o.m3år. Idrettsskole$ $ Friidrettenhargjennomførtidrettsskolefraseptembertildesemberogfrajanuartil aprili2014.detteerforbarnfra1. 4.klasse.Påidrettsskolenfårbarnaprøvd forskjelligeaktiviteterbl.ski,fotball,håndball,skyting,taekwondo,turn.osv. $ Nøtteløpet$ FørstelørdagimaiarrangertevidettradisjonelleNøtteløpet.Etkretsløpmeddeltakere FramangeIdrettslag.Detteeretterrengløpfordeover7år.I2014arrangertevi sammedagogså«knøttenøtte»,slikatvifikketterrengløpfordeunder7årogså. IårblearrangementetflyttettilskihyttaiMøssingdalenogvarveldigvellykket. Åsenkarusellen$(ÅK)$$ GjennomsommerhalvåretarrangertevidentradisjonelleÅsenkarusellenmedveldig goddeltakelse.fra2013bleutvidetmedåsenkarusellen+(åk+)noevigjentoki2014 DesomblemedpåÅ.K.+deltokpåløpeneiÅsenkarusellen,menfikkitilleggtilbudom enellerannenformforaktivitethvertorsdaggjennomsommerhalvåret.i2014harvi gjennomført2kveldermedfriidrettsøvelserog4løp. DessverrevarpåmeldingentilÅK+dårligereenni2013. St.Olavsloppet$ I2014arrangerteviogsåSt.Olavsloppet.Målgangi2014varØstersundogvåreto vekslingsstasjonerifættenfjordogåsensentrumfaltdermedpåenonsdag. VekslingeniÅsensentrumbleplassertvedinnkjøpslagetogfungertebra ILAasgutenstiltemedover50løpereogover50medhjelperehjalptildendendagen «Loppet»gikkigjennomÅsen.VispesieltnevneatSt.Olavsloppeti2014itilleggtilet

12 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel idrettsligarrangementogsåbleensosialhappening.mangeåsbyggstoogheietlangs løypa. $ Deltagere$i$ulike$arrangement$i$løpet$av$2014$ Arrangement Alderspenn Antalldeltagere Idrettsskolen 6 10år 86 Åsenkarusell 1 40år 71 Åsenkarusell+ 6 13år 12 Allidrett 0 6/ Nøtteløpet 7 16år 55 Knøttenøtte 0 6år 25 St.Olavsloppet TOTALT 357 FriidrettstyretviltakketrenerefraulikeavdelingeriILAasgutensomharbidratt tilbådeåk,åk+ogidrettsskolen(igjennevnt,ingenglemt)utendereshjelp haddedetikkeværtmuligåfågjennomførtdetvihargjorti2014. VivilogsåtakkforeldreiÅsensomharværtforeldrehjelpogbiståttpå arrangementer. VitakkerogsåÅsenskytterlag,SkøynarOrienteringog4Hsomharbidrattmed trenere. Takktildegodtogvel50personersomhjalptilundergjennomføringav vekslingenepåst.olavsloppetiåsensentrumogfættenfjord. TakktildesomorganisertestafettlagettilSt.Olavsloppet(Kathrine/Anita) Takktilforeldreforåatderesenderbarnaderespåvåreaktiviteter. Takktilsøskenogbesteforeldresomserpåogheier TilslutttakktilÅsenSparebankforstøttenunderNøtteløpet.

13 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Årsmelding(Stokkvola(Tusenårssti(2014( ( ( ( Vedlegg&4( Styretharbeståttav PerOlavSkjesol(leder) TrondRevhaug(nestleder) KjellStokkan(kasserer) AsbjørnAndersen GauteEvenhus(frahovedstyret,erstattetKjellOlavEinarsve) I2014harhovedaktivitetenværtleggingavnytttakpåskihytta.Arbeidetbleutførtpå dugnadiløpetavhøstenoghargittskihyttaetnyttsolidogbrattererøstettak.det gamletaketvarbådeflattrøstetogdetvarendelhullidetnoesomgjordeatdetsto vannpåundertaket. Toalettbyggetsomblebyggeti2013harfungertutmerketogernåovertattav skiavdelingen.tusenårsstiensørgerforforbruksmateriellogfinansierervasking. AsbjørnAndersenharfungertsomarbeidslederfortakarbeidetogharlagtneden betydeligoguvurderliginnsatsforåfåtildette.itilleggharet10tallspersonervært medpådugnad.deteravholdt3møteristyret. I2014harvifåtttildeltkr ispillemidler.Driftsresultaterpåkr ,63og egenkapitalpåkr ,05. Stienharogsåiårværtflittigbruktogbrukenliggerpåsammenivåsomifjor.Deter utførtnoemindrevedlikeholdsarbeidpåstien. IgjennomårethardetværtlittframogtilbakemedhvordanStokkvolaTusenårsstiskal organiseresoghvordananleggeneskalivaretas.deternåkonkludertmedatman ønskeråvidereførestokkvolatusenårsstisomenavdelingogdettevilbliendelig behandletpåårsmøtei2015.fordennyeavdelingenerdetviktigatdeøkonomiske midlenesomeropparbeidetgjennomgaverogspillemidlerfortsattdisponerestilanlegg someropparbeidetavstokkvolatusenårsstiogandrearbeiderknyttettilstierog turvirksomhetpåfjelletogiåsengenerelt.visesogsåtilvedtekteristokkvola Tusenårssti: EteventueltopphøravStokkvolaTusenårsstiskalvedtasavstyretavStokkvola TusenårsstioggodkjennesavårsmøteiILAasguten.Eventuelleoverskuddsmidler overføreshovedlagetogskaldisponerestilanleggopparbeidetavstokkvola Tusenårssti.

14 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel StokkvolaTusenårsstiharnåstartetetsamarbeidmedKjentmann.noommerkingav stierpåfjelletogdeterfor2015søktommidlertilmerkingavdemestbruktestienepå fjellet.vihåperpåtildelingavmidlerslikatvikangjennomføredetarbeidettil sommeren. Åsen10.februar2015 PerOlavSkjesol Leder

15 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Vedlegg5 ÅRSMELDING ÅSENTRENINGSSENTER2014 Når$man$leser$referat$fra$årsmøte$i$fjor$står$det:$ $ «TildriftavÅsenTreningssenter,utnevnerarbeidsutvalget/hovedstyretetutvalgpå 6medlemmer.Utvalgetmåbeståavbådeaktivemedlemmerogaktivetrenere. «Leder»klubbhusskalværemedlemiutvalget.Arbeidsutvalgetharansvaretforåvelge enlederfordetteutvalget.» $ Utvalget:$ LoviseHovdal,leder AnnCathrinFossum,webansvarlig TorbjørnNyborg,kasserer HildeHovdal,sekretær HåvardHusby ToreReinås $ Antall$møter:$ 6 Renholder:$ AmalieRønning Trenere:$ Spinning Aerobic/Step/Shake Styrke JørgenAlstad LineSchulzeAlmlid HåvardHusby PerArneOpheim AnnCathrinFossum IreneSolberg KatrineSelven $ $ Priser:$ 1500,Yforenkeltmedlemmer 3000,Yforfamilie MedlemskapiILAasgutenkreves. $ $ $ $ $ $ MaikenSandberg

16 Respekt Samhold Trivsel ILAasguten $ $ $ Antall$medlemmer:$ Ca.240medlemmer. Iallhovedsakårsmedlemskap. EnkelteferiemedlemmeriforbindelsemedjulYogsommerferie. Åsen$treningssenter$+$trimavdelingen$=$En$kort$affære.$ Vifikkinnlemmettrimavdelingensomendelavtreningssenteret(evtmotsatt).Tenkte detvargunstigmedfærreavdelingeriidrettslagetogmindrefolkistyrerogstell. Vitenkteogsåatdisseavdelingenepassetsammenmedatdeterfærrefolkpå treningssenteretdedeleneavårethvormanønskeråtrenemerute,pgaværet. Viserietterkantatjobbenmedtreningssentereterperdagsdatotidkrevendeuansett årstid. Viønskerderforåbliegenavdeling. Økonomi:$ Seregnskap. Årets$innhold:$ Åpentsenterhverdagfrakl.06.00Y Kundeneharkodetilytterdørogdetfungerermegetgodt. Markeringav1årsjubileum:Åpendaglørdag7.november.Flyerblesendtuttilalle husstander. Dugnader:malingavklubbhusetssørvegg,revetkjøkkenetogveggenei1.etasjeoglaget etnytttekjøkken,gulvbeleggeti2.etasjeerflikketpå,lamellerhengtoppi1.etasjeforå skjermeoppvarmingsdelenogtaklampeneerbyttet. Investertinoenytttreningsutstyr;kettlebellsogmanualer. 8.og9.klassingeneharfåtttestetutsenteretenkeltekroppsøvingstimer.Deharkun benyttetsegav2.etasje.enkelstyrketrening,spinningogstep. Færrefolkpåorganisertetimerihøstogvinter.Vikonkluderermedattilbudetergodt, menværeterbedre.viholderikketimermedfærreenn5påmeldte. Treningssenteretharmangekunderogviskalgjørevårtforatsenteretbestår. $ Lovise$Hovdal$$ $ på$vegne$av$treningssenterutvalget.$

17 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel $ Årsmelding$trimavd$for$2014.$ Vedlegg6 Styrethari2014beståttavfølgende. KnutEvenhus MaritStokkanOlsen BeritLyngen ToreReinås RagnarArentz TorbjørnNyborg,leder Aktiviteter$ Året2014bleikkesliksomvihaddeplanlagt.Dettevilblibelystnoelittsenerei meldinga.menvifikkbeisetvolbekkenbruogvihaddeenåpningavbruamedmangetil stede.idrettslagettakketaasensparebankfordenstorestøttentilbruprosjektet,og lederistyretforbanken,gretareinås,holdtenfinhilsningfrabanken. AvdelingenfikkmerketstienfraVuddudalenogopptilSkordalsvola dvshønkleiva. Detteblireirutefor10Ypåtoppfor2015. AvdelingenvarmedarrangørforStokkvolaDuatlonogsåiår. Stokkvola$ VimerkerennedgangiantallbesøkpåStollvola.Iallefallerdetfærresomharskrevet seginnitrimbokapåtoppen.deterca8000besøksomerskrevetinnibokaframtil Samarbeid$Åsen$treningssenter$og$trim. Styretfortrimavdelingenfikkioppdragåutredeensakomvedlikeholdav1000Y årsstien.dennesakenkom,enperiode,heltutavstyring.heldigvisharaltnåroetseg nedogsakenerlagtdød. Detmedførteimidlertidathovedstyretbesluttetattrimogtreningssenteretskulle innledeetsamarbeideforrestenavåret.ikkealleistyretitrimvilleværemedpåå driftetreningssenteret,ogbaderforomfritakfrasineverv.dettebleinnvilgetav hovedstyret. Treningssenteretharblittenstorsuksessforaktivetrimereinnendørs.Devilsøkeomå fåbliegenavdelingfra $på$topp$og$friluftslivets$år$2015$ 10påtoppharblittveldigpopulært.Dehargodtover30tusenbesøkpåsineposteri Levangerfor2014.TrimavdharpåtattsegådriftebokapåStokkvolaogsåfor2015,og bidramedfellesarrangementertil10forskjelligeposter.praktisksåmådetleggesutpå hjemmesidatilaasgutennåroghvordisseturenegår,ogmuligheterforfelleskjøring. TorbjørnNyborg Ledertrim

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 12. november 2014

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 12. november 2014 Møtereferat : 12. november 2014 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Torbjørn Nyborg Gaute Evenhus Thore Tvete Lise Larsen Kjersti Husby Anton Bryhn Tron Vedul Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805).

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805). Årsmelding Hovedlaget 2012 Møter Det har i 2012 vært avholdt 5 hovedstyremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. Økonomi Aktiviteten i idrettslaget har økt fra 2011 til 2012 og dette gjenspeiler seg i lagets

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene Etter vedtektenes 12 behandlet Årsmøtet følgende saker: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Innkalling til årsmøtet godkjent Valg av referent Svein M Håve valgt til å føre protokollen Valg av møteleder Rolf Einar

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2009 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 22. mars 2010. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 Daglig leder: Øystein Konradsen www.randesundil.no

Detaljer

Satser på barnefotball

Satser på barnefotball Nr. 1-2014. Opplag: 750. Årgang 36 Ansvarlig redaktør:vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Satser på barnefotball En ny og ambisiøs sportsplan for barnefotball

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Å R S R A P P O R T NOIL FOR 2013

Å R S R A P P O R T NOIL FOR 2013 ÅRSRAPPORT NOIL FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 FRA HOVEDSTYRET I NOIL Organisasjon: Leder: Per Almqvist, (valgt som leder fra 2010) Nestleder/sekretær: Gunnar Ånesland, (valgt 2013) Styremedlem/kasserer:

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2007 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 29.01.2008. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Årsregnskap

Detaljer