IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!"

Transkript

1 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden. Kommentarer:Ingen Forslag: Vedtak:Godkjent Sak$3) Velgedirigent,referent,samt2medlemmertilåunderskriveprotokollen. Kommentarer: Forslag: Dirigent:KjellOlavEinarsve Referent:TronVedulTronstad Underskriver1:KjellStokkan Underskriver2:AntonBryhn Vedtak:Godkjent Sak$4) Behandleidrettslagetsårsberetningoggruppeårsmeldinger. a) Arbeidsutvalget(Sevedlegg1) Kommentarer:Ingen b) Fotballavdelingen(Sevedlegg2) Kommentarer:Lederlatilpåmøtet:AntalldommereiILAasguteni2014varni ellerti. Kommentarfraårsmøtet:Seniorlagetrykketoppfrasjettetilfemtedivisjoni c) Friidrettsavdelingen(Sevedlegg3) Kommentarer:Ingen d) StokkvolaTusenårssti(Sevedlegg4) Kommentarer:Ingen e) Treningssenteret(Sevedlegg5) Kommentarer:Ingen f) Trimavdelingen(Sevedlegg6) Kommentarer:Kommentarfraårsmøtet:Hvorforharviikkeegenbokpå SkordalsvolaogSlettvollan?Svar:Godtinnspillsomtrimavdelingentarmedseg videre.

2 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Sak$5) Behandleidrettslagetsoggruppenesregnskapirevidertstand(sevedlegg7for alleavdelingenesregnskap) a) Hovedavdelingen Kommentarer: Kommentarfrarevisor:Revisoranbefalerregnskapetgodkjentavårsmøtet. Kommentarfrakasserer:DetliggertoMVAYkompensasjoneriinntektpgaenfeil gjortiidrettsforbundeti nokblegitti gave frafotballavdelingen tilkunstgressbane.detteliggerunderkonto3940inntektgaveoggrasrotandeli regnskapet. Spørsmålfraårsmøtet:Erslik gave Yhåndteringvanligpraksis?Svar:Detmå væreviktigstatpengenegårtildetermentbrukttil.detskalhovedavdelingen sørgefor.hviskunstgressanleggetmotformodningikkeblirrealisertgår pengenetilbaketilfotballavdeling. Forslag:Årsmøtetgodkjennerhovedavdelingensregnskap. Vedtak:Godkjent b) Fotballavdelingen Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Revisoranbefalerregnskapetgodkjent avårsmøtet. Forslag:Årsmøtetgodkjennerfotballavdelingensregnskap. Vedtak:Godkjent c) Friidrettsavdelingen Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Kassabeholdningenmåkontrolleres. Revisoranbefalerregnskapetgodkjentavårsmøtet. Spørsmålfraårsmøtet:Kontingentserikkeuttilåværebetalt.Svar:Sesak6e. Forslag:Årsmøtetgodkjennerfriidrettsavdelingensregnskap,forutsattat kassabeholdningenblirkontrollertavlederogkassererogsattinnpåbankkonto. Vedtak:Godkjent d) Håndballavdelingen Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Revisoranbefalerregnskapetgodkjent avårsmøtet. Forslag:Årsmøtetgodkjennerhåndballavdelingensregnskap. Vedtak:Godkjent e) Skiavdelingen Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Minneromatkontantbilagmåattesteres avtopersonerihenholdtilinstruks.revisoranbefalerregnskapetgodkjentav årsmøtet. Forslag:Årsmøtetgodkjennerskiavdelingensregnskap. Vedtak:Godkjent f) StokkvolaTusenårssti Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Revisoranbefalerregnskapetgodkjent avårsmøtet.

3 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel KommentarfralederiStokkvolaTusenårssti:50000NOKskalsettesavtil fremtidigvedlikeholdavstienihenholdtilstatuttene. Forslag:ÅrsmøtetgodkjennerStokkvolaTusenårsstisregnskap. Vedtak:Godkjent g) Treningssenteret Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Noenavbilagenemåattesteresavleder. Revisoranbefalerregnskapetgodkjentavårsmøtet. Kommentarfraårsmøtet:Renovasjonbetalesavtreningssenteretsidendetkun erdesombrukersøppeldunkenutenforklubbhuset. Forslag:Årsmøtetgodkjennertreningssenteretsregnskap,forutsattatleder attestererbilagenesomblepåpekt. Vedtak:Godkjent h) Trimavdelingen Kommentarer:Kommentarfrarevisor:Revisoranbefalerregnskapetgodkjent avårsmøtet. Kommentarfraårsmøtet:HvorforfårtrimYavdelingenLAMYmidlernårdetkuner barnfra6y19årsomliggersomgrunnlagfordenneutbetalingen?svar:midlene fordelesmedenfordelingsnøkkelvedtattavårsmøtet,mendennefordelingen kanvisepå. Forslag:Årsmøtetgodkjenenrtrimavdelingensregnskap. Vedtak:Godkjent Sak$6) Behandleforslagogsaker. a) StokkvolaTusenårssti Info:Forslagfrahovedstyret:StarteoppnyavdelingunderHovedlagetforåta varepåanleggsomstier,ogtilhørendeanleggogturløypersombrukesavil Aasguten.PengersomkommerinntilStokkvolaTusenårstiskaldisponeresav avdelingen. Kommentarer:Spørsmålfraårsmøtet:HvorforkanikkeTrimavdelingenta ansvarforstien?svar:detkreverganskemyeinnsatsforådriftestokkvola Tusenårssti,noevitrorblirformyeforTrimavdelingen. Forslag:StokkvolaTusenårsstiopprettessomegenavdeling. Vedtak:Godkjent. b) Husstyret/Trim Info:LiteaktivitetiTrimogstoraktivitetpåklubbhuset.StyretiTrimkantavare påklubbhusetitilleggtiloppgaverdeharidag. Forslag:Trimavdelingenvidereføresmednyearbeidsoppgaver. Itilleggblirklubbhusetnyttansvarsområde.Arbeidsutvalgetutarbeiderny instruksforklubbhuset. Kommentarer:Ingen Forslag:Forslagetovergodkjennesavårsmøtet. Vedtak:Godkjent

4 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel c) ÅsenTreningssenter Info:Forslagfrahovedstyret:ÅsenTreningssenterstartessomnyavdelingunder Hovedlaget. InstruksfordriftutarbeidesavArbeidsutvalget. Kommentarer:Ingen Forslag:Forslagetovergodkjennesavårsmøtet. Vedtak:Godkjent d) Medlemskontingent Info:Forslagfrahovedstyret:Ungdomifamilieblirt.o.m.19årslikatdefølger sisteåretvifårstøttefordemvialammidler. Kommentarer:Spørsmålfraårsmøtet:Blirdennealdersgrensensamkjørtmed Treningssenteret?Svar:Ja,detblir19Yårgrenseforfamiliemedlemmerpå treningssenteretogså. Forslag:Forslagetovergodkjennesavårsmøtet. Vedtak:Godkjent e) Friidrett Info:Forslagfrahovedstyret:Pga.høykontingenttilNordYTrøndelag friidrettskretsønskerviåavslutteforholdettilkretsen. Kommentarer:Dagenskontingenter6000NOKnoesomermyepengerforå arrangereettenestearrangement. Kommentarfraårsmøtet:Detersyndhvisdetteblirvedtatt.Vikangåglippav mangepengerhvisvigårutavkretsenogdeltakerekanikkerepresentereil Aasgutenikonkurranser. Forslagfraårsmøtet:Friidrettsavdelingabørundersøkernærmereogvikanta oppsakenigjenpådetekstraordinæreårsmøtetviskalhasenereiår. Forslag:Friidrettsavdelingaundersøkersakennærmereogvitaroppsakenigjen påekstraordinærtårsmøte. Vedtak:Godkjent f) Hedersdiplom Info:HovedstyretharvedtattatfølgendepersonerfårILAasgutens hedersdiplom:kjellolaveinarsve,kjerstihusby,josteinøien,perolavskjesol, FranckUdeogKjellStokkan. g) Høgseterrennet:Endringavstatutter Info:EndringerigjennomføringavHøgseterrennetmåinnistatutteneog godkjennesavbådeilaasgutenogskjelstadmarkil.endringeneermerketmed rødtunder. 4. Hvertlagoppnevnerrennfunksjonærerforsindelavarrangementetforhvert rennisamsvarmedvedlagteretningslinjer/malforarrangementet. 6. Iløypaskaldetværeminst3mat/suppestasjoner.Lagetsomharinnkomsten oppretter2stasjoneroglagetsomharstarten1stasjon.itilleggskaldetvære saftåfåvedinnkomsten.detteerihtnsf sturrennreglement.viserellerstil retningslinjene.

5 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel 7. KlasseinndelingenskalværeisamsvarmedNSFsturrennreglement,etter modellfraflyktningerennet,medbådeturrennklasser(konkurranseklasser medtidtaking)og2trimklasser enmedtidtakingogenuten. 10. Starttider: Trimklasseutentidtaking: kl.09:00 10:00(10:30) Trimklassemedtidtaking: kl.10:00 Turrenn/konkurranseklasser,K/M66årogeldre:kl.10:00 Turrenn/konkurranseklasser,K/M17 65år:kl.10:30(11:00) Styretkanendredissetidspunktenedersomdeterformålstjenlig. 12. Detføresdatabasertkartotekoverresultatene.Ansvaretforvedlikeholdav kartotekettilleggesenpersonfrahvertlag.allebeggelagskalhainnsyni kartoteketviahjemmesidenetillagene. Detutarbeidesfullstendigresultatlisteforalleklassermedtidtaking,samt listeoverallesomharfullførtitrimklassen.beggelisteneskalogså inneholdeantallårhverenkeltdeltakerharfullført.resultatlisteneskal leggesutpåbeggelagshjemmesider bådekonkurranseogtrim. 13. Hvertlagføreregetregnskap.Alleinntekterogutgifter,medunntakav inntekter/utgiftervedkiosk/restaurantsalg,parkeringsavgiftogpreparering avløypersomerrelevanteforrennettasmed.overskuddellerunderskudd fordelesliktmellomlagenesåsnartregnskapeneforeligger.detskalavholdes etregnskapsmøtehvertårhvorbilagenegjennomgås. Kommentarer:SkjelstadmarkILharkommentertatstatutteneikkemåblifor detaljerteslikatdetblirtilhinderforarrangementet.deterogsåretningslinjer somliggertilgrunnforarrangementetsomermerdetaljerte. Kommentarfraårsmøtet:Hvorformårennetstartesåtidlig?Deterkomplisert medlogistikkenrundtløpetogdeterveldigtraveltommorgenen.svar:dethar kommetønskefratekniskdelegertomattrimklasseneskalstartetidlig.dettefor åfåtilmedaljeseremoniinnerimeligtidetterrennet. Kommentar:Erfaringerfraandreløp(foreksempelskirennettilTourde Tomtvatn)eratdetfungerermedflatstart.Detbleforøvrigpåpektatunder TourdeTomtvatngårikketrimYogturklassenlikelangt,ogmanunngårderforat detblirstortidsdifferansemellominnkomstene. Kommentar:Detstårforøvrigistatutteneat Styret(iHøgseterrennet)kan endredissetidspunktenedersomdeterformålstjenlig,slikatendringerkan gjøresutenavstatutteneendresigjen. Forslag:Endringenegodkjennes,menvianbefaleratstyretserpåstarttidspunkt ogvurdereomdettekanendres. Vedtak:Godkjent. Sak$7) Fastsettemedlemskontingent2016 Info:Skalmedlemskontingentenendresi2016? Kommentarer:Kommentarfraårsmøtet:Deterikkebehovforåøkekontingentenså lengeøkonomienersomdeneriidrettslaget.deterviktigereatvifårmedflere medlemmer,ennatnoenfåbetalermer. Kommentarfraårsmøtet:Detharværtetterspurtmedlemskortflereganger.Dettebør væremuligåfåtil.svar:viseromdetermuligåfåtilmedlemskortidennye medlemsregisterordningenviharbegyntåbruke.

6 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Forslag:Kontingentenholdesuendretogidrettslagetundersøkeromdetermuligåfåtil etmedlemskort. Vedtak:Godkjent Sak$8) BehandleidrettslagetsorganisasjonsYogstrategiplan Info:Ingennyeforslag,menmedendringenefradetteårsmøtetmåorganisasjonsplanen oppdateres.detteblirendringersommågodkjennespånesteårsmøte. Kommentarer:Ingen Sak$9) Valg Info:Forslagfravalgkomiteen: Arbeidsutvalg: Leder:KjellOlavEinarsve(gjenvalg,1år) Kasserer:KatrineSelvenforTorbjørnNyborg(2år) Styremedlem:StineBergforLoviseHovdal(2år) Vara:ThoreTvete(gjenvalg,2år) Husstyret/Trim: Leder:TorbjørnNyborg(gjenvalg,1år) ToreReinås(2år) JosteinLillenes(2år) Fotball: Leder:VegardHovdal(1år) MadsJørgenNesjøforJonasMyhr(2år) KristofferVordalforRonnyBerg(2år) Nyttstyremedlem:TerjeHøiseth(2år) ØyvindEvenhus(gjenvalg,1år) Treningssenteret: Leder:LoviseHovdal(1år) Nestleder:AnnCathrinFossum(2år) Kasserer:JørgenReitan(2år) Sekretær:HildeHegge(1år) Styremedlem:HåvardHusby(1år) Styremedlem:SveinungMossing(2år) Styremedlem:MaikenSandberg(2år) StokkvolaTusenårssti: Leder:PerOlavSkjesol(1år) Nestleder:TrondRevhaug(1år) Kasserer:KjellStokkan(2år) Styremedlem:GauteEvenhus(1år) Styremedlem:AsbjørnAndersen(2år) Høgseterrennkomite: Leder:KjerstiHusby(Frastyretiski,1år) OlavNonstad(2år) PerArneOpheim(2år) Revisorer: TerjeSkjesol(gjenvalg,1år) AstridRevhaugforAnneEvenhus(2år)

7 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Kommentarer:Høgseterrennkomiteenmåtroligøkesiframtiden,mengjøresikkenoe mednå.valgiskiavdelingenoghåndballavdelingentaspåekstraordinærtårsmøtefør sommeren. Forslag:Valgkomiteensforslaggodkjennes. Vedtak:Godkjent Signaturer: KjellStokkan AntonBryhn

8 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel ÅrsrapportforArbeidsutvalget2014. Vedlegg1 Leder : Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Vara: Vara: Kjell Olav Einarsve Gaute Evenhus Tron Vedul Tronstad Torbjørn Nyborg Lovise Hovdal Jon Hiberg Thore Tvete Møter: Hovedstyret har avholdt 8 møter og 2 møter i Arbeidsutvalget. Møtesaker har bla. vært organisering og drift i laget, Klubbhus, Kunstgressanlegg og Treningssenter. Hjemmesiden: Denne fungerer bra,. Vi har link til alle sponsorer som ønsker det og det er lett for oss å legge ut informasjon. Oppfordrer alle til å følge med på informasjon om lagets aktiviteter som blir lagt ut her. Kontingent. Vi skal ha kontingent av alle som skal trene på Treningssentret da de må være medlem. Dette hjelper oss litt med å få opp antallet medlemmer samt at vi har en aktiv kasserer som følger opp. Viktig at alle som er med på aktiviteter er medlem. Profilering: Det har vært salg av skiklær og annet klubbtøy, som gensere og t-skjorter. Og vi har kjøpt inn en stor banner som kan brukes på arrangement. Anlegg: Fjellet: Her er det skiftet armaturer i lysløypa, og det er satt opp stolper for lys i akebakken. Det er også gjort noe arbeid på broer på rundløypa om Slettvollan Gressbanen : Vanlig vedlikehold, samt at det jobbes for å få til Kunstgressanlegg. Stallmyra : Her er det pløyd opp igjen, og Fotball skal inn med Gravemaskin for å rette opp litt, da det er 1 meter høydeforskjell. Ble utsatt til 2014 og nå er det utsatt til Klubbhuset: Ledige lokaler blir nå brukt til møterom for Idrettslaget samt at vi har litt utleie. Økonomi: Lagets økonomi må kunne betegnes som god. Takket være våre sponsorer, støtte fra det offentlige gjennom LAM midler, Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Og støtte fra privatpersoner. Alle lagets regnskap blir ført av Kjell og Torild på Åsen Regnskapslag. Sluttkommentar: Arbeidsutvalget ønsker å takke tillitsvalgte i laget for innsatsen i året som har gått, både de som nå velger å avslutte sitt verv og de som ønsker å være med videre. Det jobbes godt i alle avdelinger,slik at det er muligheter for å aktivisere både liten og stor i IL Aasguten. Åsenfjord 12. Februar 2015 For Hovedstyret i IL Aasguten. Leder Kjell Olav Einarsve.

9 Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sportslig leder: Materialforvalter: Sekretær: Anlegg: ILAasguten Årsberetning 2014 IL Aasguten fotball Andreas Aune / Vegard Hovdal Vegard Hovdal / Anette Aas Øyvind Evenhus Ronny Berg Magni Ude Jennifer Boneng Jonas Myhr Respekt Samhold Trivsel Vedlegg2 Det er avholdt 8 styremøter. Overordnede mål for sesongen 2014: Flest mulig, lengst mulig. Tilrettelegge og skape ei trygg, positiv ramme rundt og i trenings-/kampsituasjon. Alle spillere skal føle at de har en trener og lagkontakt(er), vi skal stille med dommere til kamper, ha like drakter og tilfredsstillende anlegg og utstyr. Skape godt miljø og gode opplevelser for spillere og foreldre. Få sendt minst en dommer på rektrutteringsdommer-kurs. Gi tilbud om trenerkurs, om dette er ønskelig. Spesifikke mål for sesongen 2014: Fylle opp reklametavla. (Nesten) Pusse opp garderobene. (Ikke utført) Få grønt gress på Stallmyra. (Ikke utført) Arrangere fem dugnader: Morsdagsmiddag, gule ildtopper, grendakamper og knøtteturnering, pizzalotteri, julestjerner (ikke gjennomført). Alle lag deltar på en cup ( ønske om flere lag på samme cup). Lag og spillere: Vi hadde 13 lag i tillegg til ett samarbeidslag med Tangmoen (J 16).162 spillere, 35 trenere og lagkontaker. 1 mann på trenerkurs. Økonomi: Se årsregnskap.

10 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Inntektene kommer fra spilleravgifter, dugnader, sponsorer og div. støtteordninger. Vedtak fra fotballstyret 2013; nkr,- overført til kunstgressanlegg. Takk Fotballen takker alle bidragsytere, dugnadsfolk og ildsjeler for støtten i sesongen Takket være deres frivillighetsarbeid er det mulig å praktisere fotball under trygge og gode rammer i Il Aasguten. Takk

11 Respekt Samhold Trivsel ILAasguten I.L.Aasguten,Friidrettsavdeling2014 Vedlegg3 Styretssammensetningi2014harvært: Leder:AntonBryhn Nesteleder:AnnCathrineFossum Sekretær:ØyvindKolbrek Kasserer:VernerJuliussen Styremedlemmer:KarinMariePedersen.ElinRingenogAnitaLøkkenfrahøsten2014 Itilleggstiltetidligeremedlemmeravfriidrettsstyretvelvilligopppåvåre arrangementer. Allidrett$ PeriodenejanuartilaprilogaugusttildesemberarrangerteviAllidrettengangiuka forbarnunderskolealder.frahøsten2014erdettejusterttilbarnf.o.m3år. Idrettsskole$ $ Friidrettenhargjennomførtidrettsskolefraseptembertildesemberogfrajanuartil aprili2014.detteerforbarnfra1. 4.klasse.Påidrettsskolenfårbarnaprøvd forskjelligeaktiviteterbl.ski,fotball,håndball,skyting,taekwondo,turn.osv. $ Nøtteløpet$ FørstelørdagimaiarrangertevidettradisjonelleNøtteløpet.Etkretsløpmeddeltakere FramangeIdrettslag.Detteeretterrengløpfordeover7år.I2014arrangertevi sammedagogså«knøttenøtte»,slikatvifikketterrengløpfordeunder7årogså. IårblearrangementetflyttettilskihyttaiMøssingdalenogvarveldigvellykket. Åsenkarusellen$(ÅK)$$ GjennomsommerhalvåretarrangertevidentradisjonelleÅsenkarusellenmedveldig goddeltakelse.fra2013bleutvidetmedåsenkarusellen+(åk+)noevigjentoki2014 DesomblemedpåÅ.K.+deltokpåløpeneiÅsenkarusellen,menfikkitilleggtilbudom enellerannenformforaktivitethvertorsdaggjennomsommerhalvåret.i2014harvi gjennomført2kveldermedfriidrettsøvelserog4løp. DessverrevarpåmeldingentilÅK+dårligereenni2013. St.Olavsloppet$ I2014arrangerteviogsåSt.Olavsloppet.Målgangi2014varØstersundogvåreto vekslingsstasjonerifættenfjordogåsensentrumfaltdermedpåenonsdag. VekslingeniÅsensentrumbleplassertvedinnkjøpslagetogfungertebra ILAasgutenstiltemedover50løpereogover50medhjelperehjalptildendendagen «Loppet»gikkigjennomÅsen.VispesieltnevneatSt.Olavsloppeti2014itilleggtilet

12 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel idrettsligarrangementogsåbleensosialhappening.mangeåsbyggstoogheietlangs løypa. $ Deltagere$i$ulike$arrangement$i$løpet$av$2014$ Arrangement Alderspenn Antalldeltagere Idrettsskolen 6 10år 86 Åsenkarusell 1 40år 71 Åsenkarusell+ 6 13år 12 Allidrett 0 6/ Nøtteløpet 7 16år 55 Knøttenøtte 0 6år 25 St.Olavsloppet TOTALT 357 FriidrettstyretviltakketrenerefraulikeavdelingeriILAasgutensomharbidratt tilbådeåk,åk+ogidrettsskolen(igjennevnt,ingenglemt)utendereshjelp haddedetikkeværtmuligåfågjennomførtdetvihargjorti2014. VivilogsåtakkforeldreiÅsensomharværtforeldrehjelpogbiståttpå arrangementer. VitakkerogsåÅsenskytterlag,SkøynarOrienteringog4Hsomharbidrattmed trenere. Takktildegodtogvel50personersomhjalptilundergjennomføringav vekslingenepåst.olavsloppetiåsensentrumogfættenfjord. TakktildesomorganisertestafettlagettilSt.Olavsloppet(Kathrine/Anita) Takktilforeldreforåatderesenderbarnaderespåvåreaktiviteter. Takktilsøskenogbesteforeldresomserpåogheier TilslutttakktilÅsenSparebankforstøttenunderNøtteløpet.

13 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Årsmelding(Stokkvola(Tusenårssti(2014( ( ( ( Vedlegg&4( Styretharbeståttav PerOlavSkjesol(leder) TrondRevhaug(nestleder) KjellStokkan(kasserer) AsbjørnAndersen GauteEvenhus(frahovedstyret,erstattetKjellOlavEinarsve) I2014harhovedaktivitetenværtleggingavnytttakpåskihytta.Arbeidetbleutførtpå dugnadiløpetavhøstenoghargittskihyttaetnyttsolidogbrattererøstettak.det gamletaketvarbådeflattrøstetogdetvarendelhullidetnoesomgjordeatdetsto vannpåundertaket. Toalettbyggetsomblebyggeti2013harfungertutmerketogernåovertattav skiavdelingen.tusenårsstiensørgerforforbruksmateriellogfinansierervasking. AsbjørnAndersenharfungertsomarbeidslederfortakarbeidetogharlagtneden betydeligoguvurderliginnsatsforåfåtildette.itilleggharet10tallspersonervært medpådugnad.deteravholdt3møteristyret. I2014harvifåtttildeltkr ispillemidler.Driftsresultaterpåkr ,63og egenkapitalpåkr ,05. Stienharogsåiårværtflittigbruktogbrukenliggerpåsammenivåsomifjor.Deter utførtnoemindrevedlikeholdsarbeidpåstien. IgjennomårethardetværtlittframogtilbakemedhvordanStokkvolaTusenårsstiskal organiseresoghvordananleggeneskalivaretas.deternåkonkludertmedatman ønskeråvidereførestokkvolatusenårsstisomenavdelingogdettevilbliendelig behandletpåårsmøtei2015.fordennyeavdelingenerdetviktigatdeøkonomiske midlenesomeropparbeidetgjennomgaverogspillemidlerfortsattdisponerestilanlegg someropparbeidetavstokkvolatusenårsstiogandrearbeiderknyttettilstierog turvirksomhetpåfjelletogiåsengenerelt.visesogsåtilvedtekteristokkvola Tusenårssti: EteventueltopphøravStokkvolaTusenårsstiskalvedtasavstyretavStokkvola TusenårsstioggodkjennesavårsmøteiILAasguten.Eventuelleoverskuddsmidler overføreshovedlagetogskaldisponerestilanleggopparbeidetavstokkvola Tusenårssti.

14 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel StokkvolaTusenårsstiharnåstartetetsamarbeidmedKjentmann.noommerkingav stierpåfjelletogdeterfor2015søktommidlertilmerkingavdemestbruktestienepå fjellet.vihåperpåtildelingavmidlerslikatvikangjennomføredetarbeidettil sommeren. Åsen10.februar2015 PerOlavSkjesol Leder

15 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Vedlegg5 ÅRSMELDING ÅSENTRENINGSSENTER2014 Når$man$leser$referat$fra$årsmøte$i$fjor$står$det:$ $ «TildriftavÅsenTreningssenter,utnevnerarbeidsutvalget/hovedstyretetutvalgpå 6medlemmer.Utvalgetmåbeståavbådeaktivemedlemmerogaktivetrenere. «Leder»klubbhusskalværemedlemiutvalget.Arbeidsutvalgetharansvaretforåvelge enlederfordetteutvalget.» $ Utvalget:$ LoviseHovdal,leder AnnCathrinFossum,webansvarlig TorbjørnNyborg,kasserer HildeHovdal,sekretær HåvardHusby ToreReinås $ Antall$møter:$ 6 Renholder:$ AmalieRønning Trenere:$ Spinning Aerobic/Step/Shake Styrke JørgenAlstad LineSchulzeAlmlid HåvardHusby PerArneOpheim AnnCathrinFossum IreneSolberg KatrineSelven $ $ Priser:$ 1500,Yforenkeltmedlemmer 3000,Yforfamilie MedlemskapiILAasgutenkreves. $ $ $ $ $ $ MaikenSandberg

16 Respekt Samhold Trivsel ILAasguten $ $ $ Antall$medlemmer:$ Ca.240medlemmer. Iallhovedsakårsmedlemskap. EnkelteferiemedlemmeriforbindelsemedjulYogsommerferie. Åsen$treningssenter$+$trimavdelingen$=$En$kort$affære.$ Vifikkinnlemmettrimavdelingensomendelavtreningssenteret(evtmotsatt).Tenkte detvargunstigmedfærreavdelingeriidrettslagetogmindrefolkistyrerogstell. Vitenkteogsåatdisseavdelingenepassetsammenmedatdeterfærrefolkpå treningssenteretdedeleneavårethvormanønskeråtrenemerute,pgaværet. Viserietterkantatjobbenmedtreningssentereterperdagsdatotidkrevendeuansett årstid. Viønskerderforåbliegenavdeling. Økonomi:$ Seregnskap. Årets$innhold:$ Åpentsenterhverdagfrakl.06.00Y Kundeneharkodetilytterdørogdetfungerermegetgodt. Markeringav1årsjubileum:Åpendaglørdag7.november.Flyerblesendtuttilalle husstander. Dugnader:malingavklubbhusetssørvegg,revetkjøkkenetogveggenei1.etasjeoglaget etnytttekjøkken,gulvbeleggeti2.etasjeerflikketpå,lamellerhengtoppi1.etasjeforå skjermeoppvarmingsdelenogtaklampeneerbyttet. Investertinoenytttreningsutstyr;kettlebellsogmanualer. 8.og9.klassingeneharfåtttestetutsenteretenkeltekroppsøvingstimer.Deharkun benyttetsegav2.etasje.enkelstyrketrening,spinningogstep. Færrefolkpåorganisertetimerihøstogvinter.Vikonkluderermedattilbudetergodt, menværeterbedre.viholderikketimermedfærreenn5påmeldte. Treningssenteretharmangekunderogviskalgjørevårtforatsenteretbestår. $ Lovise$Hovdal$$ $ på$vegne$av$treningssenterutvalget.$

17 ILAasguten Respekt Samhold Trivsel $ Årsmelding$trimavd$for$2014.$ Vedlegg6 Styrethari2014beståttavfølgende. KnutEvenhus MaritStokkanOlsen BeritLyngen ToreReinås RagnarArentz TorbjørnNyborg,leder Aktiviteter$ Året2014bleikkesliksomvihaddeplanlagt.Dettevilblibelystnoelittsenerei meldinga.menvifikkbeisetvolbekkenbruogvihaddeenåpningavbruamedmangetil stede.idrettslagettakketaasensparebankfordenstorestøttentilbruprosjektet,og lederistyretforbanken,gretareinås,holdtenfinhilsningfrabanken. AvdelingenfikkmerketstienfraVuddudalenogopptilSkordalsvola dvshønkleiva. Detteblireirutefor10Ypåtoppfor2015. AvdelingenvarmedarrangørforStokkvolaDuatlonogsåiår. Stokkvola$ VimerkerennedgangiantallbesøkpåStollvola.Iallefallerdetfærresomharskrevet seginnitrimbokapåtoppen.deterca8000besøksomerskrevetinnibokaframtil Samarbeid$Åsen$treningssenter$og$trim. Styretfortrimavdelingenfikkioppdragåutredeensakomvedlikeholdav1000Y årsstien.dennesakenkom,enperiode,heltutavstyring.heldigvisharaltnåroetseg nedogsakenerlagtdød. Detmedførteimidlertidathovedstyretbesluttetattrimogtreningssenteretskulle innledeetsamarbeideforrestenavåret.ikkealleistyretitrimvilleværemedpåå driftetreningssenteret,ogbaderforomfritakfrasineverv.dettebleinnvilgetav hovedstyret. Treningssenteretharblittenstorsuksessforaktivetrimereinnendørs.Devilsøkeomå fåbliegenavdelingfra $på$topp$og$friluftslivets$år$2015$ 10påtoppharblittveldigpopulært.Dehargodtover30tusenbesøkpåsineposteri Levangerfor2014.TrimavdharpåtattsegådriftebokapåStokkvolaogsåfor2015,og bidramedfellesarrangementertil10forskjelligeposter.praktisksåmådetleggesutpå hjemmesidatilaasgutennåroghvordisseturenegår,ogmuligheterforfelleskjøring. TorbjørnNyborg Ledertrim

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 4. februar 2015. Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Thore Tvete

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 4. februar 2015. Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Thore Tvete Møtereferat : 4. februar 2015 Tilstede: Torbjørn Nyborg Per Olav Skjesol Lise Larsen Thore Tvete Anette Aas Gaute Evenhus Anton Bryhn Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Kommentarer: Møtereferatet fra

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 21. oktober 2013

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 21. oktober 2013 Møtereferat : 21. oktober 2013 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Jon Hiberg Rita Almlid Anne Grete Reitan Torbjørn Nyborg Franck Ude Stig Rønning Tron Vedul Tronstad Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 12. november 2014

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 12. november 2014 Møtereferat : 12. november 2014 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Torbjørn Nyborg Gaute Evenhus Thore Tvete Lise Larsen Kjersti Husby Anton Bryhn Tron Vedul Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober Respekt Samhold Trivsel. Tilstede:

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober 2016 Tilstede: Franck Ude Ann Cathrin Fossum Marta Myhr Thore Tvete Magne Christiansen Stine Berg Anton Bryhn Trond Roar Almlid Jarle Selven Tronstad Sak 1) Leder

Detaljer

IL Aasguten. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat hovedstyremøte: 20. april 2016 Tilstede: Thore Tvete Jørgen Reitan Tronstad Trond Roar Almlid Kjell Olav Einarsve Stine Berg Franck Ude Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Møterefrat

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 3. februar 2014. Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 3. februar 2014. Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat : 3. februar 2014 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Anne Grete Reitan Tron Vedul Tronstad Lise Larsen Torbjørn Nyborg Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 8. desember 2015

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 8. desember 2015 Møtereferat hovedstyremøte: 8. desember 2015 Tilstede: Stine Berg Gaute Evenhus Marta Myhr Bjørnar Langlid Elin Ringen Vegard Hovdal Lovise Hovdal Torbjørn Nyborg Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Forslag:

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 19. august 2014

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 19. august 2014 Møtereferat : 19. august 2014 Tilstede: Anne Grete Reitan Torbjørn Nyborg Lovise Hovdal Eva Karin Evenhus Andreas Aune Thore Tvete Ann Cathrin Fossum Gaute Evenhus Tron Vedul Tronstad Sak 1) Gå gjennom

Detaljer

IL Aasguten. Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Forslag: Møtereferat fra 12. januar 2016 godkjennes. Vedtak: Godkjent

IL Aasguten. Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Forslag: Møtereferat fra 12. januar 2016 godkjennes. Vedtak: Godkjent Møtereferat hovedstyremøte: 17. februar 2016 Tilstede: Torbjørn Nyborg Marta Myhr Gaute Evenhus Ann Cathrin Fossum Vegard Hovdal Anton Bryhn Jostein Øien Thore Tvete Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat

Detaljer

IL Aasguten. Gressbane, gjerde rundt banen, grusbane og parkering ved grusbanen Fotballavdelingen har ansvaret for drift av disse anleggene.

IL Aasguten. Gressbane, gjerde rundt banen, grusbane og parkering ved grusbanen Fotballavdelingen har ansvaret for drift av disse anleggene. ORGANISASJONSPLAN FOR IL AASGUTEN. Innledning Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er: A. lagets lover B. lagets strategiplan

Detaljer

LAGLEDERMØTE 07.04. 2014. IL Aasguten Fotball

LAGLEDERMØTE 07.04. 2014. IL Aasguten Fotball LAGLEDERMØTE 07.04. 2014 IL Aasguten Fotball AGENDA 1. Styret 2. Lag og roller 3. Mål for sesongen 4. Honorar / Treningsavgift 5. Utstyr 6. Klubbhuset 7. Trenings og kamp 8. FIKS 9. Lagkontakt-rolle 1.

Detaljer

Organisasjonsplan. IL Aasguten

Organisasjonsplan. IL Aasguten Organisasjonsplan IL Aasguten Innledning Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er: A. lagets lover B. lagets strategiplan C.

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 6. januar 2015

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 6. januar 2015 Møtereferat : 6. januar 2015 Tilstede: Vegard Hovdal Lise Larsen Lovise Hovdal Anton Bryhn Torbjørn Nyborg Gaute Evenhus Jostein Øien Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2012: 4. februar 2013. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2012: 4. februar 2013. Respekt Samhold Trivsel IL Aasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2012: 4. februar 2013 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Vedtak: Godkjent Sak 2) Godkjenning av innkalling og saksliste Kommentarer:

Detaljer

IL Aasguten. Tronstad

IL Aasguten. Tronstad Møtereferat : 4. mai 2017 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Kjersti Husby Thea Hammeren Marte Tiller Ann Cathrin Fossum Karin Nordaune Arentz Marta Myhr Franck Ude Kari Aas Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra

Detaljer

IL Aasguten. Innledning Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er:

IL Aasguten. Innledning Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er: ORGANISASJONSPLAN FOR IL AASGUTEN. Innledning Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er: A. lagets lover B. lagets strategiplan

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 1. februar Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Tron Vedul Tronstad

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 1. februar Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Tron Vedul Tronstad Møtereferat : 1. februar 2017 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Marta Myhr Franck Ude Jostein Øien Ann Cathrin Fossum Anton Bryhn Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Referat fra 7. desember 2016 godkjennes.

Detaljer

IL Aasguten. Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Forslag: Møtereferat for 8. desember 2015 godkjennes. Vedtak: Godkjent

IL Aasguten. Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Forslag: Møtereferat for 8. desember 2015 godkjennes. Vedtak: Godkjent Møtereferat hovedstyremøte: 13. januar 2016 Tilstede: Vegard Hovdal Anton Bryhn Katrine Selven Kjersti Husby Torbjørn Nyborg Per Olav Skjesol Stine Berg Gaute Evenhus Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat

Detaljer

IL Aasguten. B. Lagets strategiplan Denne planen omhandler: Visjon, verdigrunnlag, målsettinger, handlingsprogram og aktivitetsplan for undergruppene.

IL Aasguten. B. Lagets strategiplan Denne planen omhandler: Visjon, verdigrunnlag, målsettinger, handlingsprogram og aktivitetsplan for undergruppene. ORGANISASJONSPLAN FOR IL AASGUTEN. Innledning Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er: A. lagets lover B. lagets strategiplan

Detaljer

Strategiplan. IL Aasguten

Strategiplan. IL Aasguten Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 15. september 2015. Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 15. september 2015. Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat hovedstyremøte: 15. september 2015 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Anton Bryhn Marta Myhr Katrine Selven Jostein Øien Gaute Evenhus Lovise Hovdal Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 2. november 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 2. november 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat : 2. november 2015 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Marta Myhr Gaute Evenhus Katrine Selven Stine Berg Anton Bryhn Vegard Hovdal Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Forslag: Møtereferat fra 2.

Detaljer

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

IL Aasguten. Sak 4) Økonomirapport, hovedlaget og grupper Hovedlaget (se vedlegg 1): Regnskapet ble lagt fram av Katrine Selven.

IL Aasguten. Sak 4) Økonomirapport, hovedlaget og grupper Hovedlaget (se vedlegg 1): Regnskapet ble lagt fram av Katrine Selven. IL Aasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat Årsmøte 2016 Dato: 1. mars 2017 Sak 1) Godkjenne stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Forslag: Alle fremmøtte er stemmeberettiget. Vedtak: Godkjent Sak 2)

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat : 7. april 2015 Tilstede: Elin Ringen Lovise Hovdal Katrine Selven Stine Berg Anne Grete Reitan Vegard Hovdal Lise Larsen Gaute Evenhus Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Siden forrige

Detaljer

Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget

Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget Bidra aktivt til at idrettslaget fremstår som en positiv og viktig faktor i å styrke samholdet i bygda Etterse at lov for Skjelstadmark idrettslag

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene Etter vedtektenes 12 behandlet Årsmøtet følgende saker: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Innkalling til årsmøtet godkjent Valg av referent Svein M Håve valgt til å føre protokollen Valg av møteleder Rolf Einar

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Viktige Årsmøte vedtak 2015: Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Bane / Anlegg: Snøryddingsutstyr til kunstgressbanen skal på plass Klubbkontor over fotballgarderobene (fra

Detaljer

ÅRSMELDING HEGRA IL 2011

ÅRSMELDING HEGRA IL 2011 ÅRSMELDING HEGRA IL 2011 HOVEDSTYRET 2011: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Hallansvarlig Vara 1 Vara 2 Leder Håndball Leder Fotball Leder Friidrett Leder Idrettskolen Leder Trim Ansvarlig Rolf Einar

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I HEGRA IDRETTSLAG, 19. MARS 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I HEGRA IDRETTSLAG, 19. MARS 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTET I HEGRA IDRETTSLAG, 19. MARS 2014 23 frammøtte: Thomas Wintervold, Marta K. Kvaal, Leif Holm, Inger Smågård, Morten Viklund, Kristin Verket, Sara Schiefloe, Roar Hembre, Odd Roar Husbyn,

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl Referat fra Årsmøte i Hegra IL Hegra stadion 28.02.17 kl. 19.00 Tilstede: Rolf Einar Pedersen, Frank Ole Johansen, Kristin Verket, Monika Wennberg Lian, Gerda Vik, Janne Iren Sørmo, Monica Leinslie-Walsøe,

Detaljer

ÅRSMØTE. Fotballgruppa

ÅRSMØTE. Fotballgruppa Fotballgruppa ÅRSMØTE REFERAT. Blindheim IL fotballgruppa Mandag 10. november 2008 kl 19.00 Klubbhuset Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av de to som signerer årsmøteprotokoll

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016 EIF Håndball Styrets årsberetning 2016 Håndballstyret 2016 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Materialforvalter Styremedlem Arrangementsansvarlig Styremedlem Dommeransvarlig Kenneth Johnsen

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Vedtekter. Nordreisa idrettslag. Stiftet Vedtatt Revidert: , ,

Vedtekter. Nordreisa idrettslag. Stiftet Vedtatt Revidert: , , Vedtekter Nordreisa idrettslag Stiftet 17.09.1946 Vedtatt 21.02.1996. Revidert:21.02.1996, 28.02.1997, 05.03.14 1 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal 1. Godkjenne fremmøtte stemmeberettige medlemmer. 2. Godkjenne

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

ÅRSMØTE ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2009 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 30. april kl. 19.00 Orkdalsbanken Stadion 1 Innhold: 1. Dagsorden 2. Årsmeldinger Hovedlaget Skiavdelinga Fotballavdelinga Håndballavdelinga Trimavdelinga

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl Side 1 Referat fra Årsmøte i Hegra IL Hegra stadion 19.03.15 kl. 19.00 Tilstede: Svein Åge Nesbø, Leif Holm, Rolf Einar Pedersen, Eva Stensholm, Odd Roar Husbyn, Odd Robert Johnsen, Brit Sivertsen, Ida

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2016 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestledere: Kristin Garnvik, Arve Sponnich Økonomiansvarlig: Nicolai Brodkorp Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5.

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. ÅRSBERETNING 2016 1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. Utleie 6. Komiteenes arbeid 1. Løypekomiteen

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Årsberetning Hegra IL Hovedlaget årsmøte 2015

Årsberetning Hegra IL Hovedlaget årsmøte 2015 Årsmelding Hovedlaget 2014 Møter Det har siden årsmøtet i 2014 vært avholdt 4 Hovedstyremøter og ett møte i Arbeidsutvalget. Aktivitet - registrering Det vises til de enkelte avdelingenes årsberetninger.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre.

Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre. Ranheim, 28.01.2014 Vil du være med på å løfte Ranheim Idrettslag videre? Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre.

Detaljer

Årsberetning fra Hovedstyret til årsmøte

Årsberetning fra Hovedstyret til årsmøte Årsberetning fra Hovedstyret til årsmøte 22.02.2017 Styrets sammensetning: Hovedstyret Leder: Medlem mot allidrett / Nestleder: Medlem mot skigruppe: Medlem mot fotball: Medlem mot volleyball: Kasserer:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16 års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer