ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN 2014 Årsfest for Klepp kyrkjelyd, søndag den 15. mars kl på Kleppe bedehus side 1

2 ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN ARBEIDSÅRET 2014 Visjon Klepp kyrkjelyd sin visjon er; Kristus for alle, fellesskap og teneste for alle Denne visjonen ynskjer vi å realisera igjennom det arbeidet og dei ulike tiltaka som kyrkjelyden har. Vi ynskjer å vere ei kyrkje for alle generasjonar. Vi opplever ein god oppslutnad om gudstenestene. Samstundes har vi utfordringar i å byggje levande fellesskap og engasjere nye frivillige medarbeidarar. Vi starta 2014 med helaften på Kleppe bedehus. Det var fyrste gong dette vart arrangert og soknerådet hadde eit ynskje om å samla kyrkjelyden til ein gild og sosial kveld med god mat og underholdning. Det vart ein svært gild kveld der vi og fekk høyre Bibelen på ein time med Sigurd Idland. Kvelden gav og eit godt overskot til kyrkjelyden. 9. februar vart Leif Inge Norland Brekke innsett som barne og familieprest og vi feira det med ei flott familiegudsteneste. Denne stillinga er løna av trusopplæringsmidlar og det er spennande alt som skjer innanfor trusopplæringsarbeidet. Det kjem stadig nye familiar til kyrkjelyden vår enten det er på gudsteneste, sundagsskule, familiekoret eller på kveldsmaten som arrangerast ein gong i månaden. Her er det god stemning og godt å vere både for små og store. Det er godt å sjå at både ungane og dei vaksne finn sin plass i kyrkja og at fellesskapet veks. I august vart det også arrangert familie-weekend til Liland der femti små og store deltok på ei gild og sosial helg. Det er gledeleg det som skjer på ungdomsfronten der vi har mange konfirmantar, og ein stor del av årskullet let seg konfirmera i Klepp kyrkje. Dette viser at vi har eit godt konfirmantopplegg og gode konfirmantleiarar som er med i arbeidet. Det fine er at mange er med på KLEKK (leiarkurs for fjorårskonfirmanter), fleire er også med på SOT (snakk om tro), og DTG (disippeltrenings gruppe)- som er eit bibelgruppeopplegg for vidaregåande skule. Vi gler oss over dei unge sin glød og iver. UanZ vart arrangert i november for andre gong i Frøyland og Orstad kyrkje. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom kyrkjelydane i Jæren Prosti og er ein konferanse for ungdom i alderen 15 år og oppover. I år var temaet Bibelen og 280 ungdommar fekk ei flott helg i lag. Ungdommar frå Klepp var med både som leiarar, frivillige og deltakarar. Samarbeidet med Kleppe bedehus om felles ungdomsarbeidar fungerer godt. Fordelinga er på 40% tilsett ved Kleppe bedehus og 60% tilsett av Klepp kyrkjelyd. Dette gjev oss økonomiske utfordringar og samstundes gjev det oss moglegheiter til å byggje kyrkjelyd. side 2

3 Soknerådet vedtok i 2014 og være med på eit kyrkjelydsutviklingsprogram som heiter FOKUS og i september var både folk frå stab, sokneråd og frivillige på kurs på Himmel og hav på Sola. Her fekk vi ei god innføring i korleis vi kan jobba med vekst i kyrkjelyden vår. Ei eiga gruppe med folk frå stab, sokneråd og frivillige jobbar no vidare med dette. Vi har mange folk innom kyrkja vår årleg, men vi har ei utfordring i å få folk til å koma tilbake. Korleis kan vi gjera det som skjer i kyrkja inkluderande, slik at dei som kjem har lyst til å koma tilbake? Vi har etter kvart fått fleire møteplassar i kyrkjelyden for barnefamiliar. Soknerådet ynskjer i tida som kjem å lage møteplasser for dei som ikkje har små born. Statistikk Dåp Konfirmantar Frammøte gudsteneste Nattverdgjester Innmelde Utmelde * ** *Antall søn- og helgedagar i kyrkja. Tidlegare tal har tatt med alle gudstenester i heile soknet. ** Gjelder gudstenster kl 11 Ulike gudstenester Antal Totalt deltakarar Antal Totalt deltakarar Nattverdsgudstenester Gudstenester m/skriftemål Familiegudstenester Ungdomsgudstenester Barnehage og skole gudstenester Julaftans gudstenester Totalt tal gudstenester og deltakarar (i kyrkja, anna stad i soknet eller på institusjon) Tala for gjeld berre Klepp kyrkje utanom siste rad der er også Klepp stasjon med. side 3

4 Barnearbeid Søndagsskulen Dåpsskulen Kleppe Dåpsskulen- Engelsvoll Dåpsskulen Tu/ Horpestad Byggeklossen - Kleppe 10* 14* 11* 13* 28 (31) (33) (33) (33) Byggeklossen Klepp St Babysang *betalande Gjevartenesta Vi har vore opptekne av gjevarteneste til kyrkjelyden. Det er ein fin stamme av personar som gjev fast. Vi har heile tida hatt nokre nye som er kome til i denne tenesta. Men soknerådet har som mål å auka den betrakteleg, slik at ein kan få utretta fleire av dei oppgåvene som kyrkjelyden har tatt på seg. Det kom 8 nye gjevarar i Gjevartenesta vert i dag brukt til lønsmidlar for fleire stillingar i soknet. Totalsum for gjevartenesta for 2014 er på kr ,- I tillegg har vi klokkarteneste på dugnad. Klokkarløna vert gjeven som lønsmidlar til menighetspedagogstillinga. Dette tilsvarer kr i årleg gjevarteneste, slik at gjevartenesta då er opp i kr ,- side 4

5 Økonomi Vi har dette året hatt ei fin auke i inntektene til kyrkjelyden, samstundes som det har vore ein del faste utgifter i form av lønsmidlar til tilsette. Vi løner både barne- og familieprest og ungdomsarbeidarar. Kyrkjelyden hadde t.o.m. 1 september 2014 ansvar for å løne ¼ av løna til kyrkjelydspresten (Orre). Stillinga er endra til prostiprest, og vert difor løna via prostiet. Det vil seie at vi har fått frigjort midlar. Dette har Soknerådet vedteke at dei ynskjer å bruke på dagleg leiar. Klepp sokn er eit stort sokn og det er eit aukande behov for ein dagleg leiar til å administrere og koordinere stab og frivillige. Dugnad Også dette året har vi vore med på dugnad i samband med Nordsjørittet. Kyrkjelyden stilte med i overkant 100 personar til ulike oppgåver denne dagen. Inntektene på Nordsjørittet vert delt likt til ny kyrkje og til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjemusikk Sjå eiga årsmelding frå kantor Ny kyrkje Sjå eiga årsmelding frå Stiftelsen I 2014 har desse utvala vore i funksjon Diakoniutval Gudstenesteutval med følgjande underutval/grupper: o Lovsangsgruppe o Familiegudstenesteutval o Lydgruppe o Prosjektorgruppe o Søndagsskulen o Kyrkjekaffi o Pyntekomité Styringsgruppe for Klepp stasjon Trusopplæringsutval Bønegrupper Kyrkjelydsutviklingsgruppe Frivillige medarbeidarar Eit stort tal frivillige medarbeidarar har vore med siste året. Der er mange oppgåver som skal løysast og mange som er engasjert i ymse oppgåver. Vi ynskjer å rette ei spesiell takk til alle de som let dykk engasjera og er viljuge til å ta eit tak. side 5

6 Tilsette Sokneprest: Andreas Haarr Sekretær: Ingunn Dåvøy Aandal Kyrkjelydsprest: Frode Helvig (Klepp Stasjon kyrkjelyd) Kyrkjelydsprest: Jarle Minnesjord fram til (25%) (Orre) Kateket: Karsten W. Degnes Soknediakon: Henny Lie Sandve Kantor: Ola Sotnakk Kyrkjetenar: Ketil Terning Klokkar: Frivillig klokkarteneste Menighetspedagog: Kjersti O. Salte (25 % ) Ungdomsarbeidar: Christine Åsbø Hansen Eittåring: Ruben Friestad Bergseth ( til juni2014) Ungdomsarbeidar: Camilla Steinskog ( frå aug 2014) Reinhaldar: Herborg Sola Soknerådet Har hatt denne samansetjinga: Maria Friestad Bergseth Sikkeland (leiar), Svein Olav Nesse (nestleiar), Ivar Slettebø, Inger Vassel Myrstad, Arvid Hareland, Else Fredheim Hodne, Jan Arild Anda, Edel Horpestad Østrem og sokneprest Andreas Haarr. Varamenn vart desse: Pauline Braut, Gustav Sandvik. For å styrkje samarbeidet og kommunikasjonen med Klepp stasjon kyrkjelyd, har ein i året som gjekk hatt møte mellom leiar for soknerådet og leiar for styringsgruppa på Klepp stasjon. Soknerådet har hatt 11 møter og behandla 107 saker. side 6

7 Takk Soknerådet vil rette ei takk til alle tilsette for truskap i tenesta. Takk til prost for omtanke og til nabosokna våre for godt samarbeid. Takk til styringsgruppa for Klepp St. Kyrkjelyd, for det arbeidet de legg ned. Takk og til bedehusstyra for det samarbeidet som vi har. Maria Friestad Bergseth Sikkeland Leiar Ivar Slettebø Arvid Hareland Jan Arild Anda Andreas Haarr Sokneprest Svein Olav Nesse nestleiar Inger Vassel Myrstad Else Fredheim Hodne Edel Horpestad Østrem Ingunn Dåvøy Aandal Sekretær side 7

8 Regnskap Budsjett Regnskap Avdeling: 17 KLEPP SOKNERÅD 1100 KONTORREKVISITA 0,00 0,00 25, ABONNEMENT AVISER/TIDSKRIFTER/FAGLI 7.640, , , DIVERSE UTGIFTER TIL FORBRUKSVARER , , , BØKER , , , KIRKEMUSIKALSK ARBEID , , , KONFIRMASJONSUTGIFTER , , , ANDRE UTGIFTER , , , PORTO/BANKGEBYRER 4.710, , , ANNONSERING 6.424, , , OPPLÆRING/KURSUTGIFTER , , , TRANSPORTUTGIFTER (BILLETTER TOG,F , , , HUSLEIEUTGIFTER , , , KONTINGENTER 2.500, , , TONOAVG 562,00 600, , INVENTAR OG UTSTYR , , , EDB-UTSTYR 6.068, , , DIVERSE ANDRE KONSULENTTJENESTER 5.000,00 0,00 0, REFUSJON TIL FELLESRÅD , , , REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD 0,00 0, , REFUSJON TIL ANDRE , , , MOMS GENERELL KOMP.ORDN , , , OVERSENDELSE AV OFRINGER/INNSAMLE , , , TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE , , , AVSETNING TIL UBUNDNE FOND ,94 0, , REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD ,71 0, ,94 Sum utgifter , , , INNBETALING AV DELTAKERAVGIFT , , , INNBET. AV ANDRE 0, , , BILLETTINNTEKER , , , DIVERSE SALG ,00 0, , REF. MOMS PÅLØPT DRIFTS.REGNSK , , , REFUSJON FRA FELLESRÅD 0, , , REFUSJON FRA ANDRE , , , TILSKUDD TIL BARNE- 0G UNGDOMSARBE , , , DIVERSE KOMMUNALE TILSKUDD ,00-600, , TILSKUDD FRA FELLESRÅD ,00 0, , OFFER TIL EGEN VIRKSOMHET , , , OFFER TIL ANDRE , , , MOTTATT GAVER , , , GIVERTJENESTE , , , RENTEINNTEKTER ,47 0,00-588, BRUK AV OVERSKUDD ,94 0, ,77 Sum inntekter , , ,00 Sum avdeling: 17 KLEPP SOKNERÅD 0,00 0,00 0,00 T O T A L T 0,00 0,00 0,00 side 8

9 side 9

10 Årsrapport for stiftelsen Klepp Nye Kyrkje for året Org.nr: Stiftelsen ble opprettet i 2009 og ble endelig godkjent som stiftelse i brev fra Brønnøysund registrene den 15/9-09. Stiftelsens formål er: Skaffe til veie egenkapital til erverv, anlegg og fremtidig drift av nytt kirkeanlegg i Klepp sokn. Styret har en slik sammensetning: Leif Solberg- formann Maria Skrettingland Håland-økonomi Livar Salte -sekretær Arne Madland -styremedlem Kjellaug Steinskog -styremedlem Svein Olav Nesse -varamedlem Grete Flesjå Aarstad -varamedlem Det er avholdt 5 styremøter dette året. Arbeidet i stiftelsen har vært konsentrert om å bidra i samarbeid med Kirkeverge for å komme videre i prosessen med å klarlegge tomt. Andre deler av arbeidet har vært konsentrert omkring å skaffe midler. Menighetsbladet har vært brukt for å orientere om arbeidet. Arbeid med tomt: Kommunen i samarbeid med kirkeverge/fellesråd har arbeidet med regulering av ny utvidet kirkegård vest for kirken med plassering av tomt for ny kirke like vest for kirken. En del eldre graver er berørt og kirkevergen arbeider med dette. Reguleringsplanen er til behandling i kommunen. Riksantikvaren har kommet med innsigelser til plassering av kirketomten. Innsigelsen går ut på at utsikten vestover fra gammel kirke ikke må hindres av nytt bygg. Dette er til videre behandling i kommunen. Det har vært liten framdrift med reguleringsplanen, men vi regner med at den kommer på plass med plasseringen av tomten i løpet av våren 2015, da det også haster med å regulere ny gravplass. Politikerne i kommunen har holdt fast med at hele regulereringen av området må skje samtidig. Planarbeid. Grovt skissert ser vi for oss en kirke på 1800 til 2000 m2 fordelt på 2 plan og med et kirkerom som rommer ca 500. Vi har skissert et kirketorg med mulighet for å inkludere 150 til 200 sitteplasser i tillegg. Stiftelsen har gitt innspill til sokneråd og fellesråd om budsjettmidler i langtidsplan med utgangspunkt i ferdig bygg i Dette ble inkludert i fellesrådet sitt forslag til langtidsbudsjett. Behandling i kommunen medførte at det ligger inne i budsjettet 1 mill.kr i 2016, og tilsvarende i 2017 og Dette vil være et grunnlag for å komme i gang med ideskisse og planarbeid. Økonomi: Økonomi komitéen bestående av leder Rolf Bergseth, og med Maria Skrettingsland Håland, Kjetil Maudal, Gustav Sandvik og Trond Hodne som medlemmer har arbeidet godt i Følgende er gjennomført: Varetelling hos Coop mega Passasjertelling hos NSB vår og høst side 10

11 Dugnad Nordsjørittet Dugnad «tour de fjords»og Pretour sykkelritt Loppemarked Inntekter gjennom året (avrundet): Dugnader: kr Loppemarked kr Gaver og givertjeneste: kr Ofringer: kr Panting Klepp st. kr Coop bonus: kr Renteinntekter kr Utgifter - kr Sum inntekter 2014 kr Egenkapital ved årets utgang : kr Styret for stiftelsen vil arbeide videre langs det kommende året med følgende: 1. Økonomi, sammen med økonomikomiteen å bearbeide og sette i gang tiltak som vil gi økonomisk utteling. 2. Informasjon og markedsføring, blant annet å benytte menighetsbladet for å informere Kleppsfolk om arbeidet. 3. Være pådriver sammen med sokneråd/fellesråd for å få regulert tomt og det videre arbeidet med realisering av planene for ny kirke. Stiftelsen har skissert en grovplan for arbeidet med kirken. Dette er i henhold til målsettingen om realisering innen 10 år fra oppstart i stiftelsen. Vi er forsinket i forhold til den opprinnelige planen, men dersom vi kommer i gang i 2016, er det fortsatt mulig å komme i mål som planlagt i Dette vil avhenge av bevilginger fra kommunen i denne perioden. Kleppe Januar 2015 Leif Solberg Maria Skrettingsland Håland Kjellaug Steinskog Livar Salte Arne Madland side 11

12 Årsmelding trosopplæringsarbeidet i Klepp Sokn I 2013 blei Klepp Sokn, saman med resten av Jæren prosti, inkludert i trusopplæringsreformen. Med blei kyrkjelyden pålagd å skapa eit trusopplæringstilbod for bort frå 0-18 år. I løpet av desse åra skal dei få tilbod om over 300 timar med trusopplæring, fordelt på årlige arrangement og tilbod. Ein føresetnad for trusopplæringa er at den skal famna bredt både i deltakare og innhald. Det skal utviklas ein lokal plan for trusopplæring i soknet som inneheld både grunnlagstankar, tema på kvart tilbod og korleis dei ulike tiltaka skal vera. Trusopplæringsutvalet har i 2014 bestått av : Andrea Bergseth (leiar), Laila Helvig, Katrine B. Johnsen, Ruth Miriam Varhaug, Silje Sotnakk og Leif Inge Brekke. Utvalet har to oppgåver, hovudoppgåva i år har vært å jobba videre med å laga ein heilskapleg plan for trusopplæringa i soknet. Samstundes har utvalet jobba med å utvida tilbodet av tiltak for ulike årskull. Planarbeid Å utvikla ein solid og god plan er viktig i den fasen vi er i nå. Målet er at planen skal vera eit godt verktøy i mange år framover, og eit godt utgangspunkt for å skapa eit spannande og godt trusopplæringsarbeid for alle døypte i Klepp Sokn. Utvalet har jobba godt gjennom året, og vi starter å sjå konturane av den endelege planen. Samtidig ser vi at det tar tid å laga ein plan som både er god, og som mange følar eigarskap i. Dette, saman med at barne- og familiepresten ikkje begynte for fullt før etter påske, gjorde at vi i haust oppmoda soknerådet (SR) om å søka utsetting for levering av planen. SR søkte biskopen og fekk eit halvt års utsetning. Det betyr at eit førsteutkast av planen skal leverast før sommaren, mens endelig innlevering er før jul Arrangement TOU jobbar med ein gradvis opptrapping av trusopplæringsarbeidet. Det ville vært umogleg å få på plass alle tiltaka i løpet av eit år eller to, difor er tanken at det de neste åra vil startas nokon nye tilbod i året. I 2014 gjennomførte vi følgande tiltak: Aldersgruppe Tiltak Deltakere i % av dei døypte 0 år Dåpskurs 100% 0 år Babysang 12% 2 år Toårsfest 36% 4 år Fireårsbok 66% 1. Klasse Dåpsskule 41% 3. Klasse Tårnagent 32% 5. Klassse Lys Vaken 15% 9. Klasse Konfirmant 94% 10. Klasse Klekk (ledertreningskurs) 18% VG1 (16 år) UanZ 7% Vi er stort sett fornøgde med tala, men jobbar for å auka dei ytterligare. Vi håpar at det vil gi oss draghjelp når barna etter kvart får årlege invitasjonar til ulike tiltak. Vi vil og etter kvart auka PRarbeidet med eit namn, logo og invitasjonar som er lette å kjenne igjen. Elles ser me at me må jobba for å unngå kollisjonar. Særlig ble dette tydelig for Lys Vaken, som hadde et lågt tal då det kolliderte med andre arrangement. For Babysang er prosenten låg fordi me i 2014 bare hadde eit kurs med 13 med plassar. Me vil samstundes løfta fram konfirmantprosenten som er lagt over landsgjennomsnittet på nokon og seksti prosent side 12

13 Ungdomsarbeidet Konf.opplegget heter fortsatt Opptur. Vi har Opptur-samling i kirka en gang i mnd og da samler vi hele gjengen, med ledere og alt. Da er vi ca 130 stk samla. Vi har igjen stor oppslutning om konf.arbeidet og det er ca 40 konf.ledere med. Vi har vært på 4 konfturer og generelt er både konfirmanter, foreldre og ledere godt fornøyd. Konf.arbeidet har fortsatt ett godt rykte bygda. Klekk, for 10-klassinger, er fortsatt populært. Spesielt Klekk-turen til Fjellgarden Mån, i september er viktig. Der får vi god tid sammen, uten teknologi og med mye tid til Bibel og bønn. UanZ ble arrangert for andre gang i nov Med ca 280 deltagere og ca 100 medarbeidere ble det en drastisk økning fra året før. UanZ krever mange arbeidstimer, men gir også utrolig masse! I tillegg når vi bredere ut enn vi gjør til vanlig i ungdomsarbeidet. I 2014 har Christine Åsbø Hansen (60%), Camilla Steinskog (20%) og kateket Karsten Degnes (100%) jobber med ungdomsarbeid i Klepp kirka. Barne- og familiearbeidet i Klepp Kyrkjelyd Kveldsmat Ein fredag i månaden er det kveldsmat for barnefamiliar i kyrkja. Då har vi ein kort samling i kyrkja, før vi et kveldsmat i lag. Oppmøtet ligg på stykkar kva gong, og med opplev at det er eit godt møtested både for barn og vaksne. Barna får bli betre kjent med å leika i lag, mens dei vaksne får det same over ein kopp med noko varmt i. Kveldsmaten ledas av ein styringsgruppe med Else Fredheim Hodne, Borghild Dale og Maria Friestad Bergseth Sikkeland. På kvar samling har vi med nokon som hjelpar oss med å laga til kveldsmaten. Familiekor Familiekoret ledes av Irene Turøy, og øver omtrent annan kvar torsdag. Koret har hatt ein jamn vekst dette året og det er eit godt miljø både for vaksne og barn. Forutan å delta på ein del gudstenester song koret også på julemessa på Kleppe Bedehus. Familieweekend I August reiste 11 familier på familieweekend til Liland. Turen var ein suksess og det var liten tvil om at det var verdifullt å kunne være saman lengre enn nokon timar. Vi trur turen var viktig for å byggja fellesskap blant barnafamiliene og ønskjer å ha ein ny weekend i side 13

14 Årsmelding kyrkjemusikk 2014 Gudstenester: Det hev vore nytta forsongarar/instrumentalistar på ulike gudstenester gjennom året. Dette er med på å gjere gudstenestefeiringa rikare. Her blir høgtidsdagane og utvalde andre gudstenester prioriterte. På lovsongsgudstenestene er det med band og forsongarar. Her kunne me trengt meir folk i bandet, medan forsongarane hev vore stabile. Ungdomsforeininga hev og vore med med band og forsongarar på gudsteneste. På gudstensta i Kleppelunden var det også band og forsongarar i år, i tillegg til Klepp skulekorps. 2. Pinsedag spelte IMF brass. På gudstenesta på Jærhagen i september spelte Tu skulekorps. Julaftan var det deltaking ved Klepp Soul Children, Klepp skulekorps og Tu skulekorps, og 1. Juledag var Klepp mannskor med. Konsertar: Kyrkjelyden hev arrangert tre konsertar sjølv. I september spelte Sofya Dudaeva (fløyte), Klepp, og Elzbieta Dabrowska (harpe), Lye, ein fantastisk konsert. I oktober var Knut Magnus Bøen (fløyte), og Hallgeir Fiskaaen (gitar), begge Bergen, på besøk for tridje året på rad. I desember hadde me for fyrste gong ein julekonsert i staden for gudsteneste. Her var det eit svært variert program, med både allsong og musikk for ein kvar smak. Det hev au vore ein konsert i november arrangert av Skjærgårds Live Klepp, med Anne Mette Leite. Klepp kulturskule arrangerte sin årlege julekonsertar i kyrkja, der dei fokuserar på gamle julesalmeskattar. Klepp damekor arrangerte au sin årlege julekonsert i kyrkja. Familiekor: Familiekoret hev vore aktivt dette året, og hev fått tid til å gå seg inn. Det er stadig nye familiar som melder seg på. Familiekoret syng på nokre familiegudstenester, og deltok på julemessa på Kleppe bedehus. Koret blir leia ved Irene Turøy og Vidar Dale. Babysong: Denne hausten hev det vore arrangert eitt kurs over 10 onsdagar i Menighetssalen i Klepp kyrkje. Kurset var fullteikna. Kurshaldar er Silje Helland Sotnakk. Andre arrangement: Delar av NRK sin salmemaraton vart overført på storskjerm i Klepp kyrkje, og folk vart inviterte til å vere med og synge salmar i lag. Andre forhold: Klepp kyrkjelyd hev enno ikkje vedteke å ta i bruk den nye salmeboka, og denne er difor ikkje kjøpt inn til kyrkja. side 14

15 Instrument: Orgelet hev fått ein service, og det er tydeleg at det er stor trong for eit større vedlikehaldsarbeid, då det ikkje hev vore utført anna enn vanlege servicar sidan det var nytt i Dette vil sei at orgelet er 15 år på overtid for ei større overhaling. Kantor arbeider med å få dette til, og er i dialog med orgelbyggjar og kyrkjeverje. Kleppe, 17. februar 2015 Ola Sotnakk, kantor. side 15

16 Årsmelding for diakoni Klepp menighet Diakonens stilling Diakonens virkeområde omfatter Klepp, Bore, Orre og Frøyland/Orstad menigheter. Diakoniutvalg Klepp diakoniutvalg: Ingrunn Vassbø Særheim (leder) Jan Sigmund Sandsmark, Thorbjørg Kristjansdottir, Arne Haugland og Edel Horpestad Østrem, representant fra soknerådet. Utvalget har hatt 5 møter, hvorav et felles for alle 4 menighetene. Har behandlet 37 saker. Planarbeid Plan for diakoni i Klepp kyrkjelege fellesråd og lokal plan for Klepp menighet ble revidert og vedtatt for Klepp menighet. Spesielle områder dette året har vært: Bønnearbeid, besøkstjeneste, Hverdagsvenner, nye landsmenn og integrerende fellesskap. Som ledd i dette siste deltok Torsdagstreffen aktivt på gudstjeneste 16. november. Vi har også samarbeidet med Klepp Frivilligsentral om ordningen «Rundt samme bord». Virksomhetsområder i 2014 Hverdagsvenner. Samarbeid med Klepp kommune innenfor Kvardagsrehabilitering. 6 frivillige er rekruttert til tjenesten, 4 kvinner og 2 menn. 3 av dem fra Klepp. 9 oppdrag i Gudstjenester 1 gudstjeneste hvor diakonen talte og 1 gudstjeneste med Torsdagstreffen og diakoniutvalget. Sorgarbeid. Individuell oppfølging av etterlatte. Besøk og samtaler. Minne-gudstjeneste. Temamøte om sorg. Sorggrupper i samarbeid med Jæren og Sandnes distrikt. 11 sorggrupper, hvorav 2 på Klepp. Totalt vel 30 frivillige sorggruppeledere, 4 fra Klepp. Torsdagstreffen. Klubb spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming. 9 samlinger i 2014, inkludert en tur. 4 frivillige medarbeidere. (Se egen årsmelding). Konfirmantarbeid Diakonen har hatt ansvar for 1 konfirmant med tilrettelagt undervisning skoleåret og 1 konfirmant i Seniorarbeid. Andakter på Kleppheimen, Pensjonatet, Bukollektivet og Kleppetun. Besøk til enkeltpersoner for samtale, Guds ord, bønn og nattverd. Jubilantbesøk Besøk med blomst til personer som fyller 85, 90, 95 og 100 år. 47 personer i Klepp fikk besøk i frivillige medarbeidere. Bønnearbeid. Gruppe av forbedere for menigheten. Får tilsendt brev med bønneemner. 21 frivillige med. Kvinnenes internasjonale bønnedag. Annet lokalt bønnearbeid. Samtaler og sjelesorg Diakonen har stått til disposisjon for samtale på kontoret og i hjemmene. Retreat og stillhet. Det inviteres kontinuerlig til retreat med ulik varighet og opplegg. Diakonen er med som leder av og til. Kirkeskyss Menigheten har tilbud om kirkeskyss. Samlivsarbeid. Diakonen er med i styringsgruppa for samlivsarbeid på Jæren. Det arrangeres årlige week-end kurs for par på Holmavatn i januar/februar. I 2014 deltok 10 par på kurset. side 16

17 Lindrende enhet Diakonen er med i en ressursgruppe knyttet til Lindrende enhet ved Kleppheimen. Kriseberedskap Den Norske kirke representert ved prestene og diakonen, er med i kommunens kriseteam-beredskap. Spesielle arrangement - Kvinnenes internasjonale bønnedag. 7. mars i Klepp kirke. - Seniorfest 20. februar. Kleppe bedehus. Grete Fiksdal: «Tanker om livskunst». Sang og musikk: Kleppe damekor. Dikt: Kjellaug Marie Bakke. Vel 60 tilstede. - Fasteaksjonen. 8.april. Totalt innkommet: kr ,-. Fra Klepp: kr ,- og Klepp st. kr ,- Medlemmer fra Klepp diakoniutvalg hjalp til under aksjonen sammen med foreldre og andre frivillige medarbeidere. - Minnegudstjeneste 2. nov. i Klepp kirke ved Andreas Haarr og diakonen. Musikk ved Arnfinn Neverdal og Sofya Dudaeva. Organist: Ola Sotnakk. Det foregår et stort og rikt diakonalt arbeid i Klepp menighet. Noe av dette er synlig og organisert, men mye er usynlig og sees kun av Gud og de det gjelder. En STOR TAKK til alle som er med i tjenesten og gir av seg selv i praktisk nestekjærlighet. Må Gud velsigne hver og en av dere. Klepp Henny Lie Sandve, diakon side 17

18 TORSDAGSTREFFEN ÅRSMELDING 2014 Torsdagstreffen er en klubb spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming. Det siste året har 30 personer vært tilknyttet klubben med et gjennomsnittlig frammøte på vel 20. I tillegg kommer ledsagere og frivillige medarbeidere, slik at vi totalt er ca. 30 personer tilstede hver gang. I 2014 hadde vi 9 samlinger inkludert en tur til Bryne og en førjulsfest i november. Samlingene er en gang i måneden i Klepp kirke. Vi starter med tilrettelagt gudstjeneste i kirkerommet hvor medlemmene i Torsdagstreffen deltar aktivt. Deretter samles vi i menighetssalen hvor vi har forskjellige aktiviteter som bingo, sang og musikk, forming, lek og spill. Vi avslutter med felles kveldsmat. 2 konfirmanter med tilrettelagt undervisning har hatt tilbud om Torsdagstreffen som del av sin konfirmantaktivitet gjennom året. Søndag 16. november deltok Torsdagstreffen på gudstjeneste i Klepp kirke med korsang og andre innslag. Målet med klubben er å gi mulighet for et trygt åndeleg og sosialt fellesskap, samt gi tilknytning til kirke og menighet gjennom dette. Det er tydelig at Torsdagstreffen dekker et behov, og klubben betyr mye for mange mennesker. Klepp 11. februar 2015 Henny Lie Sandve (diakon) side 18

19 Årsmelding Byggeklossen 2014 Eg skal på Byggeklossen. Vil du vera med? Byggeklossen er et tilbud for barn fra 0-6 år i følge med en voksen. Her opplever mange et trivelig fellesskap for både små og store. Vi blir bedre kjent med Jesus og hverandre. Det er veldig variert hvor mange som kommer, og hvem som kommer. Det er noko utskiftning i løpet av året, og det har vi nok merket meir til dei siste årene som tidene i samfunnet er blitt forandret med at "flest mulig mødre" skal tilbake i jobben etter permisjon. Eg ser dette tilbudet som ekstra viktig tilbud sidan det ikkje er så mykje dagstilbud i klepp for heimeværende mødre lengre. Vi møtes 2. hver mandag på Kleppe bedehus fra kl til kl Våren 2014 var byggeklossen et tilbud for 28 unger og 18 voksne. Høsten var tallet til 13 unger og 10 voksne. Vi har til sammen hatt 16 samlinger. I 2014 har vi hatt 23 medlemmer der det er 19 betalende medlemmer. Me har kontingent for dei som går på byggeklossen og vi søker om støtte hos Klepp kommune. Noko av desse pengene går til eit fadderbarn som byggeklossen har hatt i fleire år, noko som eg ser som eit viktig kristent arbeid. Leien til Klepp bedehus økte i pris i 2014, noe vi ikke klarte å betale si vi har gått i underskudd de siste årene. Så vi fekk i 2014 betale den gamle leia. Dette året 2015 er vi veldig usikre på om vi kan fortsette eller ikkje. Vi får ikkje inn nok penger til å betale leia som nå er 250 kr pr. gang. Vi er no i gang med tenke ut andre muligheter for å drive byggeklossen. Viss vi ikkje får beholde leia på 800 kr i året. Dersom det er noen pensjonister etc som har lyst å være med å ordne til og vere med å rydde etterpå, er det fint om de kan ta kontakt med Astri Harbo eller meg, Gunn Anda. Styret / ledere på byggeklossen har i 2014 vært: Astri Harbo (tar over som kontaktperson/kasserer i 2015) Torunn Vigrestad Synnøve Halvorsen (frem til hausten 2014) Gunn H. Anda (Kontaktperson/kasserer) Takker for alle som har vært med å bidratt for Klepp byggekloss Klepp, 15.jan V/ Gunn H. Anda side 19

20 Årsrapport 2014 Klepp stasjon kyrkjelyd Modig, Tilstede, Engasjert! for at hvert menneske skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. Innledning 2014 var menighetens 11. år, og en ny 10-års periode har tatt til! Den har begynt med røft vær; mye frustrasjon og misnøye har kommet opp og ut. Styret vil takke for alle tilbakemeldinger og innspill vi har fått i året som gikk. Det er mye å ta tak i. Vi har kommet et stykke på vei med dette arbeidet, noe som rapporten også vil vise, og samtidig er dette en kontinuerlig prosess av forandring og vekst. Midt i alt dette så får vi gjennom lokalmenigheten på Klepp stasjon være med på noe veldig stort: Vi er til for at hvert menneske skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. Grunnlagsdokument for Klepp stasjon kyrkjelyd som ble endelig vedtatt høsten 2013, bekrefter visjonen fra den første tiden i KSK. Våre hovedfokus i dette arbeidet er gudstjenestene og cellegruppene; Ut fra disse springer mange andre initiativer som videre skal nevnes. 2. Styringsgruppa og ansatte Styret for KSK har fram til høsten 2014 bestått av Brita Vestly (leder), Nina Dietrich (sekretær), Anne Brit Torgersen, Sølve Salte, og Frode Helvig. I forkant av styremøtet i juni valgte Brita å gå av som leder, og nestleder gikk da inn som leder. I høst valgte både Brita og Nina å trekke seg helt fra styret. Dermed har styret bestått av Sølve (Leder), Anne Brit og Frode. Frode har hatt sekretærfunksjonen i denne perioden. På årsmøtet i september gav Brita en redegjørelse for hvorfor hun valgte å trekke seg. Fram til januar hadde Frode en 50% stilling i KSK og 50% i NMS. Fra 1. jan2014 gikk han opp i 90% stilling i KSK. Den økonomiske utviklingen har ikke vært så god i 2014, og Frode valgte selv å gå ned igjen til 50% stilling fra 1.oktober. 3. Generell rapport fra Gudstjeneste, Kraftgjeng og Cellegrupper Gudstjenester: Det har vært holdt 24 gudstjenester i 2014 med et gjennomsnitt på 78 deltakere. Det er en betydelig nedgang fra året før (88). Etter påske begynte oppussingsarbeidene på Engelsvoll skole, og fra da av har vi feiret gudstjenester på bedehuset Bethania. Vi har en avtale om å få bruke det fram til sommeren Mange ting har vært enklere på bedehuset, spesielt dette med å rigge til. Det kom i en periode da flere uttrykte en tretthet ifht. tjenesten. Likevel er det et stort engasjement for gudstjenesten. Det er mange som legger ned en betydelig innsats for å legge forholdene til rette slik at mennesker kan få et møte med en levende Gud, og bli møtt med vennlighet i menighetsfamilien. Fra rigg-og ryddegjeng, lyd og bilde, kirkekaffe og kirkeverter til lovsangere, tekstlesere, nattverdutdelere, forbedere og barneledere. Det er et privilegium å få stå sammen med alle disse bortimot 35 personene. Kraftgjengen (Skrevet av Anne Brit Torgersen) I året som har gått har der vore 82 barn på kraftgjengen. 46 av desse har vore seks gongar eller meir. Det er 28 som har betalt kontingent. I gjennomsnitt har det vore 26 barn kvar gong. Våren: Tema: Jesus Jesu liv. Utenom vanlege møter i kraftgjengen har vi hatt: - Bønnevandring, - Bursdagsfeiring, - Kraftdagen, - Generasjonsgudstjeneste (2) Hausten: Tema: Bøkenes Bok Bibelen. Ellers har vi hatt: - Barnegudstjeneste, - Bønnevandring, - Kraftdagen, - Juleverksted, - Julefest side 20

21 På møtene har me bl.a. samla inn kollekt. Kollekten har i 2014 gått til eit fotballag i Aserbadjan. Laget heiter Jesus Me er ca 11 ledarar fordelt på 2 team. Me har hatt 10 ledersamlinger i Helga september var 5 av ledarane på Input:Output: Barnelederkonferanse på Klippen i Sandnes med bl.a. Jarle Waldemar og Viggo Klausen. Og me har hatt Blåtur. Me har det veldig jilt i lag. Cellegruppene er en bærebjelke i menigheten. Vi har 5 grupper med totalt 40 deltagere som møtes hver 14.dag. Vennskap er noe som holder ting sammen når det ellers kan være grunner for å gi seg og melde seg ut av fellesskapet. Guds rike er ikke en forening, men en familie! Den er verdensvid, og den er lokal! Og i cellegruppene bygges dypere tilhørighet og en opplevelse av å være familie. Det er ikke et diskusjonsforum, men et relasjonsforum! Visjonen er at det skal bygges relasjon Opp til Gud, Inn til hverandre, og Ut til mennesker i lokalmiljøet: OPP-INN-UT Cellegruppelederne har samlinger 1-2 ganger i semesteret. 3.2 Menighetsbyggende aktiviteter: Kvinnekvelds er åpne samlinger der kvinner møtes ca en gang i mnd. til et godt kveldsmåltid, fellesskap og forbønn. Vanligvis er det mellom 5 og 10 kvinner med på disse samlingene. Menighetsweekend til Fjelltun, NMS sitt leirsted i Flekkefjord: det er mange år siden vi sist hadde weekend. 35 personer med smått og stort var med. Å bygge relasjoner er essensielt for en menighet, og weekend knytter sammen! Vi skulle gjerne hatt flere i den eldre generasjonen med. Det gjør noe med miljøet at hele spekteret er representert. Styret bestilte tidlig plass på Furutangen for weekend i 2015, erfaringen fra denne leiren gav mersmak. Søndagsturen: Styret ønsket å styrke opplevelsen av tilhørighet og inviterte til månedlige turer etter gudstjenesten. Mange opplevde det positivt, selv om oppslutningen var varierende. Teltgudstjenester ble første gang luftet på et styremøte på vårparten i Da valgte vi å vente med det, men et år etter ble det igjen kraftig aktualisert ved at skolen gjennomgikk en oppussing og vi måtte feire gudstj. andre steder. På samme tid fikk vi tilbud om å låne et møtetelt gratis. Styret åpnet for å rydde bort tre og kratt i "Stasjonshagen", gruse plassen og gjøre den egnet for å sette opp et telt. Gjennom dugnadsarbeid og hjelp fra Lende maskin ble jobben raskt gjort. Vi har fått en spennende plass som kan brukes til litt av hvert. Teltet var arena for 4 gudstjenester og Stasjonsdagen. Kontakt med Hongkong: Gjennom NMS nettverk for menighetsutvikling har presten Chow Fai fra Grace Lutheran church og Ben Wong, leder av Shephard community church og CCMN (Cell Church Missional Network) vært innom KSK to ganger i året som gikk. I september talte Ben på en teltgudstjeneste. Disippelgjøring er deres fokus, og de hjelper oss til å tenke nytt omkring det å være og å gjøre disipler. Oase sommerstevnet: Også i år dro en god gjeng fra KSK på Oase, noen i telt, noen i campingvogn, noen i bobil. Vi har tradisjon for å lage en teltleir med sterkt innslag av KSKere, som samtidig er veldig åpen for andre. Det har bygd relasjoner både mellom oss, og ut til andre. Oase sin visjon er Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd, og vi opplever at barn så vel som voksne opplever gode ting på Oase. 7 familier fra KSK var representert. 3.3 Utadretta aktiviteter: Stasjonsdagen er kanskje vårt viktigste arrangement ut i bygda. Vi ønsker at det skal bli en dag som alt folket på Klepp stasjon ser fram til. Vi kan være med og gi bygda en identitet, som indirekte knytter den til menigheten. I år var det veldig greit å ha det store møteteltet på side 21

22 plass. Det regnet så mye at vi ikke fikk brukt hoppeslottet, men ca. 200 mennesker kom og så ut til å trives på tross av regnet. Julegrantenning er et annet arrangement som drar vanlige folk i bygda tettere sammen, og tettere til menigheten. I år stod julegrana på stasjonsplassen, og det fungerte veldig bra. Et anslag på 150 mennesker møtte opp da. Deltagelse på TV- aksjonen: også i 2014 stilte en gjeng fra KSK opp om dette. Det er en bra ting i seg selv, men også et vitnesbyrd om engasjement når vi stiller opp på denne måten. Vi får til og med et eget bord der det står Klepp stasjon kyrkjelyd!det bygger ned murer når vi er tilstede skulder ved skulder med andre grupper i kommunen for å gjøre en innsats. Bønn for skolen Vi har ei bønneuke for Engelsvoll skole og barnehag på vårparten. I 2014 var den ikke 24/7, men fra ganske tidlig morgen og til kvelden var det noen som hadde satt av tid til å be for skolen som er så sentral i livet til så mange. I løpet av uka var noen i menigheten også innom skolen med fruktfat og kake, for å si noe om at vi verdsetter lærerne og at vi ber for dem. Misjonsengasjement Det må også nevnes at til tross for økonomiske utfordringer så har vi opprettholdt vår givertjeneste til andre. (Sjekk opp tallene). En ting er 10% av våre inntekter som gis til misjonsprosjekter i Thailand; støtte til nye menigheter. Vi har også valgt å la minst halvparten av ofringene gå til andre organisasjoner og prosjekter. Vi har i 2014 fokusert på Misjonsalliansen/Bolivia, Israelsmisjonen, Åpne dører og Open Air Campaigners. Det skal også nevnes at Frode og Laila, sammen med 3 av barna hadde en misjonsreise til Thailand og Laos, og menigheten gav ei uke permisjon m. lønn inn i dette arbeidet. 3.4 Info og Hjemmesiden Folderen som deles ut på hver gudstjeneste er en viktig informasjonskanal. Hjemmesiden sliter vi fortsatt med å få et godt system på. Gledelig i dette er det at Facebooksiden vår blir oppdatert slik at folk kan få påminnelser om gudstjenester og andre ting som skjer. Tusen takk til Aina som har tatt tak i det! 4. Stasjonen Tro, Kreativitet, Trøst. Stasjonen er prestekontor, øvingslokale, bønnerom, kristent bofellesskap, bursdagslokale, møterom og mye mer. Stasjonsdagen og julegrantenning samler mye folk. Men potensialet er mye større! Vi tror det har å gjøre med Pakkhuset! Prosessen med å få isolert og gjort pakkhuset til et egnet møtelokale ble påvirket av utfordringene i menigheten. Noen steg ble likevel tatt i 2014, og signalene fra kommunen og fra Rom Eiendom er positive. 5. Økonomi (Skrevet av Kåre Severson) Menighetens økonomi er basert på givertjeneste og andre lokale inntekter. Givertjenesten alene utgjør omtrent halvparten av menighetens samlede inntekter. Vi har derfor hatt som mål hvert år å gi en bevisst og målrettet undervisning om tienden, nettopp fordi Bibelen har et tydelig fokus på dette. Nedenfor er det en oversikt over regnskapet 2014 og kommentarer til dette samt budsjett for Regnskapet til KSK for 2014 viser et underskudd på kr ,63. Styret foreslår overfor årsmøtet at overskuddet disponeres mot egenkapital. Korrigert for innsamlede midler i 2014 til opprustning av Pakkhuset på kr ,83, herav renter på kr.5.585,08, utgjør årets resultat minus kr ,46. Totale inntekter inklusiv midler til opprustning av Pakkhuset og virksomheten i Kraftgjengen, er regnskapsført i 2014 med kr ,28. Den vesentligste inntektsposten er fast givertjeneste som i 2014 var kr , fordelt på 34 givere. Dette var en nedgang på kr sammenlignet med året før. Av andre vesentlige inntektsposter nevnes mottatt husleie med kr Prestens tjenester i Sirdal i påsken og i Kvinen i sommer utgjorde til sammen kr Passasjertelling for NSB utgjorde kr Offer på gudstjenestene utgjorde kr til egen virksomhet, herav kr øremerket Pakkhuset. Kr gikk til annen virksomhet. Herav er kr samlet inn av Kraftgjengen til sitt side 22

23 misjonsprosjekt som i 2014 har vært fotballklubben ISA i Aserbajdsjan. Salg av ballonger Stasjonsdagen ga kr til samme formål. Av samlet offer på gudstjenestene kr er kr gitt ved bruk av bankterminalen fordelt på 48 innbetalinger. Offer til andre er i sin helhet videresendt til de offeret ble tatt opp til. Salg av Partsbevis innbrakte kr , og kalender sponsormidler kr Det er mottatt støtte til driften fra Klepp Sokneråd med til sammen kr i Kraftgjengen har mottatt støtte fra NMSU på kr og fra Klepp Kommune på kr Stasjonsdagen gav et netto overskudd på kr Mottatt medlemsavgift fra deltakerne i Kraftgjengen var kr Mottatt deltakeravgift for tur til Fjelltun i mars var på kr Totale renteinntekter i 2014 var på kr Totale kostnader i 2014 er regnskapsført med kr ,91. Herav utgjør lønn, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader til prestestillingen med kr Frode har hatt en 90% stilling i perioden januar-september Fra oktober har det vært 50%. Totale leieutgifter har vært kr Denne kostnaden må sees i sammenheng med mottatte husleieinntekter på kr Utleiekostnaden er fordelt med kr på leiligheten og kr på kontor og lager. For leie av bedehuset Betania er betalt kr Ved årsskiftet bodde det 3 jenter i leiligheten. Husleien ble oppjustert fra kr til kr pr. måned med virkning fra mai Tiende til NMS på grunnlag av innsamlede midler i 2013 er regnskapsført med kr og betalt i februar Av andre vesentlige kostnader nevnes bøker og trykksaker kr.9.841, kurs og undervisning kr Menighetsweekend til Fjelltun er kostnadsført med kr Refundert moms for 2014 utgjør kr Balansen pr viser en samlet innskuddsbeholdning på kr ,34. Herav er kr frie midler. Kr utgjør bundne midler på depositumkonto vedrørende leie av Stasjonsbygningen. På konto for innsamlede midler til opprustning av Pakkhuset er det nå kr På konto som tilhører Kraftgjengen er kr Litt om utfordringer i året som gikk: Etter en del turbulens valgte leder og etter hvert også sekretær å trekke seg fra sine verv tidlig i høst. I første omgang trakk Brita Vestly seg fra ledervervet, og Sølve Salte tok over som leder. På det ekstraordinære årsmøtet i september redegjorde Brita for hvorfor hun også valgte å trekke seg helt ut av styret. Det gjenværende styret har i tiden før og etter dette forsøkt å lytte til og ta tak i de problemene som en del folk i menigheten har kjent på. Vi har fått på plass en ny arbeidsbeskrivelse for ansatt. Vi jobber med å få til en bedre informasjonsflyt, bedre langtidsplanlegging/årshjul, bedre oppfølging av medarbeidere, bedre referat og oppfølging av vedtak etc. Noen ting som er påpekt går på mer grunnleggende karaktertrekk som enkeltpersoner selv må ta tak i. Til syvende og sist er det også en del ting vi må velge å bære over med, og leve med. Det må i denne sammenhengen nevnes at et par kvinner i høst tok initiativ til Bønn for menigheten hver tirsdag. De gjorde det ut fra erkjennelsen av at vi er i trøbbel! Folk har forpliktet seg til å be konkret for menigheten en halv time hver tirsdag, og om morgenen har alle fått en kjærkommen påminnelse om å be. Dette er et flott eksempel på hva krise kan gjøre; den fører oss nærmere Gud! Behov for forandring er noe alle kjenner på, men når krisen oppstår blir det akutt, og vi kan få motivasjonen til å ta konkrete grep. Bønn er kanskje det første grepet vi burde ta, og så følge med handling! Oppsummering Det første året i KSKs andre tiårsperiode har gitt oss mye hardt vær. Det kuliminerte med at leder og sekretær trakk seg fra sine verv. Inntektene har gått ned, antall deltakere på gudstjenester og i kraftgjengen har gått betydelig ned, og vi kunne fortsatt. Men vi er en menighet som nekter å gi seg! Det gir håp! Og vi har en vingårdsmann (Jesus) som nekter å gi opp selv om frukten uteblir; La det (fikentreet) få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. (Luk 13,8) side 23

24 Det er nåde! Ikke bare at han vil gi oss nye muligheter, men at han stiger ned og går med oss. Han vil bære åket som er for tungt for oss. Men han inviterer oss også til å dra i åk med ham (Matt 11,29) Det er et nydelig bilde som gir hvile og enorm styrke! Krise åpner også for muligheter for forandring, og det kan i sin tur skape ny glød for det som er det som er vår oppgave; å bygge disipler som har Guds rike med seg når de går ut i hverdagslivet! En stor takk til Klepp sokneråd for økonomisk og annen støtte. Takk til NMS-nettverk for menighetsplanting som fortsatt har et hjerte for KSK og som de seneste år har satt oss i kontakt med Ben Wong og Chow Fai fra Hongkong. Takk til menigheten i Phibun, Thailand, som ber for oss, og alle andre som ber om at Guds rike må gå fram på Klepp stasjon. Til sist vil vi takke alle i menigheten som har gjort en innsats for å realisere drømmen om en levende, handlende og misjonerende kirke på Klepp stasjon. Det er fortsatt en glede og et privilegium å stå sammen med et slikt team! Tusen takk! Frode Helvig Menighetsprest Sølve Salte Leder av styringsgruppa side 24

25 Årsregnskap for Klepp stasjon kyrkjelyd Resultatregnskap Inntekter: Givertjenesten , ,00 Salg partsbevis , ,25 Offer egen , ,75 virksomhet Offer annen , ,50 virksomhet Mottatte gaver 0, ,00 Øvrige gaver 691, ,25 Deltakeravgift 6 150, ,00 Kraftgjengen Deltakeravgift ørig ,00 0,00 Mottatt husleie , ,00 Stasjonsdagen , ,00 Klepp Sokneråd , ,00 NMS , ,00 Kalender , ,00 sponsormidler Refusjon fra NAV 0, ,00 Klepp Kommune 5 526, ,00 Øvrig virksomhet , ,00 Renter 9 298, ,41 Totale inntekter , ,16 Utgifter: Klepp Kyrkjelege , ,00 Fellesråd Tiende sendt NMS , ,00 Sendt ofring , ,50 Tilskudd/gaver til 0, ,00 andre Stasjonsdagen , ,92 Betalt husleie , ,00 Inventar og utstyr 3 094, ,65 Kurs, undervisning , ,70 Div. trykksaker 9 841, ,00 Div.utlegg gudstj , ,78 Merverdiavgift , ,51 refusjon Øvrige utgifter , ,61 Bankgebyr/renter 438,00 445,00 Totale utgifter , ,65 Resultat , ,51 Balanse Eiendeler Bankinnskudd , ,97 Fordringer , ,00 Sum eiendeler , ,97 Gjeld og egenkapital Egenkapital , ,25 Årets resultat , ,72 Pål.ikke bokført 0,00 0,00 kostnad Sum gjeld og egenkapital , ,97 side 25

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, N r 2-2013. Årgang 53 ÅRSMELDING 2012 Velkommen til kretsårsmøte 25-16. mai på Fredheim Arena

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, N r 2-2013. Årgang 53 ÅRSMELDING 2012 Velkommen til kretsårsmøte 25-16. mai på Fredheim Arena for Indremisjonsforbundet i Rogaland, N r 2-2013. Årgang 53 Organ ÅRSMELDING 2012 Velkommen til kretsårsmøte 25-16. mai på Fredheim Arena L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Neste Steg Vi starter

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET 2010 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 3 UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN... 3 MENIGHETSRÅDET (MR)... 3 ADMINISTRASJON... 4 STATSTIKK... 5 VIRKSOMHETEN I GRØDEM

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest 1 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2014 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Konfirmantåret KonfBasecamp Å vere seg sjølv - er å vere nok

Konfirmantåret KonfBasecamp Å vere seg sjølv - er å vere nok Menighetsbladet N r 3 S o m m e r e n 2 0 1 2 4 5. å r g a n g Bore Klepp Orre Konfirmantåret KonfBasecamp Å vere seg sjølv - er å vere nok M Organ for Klepp Prestegjeld. Kjem ut 5 gonger i året. Redaksjonskomité:

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer