Etablering av kunnskapspark i Levanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av kunnskapspark i Levanger"

Transkript

1 Etablering av kunnskapspark i Levanger Et forstudium Sluttrapport avsluttet Presentert for Formannskapet

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Litt om klynger 3. Næringsutviklingsaktører på Innherred 4. Strategisk utgangspunkt 5. Strategiske analyser 6. Arealer for klyngeutvikling 7. Strategiske vegvalg 8. Plan for iverksetting 2

3 1.1 Innledning - Bakgrunn Levanger kommune vedtok den en strategisk kommuneplan for næring, landbruk og naturforvaltning, og den ble tiltaksplanen til denne kommuneplanen vedtatt i Innherred Samkommune. Et av de overordnede målene i planen er å utvikle bærekraftig og nyskapende samfunn som er attraktivt for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidspartnere Levanger kommune bygget i 1999 et næringsbygg på Røstad, i nær tilknytning til HiNT. Næringsbygget har ledig areal, er en stor utgiftspost for kommunen. Bygget kan være en viktig arena for utvikling av kunnskapsbasert næringsutvikling Det er et stort behov for å tilrettelegge for næringslivs-fremmende tiltak i Levanger, både for å hindre utflytting av etablerte virksomheter, og for å stimulere til vekst og nyetableringer Det er etablert kunnskapsparker i 15 norske byer. Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS er etablert i Steinkjer, i nær tilknytning til HiNT Steinkjer. Levanger kommune har særlige muligheter til å utvikle kunnskapsbasert næringsvirksomhet relatert til elektronikk, elektromekanikk, helse og media. Viktige samarbeidspartnere kan være Elektrobedriftene i Levanger Elektromekaniske bedrifter i Levanger Helsevirksomhetene HUNT og Helseforetaket i Nord-Trøndelag Mediebedriftene på Innherred FoU-miljøene HiNT, TFU og Kunnskapsparken Nord-Trøndelag Statlige næringstilretteleggere som Innovasjon Norge og SIVA 3

4 1.2 Innledning - Kunnskapsparker Prosjektets eiere er: Levanger kommune (A-eier) Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, HiNT, HUNT, Elektroklynga, Elektromekanikklynga, Medieklynga (B-eiere) Levanger kommune er prosjektets oppdragsgiver Styringsgruppe for prosjektet har vært: Grete Ludvigsen Levanger kommune Roar Austvik Margrethe M Solli HiNT Bjørn Bratt Kristian Hveem Hågen Lynum COMMidt AS Kunnskapsparken N-T HUNT Biobank Minoko AS Grete Ludvigsen er prosjektansvarlig, og har: det totale økonomiske ansvar for prosjektet ansvar for at prosjektplan og mål samsvarer overordnet ansvar for kvalitetssikring og oppfølging Styringsgruppe Prosjektansvarlig Prosjektleder Arbeidsgruppe 4

5 1.3 Innledning - Prosjektledelse Hans Morten Løvrød, rådgiver i FJORD Group AS, har vært prosjektleder, og har hatt: det utøvende ansvaret for prosjektet og rapportert direkte til prosjektansvarlig ansvar for forberedelser, møteledelse og dokumentasjon i forbindelse med arbeidsmøtene ansvar for den faglige rapporteringen i forprosjektet TM Det har ikke vært etablert faste arbeidsgrupper i prosjektet. Prosjektleder har gjennomført arbeidsmøter med ulike interessenter under vegs i arbeidet. Grete Ludvigsen har også deltatt på enkelte av disse møtene. Disse arbeidsmøtene er i ettertid blitt referert i møter i styringsgruppa. 5

6 1.4 Innledning - Mål for forstudiet Det overordna målet for arbeidet er å utvikle en arena i Levanger for innovasjon og utvikling av kompetansebaserte virksomheter. Målet for forstudiet var å: kartlegge dagens situasjon, hva er vårt strategiske utgangspunkt? gjennom ressurs- og interessentanalyser gjøre en analyse av dagens situasjon. synliggjøre ulike alternative strategier for framtida. gjøre strategiske vegvalg med bakgrunn i analyser og mulighetsbeskrivelser utvikle en plan for iverksetting av tiltak. 6

7 1.5 Innledning - Hovedaktiviteter I forstudiet har en løst følgende oppgaver: 1. Definere strategisk utgangspunkt for en Kunnskapspark i Levanger 2. Gjennomføre strategiske analyser av våre ressurser og identifisere muligheter og trusler 3. Kartlegge relevant informasjon om Næringsbygget på Røstad og andre aktuelle næringsbygg i Levanger, og sammenfatte dette med eksisterende behov for bygg, fasiliteter og fysiske arenaer 4. Gjennomføre en god vegvalgsprosess basert på fakta og vår samlede kompetanse 5. Utvikle en konkret og praktisk plan for iverksetting av valgte strategier Strategisk utgangspunkt Strategiske analyser Næringsbygg og arenaer for klyngeutvikling Strategiske vegvalg Plan for iverksetting HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 7

8 1.6 Innledning - Kritiske suksessfaktorer Kritiske suksessfaktorer (dette må vi lykkes med for å nå det overordnede målet): Vi skal gjennomføre kvalitativt gode analyser, og ta disse til etterretning i våre vegvalg Det er viktig at sentrale interessenter i Levanger er omforent og står samlet bak prioriteringer og vegvalg Vi skal etablere et gjensidig tillitsforhold mellom prosjektets eiere Sørge for en solid forankring hos samtlige av prosjektets eiere 8

9 2.1 Litt om klynger - Hva er en næringsklynge? Et område der bedriftenes produktivitet og dermed lønnsomhet påvirker hverandre gjensidig. A Den enkeltes lønnsomhet øker med antall bedrifter. Helheten er mer enn summen av delene. Analogi: kjøpesenter. Klynger er noe mer enn bare det at bedrifter har transaksjoner med hverandre B HUNT C Klyngeeffekter er knyttet til et område - region, land med mere D 9

10 2.2 Litt om klynger - Klyngeskapende mekanismer Direkte samvirke Komplementære aktiviteter Kunnskapssmitte Indirekte effekter via markeder Felles kundekrets Felles leverandørkrets Felles arbeidsmarked Felles kapitalmarked Selvforsterkende prosesser og kritisk masse Mikroøkonomiske næringsomgivelser Oppgraderingsmekansimer Verdiskaping Markedsforhold Faktorforhold Konkurranse forhold Koblinger - gjennom blant annet: Innovasjon Reduserte transaksjonskostnader Innovasjonspress Komplementariteter Kunnskapspredning Økt verdiskaping 10

11 2.3 Litt om klynger - Kjennetegn ved sterke næringsklynger (1) Aktører Spesialiserte og avanserte arbeidsmarkeder sikrer tilstrekkelig tilgang på høy og relevant kompetanse Spesialiserte og avanserte kapitalmarkeder, både investorer og långivere av kritisk betydning for evnen til å kommersialisere forretningsidéer, finansiere (internasjonal) ekspansjon og sikre konkurransedyktige eiere Kompetente leverandører i området sikrer at bedriftene har tilgang på innsatsfaktorer, noe som er nødvendig for at selv skal være internasjonalt konkurransedyktige Forskningsmiljøer med kritisk masse og internasjonale kontakter bidrar til at næringsklyngen er i den globale kunnskapsfronten, nær kontakt mellom bedrifter og FoU-miljøer er nødvendig for at kunnskap skal bli tatt i bruk Kompetente rådgivningsselskaper som har hele klyngen som kunder bygger opp unik kompetanse som spres gjennom oppdrag til hele næringen Entreprenørmentalitet og markedsorientert kultur er både årsak til og resultatet av en sterk klynge 11

12 2.3 Litt om klynger - Kjennetegn ved sterke næringsklynger (2) Strukturer Geografisk nærhet mellom bedriftene muliggjør økt mobilitet av folk, fører til flere og rikere kommunikasjonsarenaer Mange og varierte kommunikasjonsarenaer bidrar til at kunnskap spres i hele næringen Godt utbygd infrastruktur, både myk og hard øker bedriftenes effektivitet og gjør klyngen mer attraktiv for nyetableringer 12

13 2.3 Litt om klynger - Kjennetegn ved sterke næringsklynger (3) Prosesser Effektiv konkurranse i alle markeder kombinert med krevende kunder fører konkurranse til et innovasjonspress som forplanter seg gjennom hele verdisystemet Nærhet til avanserte og krevende kunder bidrar til at innovasjonsimpulser fra markedet formidles bakover i verdisystemet Samarbeid mellom bedriftene i næringen bidrar til kunnskapsdeling, samtidig som stordriftsfordeler realiseres, f.eks. i FoUprosjekter Mobilitet av ansatte mellom bedriftene i næringen fører til at ansatte tar med seg kunnskap og erfaring fra en jobb til en annen og utvikler kompetansen videre i møte med nye oppgaver og kollegaer Koblinger til internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer bidrar til at markeds- og kunnskapsimpulser fra hele verden tilflyter næringsklyngen 13

14 2.4 Litt om klynger - Kunnskapsklynger Det er et sterkt ønske å utvikle en arena for nyskaping og innovasjon i Levanger. Det er er naturlig å ta utgangspunkt i eksisterende bransjemiljøer som kan utvikles til sterke næringsklynger. En klynge er en gruppe bedrifter og tilhørende institusjoner i et geografisk område og i beslektede fagområder, som er knyttet sammen pga likheter og komplementariteter (Porter, 1999) To sentrale dimensjoner er geografisk nærhet koplinger av ulik art Etablerte bedrifter Arena for nyskaping Gründere og småbedrifter Finansieringsinstitusjoner FoUinstitusjoner 14

15 2.5 Litt om klynger - Kunnskapsparker En kunnskapspark er et innovasjonsselskap i fysisk og/eller eiermessig tilknytting til en av de regionale høgskolene. Konseptet bygger på det internasjonale forskningsparkkonseptet (science park), men legger mer vekt på samspill med regionalt næringsliv. Ideen med kunnskapsparkene er å utnytte kunnskapsproduksjonen i undervisnings- og forskningsmiljøet bedre. Utfordringen er å sette denne kunnskapen sammen med forretningskompetansen til det regionale næringslivet, som gir grunnlag for nyskaping og økt verdiskaping. Kilde: Følgende kunnskapsparker er etablert i Norge: Forskningsparken i Narvik AS Gjøvik Kunnskapspark AS Inkubator Halden AS Kongsvinger Kunnskapspark AS Kunnskapsparken Bodø AS Kunnskapsparken Hedmark AS Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS Kunnskapsparken Nord AS Lillehammer Kunnskapspark AS Molde Kunnskapspark AS Origo Nord AS Sørlandet Kunnskapspark AS Ålesund Kunnskapspark AS 15

16 3.1 Næringutviklingsaktører på Innherred - Litt historikk Arbeidet med offentlig initiert og assistert næringsutvikling i Nord-Trøndelag har lange tradisjoner, og med varierende grad av suksess. De siste 20 årene har det på Innherred vært etablert, omstrukturert og avviklet en rekke selskaper som hadde formål om å bidra til næringsutvikling og bedriftsetablering. Arbeidet og initiativene har møtt mange utfordringer, og en av de sterkeste barrierene har vært utfordringene med å etablere et godt og langsiktig samarbeid mellom byene Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Gjennom arbeidet med å etablere Proneo i 2007, hadde initiativtakerne mål om at dette selskapet skulle utvikles til et kraftig verktøy for næringsutvikling for hele Innherred. Proneo har avtaler om næringsutvikling og oppfølging av etablerere innen ulike forretningsområder med flere kommuner, bl.a. Levanger. Likevel oppfattes Proneo som en næringsutvikler med hovedvekt på industriutvikling. Proneo er lokalisert på Verdal og Stjørdal. Som konsekvens av dette ble ikke høgskolebyene Steinkjer og Levanger koplet til Proneo-nettverket i samme grad som Verdal og Stjørdal. 16

17 3.2 Næringutviklingsaktører på Innherred - HiNT og TFU FoU ved HiNT Forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid i HiNT skal utvikle kvaliteten i utdanningene og bidra til kompetanseutvikling og ny forståelse i samfunns- og næringsliv. HiNT skal til enhver tid utdanne kunnskapsrike og reflekterte praktikere med høg kompetanse som er relevant i forhold til samfunnets behov nå og i framtiden. Det betyr at høgskolens forskning og utviklingsarbeid både skal utvikle kvaliteten i utdanningene og bidra til kompetanseutvikling og ny forståelse i samfunns- næringsliv, formidlet på en måte som bidrar til å utvikle feltet og samfunnet generelt sett. Dette er HiNT sitt samfunnsoppdrag. Koordinator: Margrethe M. Solli Kilde: TFU Selskapet Trøndelag Forskning og Utvikling AS er et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning og regional utvikling. Hovedoppgavene er oppdragsforskning og programforskning finansiert av Norges forskningsråd med flere, samt det å anvende kunnskap til utvikling. Eiere Selskapet har overtatt virksomheten til Nord- Trøndelagsforskning og har NTE, Stiftelsen Nord- Trøndelagsforskning, SINTEF Holding AS, Sparebank1 Midt-Norge, Høgskolen i Nord- Trøndelag (HiNT), Innherred Vekst AS, Industri- og prosjektutvikling AS (IndPro), Steinkjer kommune, Stjørdal kommune og de ansatte som eiere. Oppdrag Virksomhet er i all hovedsak oppdragsvirksomhet og omsetningen er på 15 millioner kroner. Dette fordeler seg slik: utlandet 18 prosent, forskningsråd/departement 30 prosent, fylker/kommuner 28 prosent og næringsliv 24 prosent. Kilde: 17

18 3.3 Næringutviklingsaktører på Innherred - Proneo Proneo har i løpet av sin forholdsvis unge levetid rukket å etablere seg som en kommersiell næringsaktør med hovedfokus på to ting: nyskaping og utvikling. Målet er å være en regional innovasjons- og utviklingsaktør som bidrar til vekst og sysselsetting. Siden selskapet ble stiftet 29. juni 2007 med utgangspunkt i selskapene IndPro, Innherred Vekst og SNU Stjørdal, har det vært stor aktivitet og vi er i dag 13 ansatte og to innleide. Selskapet har forretningsadresse i Verdal Industripark og avdelingskontor i Stjørdal. Proneos hjemmemarked er Nord-Trøndelag, men vi ser i dag at vår kompetanse som rådgivere i stadig større grad etterspørres utenfor fylkesgrensene, også i andre land i Europa. Proneo har tre definerte satsingsområder: Inkubatorvirksomhet som verktøy for næringsutvikling Forretningsmessig rådgiving Næringsutvikling på oppdrag fra offentlige tjenesteleverandører. I tillegg driver vi med eiendomsforvaltning på oppdrag fra SIVA. Vårt mål er å være en aktiv pådriver, medhjelper og utvikler når forretningsideer utvikles til kommersielle virksomheter. Vi har et stort nettverk og bred, solid kompetanse som vi tilbyr til våre samarbeidspartnere. Proneo er solid forankret ute i distriktene, og samarbeider tett med lokalt næringsliv, politiske myndigheter og regionale forskningsinstitusjoner. Vår ledestjerne er: Proneo - fra idé til kommersiell virksomhet Kilde: 18

19 3.4 Næringutviklingsaktører på Innherred - Kunnskapsparken Nord-Trøndelag Kunnskapsparken Nord-Trøndelag ble etablert i 2004 og holder til sentralt i Steinkjer, i tillegg til at vi har distribuerte inkubatorløsninger i samarbeid med Namdalshagen i Namsos og Snåsa kommune. Kunnskapsparken er SIVA-godkjent FoUinkubator. KNT tilbyr møblerte kontorlokaler med tilgang til møterom, resepsjonstjenester og lunsj til konkurransedyktige priser. «Resultater gjennom samhandling» er selskapets motto, og arbeider derfor for en god samhandling mellom kompetansemiljøene, som blant andre Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trøndelag Forskning & Utvikling. Kunnskapsparken Nord-Trøndelag tilbyr etablerere og forretningsutviklere rådgivning og støtte i arbeidet med å utvikle og kommersialisere gode forretningsideer. Et godt nettverk, tilgang på kapital og gode støttespillere er viktig for å lykkes med utviklingen av en spennende ide. Kilde: 19

20 4.1 Strategisk utgangspunkt - Oppgavebeskrivelse Hensikt: Sikre at prosessen er forankret hos sentrale interessenter Få tydeliggjort vår strategiske posisjon og våre utfordringer Få kartlagt antatte hovedutfordringer Få klarlagt (evt.) absolutte krav og rammer til løsning fra de enkelte aktørers side Strategisk utgangspunkt Strategiske analyser HA1 HA2 HA3 Viktige oppgaver: Oppstartsmøte med repr. for prosjekteiere Møter og dialog med representanter fra sentrale interessenter Beskrive og drøfte (evt.) absolutte krav fra den enkelte aktør Utvikle hypoteser som er retningsgivende for videre arbeid Forventet resultat: Forankring hos prosjekteierne og felles forståelse for strategisk posisjon og utfordringer To til fire strategiske hypoteser Næringsbygg og arenaer for klyngeutvikling Strategiske vegvalg Plan for iverksetting HA4 HA5 20

21 4.2 Strategisk utgangspunkt - Hvor står vi i dag? Levanger kommune opplever at næringslivet i kommunen ikke er tilfreds med tilrettelegging og oppfølging av vilkårene for næringsvirksomhet. Dette gjelderi forhold til både nyetablering, og til drift og vekst i etablerte bedrifter. Kommuneledelsen ser at det kan ligge et uutnyttet potensial i å samle gode krefter, og fokusere på hva som kan skapes i Levanger. Rådmann og ordfører er orientert om etableringen av dette forstudiet. Finansiering av forstudiet med kr ble godkjent av utvalget for regionalt næringsfond for Levanger og Verdal den HiNT har i dag en samarbeidsavtale med Kunnskapsparken Nord-Trøndelag (KNT) på overordnet nivå. KNT har kontakt med fagmiljøene i Steinkjer, noe som er avhengig av personlige relasjoner. Et av målene med samarbeidsavtalen er å institusjonalisere denne kontakten og nettverksbyggingen, og for HiNT vil det være naturlig å få samme link inn i lokalmiljøet i Levanger. HUNT Biobank er bl.a. en del av HUNT Forskningssenter i Levanger, en utestasjon for NTNU i Trondheim, og en del av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet. Ansatte ved HUNT innehar høy faglig kompetanse, med til sammen ca. 50 doktorgrader. HUNT Biobank har rolle som nasjonalt senter for helseforskning, og leder infrastrukturen for biobankene har i landet. Teknologibedrifter som COMMidt, Minoko, Nortroll, Induform, ISI-Tech, Vela, Coriform og Innherred Produkter, med produktutvikling og produksjon på et høyt faglig nivå. Medierelaterte bedrifter som Trøndersk Multimedia (TMM), Hubro Film, Skuggsjå, Mads Pettersen, Fotograf Hattrem og 3-kanten IT, med lang og sammensatt erfaring, et høyt faglig nivå, og et godt utviklet nettverk nasjonalt. 21

22 4.3 Strategisk utgangspunkt - Viktige perspektiv og aktuelle tema Hva tenker vi oss inn i prosjektet? Målet er å skape vekst Viktig å ivareta eksisterende bedrifter, men dette er ikke nok Må tilrettelegge fasiliteter for nyetablerere inkubatortjeneste? Ungdom fra Levanger tar høyere utdannelse, viktig at det skapes et tilbud lokalt gjennom en lokal kunnskapspark Et vekstmiljø for næringslivet vil gi positive ringvirkninger for kommunen Aktuelle tema i prosjektet: Kobling FOU-prosjekter mot næringslivet, også utviklingsprosjekter Skape næringsstipendiatstillinger Forskningsforankret Midler fra forskningsrådet Data fra HUNT Innovasjon Norge Ønske om en felles personalbank i forhold til prosjektmedarbeidere Sjekke eierforhold/reguleringsbegrensninger på tomtearealene på Røstad 22

23 4.4 Strategisk utgangspunkt - Hovedutfordringer Hovedutfordringer Finnes det nok økonomiske midler til gjennomføring av prosjektet? Har Levanger kommune råd til å la være å ta tak i utfordringene? Og hva skal til for at politikerne i kommunen skal se dette? Finansiering av driften av Levanger Kunnskapspark SIVA? NAV? HUNT? HiNT Kan gå inn med personell, men ikke finansiering av dette NTE? Forutsigbarhet i forhold til tidspunkt for etablering, alt tar tid Konkurranse med VIP-senteret på Verdal 23

24 4.5 Strategisk utgangspunkt - Vår posisjon Levanger har dyktige fagmiljøer innen Teknologi Media Helse HiNT har en stor campus på Røstad Utbygging av Trønder-hallen Næringsbygget på Røstad har svært god beliggenhet og lett adkomst, med utviklingspotensial og utbyggingsmuligheter Ledig næringsareal på ca. 20 dekar mellom høyskole-alleen og næringsbygget Ledig næringsareal på ca. 3 dekar rett sør for næringsbygget NTNU har etablert HUNT Biobank i Levanger Levanger har et etablert forskningsmiljø Ledig næringsareal rett nord for næringsbygget Mattilsynet er en grei leietaker Badeland-eksempelet: Tap/tap eller tap/vinn Se på det store bildet næringsutvikling for framtida Legge fortida bak, starte på noe nytt Næringsbygget bør nedskrives til 0, bruke arenaen til å skape en ny retning for næringslivs-satsningen i Levanger Viktig å kunne ta strategiske valg fortløpende, kjenne hverdagen på pulsen 24

25 5.1 Strategiske analyser - Oppgavebeskrivelse Hensikt: Etablere et godt kunnskapsunderlag for drøftinger og veivalg Skaffe oversikt over, og skape forståelse for, prosjekteiernes og regionens ressurser, samt eksterne trusler og muligheter Viktige oppgaver: Trekke ut relevant informasjon fra aktuelle rapporter og strategiske dokumenter Beskrive kompetanseintensivt næringsliv i Levanger og 2-4 utvalgte bransjeklynger Beskrive statlige og regionale virkemidler relatert til innovasjon og kompetansemiljøer Gjennomføre en interessentanalyse Gjennomføre en enkel ressursanalyse for prosjekteiere og regionen Oppsummere analysene i en SWOT-analyse Strategisk utgangspunkt Strategiske analyser Næringsbygg og arenaer for klyngeutvikling Strategiske vegvalg Plan for iverksetting HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 Forventet resultat: Kort notat med resultater fra analysene 25

26 5.2 Strategiske analyser - Oppsummering fra aktuelle rapporter Det er gjennomført følgende arbeidsmøter i prosjektet: Mediebedrifter i Levanger HUNT Biobank Kunnskapsparken Nord-Trøndelag Grande Eiendom Frol Næringspark AS Mattilsynet Følgende rapporter / vedtak er relevante: Rapporter: Strategisk Næringsplan for Innherred Samkommune inkluder titaksplan FJORD: Elektroklynga på Innherred FJORD: Medieklynga på Innherred Vedtak: Strategisk Næringsplan for Innherred Samkommune, inkludert tiltaksplan HUNT Biobank Nasjonal biobankressurs for CONOR (Cohort of Norway) 26

27 5.3 Strategiske analyser - Næringsklynger og bransjer i Levanger Vi kan identifisere følgende (spirer til) kompetanseintensive næringsklynger i Levanger: Teknologi Medieproduksjon Helserelatert FoU Høyskolevirksomhet / FoU og undervisning innen: Pedagogikk Helsefag Ledelse Musikk Idrett Andre viktige bransjer og næringer i Levanger: Klinisk helsearbeid og sykehusdrift Landbruk Skogbasert produksjon (papir og energi) Næringsmiddelindustri Entreprenørvirksomheter Logistikkvirksomheter Containerhavn Teknisk og forretningmessig rådgivning Detaljhandel Engroshandel 27

28 5.4 Strategiske analyser - Interessentanalyse relatert til kompetansevirksomheter HiNT Detalj- /engros handel Handelsklynga Magneten Transportører Landbruket Levanger vgs A A Norske Skog / Fiborgtangen Sykehuset Levanger D B D B Helseklynga Teknoklynga Næringsmid.- industri HUNT C A C Mekanisk Industri Levanger kommune D Entreprenørvirksomheter Medieklynga B C Innherred Produkter Tekn./forretn. rådgivning Finansielle tjenester Hoteller / restauranter 28

29 5.5 Strategiske analyser - Ressursanalyse for Levanger /regionen (1) Sterke ressurser Naturresurser Rike landbruksressurser / godt klima Trondheimsfjorden Fjell og utmark (naturreservat) Vilt og fugleliv (fuglereservat) Naturbasert foredlingsvirksomhet Sterkt miljø innen husdyrproduksjon Sterkt miljø innen grønnsakproduksjon Sterke virksomheter innen skogforedling Kultur- og historiske ressurser Fornminner fra stein-, jern- og middelalder Nærhet til Stiklestad og Nidaros Trehusbyen Levanger Marsimartnan Levanger kommune markerer 1000 år i 2011 med kulturaktiviteter i hele kommunen Rikt kulturliv / aktivt kunstnermiljø Kunnskapsressurser Relativt sterkt høgskolemiljø Sterkt miljø innen helsearbeid Internasjonalt miljø innen FoU Helse Gode miljøer innen teknologi og medieproduksjon Sterke tradisjoner innen teknologi Høyt kunnskapsnivå /formalkompetanse Flere profesjonelle eiendomsutviklere Infrastruktur Nærings- og industriarealer E6 Vegforbindelse Sør-Øst-Nord Nordlandsbanen / Trønderbanen Containerhavna på Fiborgtangen Bredbånd med høg kapasitet Kraftnett med høy kapasitet Kort veg til internasjonal flyplass Handelsvirksomhet Detaljhandel (Magneten og sentrum) Engroshandel 29

30 5.5 Strategiske analyser - Ressursanalyse for Levanger /regionen (2) Manglende ressurser Manglende ressurser Kunnskapsressurser Svake koplinger mellom kunnskapsvirksomheter og FoU Svak industrikultur (sett bort fra naturbaserte foredlingsvirksomheter) Manglende undervisningstilbud i industrielle fag Infrastruktur Begrensede utviklingsmuligheter for større industrivirksomheter Mangler mangfold i forhold til arealer, bygg og lokalisering for næringsvirksomhet Konferanse- og overnattingsfasiliteter Få avganger med toget (særlig om kveldene) Lang reisetid med tog til Trondheim / Værnes Manglende infrastruktur (kontor/lager)for etablerte og nystartede virksomheter Mangler en magnet for næringslivet, en motor for miljøet Parkeringsmuligheter i sentrum 30

31 5.6 Strategiske analyser - Ressursanalyse for prosjekteierne (1) Sterke ressurser Levanger kommune En kommune som vil, i forhold til utvikling og tilrettelegging for etablering Åpenhet og nærhet Bolyst-kommune Gode oppvekstvilkår HiNT Flerfaglig forskningsmiljø Studenter tilgjengelig for studentoppgaver Sterkt nettverk Kurs og utdanningstilbud for næringslivet HUNT Høy faglig kompetanse, nasjonalt og internasjonalt Forvalter et unikt grunnlagsmateriale Næret til Sykehuset Levanger Moderne bygg/anlegg med muligheter for utvidelse Teknologiklynga Høy fagkompetanse, og sterkt og tett nettverk, lokalt, nasjonalt og internasjonalt Innovative og kunnskapssøkende miljø Høy spesialiseringsgrad Mange små og mellomstore bedrifter med stort engasjement Medieklynga Høg fagkompetanse og lang erfaring Godt markedsnettverk (NRK, TV2 etc) Brukbart underleverandørnettverk God på gjennomføring og prosjektledelse Rikholdige arkiver Kunnskapsparken Nord-Trøndelag Stort nettverk Aktiviteter i hele regionen God relasjon til høyskolemiljøet Vilje til å lykkes 31

32 5.6 Strategiske analyser - Ressursanalyse for prosjekteierne (1) Manglende ressurser Levanger kommune Utydelig strategi for utvikling av næringslivet Manglende satsning på næringslivet, for få fagpersoner jobber på området Tydelig prioritering av kommunale oppgaver HiNT Svak kobling mot næringslivet Er en profesjonsskole rettet mot off. sektor Uutnyttet potensial for studentoppgaver HUNT Svak kobling mot næringslivet For lite kontorplass, mangler auditorium Henter ikke ut det kommersielle potensialet som ligger i materialet og kunnskapen de forvalter Teknologiklynga Lite utviklet samarbeid Dynamikk i forhold til høyskolemiljøet Mangler limet i bransjen Mangler forum for faglig og uformell kontakt Medieklynga Små og sårbare miljøer / virksomheter Svak rekruttering Trenger fornyelse mht. teknologisk utstyr På etterskudd i fagutvikling / trender Kunnskapsparken Nord-Trøndelag Liten virksomhet i deler av fylket, eksempelvis i Levanger 32

33 5.7 Strategiske analyser - Kultur- og kunnskapskommunen Levanger Kulturkommunen Kunnskapskommunen Kunst, kultur historie og handel Rike landbruksressurser Nærhet til industri og NTNU/SINTEF Bolyst & Reiseliv Lokalisering og utvikling av næring Den grønne landsbyen ved fjorden Infrastruktur E6, jernbane Værnes HiNT, HUNT og sykehus 33

34 5.8 Strategiske analyser - Oppsummerende SWOT-analyse S Sterke sider: Mange som vil Gode næringsareal med stort potensial Sterk og omfattende nettverk God infrastruktur Attraktivt bo- og oppvekstmiljø Sterke fagmiljøer, med høy kompetanse W Svake sider: Ikke gode på å markedsføre våre styrker Beslutningsvegring og lang saksbehandlingstid Mangler gjennomføringskraft Mangler risikovillig kapital Omkampkultur, ser oss for mye tilbake O Muligheter: Utvikling av kunnskapsrelatert virksomhet knyttet til HiNT, HUNT og Sykehuset Utnytte kopling mellom tre kunnskapsklynger Flere eiendomsutviklere står klare Tilgjengelig og regulerte arealer / områder En attraktiv og sterk region Stjørdal- Steinkjer T trusler: Soneinndeling til Innovasjon Norge Små og sårbare enheter Konkurranse innad i regionen Omlegging av sykehusstrukturen Omlegging av høyskolestrukturen Usikkerhet rundt Norske Skog 34

35 6.1 Arenaer for klyngeutvikling - Oppgavetekst Hensikt: Få oversikt over muligheter og begrensninger knyttet til Næringsbygget på Røstad og andre aktuelle næringsbygg i Levanger Få beskrevet næringslivets behov for bygg, fasiliteter og fysiske arenaer. Viktige oppgaver: Sammenfatte tilgjengelig informasjon om Næringsbygget på Røstad. Samle og sammenfatte informasjon om andre aktuelle næringslokaler og tomter i Levanger. Intervjue og sammenfatte krav og forventninger som sentrale næringsaktører har til bygninger, arealer og samhandling med andre. Forventet resultat: Felles forståelse for krav og forventninger. Kart, skisser og tegninger. Et kort notat som oppsummerer funn og resultater. Strategisk utgangspunkt Strategiske analyser Næringsbygg og arenaer for klyngeutvikling Strategiske vegvalg Plan for iverksetting HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 35

36 6.2 Arenaer for klyngeutvikling - Røstad / Næringsbygget Næringsbygget: Bygget i 1999, eies av Levanger kommune Gnr. 274, bnr. 17, areal: 8420 m2 Grunnflate/ 1. etasje er 1230 m2 2. etasje er 480 m2 Hele 2. etasje, samt en mindre del av 1. etasje, er langtidsutleid til Mattilsynet. Utleid areal består av kontorer og kantine Ikke utleid areal er i hovedsak større laboratorier og spesialrom, og har vist seg ikke egnet til selvstendig utleie. Lokalet har stått tomt i flere år Tilstøtende eiendommer: Mellom høyskolealléen og Næringsbygget, sørvest for bygget, ligger to ubebygde tomter regulert til næringsformål: 274/ m2, eier er Frol Eiendom AS. Denne tomten er under reguleringsarbeid, og det planlegges oppføring av bygningsmasse på deler av denne eiendommen 274/ m2, eier er Grande Eiendom AS Nordøst for Næringsbygget har Statsbygg en eiendom på m2, med gnr. 274/1 og 2. Kommunestyret vedtok den reguleringsbestemmelser for eiendommen, som i reguleringsplanen blir omtalt som Kunnskapspark Røstad. I reguleringsbestemmelsene heter det bl.a. I området kan oppføres bygninger for lette industri- og kontorvirksomheter med tilhørende anlegg. 36

37 6.3 Arenaer for klyngeutvikling - Sykehusområdet / HUNT Biobank HUNT Biobank Har sine lokaler i Forskningsvegen, Levanger. Bygningsmassen ble tatt i bruk i 2007, og består av laboratorier, kontorer og brakkekontor Tomta er på ca m2, hvorav ca. halvparten er bebygd pr. i dag Eiendommen eies av Grande Eiendom AS, og HUNT Biobank har en leieavtale som løper i 15 år Det foreligger godkjente planer for utbygging av anlegget, noe som vil gi flere kontorplasser, samt auditorium. Status pr. i dag er at finansiering av eventuelt utbyggingsprosjekt ikke er avklart 37

38 6.4 Arenaer for klyngeutvikling - Frol Næringspark Deler av den nedlagte Levanger videregårende skole avd. Frol er ombygd og tilrettelagt for næringsformål Denne eiendommen eies av Frol Utvikling AS Området består av en bygningsmasse på til sammen ca m2 regulert til kontor/verksted/lager, og pr. oktober 2010 er i praksis alt av tilrettelagt og ferdigstilt areal leid ut I 2011 ferdigstilles ytterligere 500m2 kontorlokaler for utleie Frol Næringspark har potensial til å utvikles videre med mye mer bygningsmasse 38

39 7.1 Strategiske vegvalg - Oppgavebeskrivelse Hensikt: Skissere ulike løsningsalternativer Gjennomføre en god veivalgsprosess Gjøre gode og framtidsrettede vegvalg Viktige oppgaver: Utvikle 2-3 ulike løsningsalternativer Vurdere sterke / svake sider ved de ulike alternativene Drøfte alternativene og foreta avvegninger Foreta vegvalg Forventet resultat: Enighet om strategi og vegvalg Kort rapport som er egnet som underlag for vurderinger hos den enkelte prosjekteiere og andre sentrale interessenter Strategisk utgangspunkt Strategiske analyser Næringsbygg og arenaer for klyngeutvikling Strategiske vegvalg Plan for iverksetting HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 39

40 7.2 Strategiske vegvalg Mål og vegvalg Overordnede mål Vegvalg Utvikle Levanger til en mer attraktiv kommune med tanke på bolyst og næringsvirksomhet Sterk vekst i arbeidsplasser og konkurransekraft i de utvalgte bransjene, både i etablerte virksomheter og gjennom nyetablering og knoppskyting Utvikle arenaer i Levanger for innovasjon og utvikling av kompetansebaserte virksomheter Tre kunnskapsbaserte bransjeklynger: I. Helse-FoU II. Teknologi III. Medieproduksjon Forsterke koplinger mellom: I. Aktørene i de enkelte bransjeklyngene II. Klyngene og FoU-miljøer i Trøndelag III. De tre bransjeklyngene 40

41 7.2 Strategiske vegvalg Mål og vegvalg A A D B D Helse- klynga Tekno- klynga B C C A D Medieklynga B C 41

42 7.3 Strategiske vegvalg - Viktige tiltak Tiltaksområder: Finansiering av næringsrettet FoU-virksomhet Etablering av Kunnskapsparken Nord- Trøndelag i Levanger Utvikling av fysiske og organisatoriske arenaer for de tre bransjeklyngene Synliggjøre innretning og finansieringsmuligheter for FoU 42

43 7.4 Strategiske vegvalg - Konklusjoner Det er et stort potensial for satsing på kunnskapsbasert næringsutvikling i Levanger Behov for et variert næringsliv, sett i forhold til den kontinuerlige omstillinga i samfunnet Flere aktører sitter og venter på hverandre, men de vet ikke hvem eller hva de venter på Det er behov for en spisset arena for etablering og videreutvikling av næringslivet i de tre nevnte bransjer Sentrale aktører er positive til et samarbeid for felles mål En kunnskapspark i Levanger kan skape en viktig utviklingsarena for det lokale næringslivet En eller flere næringsklynger i Levanger vil kunne styrke eksisterende virksomheter, og gi grobunn for, og næring til, nyetableringer 43

44 8.1 Plan for iverksetting - Oppgavebeskrivelse Hensikt: Sørge for at veivalgene får følger, iverksettingen er det som skaper bevegelse i ønsket retning. Viktige oppgaver: Definere oppgaver, aktiviteter, tidsfrister og ansvarlige. Strategisk utgangspunkt Strategiske analyser HA1 HA2 HA3 Forventet resultat: Praktisk plan for iverksetting Den vedtatte planen blir iverksatt ved at de aktuelle partene kjenner sine oppgaver og er forpliktet i forhold til tidsramme for gjennomføring. Næringsbygg og arenaer for klyngeutvikling Strategiske vegvalg HA4 HA5 Plan for iverksetting 44

45 8.2 Plan for iverksetting - Prinsipper Iverksettingsarbeidet skal gjennomføres etter følgende prinsipper: De strategiske målene skal nås gjennom å initiere og iverksette et antall delprosjekter som organiseres og gjennomføres etter PLPmetoden Iverksettingsarbeidet for prioriterte tiltak definert i denne forstudien ledes av en styringsgruppe utnevnt av prosjekteieren Levanger kommune, HiNT, HUNT og Kunnskapsparken Nord- Trøndelag. Delprosjektene initieres og styres av samme styringsgruppe Prosjektene planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med andre aktører Prosjektene ledes og utføres av egne medarbeidere og eksterne ressurser som trekkes inn etter behov Det utpekes prosjektledere som etter en plan rapporterer til Styringsgruppen FP A HP A Iverksetting av pri. tiltak i FS Styringsgruppe FP B HP B FP C HP C FP D HP D 45

46 8.3 Plan for iverksetting - Forslag til forprosjekter og framdrift Følgende forprosjekter foreslås: A. Finansiering av næringsrettet FoUvirksomhet B. Etablering av Kunnskapsparken Nord- Trøndelag i Levanger C. Utvikling av fysiske og organisatoriske arenaer for de tre bransjeklyngene D. Synliggjøre innretning og finansieringsmuligheter for FoU FP A Iverksetting av pri. tiltak i FS Styringsgruppe FP B FP C FP D Følgende framdriftsplan foreslås: Etablering av styringsgruppe apr 2011 Utv. prosjektplaner / finansiering apr 2011 Oppstart av FP A-D apr 2011 Ferdigstilling FP A-D nov 2011 HP A HP B HP C HP D 46

Etablering av kunnskapspark i Levanger

Etablering av kunnskapspark i Levanger Etablering av kunnskapspark i Levanger Prosjektplan for et forstudium Levanger, 21. januar 2010 1.1 Innledning - Bakgrunn Levanger kommune vedtok den 04.03.2009 en strategisk kommuneplan for næring, landbruk

Detaljer

Verdal og Levanger kommuner satser på velferdsteknologi. Work shop velferdsteknologi 29.3.2011

Verdal og Levanger kommuner satser på velferdsteknologi. Work shop velferdsteknologi 29.3.2011 Verdal og Levanger kommuner satser på velferdsteknologi Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning 2008-2020 Verdal og Levanger har en felles kommuneplan hvor strategisk næringsplan er en av 7

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Folkevalgtopplæring 2010, Verdal Rådhus Svein I. Larsen Agenda Proneo kort

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av kommunens næringsarbeid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/3272 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Proneo AS. Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2012 - presentasjon til formannskapet 6. mars 2013. Vigdis Haldorsen og Knut Baglo

Proneo AS. Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2012 - presentasjon til formannskapet 6. mars 2013. Vigdis Haldorsen og Knut Baglo Proneo AS Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2012 - presentasjon til formannskapet 6. mars 2013 Vigdis Haldorsen og Knut Baglo Innhold Status Proneo AS i 2012 og framover Avtalen med Levanger

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Nyskapings- og utviklingsplan for. Innherred Vekst AS

Nyskapings- og utviklingsplan for. Innherred Vekst AS Nyskapings- og utviklingsplan for Innherred Vekst AS Handlingsplan 2007 Versjon 1.0 29. september 2006 1. Innledning Målsettingen for prosjektet er nedfelt i Nyskapings og utviklingsplan for Innherred

Detaljer

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling?

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Presentasjon av erfaringer og eksempler, 11.09.12 Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland AS Helgeland er mulighetenes region! Næringslivet skaper store verdier

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse 1 Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse Johan Einar Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, NTNU I samarbeid med SINTEF/HiST Stjørdal 07.12.12

Detaljer

Klynger og Norsk Næringsliv

Klynger og Norsk Næringsliv Klynger og Norsk Næringsliv En gjennomgang av ulike teoretiske tilnærminger, med praktiske eksempler fra landsdelen Jan Terje Henriksen Krister Salamonsen Jan Oddvar Sørnes UiN-rapport nr. 12-2012 VRI

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Hvorfor lønner det seg å drive forsknings- og utviklingsarbeid? Hanne Solheim Hansen Høgskolen i Nord-Trøndelag

Hvorfor lønner det seg å drive forsknings- og utviklingsarbeid? Hanne Solheim Hansen Høgskolen i Nord-Trøndelag Hvorfor lønner det seg å drive forsknings- og utviklingsarbeid? Hanne Solheim Hansen Høgskolen i Nord-Trøndelag Forskning og utvikling et mål i seg selv? Det er en bransje så kanskje Å generere ny kunnskap

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Godkjent av styringsgruppen 14. Mai 2007 SNP Kongsvinger 2008 2011 Vi ønsker å: Sette fokus på næringsutvikling og næringspolitikk Målrettet innsats for

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 15. april- Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 15. april- Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 15. april- Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Espen

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

EUROPAPERSPEKTIVET Noen tanker med bakgrunn i en masteroppgave i forbindelse med studiet

EUROPAPERSPEKTIVET Noen tanker med bakgrunn i en masteroppgave i forbindelse med studiet EUROPAPERSPEKTIVET Noen tanker med bakgrunn i en masteroppgave i forbindelse med studiet Regional utviklingsledelse i et Europeisk perspektiv (Ny offentlig ledelse Trøndelagskontoret med i opplegget) 1

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Innherred Næringsselskap AS

Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005 Mandat I styremøte 09.12.2004, sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende: 2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til og utvikler en kommersiell del som

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer