Handlingsprogram Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag"

Transkript

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag

2 Agenda 1. Verdensøkonomien i endring 2. Kommunens utfordringer 3. Rammebetingelser 4. Profilen på budsjettet 5. Videre prosess årshjul

3 1. Verdensøkonomien i endring

4 Verdensøkonomien i endring > Stor usikkerhet i verdensøkonomien kraftig fall i oljeprisen. > Usikkerhet i finansmarkedene (Asia/Kina) > Humanitær krise som påvirker Europa og Norge > Renteutvikling > Økende pensjonsutgifter > Økende arbeidsledighet

5 2. Kommunens utfordringer

6 Utfordringer for kommunesektoren Usikkert finansmarked Svikt i skatteinntekter Økte demografikostnader Økt etterspørsel og behov for offentlige tjenester Økt gjeldsvekst Finansiering av statlige reformer Økte pensjonskostnader Økte overføringer fra staten vil kun dekke økte demografikostnader. Underliggende vekst i enkelte tjenesteområder krever omstilling og effektivisering av kommunesektoren.

7 Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Samferdselssituasjonen Ulikheter i levekår Boligsosial utbygging Sosiale utfordringer (rus/psykiatri) Begrenset arbeidsmarked Behov for investeringer Økt behov for velferdstjenester Et internasjonalt samfunn

8 3. Rammebetingelser

9 Rammebetingelser Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen Vedtatt Handlingsprogram tertialrapport 2015 Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet

10 Økonomisk stabilitet og handlingsrom Gode velferdstjenester til innbyggerne utvikles over tid og bygger på stabilitet og et økonomisk handlingsrom. Ansatte som trives og utvikler seg leverer gode tjenester og har fornøyde brukere.

11 Handlingsregler 1. Drift 2. Investeringer 3. Finansforvaltning Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 40 prosent egenfinansiering av nye investeringer Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. Energifondet mill kr. (bokført verdi) Budsjettert avkastning er 5,5 prosent Avkastningen avsettes til fond, og benyttes til finansiering av investeringer. Realverdifond (KPI) Bufferfond 259 mill kr. (stresstest)

12 Netto driftsresultat

13 Netto driftsresultat

14 Utvikling avkastning energifondet Budsjettall for

15 Pensjon > Kommunenes pensjonsutgifter vil øke i årene som kommer. Dette på grunn av økt antall pensjonister, nye krav til sikkerhet til pensjonsordningene og et manglende fungerende marked (én leverandør). > Asker kommune har etablert egen pensjonskasse fra 1. januar > Målsettingen er å redusere pensjonsutgiftene med 15 mill. kroner årlig, sett i forhold til en fellesskapsordning.

16 Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Øke egenfinansieringen, minimum 40 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

17 Investeringsprogrammet Handlingsregel : 463,4 mill. kroner

18 Finansiering av investeringer eks. VAR Egenfinansiering: Mva komp, tilskudd og egenkapital mv.

19 Netto lånegjeld per innbygger Beregnet ihht. SSBs statistikk. Startlån og ubrukte lånemidler er trukket ut ved beregning.

20 Skatt og rammetilskudd > Asker har en skatteinngang som er 149 prosent i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er den største og viktigste økonomiske faktoren. > Sviktende skatteinntekter Kommunesektoren vekst på 4,2 prosent Asker vekst på 3,7 prosent > Budsjettert skatteanslag for 2015: 2,351 mrd. kroner > Skattesvikten Regnskap 2014: - 45 mill. kroner i skatt (i forhold til opprinnelig budsjett) Kompensert i RNB: 16 mill. kroner Beregnet skattesvikt hittil i år: - 33,8 mill. kroner (i forhold til revidert budsjett) Årsprognose skattesvikt: - 50 mill. kroner (i forhold til revidert budsjett) Årsprognose netto skatt/ramme: - 20 mill. kroner > Svikt i skatteinntektene kompenseres bare delvis i rammetilskuddet.

21 Status økonomi per juli > Svikt i skatteinntekter > Svikt i finansinntekter > Merforbruk i tjenesteproduksjonen > Dette krever omstilling og tiltak nå > Situasjonen vil kunne forsterke seg utover høsten og inn i neste HPperiode.

22 4. Profilen på budsjettet

23 Samfunnsprofil grønt skifte Samordnet areal- og transportplanlegging (tettsteder og trafikknutepunkter) Nye samferdselsløsninger (gange, sykkel, kollektiv) Samordnet bolig- og næringspolitikk Energieffektivisering av bygg FutureBuilt / FutureBike Miljøsertifisering

24 Organisasjonsprofil > Læring, fornyelse og forbedring øke innovasjonsevnen > Digitalisering, selvbetjente løsninger og endrede arbeidsprosesser > Medarbeiderskap og ledelse > Omstilling og effektivisering

25 Profil ift. innbyggere Medborgerskap kommunen og aktive innbyggerne spiller på lag. Kommunen Samskaping (co-creation) flere aktører er sammen om å skape verdier og velferd på nye måter. Medborgerskap og samskaping skal utvikles som en del av arbeidskulturen i Asker kommune. Innbyggerne Næringslivet Borgenprosjektet benyttes til å utvikle nye metoder og samarbeidsformer som kan gjenbrukes i andre deler av organisasjonen. Frivilligheten

26 Tjenesteprofil Medborgerskap og samskaping Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse

27 Balansert målstyring > Kommunen har fra 2016 totalt 94 måleindikatorer (mot 99 i 2015). > Målene fra 2015 er i hovedsak videreført. Det er gjort enkelte tilpasninger: En større revisjon i målekartet til Helse og omsorg. Noen mindre justeringer i målekartet til Oppvekst. Det er utarbeidet nytt mål for sykefravær, samt differensierte måltall for sykefravær for hvert tjenesteområde. > Det gjennomgående målekartet er i HPdokumentet også tatt inn i tjenesteområdekapitlene. BMS skal sikre god styring og kontinuerlig forbedring av tjenestene. «Alt som måles forbedrer seg!»

28 Omstilling For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legges det opp til en omstilling og effektivisering på 20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden, totalt 80 mill. kroner i perioden. Metodikk for fordeling Prinsipper for omstillingen Fordeling mellom tjenesteområdene Forslag til tiltak

29 Metodikk for fordeling Asker kommune har innenfor flere av tjenesteområdene et høyere utgiftsnivå enn gjennomsnittet for sammenligningskommunene.

30 Prinsipper for omstillingen Brukere med størst behov prioriteres Reduksjon i tjenestebehov fra reparasjon til forebygging Bortfall/reduksjon av tjenester Reduksjon i dekningsgrad/omfang Reduksjon i kvalitet Økte inntekter (gebyrer og brukerbetalinger på nivå med sammenlignbare kommuner) Hverdagseffektivisering

31 Fordeling tjenesteområdene Innsparing 2016 Beløp (i 1000 kroner) Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø SUM Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre hverdagseffektivisering, mens tiltak av prinsipiell karakter krever politisk behandling.

32 Driftsbudsjett Administrasjon og ledelse Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et samlet driftsbudsjett på 218 mill. kroner i Det er en økning på 6 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

33 Driftstiltak Administrasjon og ledelse Nye tiltak 2016 Lærlinger: 0,75 mill. kroner Innovasjon og omstilling: 1,5 mill. kroner Kontroll og tilsyn: 0,4 mill. kroner

34 Driftsbudsjett Oppvekst Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,3 mrd. kroner i Det er en økning på 37 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

35 Driftstiltak Oppvekst Nye tiltak 2016 Konsekvensjustering for økt antall barn skole og barnehage: 8,1 mill. kr. Gratis kjernetid for 4- og 5- åringer: 1,6 mill. kr. Helsestasjon og skolehelsetjeneste: 2,9 mill. kr. Økt pedagogtetthet barnehager: 0,3 mill. kr. Omstilling og effektivisering SFO brukerbetaling: -3,6 mill. kr. Effektivisering administrative og faglige ressurser på Kunnskapssenteret: -1 mill. kr. Effektivisering barn og unge: -1 mill. kr. Effektivisering grunnskole: -4 mill. kr. Effektivisering barnehage: -1,7 mill. kr. Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage: 2,3 mill. kr. Drift idrettshall Nesøya: 0,37 mill. kr.

36 Investeringer Oppvekst HP Heggedal skole: 296 mill. kroner, ferdigstilles høst 2016 Landøya u-skole inkl. flerbrukshall: 350 mill. kroner, ferdigstilles høst 2018 Risenga u-skole: 273 mill. kroner, ferdigstilles høst 2020 Arnestad skole, utskifting paviljonger: 30 mill. kroner, ferdigstilles Bleikerfaret barnehage: 70 mill. kroner, ferdigstilles vinter 2016/2017 Kistefossdammen barnehage: 65,5 mill. kroner, ferdigstilles vinter 2017 Føyka barnehage, utvidelse: 30 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Sum investering i HP-perioden: 901,3 mill. kroner.

37 Driftsbudsjett Helse og omsorg Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,2 mrd. kroner i Det er en økning på 95 mill. kr. sammenlignet med forrige HP

38 Driftstiltak Helse og omsorg Nye tiltak 2016 Gullhella omsorgsboliger helårsdrift: ytterligere 16,5 mill. kr. til totalt 36,5 mill. kr. Omstilling og effektivisering Effektivisering helse og omsorg: -2,4 mill. kroner. Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering): 4 mill. kr. Kommunale akutte døgnplasser: 8,7 mill. kr. Bosetting av flyktninger: 2 mill. kr. Arbeid og aktivitet for utviklingshemmede: 1,7 mill. kr Befolkningsvekst fastleger og fysioterapeuter: 0,45 mill. kr. Opptrapping rus og psykiatri: 8 mill. kr. Lavterskeltilbud psykisk helse: 1 mill. kr. Ny driftsavtale Risenga bo- og omsorgssenter: 5,8 mill. kr. Ressurskrevende tjenester: 10,9 mill. kr. Reidar Tørmoen, 100 år

39 Investeringer Helse og omsorg HP Boligsosial handlingsplan: 30 mill. kroner i årlig investeringsramme. Skustadgata, 6-7 ettervernsboliger: 18,5 mill. kroner, ferdigstilles Nesbru sykehjem: 335 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Omsorgsboliger utviklingshemmede: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Søndre Borgen helsehus: 150 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Nytt sykehjem: 400 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Sum investering i HP-perioden: 410,5 mill. kroner.

40 Driftsbudsjett Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 144 mill. kroner i Det er en økning på 1,2 mill. kr. sammenlignet med forrige HP

41 Nye tiltak 2016 Driftstiltak Kultur, frivillighet og fritid Kulturskolen: 1,0 mill. kr. Skibuss Solli: 0,2 mill. kr. Idrett vanskeligstilte: 0,3 mill. kr. Den kulturelle skolesekken: 0,3 mill. kr. Vitensenter folkehelse: 1,5 mill. kr. Omstilling og effektivisering Redusert tilskudd kirken: -1,85 mill. kr. Brukerbetaling badene: -0,9 mill. kr. Brukerbetaling kulturskolen: -0,3 mill. kr. Effektivisering kulturhus og bibliotek: -0,25 mill. kr. Effektivisering Natur og idrett: -0,5 mill. kr.

42 Investeringer Kultur, frivillighet og fritid HP Holmen svømmehall: 246 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Askertun rehabilitering 10 mill. kroner, ferdigstilles 2016 Bryggesti Grønnsund 2,5 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Semsvannet friluftsbase 1,5 mill. kroner, ferdigstilles 2016 Vevstua på Sem, arealer til folkehelseaktiviteter og Vitensenter, 6 mill. kroner. Utebasen på Sem friluftsarena 1,5 mill kroner «Mulighetsstudier» i prosess for fremtidige anlegg, Drengsrud, Vollen, Dikemark og Holmen. Det bygges nye idrettshaller i forbindelse med nye skolebygg. Ny ishall på Risenga/Askerhallen: 312 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Ny gravlund: 100 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Sum investering i HP-perioden: 290,5 mill. kroner.

43 Driftsbudsjett Teknikk og miljø Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 93,7 mill. kroner i Det er en økning på 5,8 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

44 Driftstiltak Teknikk og miljø Nye tiltak 2016 Plan og bygg: 3,0 mill. kr. Kollektivtrafikk på fjorden: 0,2 mill. kr. Omstilling og effektivisering Parkeringsgebyr Asker sentrum: -2,5 mill. kr. (halvårseffekt)

45 Investeringer Teknikk og miljø HP VAR-investeringer for 482 mill. kroner i perioden Fortau Østrevei 60 til Vendla 14: 34 mill.kroner, ferdigstilles 2017 Fortau Jacob Neumannsvei: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Heggedal torg og park: 35 mill. kroner i perioden Oppfølging sykkelstrategi: 4 mill. kroner årlig Sum investering i HP-perioden: 669,2 mill. kroner (hvorav 482 mill. kroner i VAR)

46 Driftsbudsjett Eiendom Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 130 mill. kroner i Det er en økning på 22,9 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

47 Driftstiltak Eiendom Nye tiltak 2016 Driftskonsekvenser investeringer: 2,7 mill. kroner Husleie Asker kommunale pensjonskasse: 12,9 mill. kroner Innleie av lokaler: 1,8 mill. kroner FDV nye bygg: 1,32 mill. kroner

48 Investeringer Eiendom HP > Nytt ambulansebygg Fredtunveien 5: 30 mill. kroner, ferdigstilles 2017 > Tettstedsutvikling: 8 mill. kroner årlig Asker prioriterer verdibevarende vedlikehold og bruker årlig ca. 60 mill. kroner til formålet Sum investering i HP-perioden: 101,5 mill. kroner.

49 5. Videre prosess - årshjul

50 Fremdriftsplan HP høsten 2015 Dato Aktivitet Utvalg 15. september Rådmannens forslag til HP legges frem Formannskapet 18. september til 16. oktober Høringsperiode rådmannens forslag til HP 22. september Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet 27. oktober Formannskap med gruppeledere, spørsmål og svar til HP 27., 28. og 29. oktober Komitémøter med presentasjon av rådmannens forslag til HP. 3. november HP i et medarbeiderperspektiv PSU Formannskapet Komiteene 17. november Tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 18. november til 2. desember Høringsperiode formannskapets innstilling 8. desember Endelig behandling av HP Kommunestyret

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Rådmannens innledning

Rådmannens innledning Årsrapport Årsrapport kommune Rådmannens innledning fritid, har også kommune en rekke politiske råd og utvalg. De tre komiteene behandlet til sammen 100 saker i. kommune fikk et nytt kommunalt råd i, innvandrerrådet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/9283-1 55927/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

4 Sektor barn og unge 33 4.1 Innledning 33 4.2 Grunnskoleopplæring 35 4.3 Barnehager 46 4.4 Barne- og ungdomstjenester 54

4 Sektor barn og unge 33 4.1 Innledning 33 4.2 Grunnskoleopplæring 35 4.3 Barnehager 46 4.4 Barne- og ungdomstjenester 54 Innhold 1 Sammen skaper vi fremtiden: mangfold raushet bærekraft 6 1.1 Kommuneøkonomi 7 1.2 Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og lær 7 1.3 Balansert samfunnsutvikling

Detaljer

2 Økonomi. 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk

2 Økonomi. 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk 2 Økonomi 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk Innledning Fortsatt forventet økning i befolkningen og demografisk utvikling vil de kommende årene gi Bærum kommune økonomiske utfordringer.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 Handlingsprogram 2013-2016 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 11. desember 2012 - MULIGHETENES KOMMUNE - - MULIGHETENES KOMMUNE - Kommunestyret har vedtatt Asker kommunes budsjett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2010-2013

Handlings- og økonomiplan 2010-2013 Handlings- og økonomiplan 2010-2013 1 Er til stede, vil gå foran, skaper framtiden 1 2 Rådmannens økonomiplanforslag 5 2.1 Økonomiske prioriteringer i planperioden 5 2.2 Frie inntekter 6 2.3 Utvikling

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Inn for landing 31.10.2014 Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK -SAK 86/14...

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

Virksomhetsplan 2015-2018

Virksomhetsplan 2015-2018 Harsdriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 20152018 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Svarstad, 22.11.2011 1 Innholdsfortegnelse KAP SIDE 1. SAMMENDRAG 3 4. BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE 5 5. BUDSJETTETS UTGIFTSSIDE

Detaljer

Årsrapport 2009 Asker kommune

Årsrapport 2009 Asker kommune Årsrapport 2009 1 ÅRSBERETNING 2009... 1 1.1 ØKONOMISKE RESULTATER... 1 1.2 HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2009... 2 1.3 RESULTATER PÅ TJENESTEOMRÅDENE... 2 1.4 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

Rådmannens forslag 2014-2017

Rådmannens forslag 2014-2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Forord... 4 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Tjenesteområdene... 6 3. Forutsetninger og beregninger... 7 3.1 Befolkningsendringer... 7 3.2 Prisforutsetninger...

Detaljer

2008 året som ble så bratt

2008 året som ble så bratt Årsrapport 2008 2008 året som ble så bratt I 2008 fikk Asker kommune kjenne på nye rammebetingelser for kommuneøkonomien og konsekvensene av en global finanskrise. Både den politiske ledelsen og ulike

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2010-2013... 4 HELHETLIG STYRINGSMODELL... 8 SAMFUNNSMÅL...

INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2010-2013... 4 HELHETLIG STYRINGSMODELL... 8 SAMFUNNSMÅL... INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2010-2013... 4 HELHETLIG STYRINGSMODELL... 8 SAMFUNNSMÅL... 10 FELLES MÅLTAVLE FOR TJENESTENE... 14 HANDLINGSROM 2016... 15 ØKONOMISKE

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer