Styret for kultur, omsorg og undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for kultur, omsorg og undervisning"

Transkript

1 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon eller e-post som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr Innhold PS 37/15 Bosetting av flyktninger PS 38/15 PS 39/15 Revidering av retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd Styrke kultur for læring, økt samarbeid hjem-skole PS 40/15 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for PS 41/15 PS 42/15 PS 43/15 PS 44/15 PS 45/15 PS 46/15 PS 47/15 Søknad om serveringsbevilling - Gamle Mårøy AS Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling - Gamle Mårøy AS Inndragning av skjenkebevilling - ØTM AS - Kaikanten Serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - fullmakt sommeren 2015 Årsrapport Hammerfest kommune Kvartalsrapport 1.kvartal Hammerfest kommune Økonomiplan Hammerfest kommune PS 48/15 Renhold Kirkeparken omsorgssenter og Turistveien TFF - opprettelse av stillinger PS 49/15 Idrettsveien PS 50/15 Godkjenning av protokoll fra møte Muntlig orientering: Mulighetsstudie Hammerfest bibliotek Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Berit Hågensen leder

2 Saksbehandler: Alvin Vaséli Saksnr.: 2015/ Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksdokumenter ikke vedlagt: Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise brev fra BLD Bosetting av flyktninger i 2015 brev fra KS Bosetting av flyktninger Saken gjelder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ved statsråd Solveig Horne har i et brev til landets kommuner 23.april 2015 bedt om tilbakemelding om hvor mange flyktninger kommunene kan bosette i Sakens bakgrunn og fakta Bakgrunnen for departementets brev til kommunene er flyktningkatastrofen som har utviklet seg etter borgerkrigen i Syria, og at det vurderes å bosette flere kvoteflyktninger i På denne bakgrunn bes det om at Hammerfest kommune ser på mulighetene for å bosette inntil 18 flere flyktninger i 2015 og 10 flere i Hammerfest kommunestyre vedtok 20.juni 2013 å bosette 30 flyktninger årlig, inkludert 5 enslige mindreårige, i perioden Dette er en målsetning som kommunen har klart å oppfylle. Hittil i 2015 er det bosatt 23 flyktninger. Disse er bosatt fra mottak i Norge eller direkte fra flyktningleirer i utlandet. Det er familier og enslige, og de kommer fra Syria, Afghanistan, Eritrea, Bhutan og Somalia. Staten har ulike økonomiske tilskuddsordninger som skal ivareta kommunenes forpliktelser ved bosetting av flyktninger: Tilskudd Sats Utbetaling Integreringstilskudd skal dekke utgifter ved bosetting, introduksjonsprogram og administrasjon Kr ,- (enslige voksne) Kr ,- (barn og andre voksne) Utbetales over 5 år. Tilskuddet utbetales over 3 år ved familiegjenforening Barnehagetilskudd Kr ,- Engangstilskudd Eldretilskudd Kr ,- Engangstilskudd Særskilt tilskudd enslig mindreårige Kr ,- Utbetales til og med

3 året de fyller 20 år Personer med kjente Tilskudd 1: kr ,- (engangstilskudd) funksjonshemminger Tilskudd 2: Inntil kr i inntil fem år Dessuten får kommunene tilskudd til opplæring i norsk/samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Ved bosetting av enslige mindreårige dekkes en vesentlig del av utgiftene gjennom refusjon fra Bufetat. Kommunen får også ordinært ramme/innbyggertilskudd for bosatte innvandrere. Økt bosetting av flyktninger, vil gi større integreringsinntekter til kommunen: Budsjett flere kjente familiegjenforente i 2015 gir økning på Økte inntekter ved anmodning om bosetting av 8 flere personer Økte inntekter ved bosetting av ytterligere 10 personer Total økning for , , , , ,- For 2016 vil bosetting av 10 flere personer enn vedtatt, bety kr i økte integreringsinntekter. I tillegg kommer integreringstilskudd i forbindelse med et ukjent antall familiegjenforente i Rådmannens vurdering Rådmannen viser til kommunens tidligere vedtak om å bosette 30 personer pr. år i perioden Kommunen blir nå bedt om å utrede mulighetene for å bosette flere flyktninger i 2015 og 2016 i tilknytning til flyktningkatastrofene. Kommunen kan vise til gode resultater når det gjelder integrering av bosatte flyktninger i utdanning, arbeid og samfunnsliv, og på denne bakgrunn ble kommunen tildelt bosettingsprisen i Kommunen har også opparbeidet seg erfaring og kompetanse til å møte de utfordringene som bosetting og opplæring av flyktninger gir. Den største utfordringen fremover er å skaffe egnede og tilstrekkelige boliger. Kommunen har i dag et boligprosjekt finansiert av Husbanken, og i den forbindelse har kommunestyret vedtatt innkjøp av fem familieboliger i Boligprosjektet har som mål å anskaffe ytterligere ti utleieboliger i 2015/16, noe som er nødvendig for å bosette flyktninger i årene fremover. En økning i bosettingene betyr større utgifter til introduksjonslønn for de som skal delta i kommunens introduksjonsprogram. Det innebærer også behov for mer midler til oppfølging og styrking av innvandrertjenesten, grunnskoler/barnehager, forebyggende tjenester og NAV. Men flere bosatte betyr også økte statlige integreringstilskudd til kommunen, som kan være med å finansiere nye tiltak. Hammerfest kommune har, på samme måte som andre kommuner, et moralsk ansvar til å stille opp i denne katastrofale flyktningsituasjonen verden ikke har opplevd siden andre verdenskrig. På denne bakgrunn foreslår rådmannen følgende: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 8 flere flyktninger i 2015 i tråd med anmodningen fra IMDi. 2. Kommunestyret vedtar i tillegg å bosette inntil 10 flyktninger fra Syria hvert år i dersom myndighetene vedtar å øke antallet kvoteflyktninger. 3. Kommunestyret ber administrasjonen utrede mulighetene for å anskaffe 10 nye

4 utleieboliger til familier i 2015/2016 i regi av Hammerfest eiendom og/eller private boligselskap/utleiere. 4. Kommunestyre vedtar at økte integreringsinntekter på kr ,- brukes til følgende formål i 2015: - Kr på grunn av flere deltakere i introduksjonsprogrammet - Kr til stilling som boveileder/boligmiljøarbeider i perioden Kr til lærerstilling for å styrke opplæring av fremmedspråklige barn - Kr til styrking av forbyggende tjenester 5. Kommunestyret vil i forbindelse med budsjettet 2016 komme tilbake til finansiering av videreføring og eventuelt styrking av tiltakene 6. Hammerfest kommunestyre ber sentrale myndigheter styrke de økonomiske virkemidlene for bosetting og integrering av flyktninger, noe vi tror kan bidra til at flere kommuner vil bosette flyktninger.

5 Saksbehandler: Henrik Skjelbred Saksnr.: 2015/953-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Retningslinjer for ungdomsrådet i Hammerfest 2 Forslag til revidering av retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Revidering av retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd Saken gjelder Administrasjonen foreslår nye retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd, med tilpasninger til dagens arbeidsform og behov. Sakens bakgrunn og fakta Gjeldende retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd ble vedtatt av kommunestyret i 2006 (PS 006/06). Med bakgrunn i erfaringer fra både ungdommer og administrasjonen ser vi nå behovet for å revidere retningslinjene. Hensikten med dette er først og fremst å gi ungdomsrådet et tydeligere mandat for å utøve sine oppgaver. Det er stor enighet om at ungdomsmedvirkning er et viktig satsingsområde. Kommuneplanens samfunnsdel fastslår at det er et mål å finne en god tilknytning mellom ungdomsrådet og de folkevalgte organer. Sjumilssteget kommuneanalysen 2014 tar blant annet for seg kommunens fokus på Barnekonvensjonens artikkel 12: Artikkel Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

6 2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett. En av konklusjonene i Sjumilssteget er at ungdomsrådets opplæring og arbeid må settes bedre i system. I tillegg bør ungdomsrådets rolle som høringsinstans styrkes og formaliseres. Revidering av retningslinjene er et ledd i denne prosessen. Rådmannens vurdering Forslaget til nye retningslinjer er generelt mer detaljerte enn gjeldende retningslinjer. Dette er gjort bevisst for å gjøre dem mer håndgripelige for ungdomsrådet selv, samt for å lette overlappingen ved en eventuell utskifting i sekretariatet. De mest sentrale endringene begrunnes nærmere: Administrasjonen foreslår at bestemmelsen om ungdomsrådets arbeidsutvalg tas ut av retningslinjene. Denne arbeidsformen har vist seg å være ugunstig, da kun et fåtall av ungdomsrådets medlemmer får inngående kjennskap til sakene som behandles. Administrasjonen mener at antallet faste møter heller bør økes, slik at alle medlemmer får ta del i saksbehandlingen. Det er viktig å understreke at deltakelse i ungdomsrådet i tillegg til å utøve innflytelse i stor grad handler om opplæring i politiske og demokratiske prosesser. Dette bør komme alle medlemmene til gode. Forslaget til nye retningslinjer åpner for øvrig for at ungdomsrådet ved behov kan sette ned egne utvalg for å jobbe spesifikt med enkeltsaker. Møtene bør legges til dagtid, og da primært avholdes på Rådhuset. Dette gjør avstanden til politisk og administrativ ledelse kortere, og gjør det enklere å invitere eksterne personer til å delta på møtet. Erfaring har vist at det er en stor utfordring å finne tidspunkt på ettermiddagstid som passer for alle medlemmene. I løpet av valgperioden oppstår gjerne nye elementer som eksempelvis deltidsjobb, noe som ofte fører til at ungdomsrådet nedprioriteres. En svakhet ved å legge møtene til dagtid er at medlemmene går glipp av inntil seks skoledager per år. Samtidig åpner denne modellen for å styrke medlemmenes faglige opplæring knyttet til politisk arbeid. Fravær for deltakelse på faste møter bør derfor ikke registreres på elevenes vitnemål. Administrasjonen foreslår at det innføres møtegodtgjørelse samt utgiftsdekning for deltakelse på faste møter. Stadig flere kommuner har dette som praksis. Møtegodtgjørelse anses som en bekreftelse på det arbeidet som utføres blir verdsatt, og her er det naturlig at ungdomsrådet sidestilles med andre råd og utvalg i kommunen. Ved fastsettelse av ungdomsrådets årlige budsjett må det tas høyde for denne utgiftsposten. Etter dagens satser (Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune, pkt. III(1) og III(4)) vil dette utgjøre kr ,- for seks møter dersom ni representanter er til stede. Rent praktisk vil det være naturlig at midler til dette bevilges i forbindelse med nytt budsjettår For at ordningen med møtegodtgjørelse og utgiftsdekning likevel skal kunne gjelde fra høsten 2015, foreslås det at Hammerfest Ungdomsråd etter eget vedtak kan velge å sette av midler til dette fra eget budsjett. Det må understrekes at det ikke er ønskelig å etablere et system som primært rekrutterer ungdom med et økonomisk motiv. Til gjengjeld viser

7 erfaring at det er behov for insentiver som forplikter til møtedeltakelse. Her anses møtegodtgjørelse som et nyttig virkemiddel. Administrasjonen foreslår at valgperioden utvides fra ett til to år. I dette spørsmålet er det fordeler og ulemper med begge løsninger. Argumentet for å forlenge valgperioden begrunnes med at medlemmene får tilstrekkelig tid til opplæring og reell saksbehandling. Dagens løsning med valg hvert år medfører i praksis at medlemmenes aktive tid i ungdomsrådet blir om lag åtte måneder, når tiden som går med til ferieavvikling og konstituering av elevråd er trukket ifra. Det er også et poeng at politiske prosesser ofte er tidkrevende. Ungdomsrådet bør i størst mulig grad få anledning til å følge den politiske saksgangen fra start til slutt. Et argument mot å utvide valgperioden er at ungdomstiden er kort og til dels uforutsigbar. Både jobb og flytting kan være grunner til at muligheten for å prioritere ungdomsrådet endres. Mye av denne problematikken vil løses ved at møtene legges til dagtid, slik at det ikke kommer i konflikt med kveldsjobb og fritidsaktiviteter. I tillegg vil gode rutiner for fratreden og suppleringsvalg sikre kontinuitet i rådet ved endringer. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd. 2. Nye retningslinjer trer i kraft Midler til møtegodtgjørelse og utgiftsdekning legges inn i budsjettet fra og med Dersom møtegodtgjørelse og utgiftsdekning skal utbetales for gjenværende møter i 2015, må Hammerfest Ungdomsråd bevilge midler til dette fra eget budsjett.

8 Saksbehandler: Christer Ringheim Saksnr.: 2015/963-1 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter ikke vedlagt: Styrke kultur for læring, økt samarbeid hjem-skole Saken gjelder Kommunestyret vedtok i sak 110/14 det verbale forslaget: Styrke kultur for læring, økt samarbeid hjem-skole Hammerfest kommune har i likhet med andre kommuner i Finnmark et stort frafall i videregående skole. Årets resultater fra nasjonale prøver fra 5.trinn viser imidlertid at mye av det arbeidet som gjøres i Hammerfestskolen gir resultater, og forhåpentligvis bidrar dette til et mindre frafall på sikt. Samtidig vet vi at det må en innsats til fra flere hold. Foresatte har en avgjørende rolle i forhold til den kultur for læring som finner sted i Hammerfestsamfunnet. For å styrke denne rollen ytterligere, ber Hammerfest kommunestyre administrasjonen utrede hvordan samarbeidet hjem-skole kan styrkes med mål om å forbedre kulturen for læring. I utredningen bes det om at administrasjonen ser på muligheter for en helhetlig plan for hjemskole samarbeid i et 13-årig løp, hvor noen utvalgte tema kan presenteres på storforeldremøter på AKS for alle på eksempelvis 1., 4., 7. etc. klassetrinn i kommunen. Her vil det være naturlig å vurdere å bruke eksterne forelesere som er spesielt kvalifisert innenfor det enkelte tema, slik at kostnader også synliggjøres i utredningen. Sakens bakgrunn og fakta Administrasjonen har fått i oppgave å utrede hvordan samarbeidet mellom skole og hjem kan styrkes med mål om å forbedre kulturen for læring i Hammerfest kommune. Utredningen skal inneholde en helhetlig plan for skole hjemsamarbeidet i et 13-årig løp. Utredningen skal også inneholde storforeldremøter på angitte skoleårstrinn, med bestemte tema, gjerne med eksterne forelesere.

9 Administrasjonen har hittil inngått et samarbeid med den videregående skolen i Hammerfest og satt ned en gruppe bestående av skoleledere fra grunnskolen, administrasjon i Barn og Unge og representant fra videregående skole. Gruppen har utarbeidet en skisse for en helhetlig plan for innholdet på foreldremøter i det 13- årige skoleløpet. Planen ivaretar faglige og sosiale tema i tillegg til å gi hver enkelt skole rom for egne prioriteringer. Gruppen skal videreutvikle skissen og innarbeider også mål for og form av foreldremøter. På Fjordtun skole forsker de på ulike måter å gjennomføre foreldremøter på. Erfaringer derifra kan bli nyttige i det videre arbeidet. Planen vil gjelde fra skoleåret 2015/2016. Ved oppstart av nytt skoleår planlegger administrasjonen et storforeldremøte for alle foreldre med barn som begynner i første klasse. Tema for møtet er skole-hjem samarbeid og læring. Vi ønsker at ordfører skal innlede møtet. Møtet skal også inneholde innlegg fra Foreldreutvalget for grunnskolen, (FUG), Hammerfest kommune og videregående skole. Erfaringer fra møtet tas inn i en helhetlig plan for skole-hjem samarbeidet. Rådmannens vurdering Utvikle kultur er noe som tar lang tid. Dette skal ikke være til hinder for å starte et arbeid som kan utvikle eller styrke kulturen for læring i Hammerfest. Gjennom et forskningsprosjekt i blant annet Sogn og Fjordane skiller det fylket seg ut når det gjelder foreldrenes rolle og interesse for skolen og barnas skolearbeid. I Sogn og Fjordane viser foreldrene et gjennomgående større engasjement i skolen. De søker blant annet mer informasjon og har mer kontakt med skolen. Dette viser seg å ha betydning for elevenes læring og dermed elevenes resultater. Foreldrene mener og uttrykker at læring er viktig og det har betydning for elevenes læring. Ser vi på problemstillingen i et samfunnsutviklingsperspektiv kan vi trekke frem at det viser seg at jo høyere grunnskolepoeng elevene har, desto færre elever som faller fra i videregående opplæring, flere er kvalifisert til å ta høyere utdanning og kommunen får dekket mer av sitt behov for faglærte arbeidstakere. Ved å involvere foreldre i skolens innhold gjennom en fornuftig og motiverende form vil vi kunne oppleve en mer aktiv deltakelse, et engasjement og en involvering fra foreldrene i skolen gjennom et økt samarbeid vil være veien å gå for å skape en bedre kultur for læring i Hammerfest. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Orienteringen tas til etterretning

10 Saksbehandler: Grethe Nissen Saksnr.: 2014/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 40/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Eldrerådet 34/15 Styret for miljø og utvikling Rådet for funksjonshemmede 23/15 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Bilag: Hundrevis av gode innspill og forslag til tiltak... Saksdokumenter ikke vedlagt: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Saken gjelder Førstegangsbehandling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Sakens bakgrunn og fakta I hht. kommunens planstrategi vedtok Hammerfest kommunestyre i sak 236/2014 okt.2014, planprogram for revidering av gjeldende kommuneplanens samfunnsdel I planstrategien ble det vedtatt at det skulle gjennomføres en begrenset revisjon av samfunnsdelen i planstrategiperioden. Planprogrammet bygger på dette. Planprogrammet er styrende for planprosessen. Planprogrammet inneholder: - Formålet med planarbeidet - Planprosessen med frister og deltagere - Opplegg for medvirkning

11 - Beskrivelse av hvilke alternativ som vil bli vurdert - Behovet for utredninger Med bakgrunn i hvilket formål kommuneplanens samfunnsdel skal ha, samt vurdering av gjeldende plan, ble det i planprogrammet lagt til grunn at ny kommuneplan skal gjelde for og - bygge på hovedelementene i gjeldende kommuneplan - gjenspeile samfunnsendringer, utfordringer og forventninger - omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen - være mer kortfattet - fremstå mer «spisset» og tydelig Planprosesess og medvirkning: I hht planprogram har det pågått tema- og medvirkningsprosess fra oktober 2014 til april Prosjektgruppa oppnevnte 6 administrativt sammensatte grupper som utarbeidet innspill om - Trivsel, livskvalitet og oppvekst - Ung i Hammerfest mot Kunnskap og kompetanse - Næringsutvikling - Klima, miljø og energi - Tjenester og økonomi Innenfor hvert tema ble det gjennomført medvirkningsaktiviteter: Åpne folkemøter i Kårhamn, Akkarfjord, Forsøl og Hønseby/Eidvågeidet Åpent folkemøte om trivsel, livskvalitet og oppvekst Gjestebud Veggaviser ute på arbeidsplasser vedr. «det gode liv» Kafèbesøk Facebookside om «det gode liv» Tenketank om kunnskap og kompetanse Temakveld på Bootleg, fremtidsverksted om «Ung i Hammerfest» Møter med ungdomsgrupper Grupppearbeid i stor ledergruppe om tjenester og økonomi Åpen workshop om næringsutvikling De ulike aktivitetene har åpnet for en bred medvirkning og engasjert mange, både i organisasjonen, fra andre organisasjoner og blant kommunens innbyggere. Dokumentasjon om medvirkningsaktivitetene er lagt ut på kommunens hjemmeside. Innspillene fra de ulike aktivitetene og ulike aktører har vært en viktig del av grunnlaget til temainnspillene. Innspillene er blitt bearbeidet og sydd sammen til de 5 satsningsområdene som ligger i forslaget til plan. Utover de faglige temainnspillene, har prosjektgruppa lagt til grunn en befolkningsutredning for Hammerfest, Måsøy, Kvalsund og Hasvik (Norut), og et bolignotat. En har også fulgt med på kommunestruktur-arbeidet som har pågått parallelt i regionen. Gjeldende kommuneplan 2006-

12 2018 har vært benyttet som grunnlag for tema og innhold, men en har løsrevet seg fra planoppbyggingen. Kommuneplanens samfunnsdel har vært tema i styringsgruppa(formannskapet) og kommunestyret en rekke ganger underveis i prosessen. Her kan nevnes dialog om fremdriftsplan, Hammerfest om 12 år, boligutfordringer, prioritering av strategier og tiltak i Hammerfest de neste 12 år, plansystem mm. Innspill / signaler fra ulike diskusjoner er tatt med i planarbeidet. Tidsplanen for arbeidet er fulgt, og planen legges derfor frem til 1.gangsbehandling i mai/juni Den reviderte kommuneplanens samfunnsdel er innholdsmessig mer spisset og kortere, med satsningsområder, mål og strategier. Bildene skal bidra til å vise mangfoldet i kommunen. Med bakgrunn i den brede medvirkningsprosessen som har funnet sted, er det utarbeidet et bilag til kommuneplanen. Dokumentet «Hundrevis av gode innspill og forslag til tiltak..» bygger på referatene fra folkemøtene og fremtidsverkstedene. Bilaget synliggjør folks engasjement, og at det er mange gode innspill og forslag til tiltak som kan bidra til at Hammerfest skal være en god kommune å bo i for alle fremover. Dokumentet er kun å betrakte som en dokumentasjon, og ligger ikke som en del av saken som skal behandles. Rådmannens vurdering Rådmannen vurderer at arbeidsprosessen med kommuneplanens samfunnsdel har vært god, og i hht planprogrammets formål som er å sikre kvaliteten i gjennomføringen. Tidsplanen har vært fulgt. Organiseringen av planarbeidet, med styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper har sikret god styring, kreativitet og faglig grundighet. Det har vært lagt ned mye arbeid i planprosessen, og bredt engasjement har bidratt til eierskap og forankring. Rådmannen legger frem et forslag til kommuneplanens samfunnsdel som med sin form og innhold skal bidra til langsiktig og stø kurs, samtidig som den skal gi mulighet for raske endringer gjennom planberedskap og et godt plansystem. For å sikre en god implementering av kommuneplanen, vil strategisk ledelse planlegge og gjennomføre aktiviteter som bidrar til at planen blir godt kjent innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet. Det legges opp til at planen tas i bruk som styringsverktøy allerede ved neste rullering av handlingsdel/økonomiplan. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til revidering av kommuneplanens samfunnsdel Forslaget sendes ut på offentlig høring i hht. plan-og bygningslovens bestemmelser.

13 Saksbehandler: Bente Foshaug Saksnr.: 2015/843-7 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om serveringsbevilling av 14. april 2015 Skatteoppkreveren i Hammerfest sin uttalelse av 21. april 2015 Politiets uttalelse av 23. april 2015 Søknad om serveringsbevilling - Gamle Mårøy AS Saken gjelder Gamle Mårøy AS søker om serveringsbevilling for båten Gamle Mårøy. Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at serveringsbevilling innvilges som omsøkt. Sakens bakgrunn og fakta Bevillingssøker er selskapet Gamle Mårøy AS ved daglig leder Kari-Ann Iversen. Gamle Mårøy AS skal drive serveringsstedet Gamle Mårøy, som er en et vernet lokalruteskip av stål. Båten vil ligge ved kai i Hammerfest og ellers også dra på turer i Finnmark. Søker forklarer at de tenker å drive servering av mat og drikke både inne og ute på dekk, og at båten skal brukes til overnatting, selskap, utstillinger, bryllup med mer. Saken er rutinemessig sendt ut på høring til politiet, skatteoppkreveren og Skatteetaten. Politiet uttaler i høringsuttalelse av 23. april 2015 vedrørende virksomheten og daglig Leder at de ikke har noen merknader eller innsigelser til søknaden. Den kommunale skatteoppkreveren uttaler i høringsuttalelse av 21. april 2015 at: «Skatteoppkreveren har ingen merknader til søknaden.» Skatteetaten har foreløpig ikke kommet med en uttalelse i denne saken, det er purret på skatteetaten angående dette. Skatteetatens uttalelse fremlegges i møte 26. mai Rådmannens vurdering Det følger av serveringsloven 3 at:

14 «Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist.» I serveringsloven 4 til 7 er det krav om at virksomheten skal ha en daglig leder, at daglig leder skal ha avlagt en etablererprøve, og at daglig leder, eiere og personer som har en vesentlig innflytelse på virksomheten skal ha en uklanderlig vandel når det gjelder relevant lovgivning. Høringsuttalelsene viser at daglig leder, eiere og andre involverte har uklanderlig vandel. Daglig leder, Kari-Ann Iversen, har per i dag ikke dokumentasjon for bestått etablererprøve for serveringsvirksomhet. Serveringsbevilling foreslås innvilget, under forutsetning av at daglig leder avlegger etablererprøven. Serveringsbevillingen vil kun være gyldig etter at daglig leder har bestått etablererprøven. Rådmannens forslag til vedtak: 1. I henhold til serveringsloven 3 gir Styret for kultur, omsorg og undervisning Gamle Mårøy AS serveringsbevilling for båten Gamle Mårøy. 2. Daglig leder er Kari-Ann Iversen. 3. Serveringsbevillingen er ikke gyldig før daglig leder har bestått etablererprøven.

15 Saksbehandler: Bente Foshaug Saksnr.: 2015/843-8 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av 14. april 2015 Skatteoppkreverens høringsuttalelse av 21. april 2015 Rus og psykiatritjenestens høringsuttalelse av 22. april 2015 Politiets høringsuttalelse av 23. april 2015 Søknad om alminnelig skjenkebevilling Gamle Mårøy AS Saken gjelder Selskapet Gamle Mårøy AS søker om alminnelig skjenkebevilling for et nytt skjenke og serveringssted i Hammerfest, båten Gamle Mårøy. Det søkes om skjenkebevilling for innvendige arealer og utvendige arealer (på dekk). Rådmannens innstiller i saksfremlegget til at søknaden innvilges som omsøkt. Sakens bakgrunn og fakta Selskapet Gamle Mårøy AS ønsker å starte et ny skjenke- og serveringssted i Hammerfest på båten Gamle Mårøy. Selskapet har to eiere: Håkon Rønbeck og Jan Egil Sørensen. Styrer er Kari-Ann Iversen, stedfortreder for styrer er Håkon Rønbeck. Begge skal avlegge kunnskapsprøven. Båten eies av selskapet Gamle Mårøy AS. Virksomheten søker om alminnelig skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltider. Det søkes om skjenkebevilling for alle alkoholgrupper. Høringer Søknaden har rutinemessig vært sendt på høring til politiet og rus og psykiatritjenesten for en vurdering av de ordensmessige og ruspolitiske forholdene, samt skatteetaten og skatteoppkreveren.

16 Politiet uttalte i sin høringsuttalelse av 23. april 2015 at det ikke var noen merknader til vandel for de involverte personer og selskaper, og at politiet ikke har innsigelser for bevillingen. Rus og psykiatritjenesten uttalte i høringsuttalelse av 22. april 2015: «Rus og psykiatritjenesten ser at dette vil berike tilbudet til Hammerfest sin befolkning og er et tilbud som er litt utenom det som finnes fra før. Dette tenker tjenesten er positivt. Samtidig tenker tjenesten at det vil være hensiktsmessig med en ros analyse ang sikkerhet ved skjenking til 300, ute og inne, mennesker om bord i en båt. Samtidig vurderes det om dette også er tilrettelagt funksjonshemmede.» Rus og psykiatritjenesten ønsker også at de aktuelle prøvene må være avlagt før bevilling gis. Skatteoppkreveren i Hammerfest kommune har uttalt i sin høringsuttalelse av 21. april 2015: «Det er ingen skatterestanser for driftsansvarlig og eier av skjenkestedet, og det er heller ingen restanser for eiere og styrer. Skatteoppkreveren har ingen merknader til søknaden.» Skatteetaten har foreløpig ikke kommet med en uttalelse i denne saken, det er purret på uttalelse. Skatteetatens uttalelse fremlegges i møte. Rådmannens vurdering Alkoholloven 1-7a første ledd angir kommunens skjønn i søknader om alminnelig skjenkebevilling at «Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling.» Personer som nevnt i 1-7 b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. Ved vurderingen etter 1-7 a må det særlig etterstrebes likebehandling av bevillingssøkerne. Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis. Innvilgelse av den omsøkte skjenkebevillingen vil føre til en økning i det totale antallet skjenkebevillinger i forhold til tidligere. Driftskonseptet er å bruke båten til turer i Finnmark, samt å ha båten liggende ved kai i Hammerfest sentrum slik at den fungerer som et serverings- og skjenkested også der. Rådmannen vurderer at konseptet er noe annerledes enn de øvrige utestedene i Hammerfest, og at det således er et positivt tilskudd til for å skape et variert utelivstilbud i Hammerfest. Rådmannen kan ikke se at innvilgelsen av søknaden vil ha nevneverdige konsekvenser for trafikk- og ordensmessige forhold eller lokalmiljøet for øvrig. Heller ikke høringsinstansene hadde merknader til dette. Hensynet til likebehandling tilsier at søknaden innvilges som omsøkt. Andre skjenkeaktører i Hammerfest sentrum har fått bevilling for samtlige alkoholgrupper for innvendige arealer hvor det er søkt om dette. Bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten oppfyller kravene til vandel. På denne bakgrunn kan ikke rådmannen ser at det foreligger saklig grunn til ikke å innvilge Gamle Mårøy AS sin søknad om alminnelig skjenkebevilling i dette tilfellet. Det er et vilkår for å benytte skjenkebevillingen at det er gitt serveringsbevilling, jf. serveringsloven 3. Egen sak om serveringsbevilling avgjøres av KOU den 26. mai Skjenkebevillingen kan ikke benyttes før det foreligger gyldig serveringsbevilling.

17 Verken styrer eller stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve. Det bør stilles som krav at kunnskapsprøven er bestått før skjenkebevillingen er aktiv. Bevillingsperioden etter alkoholloven 1-6 er inntil fire år. Nåværende skjenkebevillinger ble fornyet for perioden i juni Det er praktisk at Gamle Mårøy AS sin skjenkebevilling har samme utløpsdato slik at fornyelse av gjeldende skjenkebevillinger kan være gjenstand for en samtidig behandling i Rådmannen innstiller etter dette til at skjenkebevilling innvilges som omsøkt for perioden Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for perioden ; Bevillingssøker Gamle Mårøy AS Virksomhetens navn/skjenkested Gamle Mårøy Driftskonsept Overnatting, serveringssted, samt lokale for eksempelvis overnattinger, bryllup, selskaper Antall gjesteplasser inne/ute 150/150 Alkoholgruppe Gruppe 1,2 og 3 Skjenketid Innendørs og utendørs Gruppe 1 og 2: Mandag til torsdag og søndag og helligdag: klokken 10:00 01:00 Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Gruppe 3: Mandag til torsdag og søndag og helligdag: klokken 13:00 01:00 Fredag og lørdag klokken 13:00-03:00 Styrer Stedfortreder Kunnskapsprøve Kari-Ann Iversen Håkon Rønbeck Kreves bestått for aktiv bevilling For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med over 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

18 Saksbehandler: Bente Foshaug Saksnr.: 2012/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Vedlegg 1 Forhåndsvarsel om inndragning av skjenkebevilling for en periode på 1-2 måneder - ØTM AS 2 ØTM AS-Hammerfest Kommune, svar varsel om inndraging Skannet på kopimaskin - Hammerfest -Etterforskning001 4 Kaikanten - utfyllende opplysninger fra politiet 5 E-postkorrespondanse angående Kaikanten, politiets rapport Saksdokumenter ikke vedlagt: Varsel om vedtak til ØTM AS av 14. april 2015 Inndragning av skjenkebevilling - ØTM AS - Kaikanten Saken gjelder Saken gjelder et særlig alvorlig brudd på alkoholloven med forskrifter, samt vilkår i skjenkebevillingen. Rådmannens innstiller i saksfremlegget på at den alminnelige skjenkebevillingen inndras for en periode på seks uker. Sakens bakgrunn og fakta ØTM AS er bevillingshaver for alminnelig skjenkebevilling for skjenkestedet Kaikanten Bar og Spiseri (heretter Kaikanten). Hammerfest kommune har mottatt en rapport fra politiet i Vest-Finnmark angående brudd på skjenkebevillingen natt til søndag 22. mars Politiet har informert Hammerfest kommune om at de ved flere tilfeller den aktuelle natta avdekket åpenbart berusede personer som enten kom inn eller forlot Kaikanten. Politiet viser til at det var flere åpenbart berusede personer i lokalene til Kaikanten. Politiet viser også i sin rapport til fem konkrete hendelser: En person som var åpenbart beruset, ble avvist i døra for å så bli sluppet inn på Kaikanten et halvt minutt senere.

19 En person som kom ut fra Kaikanten var så beruset at han ikke klarte å stå på beina. Vedkommende ble tatt med i arresten. En person som kom ut fra Kaikanten var så beruset at han sjanglet fra side til side, og falt flere ganger. En person som kom ut fra Kaikanten var så beruset at han ble tatt med i arresten etter at han urinerte utenfor lokalene. En person som var åpenbart beruset, og tidligere på kvelden bedt av politiet om å dra hjem, ble påtruffet rundt en halvtime senere inne på Kaikanten. Vedkommende hadde da en halvliter øl, som han forklarte at han hadde kjøpt i baren. Politiet har forklart at de etter stengetid snakket med Øystein Mølmann angående det de observerte. På forespørsel fra Hammerfest kommune, har politiet forklart at de ikke husker konkret hva som var sagt til Mølmann den aktuelle kvelden, men at de oppfattet det slik at han ikke var enig med politiet. Gøran André Olsen, som jobbet som dørvakt den aktuelle kvelden, har senere nevnt til politiet at han har foreslått at de skal være to dørvakter på jobb i helgene for å klare å holde kontroll med gjestene. Kaikanten har mottatt varsel om vedtak angående dette tilfellet i brev fra kommunen av 14. april ØTM AS ble gitt frist til å komme med sine kommentarer til varselet innen 28. april Da det ennå ikke var kommet noe svar 27. april, ble fristen utsatt til 4. mai Kaikanten har svart på varselet i brev av 28. april Rettslig grunnlag Etter alkoholloven 8-11 er det forbudt å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 4-1 presiserer at personer som er åpenbart påvirket av rusmidler ikke må gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand. I henhold til Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer punkt er skjenking av åpenbart berusede personer vurdert som en særlig alvorlig overtredelse. Sanksjonsformene fremgår av punkt 11.3 og særlig alvorlige overtredelser skal som utgangspunkt medføre inndragning av bevillingen for en viss periode. Hvor den samme overtredelsen har funnet sted ved tre tilfeller skal bevillingen som utgangspunkt inndras for en periode på 1-2 måneder. Ved vurdering av reaksjon skal hver sak vurderes konkret med særlig vekt på: Type overtredelse Overtredelsens grovhet Klanderverdige forhold hos bevillingshaver Hva som er gjort for å rette opp forholdet Tidligere praktisering av bevilling Ved brudd på skjenkebevillingen kan bevillingen inndras, jf. alkoholloven 1-8.

20 Rådmannens vurdering Vurdering av saken ØTM AS har svart på kommunens forhåndsvarsel om vedtak i brev av 28. april Brevet fra ØTM AS berører hovedsakelig fire punkter: 1. det etterlyses hjemmel for at politiet kan foreta kontroll med skjenkebevillingen 2. kritikk av tidsbruk før ferdigstillelse av rapport fra politiets side, samt kommunens tidsbruk for å få rapporten videresendt til ØTM AS 3. kritikk av unøyaktige tidspunkt for når hendelsene skal ha utspilt seg, samt manglende beskrivelse av gjestene som vanskeliggjør mulighet til kontradiksjon 4. anførsel om at alle hendelsene som politiet beskriver, har skjedd på utsiden av Kaikantens lokaler. ØTM AS etterlyser hjemmel for at politiet kan drive skjenkekontroll. Kontroll med utøvelsen av kommunale bevillinger etter alkoholloven 5-3 første ledd tilligger kommunen, jf. alkoholloven 1-9, første ledd. Det følger også av alkoholloven 1-15 at «Dersom politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, å informere bevillingsmyndigheten om det.» Det innebærer at politiet har en plikt til å informere kommunen om brudd på bevillingen, og at kommunen har rett til å vektlegge de opplysningene som politiet gir blant annet i forbindelse med inndragning av bevillingen. Det stilles krav til kommunenes saksbehandling etter forvaltningsloven, derunder krav til tidsbruken. Etter forvaltningsloven 11 a skal forvaltningen forberede og avgjøre saker uten «uten ugrunnet opphold». Rapporten kom frem til Hammerfest kommune fredag før påske, 27. mars Varsel om vedtak ble sendt ut til ØTM AS den 14. april Denne tidsbruken ligger klart innenfor de krav som forvaltningsloven setter. Politiet har ingen plikt til å ferdigstille rapporten sin til kommunen umiddelbart. Hvilken vekt som kan legges på politiets rapport, henger tett sammen med beviskravene for at kommunen skal kunne fatte vedtak om inndragning i skjenkesaker. Beviskravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt, med andre ord at det er mer sannsynlig at det har utspilt seg slik som politiets rapport beskriver enn at det ikke har gjort det. At rapporten var ferdigstilt først etter 5 dager, svekker ikke politiets forklaring slik rådmannen ser det. Det er fremdeles snakk om svært få dager, og det må legges til grunn at polititjenestemennene husket hendelsene fra helga. For ØTM AS sin del, var det allerede den aktuelle kvelden klart at politiet reagerte på praktiseringen av skjenkebevillingen da Øystein Mølmann ble kontaktet av politiet på slutten av kvelden. Da varsel om vedtak kom frem til ØTM AS, kunne det dermed ikke være tvil om hvilken kveld det gjaldt. Det var heller ikke snakk om så lang tidsbruk at ØTM AS ville ha problemer med å kunne imøtegå politiets påstander. Det påpekes i denne sammenhengen at ØTM AS selv benyttet de to ukene med svarfrist på kommunens varsel om vedtak. Dette kan likevel ikke sies å ha fratatt bevillingshaver muligheten til å forsvare seg mot og forklare seg om det som fremkom i politiets rapport. ØTM AS skriver i sitt brev at både tidspunkt og de aktuelle gjestene er så lite beskrevet i politiets rapport at de ikke kan imøtegå politiets påstander. ØTM AS forklarer også hvordan de oppfattet den aktuelle kvelden. Det beskrives at de ansatte på Kaikanten ved ett tilfelle lot en svært beruset gjest komme inn for å gå på do, og at vedkommende så ble ledet ut igjen etter det. ØTM AS forklarer at dette kan være den første konkrete hendelsen som politiet viser til. ØTM

21 AS forklarer at de den aktuelle kvelden måtte bortvise flere gjester grunnet at de var for berusede. Gjestene var i følge ØTM AS stoppet og bortvist i inngangspartiet. I tillegg ble noen gjester bedt om å forlate Kaikanten grunnet at de nærmet seg å bli åpenbart beruset. Rådmannen oppfatter brevet fra ØTM AS slik at de ikke er enig i, eller eventuelt ikke har observert, at Kaikanten den aktuelle kvelden hadde gjester som var åpenbart beruset. Selv om det skulle legges til grunn at den ene hendelsen politiet beskriver i sin rapport var den ene gjesten som Kaikanten valgte å slippe inn for å gå på do, så gjenstår likevel flere hendelser der politiet har forklart at gjestene var svært berusede. Det påpekes også at i tillegg til de fem konkrete hendelsene som politiet trekker frem i rapporten, gir politiet uttrykk for at det den aktuelle kvelden var «flere overstadig berusede personer i lokalet og på vei ut fra Kaikanten». De konkrete eksemplene politiet tar var dermed ikke de eneste tilfellene av åpenbar beruselse som politiet observerte den aktuelle kvelden. Politibetjent Kjetil E. Ringseth, som var på kontroll hos Kaikanten, oppklarer dette i e-post av 15. mai d.å.: «I hvertfall et par av de overstadig berusede personene kom ut da utestedet stengte for kvelden. De andre kom ut tidligere og de kan derfor ha blitt kastet ut slik Kaikanten hevder. I alle fall har det foregått kraftig overskjenking på utestedet ettersom flere var så fulle at de ikke klarte å stå oppreist da de kom ut derfra.» Politibetjent Ringseth beskriver dermed at flere gjester var svært beruset. Selv om det legges til grunn at enkelte av gjestene ble bortvist av Kaikanten, så fremstår det som klart at en del gjester har vært skjenket på Kaikanten til de har blitt åpenbart beruset, basert på p.b. Ringseths forklaring om både beruselsesgrad og at de kom ut fra Kaikanten ved stengning for kvelden. ØTM AS viser til at kjennetegn på beruselse må nedtegnes, slik at graden av beruselse kan vurderes. Etter politiets rapport, fremkommer det flere klare tegn på beruselse hos de aktuelle gjestene. To av gjestene beskrives som at de ikke klarte å gå selv uten å falle eller sjangle, derav den ene av disse samt en til ble vurdert så beruset at politiet valgte å ta de med i arresten. Politiet har patruljer ute i byen svært ofte. Politiet er dermed svært trent i å vurdere beruselsesgrad. Politiets vurdering må derfor tillegges stor vekt. ØTM AS skriver i brevet at de oppfatter av politiets rapport at de hendelsene som er beskrevet har som fellestrekk at de utspilte seg utenfor lokalene til Kaikanten. I politiets rapport fremkommer det imidlertid klart at «det ble observert flere overstadig berusede personer i lokalet og på vei ut fra Kaikanten». Det er dermed klart at det også var åpenbart berusede personer inne på Kaikanten. ØTM AS viser også til den siste hendelsen som politiet viser til i sin rapport, der en person som var svært beruset ble påtruffet igjen på Kaikanten en halvtimes tid etter at politiet sist var i kontakt med han. Gjesten hadde da en halvliter øl som han forklarte an hadde fått i baren på Kaikanten. ØTM AS skriver i sitt brev at det ut fra politiets rapport ikke er klart at vedkommende gjest var beruset. Politibetjent Kjetil E. Ringseth som var på kontroll hos Kaikanten skriver i e-post av 15. mai d.å.: «Den personen som vi hadde snakket med tidligere på kvelden var overstadig beruset. Det var derfor vi reagerte på at han hadde kommet seg inn på Kaikanten og fått kjøpt en øl i baren.» Det kan etter dette legges til grunn at det har foregått skjenking av en åpenbart beruset person hos Kaikanten den aktuelle kvelden. Det fremstår etter det ovennevnte som svært sannsynlig at Kaikanten den aktuelle kvelden hadde flere gjester i lokalet som var åpenbart beruset. Det fremstår også som svært sannsynlig at Kaikanten har skjenket åpenbart berusede personer i sine lokaler, jf. særlig den siste hendelsen som politiet viser til. Beviskravene er dermed oppfylt, og det skal etter dette legges til grunn at det har skjedd skjenking til åpenbart berusede personer på Kaikanten natt til 22. mars, samt at

22 det har vært åpenbart berusede personer inne i lokalene til Kaikanten uten at disse har blitt bortvist. Vurdering av inndragning Hendelsene av natt til 22. mars 2015, regnes som særlig alvorlige hendelser jf. det ovennevnte. Særlig alvorlige overtredelser skal som utgangspunkt medføre inndragning av bevillingen for en viss periode. I vedtak av 29. februar 2015 fikk ØTM AS inndratt skjenkebevillingen for 7 dager som følge av brudd på bevillingen. I den saken ble det lagt til grunn tre ulike hendelser som alle var særlig alvorlige overtredelser etter kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Det ble i vedtaket lagt til grunn at den eldste hendelsen var så gammel at det var svært formildende. Reaksjonen ØTM AS fikk i den saken var dermed hovedsakelig for de to nyeste overtredelsene. I lys av dette, vil det være mest korrekt å legge til grunn at hendelsene av natt til 22. mars 2015 må regnes som den tredje særlig alvorlige overtredelsen innen bevillingsperioden når det gjelder reaksjon på bruddet. Ved tre tilfeller av særlig alvorlige overtredelser innen samme bevillingsperiode skal bevillingen som utgangspunkt inndras for en periode på 1-2 måneder, jf. Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt Det må likevel gjøres en konkret vurdering av forholdene når det gjelder hvilket tidsrom en bevilling skal inndras for. Slik Hammerfest kommune vurderer saken må det vektlegges i skjerpende retning at ØTM AS nylig har hatt en sak angående brudd på skjenkebevillingen. Hendelsene som var lagt til grunn, førte til at det 29. februar 2015 ble vedtatt inndragning av skjenkebevillingen i 7 dager. Inndragningen ble gjennomført fra og med 30. mars til og med 5. mars Selve inndragningen ble dermed gjennomført uka etter hendelsene som som politiets rapport omhandler. At det er så kort tid mellom vedtak om inndragning og nye brudd på skjenkebevillingen, ses det meget alvorlig på. Videre anses det som skjerpende at det den aktuelle kvelden var så mange ulike hendelser. Alle hendelsene gjaldt også overskjenking av gjester slik at gjestene ble åpenbart beruset, eller at det ble tillatt åpenbart berusede gjester i lokalene. Det understrekes at politiet endte med å ta med to av Kaikantens gjester til arresten grunnet beruselse. Politiets beskrivelse av hendelsene den kvelden, viser også at beruselsesgraden til enkelte av gjestene var svært høy da det var flere gjester som ikke klarte å stå oppreist eller som sjanglet og falt. Det gjør at overtredelsene av natt til 22. mars 2015 må anses å være særlig grove. Det fremkommer av politiets e-post at dørvakta som var på jobb den aktuelle kvelden har foreslått at det skal være to dørvakter på jobb for å holde bedre kontroll. Dette er et positivt signal. Likevel påpekes det at dette kun kommer fra en vanlig ansatt. ØTM AS selv er taus om dette. Den foreslåtte endringen virker ikke å være gjennomført. Slike signaler, som kan forbedre praktiseringen av skjenkebevillingen, må komme fra selskapets ledelse dersom det skal kunne vektlegges som et forsøk på å rette opp forholdet fra ØTM AS sin side. Rådmannen finner ingen formildende omstendigheter i denne saken. På bakgrunn av det ovennevnte, bør det gis en strengere reaksjon enn minimumslengden for 3. gangs overtredelse. Det foreslås dermed at ØTM AS sin skjenkebevilling inndras for en periode på 6 uker.

23 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av alkoholloven 1-8 inndras skjenkebevillingen til Kaikanten Bar & Spiseri, bevillingshaver ØTM AS, for en periode på 6 uker. 2. Inndragningen iverksettes innen fire uker etter vedtak om inndragning. Tidspunktet for inndragningen fastsettes etter nærmere avtale mellom bevillingshaver og bevillingsmyndigheten.

24 Saksbehandler: Bente Foshaug Saksnr.: 2011/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - fullmakt sommeren 2015 Saken gjelder Delegasjon av fullmakt til å innvilge serveringsbevillinger og alminnelige skjenkebevillinger fra KOU og Formannskapet til administrasjonen i perioden 1. juni 21. august Sakens bakgrunn og fakta Serveringsbevillinger I henhold til serveringsloven 10 skal kommunen ta stilling til en søknad om serveringsbevilling så snart som mulig og senest innen 60 dager. Søknader som kommer inn tett før eller i løpet av sommerferien risikerer å ikke bli behandlet innen fristen dersom de skal avgjøres på alminnelig måte av KOU i perioden 1. juni august Administrasjonen har nå en søknad om serveringsbevilling til behandling som gjelder Smart Hotell Hammerfest. Søknaden ble mottatt og har således et krav på avgjørelse innen 6. juli. Det er også varslet at det vil komme søknad om serveringsbevilling fra Finnmarksverden AS, som skal drive restaurant i Smart Hotell Hammerfest. Skjenkebevillinger I henhold til alkoholloven 1-11 skal en søknad om alminnelig skjenkebevilling og salgsbevillinger avgjøres så snart som mulig og senest innen fire måneder. Tidligere år har det likevel vært praksis å innvilge fullmakt til rådmannen til å behandle søknader om alminnelig skjenkebevilling som mottas i løpet av sommermånedene, fordi det har vurdert at det vil være uheldig for søkerne dersom det ikke kan gis bevilling før de politiske møtene er i gang etter sommerferien. Administrasjonen har nå to søknader om alminnelig skjenkebevilling til behandling. Søknadene er fra Finnmarksverden AS som gjelder alminnelig skjenkebevilling for en restaurant i det nye Smart Hotell Hammerfest, samt Smart Hotell Hammerfest. Disse er mottatt og frist for å avgjøre saken er dermed Selv om saken kan behandles på alminnelig måte innen 4 måneder fra søknaden kom inn til kommunen, påpekes det at Smart Hotell Hammerfest er

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet 2. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet 2. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 Eldrerådet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet 2. etg. Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svamoen@hammerfest.kommune.no eller telefon 977

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.05.2015 Tid: 09:00 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2443 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø ADVARSEL - SKJENKEBEVILLING VÅRT HJEM AS Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken Utskrift av møtebok Dato: 02.05.2016 Arkivsak: 2012/1245-28 Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken 61700745 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 51/16 Formannskapet 10.05.2016 32/16 Kommunestyret 30.05.2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Presentasjon av film om Læringsopplevelser i Finnmark. Presentasjonen blir gitt av voksenopplæringsforbundet i Finnmark v/kirsten Ramberg.

Presentasjon av film om Læringsopplevelser i Finnmark. Presentasjonen blir gitt av voksenopplæringsforbundet i Finnmark v/kirsten Ramberg. Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.06.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.03.2017 Tid: 10:15 15:05 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 17.02.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Emil-Lion Nomat Deres ref: Molovegen 3 A Vår ref: 16283/2017 6004 Ålesund Saksnr: 2017/2297 Dato: 13.12.2017 Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Viser til ovennevntes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning. Muntlig orientering: Endringer i barnehagestrukturen nedlegging av Fuglenesfjellet barnehage

Styret for kultur, omsorg og undervisning. Muntlig orientering: Endringer i barnehagestrukturen nedlegging av Fuglenesfjellet barnehage Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget for alkoholloven - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Møtedato: 20.10.2016 Tid: 08:00 Merk tiden! Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE Vedtatt i Modum kommunestyre 18. juni 2012 sak 61/12. FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG TID: 02.02.2015 kl. 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200901183-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. januar 2009

Detaljer