Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Muntlig orientering: om Aker seafoods og Norway Seafoods virksomhet i Hammerfest v/ordfører. utvikling og utfordringer i forbindelse med petroleumsvirksomheten i Hammerfest v/ plan- og utviklingssjef og ordfører. befolkningsutvikling, arbeidsmarked og boligsituasjon v/plan og utviklingssjef og kommunalsjef kultur og samfunn. kommunebarometret v/rådmann. Saksliste Saksnr PS 33/12 PS 34/12 PS 35/12 Innhold Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksbehandler: Hilde Strømme Saksnr.: 2012/165-12/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Styret for kultur, omsorg og undervisning /12 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av Høringsuttalelse fra Vest-Finnmark politidistrikt av Høringsuttalelse fra Skatt Nord av Høringsuttalelse fra Hammerfest kommune sin skatteavdeling av Høringsuttalelse fra Rus- og psykiatritjenesten av Høringsuttalelse fra Kommunalteknisk drift av Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Saken gjelder Verk AS søker om alminnelig skjenkebevilling for Galleri Verk i Strandgata 22 i Hammerfest. Det søkes om bevilling for alkoholgruppe 1 og 2 for innvendige og utvendige arealer. Det er også søkt om serveringsbevilling. Denne søknaden behandles som en egen sak. Rådmannen innstiller i saksfremlegget til st skjenkebevilling innvilges som omsøkt for innvendige arealer. For utvendige arealer foreslått bevilling innvilget som omsøkt mot at det stilles vilkår om tilstrekkelig inngjerding. Sakens bakgrunn og fakta Selskapet Verk AS åpnet Galleri Verk i Strandgata 22 i Hammerfest i Verk AS eies av Caroline Haukeland Greiner og Edel Maria Brynjulfsen. Bevillingssøker har søkt om skjenkebevilling for ulike enkeltanledninger tidligere. Da aktiviteten på Verk etter hvert er blitt høy og det er jevnlige arrangement hvor det ønskes å skjenke alkohol ser bevillingssøker det som hensiktsmessig å søke fast bevilling. Administrasjonen har ikke registrert noen problemer i forhold til avviklingen av arrangementene det har vært skjenket alkohol på tidligere.

3 Av søknaden fremkommer det følgende om driftskonseptet; VERK er plasert i 1. etagen i AMAS-bygget og har utgang både til kaia og til Strandgata via Nille. Virksomheten fungerer både som galleri og som kontorplass for kreative bedrifter. Rommet er utformet med et hovedrom, en gang og et bakrom, hvortil det er adgang til oppbevaringsrom og toalett. Baren vil være plasert i galleriets hovedrom, hvorfra vi vil selge vin, cava, øl og brus. VERK søker om permanent skjenkebevilling, da vi løpende holder vernissager, foredrag og konserter i galleriet. Dessuten fungerer galleriet også som sosial møteplass og særlig på torsdager, hvor galleriet har kveldsåpent til kl. 20, ønsker vi å ha mulighet til å selge vin og øl. Målgruppen for salg av øl og vin er gjester over18 år, både fastboende og turister. Ved disse arrangementer vil styrer altid være til stede som vert. Som styrer for skjenkebevillingen er oppført daglig leder av galleriet Lise Harbeck. Caroline Haukeland Greiner står oppført som stedfortreder for styrer. Styrer og stedfortreder har per ikke avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. Det søkes om skjenkebevilling for innvendige og utvendige arealer. Innvendig søkes det om bevilling for et areal på 119 m2 og 100 gjesteplasser. Utvendig søkes det bevilling for et areal på 10m2 rett utenfor vinduene på galleriet mot kaia. Det ønskes satt opp stoler for 10 gjesteplasser på dette arealet Omsøkt skjenketid er tilsvarende kommunens maksimaltid. Høringsuttalelser Politiet sin høringsuttalelse av ; Det er foretatt vandelssjekk av følgende parter: VERK AS orgnr: , ingen anmerkninger. Caroline Haukeland Greiner, f. <>, ingen anmerkninger. Edel Maria Harbeck, f. <>, ingen anmerkninger. Amas AS orgnr: , ingen anmerkninger. Politiet har ingen anmerkninger til søknaden. Skatt Nord sin høringsuttalelse av ; Jeg viser til telefonsamtale i dag. Vi har ingen bemerkninger til omspurte selskap eller personer. Hammerfest kommune sin skatteavdeling sin høringsuttalelse av ; Alt ok Høringsuttalelse fra Rus- og psykiatritjenesten av ; Rus- og Psykiatritjenesten har i utgangspunktet ingen innvendinger mot at denne skjenkebevillingen gis. Derimot ønsker vi å belyse at ved arrangementer hvor også barn og ungdom under 18 år kan være tilstede, bør der tilstrebes å arrangere alkoholfrie tilstelninger. Begrunnelsen for dette er å hindre at barn og ungdom utsettes for uventet alkoholpåvirkning. Vi ser viktigheten av at barn og unge skal kunne delta på slike arrangement, uten at alkohol skal være et tema. Kommunalteknisk drift sin høringsuttalelse av ;

4 Etter en befaring ser det ut til at det tenkte utearealet kommer ganske nær opp til dagens kjørebane. Dersom de skal ha uteservering der må det sikres slik at man ikke får situasjoner hvor biler kjører inn i serveringsstedet. Rådmannens vurdering De lovpålagte krav til skjenkebevillinger fremgår av alkoholloven 1-7 b og 1-7 c. Alkoholloven 1-7a første ledd angir kommunens skjønn ved søknader om alminnelige skjenkebevillinger. 1-7 b stiller krav om tilstrekkelig vandel for bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, herunder styrer og stedfortreder for bevillingen. 1-7 c stiller krav om styrer og stedfortreder. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. Videre stilles det krav om at styrer og stedfortreder er over 20 år og har avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. Det forelå ingen vandelsmessige innvendinger fra høringsinstansene. Oppført styrer er Lise Harbeck som er daglig leder for galleriet og oppført stedfortreder er Caroline Greiner Haukeland som er medeier i Verk AS. Det fremgår av søknaden at styrer alltid vil være til stede ved arrangement hvor det skal skjenkes alkohol. Styrer og stedfortreder er over 20 år. De har per ikke avlagt kunnskapsprøve om alkohollovgivningen. Det foreslås gitt en frist på to måneder fra datoen for bevillingsvedtaket til å avlegge og bestå kunnskapsprøven. Forutsatt at kunnskapsprøven avlegges anses de lovpålagte vilkårene oppfylt. Alkoholloven 1-7a første ledd angir kommunens skjønn ved søknader om alminnelige skjenkebevillinger og sier følgende; Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Personer som nevnt i 1-7b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. Innvilgelse av bevilling vil innebære en økning av det totale antallet bevillinger i kommunen. Kommunen har imidlertid ikke satt en øvre grense på antallet bevillinger. Rådmannen ser det som positivt at tilbudet til byens befolkning har økt i form av et galleri. Byen har ikke andre tilsvarende skjenkesteder og innvilgelse av bevillingen vil derfor bidra til å øke mangfoldet av skjenkeaktører. Bevillingssøker opplyser at galleriet avholder arrangement i form av vernissager, foredrag og konserter og rådmannen ser det som naturlig at alkohol kan nytes under arrangement av denne typen. Rus- og psykiatritjenesten uttaler at de ønsker at arrangement hvor barn kan være til stede er alkoholfrie og at det derfor settes en aldersgrense på 18 år for arrangement hvor det skjenkes alkohol. Denne problemstillingen har vært aktuell tidligere, senest ved Qa Spiseri sin søknad om skjenkebevilling, og det har ikke vært satt noen aldersgrense for andre bevillinger til steder hvor barn kan tenkes å oppholde seg. Rådmannen ser det som klart ønskelig at barn ikke utsettes for alkoholpåvirkning, men det må søkes å ha en lik og konsekvent behandling av aktørene i

5 kommunen. Etter rådmannens vurdering vil det innebære en forskjellsbehandling av delvis sammenlignbare aktører dersom man stiller krav om 18-årig aldersgrense for denne bevillingen. Galleri Verk ligger i et område hvor det allerede er en del trafikk og aktivitet i regi av Arktisk kultursenter. Etter rådmannens vurdering er det lite trolig at bevillingen vil innebære nevneverdige konsekvenser for trafikk- og ordensmessige forhold eller lokalmiljøet for øvrig. Kommunalteknisk drift uttaler at uteserveringen må sikres mot biltrafikken i området og rådmannen er enig i denne vurderingen. Det foreslås derfor satt vilkår om tilstrekkelig inngjerding for uteserveringen. For øvrig ser rådmannen området som gunstig for etablering av uteservering på grunn av solforhold og utsikt. Med utviklingen av strandpromenaden vil det trolig bli økt positiv aktivitet i området og mindre biltrafikk enn hva som er tilfelle i dag. Etter en samlet vurdering foreslås bevilling innvilget som omsøkt for innvendige arealer. For utvendige arealer foreslås bevilling innvilget som omsøkt mot at det stilles vilkår om tilstrekkelig inngjerding. Bevillingsperioden etter alkoholloven 1-6 er inntil fire år. Nåværende skjenkebevillinger i Hammerfest ble fornyet for perioden i juni Det er praktisk at Verk AS sin skjenkebevilling har samme utløpsdato slik at fornyelsen av gjeldende skjenkebevillinger kan være gjenstand for en samtidig behandling i Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for perioden ; Bevillingssøker Verk AS Virksomhetens navn Galleri Verk Skjenkested Galleri Verk i Strandgata 22 i Hammerfest Driftskonsept Galleri Antall gjesteplasser 110 Uteservering Inngjerdet areal på 10m2 foran bygget ut mot kaia Alkoholgruppe Gruppe 1 og 2 Skjenketid Mandag til torsdag og søndag og helligdag - klokken 10:00 01:00 Fredag og lørdag - klokken 10:00 03:00 Styrer Lise Harbeck Kunnskapsprøve Ikke avlagt. Frist til Stedfortreder Caroline Greiner Haukeland Kunnskapsprøve Ikke avlagt. Frist til For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

6 Saksbehandler: Marit Halvorsen Saksnr.: 2012/686-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/12 Formannskapet /12 Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Saksdokumenter vedlagt: 1 Vedtekter for Frisk i nord 2 Revidert rammeavtale Saksdokumenter ikke vedlagt: Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Saken gjelder Frisk i Nord har i ekstraordinært årsmøte 15. november 2011 gjort endringer i vedtektene. Dette medførte blant annet at den årlige avgiften som medlemmene skal betale ble endret, og Hammerfest kommune vil nå bli belastet for en fast årsavgift på ca kr for Dette er vesentlig mer enn det som er budsjettert og vi må derfor be om en tilleggsbevilgning for å dekke de økte kostnadene. Sakens bakgrunn og fakta Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste godkjent av arbeidstilsynet Bedriftshelsetjenesten skal blant annet: bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Hammerfest kommune kjøper sine bedriftshelsetjenester fra Frisk i Nord, som er en forening som eies og drives av de bedrifter som til enhver tid er medlemmer av fellesordningen. Bedriftene skal dekke de faktiske utgiftene ved ordningen.

7 For 2010 betalte vi kr for bedriftshelsetjenestene, for 2011 kr og for 2012 har vi budsjettert med kr Frisk i Nord har i ekstraordinær årsmøte vedtatt å endre prisstrukturen for medlemskap. Etter de nye satsene vil medlemskap for Hammerfest kommune få en utgift på ca. kr ,- og det er budsjettert med kr ,-. Rådmannens vurdering Kommunen er forpliktet til å ha en godkjent bedriftshelsetjeneste og finner det derfor nødvendig å be om en tilleggsbevilgning på kr for å dekke utgiftene i Innkjøp av bedriftshelsetjenester er nå kommet opp i et slikt beløp at kjøpet kommer inn under lov om offentlige anskaffelser. Dette medfører at kjøpet må lyses ut i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Vi må derfor si opp gjeldene avtale med Frisk i Nord innen fristen , slik at avtalen opphører pr Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest formannskap vedtar en tilleggsbevilgning på kr for å dekke økningen av årsavgift til Frisk i Nord. Beløpet finansieres ved å regulere mot poster på ansvar 1450 Fellesutgifter. 2. Hammerfest formannskap sier opp dagens avtale med Frisk i Nord innen fristen Hammerfest formannskap vedtar at kjøp av bedriftshelsetjenester skal lyses ut i henhold til lov om offentlige anskaffelser, slik at ny avtale kan være på plass til

8 PS 35/12 Godkjenning av protokoll Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte den godkjennes