Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden"

Transkript

1 Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden Vedtatt i kommunestyret

2 Innhold 1. Formål Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer Definisjoner Salgsbevilling Generelt Salgstider Gebyr Skjenkebevilling Alminnelig skjenkebevilling Ambulerende bevilling Skjenkebevilling for én enkelt anledning Utearealer Endring i eierforhold/konsept Skjenketider Bevillingsperiode Kontroll Reaksjoner ved overtredelse/inndragning Formål Typer overtredelser Saksbehandling Bevillingsmyndighet Trygt uteliv Hammerfest

3 1. Formål Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer skal legge premissene for en god håndtering av kommunens alkoholpolitikk innenfor lovverkets rammer. Hammerfest kommune ønsker å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader alkoholbruk kan medføre. Som ledd i dette arbeidet skal kommunen regulere alkoholpolitikken slik at skjenking og salg av alkohol foregår på en ansvarlig og oversiktlig måte. 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer Lov av nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) med tilhørende forskrifter regulerer innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk. Det følger av alkoholloven 1-7 d at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. De alkoholpolitiske retningslinjene er en del av denne handlingsplanen. 3. Definisjoner Salg: overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet, jf. alkoholloven 1-4 første ledd. Skjenking: salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser, jf. alkoholloven 1-4 annet ledd. Bevilling: salg og skjenking av alkoholholdig drikk som omfattes av retningslinjene, kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling, jf. alkoholloven 1-4a. Alkoholholdig drikk, jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 1-1: Alkoholsvak drikk: drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. Alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder mellom 20 og 66 volumprosent alkohol. Styrer og stedfortreder: 3

4 Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven, jf. alkoholloven 1-7 c. Kunnskapsprøve om alkoholloven kan avlegges på Servicekontoret. Styrer og stedfortreder må ha uklanderlig vandel knyttet til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Arrangement: skal det gis bevilling til én enkelt anledning/endrede vilkår for én enkelt anledning, må bevillingen være knyttet til et arrangement på skjenkestedet. Arrangementet må peke seg ut fra den daglige driften, og være en tilstelning ut over det vanlige for skjenkestedet. Under Hammerfestdagene, Mørketidsfestivalen og store byarrangementer, kan det søkes om skjenkebevilling som for enkeltanledning. Søkes det om flere enn en dag må halvparten knyttes til ett bestemt arrangement. 4. Salgsbevilling 4.1 Generelt Kommunen avgjør søknader om salgsbevilling med mindre det gis statlig bevilling etter alkoholloven kapittel 5, jf. alkoholloven 1-7. Kommunen har ikke satt tak på antall salgsbevillinger som gis. Det gis ikke salgsbevilling til kiosk/storkiosk eller bensinstasjon, jf. alkoholloven 3-4. Det skal være tydelig skilting på salgsstedet med opplysning om aldersgrense for kjøp av alkohol. Det skal som hovedregel være både styrer og stedfortreder tilknyttet salgsbevillingen, jf. alkoholloven 1-7 c. Det kan etter en konkret vurdering gjøres unntak fra krav om stedfortreder dersom det virker urimelig å kreve det, blant annet av hensyn til salgsstedets størrelse. 4.2 Salgstider Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå innenfor følgende tidsrom: Hverdager mellom kl Lørdager og dager før helligdager mellom kl og Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som hverdag jf. alkoholloven 3-7. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. 4

5 Salg av alkohol fra faste utsalgssteder er ikke tillatt etter kl på påske-, pinse- og julaften, jf. helligdagsfredloven Gebyr Det skal betales gebyr per vareliter for salg av alkoholholdig drikke som inneholder mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol. Størrelsen på gebyret følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Hammerfest kommune ved Sentraladministrasjonen krever inn gebyret. Avgiften med fratrekk av kostnader til salgs- og skjenkekontroll, avsettes til tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk blant barn og unge. 5. Skjenkebevilling Kommunen gir skjenkebevilling med mindre det gis statlig bevilling etter alkoholloven kapittel 5, jf. alkoholloven 1-7. Det kan søkes om alminnelig bevilling, ambulerende bevilling og bevilling for én enkelt anledning. Det kan i tillegg søkes om endrede vilkår for én enkelt anledning for allerede eksisterende bevillinger. 5.1 Alminnelig skjenkebevilling Alle skjenkesteder som skal servere alkohol må ha skjenkebevilling. Det kan gis bevilling for alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) eller alkoholgruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin). Kommunen har ikke satt tak på hvor mange skjenkebevillinger som gis. Før bevilling gis skal det innhentes uttalelse fra politiet, rus- og psykiatritjenesten og skattemyndighetene. Det skal som hovedregel være både styrer og stedfortreder tilknyttet skjenkebevillingen, jf. alkoholloven 1-7 c. Det kan etter en konkret vurdering gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom det virker urimelig å kreve det, blant annet av hensyn til skjenkestedets størrelse. Alkoholloven 1-7 a angir momenter som kan vektlegges ved vurdering av om bevilling skal gis; antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer med tilknytning til virksomheten, er egnet til å ha bevilling. Ved vurdering av om bevilling skal gis, vil Hammerfest kommune også legge vekt på følgende: Skjenkesteder som fremviser et variert tilbud vil bli vurdert positivt. Hvorvidt lokalene er egnede og med god tilgjengelighet for funksjonshemmede. 5

6 Plassering av skjenkestedet. Det utvises forsiktighet med å gi skjenkebevilling der lokalene ligger i rene boområder eller nært skole- og ungdomsmiljøer. Ved fornyelse eller endring av eksisterende bevilling vektlegges tidligere praktisering av bevillingen. Gebyr: det skal betales gebyr per vareliter for skjenking av alkoholholdig drikke som inneholder mellom 2,5 og 60 volumprosent alkohol. Størrelsen på gebyret følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Hammerfest kommune ved Sentraladministrasjonen krever inn gebyret. Avgiften med fratrekk av kostnader til salgs- og skjenkekontroll, avsettes til tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelbruk blant barn og unge. 5.2 Ambulerende bevilling Hammerfest kommune har 5 ambulerende bevillinger som kan disponeres av søkere for en bestemt anledning i sluttet selskap. Ambulerende bevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin. Det skal være en skjenkeansvarlig i tilknytning til bevillingen. Normalt er det ikke krav til stedfortreder ved slik bevilling, jf. alkoholloven 1-7 c. Deltakerliste skal leveres til kommunen i forkant av arrangementet. Bevillingssøker skal varsle naboer på hensiktsmessig måte og i god tid. Bevillingssøker er ansvarlig for å påse at lokalet er i bygningsmessig og brannmessig forsvarlig stand. Dersom et lokale ikke normalt brukes til skjenking har bevillingssøker plikt til å varsle brannmyndighetene i forkant. For ambulerende bevilling kreves et på forhånd fastsatt gebyr. Størrelsen på gebyret følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Skjenkebevilling for én enkelt anledning Bevilling for én enkelt anledning må knyttes til en bestemt begivenhet det konkrete skjenkestedet arrangerer. Under Hammerfestdagene, Mørketidsfestival og arrangementer som kan karakteriseres som byfest, kan det gis bevilling som for enkelt anledning. Søkes det om mer enn en dag i en slik periode, forutsettes det at halvparten av dagene skal knyttes til en bestemt begivenhet ved skjenkestedet. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement, maksimalt for 6 dagers varighet. Bevilling for én enkelt anledning kan også søkes for å utvide eksisterende alminnelig bevilling til å omfatte skjenking av brennevin, utvidet skjenkeareal eller utvidet skjenketid. Bevillingssøker må ha en reell tilknytning til virksomheten som søker bevilling. 6

7 Det skal være en skjenkeansvarlig tilknyttet bevillingen. Normalt er det ikke krav til stedfortreder for slik bevilling, jf. alkoholloven 1-7 c. Ved store arrangementer skal det vurderes å sette vilkår om bestått kunnskapsprøve for skjenkestyrer. Det kan stilles vilkår om skjenkeareal, aldersgrenser, og at arrangementet har tilstrekkelig vakthold. Før bevillingen gis skal det innhentes uttalelse fra rus- og psykiatritjenesten og politiet. Uttalelser fra høringsinstansene vektlegges i vurderingen av om bevilling skal gis. Ved vurdering av om bevilling skal gis vil også søkers erfaring med avholdelse av tilsvarende arrangementer bli vektlagt. Det utvises forsiktighet med å gi bevilling for skjenking av alkoholgruppe 3 ved store arrangementer. Bevillingssøker skal varsle naboer på hensiktsmessig måte og i god tid. Bevillingssøker er ansvarlig for å påse at lokalet er i bygningsmessig og brannmessig forsvarlig stand. Dersom et lokale ikke normalt brukes til skjenking har bevillingssøker plikt til å varsle brannmyndighetene i forkant. Gebyr: det skal betales gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikk samt et på forhånd fastsatt gebyr. Gebyrets størrelse reguleres i forskrift om alkoholholdig drikk mv For én enkelt anledning uten alminnelig bevilling skal det leveres inn oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk innen to uker etter at arrangementet er avsluttet. Dersom bevillingshaver ikke leverer oppgave innen oppsatt frist fastsettes gebyr for skjenkevolum til kr per arrangementsdag. Omsetning under 50 kr. Faktureres ikke. For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling innberettes salgsvolumet samtidig med gebyr for alminnelig skjenkebevilling. 6. Utearealer Skjenkebevilling for utearealer kan innvilges for hele året. Kommunen kan sette vilkår for bevilling til utvendige arealer, blant annet om begrensning av musikk og støy, jf. alkoholloven 4-3. Der utearealet er tilknyttet et skjenkested, kan stedets bevilling utvides til også å omfatte de utvendige arealene. Det kan gis skjenkebevilling for én enkelt anledning for utvendige arealer ved spesielle friluftsarrangementer som festivaler, konserter, messer etc. Det gis ikke bevilling til arrangementer som har barn og unge som målgruppe. 7

8 7. Endring i eierforhold/konsept Ved eierskifte eller vesentlige endringer i konsept/driftsmønster skal det umiddelbart søkes ny bevilling, jf. alkoholloven 1-10 og 4-2 fjerde ledd. Ved endring av styrer eller stedfortreder skal det sendes søknad om godkjenning av disse til kommunen. 8. Skjenketider Skjenking av alkoholholdig drikk kan foregå innenfor følgende tidsrom: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl Fredag og lørdag inne og ute kl Alkoholholdig drikk gruppe 3: Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl Fredag og lørdag inne og ute kl For dagene 26.12, 30.04, og gjelder skjenketider som for fredag og lørdag for alle alkoholgrupper. Ved overgang fra sommer- og vintertid skal skjenkestedene i Hammerfest kommune følge «gammel tid» ut natten. Ved overgang til sommertid skal klokken stilles frem en time klokken Skjenkestedene kan likevel holde åpent som vanlig en time til. Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake en time kl skjenkestedene kan da ikke holde åpent en time lengre. 9. Bevillingsperiode Alminnelige salgs- og skjenkebevillinger gis for inntil fire år, men opphører senest 30. september året etter at kommunestyret er konstituert, jf. alkoholloven 1-6. Kommunen kan beslutte at bevillinger ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fore år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Hammerfest kommune skal så langt det er mulig benytte adgangen til å videreføre gjeldene bevillinger. Dette vil være forenklende og tidsbesparende både for bevillingshaver, bevillingsmyndigheten og høringsinstansene. I de tilfeller det ikke er tvilsomt at ny bevilling vil bli gitt, skal bevillingen videreføres. En forutsetning for å videreføre gjeldende bevillinger er at alkoholpolitikken er gjennomgått etter kommunevalget, jf. alkoholloven 1-6. Ved videreføring kan det også settes nye vilkår for bevillingen. 8

9 Bevillingshavere som har fått bevillingen inndratt foregående periode, eller som har stått i fare for å få bevillingen inndratt, må søke om ny bevilling som vanlig. Hammerfest kommune vil varsle bevillingshavere om dette. For øvrig legges momentene i alkoholloven 1-7 a til grunn ved vurdering av hvorvidt bevilling skal videreføres eller om det må søkes ny bevilling. Det må påregnes inntil 3 måneders behandlingstid for søknader som skal avgjøres av Formannskapet. For søknader som mottas i perioden mai juli må det påregnes noe lengre tid på grunn av ferieavvikling. Søknader om skjenkebevilling for én enkelt anledning samt ambulerende bevillinger behandles fortløpende. Søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning skal behandles innen 14 dager og søknader om ambulerende bevilling innen 21 dager. Søknader med påkrevde vedlegg må sendes i så god tid at disse fristene kan overholdes. Dette er søkers ansvar. 10. Kontroll Kommunen har ansvaret for å føre kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, jf. alkoholloven 1-9. Det skal også skje kontroll av lukkede selskaper med skjenkebevillinger og selskap med bevilling for én bestemt anledning. Kontrollene foretas av innleide kontrollører. Kommunen er pålagt å kontrollere føring av internkontroll etter alkoholforskriften kapittel 8, jf. alkoholforskriften 9-1. Slike kontroller foretas i tilknytning til skjenke- og salgskontrollene. Hammerfest kommune skal ha skjenkekontroll minst 6 ganger i året. I tillegg til kommunens skjenkekontroller rapporterer politiet om eventuelle brudd på alkoholloven som de måtte observere. 11. Reaksjoner ved overtredelse/inndragning 11.1 Formål Dersom et skjenke- eller utsalgssted ikke overholder reglene i alkoholloven, alkoholforskriften og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer samt bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål, kan det reageres med advarsel, innkalling til møte med administrasjonen, tildeling av prikker i medhold av alkoholforskriften kapittel 10, inndragning av bevillingen og/eller anmeldelse til politiet. Formål med sanksjonene er at bevillingen skal utøves i samsvar med regler gitt i eller i medhold av alkoholloven og annen lovgivning, og at bevillinger som ikke utøves i samsvar med gjeldende regelverk skal inndras. 9

10 Bevillingen inndras dersom forutsetningen for bevillingen ikke lenger er til stede. Ved 12 tildelte prikker i henhold til alkoholforskriften 10-3 skal bevillingen inndras. Inndragning kan skje på bakgrunn av dom, vedtatt forelegg, politirapport og rapport fra skjenkekontrollør. Det er kun de to sistnevnte som er grunnlag for tildeling av prikker Typer overtredelser Det tildeles prikker basert på overtredelsens art. Normalområdet til den enkelte overtredelse omfatter i utgangspunktet både overtredelser der det er skjerpede omstendigheter og der det er formildende omstendigheter. Tildeling av flere eller færre prikker for den enkelte overtredelse kan vurderes i særlige tilfeller, jf. alkoholforskriften Følgende overtredelser medfører tildeling av åtte prikker: Salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven 1-5(2). Brudd på bistandsplikten, jf. alkoholforskriften 4-1(2). Brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven 3-9 og 4-7. Hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven 1-9. Følgende overtredelser medfører tildeling av fire prikker: Salg og utlevering til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften 3-1. Skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften 4-2(1). Brudd på salgs- utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven 3-7 og 4-4. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven 1-5(1). Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven 1-5 (3). Følgende overtredelse medfører tildeling av to prikker: Det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. alkoholforskriften 4-1. Mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven 1-9 siste ledd, jf. alkoholforskriften kapittel 8. Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. alkoholforskriften kapittel 6. Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. alkoholforskriften kapittel 6. Brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven 1-7 c. Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven 1-8(2). Gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven 1-8 (2). 10

11 Følgende overtredelser medfører tildeling av én prikk: Brudd på kravet om alkoholfri alternativer jf. alkoholforskriften 4-6. Brudd på regler om skjenkemengde, jf. alkoholforskriften 4-5. Konsum av medbragt alkoholholdig drikk, jf. alkoholforskriften 4-4. Gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. alkoholforskriften 4-4. Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. alkoholforskriften 3-3. Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven 3-2 og 4-3. Brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven 9-2 jf. alkoholforskriften kapittel 14. Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven 1-8(1), blant annet alkoholloven 3-1(6), 4-1(2), 8-6, 8-6a, 8-12 og Ved overtredelser skal det vurderes om bevillingshaver skal innkalles til møte med Hammerfest kommune ved Service og intern utvikling. Straffbare forhold vil vurderes politianmeldt, uavhengig av hvor mange prikker overtredelsen gir. 12. Saksbehandling Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven kapittel 3, 4 og 7 samt 1-8 kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark, jf. alkoholloven Dette gjelder i hovedsak vedtak om: Salgsbevilling Skjenkebevilling Gebyrer og avgifter Prikktildeling Inndragning Vedtak om tildeling av prikker kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildeling av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildeling av prikker inngår som grunnlag. Klage på vedtak sendes skriftlig til Hammerfest kommune ved Service og intern utvikling. 14. Bevillingsmyndighet Det er kommunen som gir salgs- og skjenkebevilling etter alkoholloven med mindre det gis statlig bevilling. Hammerfest kommune har delegert myndigheten på følgende måte: 11

12 Kommunestyret: Vedtar alkoholpolitiske retningslinjer. Formannskapet: Avgjør søknader om salgs- og skjenkebevilling. Treffer vedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevilling samt vedtak om tildeling av prikker i de tilfeller tildeling vil medføre inndragning. Avgjør i tvilstilfeller og prinsipielle saker om det skal tildeles flere eller færre prikker, jf. alkoholforskriften Avgjør antallet ambulerende bevillinger i kommunen. Rådmannen: Avgjør søknader om bevilling for én bestemt anledning, ambulerende bevilling og søknader om endrede vilkår for én enkelt anledning for søkere med alminnelig bevilling. Godkjenner ny styrer og stedfortreder ved eksisterende salgs- og skjenkesteder. Treffer enkeltvedtak om prikktildeling dersom overtredelsen ikke medfører inndragning. Tildeling av prikker skal refereres til Formannskapet to ganger årlig. Avgjør reaksjoner ved overtredelser av alkoholloven som ikke medfører inndragning av bevilling. Avgjør hvorvidt det skal tildeles flere eller færre prikker for overtredelse etter alkoholforskriften 10-3, jf. alkoholforskriften Kan treffe midlertidige vedtak om øyeblikkelig inndragning frem til saken er behandlet i formannskapet dersom det er nødvendig grunnet overtredelsens art. Inngår avtaler med kontrollører i forbindelse med kontroll av salgs- og skjenkesteder og har ansvar for øvrig praktisk administrasjon av dette. 15. Trygt uteliv Hammerfest Hammerfest kommune skal i samarbeid med politiet drive forebyggende arbeid knyttet til utelivsnæringen med det formål å sikre et trygt uteliv i Hammerfest og begrense de skader som alkohol kan medføre. Som ledd i dette arbeidet skal det arrangeres årlige møter mellom kommunen, politiet og utelivsnæringen der det legges opp til faglig samarbeid og dialog med sikte på en god og forsvarlig alkoholhåndtering. Både kommunen og politiet skal ha en fast kontaktperson for samarbeidet. 12

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE Gjeldende for bevillingsperioden 2016-2020 Vedtatt av Kvalsund kommunestyre den 17.12.2015 Revidert av Kvalsund kommunestyre den 02.03.2017 Innhold:

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 1 1 Innhold 2 FORMÅL:... 3 2.1 Definisjoner:... 3 3 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 3.1 Bevillingsperiode:... 4 3.2 Begrensning med hensyn til antall bevillinger....

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE Gjeldende for bevillingsperioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Innhold: 1. Formålsbestemmelse 2. Hjemmel for de alkoholpolitiske

Detaljer

1.1. Tid for salg/utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol:

1.1. Tid for salg/utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol: 1. Kommunal forskrift for Enebakk kommune om åpningstider og salgs og skjenketider for alkoholholdig drikk Forskriften er vedtatt av kommunestyret 05.12.2016, sak nr 111/16. 1.1. Tid for salg/utlevering

Detaljer

Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012.

Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012. Page 1 of 8 Alkoholpolitiske 2008-03-18 retningslinjer Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012. Alkoholpolitiske retningslinjer for Hammerfest kommune Vedtatt av kommunestyret 13. mars 2008 Innhold Formålsbestemmelse

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. desember 2018 kl. 13.15 PDF-versjon 9. januar 2019 04.12.2018 nr. 1802 Forskrift

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Trøgstad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 18.09.2012 Innhold 1. Formålsbestemmelse 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer 3. Definisjoner 4. Salgsbevilling

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK PLAN FOR OS KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK PLAN FOR OS KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK PLAN FOR OS KOMMUNE 2016-2020 Kommunestyrets vedtak av 21.06.16 INNHOLDSFORTEGNELSE Målsetninger 3 Generelle retningslinjer 4 Bevillingsgebyrer 5 Definisjoner 5 Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Trøgstad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret I møte 14.06.16 k-sak 55/16 Trøgstad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Side 2 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅLSBESTEMMELSE

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Versjon 1.0 forslag til Formannskapet

Alkoholpolitiske retningslinjer Versjon 1.0 forslag til Formannskapet Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2020 Versjon 1.0 forslag til Formannskapet 12.08.2016 Innhold 1. Hvorfor alkoholpolitiske retningslinjer og lovgrunnlaget... 2 2. Målsettinger... 2 2. 1 Hjemmel for

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 28.02.2008 Tid: 12:00 14.35. Faste medlemmer som møtte: Navn

Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 28.02.2008 Tid: 12:00 14.35. Faste medlemmer som møtte: Navn Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 28.02.2008 Tid: 12:00 14.35 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2016 2020 1 Mål for Alkoholpolitisk bevilgningsplan Omsetning av alkoholholdig drikk etter denne alkoholpolitisk bevilgningsplan har som mål å begrense i størst mulig utstrekning

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl.

Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl. Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl. 18:00 Agenda: Innledning Presentasjon deltakere Gjennomgang nytt i lovverket

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANSLIGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANSLIGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANSLIGSPLAN REVIDERING Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016 under sak PS 16/93 1 Alkoholpolitisk handlingsplan jf. Alkoholloven og Forskrift for Alkoholloven Innledning Kárášjoga gielda

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer

GAMVIK KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer GAMVIK KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 FORMÅL SIDE 3 1. REGELVERK SIDE 3 1.1 HVA ER SALG OG SKJENKING SIDE 3 1.2 BEVILLINGSPLIKT SIDE 3 1.3 DEFINISJON

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2016-2020 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30.november 2016 sak nr. 98/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2016-2020 1. Generelt 1.1. Retningslinjene

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE 20162020 ALHOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.06.2016 MED ENDRING 04.05.2017. DEL AV RUSMIDDELPOLITISK

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE Vedtatt av Sørreisa kommunestyre i møte 27.10.2016 sak 75/16 A MÅLSETTING Bevillingspolitiske virkemidler inngår i kommunens helhetlige folkehelsearbeid,

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE 2017-2020 I henhold til alkoholloven 1 7 d Kommunestyrets vedtak i sak xx/17 dato: Innholdsfortegnelse Formål og lovhjemmel...2 Målsetninger...2 Definisjoner...2

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

VANG KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Godkjent av Vang kommunestyre sak 022/16

VANG KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Godkjent av Vang kommunestyre sak 022/16 VANG KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 Godkjent av Vang kommunestyre sak 022/16 1 Innhold 2 FORMÅL:... 3 2.1 Definisjonar:... 3 3 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 3.1 Bevillingsperiode:... 4 3.2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Øyer kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk

Øyer kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk Øyer kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016 2020 1 Innhold 1. Generelt 2. Definisjoner 3. Bevillingsperiode 4. Myndighet 5. Salgs- og skjenkebevillinger som kan innvilges

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Alkoholpolitiske Retningslinjer

Alkoholpolitiske Retningslinjer Holmestrand kommune Alkoholpolitiske Retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 13.6.2018 Behandling: Formannskapet, kommunestyret Behandling: Utvalget for oppvekst og omsorg Bystyr Side 1 av 9 Side 2 av

Detaljer

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke Sokndal kommune Sentraladministrasjonen ARKIVSAK 11/1149 Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016-2020 Hjemmel: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE 2016-2020 VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16 25. mai 2016 INNHOLD Innledning... 3 1. Kommunens alkoholpolitikk... 4 1.1. Generelle bestemmelser... 4 1.2.

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedlegg til løpenr. 168089/2013, saksnr. 2013/23075 Klassering: U60 Gradering: Dato: 11.11.2013 Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften 2.7 FORSLAG OM PRIKKTILDELINGSSYSTEM

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Prikktildelingssystemet

Prikktildelingssystemet Prikktildelingssystemet Bakgrunn/formål Tidligere få kommuner som brukte inndragning sett i sammenheng med antall innrapporterte overtredelser - øke bruken av inndragning Manglende reaksjoner gir useriøse

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Del av Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/12

Alkoholpolitiske retningslinjer Del av Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/12 Alkoholpolitiske retningslinjer Del av Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt i kommunestyret 25.2.2016, sak K 16/12 INNHALD: Alkoholpolitiske retningslinjer... 3 Innledning...3 Målsetting...3

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer 2018

Alkoholpolitiske retningslinjer 2018 Alkoholpolitiske retningslinjer 2018 Innhold 1. Bevillingspolitikken... 2 Kommunale vilkår for bevilling... 2 Alkoholfrie soner... 2 Aldersgrenser... 3 Bevillinger... 3 Definisjoner... 3 Salgsbevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Det årlige alkohollovsseminaret for Oslo, Nytt prikksystem trådte i kraft 01.01.2016 Alkoholloven 1-8 og alkoholforskriften kapittel 10 Helsedirektoratets merknader

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Gjelder for perioden 30.6.2016 30.9.2020 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2020 dato og saksnummer

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 16/ U Revidert etter kommunestyrets behandling i sak 51/16 den

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 16/ U Revidert etter kommunestyrets behandling i sak 51/16 den Notat Til: Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen Fra: Kopi: Aase Staldvik Sak: RETNINGSLINJER OG PRINSIPPER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BEVILLINGSPOLITIKK 2016-2020 Saksnr. Arkivkode Sted Dato 16/3815-8

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune 2016 2020 Vedtatt i kommunestyret 20.06.2016. 1 Innhold 1. Målsettingen for kommunens alkoholpolitikk... 3 1.1 Hensikten med alkoholpolitiske retningslinjer:...

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ASKIM KOMMUNE Del 2. Alkoholpolitisk handlingsplan

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ASKIM KOMMUNE Del 2. Alkoholpolitisk handlingsplan RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ASKIM KOMMUNE Del 2 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 1 INNHOLD Side I Askim Bystyres vedtak til Alkoholpolitisk handlingsplan for Askim kommune 2016-2020 3 II

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2016 2020 Rådmannens forslag 1 INNHOLD: 1 GENERELT s. 3 2 FAST SALGSBEVILLING s. 6 3 FAST SKJENKEBEVILLING s. 7 4 SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR

Detaljer

Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 25.02.2008 Tid: 11:00 14:30

Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 25.02.2008 Tid: 11:00 14:30 Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 25.02.2008 Tid: 11:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Hanne Marion Husvik Leder AP Tor-Ivar

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Plan for salgs- og skjenkebevillinger i Enebakk kommune

Plan for salgs- og skjenkebevillinger i Enebakk kommune Saksnr: 2016/2802 Arkivkode: 144 Plan for salgs og skjenkebevillinger i Enebakk kommune 2016 2020 Revidert utgave. Vedtatt i kommunestyret, sak 111/16, 05.12.2016 /apache/tmp/docconv_i_cgo0a6 Side 2 av

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR SVELVIK KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR SVELVIK KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR SVELVIK KOMMUNE 2016-2020 Vedtatt av sak. Den... 1 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsetninger. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål. 3 2.2. Delmål 3 3. Bevillingssystemet.

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2018-2020 Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan 24.01.2018 Innhold Mål og delmål... 3 Hovedmål... 3 Delmål... 3 Fakta... 3 Kriterier for tildeling av salgs- og skjenkebevilling...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Klepp kommune HELSE OG VELFERD

Klepp kommune HELSE OG VELFERD Klepp kommune HELSE OG VELFERD Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 ALKOHOLPOLITISKE RETTNINGSLINJER I KLEPP KOMMUNE FOR OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2016-2020 BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE Vedtatt i Modum kommunestyre 18. juni 2012 sak 61/12. FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 21.06.2012 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

12/999 RETNINGSLINJER ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE

12/999 RETNINGSLINJER ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE VEDLEGG til sak 12/999 RETNINGSLINJER ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE 2012-2016 Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse- og sosial 10.05.2012 Kommunestyret 23.05.2012 Vedlegg som følger saken trykt:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune 2016-2020 Vedtatt Kommunestyret 15.9.2016 sak 59/16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Aktuelt lovverk... 2 3. Definisjoner... 2 4. Målsetting...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer